فهرست مطالب

پزشکی تامین اجتماعی - پیاپی 14 (آذر و دی 1382)

مجله پزشکی تامین اجتماعی
پیاپی 14 (آذر و دی 1382)

 • 60 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/12/09
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقاله های علمی
 • علی اکبر رجب زاده، عبدالرحمن حاج دزفولیان، حمیدرضا محمودزاده ثاقب، سید محمدحسین نوری موگهی، محمدرضا قائمی صفحه 4
  نفروپاتی شایعترین عارضه در بیماران مبتلا به دیابت است. اولین و مهمترین اجزای کلیه که در بیماری دیابت دچار ضایعه می گردد، گلومرول می باشد. همچنین از آن جایی که اصلی ترین قسمت واحد ساختاری و عملکردی کلیه گلومرول می باشد. آسیب رسیدن به این قسمت ضایعات جبران ناپذیری در پی دارد. به طور کلی هدف از درمان بیماران دیابتی، پیشگیری از ایجاد یا تشدید نفروپاتی می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، تخمین حجم گلومرول ها در رت های دیابتی به دنبال تجویز دوز درمانی داروی لوو استاتین با استفاده از قانون کاوالیری است.
  مواد و روش ها
  سه گروه رت نربالغ از نژاد ویستار (تعداد در هر گروه =8 سر)، به صورت تصادفی انتخاب شد. گروه اول کنترل، گروه های دوم و سوم، به عنوان گروه های آزمایش که توسط داروی استرپتوزوتوسین 90mg/Kg دیابتی شدند. پس از تایید نفروپاتی دیابتی، گروه سوم تحت درمان با داروی لوو استاتین به میزان 10mg/Kg/dayقرار گرفتند و پس از اتمام دوره درمان، کلیه های چپ رت های هر سه گروه مورد مطالعات استریولوژیک قرار گرفتند و باهم مقایسه شدند.
  نتایج
  یافته های حاصل از این تحقیق نشان می دهند که حجم کل گلومرولها در گروه دیابت نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری دارد.(001/0>P) در حالی که حجم کل گلومرولها در گروه تحت درمان با داروی لوو استاتین در مقایسه با گروه دیابت درمان نشده کاهش معنی داری نشان می دهند.(01/0>P)
  کلیدواژگان: نفروپاتی دیابتی، حجم گلومرولی، لوو استاتین، قانون کاوالیری
 • ایروان مسعودی اصل صفحه 10
  پدید آمدن رشته های گوناگون تخصصی و فوق تخصصی در بخش بهداشت، ارائه مشورت و راهنمایی صحیح و علمی در جهت انتخاب صحیح در مسیر درمان به عنوان یکی از نیازهای مهم درمانی تلقی می شود. یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در جهت بهبود وضعیت جسمی و روانی بیمار و نتیجه گیری مطلوب از درمان، به علت سوابق و داشتن پرونده پزشکی دقیق در قالب نظام ارجاع (پزشک خانوداده) می باشد.
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی نظام پزشک خانواده کمیته امداد از دیدگاه پزشکان عمومی طرف قرارداد در شهرستان یاسوج به منظور رفع مشکلات احتمالی طرح مذکور و ارائه راهکارهای اجرایی آن است.
  مواد و روش ها
  تعداد 60 پزشک عمومی طرف قرار داد در سطح شهر یاسوج به عنوان جامعه آماری انتخاب و از آنان نظرسنجی به عمل آمده است. نمونه کیری صورت نگرفته است و با استفاده از پرسش نامه، اطلاعات جمع آوری گردیده است.
  یافته ها
  90 درصد افراد جامعه مورد پژوهش اعتقاد داشتند که پرونده پزشکی برای بیمار تشکیل می شود و 88 درصد اعتقاد داشتند که اطلاعات ثبت شده در کاتکس برای پیگیری و درمان مؤثر است و بیش از 95 درصد سیستم ارجاع (پزشک خانواده) را مؤثر دانسته و مهمترین مزیت طرح پزشک خانواده را تشکیل پرونده پزشکی برای درمان بیمه شدگان دانسته اند. نارسایی طرح پزشک خانواده بیشتر مربوط به شفاف نبودن موارد اورژانس، مراجعه مستقیم به واحدهای نخصصی و نداشتن آزادی در انتخاب پزشک خانواده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده ضمن برگزاری کلاس های باز آموزی برای پزشکان و تربیت دوره پزشکان خانواده در دانشکده های پزشکی، تعمیم طرح پزشک خانواده در سازمان های بیمه ای اجرا و مراقبت های بهداشتی نیز در اولویت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بهداشت و درمان، پزشک خانواده - نظام ارجاع
 • ناصر ملک نیا، شقایق صادقی نیا صفحه 15
  دیابت قندی نوع 1 را به علت تخریب لوزالمعده به وجود می آید. ولی علت بروز دیابت قندی نوع 11 کاهش فعالیت لوزالمعده یا کاهش حساسیت بافت های محیطی کبد، عضلات و بافت چربی است. از طرف دیگر افزایش انسولین در خون سبب تظاهرات بالینی می شود که به طور کلی سندرم X نامیده می شود. به حر حال در این مقاله سعی شده است که پاتوفیزیولوژی دیابت قندی نوع 11 و سندرم X تجزیه و تحلیل شود.
 • فرشته جهانشاد صفحه 22
 • گزارش مورد پزشکی
 • برگزیده مقاله های کمیته های علمی مراکز درمانی
 • گفت و گو با پیشکسوتان علم طب
 • گوناگون
 • افسانه ملکی، سید محمدرضا فولادی صفحه 50
 • سید ابراهیم هاشمی صفحه 54