فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیستم شماره 3 (مرداد و شهریور 1391)
 • سال بیستم شماره 3 (مرداد و شهریور 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/07/03
 • تعداد عناوین: 16
|
 • لیلا یکه فلاح، امیر عباس واعظی، مرضیه پازوکیان، فرشته یکه فلاح، فاطمه سمیعی فرد صفحات 259-268
  مقدمه
  تحقیقات متعدد نشان می دهد سبک زندگی در سال های رشد و نوجوانی مهمترین عامل در تعیین خطر بروز پوکی استخوان در سال های بعدی زندگی می باشد. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین سبک زندگی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در میان نوجوانان شهر قزوین مورد مطالعه قرارگرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه مورد پژوهش 300 دانش آموز 13 تا 18 ساله بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی وارد مطالعه شدند. ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته با طرح 15 سوال چند قسمتی جامع(شامل الگوهای تغذیه ای، فعالیتی، رفتارهای اختصاصی پیشگیری کننده از پوکی استخوان و عوامل دموگرافیک) بود. جهت بررسی اعتبار علمی پرسشنامه از روش اعتبار محتوی استفاده شد و پایایی ابزار از طریق آزمون مجدد با ضریب همبستگی 78% محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های فیشر و مجذور کای و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج پژوهش در خصوص الگوی فعالیت جسمانی واحدهای مورد پژوهش نشان داد که اکثریت دختران برنامه منظم ورزشی در طی هفته ندارند و تفاوت معنی داری بین الگوی فعالیت جسمانی دختران و پسران وجود داشت. در خصوص الگوی غذایی نتایج پژوهش نشان داد دختران(7/66 %) بیش از پسران(7/34%) از مواد غذایی حاوی ویتامین D استفاده می کنند. فقط 6% پسران و 7/6% دختران از طریق قرار گرفتن در معرض آفتاب به جذب بیشتر کلسیم و ساخت ویتامینD در بدن کمک می کردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، فعالیت منظم بدنی و دریافت کافی کلسیم و ویتامینD در دختران کمتر از پسران بوده است همچنین سابقه مثبت فامیلی پوکی استخوان و اضافه وزن نیز در دختران بیش از پسران بود. بنابراین باید به سبک زندگی در طی دوره نوجوانی به ویژه نوجوانان دختر بیش از پیش اهمیت داده شود چرا که تغییر سبک زندگی در دوره نوجوانی نقش پیشگیرانه مهمی در ایجاد پوکی استخوان در بزرگسالی دارد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، پوکی استخوان، رفتارهای تغذیه ای، ورزش، نوجوانان
 • روشن رضایی رنجبر سرداری، سعید رضایی زارچی، سیما نصری، علیرضا طالبی، آرزو خرادمهر، سید علیرضا رضوی ششده، مریم ادیب صفحات 269-276
  مقدمه
  نانوتکنولوژی به فناوری نانو اطلاق می شود که ابعادی در حدود 1 تا 100 نانومتر دارند. در تحقیقات نشان داده شده است که ترکیب، شکل و اندازه های مختلف نانو نقره به آن ویژگی هایی می دهد که در مقایسه با مواد شیمیایی با ترکیب مشابه اما درشت تر(میکرونقره)، اثرات سمی متفاوتی دارد. افزایش تقسیمات سلولی، استرس اکسیداتیو وآپوپتوز یا مرگ سلولی با اثرات سمی نانو نقره در ارتباط است. بنابراین هدف این مطالعه بررسی اثرات سمی نانو نقره بر بافت ریه می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار(پنج گروه ده تایی) در گروه های تجربی و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. نانو ذره نقره 70 نانومتر با مقادیر 25/0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت خوراکی به مدت 30 روز داده شد. برای بررسی تغییرات پاتولوژیکی پس از 30 روز بافت ریه موش های هر گروه را جدا و برای آزمایشات هیستوپاتولوژی در فرمالین نگهداری و پس از قالب و برش گیری، نمونه ها به روش هماتوکسیلینائوزین رنگ آمیزی شدند. سپس با میکروسکوپ نوری اینورت مشاهده و بررسی گردید.
  نتایج
  با توجه به نتایج گروه های با مصرف دوز بالا(N4، N5) نسبت به دیگر گروه ها(N2، N3) و گروه شاهد اثرات پاتولوژیکی(خونریزی، آپوپتوزو نکروز) بیشتری را نشان دادند. به طور کلی می توان گفت که اثر نانو ذره نقره بر بافت ریه قابل ملاحظه بود و تغییرهای حاصله نشانگر آسیب های سلولی و بافتی می باشد.
  نتیجه گیری
  سمیت نانو ذرات نقره که به صورت خوراکی به مدت 30 روز در گروه های تجربی مذکور مورد بررسی قرار گرفت، اثرات مضری بر بافت ریه گذاشت که توسط آزمایش های پاتولوژیکی تعیین گردید.
  کلیدواژگان: نقره، نانو ذرات، ریه، سمیت، رت
 • علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، ابراهیم عطایی عطاآبادی، محمدعلی مقدم صفحات 277-286
  مقدمه
  کنترل پلاک دندانی تنها بوسیله روش مکانیکی کافی نبوده و استفاده از دهانشویه ها نیز توسط بیماران توصیه می شود. بعضی از مطالعات نشان داده اند که هر دو نوع دهانشویه الکل دار و بدون الکل می توانند باعث کاهش سختی سطح کامپوزیت ها شوند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سه نوع دهانشویه بر روی سختی سطح چهار نوع کامپوزیت می باشد.
  روش بررسی
  60 نمونه از هر کدام از کامپوزیت های P60، Z350، Z250،، Z100با ابعاد مشابه تهیه گردید و هر گروه به چهار زیر گروه 15 تایی تقسیم شد. تست ویکرز با نیروی 100 گرم با زمان 15 ثانیه قبل و بعد از قرارگیری نمونه ها بمدت 24 ساعت در دهانشویه های Listerineو Oral-B و EpiMax و همچنین آب مقطر اعمال شد.
  نتایج
  کاهش سختی سطح کامپوزیت P60 در تمام دهانشویه ها و آب مقطر معنی دار بود. کاهش سختی سطح کامپوزیت Z350 در تمام گروه ها بجز دهانشویه EpiMax معنی دار بود. کاهش سختی سطح کامپوزیت Z250در آب مقطر و دهانشویهListerine معنی دار نبود، ولی در دهانشویه های Oral-B و EpiMax معنی دار بود. کاهش سختی سطح کامپوزیت Z100 در تمام دهانشویه ها معنی دار بود ولی در آب مقطر معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  الکل به تنهایی نمی تواند در کاهش سختی سطح کامپوزیت ها تاثیر داشته باشد.
  کلیدواژگان: کامپوزیت، سختی سطحی، دهانشویه
 • محمد رستمی نژاد، مهسا مولایی، شهره الماسی، فرامرز درخشان، مهسا خانی یغما، سعید سوخته زاری، پروانه محمدی، الهه تاج الدین، محمدرضا زالی صفحات 287-294
  مقدمه
  بر اساس مطالعات گذشته بیماری سیلیاک ارتباط نزدیکی با گاستریت مزمن دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی شیوع بیماری سیلیاک و هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به سوء هاضمه بود.
  روش بررسی
  325 بیمار به علت ابتلا به سوء هاضمه از اردیبهشت 87 لغایت اردیبهشت 88 تحت انجام اندوسکوپی قرار گرفتند. جهت بررسی و تعیین عفونت هلیکو باکتر پیلوری و تایید بیماری سیلیاک، نمونه های بیوپسی از انتروم معده و دئودنوم روده و همچنین نمونه خون برای اندازه گیری سطح آنتی بادی ترنس گلوتامیناز بافتی(tTGA) و IgA تام اخذ شد.
  نتایج
  از تعداد 325 بیمار، 312 نفر(96 %) از لحاظ ابتلا به هلیکو باکتر پیلوری مثبت بودند. در این مطالعه شایع ترین علامت ها سوزش سر دل و نفخ بود. در 21 نفر از25 بیمار با پاتولوژی مثبت برای بیماری سیلیاک که نمونه معده نیز از آنها اخذ شده بود، هلیکوباکتر پیلوری مشاهده شد(84%). نتایج نمونه برداری دئودنوم، بافت شناسی نرمال را در 213 نفر(5/65%)، پولیپ هایپر پلاستیک را در یک بیمار(4/0%)، التهاب دئودنوم را در 79 بیمار(3/24%) و ناهنجاری روده کوچک(مارش یک تا مارش سه) را در 25 بیمار نشان داد(10%). بر اساس یافته های سرولوژی، 9 بیمار از 26 بیمار با نتایج مثبت tTGA دارای ناهنجاری بافتی(مارش یک تا مارش سه) بودند(7/2 %).
  نتیجه گیری
  همانند مطالعات قبلی، در این مطالعه نیز شیوع بالای هلیکو باکتر پیلوری و گاستریت مزمن مشاهده شد. این مطالعه هرگونه ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و زخم گوارشی با ناهنجاری های بافت شناسی روده کوچک ناشی از بیماری سیلیاک را رد می کند.
  کلیدواژگان: بیماری سیلیاک، هلیکو باکتر پیلوری، گاستریت
 • کسری کریمی، زهرا جنت علیپور، فاروق حکیمی، رضا فرحی رستمی، فرزاد جاسمی زرگانی، زهرا فتوکیان صفحات 295-305
  مقدمه
  ریفلاکس معده به مری از جمله اختلالات گوارشی شایع در شیرخواران است که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع می تواند باعث عوارضی چون ازوفاژیت و در نهایت مری بارت شود. از سوی دیگر تشابه علایم ریفلاکس گاستروازوفاژیال با برخی دیگر از بیماری های دوران کودکی ممکن است تشخیص و درمان به موقع را با تاخیر مواجه نماید. لذا استفاده از ابزارهای غربالگری مناسب امری ضروری می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه اخیر بر روی 221 شیرخوار 2 تا 12 ماهه که با علایم اولیه ریفلاکس گاستروازوفاژیال(استفراغ مکرر، بیقراری بعد از تغذیه، عدم وزن گیری، سرفه های مکرر و امتناع از تغذیه) به کلینیک تخصصی اطفال و بیمارستان شهید رجائی تنکابن مراجعه نموده بودند، صورت گرفت. جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه غربالگری ریفلاکس گاستروازوفاژیال توسط پژوهشگر با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده و مصاحبه با والدین صورت گرفته و سپس نمونه ها تحت سونوگرافی گاستروازوفازیال قرار گرفتند.
  نتایج
  پس از غربالگری اولیه شیرخواران بر اساس ابزار غربالگری ریفلاکس گاستروازوفاژیال شیرخواران، از طریق سونوگرافی، ریفلاکس معده به مری در 3/63 درصد شیرخواران مثبت گزارش شد. میانگین طول مری شکمی در گروه مبتلا به ریفلاکس 54/2±73/20 میلی متر و در گروه غیر مبتلا به ریفلاکس 35/2±71/23 میلی متر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود شباهت بین علایم بالینی ریفلاکس گاستروازوفاژیال با بیماری های دیگر دوران شیرخوارگی وجود یک ابزار اولیه جهت غربالگری شیرخواران مبتلا و سپس انجام رویه های تشخیصی کم هزینه، در دسترس و کم عارضه دیگر مانند سونوگرافی جهت تشخیص نهایی و شروع درمان به موقع ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ریفلاکس معده به مری، شیرخواران، سونوگرافی، علایم بالینی
 • مریم طهرانی پور، بی بی زهرا جواد موسوی، سمیه محمدی صفحات 306-314
  مقدمه
  دیابت قندی یک بیماری متابولیکی با عوارض سیستمیک می باشد. فرزندان مادران دیابتی در معرض بسیاری از اختلالات نظیر آسیب های عروقی کوچک و بزرگ، رتینوپاتی وآترواسکلروزیس می باشند. در مطالعه حاضر سعی گردید اثرات دیابت مادری بر تغییرات حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ های آن در جنین های 5/15 روزه مورد بررسی قرار گیرد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی که روی 30 سر رت نر نژاد ویستار صورت گرفت حیوانات به دو گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند(10n=). به گروه های تجربی جهت القای دیابت استرپتوتوسین (55 میلی گرم/کیلوگرم) و به گروه کنترل بافر سیترات به صورت درون صفاقی به مدت 4 هفته تزریق گردید. در آخرین روز هفته چهارم جفت گیری صورت گرفته و با مشاهده پلاک واژینال روز صفر بارداری تعیین گردید. عصر روز پانزدهم بارداری رت ها تشریح و از هر مادر یک جنین انتخاب شد. پس از فیکساسیون سر جنین ها و طی مراحل پاساژ بافت، برش های افقی سریال تهیه شده و رنگ آمیزی به وسیله هماتوکسیلین ائوزین انجام شد. حجم شبکه کوروئید به وسیله تکنیک های استریولوژی اندازه گیری و نتایج به وسیله آزمون آماری ANOVA مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج اختلاف معنی داری بین حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ های آن بین گروه های تجربی و کنترل نشان داد به طوری که حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ ها در جنین های مادران دیابتی به طور چشمگیری افزایش داشت(05/0(P<.
  نتیجه گیری
  احتمالا شرایط هیپرگلیسمیک مادری نوعی آنژیوژنز را در جنین ها القا نموده که می تواند علت بسیاری از بی نظمی های مغزی باشد.
  کلیدواژگان: هیپرگلیسمی، شبکه کوروئید، استرپتوزوتوسین، رت
 • فاطمه بهناز، محمود محمد زاده، صدیقه اخوان کرباسی، اکرم رفیعی صفحات 315-321
  مقدمه
  بیماری سل عفونی دارای گسترش جهانی است. یکی از اشکال بالینی سل، گرفتاری اسکلتی است که 10 تا 15 درصد کل سل در کشورهای غیرپیشرفته را شامل می شود. ستون فقرات شایع ترین محل درگیری استخوانی است. شناخت خصوصیات این بیماری در منطقه و علایم برجسته و نتایج درمان های رایج در این محل برای آگاهی پزشکان و کاهش میزان عوارض ناشی از آن مفید می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی کلیه بیماران مبتلا به سل ستون فقرات را در یزد طی سال های 80 تا 87 مورد بررسی قرار داد. یافته های جمعیت شناسی، علایم بالینی، رادیولوژی، نوع درمان طبی، درمان توام طبی و جراحی، عوارض بیماری و نتایج نهایی درمان استخراج و با نرم افزار SPSS نسخه 5/10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  در پنجاه بیمار مورد بررسی بیشترین فراوانی سنی در گروه 40 تا 60 سال و کمترین آن در گروه زیر 20 سال قرار داشت. شایع ترین علایم بالینی درد موضعی ستون فقرات، کاهش وزن، تعریق و کاهش اشتها بود. محل ابتلا ستون فقرات به ترتیب فراوانی کمری، سینه ای، کمری سینه ای و گردنی بود. تمام بیماران تحت درمان طبی قرار گرفتند و 16 نفر(32%) نیاز به درمان جراحی نیز داشتند و پیامد نهایی 42 بیمار(84%) بهبودی بدون عارضه بود.
  نتیجه گیری
  توجه به بروز این بیماری در میانسالی و توجه به بیشترین وفور علایم و نشانه های بالینی محل ابتلا در ستون فقرات در تشخیص زودرس بیماری موثر بوده از، عوارض و درمان های جراحی جلوگیری به عمل می آورد و اکثر بیماران بدون نیاز به جراحی به درمان طبی پاسخ می دهند.
  کلیدواژگان: اسپوندیلیت سلی، سل ستون فقرات، تظاهرات بالینی سل ستون فقرات، درمان طبی و جراحی سل ستون فقرات
 • رحیم ملازاده اسفنجانی، حمید اراضی، سمیه روحی، سید مهدی محمدی صفحات 322-331
  مقدمه
  یکی از اختلال های نسبتا شایع روانی که همبودی بالایی با عوامل روان شناختی دارد، اختلال های تغذیه ای است که بیشتر در دختران نوجوان و جوان مشاهده می شود. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره فعالیت هوازی منظم بر میزان اختلال های تغذیه ای در دانشجویان دختر غیرورزشکار است.
  روش بررسی
  طرح پژوهش حاضر از نوع تجربی می باشد که پس از تکمیل پرسشنامه نگرش به خوردن(EAT- 26) توسط 458 دانشجوی دختر دانشگاه گیلان، 38 دانشجو دارای اختلال تغذیه ای تشخیص داده شدند. از این 38 نفر، 25 نفر برای شرکت در پژوهش اعلام آمادگی کردند که در نهایت به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش (13= N) و کنترل(12N=) تقسیم شدند. هر دو گروه از لحاظ سن، وزن و وضعیت تاهل همگن بودند و از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند(05/0
  کلیدواژگان: فعالیت هوازی، اختلال های تغذیه ای، دانشجویان دختر
 • احمد ابراهیمی عطری، محبوبه دهقانی تفتی، ناهید خوشرفتار یزدی، وحیده دهقانی تفتی صفحات 332-339
  مقدمه
  سندرم درد پاتلوفمورال شایع ترین بیماری ناشی از استفاده بیش از حد ورزشکاران از زانو و یکی از علل شایع درد قدام زانو در ورزشکارانی است که به کلینیک های پزشکی ورزشی مراجعه می کنند و در زنان ورزشکار شایع تر است. تیپینگ ناحیه پاتلا(patellar taping) روش درمانی موثری جهت تسکین علایم دردناک در طیف وسیعی از افراد دارای این سندرم است. گرچه مکانیسم کاهش علایم پس از استفاده از tape کاملا مشخص نشده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر taping بر تعادل پویا و میزان درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال بود.
  روش بررسی
  بر اساس این مطالعه 15 نفر از زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال جهت شرکت در طرح انتخاب شدند. بدین منظور تعادل پویای این افراد قبل و بعد از مداخله tape و با انجام تست ستاره(Star Excursion Balance Test) اندازه گیری و ثبت گردید. شدت درد نیز با استفاده از VAS (Visual Analog Scale) اندازه گیری شد.
  نتایج
  مقادیر بدست آمده از درد و عملکرد زانو قبل و بعد از مداخله tape با استفاده از آزمون t زوجی بررسی شد. عملکرد زانو بعد از استفاده از tape در جهات قدامی، قدامی- داخلی، داخلی، خلفی- داخلی و قدامی- داخلی به طور معنی داری بهبود یافت(05/0p<). همچنین میزان درد نیز بعد از مداخله tape کاهش معنی داری داشت(008/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ما بهبود معنی داری را با استفاده از taping پاتلا در کاهش میزان درد زانو و افزایش کارکرد ورزشکاران مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال، نشان داد.
  کلیدواژگان: سندرم درد پاتلوفمورال، ورزشکار، تعادل پویا، Tape
 • محمد تقی قانعیان، محمد حسن احرامپوش، ولی داد، محسن امراللهی، محبوبه دهواری، بهزاد جمشیدی صفحات 340-349
  مقدمه
  عدم رعایت ضوابط بهداشتی و گندزدایی مناسب آب و محیطاستخرهای شنا در بروز مشکلات بهداشتی و انتقال بیماری های عفونی به شناگران موثر است. هدف از این تحقیق، بررسی جامع آباستخرهای شنای شهر یزد و مقایسه نتایج آنها با استانداردهای ملی بوده است.
  روش بررسی
  در این تحقیق از 11استخر شنای سرپوشیده فعال شهر یزد، به صورت سرشماری نمونه برداری شد و پارامترهای درجه حرارت، pH، میزان کلر باقیمانده، کدورت، قلیاییت، سختی، جمعیت باکتری های هتروتروف، استافیلوکوک اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا، استرپتوکوک مدفوعی و کلیفرم مدفوعی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری طی 3 ماه هر دو هفته یکبار انجام و نمونه ها مطابق با روش های استاندارد آزمایش شد.
  نتایج
  در این تحقیق، میزان pHدر 73/84، کلر آزاد باقیمانده در 18/44، کلر ترکیبی در 45/72، قلیاییت در 82/19، کدورت در 36/86، سختی در 18/57 و دما در 73/13 درصد نمونه ها مطلوب بود. باکتری استرپتوکوک مدفوعی، در آب هیچ یک ازاستخرها مشاهده نشد و جمعیت باکتری های هتروتروف، استافیلوکوک اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا و کلیفرم مدفوعی به ترتیب در 73/56، 27/93 و 36/79 و 45/91 درصد موارد مطلوب بوده است. آنالیز آماری داده ها نشان داد بین جمعیت باکتری های هتروتروف و کدورت آب رابطه مستقیم وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، شاخص های جمعیت باکتری هتروتروف و همچنین قلیاییت و دما کمترین تطابق را با استاندارد دارند که نشان دهنده ضرورت پایش مداوم شاخص های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب و همچنین کنترل وضعیت فیلتراسیون و گندزدایی آباستخر می باشد.
  کلیدواژگان: استخر شنا، کیفیت فیزیکی و شیمیایی، کیفیت میکروبی، یزد
 • مصطفی دهقانی، علیرضا وحیدی، محمدرضا معین، بی بی فاطمه حقیرالسادات، مریم شرف دینی، محمد حسن شیخها صفحات 350-360
  مقدمه
  ایزوآنزیم هایGSTM و GSTT در سطح اسپرم وجود دارند که در محافظت علیه استرس اکسیداتیو نقش دارند. هدف این مطالعه بررسی پلی مورفیسم ژن GSTT1 و GSTM1 در ارتباط با شاخص اسپرمی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه روی 46 مرد مبتلا به واریکوسل و 48 مرد بدون واریکوسل انجام شد. آنالیز مایع منی بر اساس روش استاندارد WHO برای هر دو گروه انجام گرفت. پس از استخراج DNA ژنومی خون با استفاده از روش Salting out، پلی مورفیسم ژن GSTM1 و GSTT1 با استفاده از Multiplex-PCR بررسی شد.
  نتایج
  فراوانی ژنوتیپ نول GSTM1 در گروه مورد و شاهد به ترتیب 9/60 و 7/41 درصد بود که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت(05/0p>). همچنین فراوانی ژنوتیپ نول GSTT1 در گروه مورد و شاهد به ترتیب 8/47 و 50 درصد بود که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت(05/0p>).
  نتیجه گیری
  فقدان فعالیت آنزیمی مربوط به ژنوتیپ نول GSTM1 تاثیری بر مورفولوژی و حرکت کند و تند اسپرم نداشته، اما باعث کاهش معنی داری در تعداد اسپرم شده است. در مورد ژنوتیپ نول GSTT1 نیز، تاثیر حذف GSTT1 هیچگونه تاثیری بر شاخص های اسپرمی نداشته است که ممکن است به دلیل فعالیت جبرانی سایر ژن های این خانواده بزرگ ژنی باشد.
  کلیدواژگان: واریکوسل، گلوتاتیون، اس، ترانسفراز، پلی مورفیسم GSTT1و GSTM1، پارامترهای اسپرم
 • محمد حسن عبداللهی، احمد انتظاری، محمدرضا خواجه امینیان، محمد حسین زارع صفحات 361-370
  مقدمه
  بخش ریکاوری برای مراقبت از بیماران در مرحله بیدار شدن بعد از بیهوشی بوده و شرایط استاندارد باید رعایت گردد. ریکاوری باید در مجاورت اتاق عمل بوده و به راحتی امکان دسترسی به افراد ورزیده در زمینه های بیهوشی و جراحی وجود داشته باشد. این واحد باید دارای وسایل و تجهیزات کافی جهت نظارت و مانیتورینگ بیماران و داروهای مورد نیاز وهمچنین فضای مناسب و کافی باشد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت موجود ریکاوری اتاق عمل بیمارستان های استان بوده تا در صورت مغایرت با استاندارد اقدامات لازم در خصوص استانداردسازی به عمل آید.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی است. متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش شامل وضعیت ساختمانی و فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات، تعداد تخت ها و تعداد پرسنل ریکاوری می باشد. نمونه گیری به روش سرشماری انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها از طریق برگه مشاهده و چک لیست بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با ستفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفته است.
  نتایج
  نتایج این پژوهش نشان داد که استانداردهای ساختمانی و فضای فیزیکی و استانداردهای پرسنلی از نظر نسبت پرسنل پرستاری به تعداد تخت ریکاوری در اکثر واحدها رعایت نشده است. استانداردهای تجهیزاتی با معیارهای بیان شده مطابقت دارد، ولی استفاده از تجهیزات تخصصی به ندرت دیده شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله بیانگر این است که وضعیت ساختمانی اکثر ریکاوری ها با معیارهای استاندارد مطابقت ندارد. رعایت استاندارهای تجهیزاتی در بخش ریکاوری بیمارستان ها نیازمند یک بازنگری و فراهم نمودن امکانات و تجهیزات کنترلی برای پیشگیری از بروز عوارض مرحله پس از بیهوشی در بخش ریکاوری می باشد.
  کلیدواژگان: بخش ریکاوری، اتاق عمل، بیمارستان، استاندارد
 • کیوان حجازی، حسین نیکرو، سید رضا عطار زاده حسینی، محسن نعمتی صفحات 371-382
  مقدمه
  تاکنون در باره اثر روزه داری همراه با فعالیت ورزشی بر سطوح اسمولاریته و غلظت الکترولیت ها نتایج کم و متناقضی ارائه شده است. هدف این تحقیق مقایسه تاثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن، غلظت الکترولیت های سرم و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق 26 آزمودنی به طور مساوی در دو گروه فعال و غیرفعال روزه دار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه فعال طی ماه رمضان هر هفته سه جلسه در تمرینات فوتبال شرکت داشتند. تمامی اندازه گیری ها در روز اول و آخر ماه رمضان تکرار و برای آنالیز نتایج از آزمون اندازه های تکراری استفاده شد.
  نتایج
  تفاوت میانگین های وزن، نمایه توده بدن، نسبت محیط کمر به باسن، مواد معدنی، پروتئین و آب کل بدن در هر دو گروه معنی دار بود(05/0≥P). میانگین نمایه توده بدن، نسبت محیط کمر به باسن، درصد چربی بدن، مواد معدنی و آب کل بدن بین دو گروه تفاوت معنی دار داشت(05/0≥P). تفاوت میانگین های درون گروهی متغیرهای گلوکز، پتاسیم، اوره و آلبومین در هر دو گروه معنی دار بود(05/0≥P). تفاوت درون گروهی و بین گروهی اسمولاریته سرم در گروه فعال و غیرفعال روزه دار معنی دار نبود(05/0
  کلیدواژگان: روزه داری، الکترولیت های سرمی، اسمولاریته، مردان فعال و غیرفعال
 • بهروز طلائی، حسن مظفری خسوری، بمانعلی جلالی، سید محمد محمدی، آزاده نجارزاده، حسین فلاح زاده صفحات 383-395
  مقدمه
  امروزه استفاده از روش های نوین و کم عارضه برای کنترل دیابت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر مصرف پودر زنجبیل بر شاخص های قند و چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو بی خبر بوده که با مشارکت 81 نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. افراد به طور تصادفی به دو گروه آزمون و دارونما تقسیم شدند. گروه آزمون، روزانه سه کپسول یک گرمی حاوی پودر زنجبیل و گروه دارونما، همین تعداد کپسول حاوی میکروکریستالین سلولز به مدت هشت هفته دریافت کردند. قبل و پس از مداخله قند ناشتا، فروکتوزآمین، هموگلوبین گلیکوزیله A1C، کلسترول تام، تری گلیسرید، LDL-C، HDL-C و آپولیپوپروتئین های A1 و B100 اندازه گیری شدند.
  نتایج
  میانگین LDL-C در گروه آزمون قبل و بعد از مداخله به ترتیب 22/09±112/52 و 20/78±106/10 میلی گرم بر دسی لیتر بدست آمد(03/0P=). میانگین APO A1 در هر دو گروه به طور معنی داری(0/005›P) افزایش یافت ولی میانگینAPO B100، HDL-C، تری گلیسرید و کلسترول تام تفاوت معنی داری مشاهده نشد. میانگین قند ناشتا بعد از مداخله در گروه آزمون 5/10 درصد کاهش(003/0P=) و در گروه دارونما 21 درصد افزایش(01/0P=) نشان داد. تغییرات در میانگین هموگلوبین گلیکوزیله A1C روندی مشابه با قند ناشتا داشته است.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد پودر زنجبیل به صورت کپسول توسط بیماران مبتلا به دیابت به دلیل کاهش LDL-C، قند ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله A1C و افزایش APO A 1، برای بیماران مبتلا به دیابت مفید است.
  کلیدواژگان: زنجبیل، دیابت نوع دو، لیپید و لیپوپروتئین های خون، قند خون
 • مسعود اسدی، اصغر شیرعلی پور، زینب شکوری، شهرام محمد خانی صفحات 396-405
  مقدمه
  اختلال وسواس اختلالی مزمن است که بر روابط درون فردی و بین فردی تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بهره گیری از یکی از شیوه های نوین پژوهش، تحت عنوان «فراتحلیل»، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در کشور ایران، در زمینه مطالعات مرتبط با تاثیر درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلابه اختلال وسواس انجام شده است. درمان شناختی رفتاری با فراهم سازی شواهد تجربی، درمان موثری برای وسواس شناخته شده است.
  روش بررسی
  در پژوهش حاضر، 12 پژوهش انجام یافته در مراکز پژوهشی کشور، در زمینه مطالعات مرتبط با تاثیر درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس گردآوری و از میان آنها 10 پژوهش که قابلیت بررسی داشت، برای فراتحلیل انتخاب شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار فراتحلیل جامع صورت گرفت.
  نتایج
  با بهره گیری از روش ترکیب اندازه اثر به روش«اشمیت و هانتز» مشخص شد که درمان شناختی-رفتاری در درمان بیماران مبتلابه اختلال وسواس می تواند، تاثیرگذار باشد. میانگین اندازه اثر درمان شناختی- رفتاری در درمان مبتلایان به اختلال وسواس در زنان و مردان، معادل 63/1، مثبت و معنی دار(01/0P<) مشخص گردید.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر مشخص می کند که درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس موثر است. از این یافته ها می توان در راستای برنامه ریزی درمانی و مداخلات بالینی بهره جست.
  کلیدواژگان: فرا تحلیل، درمان شناختی، رفتاری، بیماران مبتلا به اختلال وسواس
 • سید امید مهدوی، نجمه السادات بوستانی، ندا غلامی صفحات 406-412
  مقدمه
  سیال آدنیت اسکلروزه مزمن(که به عنوان تومور کوتنر نیز شناخته می شود)یک بیماری التهابی مزمن در غدد بزاقی و یکی از علل ناشایع بزرگ شدن غدد بزاقی است. این بیماری برای اولین بار در سال 1896 توسط kuttner معرفی شد. در گیری یکطرفه یا دوطرفه در غده بزاقی تحت فکی نسبت به سایر غدد بزاقی به شکل شایع تری رخ می دهد. گزارشات محدودی از وقوع سیال آدنیت اسکلروزه در غدد بزاقی فرعی ارائه شده است. این مطالعه یک مورد از سیال آدنیت اسکلروزه مزمن در غدد بزاقی فرعی کف دهان را ارائه می کند.
  کلیدواژگان: سیال آدنیت اسکلروزه مزمن، غدد بزاقی فرعی، گزارش مورد
|
 • L. Yekefallah, Aa Vaezi, M. Pazokian, F. Yekefallah, F. Samieefard Pages 259-268
  Introduction
  Numerous studies showed that lifestyle in the years of growth and adolescence is the most important factor in determining the risk of osteoporosis in later years of life. This study aimed to assess lifestyle and nutritional preventive behaviors of osteoporosis among teenagers in Qazvin in Iran.
  Methods
  This descriptive-analytical study was performed within teenagers، in a population – based sample of 300 students collected via random cluster sampling. Data was collected through a self-administered questionnaire containing 15 questions (Questions items included risk factors related to osteoporosis، preventive behaviors of osteoporosis، and demographic factors). Using SPSS 16، the data were analyzed by Chi-square and Fisher''s exact tests.
  Results
  Findings showed that the majority of teenagers (71. 3%) do not have regular physical activity. There were significant differences between physical activity patterns of male students and female students (P=0. 001). Nutritional habit results showed that female students (66. 7%) used foods (34. 7%) containing vitamin D more than male students. The results showed that 29. 3% of male students and 24. 3% of female students didn’t use any calcium absorption increasing ways in the body.
  Conclusion
  The study findings show that osteoporosis in Iranian teenagers appears to correlate with several known risk factors and unsuitable behaviors that were well described in the literature. It revealed that preventive educational strategies on osteoporosis are important in this population. So modifying lifestyle among teenagers seems essential in order to prevent osteoporosis in the future
  Keywords: Lifestyle, Osteoporosis, Preventive Behaviors, Teenagers
 • R. Rezaee Ranjbar Sardari, S. Rezaei Zarchi, S. Nasri, Ar Talebi, A. Khoradmehr, Ar Razavi Sheshde, M. Adib Pages 269-276
  Introduction
  Nanotechnology deals with structures that their dimensions are approximately between 1 to 100 nanometers. Research has shown that the composition، shape and different sizes of nanosilver make the features that possess different toxic effects compared with the chemicals with same but larger composition (microsilver). Nanosilver is associated with cell division، oxidative stress، and apoptosis or cell death. The aim of this study is to investigate the effects of nanosilver on lung tissues.
  Methods
  In this study، 50 adult male Wistar rats were examined in two groups of experimental and control. 70 nm silver nanoparticles with four different concentrations 0. 25، 0. 5،1 and 2 mg kg-1 were orally administered for 30 days. To investigate the pathological changes after 30 days، the lung tissue of mice in each group was apart and kept in formalin for histopathological examination. After molding and cutting، template samples were stained with H &E staining method. Then slides were observed by invert microscope.
  Results
  According to the results، the high-dose groups (N4، N5) showed more pathological effects compared with other groups (N2، N3) and controls. In general، the effect of silver nanoparticles on lung tissue was significant and the resulting changes revealed cell and tissue damage.
  Conclusion
  The toxicity of silver nanoparticles، administrated orally for 30 days in the experimental groups، was investigated that showed its harmful effect on lung tissue determined by pathological examination
  Keywords: Silver, Nanoparticle, Lung, Toxicity, Rat
 • Ar Daneshkazemi, Ar Davari, E. Atai Ataabadi, Ma Moghaddam Pages 277-286
  Introduction
  Plaque control by mechanical method is not sufficient and mouthrinses are highly recomended for patients. Some studies have shown that both of alcohol and alcohol free mouthrinses can reduce the microhardness of restorative materials. This study aimed to investigate the effect of three commercial mouthrinses on the microhardness of four different composite resin.
  Methods
  60 specimens from P60، Z350، Z250، Z100 composite resin، with the same size were prepared. Each group was divided to four subgroups، each 15. Vickers test with 100g force and 15 seconds was loaded on the samples before and after of immersing in Listerine، Oral-B، EpiMax and distilled water for 24 hours.
  Results
  Surface hardness of P60 resin composite significantly decreased in all of the mouthrinses and distilled water. Surface hardness of Z350 resin composite significantly reduced in all groups except EpiMax mouthrinse. Surface hardness of Z250 resin composite in distilled water and Listerine mouthrinse was not significant، but it was significant in Oral-B and EpiMax. Reducing of surface hardness of Z100 resin composite was significant in all of the mouthrinses، but in distilled water it was not significant.
  Conclusion
  Alcohol did not affect decreasing of microhardness of resin composites.
  Keywords: Composite Resin, Surface Hardness, Mouthrinses
 • M. Rostami Nejad, M. Molaei, Sh Almasi, F. Derakhshan, M. Khani, Yaghma, S. Sokhtezari, P. Mohammadi, E. Tajeddin, Mr Zali Pages 287-294
  Introduction
  According to previous studies celiac disease (CD) is frequently associated with chronic gastritis. The aim of this study was to assess the prevalence of CD and Helicobacter pylori in patients with dyspepsia.
  Methods
  325 patients were studied from April 2008 to April 2009 who underwent endoscopic procedures for dyspepsia. Gastric antrum، duodenal biopsies، serology with tissue Transglutaminase Antibodies (tTGA) and total IgA were performed for detection of H. pylori and CD.
  Results
  Out of 325 patients 312 (96%) had a positive H. pylori. Heart burn and bloating were the most prevalent symptoms in this study. Twenty one of 25 patients with positive histology for CD who had gastric biopsies were positive for H. pylori (84%). Duodenal biopsy specimens results have shown normal histology in 213 (65. 5%)، hyperplastic polyps in 1 (0. 4%)، duodenitis in 79 (24. 3%) and abnormality in small bowel (Marsh I-IIIc) in 25 (10%). In term of the serological analysis، 9 of 26 tTGA positive patients had abnormal histology (Marsh I-IIIc) (2. 7%).
  Conclusion
  Similar to previous reports، we found a high prevalence of H. pylori infection and celiac disease in dyspeptic patients. Therefore، further studies for screening occult CD in dyspeptic patients is seems necessary.
  Keywords: Celiac Disease, Helicobacter Pylori, Gastritis
 • K. Karimi, Z. Jannat Alipour, F. Hakim, R. Farahi Rostami, F. Jassemi Zergani, Z. Fotokian Pages 295-305
  Introduction
  Gastroesophageal reflux is a common gastrointestinal disorder among infants، which can cause complications، such as esophagitis and Barrett''s esophagus if its diagnosis and treatment are delayed. On the other hand، similarity of Gastro esophageal Reflux symptoms with symptoms of other childhood diseases makes its diagnosis and treatment difficult. So a proper tool for early screening and diagnostic test is essential.
  Methods
  This study was conducted on 221 infants (2 to 12 months) with initial symptoms of gastro esophageal reflux (frequent vomiting، restlessness after feeding، no weight gain، coughing repeatedly and refusing to eat) that referred to pediatric Clinic of Rajai Hospital in Tonekabon. Data was collected with demographic and infant gastro esophageal reflux questionnaire by use of the information in records and interview with parents. Then the samples were examined via sonography for gastroesophagial reflux.
  Results
  After initial screening based on infants gastro esophageal reflux tool، gastro esophageal reflux by ultrasound was positive in 63/3% of infants. The mean esophageal diameter was (20/73±2/54mm) in infants with gastro esophageal reflux and (23/71±2/35mm) in infants without gastro esophageal reflux.
  Conclusion
  Due to the similarity of gastro esophageal Reflux symptoms with clinical symptoms of other childhood diseases، use of an initial screening measurement for early assessment of gastro esophageal reflux in infants is necessary. Moreover، appropriate، available and low costs diagnostic method with little complication seems essential such as ultrasonography for confirm diagnosis and early treatment.
  Keywords: Gastroesophageal reflux, Infants, Ultrasound, Clinical findings
 • M. Tehranipur, Z. Javadmoosavi, S. Mohammadi Pages 306-314
  Introduction
  Diabetes mellitus is a metabolic disorder with systemic complications. Children of diabetic mothers are at risk of many disorders such as major and minor vascular injuries، retinopathy، and atherosclerosis. The present study aimed to investigate the effects of maternal diabetes on changes in choroid plexus volume and capillaries length in 15. 5 day foetus.
  Methods
  in this experimental study which was conducted on 30 male wistar rats، animals were divided into two groups; an experimental and a control group (n=10). Streptotosin was injected (55 mg/kg) in experimental group to induce diabetes while in control group intra-peritoneal injection of buffer citrate was done for four weeks. In the last day of the fourth week، mating was done and zero day of pregnancy was determined with vaginal plug observation. on 15th day of pregnancy، rats were anatomized and a foetus was chosen from each mother. After foetal head fixation and tissue processing، serial horizontal sections were prepared and stained with haematoxylin-eosin. Choroid plexus volume was measured by stereological techniques and the results were analysed using ANOVA statistical test.
  Results
  Results showed a significant difference between Choroid plexus volume and capillaries length in experimental and control groups، so that Choroid plexus volume and capillaries length were increased significantly in foetus of diabetic mothers (P<0. 05).
  Conclusion
  It is likely that maternal hyper-glycaemia induces a kind of angiogenesis in foetus that can cause many brain disorders.
  Keywords: Hyper, glycaemia, Choroid plexus, Streptotosin, Rat
 • F. Behnaz, M. Mohammadzadeh, S. Akhavan Karbasi, A. Rafiei Pages 315-321
  Introduction
  Tuberculosis is a widespread disease which is more common in developing countries. Musculoskeletal tuberculosis constitutes10-15% of cases in underdeveloped countries. The most common site of involvement is vertebrae. Clinical manifestations، location of vertebral involvement and therapy approaches vary between geographic areas. Recognition of specific features of the disease، predominant signs and consequences of common therapies in the region can be useful for physicians and can reduce its complications.
  Methods
  This cross-sectional descriptive case series study included all spinal tuberculosis cases who have been diagnosed in Yazd city between 2001 and 2008. A questionnaire was applied to collect the data about demographic، clinical signs and symptoms، imaging features، medical or surgical therapeutic approaches، complications and outcome of treatment were collected by questionnaire. Analysis was done by SPSS (version 10. 5) and p value< 0. 05 was taken as significant.
  Results
  Fifty patients were evaluated in this study، the most frequent age group of patients the 40-60 year group، and the least frequent was the group< 20years old. The most common clinical finding in decreasing order was local pain in involved vertebrae، weight loss، sweating and loss of appetite. Location of involved vertebrae was lumbar، thoracic، thoraco-lumbar and cervical. All patients were treated medically and 16 patients required surgical intervention. The study results revealed cure for 42 (84%) without any complications.
  Conclusion
  Considering occurrence of this disease in middle age، the most common symptoms and local vertebral pain are influential in earlier diagnosis. They prevent the complications and surgical intervention of spinal tuberculosis.
  Keywords: Tuberculous spondylitis, Tuberculosis of spine, Clinical features of spondylitis tuberculosis, Medical treatment, surgery of spondylitis tuberculosis
 • R. Mollazadeh Esfanjani, H. Arazi, S. Rohi, M. Mohammadi Pages 322-331
  Introduction
  One of the most common mental disorders is eating disorders that have high comorbidity with psychological factors and is observed in the teenage and young girls more than others. Therefore، the aim of this study was to investigate the effect of regular aerobic training on eating disorders in non-athlete female students.
  Methods
  In this experimental study، the eating attitudes questionnaire was completed by 458 female students of University of Guilan، and 38 students were diagnosed with eating disorders. From these 38 students، 25 ones took part in the study. Finally، subjects were assigned into two groups randomly: experimental (n=13) and control (n=12) group. Both groups were homogeneous in regard to standpoint age، weight، and marriage and didn’t show statistical significant differences. Experimental group trained for 8 weeks and 2 times per week. After training program، two groups recompleted EAT-26 questionnaire. Because of exclusion of 2 individual from experimental group for discontinuing training program، 23 subjects were analyzed. Data was analyzed by using descriptive statistics، t test and ANCOVA.
  Results
  Findings showed that there were significant differences between experimental and control groups in regard to their eating attitudes (p<0. 05).
  Conclusion
  It could be concluded that regular exercise training such as aerobic training may reduce eating disorders in female students
  Keywords: Aerobic Exercise, Eating Disorders, Female Students
 • A. Ebrahimi Atri, M. Dehghani Tafti, N. Khoshraftare Yazdi, V. Dehghani Tafti Pages 332-339
  Introduction
  Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is the most common overuse syndrome in athletes. It is one of the causes of anterior knee pain in athletic population who attend to the sport medical clinics. Patellofemoral is more common among female athletes especially adolescents and young adults. Patellar taping provides an effective treatment in alleviating the symptoms of a high proportion of subjects who suffer from PFPS، though the mechanisms of pain reduction have not completely been established following its application. The purpose of this study was to investigate the effects of taping on dynamic balance and reduction of pain in athletic women with patellofemoral pain syndrome.
  Methods
  Fifteen female athletes with patellofemoral pain syndrome participated in the study. Therefore، dynamic balance was assessed using a SEBT (Star Excursion Balance Test) before and after application of patellar taping. The severity of pain was measured by VAS (Visual Analog Scale).
  Results
  The results of variance analysis by VAS (p<0/008) in repeated measure indicated a statistically significant improvement in pain and in knee function in anterior، anteromedial، medial، posteromedial and anterolateral directions (p<0/05).
  Conclusion
  The study results confirmed a significant improvement in reducing pain and increasing function (dynamic balance) of female athletes with patellofemoral pain syndrome after patellar taping.
  Keywords: Patellofemoral pain syndrome, Athlete, Patellar taping, Dynamic balance
 • Mt Ghaneian, Mh Ehrampoush, V. Dad, M. Amrollahi, M. Dehvari, B. Jamshidi Pages 340-349
  Introduction
  Disrespect of health regulations and proper disinfection of water and swimming pools is effective in incidence of health problems and transfer of infectious diseases to swimmers. The aim of this research was to investigate water of swimming pools in Yazd city and compare the results with national standards.
  Methods
  In this study، 11 active covered swimming pools of Yazd city were sampled as census. Parameters of temperature، pH، amount of free and Combined chlorine residual، turbidity، alkalinity، hardness، the population of heterotrophic bacteria، Staphylococcus aureus، Pseudomonas aeruginosa، fecal streptococci، and fecal coliforms were studied. Sampling has been conducted every two weaks for 3 months and samples were analyzed under standard procedures.
  Results
  In this research، amount of pH in 84. 73%، free residual chlorine in 44. 18%، Combined residual chlorine in 72. 45%، alkalinity in19. 82%، turbidity in 86. 36%، hardness in 57. 18% and temperature in 13. 73% Samples were desirable. The fecal streptococci bacteria was not shown in all the swimming pools and population of heterotrophic bacteria، Staphylococcus aureus، Pseudomonas aeruginosa and fecal coliforms in 56. 73%، 93. 27%، 79. 36% and 91. 45% cases were desirable، respectively. Statistical analysis indicated that there is a direct relationship between Water turbidity and population of heterotraphic bacteria.
  Conclusion
  According to the results، the parameters of heterotrophic bacteria population، also the alkalinity and temperature had the least compliant with the standards that shows the necessity for continuous monitoring of physical، chemical and microbial parameters and also control of filtration and disinfection of water condition of swimming pools.
  Keywords: Swimming Pool, Physicochemical Quality, Microbial Quality, Yazd
 • M. Dehghani, Ar Vahidi, Mr Moin, F. Haghiroalsadat, M. Sharafaldini, Mh Sheikhha Pages 350-360
  Introduction
  GSTM and GSTT are subclasses of glutathione s-transferase that is present on human sperm surface and plays an important role against oxidative stress. This study aimed to investigate the polymorphisms of GSTT1 and GSTM1 in regard to sperm parameters.
  Methods
  This case-control study involved 46 men with varicocele and 48 men without varicocele. Semen analyses were carried out according to WHO guidelines. Blood DNA was extracted using salting out procedures. Polymorphism of GSTT1 and GSTM1 genes was determined trough multiplex-PCR respectively.
  Results
  Frequencies of GSTM1 null genotype in men with varicocelc and men without varicocele groups were 60. 9 and 41. 7 respectively. There were no statistically significant differences between Gstm1 null and positive genotype in two groups (p>0. 05). Frequencies of gstt1 null genotype in case and control groups were 47. 8 and 50 respectively. There were no statistically significant relationship between gstt1 null and positive genotype in two groups (p>0. 05).
  Conclusions
  Deficiency of enzyme activity in gstm1 null genotype did not affect morphology as well as slow and quick progressive of sperm but caused the significant decrease in count of sperm between gstm1 null and positive genotype. In the case of gstt1، gstt1 null genotype did not affect sperm parameters that may be related to compensate activity of other genes in this super family.
  Keywords: Varicocele, Glutathione s, transferase, Polymorphism of GSTT1, GSTM1, Sperm parameters
 • Mh Abdollahi, A. Entezari, Mr Khajeh Aminian, Mh Zare Pages 361-370
  Introduction
  The recovery ward is a vital unit to care patients awaking from anesthesia and is a standard requirement for the operating room. Recovery ward is located adjacent to the operation room and is easily accessible to trained and skilled individuals. The unit must have adequate equipment for surveillance and monitoring of patients and required medication should also be provided.
  Methods
  This study is a cross-sectional conducted in one phase through referring to hospital facilities and equipment. Physical space، personnel and their skill levels and other factors that are involved in the care of patients in the recovery have been investigated. The instruments used in this study were a check list and observe sheet which were completed by the researchers. Data analysis was conducted by SPSS software.
  Results
  The results showed that the standards of buildings and physical space in the researched areas were mostly nonstandard. Equipment standards were to some extent in line with the criteria set by American Association of Anesthesia. Besides، some equipment was blow standard levels. Personnel standards regarding the number of nurses toward the number of recovery beds did not meet the standard criteria in most of the cases.
  Conclusion
  The research shows that building standards in most cases are not in line with mentioned references. Undertaking equipment standards in the hospital recovery wards needs reviewing and providing controlling equipment for preventing the complications of recovery phase of anesthesia in recovery wards.
  Keywords: Recovery Room, Operation Room, Hospital, Standard
 • K. Hejazi, H. Nikroo, R. Attarzadeh Hosseini, M. Nematy Pages 371-382
  Introduction
  Ever since there is insufficient and incoherent information about the effect of the Ramadan Fasting together with regular exercise on levels of serum osmolarity، and electrolytes concentration. The aim of this study was to compare the effect of fasting and physical activity on active and non-active males’ body composition، serum osmolarity levels and some parameters of electrolytes.
  Methods
  Twenty six healthy males، who were selected by convenience sampling method، were divided into two (active and non-active) groups. The Active group participated in football training for three sessions per week during the fasting month. All measurements were repeated on the first and last day of fasting month and were used to analyze the test results.
  Results
  The average differences were significantly decreased in weight، BMI، WHR، mineral، total water in two groups (P≤0. 05). There was a significant difference in average of BMI، WHR، body fat، mineral and total water between two groups (P≤0. 05). Within-group mean differences in glucose، potassium، urine and albumin in both groups were significant (P≤0. 05). Differences of serum osmolarity in between- and within-groups were not significant in both groups. While، glucose decreased significantly، the levels of the protein decreased، and urea increased significantly only in non active fasting group.
  Conclusion
  According to these results، regular exercise together with the Ramadan fasting result in change in some serum osmolarity index، electrolytes and water. Therefore، it is necessary to protect the athletics against the malnutrition in Ramadan fasting by using the diet schedule and enough water.
  Keywords: Ramadan Fasting, Osmolarity, Serum electrolytes, Active, non active men
 • B. Talaei, H. Mozaffari, Khosravi, Ba Jalali, M. Mahammadi, A. Najarzadeh, H. Fallahzadeh Pages 383-395
  Introduction
  Nowadays there is an uprising trend toward new approaches in type 2 diabetes management. In this study the effect of ginger supplementation on blood glucose، lipid and lipoproteins was examined in diabetic patients.
  Methods
  81 patients with type 2 diabetes participated in this randomized clinical trial study within two-month interval. Patients were randomly divided into two groups: Placebo (PG) and supplemented (SG). SG group were supplemented with 3 capsules (1g ginger powder in each capsule) and PG group received 3 microcrystalline cellulose capsules each day. Fasting blood glucose (FBS)، fructose-amine، HbA1c، total cholesterol، triglycerides، LDL-c، HDL-c and Apolipoproteins (Apo) A1 and B100 were measured before and eight weeks after intervention.
  Results
  Mean of LDL-c in SG before and after supplementation were 112. 52 ± 22. 09 and 106. 10±20. 78mg/dl (P=0. 03)، respectively. Also the results showed significant difference in levels of Apo A1 in SG and PG in the beginning and end of trial (P‹0. 005). However no significant differences between groups were observed. Moreover no significant disparities were observed in level of Apo B100، total cholesterol، triglycerides and HDL-c at the same period in studied groups. Mean FBS level after intervention in SG showed a 10. 5% decrease (P=0. 003)، meanwhile a 21% increase in PG (P=0. 01) was reported. Changes in mean HbA1c had a similar trend with mean FBS.
  Conclusion
  This study indicates that ginger supplementation for type 2 diabetic patients would improve LDL-c، APO A1، fasting plasma glucose and HbA1c parameters
  Keywords: Ginger, Type 2 Diabetes, Blood Lipid, Lipoproteins, Blood Glucose
 • M. Asadi, A. Shiralipour, Z. Shakouri, Sh Mohammadkhani Pages 396-405
  Introduction
  This research aimed to use one of new research methods namely meta-analysis in order to evaluate the results of studies investigating the effectiveness of cognitive- behavioral therapy in treating patients with obsessive- compulsive disorder (OCD). These studies have been accomplished in Iran. Cognitive- behavioral therapy (CBT) is an empirically based treatment of established efficacy for the obsessive-compulsive disorder.
  Methods
  In this study، 12 accomplished researches were gathered in regard to the effect of cognitive behavioral therapy in treating patients with obsessive- compulsive disorder (OCD) among which 10 studies were chosen for meta-analysis. Statistic analysis was done by comprehensive meta-analysis software.
  Results
  The study results، using incorporation of effect size by Schmitt and Hunts method، showed that cognitive behavioral therapy can influence treating patients with obsessive- compulsive disorder. The mean of cognitive- behavioral effect size in treatment of obsessive- compulsive disorder in males and females was significant 1/63 (p<01/01).
  Conclusion
  The study findings have shown that cognitive behavioral therapy in treating patients with obsessive- compulsive disorder is effective. This information can be used in therapeutic schematization and clinical intervention.
  Keywords: Meta, analysis, Cognitive behavioral therapy, Patient, Obsessive, Compulsive Disorder
 • O. Mahdavi, N. Boostani, N. Gholami Pages 406-412
  Chronic sclerosing sialadenitis(also known as Kuttner tumor) is a chronic inflammatory condition of the salivary glands and one of the salivary gland enlargment that was first described by Kuttner in 1896. Unilateral or bilateral involment of the submandibular gland occurs more commonly than any other salivary glands. Few cases of chronic sclerosing sialadenitis in minor salivary glands have been reported. This article presented a case of chronic sclerosing sialadenitis in minor salivary gland of the floor of the mouth.
  Keywords: Chronic Sclerosing Sialadenitis, Minor Salivary Gland, Case Report