فهرست مطالب

طلوع بهداشت - سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1391)
 • سال یازدهم شماره 2 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/07/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • احمد حائریان اردکانی، علی اصغر سلیمانی، فهیمه رشیدی میبدی، ندا غلامی، مونا حسینی ابریشمی صفحه 1
  سابقه و اهداف
  مولر اول دائمی بزرگترین دندان دائمی بوده و مهم ترین نقش را در جویدن، صحیح قرار گرفتن سایر دندانهای دائمی، برقراری اکلوژن، حفظ ارتفاع عمودی فکین و زیبایی دارد از طرفی به دلیل داشتن فرم آناتومیک خاص، رویش زود هنگام، عدم اطلاع مادر از رویش آن و اشتباه گرفتن با دندان شیری، بسیار مستعد پوسیدگی است. پوسیدگی در این دندان به عنوان شاخصی برای تشخیص پوسیدگی در دندان ها است. این مطالعه به منظور بررسی شیوع DMFT در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر یزد انجام گردیده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه، دانش آموزان مجموعا 6 مدرسه دولتی و غیر انتفاعی به طور تصادفی انتخاب شدند و دندانهای مولر اول 15 دانش آموز از هر پایه مورد معاینه قرار گرفت و TDMF دندان های مولر اول دائمی آنها ثبت شده، سپس از طریق نرم افزار SPSS و تست های ANOVA و T-test مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  کمترین DMFT در گروه سنی 7 سال (92/0 ± 36/0) و بیشترین در گروه سنی 11سال (26/1 ± 17/1) بود. میان سن و DMFT رابطه معنی داری وجود داشت (0001/0 < P).بین شاخص M،D،F بیشترین میانگین متعلق به F یا دندانهای پرشده (72/0 ± 13/1) و کمترین مقدار متعلق به M یا دندانهای کشیده شده (25/0 ± 04/0) بود.دخترها DMFT بالاتری (33/1 ± 15/1) از پسران (88/0 ± 51/0) داشتند (05/0 P<). DMFT در دانش آموزان با وضعیت اقتصادی پایین، به طور معناداری بالاتر از دانش آموزان با وضعیت اقتصادی بهتر بود.
  نتیجه گیری
  افزایش DMFT طی 4-3 سال پس از رویش در دندانهای مولر اول دائمی لزوم توجه بیشتر را به امر آموزش، پیشگیری و درمان زود هنگام نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مولر اول دائمی، DMFT، دانش آموزان، مدارس ابتدایی، شهر یزد
 • محمد حسین باقیانی مقدم، سید جلیل میرحسینی، محمد حسین کریمی زارچی صفحه 10
  سابقه واهداف
  مصرف سیگار سالیانه بیش از 5 میلیون مرگ را در جهان در پی دارد و سهم آن برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب 30 درصد و 70 درصد می باشد. مهمترین و قابل پیشگیری ترین عامل برای مرگ و سکته های قلبی، ترک سیگار است.با وجود خطر درک شده، هنوز هم 40 درصد از سیگاریهایی که یک حمله قلبی داشته اند، در روزهای بعد از ترک بیمارستان، سیگار کشیدن را از سرگرفته اند که این امر نشان دهنده کافی نبودن آموزش های صورت گرفته می باشد. هدف ازاین مطالعه بررسی و مقایسه اثر آموزش کلامی– تصویری و آموزشهای روتین بر وابستگی به نیکوتین در بیماران مرد پس از عمل بای پاس عروق کرونر می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه تحلیلی به روش کارآزمایی بالینی برروی100 نفر ازبیماران مرد کاندید عمل جراحی قلب بستری در بیمارستان افشار یزد انجام گردید. بیماران بصورت تصادفی به دوگروه مداخله و شاهد تقسیم شدند که اطلاعات آنها در دو مرحله قبل وبعد از عمل جراحی واز طریق دوپرسشنامه جمع آوری گردید.پرسشنامه مرحله اول شامل اطلاعات دموگرا فیک، تاریخ عمل،آدرس، تلفن، تست استاندارد وا بستگی به نیکوتین (فاگروشتروم) و تست استاندارد خود کارا مدی (پروچسکا – دی کلمنت) بود. پس از تکمیل پرسشنامه مرحله اول،گروه مداخله تحت آموزش روتین وآموزش کلامی ترک سیگار به همراه سه تصویر رنگی واضح از گرفتگی عروق به مدت 5 دقیقه قرار گرفتند وگروه شاهد تنها تحت آموزش روتین قرار گرفتند. سه ماه بعداز عمل ضمن تماس با بیماران، پرسشنامه مرحله دوم تکمیل گردید. این پرسشنامه نیز شامل سوالاتی در رابطه با ترک یا عدم ترک سیگار، میل به سیگار، زمان شروع سیگار بعد از عمل، پرسشنامه فاگروشتروم و خودکارامدی بود. سپس داده های دومرحله توسط نرم افزار spss وتست های موردنیاز تجزیه وتحلیل گردید.
  یافته ها
  دوگروه مداخله وشاهد از لحاظ متغیرهای دموگرافی یکسان بودند. میانگین سنی گروه مداخله وشاهد به ترتیب 9/8 ± 55/53 و 4/8 ± 6/55 سال بود.میانگین سن شروع مصرف سیگار 6 ± 6/21 سال بود. میزان کاهش وابستگی به نیکوتین در گروه مداخله25/5 و درگروه شاهد 86/4 می باشد. در مورد میزان ترک سیگار پس از سه ماه 6/79% از ا فراد گروه مداخله و 66% از افراد گروه شاهد سیگار را ترک کرده بودند که درصد ترک گروه مداخله بیشتر بود اما اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بیانگر آن است که برای ترک سیگار در این گروه از بیماران لازم است برنامه های آموزشی همراه با مشاهده تصویر اجرا گردد.
  کلیدواژگان: ترک سیگار، وا بستگی به نیکوتین، تست فاگرشتروم، تست خود کارآمدی
 • محمدتقی قانعیان، محمدحسن احرامپوش، محبوبه دهواری، بهزاد جمشیدی، محسن امراللهی صفحه 19
  سابقه و اهداف
  یکی از مهمترین نگرانیهای اخیر در مورد فاضلابهای صنعتی ورود فلزات سنگین به منابع آب و محیط زیست می باشد. کروم به صورت اکسیدهای سه و شش ظرفیتی در فاضلاب صنایعی نظیر آبکاری و دباغی یافت می شود. کروم شش ظرفیتی دارای مخاطرات بهداشتی اثبات شده ای مانند سرطانزایی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی کاربرد پودر معمولی گل گیاه تلخه در حذف کروم شش ظرفیتی از فاضلاب سنتتیک می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق اثر غلظت اولیه کروم، دز جاذب، زمان واکنش و pH بر حذف کروم شش ظرفیتی بررسی شد. جاذب مورد نظر در شرایط آزمایشگاهی تهیه و با استفاده از الکهای استاندارد ASTM با اندازه های مش بین 60-40 دانه بندی شد. مطالعه بر روی نمونه سنتتیک حاوی غلظت های 2و10 میلی گرم در لیتر کروم انجام گرفت. غلظت مقادیر مجهول کروم شش ظرفیتی به روش اسپکتروفتومتری در طول موج 540 نانومتر بر اساس روش ارائه شده درکتاب روش های استاندارد آزمایشهای آب و فاضلاب تعیین گردید.
  یافته ها
  با توجه به نتایج با افزایش دز جاذب و زمان واکنش، مقدار حذف آلاینده افزایش و با افزایش pH محلول و غلظت اولیه کروم مقدار حذف آلاینده کاهش می یابد. داده های این تحقیق نشان داد حد اکثر میزان ظرفیت جذب پودر معمولی گل گیاه تلخه، برای غلظتهای اولیه کروم 2 و 10 میلی گرم در لیتر به ترتیب 66/1 و72/5 میلی گرم بر گرم بوده است.
  نتیجه گیری
  پودر معمولی گل گیاه تلخه جاذبی موثر در حذف کروم از فاضلاب سنتتیک می باشد. هر چند این گیاه به عنوان علف هرز شناخته شده اما ساختار بسیار متخلخل گل این گیاه توانایی جذب خوبی را ایجاد نموده است. به علاوه کاربرد این جاذب از نظر آماده سازی و هزینه بسیار ساده و ارزان بوده و کاربرد آن در مقایسه با بسیاری دیگر از جاذبهای طبیعی و مصنوعی دارای اولویت است.
  کلیدواژگان: جاذب بیولوژیکی، جذب سطحی، کروم شش ظرفیتی، گل گیاه تلخه
 • هاشم ستاره، احمد نیک پی، علی صفری واریانی، محمد مرزانی صفحه 29
  سابقه و اهداف
  در میان گازهای هسته ای خروجی از نیروگاه های هسته ای ترکیبات ید رادیواکتیو از اهمیت بالایی پیش از تخلیه به محیط زیست برخوردار هستند. این مطالعه با هدف ساخت بسترهای جذبی کربن فعال اصلاح شده با نسبت های مختلف از نمک های آمینی و ارزیابی ظرفیت و کارایی جذب آنها جهت جذب بخارات متیل یدید انجام شد.
  روش بررسی
  کربن فعال اصلاح شده با نمک های آمینی، TEDA و HMTA در نسبت های 5/2، 5، 5/7، 10و بیشتر از ده درصد وزنی ماده اصلاح کننده به ازای هر گرم جاذب به روش محلولی ساخته شدند.مطالعات جذب سطحی در شرایط دمای محیط و رطوبت نسبی صفر و 65 درصد در غلظت 19-10 پی پی ام متیل ید با بهره گیری از پایلوت جذب سطحی انجام شد.
  یافته ها
  ظرفیت جذب متیل یدید بر روی کربن فعال در رطوبت نسبی 65% درحدود 92% کاهش یافت، از اینرو جذب اندک متیل یدید بر روی کربن فعال فقط در شرایط با رطوبت نسبی پایین امکان پذیر بوده و نمی تواند به عنوان جاذب قابل اعتمادی در تصفیه جریان های هوای آلوده به متیل یدید در رطوبت نسبی بالا مطرح باشد.ظرفیت جذب متیل یدید بر روی کربن فعال اصلاح شده با HMTA در شرایط با رطوبت نسبی بالا افت قابل توجهی داشته و به حدود 7/1 میلی گرم متیل یدید به ازای هر گرم جاذب می رسد که تفاوت چندانی با ظرفیت جذبی کربن فعال معمولی ندارد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد کربن فعال اصلاح شده با TEDA در نسبت اصلاح سازی 8-4 درصد از ظرفیت جذبی مناسبی برای متیل یدید برخوردار بوده و می تواند به عنوان جاذب قابل اعتمادی در شرایط جوی مختلف استفاده شود.
  کلیدواژگان: کربن فعال اصلاح شده، متیل یدید، نمک های آمینی
 • مقداد پیرصاحب، کیومرث شرفی، سعدی شایان صفحه 38
  سابقه و اهداف
  امروزه فرایند تولید ورمی کمپوست بعنوان یکی از روش های بسیار مناسب از لحاظ اقتصادی، بهداشتی و سازگاری با محیط زیست برای تثبیت مواد زاید آلی مطرح است. هدف از این مطالعه، تولید ورمی کمپوست از زباله شهری توسط کرم خاکی((Eisenia fetida در مقیاس خانگی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه که بصورت تجربی انجام شد، در ابتدا مخزن پلاستیکی تولید ورمی کمپوست تهیه شد و سپس با استفاده از بستر اولیه، خاک نرم، مواد زائد قابل کمپوست و کرمهای ایزنیا فوئتیدا اقدام به بارگذاری آن گردید و بعد از 30 و 90 روز، اقدام به نمونه برداری شد. در نمونه های مذکور پارامترهای درصد مواد آلی، درصد خاکستر، pH، کل کربن، ازت کل، درصد فسفر، هدایت الکتریکی و رطوبت اندازه گیر شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که درصد مواد آلی، درصد خاکستر، درصد کربن کل، درصد ازت کل، نسبت کربن به ازت، درصد فسفر، هدایت الکتریکی، درصد رطوبت و pH کمپوست رسیده(90 روزه) به ترتیب برابر با 8/2 ± 42%، 17/0 ± 53%، 17/0 ± 22%، 003/0 ± 12/1%، 25/0 ± 20، 26/0 ± 8/2%، m c/ S μ 200 ± 12000، 5/5 ± 56% و 2/0 ± 3/8 حاصل شد که تمام پارامترهای مورد سنجش، مطابق با استاندارد بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که صاحبان منازل با استفاده از امکانات ساده و محلی، می توانند ورمی کمپوست با کیفیت بالا و مطابق با استاندارد تولید نمایند که می تواند از نظر زیست محیطی و اقتصادی کمک شایانی به سیستم مدیریت جامع مواد زاید جامد شهری نموده و سبب کاهش بیش از 70-60% پسماند خانگی در مبدا گردد.
  کلیدواژگان: ورمی کمپوست، زباله شهری، Eisenia fetida، کرم خاکی، مقیاس خانگی
 • احمد بدیعی نژاد، میترا غلامی، احمد جنیدی جعفری، احمد عامری صفحه 47
 • علی میلانی بناب، حسن مظفری خسروی، نسرین امیدوار صفحه 57
  سابقه و اهداف
  امنیت غذایی یکی از مسائل مهم بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف به شمار می رود. در این میان برخی از ویژگی های خاص سالمندان آنها را بیشتر از افراد عادی در معرض ناامنی غذایی قرار می دهد. مطالعه حاضر با توجه به نبود ابزار معتبر برای سنجش امنیت غذایی سالمندان در ایران با هدف تعیین اعتبار محتوایی و ارزیابی پایداری درونی ابزار سنجش ناامنی غذایی این گروه طراحی و اجرا شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه پرسش نامه 8 آیتمی سنجش ناامنی غذایی سالمندان بر اساس دستورالعمل مقیاس اندازه گیری دسترسی ناامنی غذایی خانوار (ویرایش سوم) (HAIFS) (Household Food Insecurity Access Scale Indicator Guide) و راهنمای فنی ایجاد ابزار سنجش مستقیم و مبتنی بر تجربه ناامنی غذایی خانوار طی پنج مرحله مورد اعتبار سنجی قرار گرفت.
  یافته ها
  پرسش نامه در هر مرحله بر اساس نظرات متخصصان و افراد آگاه، تقریرات نمایندگان گروه هدف و نظرات اصلاحی محققان اصلی بر ترجمه مجدد پرسش ها مورد اصلاح قرار گرفت. برای پایداری درونی، آلفای کرونباخ در این بررسی در حد مطلوب 858/0 بدست آمد. در 20 نمونه مورد بررسی نیز 7 سالمند به لحاظ امنیت غذایی امن، 3 سالمند ناامن بدون گرسنگی، 5 سالمند ناامن با گرسنگی متوسط و 5 سالمند ناامن با گرسنگی شدید طبقه بندی شدند.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر پیش ابزار مناسبی برای تعیین وضعیت امنیت غذایی سالمندان در جامعه ایرانی ارائه می دهد که به لحاظ اعتبار محتوایی و پایداری درونی از اعتبار مناسبی برخوردار است. با این وجود پیشنهاد می شود با در نظر گرفتن متغیرهای عمده تاثیرگذار بر وضعیت امنیت غذایی و بکارگیری این پیش ابزار در جامعه ای بزرگتر اعتبار سازه ای و ملاکی نیز برای آن تعیین شود.
  کلیدواژگان: اعتبار سنجی، ابزار سنجش امنیت غذایی، سالمندان
 • محمد حسین فلاح، عباس منگلی، فاطمه زارع صفحه 75
  سابقه و اهداف
  مطالعات نشان داده اند که والدین کودکان استثنائی از شادکامی و رضایت زندگی کمتری برخوردارند.سبک های مقابله ای یکی از مهمترین عوامل روانی اجتماعی است که رابط بین فشار و بیماریهای روانی می باشد. از طرفی رابطه معناداری بین شادکامی وباورهای دینی وجود دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش سبکهای مقابله ای اسلامی بر میزان شادکامی والدین کودکان استثنائی در شهرستان خاتم (هرات و مروست) انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی است. حجم نمونه 24زوج بودکه از بین والدین کودکان استثنائی شهرستان خاتم انتخاب شدند وبه طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند.آموزش سبک مقابله اسلامی به صورت گروهی، برای گروه آزمون اجرا شد.پس از گذشت یک ماه داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  آموزش سبکهای مقابله اسلامی، شادکامی والدین کودکان استثنائی را افزایش داد به نحوی که میانگین شادکامی از 64/4 ± 41/26 قبل از مطالعه به 19/9 ± 04/56 بعد از مطالعه و به 63/9 ± 55 بعد از پیگیری یک ماهه رسید.
  نتیجه گیری
  با توجه به ثمر بخش بودن استفاده از سبکهای مقابله اسلامی در افزایش شادکامی، آموزش این سبک ها در راستای کاهش فشارهای روانی ومقابله با آنها باید صورت گیرد.
  کلیدواژگان: سبک مقابله اسلامی، شادکامی، والدین، کودکان استثنایی، آموزش
 • محمدعلی ززولی، ذبیح الله یوسفی، اکبر اسلامی، مریم باقری اردبیلیان صفحه 83
  سابقه و اهداف
  فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته نظیر فنتون و فتو فنتون به طور موثری برای اکسیداسیون ترکیبات آلی مقاوم و تبدیل آنها به مواد بی خطر در شیرابه کاربرد دارند. با این حال، اطلاعات اندکی در مورد استفاده از فرآیند فنتون اصلاح شده در تصفیه شیرابه وجود دارد. بنابراین، هدف از این مطالعه تصفیه شیرابه زباله های شهری توسط سه فرآیند فوق در ترکیب با فرآیند انعقاد و لخته سازی به عنوان پیش تصفیه می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه تجربی است که با استفاده از سیستم پایلوت آزمایشگاهی انجام شد. شیرابه مورد استفاده از دفن زباله شهری قائم شهر جمع آوری شد. کلیه آزمایشات و آنالیز نمونه به روش کتاب استاندارد آزمایشهای آب و فاضلاب انجام شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که فرآیند انعقاد و لخته سازی متداول با کلرور فریک در شرایط بهینه حداکثر حدود45 درصد COD را حذف می نماید. ترکیب فرآیند پیش تصفیه با فرآیندهای فنتونی راندمان حذف را بطور قابل توجهی افزایش می دهد. بطوریکه راندمان حذف COD در شرایط یکسان در سه فرایند فنتون، فتوفنتون و فنتون اصلاح شده به ترتیب 89، 45/85 و 82/81 درصد بود. در هرسه فرایند میزان تجزیه پذیری شیرابه (BOD5/COD) افزایش می یابد که در فرآیند فتوفنتون بیش از دو فرایند دیگر می باشد.
  نتیجه گیری
  فرآیند فتو-فنتون با پیش تصفیه دارای بیشترین راندمان در تصفیه شیرابه می باشد. اما هزینه و مشکلات بهره برداری آن بیش از دو فرآیند دیگر می باشد. کارایی فنتون اصلاح شده کمتر از دو فرایند دیگر است اما این فرایند در pH بالاتری عمل می کند و مشکلات تنظیم pH آن کمتر می باشد.
  کلیدواژگان: تصفیه شیرابه، فرایند های اکسیداسیون پیشرفته، فنتون، فتو فنتون، فنتون اصلاح شده
 • احمدرضا یزدانبخش، فیاض مهدی پور، فرشید قنبری، امان الله زمانی، هاجر شریفی ملکسری، مهدی صفدری صفحه 98
  سابقه و اهداف
  استخراج روغن زیتون در جهان یک فعالیت مهم اقتصادی محسوب می شود. اثرات زیست محیطی فاضلاب صنعت روغن زیتون مربوط به محتویات شیمیایی و مواد آلی بوده که مقاوم به تجزیه بیولوژیکی هستند. فاضلاب زیتون به علت وجود ترکیبات بازدارنده فنولی، سمیت برای میکروارگانیسم ها در واحدهای تصفیه فاضلاب شهری، بوی نامطبوع، COD بالا، BOD بالا، جامدات معلق بالا، ترکیبات مقاوم به تجزیه بیولوژیکی، پتانسیل تهدیدی برای منابع آب سطحی و زیرزمینی محسوب می گردد. تاکنون مطالعات متعددی در زمینه تصفیه فاضلاب صنعت روغن زیتون انجام شده است. هدف از این مطالعه نیز تعیین کارآیی فرآیند انعقاد جهت کاهش بار آلودگی و بهبود قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب روغن زیتون می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته بر روی فاضلاب واقعی انجام شد. فرآیند انعقاد با استفاده از مواد منعقد کننده آلوم و پلی آلومینیوم کلراید انجام گرفت و میزان حذف پارامترهای COD، کل ترکیبات فنلیک و TSS مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بالاترین راندمان حذف آلاینده ها در pH و دوز بهینه پلی آلومینیوم کلراید به ترتیب 7 و mg/L 1000 حاصل گردید و در این شرایط میزان حذف COD، کل ترکیبات فنلیک، TSS و کدورت توسط پلی آلومینیوم کلراید به ترتیب 3/88، 2/90 و 2/99 درصد حاصل گردید. همچنین اندازه گیری نسبت BOD/COD نشان داد که این مقدار بعد از فرآیند از 14/0 به 58/0 افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که فرآیند انعقاد با استفاده از ماده منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید می تواند به عنوان روش پیش تصفیه موثر و اقتصادی در کاهش بار آلایندگی این نوع فاضلاب به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: فاضلاب روغن زیتون، قابلیت تجزیه بیولوژیکی، انعقاد، PAC
 • فریده محمدی، عباس اخوان سپهی، فائزه محمدی، مصطفی امینی صفحه 107
  سابقه و اهداف
  آب های آلوده به نفت خام یا ترکیبات نفتی یکی از معضلات محیط زیست اند. پاکسازی زیستی یک روش ساده و اقتصادی برای تصفیه آب های آلوده به این آلاینده هاست. هدف از این تحقیق بررسی قدرت تجزیه نفت خام توسط باسیلوس های جداسازی شده از آب های آلوده به نفت خام پالایشگاه نفت اصفهان می باشد.
  روش بررسی
  برای این منظور از آب های آلوده به نفت خام در پالایشگاه نفت اصفهان استفاده شد. نمونه های برداشت شده بر روی محیط MSM کشت داده شده و به آن 10000 ppm نفت به عنوان تنها منبع کربنی باکتری ها اضافه شد.این محیط کشت بر روی تکان دهنده ای با دور 150 rpm و دمای 35 درجه سانتی گراد گرماگذاری شد. برای جداسازی باکتری های مولد بیوسورفکتانت، از بررسی فعالیت همولیتیک به عنوان اولین معیار جداسازی و غربالگری استفاده شد. برای بررسی قدرت تجزیه نفت خام هر3 سویه خالص شده و کنسرسیوم این3 سویه تست های IR (مادون قرمز) و)GC-MS گاز کروماتوگرافی-اسپکترومتر) گذاشته شد. باسیلوس های خالص شده با روش های تشخیصی بیوشیمیایی و ملکولی شناسایی شدند.
  یافته ها
  از بین 12 سویه جداسازی شده، 8 سویه قادر به لیز نمودن اریتروسیت های گوسفند و تولید هاله همولیز برروی محیط بلاد آگار بودند. سویه های دارای فعالیت همولیتیک برای مطالعات بعدی انتخاب گردیدند. کشش سطحی 3 سویه قابل پذیرش بود.کنسرسیوم این 3 سویه نیز از نظر تولید بیوسورفکتانت بررسی شد ومقادیر 38، 30،34 mN/m برای 3 سویه خالص شده و 28 mN/m برای کنسرسیوم این 3 سویه بدست آمد. هنگامی که توا لی فوق در برنامه BLAST قرار گرفت، نتایج نشان دهنده تشابه 8/99 درصد باکتری های جدا شده با Bacillus subtilis و Bacillus cereus بودند.دو سویه Bacillus subtilis شناسایی شده تنها در 6 نوکلئوتید با هم تفاوت داشتند.
  نتیجه گیری
  بررسی های انجام شده نشان داد، عملکرد کنسرسیوم در تجزیه زیستی بسیار موثرتر از کشت باسیلوس ها به تنهایی بوده، در واقع کنسرسیوم باسیلوس ها با قدرت بیشتری نسبت به باسیلوس ها به تنهایی در تجزیه زیستی نفت خام در آب های آلوده عمل کرده است.
  کلیدواژگان: بیوسورفکتانت، کشش سطحی، کنسرسیوم، باسیلوس سرئوس، باسیلوس سوبتلیس
 • محمد علی مروتی شریف آباد، محسن رضوی نیا، احمد حائریان، حسین فلاح زاده صفحه 119
  سابقه واهداف
  اضطراب بیماران و عدم مراجعه آنان برای برخورداری از خدمات دندانپزشکی ممکن است تاثیرنامناسبی بر شاخصهای توسعه جامعه داشته باشد. مطالعات انجام شده در این زمینه محدود می باشند و نتایج مطالعات در این زمینه دارای تناقضات متعدد است، لذا این مطالعه به منظور تعیین وضعیت اضطراب دندانپزشکی در بیماران مراجعه کننده به مطب های بخش خصوصی دندانپزشکی شهرستان مشهد در سال 1390انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، بطور تصادفی تعداد 400 نفر ازمراجعه کنندگان به بیست مطب دندانپزشکی شهر مشهد که آنها نیز بطور تصادفی انتخاب شده بودند، در مطالعه وارد شدند. اطلاعات با استفاده از مقیاس اضطراب دندانپزشکی Dental Anxiety Scale)) جمع آوری گردید. پایایی و روایی پرسشنامه درمطالعات قبلی مورد سنجش قرار گرفته و تایید گردیده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کارگیری آزمونهای آماری تی، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 8/16% از افراد دارای اضطراب خفیف، 5/58% دارای اضطراب متوسط و 8/24% دارای اضطراب شدید دندانپزشکی بودند. میانگین نمره اضطراب در زنان (91/3 ± 14/12 (بیشتر از مردان (89/3 ± 19/9 (بود (000/0 p=). به لحاظ وضعیت تاهل بیشترین میانگین نمره اضطراب در افرادمطلقه و همسر مرده (4 ± 39/13) مشاهده شد (000/0 p=). از لحاظ شغلی بالاترین میانگین نمره اضطراب در افراد خانه دار (77/3 ± 89/12) دیده شد. بین نمره اضطراب دندانپزشکی و سن (013/0 p=، 125/0- r=)، دفعات مراجعه به مطب دندانپزشکی (004/0 p=، 143/0- r=) سطح تحصیلات (001/0 p<، 319/0- ρ=) ونیز سطوح مختلف درآمد (001/0 p<، 415/0- ρ=) همبستگی معکوس ومعنی داری وجودداشت.
  نتیجه گیری
  از آنجا که در مطالعه حاضر میزان اضطراب دندانپزشکی در زنان و بخصوص زنان خانه دار بیشتر دیده شد، ونیز با سن وسطح سواد و سطح درآمد همبستگی معکوس داشت، افراد با ویژگیهای فوق بایستی دربرنامه های آموزشی و مداخله ای در این زمینه، موردتوجه بیشتری قراربگیرند
  کلیدواژگان: اضطراب دندانپزشکی، شیوع، بیمار
|
 • A. Haerianardakani, Aa Soleymani, F. Rashidi, Meibodi, N. Gholami, M. Hosseini, Abrishami Page 1
  Background
  The first permanent molar is the biggest permanent tooth having the most important role in chewing, preservation of vertical height of the jaws and esthetics. On the other hand, because of it's special anatomic form, early eruption, lack of mother’s awareness about it’s eruption and misidentifying it from primary teeth, this tooth is very susceptible to caries. Its caries is an indicator for predicting caries susceptibility in the other teeth. The aim of this study was to indicate the prevalence of DMFT in first permanent molar among primary school children in Yazd.
  Methods
  In this study, students of totally 6 public and private schools were selected randomly and first the molar tooth of 15 students from each level was examined and DMFT was recorded. Data were then analyzed by SPSS software, ANOVA and t-Test.
  Results
  The least DMFT was identified in 7-year-old students (0.36 ± 0.92) and the highest rate was seen in 11-year-students (1.17 ± 1.26). There was a significant relationship between DMFT and age (P< 0.0001). - Among D,M and F, maximum mean was related to F or filled teeth and minimum was related to M or extracted teeth. - DMFT in girls (1.15 ± 1.33) was higher than boys (0.51% ± 0.88) (P<0.0001). - DMFT among students with lower economical status was significantly higher than those with better economical condition.
  Conclusion
  Increasing DMFT of first permanent molar during 3-4 years after eruption demands attention to early oral education, prevention and treatment of it.
  Keywords: The first permanent molar, DMFT, Yazd
 • Mh Baghianimoghadam, Sj Karimizarehi, Mh Mirhosseini Page 10
  Background
  Smoking contributes to more than 5million deaths in the world annually. More than 70% of these deaths occurs in the developing and 30% in the developed countries. the important way to stop these deaths, is to quit smoking. Despite the perceived risk, more than 40% of smokers that had heart attack, began smoking after leaving the hospital. This indicates that inadequacy of awareness in them. The aim of this study was to study Routine or verbal-illustrative Education on nicotine dependency in men after Coronary Artery Bypass Graft (CABG)
  Methods
  This was a clinical trials study,conducted on 100 patients that were candidates for heart surgery at Afshar hospital in Yazd. The participants were randomly divided into two groups. The data were collected by two questionnaires before and after the heart surgery. The first questionnaire included questions about demographic variables, such as date of surgery, address, telephone number, standard test of nicotine dependence (Fagerstrom) and standard test of self – efficacy (Prochaska- DiClemente). After collecting the data at the begining, the case group was treated on routine and verbal education of quit smoking by three pictures about clogging of arteries in 5 minutes. The control group was treated with the routine education. Then the questionnaires were completed 3 months after surgery. The questions of these questionnaires were about quitting smoking, and date of the onset of smoking after surgery. All the registered data were transferred into SPSS software and analyzed.
  Results
  Before intervention the two the groups were same in terms of demographic variables. The mean ages the of case and control groups were 53.55±8.9 and 55.6±8.4 respectively. Their mean age of beginning with smoking was 21.6±6. The extent of nicotine in dependency in the case group was 5.25 and in the control groups 4.86. after 3 months of surgery the extent of quit smoking in case group turned out to be 79.6% and in control groups 66%. There was no significant difference between two groups in quitting smoking.
  Conclusion
  The data indicated that the effect of education through showing picture is more than the routine education.
  Keywords: Quit smoking, Nicotine dependency, Fagerstrom test, Prochaska, DiClemente test
 • Mt Ghaneian, Mh Ehrampoush, M. Dehvari, B. Jamshidi, M. Amrollahi Page 19
  Background
  One of the most recent concerns about industrial wastewaters is heavy metals arrival into the water and environment resources. Chromium is found in the trivalent and hexavalent oxidation state by the influence of electroplating and tannery industries. Hexavalent Chromium has proven several health hazards and International Agency for Research on Cancer (IARC) categories. The aim of this study was the evaluation of chromium (VI) removal efficiency by raw Russian knapweed plant Flower Powder from synthetic wastewater.
  Methods
  In this study, the effect of initial chromium concentration, adsorbent dose, reaction time and PH on removal of chromium was investigated. The adsorbent prepared in lab conditions and Pulverized by using ASTM standard sieves with a particle size range of 40–60 mesh achieved. The study was performed on synthetic samples containg 2mg/ l and 10 mg/l concentration of chromium. The unknown concentration of Hexavalent Chromium by spectrophotometer set (UV/VisibleSP-3000 Plus-Japan) at 540 nm based on standard methods for testing water and wastewater book was determined.
  Results
  According to the results removal, efficiency increases with increasing adsorbent dose and reaction time and decreases with increasing pH solution and initial concentration of chromium. Data of this study showed the maximum adsorption capacity of Hexavalent chromium by raw Russian knapweed Flower Powder for 2mg/ l and 10 mg/l initial concentration 1.66 and 5.72mg/g respectively.
  Conclusion
  Raw Russian knapweed Flower Powder is an effective adsorbent for removal of Cr (VI) from aqueous solutions. Although this plant is known as a herbicide but highly porous structure of this plant has caused it to have good adsorption ability. In addition, the adsorbent used the preparation and cost, using this adsorbant is very simple and cheap and has priority in comparison with the other natural and artificial adsorbents.
  Keywords: Biosorbent, Adsorption, Hexavalent chromium, Russian knapweed Flower
 • H. Setareh, A. Nikpay, A. Safari, M. Marzani Page 29
  Background
  Control of radioactive emissions from nuclear power plants, particularly radioactive iodine compounds before discharge to the environment is important.
  Methods
  In this study, methyl Iodide vapour adsorbtion capacity was evaluated on the basis of the activated carbon and TEDA (tri ethylene di amine), and HMTA (Hexa methylen tetra amine) impregnated activated carbon bed.
  Results
  The amounts of chemisorption and physical adsorption of methyl iodide were measured in different humidity levels (0 & 65%) for base and HMTA,TEDA-impregnated activated carbons. The physical adsorption of methyl iodide in the presence of water vapor was low. The significant amount of chemisorption even in high humidity conditions confirmed the effectiveness of TEDA-impregnation for trapping methyl iodide permanently.
  Keywords: Impregnated activated carbon, Methyl iodide, Amine salts
 • M. Pirsahe, K. Sharafi, S. Shayan Page 38
  Background
  Today, vermicompost production process as one of the very good procedures in terms of economic,health, and environmental sustainability to stabilize the organic waste is discussed. The aim of this study is vermicompost production from urban waste by earthworm (Eisenia Fetida) in Household-scale.
  Methods
  In this experimental study, plastic tank of vermicompost production was first prepared, and then using the initial bed, soft soil, compostable waste, and Eisenia Fetida earthworms loading was attempted and after 30 and 90 days, sampling was carried out. In the samples, parameters such as, percent of organic matter, ash, pH, total carbon, total nitrogen, phosphorous, electrical conductivity and humidity was measured.
  Results
  The results showed the organic matter, ash, total carbon, and total nitrogen percentage, ratio of carbon to nitrogen, phosphorous percentage, electrical conductivity, moisture percentage and pH of ripe compost (90 days), 42% ± 2.8, 53% ± 0.17, 22% ± 0.17, 1.12% ± 0.003, 20 ± 0.25, 2.8% ± 0.26, 1200 ±200μs/cm, 56% ± 5.5 and 8.3± 0.2 repectively and all the parameters measured were consistant with the standards.
  Conclusion
  Considering the results it can be concluded that home owners, by using simple local features, can produce vermicompost with high quality consisting of standards that, in terms of environmental and economic, status, greatly helps municipal solid-waste management system and causes reduction more than 60-70% of domestic waste at its orgin.
  Keywords: Vermicompost, Municipal solid waste, Eisenia Fetida, Earthworm, Household, scale
 • A. Badeenezhad, M. Gholami, A. Jonidi Jafari, A. Ameri Page 47
 • A. Milani, Bonab A., H Mozaffari, Khosravi, H. Omidvar Page 57
  Background
  Food security is recognized as one of the major health, social, economic and political issues. Different factors can affect food security status at different levels. Meanwhile, some special conditions pose a challenge for the elderly to enjoy food security. In this study, considering that there is no valid measurement tool for assessing food insecurity of the elderly in Iran, validity of the elderly food- security measurement tool was examined in terms of both content validity and internal consistency and reliability.
  Methods
  In this study, following the principles of HFIAS (Household Food Insecurity Access Scale Indicator Guide, Version 3) and ‘Technical Guide to Developing a Direct, Experience-based Measurement Tool for Household Food Insecurity’, five steps were taken for examining content validity and internal consistency and reliability including: translation into Farsi, reviewing with key informants, refining the questionnaire through interviewing with 20 representatives of the survey population, estimation of Cronbach's α and examining the back-translated items.
  Results
  The questionnaire was modified based on the results of each step. Cronbach's α of this questionnaire turned out to be 0.858. The results also showed that 7, 3, 5 and 5 participants considered food secure, food insecure without hunger, food insecure with moderate hunger, and food insecure with severe hunger respectively.
  Conclusions
  This study provides a content-valid and internally-consistent pre-measurement tool for assessment of food insecurity among the elderly in Iran. However, it is recommended that other validation processes including construct and criterion validation be carried out in a larger society in view of different factors which have an impact on food security status.
  Keywords: Validation, Food security Measurement tool, Elderly
 • Mh Fallah, A. Mangoli, F. Zareh Page 75
  Background
  Studies have shown that parents of exceptional children have less happiness and life satisfaction. Coping styles are one of the most important psychosocial factors that go between stress and mental disorders. On the other hand, there is a meaningful relation between happiness and religious beliefs. Therefore, this study was carried out with the purpose of examining the effect of teaching Islamic coping styles on happiness of parents with exceptional children in the city of Khatam (Harat&Marvast).
  Method
  This is an exprimental research. The sample size was 24 persons chosen from among parents of exceptional children in Khatam city. They were then randomly assigned into two groups of trial and control. Islamic coping style was taught to the trial group. After one month of teaching, the data gathered from the research were analyzed through descriptive and analytic statistics.
  Results
  Teaching Islamic coping styles, increased happiness of the parents with exceptinal children in such a way that the score of their happiness elevated from 26.41 before the study to 56.04 after study and then to 55 after one month of follow-up.
  Conclusion
  Considering the effectivness of Islamic coping styles on increasing happiness, teaching of these styles for decreasing and coping with stress is recommended.
  Keywords: Islamic cping styles, happiness, parents of exceptional children, education
 • Ma Zazouli, Z. Yousefi, A. Eslami, M. Bagheri Ardebilian Page 83
  Background
  Advanced oxidation processes such as Fenton and photo-Fenton that have been applied effectively to oxide the persistent organic compounds in leachate and converts them to unharmful materials and final products. However, there are a few data about application of Fenton-like process in leachate treatment. Therefore, the aim of this study was to treat the municipal landfill leachate by above processes..
  Methods
  This study was an experimental study that was conducted with set up a pilot system. The used leachate collected from a municipal unsanitary landfill of Qaem-shahr city that located in Mazandaran province. All examinations and samples were analyzed according to Stndard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
  Results
  The results showed that the conventional coagulation & flocculation process with chloride ferric removed about 45% of COD in optimum conditions. The combining of pretratment with AOPs significantly increased removal efficiency so that the removal efficiency COD for Fenton, photo-Fenton and modified fenton processes was 89, 85.45 and 81.82 percent in the same conditions, respectively. After all processes, the biodegradability (BOD5/COD ratio) of treated leachate compared to raw leachate was increased and the highest increasing of BOD5/COD ratio was in the photo-Fenton process.
  Conclusion
  The efficiency of the Fenton-like process is less than Fenton and photo-Fenton processes. Instead, the Fenton-like process was done at the higher pH and will not have these problems.
  Keywords: leachate treatment, advanced oxidation processes, photo, Fenton, Fenton, Fenton, like, landfill
 • Ar Yazdanbakhsh, F. Mahdipour, F. Ghanbari, A. Zamani, H. Sharifimaleksari, M. Safdari Page 98
  Background
  Olive oil extraction in the world is considered an important economic activity. Environmental impacts of olive oil wastewater is related to the chemical contents and organic materials load that are resistant to biodegradation. Olive wastewater due to phenolic compounds, inhibitors, toxicity to microorganisms in municipal wastewater treatment units, unpleasant odor, high COD, high BOD, high suspended solids, high resistant compounds to biodegradation, the threat potential to surface and underground water resources is to be considered and paid attention to. So far, several studies in olive oil mill wastewater treatment are carried out. This study aimed to determine efficiency of coagulation process in olive oil wastewater treatment to reduce pollution load and improve the biological degradability.
  Methods
  This study was conducted in laboratory scale and Batch reactor on the real wastewater. Coagulation process using alum and polyaluminum chloride (PAC) coagulants was done and the removal value of COD, TSS and total phenolic compounds was investigated.
  Results
  The results demonstrated that the highest removal efficiency of pollutants in the optimum pH and dose of PAC achieved turned out to be 7 and 1 000 mg/L respectively. In these conditions, the removal values of COD, TSS and total phenolic compounds by PAC achieved were 88. 3, 90.2 and 9 9. 2 %, respectively. Also analysis of the ratio of BOD/COD showed that after coagulation process, the value could increase from 0.14 up to 0. 5 8.
  Conclusion
  This process can be regarded an effective and economical method in the reduction of pollution of this type of wastewater.
  Keywords: Olive oil wastewater, Biodegradability improvement, Coagulation, PAC
 • F. Mohammadi, A. Akhavansepahi, F. Mohammadi, M. Amini Page 107
  Background
  Water poluted with crude oil or oil materials are one of the life enviorenment.Bioremedation is a simple method and economical for cleaning poluted water.the aim of this survey is to check the degradation of crude oil power with separated Bacillus from crude oil in Isfahan oil refinery.
  Methods
  For this purpose polluted water with crude oil is used in Isfahan oil refinery.choosing cases were cultured in the MSM medium and 10000 ppm oil are used in this as an only carbonated bacteries sources.this cultured medium was incubated in a shaker with 150 rpm and 35ₒ tempreture. For separating generating biosurfactant bacterias,checking hemolytic activity as the first norm of separating and isolating.for checking the strength of crude oil degradation purified three strains and this three strain, s consortium put IR (infrared rey) test and GC-MS(gas chromatography - spectrometry). Purified Bacillus are reganized with biochemical and molecular diagnostic methods.
  Results
  Among twelve strains separating,eight strains were been able to lysis sheep erythrocytes and make hemolysis halo on medium blood agar.strains that had hemolytic activity were choosen for later studying. Surface tension of three strains were acceptable.the consortium of this three strains was surveyed on Biosurfactant out put and purified three strains got numbers of 38,30,34 mN/m and consortium got 28 mN/m.when sequences above put in the BLAST program,the results showed similarity of 99.8 percent of separated bacterias with Bacillus subtilis and Bacillus cereus. Identified two Bacillus were only defferent in to six nucleotid.
  Conclusion
  The surveys showed that consortium function in the biodegradation is more effective of Bacillus culture was alone,in fact consortium worked effectively in comparison with only Bacillus in the crude oil biodegradation on the polluted waters.
  Keywords: Biosurfactantt, surface tension, consortium, Bacillus subtilis, Bacillus cereus
 • Ma Morowatisharifabad, M. Razavinia, A. Haerian, Ardakani, H. Fallahzadeh Page 119
  Background
  Patient's anxiety and thus not referring to detal offices for receiving dental services may inappropriately affect inadequately on community development indicators. There are limited studies in this area, and the results are usually inconsistent. This study was then carried out with the aim of determining the dental anxiety among patients referred to private offices in Mashhad.
  Methods
  In this descriptive study, a total number of 400 patients who had referred to private dental offices in Mashhad entered in the study. Data were then collected using Dental Anxiety Scale. Validity and reliability of the scale was determined and approved in the previous studies. Data were analyzed through SPSS software using T-Test, ANOVA, Pearson Correlation Coefficient, and Spearman Correlation Coefficient.
  Results
  Of all the participants, 16.8% of participants had mild, 58.8% moderate and 24.8% severe dental anxiety. Mean score of dental anxiety was higher in women (12.4±3.91) than men (9.19±3.89) (p<0.001). Divorced and dead couple subjects (13.39±4) had a higher level of dental anxiety than the married and singles. Regarding the job, the highest level of dental anxiety was observed in the housewives (12.89±3.77). Dental anxiety was negatively correlated with age (r=-0.125, p= 0.013), number of dental visit (r=-0.143, p=0.004), education level (ρ= -0.319, p<0.001) and income level (ρ= -0.415, p<0.001).
  Conclusion
  As the rate of dental anxiety was higher among women especially housewives and also it was negatively correlated with age, education level and income, people with such characteristics should be addressed in educational programs in this area.
  Keywords: Dental anxiety, Prevalence, Patients