فهرست مطالب

 • پیاپی 7 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مسعود فریدونی، شیرین حسینی صفحات 9-26
  آستروسیت ها سلول های گلیال ویژه ای هستند که فراوانی آن ها تقریبا ده برابر جمعیت نورون های سیستم اعصاب مرکزی است طوری که در حدود 25 تا 50 درصد از حجم مغز را اشغال کرده اند. آن ها از نظر ظاهری، ستاره ای شکل بوده و دارای زوائد متعددی هستند که با سطح نورون ها اتصال غیر سیناپسی دارند. این سلول ها دارای پاهای دور عروقی (Perivascular feet) هستند که حدود 85% از سطح مویرگ های موجود در سیستم عصبی مرکزی (CNS) را می پوشانند. آستروسیت ها مانند آجرهای بهم پیوسته ای در سرتاسر CNS منظم شده اند و با اتصالات منفذ دار به یکدیگر متصلند و یک سن سیتیوم الکتریکی را ایجاد کرده اند. در دانش پزشکی گذشته تنها میکروگلیا ها را سلول-های حساس و مهم CNS می دانستند و آستروسیتها را سلول هایی کم اهمیت، نگهبان و پرکننده فضاهای خالی در CNS تلقی می کردند. اما مطالعات در 20 سال اخیر نشان داد که آستروسیت ها نه فقط در حمایت فیزیکی و تغذیه نورون ها، بلکه در تکوین عصبی و شکل گیری سیناپس ها، تنظیم جریان خون بافت عصبی و انرژی، تنظیم میانجی های عصبی و حتی پاسخ های ایمنی در سیستم عصبی دارای اهمیت فراوان هستند. این مقاله نقش های مختلف آستروسیت در سیستم عصبی را مرور نموده و مورد بررسی قرار می-دهد.
  کلیدواژگان: آستروسیت، سیستم عصبی مرکزی، التهاب، تکوین عصبی، میانجی های عصبی
 • سمیه احتشام، سیدمحسن اصغری، افسانه صدر ممتاز صفحات 27-34
  سابقه و هدف
  الاستاز حاصل از سودوموناس آئروجینوزا یک آنزیم مهم در زمینه مطالعات بنیادی بر روی Zn-متالوپروتئازها و نیز بعنوان فاکتور ویرولانس این باکتری مطرح است. در این مطالعه ژن مربوط به آنزیم الاستاز از سودوموناس آئروجینوزا (PAE) استخراج و کلون شده و پس از بیان و تخلیص، خصوصیات بیوشیمیایی آن شامل دما و pH بهینه و نیز فعالیت در حور حلالهای آلی گلیسرول، دی متیل فرمامید (DMF)، متانول، اتانول، اتیلن گلایکول و ایزوپروپانول مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  تایید گونه باکتری با تستهای بیوشیمیایی شامل سیترات، SIM، MR-VP و TSI انجام شد. DNA ژنومی توسط کیت استخراج و با پرایمر اختصاصی بوسیله PCR ژن الاستاز بدست آمد. کلونینگ در وکتور pET21a(+) با مکان های برش HindIII و NdeI صورت گرفت. ترانسفورماسیون به روش شیمیایی انجام شد. سپس سلول ها در محیط LB تحت القای IPTG 1mM قرار گرفته و زمان و شرایط تولید بهینه گردید.
  یافته ها
  بدنبال تایید گونه باکتریایی توسط تستهای بیوشیمیایی، DNA ژنومی استخراج شد و سپس ژن PAE به کمک پرایمر اختصاصی توسط PCR جدا شد. ژن الاستاز که بصورت پری پرو الاستاز کد می شود، درون وکتور) pET21a(+ کلون و در باکتری E. coli سویه BL21 ترانسفورم گردید. آنالیز سکانس نوکلئوتیدی ژن یک چارچوب خوانش (ORF) دارای 1497 جفت باز که 497 آمینواسید را کد می کند نشان داد. بدنبال القاء به کمک IPTG آنزیم فعال در درون سلول یافت شد. سپس آنزیم توسط کروماتوگرافی تمایلی تخلیص گردید. بررسی خصوصیات آنزیم از قبیل دمای بهینه، pH بهینه و غیر فعال سازی حرارتی برگشت ناپذیرانجام شد و همچنین فعالیت آنزیم در حضور حلالهای آلی بررسی گردید و بخوبی نشان داده شد که آنزیم مذکور از مقاومت و فعالیت بسیار بالایی در حلالهای آلی برخوردار است.
  نتیجه گیری
  آنزیم الاستاز سویه PTCC 1430 در مقایسه با آنزیم سویه PAO1، که ساختار کریستالی آن تعیین شده، تنها یک تغییر در ناحیه سیگنال را نشان می دهد. خصوصیات بیوشیمیایی نشان می دهد که الاستاز یک آنزیم با پایداری زیاد در حلال های آلی است.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروجینوزا، کلونینگ، بیان، خالص سازی، تعیین خصوصیات
 • اکرم سادات طباطبایی پناه، رضا اکبرزاده نجار، سید محمدحسین قادریان صفحات 35-40
  سابقه وهدف
  در طی جنین زایی ابتدائی، سیستم قلبی- عروقی یکی از اولین سیستم هایی است که تشکیل می شود. سلول های بنیادی جنینی انسانی (hESC) مدلی را به وجود می آورد که می توان از طریق آن مراحل تکاملی این سیستم را بررسی نمود. زمانیکه این سلول ها از لایه مغذی خود جدا می شوند، hESC ها اجسام جنینی (EB) را به وجود می آورند که پس از کشت، نواحی ای از سلول های ضربان دار در 5/21% از EB ایجاد می شوند.
  مواد و روش ها
  الگوی بیان ژن های اختصاصی کاردیومیوسیت ها به نام Alpha-cardiac actin و FLK1 (Vegfr-2/KDR) در EB انسانی (hEB) از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز- رونویسی معکوس (RT-PCR) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که ژن Alpha-cardiac actin در EB 10 روزه، بیشترین بیان را داشته است. همچنین بررسی های این تحقیق مشخص کرد که بیان ژن FLK1 (Vegfr-2/KDR) در EB 10 و 14 روزه، افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  سلول های بنیادی جنینی انسانی ابزاری مفید جهت بررسی جنین زایی به طور کلی و تکامل سیستم قلبی- عروقی به طور خاص هستند.
  کلیدواژگان: کاردیومیست ها، اجسام جنینی، بیان ژن، سلول های بنیادی جنینی
 • الهام آریاپور، پروین شریعتی، فاطمه تابنده، باقر یخچالی صفحات 41-48
  سابقه و هدف
  آمیلازها، یکی از آنزیم های عمده صنعتی هستند که حدود 25% از بازار جهانی آنزیم ها را به خود اختصاص می دهند. این آنزیم ها در صنایع مختلف مثل نساجی، کاغذ سازی، داروسازی و صنایع غذایی مانند شیرین سازی و فرآوری نشاسته، استفاده می شوند. تحقیقات بسیاری در ارتباط با کاربرد آنزیم های آمیلولیتیک تولید شده توسط اعضاء جنس باسیلوس، در زمینه های مهم تولید قند، آبجو، صنایع غذایی، شوینده ها انجام شده است. گستردگی کاربرد آنزیم های آمیلولیتیک، موجب می شود که تحقیقات برای مشخص شدن ویژگی های آنزیم ها ادامه داشته باشد. به همین دلیل، در این پژوهش، بررسی روی پروفیل آنزیمی آمیلولیتیک باکتری بومی و تعیین ویژگی های آن انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، پروفیل آنزیمی باکتری باسیلوس آمیلولیکوئیفاسینس BEH 111، با استفاده از روش های، SDS PAGE، زایموگرام و TLCتعیین شد. وزن مولکولی آلفا-آمیلاز، با استفاده از روش SDS PAGE تخمین زده شد. جهت سنجش کمی فعالیت آنزیم α-آمیلاز، از معرف دی نیتروسالیسیلیک اسید (DNS) استفاده شد. بررسی ویژگی های آنزیم جهت تایین بیشیته فعالیت آنزیم با روش DNS در شرایط مختلف دما pH غلضت سوبسترا (نشاسته) و زمان اجرا شد.
  یافته ها
  وزن مولکولی آلفا-آمیلاز، با استفاده از روش SDS PAGE، 55 کیلودالتون تخمین زده شد. جهت سنجش کمی فعالیت آنزیم α-آمیلاز، از معرف دی نیتروسالیسیلیک اسید (DNS) استفاده شد. بررسی ویژگی های آنزیم نشان داد که بیشیته فعالیت این آنزیم در 50 درجه سانتیگراد، pH 7، در حضور غلظت 2% از نشاسته، طی 90 دقیقه است. میزان فعالیت آنزیم در این شرایطU/L 8222 می باشد.
  نتیجه گیری
  این مقدار بالای فعالیت آنزیم تولید شده توسط باسیلوس آمیلولیکوئیفاسینس BEH 111، می تواند از نظر اقتصادی شایان توجه باشد. علاوه بر این توانایی فعالیت آن در دمای 50 درجه سانتیگراد و بالاتر، استفاده از آن را در فرآیندهایی که در دماهای بالا انجام می شوند، امکان پذیر می کند. شرایط pH بهینه 6 تا7، جهت فعالیت بالای این آنزیم، امکان استفاده در فرآیندهایی مثل مایع سازی و ژلاتینه کردن نشاسته را ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: باسیلوس آمیلولیکوئیفاسینسBEH 111، کروماتوگرافی لایه نازک، دی نیتروسالیسیلیک اسید، α، آمیلاز
 • سعید ذاکر بستان آباد، پروین حیدریه، نسرین شیخی، مصطفی قلمی، شاهین پور آذر، سیدعلی نجومی، عبدالرزاق هاشمی شهرکی صفحات 49-56
  سابقه و هدف
  از آنجایی که گونه های مختلف مایکوباکتریوم دارای الگوی حساسیت دارویی متفاوتی می باشند، شناسایی دقیق برای به کار گیری درمان صحیح ضروری است و نهایتا می تواند بر نتیجه درمان بیمار موثر باشد. در میان روش های مولکولی گوناگون استفاده از بررسی پلی مورفیسم حاصل از هضم آنزیمی محصول (PCR (PRAبر اساس ژن hsp65 به علت آسان بودن، سریع و ارزان بودن برای شناسایی ایزوله های پاتوژن مایکوباکتریومی تا سطح گونه ارجهیت دارد. تلفیقی از روش های فنوتیپیک و PRA بر اساس قطعه 441 جفت بازی از ژن hsp65 برای شناسایی تنوع گونه های ایزوله های بالینی مایکوباکتریومی مورد استفاده قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  سویه های مورد بررسی شامل 270 ایزوله های بالینی مایکوباکتریومی می شدند که از 2358 بیمار در دو آزمایشگاه مرجع جمع آوری شده بودند. تعداد 207 ایزوله متعلق به مایکوباکتریوم توبرکولوزیس به وسیله روش های فنوتیپیک رایج و PCR اختصاصی بر اساس شناسایی IS6110 تشخیص داده شدند. ایزوله های متعلق به مایکوباکتریوم های محیطی (NTM) با استفاده از تعدادی تست فنوتیپکی و PRA ژن hsp65 مورد شناسایی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از تعداد 270 سویه بالینی تعداد 207 ایزوله با استفاده از روش های فنوتیپکی و PCR اختصاصی بر اساس IS6110، به عنوان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس شناخته شدند. سویه های NTM (63 ایزوله) تنوعی از گونه های مختلف شامل 12 ایزوله M. simiae، 9 ایزوله M. fortuitum، 5 ایزوله M. gordonae، 5 ایزوله M. abscessus، 5 ایزوله M. kansasii و گونه های کمیاب شامل 3 ایزوله M. massilainase، 3 ایزوله M. thermoresitbile، 2 ایزوله M. senegalense type 2، 1 ایزوله M. conceptionense type 1 یا M. senegalense type 1، 1 ایزوله M. phlei، 1 ایزوله M. chelonae، 1 ایزوله M. nonchromogenicum، 1 ایزوله M. genavense،1 ایزوله M. montefiorense یا M. triplex،1 ایزوله M. branderi، 1 ایزوله M. novocastrense، 1 ایزوله M. nebraskense،1 ایزوله M. lentiflavumو 1 ایزوله M. avium شدند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داده که تکنیک hsp65-PRA یک روش ساده، سریع و دقیق برای شناسایی ایزوله های بالینی NTM می باشد.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم غیرسلی، تعیین هویت، hsp65، PRA
 • غلامرضا بخشی خانیکی، ملیحه فلکی، علیرضا لطفی قرایی، یونس عصری صفحات 57-74
  سابقه و هدف
  جنس Chenopodium دارای 100 گونه و جنس Atriplex دارای 150 گونه است که هر دو متعلق به تیره Chenopodiaceae می باشند. نظر به اینکه شناسایی گونه های این دو جنس به دلیل شباهت های ریختی نسبتا«مشکل است، صفات تشریحی گونه های این جنس در استان خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  برای مطالعه ساختار تشریحی گونه ها ابتدا نمونه های گیاهی از مناطق مختلف این استان جمع آوری شدند. سپس روش برش گیری دستی در آزمایشگاه انجام شد و برای رنگ آمیزی بافت ها از رنگ آمیزی سبز متیل و کارمن زاجی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آنها لام و اسلاید از تمامی مقاطع (برگ، ساقه، دمبرگ و اپیدرم) تهیه گردید و توسط میکروسکوپ تحقیقاتی Olympus اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که صفات برگ و ساقه در حد جنس متمایز کننده بود ولی در بین گونه های هر یک از جنس ها این توانایی برای هرکدام به تنهایی نداشت. درگونه L. C. botrys کرک غده ای، ضخیم بودن کوتیکول آن در هر دو سطح، شکل مقطع رگبرگ و نوع روزنه که در هر دو سطح اپیدرم هم سطح می باشد آن را از سایر گونه های جنس Chenopodium متمایز کرد.
  نتیجه گیری
  بیشترین تفاوت در صفات دمبرگ مشاهده شد که می تواند در شناسایی گونه ها اهمیت به سزائی داشته باشد.
  کلیدواژگان: صفات تشریحی، خانواده اسفناج، کنوپودیوم، آتریپلکس، خراسان جنوبی
 • سرور مبینی، مریم تاج آبادی ابراهیمی، مریم هاشمی، پروانه جعفری صفحات 75-82
  سابقه و هدف
  اگزوپلی ساکاریدها پلی مرهای طبیعی هستند که به وسیله باکتری های مختلف مانند باکتری های اسید لاکتیک، بیفیدوباکتریوم ها و باسیلوس ها تولید می شوند. به علت خواص فیزیکی وشیمیایی آن ها، به طور گسترده در صنایع غذایی به عنوان عوامل ویسکوزیته کننده، ژله ای کننده و قوام دهنده استفاده می شوند. از آن جائی که اگزوپلی ساکاریدهای تولیدی به وسیله سویه های باسیلوس ویسکوزیته و خواص سودوپلاستیک بالایی دارند، امروزه مورد توجه محققین قرار گرفته اند. هدف این تحقیق بررسی میزان تولید پلی ساکارید خارج سلولی و اگزوپلی ساکارید متصل به سلول در 10جدایه باسیلوس جدا شده از مرغ داری ها و تعیین جدایه برتر بر اساس تولید اگزوپلی ساکارید می باشد.
  مواد و روش ها
  10جدایه باسیلوس در محیط MRS جامد به همراه 2% (w/v)گلوکز کشت داده شده، در شرایط هوازی و دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 48-24 ساعت گرم خانه گذاری شدند.سپس تولید اگزوپلی ساکارید در آن ها(به صورت متصل شده و رها شده در محیط) با روش فنل/ سولفوریک اندازه گیری شد. به منظور بررسی کمی تولید اگزوپلی ساکارید، با مقایسه منحنی استاندارد گلوکز و نتایج به دست آمده، میزان تولید آن برحسب میلی گرم بر لیتر تعیین شد.
  یافته ها
  از بین 10جدایه باسیلوس، 2سویه بیشترین توانایی تولید اگزوپلی ساکارید متصل شده را داشتند، که بیشینه تولید، 43 میلی گرم بر لیتر(B5) و کمینه تولید، 2/ میلی گرم بر لیتر(،B4وB10وB9وB1وB8) بود. تمامی جدایه های مورد بررسی، اگزوپلی ساکارید رها شده در محیط تولید می کردند که در مورد آن ها بیشینه تولید 229 میلی گرم بر لیتر(B7) و کمینه تولید 45 میلی گرم بر لیتر(B8) بود. هم چنین کینتیک رشد و کینتیک تولید اگزوپلی ساکارید جدایه منتخب(B7)، در زمان های مختلف تعیین گردید. با مقایسه هر دو منحنی رشد باکتری و تولید اگزوپلی ساکارید رها شده و متصل شده می توان نتیجه گرفت که جدایه B7 بیشترین تولید اگزوپلی ساکارید رها شده و متصل شده را در اواسط فاز لگاریتمی نشان می داد وپس از آن میزان تولید ثابت می ماند.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که پتانسیل تولید ترکیبات اگزوپلی ساکارید توسط گونه های باسیلوس بومی ایران می تواند وجود داشته باشد.
  کلیدواژگان: اگزوپلی ساکارید، باکتری های اسید لاکتیک، باسیلوس، کینتیک رشد
 • امیر ایزدی، الهام مسلمی، علی حسین یزدی صفحات 83-90
  سابقه و هدف
  بروسلا یک کوکوباسیل گرم منفی می باشد که میزبانهای آن شامل انسان، گاو، بز و گوسفند می باشد. بروسلا از طریق شیر و فراورده های لبنی انتقال یافته و در انسان سبب ایجاد تب مالت می شود. روش های سرولوژیک تشخیص بروسلا از حساسیت و دقت کافی برخوردار نبوده و دارای نتایج مثبت و منفی کاذب فراوانی می باشند. هدف از این مطالعه بررسی کارایی تکنیک همی نستد PCR جهت تشخیص بروسلا در نمونه های شیر و پنیر می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 15 نمونه شیر خام، 15 نمونه پنیر پاستوریزه و 15 نمونه پنیر سنتی از سطح استان تهران جمع آوری گردید. DNAی نمونه ها به وسیله کیت DNP استخراج گردید. پس از بهینه نمودن راند اول و دوم تست PCR، حساسیت و اختصاصیت آن مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس تمامی نمونه ها به وسیله تست PCR بهینه شده مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  محصول آمپلیکون تکثیر یافته در محصول اول PCR، 443 جفت باز و در محصول دوم 225 جفت باز بود. حساسیت تست PCR بهینه شده تا 100 پارتیکل تعیین گردید. از 15 نمونه شیر خام،10 نمونه PCR مثبت، از 15 نمونه پنیر پاستوریزه 6 نمونه و از 15 نمونه پنیر سنتی 8 نمونه PCR مثبت شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، تست PCR مورد بررسی در این مطالعه از حساسیت و دقت بسیار بالایی نسبت به روش های متواتر برخوردار بوده، همچنین به نظر می رسد ضرورت استفاده از روش های مولکولی به عنوان یک روش تاییدی جهت تشخیص بروسلا در کنار روش های متداول غربالگری اجتناب ناپذیر می باشد.
  کلیدواژگان: بروسلا، شیر، پنیر، Hemi Nested PCR
 • علیرضا بزرگ نژاد، فاطمه باغی، عباس زمان پور نیاوران، عظیم اکبرزاده، مهدی ارجمند صفحات 91-96
  سابقه و هدف
  در پژوهش حاضر، هدف تولید نانو لیپوزوم حامل داروی سیس پلاتین بود که برای دارو رسانی هدفمند برای درمان انواع سرطان به کار گرفته می شود، که با درصد بارگذاری مناسب به این مهم دست یافتیم.
  مواد و روش ها
  لیپوزوم از یک منبع لسیتین استخراج شد و پس از انحلال در بافر فسفات، به منظور بارگذاری سیس پلاتین بر لیپوزوم ساخته شده و تغییر اندازه ذرات به ابعاد نانو محلول در سو نیکاتور حمام دار سونیکه شد.
  یافته ها
  میزان کل پلاتین موجود در محلول سونیکه شده مشخص است. پلاتین موجود در فاز شفاف محلول بعد از فرآیند اولتراسانتریفیوژ هم به کمک تست جذب اتمی معین می گردد. با کم کردن این دو مقدار از هم به میزان پلاتین موجود در فاز ته نشین دست یافتیم. همچنین با استفاده از دستگاه زتا سایزر اندازه ذرات در ابعاد نانو تایید شد.
  نتیجه گیری
  لیپوزوم به عنوان یکی از حامل های لیپیدی جدید برای دارورسانی هدفمند جهت درمان انواع سرطان شناخته شده است. برای حذف اثرات جانبی دارو بر سایر سلول ها و رسیدن دوز بالاتری از دارو به سلول هدف داروی ضد سرطان سیس پلاتین در لیپوزوم کپسوله می شود.
  کلیدواژگان: لیپوزوم، سیس پلاتین، دارورسانی هدفمند، بارگذاری
 • معصومه اطهری نیا، سیدعلی نجومی صفحات 97-104
  سابقه و هدف
  مخاطرات ژنوتوکسیسیتی (سموم تاثیر گذار بر روی ژن ها) یکی از نگرانی های سازمان های محافظ محیط زیست می باشد. ژنوتوکسین ها موادی هستند که باعث بوجود آمدن تغییرات قابل توارث در ماده ژنتیکی سلول های جنینی، اسپرماتوسیت ها و اووسیت ها، می شوند. با توجه به اینکه چنین مخاطراتی ممکن است از آب ناشی شود، برای ارزیابی آن ها انجام آزمون های آزمایشگاهی آب با استفاده از ارگانیسم هایی که در این محیط زندگی می کنند، ضروری می باشد. این مقاله اثرات ژنوتوکسیسیتی در محیط های آبی را روی لاروهای گونه آمفی بین زنوپوس لاویس بررسی می کند.
  مواد و و
  روش ها
  زنوپوس لاویس گونه ای از قورباغه آبزی آفریقای جنوبی از جنس زنوپوس است که دارای 12 سانتی متر طول با سر و بدن مسطح بدون گوش و زبان خارجی می باشد. ارگانیسم های مورد آزمون در مدت 12 روز در معرض محدوده ای از غلظت های نمونه تحت آزمون قرار می گیرند. یک کنترل بدون نمونه (کنترل منفی) و یک کنترل با یک ماده مرجع ژنوتوکسیک (کنترل مثبت) در شرایط یکسان به طور موازی مورد آزمون قرار می گیرند.
  یافته ها
  با استفاده از کنترل مثبت، کیفیت معرف بیولوژیکی بررسی و آزمون تائید می شود. میزان گلبول های قرمز با میکرونوکلئی برای هر غلظت از نمونه تحت آزمون و برای محلول های کنترل تعیین می شود. میزان گلبول های قرمز با میکرونوکلئی برای هر غلظت با نتیجه کنترل منفی به منظور تعیین غلظت هایی که ژنوتوکسیک مثبت را القاء می کند، مقایسه می شود.
  نتیجه گیری
  مثبت بودن یک آزمون می تواند براساس نتایج معنی دار آماری در حداقل یکی از غلظت ها نسبت به کنترل منفی باشد و حداکثر غلظت، که سمیت حاد ایجاد کند، آزمون شده باشد و نتیجه آزمون مثبت باشد.
  کلیدواژگان: ژنوتوکسیسیتی، میکرونوکلئی، زنوپوس لاویس
|
 • Masoud Fereidoni, Shirin Hosseini Pages 9-26
  Astrocytes are special glial cells by a population of about 10 times more than the population of the neuron within the central nervous system (CNS) as they occupy almost the 25% to 50% of the brain volume. They are apparently stellar in shape and have many processes enabling them to produce non synaptic contacts with neural cells. Using perivascular feet they are covering near to 85% of CNS capillaries external surface. Astrocytes are arranged like building blocks all over the CNS and connected to each other by Gap junctions producing an electrical syncytiym. In the previous knowledge of medicine، within the CNS and between the glial cells، microglia were considered as more important player than the Astrocytes، as Astrocytes were seen merely as guard cells and filler of empty spaces in the CNS. However studies at the last 20 years were clarified that the Astrocytes are important not only for physical support and neural nourishment but also for neural system development and synapse formation، neural tissues blood current and energy regulation، neurotransmitter adjustment and even immunological responses within the CNS. The present article is to review and point on the different roles of Astrocytes within the CNS.
  Keywords: Astrocyts, CNS, Inflammation, Neural development, Neurotransmitters
 • Somayeh Ehtesham Ehtesham, S. Mohsen Asghari, Afsaneh Sadre Momtaz Pages 27-34
  Aim and
  Background
  Pseudomonas Aeruginosa Elastase is an important enzyme in basic studies on Zn-metalloproteases and is also considered as a virulence factor of the bacterium. In the present study، the gene encoding Pseudomonas aeruginosa elastase (PAE) was extracted and clone، Following expression and purification، its biochemical properties including optimal temperature and pH، and also enzymatic activity in the presence of glycerol، dimethylformamide (DMF)، methanol، ethanol، ethylene glycol and isopropanol were investigated.
  Materials And Methods
  Bacterial strain was verified by biochemical tests including citrate، SIM، MR-VP and TSI. Genomic DNA was extracted using gene extraction kit and elastase gene was amplified by PCR using two specific primers. Cloning was carried out within pET21a (+) vector with HindIII and NdeI restriction sites and transformation accomplished by chemical method. The cells were cultured under the given optimized conditions، in LB medium with 1mM IPTG.
  Results
  Following the strain verification by biochemical tests، genomic DNA was extracted and PAE encoding gene was isolated using specific primers. Elastase gene، which is encoded as pre-proelastase، was cloned within pET21 a (+) vector and transformed into E. coli strain BL21. Nucleotide sequence analysis shows an open reading frame (ORF) of 1497 nucleotides corresponding to 497 amino acid residues. Following the induction by IPTG، the active enzyme was detected in the soluble fraction. Consequently، the enzyme was purified using affinity chromatography. Enzyme properties such as optimal temperature and pH، irreversible thermo inactivation and organic solvent activity were investigated. Our results clearly indicate that the above mentioned enzyme possesses a noticeable activity and stability within organic media.
  Conclusion
  Elastase from Pseudomonas aeruginosa strain PTCC1430 shows only one amino acid substitution in the signal sequence in comparison with that of strain PAO1 whose crystal structure is solved. Biochemical properties reveal that elastase is a highly stable enzyme in organic solvents.
  Keywords: Pseudomonas Aeruginosa Elastase, cloning, Expression, Purification, Characterization
 • Akram Sadat Tabatabaei Panah, Reza Akbarzadeh Najar, Sayyed Mohammad Hossein Ghaderian Pages 35-40
  Aim and
  Background
  Cardiomyocytes derived from human embryonic stem cells (hESCs) could be useful in restoring heart function after myocardial infarction or in heart failure. The hESCs can differentiate in vitro into spontaneously contracting cardiomyocytes and produce a model to investigate the early developmental stages of this system. After removing of cells from their feeder layer، hESCs create embryoid bodies (EB). Plating EB results in developing areas of beating cells.
  Materials And Methods
  The expression pattern of Alpha-cardiac actin and FLK1 (Vegfr-2/KDR) were analyzed by reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR).
  Results
  There was an enhanced expression of as Alpha-cardiac actin from day 10 in EB in suspension. The FLK1 (Vegfr-2/KDR) gene expression was first specified in 4-day-old EB and was significantly increased by day 10 & 14.
  Conclusion
  hESCs might be useful as an effective model system to understand the developmental processes and functioning of the human heart.
  Keywords: Cardiomyocytes, Embryoid Bodies, Gene Expression, Human Embryonic Stem
 • Elham Aryapour, Parvin Shariati, Fatemeh Tabandeh, Bagher Yakhchali Pages 41-48
  Aims and
  Background
  Amylases are one of the major industrial enzymes that occupy 25 % of the world enzyme market. These enzymes are used in many different areas، such as paper، textiles، pharmaceutical، food، starch saccharafication and processing industries. Much research has been carried out regarding application of amylolytic enzymes produced by the genus Bacillus، to the production of glucose and beverages، food and detergent industries. Because of the extensive applicability of amylolytic enzymes، research in relation to identification of these enzymes and their characteristic is continuously being carried out. Hence، the aim of this research was to investigate the amylolytic enzyme profile of a native Bacillus strain، and determine its enzyme characteristics.
  Materials And Methods
  In this study، the enzymatic profile of the bacterium، Bacillus amyloliquefaciens BEH 111، was determined by using the SDS-PAGE، zymogram and TLC methods. Zymography and TLC were used to identify the amylolytic enzyme profile of the bacterium. The molecular weight of α-amylase was estimated by SDS-PAGE. The 3، 5-Dinitrosalisyclic acid (DNS) indicator was used to examine α-amylase activity، quantitatively. Investigation of enzyme characteristics and determination of maximal enzyme activity was carried by the DNS method، at different temperatures، pH values، substrate concentrations and time periods.
  Results
  The molecular weight of α-amylase was estimated to be 55 kDa by SDS-PAGE. Investigation of enzyme characteristics showed that maximum α-amylase activity was achieved at a temperature of 50oC، pH 7، presence of 2% starch، during a 90 min time period. Enzyme activity obtained under these conditions was 8222 U/L.
  Conclusion
  The high level of enzyme activity produced by B. amyloliquefaciens BEH 111 can thus be of commercial significance. Furthermore، by having activity at 50oC and above، makes it possible for this enzyme to be applied to processes that use high temperatures. The optimized pH levels of 6-7 that resulted in high enzyme activity can also allow the potential use of this enzyme in processes such as starch liquefaction and gelatinization.
  Keywords: Bacillus Amyloliquefaciens BEH 111, α, Amylase, Thin Layer Chromatography, Dintrosalicyclic Acid
 • Saeed Zaker Bostanabad, Parvin Heidarieh, Nasrin Sheikhi, Mostsfa Ghalami, Shahin Pour Azar, Seyed Ali Nojumi, Abdolrazagh Hashemi-Shahraki Pages 49-56
  Aim and
  Background
  As mycobacterial species have different drug susceptibilities، precise identification is crucial for adoption of correct drug therapy and can ultimately influence patient outcome. Among various molecular methods، PCR-restriction fragment length polymorphism (PRA) based on hsp65 gene is preferred since it offers an easy، rapid، and inexpensive means of identifying pathogenic mycobacterial isolates to species level. A combination of phenotypic tests and PCR-restriction fragment length polymorphism (PRA) method targeting 441 bp hsp65 DNA used to find species diversity of Iranian clinical strains of mycobacteria.
  Materials And Methods
  The test strains consisted of 270 clinical isolates of mycobacteria recovered from 2358 patients in two reference laboratories. A total of 207 isolates belong to M. tuberculosis were initially identified using conventional phenotypic techniques and specific PCR، based on detection of IS 6110. The isolates belonging to non tuberculosis mycobacteria (NTM) were subjected to further definitive identification using batteries of phenotypic tests and hsp65-PRA.
  Results
  Out of 270 clinical strains، 207 isolates were found to be M. tuberculosis by phenotypic techniques and specific PCR based on detection of IS 6110. NTM strains (63 isolates) represented a variety of the species comprised of 12 M. simiae، 9 M. fortuitum، 5 M. gordonae، 5 M. abscessus، 5 M. kansasii and some rare species including 3 M. massilainase، 3 M. thermoresitbile، 2 M. senegalense type 2، 1 M. conceptionense type 1 or M. senegalense type 1، 1 M. phlei، 1 M. chelonae، 1 M. nonchromogenicum، 1 M. genavense، 1 M. montefiorense or M. triplex، 1 M. branderi، 1 M. novocastrense، 1 M. nebraskense، 1 M. lentiflavum and 1 M. avium.
  Conclusion
  This study showed that hsp65-PRA technique offers a simple، rapid، and accurate method for the identification of NTM clinical isolates.
  Keywords: Non, Tuberculous Mycobacteria, Identification, hsp65, PRA
 • Golamreza Bakhshi Khaniki, Malieh Falaki, Alireza Lotfi Gharaei, Yones Asri Pages 57-74
  Aim and
  Background
  The two genera Chenopodium and Atriplex contain 100 and 150 species، respectively; both of which belong to Chenopodiaceae family. Due to morphological similarity، the recognition of species of these two genera is comparatively difficult، thus، the anatomical characters are considered in the southern Khorasan Province.
  Materials And Methods
  At first، for studying anatomical structure of species، herbal samples were gathered from different areas of this province. Then، the method of manual cutting was used in laboratory، and for staining tissues and better distinguishing their organizing sections، the method of with green methyl and Carmen stain. After preparing slides، photo was provided for all sections (leaf، stem، petiole and epiderm) and anatomical characters were evaluated by Olympus microscope equipped with ruler.
  Results
  The results show the characters of leaf and stem were distinctive in genus، but they couldn’t distinguish the species of each genus. In the species of C. botrys glandular trichomes، to be thick of its coticule in both surfaces، the form of petiole section and type of stomata is below surface in both level of epiderm، to distinguish it from other species of Chenopodium genus.
  Conclusions
  The most differences have been seen in the petiole character signifying the recognition of the species.
  Keywords: Anatomical characters, Chenopodiaceae, Chenopodium, Atriplex, Southern Khorasan Province
 • Soroor Mobini, Maryam Tajabadi Ebrahim, Maryam Hashemi, Parvaneh Jafari Pages 75-82
  Aim and
  Background
  Exopolysaccharides are natural polymers that are produced by Lactic acid bacteria (LAB)، Bifidobacteria and Bacillus. Due to their characteristic physical and chemical properties، EPS are widely used in food industry as viscosifying، stabilizing، gelling، or emulsifying agents. EPSs synthesized by Bacillus spp. have comparatively elevated viscosity and superior pseudoplastic properties; there has been increasing interest about them in recent years. The aim of the present study was isolation of two Exopolysaccharides (the cell-bound EPS (EPS-b) and the released EPS (EPS-r)) produced by10 strains of Bacillus spp. isolated from agricultures and identification of a strain that produces the highest amount of EPS.
  Materials And Methods
  10 strains of Bacillus were overnight pre grown in MRS broth medium containing 2% (w/v) glucose at 37°C for 24-48h under aerobic conditions. The total amount of carbohydrate in the EPS was determined using the phenol/sulfuric acid method with glucose as the standard.
  Results
  Among 10 Bacillus spp، two strains had the highest amount bound EPS (EPS-b)، maximum amount reached 43 mg/l (B5) and minimum amount reached 0. 2 mg/l (B1، B4، B8، B9، B100). All strains synthesized EPS-r that maximum amount reached 229 mg/l (B7) and minimum amount reached 45mg/l (B8). Growth kinetics of the chosen strain (B7) in liquid medium with the production of EPS was investigated. The results show that the maximum production of EPS of the chosen strain (B7) was obtained in exponential growth phase. The level of EPS was then quite stable.
  Conclusion
  Results of this study showed that Iranian potential probiotic Bacillus species. have potential of EPS production.
  Keywords: Exopolysaccharides, Lactic acid bacteria, Bacillus, Growth kinetics
 • Amir Izadi, Elham Moslemi, Ali Hossein Yazdi Pages 83-90
  Aim and
  Background
  Brucella spp. is a gram negative coco bacillus which has different hosts including human، cow، sheep and goat. Brucella spp. is transferred via milk and dairy products causing a Malta fever in human. Serological methods for Brucella spp. detection do not have sufficient sensitivity and accuracy; in addition، they have great false positive and negative results. The aim of this study is determination of the hemi nested PCR technique sensitivity for detection of Brucella spp. in raw milk and cheese.
  Materials And Methods
  In this study 15 raw milk samples، 15 pasteurized cheese samples and 15 traditional cheese samples were collected from Tehran and suburbs. DNA was extracted using DNP kit from samples. After optimization of first and second round of PCR، sensitivity and specificity of reactions were examined. Then all samples were tested using developed PCR.
  Results
  The PCR product which was obtained from first PCR round had 443 bp length، and the second round fragment had 225bp. The PCR sensitivity up to 100 particles was observed. Among 15 samples of raw milk، 10 cases were PCR positive. In 15 pasteurized cheese samples only 6 cases were PCR positive، and finally from 15 traditional cheese samples 8 were PCR positive.
  Conclusion
  With respect to this result، it could be said that in comparison with conventional detection technique for Brucella spp. diagnosis، PCR has a significant sensitivity and accuracy. Furthermore، it seems that using molecular detection technique as confirmative tests for detection of Brucella spp. is inevitable.
  Keywords: Brucella spp, Milk, Cheese, Hemi Nested PCR
 • Alireza Bozorgnejad, Fatemeh Baghi, Abbas Zamanpour Niavaran, Azim Akbarzadeh, Mehdi Arjmand Pages 91-96
  Aim and
  Background
  The main purpose of this research is cisplatin loading on liposome for targeted drug delivery. The suitable loading percentage obtained showed that we have achieved the target.
  Material And Methods
  Liposome was extracted from a lecithin source and after dissolving in phosphate buffer the solution was sonicated in bath sonicator for loading the cisplatin on extracted liposomes and resizing to nano scale.
  Results
  Total amount of plating in sonicated solution is known. Platin which exists in solution transparent phase after ultra centrifuge process، was determined with atomic absorption test. By subtracting these two amounts from each other we achieved the amount of platin existed in sedimentation phase. Particles’ size in nano scale were confirmed with zeta sizer.
  Conclusion
  Liposome is known as a new lipid carrier for targeted drug delivery in cancer therapy. The anti cancer drug “cisplatin”، was encapsulated in liposome to reduce the side effects of drug on other cells and have a more dosage of drug on target cell.
  Keywords: Liposome, Cisplatin, Targeted Drug Delivery, Loading
 • Masomeh Atharinia, Seyed Ali Nojoumi Pages 97-104
  Aim and
  Background
  Environmental protection requires taking into account the genotoxic hazards likely to concern different populations of ecosystems. Genotoxins are substances that cause heritable changes in the genetic material in germ cells، namely spermatocytes or oocytes. Since such hazards may emerge within waters، it is essential to assess them by means of laboratory tests that allow the evaluation، within aqueous environments of the genotoxicity of a water effluent substance or preparation with respect to organisms living in aquatic environments. This article describes a method that is likely to provide information in this field.
  Material And Methods
  Within aqueous environments it highlights، the genotoxic effects on larvaes of the amphibian species، Xenopus laevis. Xenopus laevis is a species of South African aquatic frog of the genus Xenopus. African clawed frogs can grow up to a length of 12 cm. They have a flattened head and body، but no tongue or external ears. The tested organisms were exposed to a range of concentrations for 12 days.
  Results
  The negative and positive controls were carried out in parallel under the same conditions. The positive control allows the quality of the biological reagent to be checked and the test to be validated. The rate of erythrocytes with micronuclei was determined for each test concentration and control solutions. The rate of erythrocytes with micronuclei for each concentration was compared to that of the negative control in order to determine the concentrations that induce a positive genotoxic effect.
  Conclusion
  The positivity of a test can be based on the detection، with respect to the negative control، of a statistically significant response for at least one of the test concentrations and the maximum concentration which does not give rise to an acute toxicity has been determined and tested.
  Keywords: Genotoxicity, micronuclei, Xenopus laevis