فهرست مطالب

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - سال سی و چهارم شماره 3 (پیاپی 99، مرداد و شهریور 1391)
 • سال سی و چهارم شماره 3 (پیاپی 99، مرداد و شهریور 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/07/03
 • تعداد عناوین: 19
|
 • میر علی اعتراف اسکویی، قدمعلی طالبی، سید کاظم شکوری، مهدی سلیمی صفحه 7
  زمینه و اهداف
  سندرم تونل کارپ (Carpal Tunnel Syndrome، CTS) شایع ترین نوروپاتی گیرافتادگی عصب محیطی در اندام فوقانی است که بوسیله معاینات ذهنی، فیزیکی و الکتروفیزیولوژی ارزیابی می شود. هدف این مطالعه بررسی روابط بین مقیاس های فوق در بیمارن CTS است.
  مواد و روش ها
  25 بیمار مبتلا به CTS (مجموعا 40 دست مبتلا) با شدت گرفتاری خفیف تا متوسط انتخاب شدند. ملاک های مختلف ارزیابی CTS شامل معاینه ذهنی (مقیاس شدت سمپتوم ها، مقیاس وضعیت عملکردی و مقیاس بصری درد)، تست های فیزیکی (علامت فالن و آزمون تانسیون عصب مدین) و بررسی های هدایت عصبی (زمان تاخیری هدایت دیستال حسی و حرکتی عصب مدین) از بیماران ثبت شد. آمار توصیفی و همبستگی بین متغیرهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در بین ملاک های مختلف ارزیابی CTS، بالاترین میزان همبستگی بین مقیاس های ذهنی وجود داشت؛ در حالیکه بین یافته های الکتروفیزیولوژی با یکدیگر همبستگی پایین و بین مقیاس های ذهنی و آزمون تانسیون عصب مدین همبستگی پایین تا متوسط یافت شد. بین مقیاس های ذهنی و یافته های الکتروفیزیولوژی و نیز بین آزمون تانسیون عصب مدین و یافته های الکتروفیزیولوژی همبستگی معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  هر یک از ملاک های مختلف ارزیابی بیماران CTS ارزش خاص خود را داشته و جنبه متفاوتی از بیماری را ارزیابی می کنند، فلذا بهبودی در ملاکهای ارزیابی ذهنی و یا تست های فیزیکی لزوما بر بهبودی الکتروفیزیولوژی (شاخص های هدایت عصبی) دلالت نداشته و نمی توانند به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: سندرم تونل کارپ، عصب مدین، یافته های الکتروفیزیولوژی، مطالعه همبستگی
 • جبار بشیری، هدی بشیری، حمدالله هادی، مسعود اصغرپور ارشد صفحه 15
  زمینه و اهداف
  کراتین مونوهیدرات مهم ترین و متداول ترین مکمل مورد استفاده ورزشکاران است. با این حال، ابهامات زیادی در مورد مصرف کراتین مونوهیدرات و اثرات مثبت و منفی آن وجود دارد. در این راستا، مطالعه ی حاضر به منظور تعیین تاثیر مکمل سازی بلندمدت کراتین مونوهیدرات بر تغییرات شاخص های آسیب سلولی سرم (کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز) مردان جوان غیرورزشکار انجام شد.
  مواد و روش ها
  18 دانشجوی مرد سالم غیرورزشکار (سن: 90/2±88/22سال؛ وزن: 45/5±58/73 کیلوگرم؛ قد 79/6± 173سانتی متر)، در دو گروه]تمرین- کراتین(نه نفر)، تمرین- دارونما(نه نفر)[مورد مطالعه قرار گرفتند. هر دو گروه، دو ماه به تمرین های مقاومتی همراه با مصرف 250 میلی لیتر مکمل یا دارونما(07/0 گرم مکمل کراتین مونوهیدرات یا 07/0 گرم آرد گندم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) پرداختند. نمونه های خونی، قبل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین جمع آوری شد.
  یافته ها
  افزایش فعالیت کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در گروه تمرین-کراتین(کراتین کیناز 83 درصد، 006/0=PCK؛ لاکتات دهیدروژناز 90 درصد،004/0 =PLDH)؛ و گروه تمرین-دارونما (کراتین کیناز 15 درصد،009/0= PCK؛ لاکتات دهیدروژناز 13 درصد،001/0 = PLDH)؛ معنی دار بود. همچنین تفاوت معنی داری بین گروه ها در رابطه با میانگین فعالیت های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز(018/0= PCK؛ 001/0PLDH=) و دامنه ی تغییرات (002/0= PCK؛ 005/0PLDH=) بعد از انجام پروتکل وجود داشت.
  نتیجه گیری
  در اثر مصرف طولانی مدت مکمل کراتین مونوهیدرات، احتمال افزایش نامطلوب آنزیم کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز، به عنوان شاخص آسیب سلولی وجود دارد.
  کلیدواژگان: کراتین، تمرین قدرتی، کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز
 • مهنازجبرئیلی، آلهه سید رسولی، محمدباقر حسینی، مرتضی قوجازاده صفحه 21
  زمینه و اهداف
  پرستاران بدلیل ترس از تحریک بیش از حد نوزاد و نیز به دلیل ناکافی بودن مطالعات در مورد ایمنی لمس، از لمس نوزاد خودداری می کنند. مروری بر مطالعات انجام گرفته نشانگر این است که هنوز ایمنی ماساژ بر شاخصهای فیزیولوژیکی نوزاد مشخص نشده است، لذا محققین تصمیم گرفتند تا به بررسی تاثیر ماساژ بر روی شاخصهای فیزیولوژیک نوزادان نارس بپردازند.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی می باشد. در این مطالعه 135 نوزاد که معیارهای ورود به مطالعه را داشته به روش تصادفی ساده به سه گروه تقسیم شدند. نوزادن گروه اول به مدت 10 روز و روزانه 15 دقیقه توسط مادرانشان با استفاده از روغن زیتون و نوزادان گروه دوم نیز به روش فوق بدون استفاده از روغن ماساژ داده شدند و در نوزادان گروه سوم هیچگونه مداخله ای بر روی آنها صورت نگرفت. محققین در طول این ده روز شاخصهای فیزیولوژیک نوزادان را ده دقیقه بعد از مداخله به طور روزانه ثبت کردند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین میانگین تغییرات تعداد تنفس گروه ماساژ با روغن زیتون و گروه شاهد تفاوت آماری معنی داری وجود دارد (P<0.001) و همچنین بین میانگین تغییرات میزان درجه حرارت دو گروه درمان با گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری وجود دارد (P<0.001).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه ماساژ نوزاد نارس تاثیر منفی بر روی شاخصهای فیزیولوژیک ندارد. لذا پرستاران می توانند بدون کمترین ترسی از اثرات نامطلوب آن به ماساژ این نوزادان بپردازند.
  کلیدواژگان: ماساژ، نوزاد نارس، شاخص های فیزیولوژیک
 • امیر حسین جعفری روحی، محمود صمدی، علی تقی زادیه، مریم نجاری، محمود خالویی پور صفحه 27
  زمینه و ا
  هدف
  آسیب حاد ریه یک نارسایی تنفسی هیپوکسمیک تهدید کننده حیات است. بیماران مبتلا به آسیب حاد ریه نیازمند مراقبت های شدید و تهویه مکانیکی طولانی مدت هستند. علیرغم پیشرفت هایی در درک ما از پاتوفیزیولوژی این وضعیت، میزان مرگ و میر هنوز بالاست و نجات یافتگان، بویژه کودکان درگیر، دچار کاهش شدید کیفیت زندگی می گردند. تاکنون، مطالعات متعددی سعی در یافتن عوامل مرتبط با پیش آگهی در این بیماران نموده اند؛ ولی اطلاعات موجود ناهمگون می باشند. هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر در سرانجام کودکان مبتلا به آسیب حاد ریه می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی، 64 کودک مبتلا به آسیب حاد ریه طی مدت 22 ماه در مرکز آموزشی- درمانی کودکان تبریز بررسی شدند. سرانجام بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان تعیین و براین اساس، بیماران به دو گروه ترخیص شده و فوت کرده تقسیم گردیدند. مشخصات بیماران شامل سن، جنس، بیماری زمینه ای، مشخصات تهویه مکانیکی، گازهای خونی شریانی، درگیری ارگان، وجود ARDS و امتیاز PRISM بین دو گروه مقایسه شد.
  یافته ها
  میزان مرگ و میر بخش مراقبت های ویژه کودکان 6/51% بود. متغیرهای غیرمستقل موثر در مرگ و میر شامل افزایش (منفی تر شدن) BE، مقادیر بالاتر PEEP و PIP و نمره PRISM بالا در بدو پذیرش و نیز وجود درگیری سایر ارگان ها و ARDS بودند. متغیرهایی نظیر سن، جنس، بیماری زمینه ای، مدت بستری، PaO2 و PaCO2 بین دو گروه تفاوت معنی دار آماری نداشتند. تنها متغیر پیش بینی کننده مستقل مرگ و میر در مطالعه چندمتغیره، نمره PRISM بالا در بدو پذیرش بود (≥5/13، حساسیت 8/75%، ویژگی 3/90%).
  نتیجه گیری
  نمره PRISM تنها متغیر معتبر پیش بینی کننده مرگ و میر طی بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان در بیماران مبتلا به آسیب حاد ریه بود.
  کلیدواژگان: آسیب حاد ریه، پیش آگهی، نمره خطر مرگ و میر کودکان
 • عفت خداییانی، شهلا بابایی نژاد، مهدی امیر نیا، جواد شکری، الهام رزاق کریمی صفحه 32
  زمینه و اهداف
  از مشکلات عمده درمان بیماری آکنه ولگاریس، ایجاد گونه های مقاوم پروپیونی باکتریوم آکنه می باشد. اسید آزلائیک با اثرات آنتی باکتریال و به دلیل عدم گزارش مقاومت باکتریال تاکنون، در درمان موضعی آکنه، مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات درمانی ژل اسید آزلائیک 10 % با پایه هیدرو الکلی و پایه بدون الکل در درمان بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس خفیف تا متوسط بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بصورت یک کارآزمائی بالینی مداخله ای و دوسوکور بر روی 80 بیمار مبتلا به آکنه خفیف تا متوسط انجام شده است. بیماران به دو گروه تقسیم شده اند. گروه اول تحت درمان با ژل اسید آزلائیک 10% با پایه هیدروالکلی و گروه دوم تحت درمان با ژل اسید آزلائیک 10 % با پایه بدون الکل، روزی یک بار بصورت موضعی و به مدت 8 هفته قرار گرفتند.
  یافته ها
  در80 بیمار تحت بررسی (16 مرد و 64 زن) پس از دریافت دارو و خاتمه دوره درمان، از نظر تعداد کل ضایعات پوستی و ضایعات التهابی و غیر التهابی در هر دو گروه کاهش قابل توجهی وجود داشت (001/0>P) و بیماران هر دو گروه بطور یکسان روند بهبودی را در 8 هفته طی کرده اند. از نظر نوع پوست، در بیمارانی که پوست خشک داشتند، در هر دو گروه، روند بهبودی یکسان بود ولی ضایعات التهابی در بیمارانی که پوست چرب داشتند، به ژل اسید آزلائیک 10% با پایه هیدروالکلی بهتر جواب دادند (02/0=P). درصد بهبودی ضایعات التهابی و غیرالتهابی در پایان 8 هفته درمان، در هر دو گروه، بیش از 94 درصد بود.
  نتیجه گیری
  ژل اسید آزلائیک 10% با پایه هیدروالکلی و پایه بدون الکل دردرمان ضایعات صورت بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس خفیف تا متوسط موثر است و ترکیب اسید آزلائیک با پایه هیدروالکلی در بیماران با پوست چرب، سریعتر اثر می کند.
  کلیدواژگان: اسید آزلائیک، آکنه، نوع پوست
 • رحیم رستمی، مریم ابراهیمی، حمیده استبرق نیا، محمدرضا آقاصی، جعفر نوروز زاده * صفحه 40
  زمینه و اهداف

  ید یکی از اساسی ترین عناصرمورد نیاز برای تکامل غده تیروئید می باشد. با وجود اینکه برنامه ید رسانی از سال 1368 در سراسر کشور آغاز شده به طبع آن میزان ید ادراری به سطح کفایت رسیده، اما همچنان در برخی از مناطق کشور همچون آذربایجان غربی جای بحث دارد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی مجدد وضعیت ید ادراری و میزان فراوانی گواتر در دانش آموزان دختر سنین بلوغ 17-10 سال مدارس شهر ارومیه طراحی گردید.

  مواد و روش ها

  تعداد 500 دانش آموز دختر از نواحی آموزشی و پرورشی شهر ارومیه با روش خوشه ایانتخاب شدند. دانش آموزان سه گروه تقسیم شدند: گروه اول؛ قبل از سن بلوغ (61=n)، گروه دوم؛ در سن بلوغ (354=n) و گروه سوم؛ بعد از سن بلوغ (85=n) ید ادراری و میزان فراوانی گواتر مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین سنی و میانه ید ادراری درگروه های یک تا سه به ترتیب:10/1±13 و1±16ساله و μg/L 125، μg/L 142و μg/L 170بود. میزان فراوانی گواتر در این 3 گروه 3/3%، 6/14% و3/8% گزارش شد. فراوانی گواتر در بین گروه 1 و2 اختلاف معناداری داشت (03/0=P). ارتباط معنادار و مثبتی بین سن و ید دفعی ادرار مشاهده شد (008/0=P).

  نتیجه گیری

  این مطالعه توصیفی–مقطعی، نشاندهنده ی سطح ید ادراری در 2/77 درصد از دانش آموزان کفایت است. بالاترین میزان فراوانی گواتر در دانش آموزان سن بلوغ 6/14 درصد مشاهده گردیده است که نشان دهنده نیاز بالای متابولیکی، تغییرات هورمونی دوره بلوغ و نیز عوامل تغذیه ای به ویژه نیاز بالا برای دریافت ید می باشد.

  کلیدواژگان: ید ادرار، گواتر، بلوغ، دانش آموزان
 • علیرضا رستمی، فشار جعفری صفحه 46
  زمینه و اهداف
  با توجه به مطالعات محدود مربوط به اثر مصرف کوآنزیم Q10 بر پاسخ فشار اکسایشی ناشی از انجام فعالیت های ورزشی، تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر مکمل سازی کوتاه مدت کوآنزیمQ10 بر ظرفیت ضداکسایشی تام و مالون دی آلدئید سرم مردان غیر فعال پس از یک وهله فعالیت هوازی انجام شد.
  مواد و روش ها
  20 مرد غیر فعال داوطلب (3±25سال، درصد چربی 2±13% و اکسیژن مصرفی بیشینه 2±39 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) در دو گروه تصادفی همگن شده ی مکمل (با مصرف روازنه 5/2 میلی گرم کوآنزیمQ10 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و شبه دارو (با مصرف روزانه 5/2 میلی گرم دکستروز به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن) تقسیم شدند. همه ی آزمودنی ها پس از 14 روز مکمل سازی در یک قرارداد ورزشی هوازی روی نوار گردان با 75% اکسیژن مصرفی بیشینه به مدت 30 دقیقه شرکت نمودند. نمونه های خونی، قبل از مکمل سازی Q10 و قبل و بعد از قرارداد ورزشی گرفته شد. میانگین (انحراف استاندارد) داده های طبیعی با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس مکرر، بونفرونی و تی مستقل در سطح معنی داری پنج درصد بررسی شدند
  یافته ها
  نتایج حاکی است که مصرف 14 روزه کوآنزیمQ 10 در حالت پایه بر شاخص فشار اکسایشی (مالون دی آلدئید) تاثیر معنی داری نمی گذارد (05/0P>). به علاوه، فعالیت هوازی باعث افزایش معنی دار مالون دی آلدئید و کاهش معنی داری ظرفیت ضداکسایشی شد (05/0P<)؛ با این حال، دامنه ی افزایش مالون دی آلدئید، و همچنین افت توان ضد اکسایشی گروه مکمل سازی کوآنزیمQ10 پس از انجام فعالیت هوازی کمتر از گروه شبه دارو بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت که مکمل سازیکوآنزیمQ10 می تواند با افزایش ظرفیت ضداکسایشی تام پایه، از تغییرات نامطلوب شاخص های مالون دی آلدئید سرمی به عنوان شاخص آسیب های فشار اکسایشی ناشی از انجام یک وهه فعالیت هوازی در مردان غیرفعال بکاهد.
  کلیدواژگان: فعالیت هوازی، کو آنزیم Q10، ظرفیت ضداکسایشی، فشار اکسایشی، پراکسیداسیون لیپیدی
 • ناهید روبین تن، خلیل اسماعیل پور، مجید محمودعلیلو، الهه سیدرسولی صفحه 52
  زمینه و اهداف
  افسردگی پس از زایمان یک اختلال خلقی است که علاوه بر تاثیرات جسمی و روانی بر مادر، روی دیگر اعضای خانواده، به ویژه در رابطه با نوزاد تاثیرات مخربی می گذارد. با توجه به شیوع بالا و افزایش هر ساله این اختلال، نتایج متفاوت تحقیقات قبلی درمورد عوامل موثر بروز اختلال و همچنین افزایش زایمان های سزارین، این مطالعه درصدد آن بود که نقش نوع زایمان، تغذیه نوزاد و برخی از متغیرهای مربوط به حاملگی و زایمان بر افسردگی پس از زایمان را بررسی کند.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه همبستگی است. نمونه شامل 195 نفر بود که با روش نمونه گیری خوشه ایاز بین مراجعه کنندگان 15 مرکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب شد. ابزارهای پژوهش، شامل مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق برنامه SPSS/16 و با استفاده از ضریب همبستگی، مجذور کای و رگرسیون چندگانه انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 8/50 درصد از مادران، افسرده هستند و نوع زایمان، تغذیه نوزاد، سن مادر و حاملگی ناخواسته نقش معنی داری در پیش بینی افسردگی پس از زایمان دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به این نتایج، راهنمایی در مورد برنامه ریزی برای حاملگی، سن حاملگی، انتخاب درست نوع زایمان و شیردهی، و بعد از زایمان نیز اطلاع رسانی در مورد نشانه ها و درمان این اختلال ضروری است.
  کلیدواژگان: افسردگی پس از زایمان، نوع زایمان، تغذیه نوزاد
 • محمد رهبر، وحیده توپچی زاده، بینا افتخار سادات، وحید گنجه ای فر صفحه 57
  زمینه و اهداف
  استئوآرتریت زانو یکی از علل شایع ناتوانی در سنین بالاست. سندرم درد و دیسفانکشن میوفاسیال تا حدی مسئول درد و ناتوانی در این بیماری می باشد. این مطالعه جهت بررسی تاثیر درمان درد و دیسفانکشن میوفاسیال در استئوآرتریت زانو انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه کار آزمائی بالینی تصادفی، 60 بیمار مبتلا به استئوآرتریت دو طرفه زانو به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند. گروه کنترل 16 جلسه درمان فیزیوتراپی روتین را دریافت کردند. گروه مداخله علاوه بر آن، درمان نقاط ماشه ای میوفاسیال را نیز دریافت نمودند. متغیر های مورد بررسی شامل درد، خشکی مفصل، ناتوانی فیزیکی، دامنه حرکتی زانو و کارآرایی فیزیکی بودند.
  یافته ها
  قبل از درمان متغیرهای مورد بررسی در بین دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی دار نداشتند. بعد از درمان متغیرهای فوق ابتدا با نتایج قبل از درمان در همان گروه و سپس با نتایج بعد از درمان گروه دیگر مقایسه گردیدند. بجز کارآیی فیزیکی که در گروه کنترل تفاوت قابل ملاحظه نکرده بود، تمام متغیرها در هر دوگروه بعد از درمان بهبودی را نشان دادند. با این وجود، مقایسه دو گروه نشان داد بجز دامنه حرکتی، که تمام متغیر ها در گروه مداخله بهتر از گروه کنترل است.
  نتیجه گیری
  درمان فیزیکی درمان موثری در استئوآرتریت زانو است. با اضافه کردن درمان درد و دیسفانکشن میوفاسیال می توان تاثیر درمانی آن را افزایش داد.
  کلیدواژگان: استئوآرتریت، درد میوفاسیال، درمان فیزیکی
 • پیمان زمانی، احسان نادری فر، سیدمحمود لطیفی صفحه 64
  زمینه واهداف
  لکنت زبان اختلالی حرکتی در جریان روان و پیوسته گفتار بوده که می تواند در شدتهای مختلف بروز کند. براساس تجربیات بالینی به نظر می رسد که پاسخ افراد لکنتی خفیف، متوسط و شدید به انواع شیوه های گفتاردرمانی یکسان نمی باشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی شیوه گفتار کشیده در درمان افراد لکنتی شدید است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مداخله ای تجربی است که در آن 30 فرد مبتلا به لکنت شدید 14- 8 ساله تحت 20 جلسه گفتاردرمانی فشرده با شیوه گفتار کشیده قرار گرفتند. 30 نفر گروه شاهد بدون شیوه گفتار کشیده فقط جلسات مشاوره و کتابخوانی داشتند. نمرات شدت لکنت قبل، بلافاصله و 4 ماه پس از مداخله به وسیله مقیاس SSI-3 تعیین شد و در نرم افزار SPSS به کمک آزمون آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین نمرات شدت لکنت قبل از مداخله و بلافاصله بعد از مداخله در افراد لکنتی شدید اختلاف معناداری دارد. همچنین معلوم شد اختلاف میانگین نمرات شدت لکنت قبل از مداخله و 4 ماه پس از درمان از لحاظ آماری معنادار می باشد. این در حالیست که چنین اختلافات معناداری در گروه شاهد دیده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان داد که شیوه گفتار کشیده روشی موثر و کارآمد در کاهش شدت لکنت افراد لکنتی شدید بوده و همچنین ماندگاری و ثبات این شیوه درمانی در گفتار افراد لکنتی شدید حتی تا 4 ماه پس از مداخله نیز وجود دارد.
  کلیدواژگان: لکنت شدید، شیوه گفتار کشیده، گفتاردرمانی
 • جعفرسلیمانپورمختارمانند، علی صدیقی، محمدعلی جعفری زارع، علی تبریزی * صفحه 69
  زمینه و اهداف

  دفورمیتی زانو مرتبط با استئوآرتریت یکی از شایعترین شکایت های مراجعه کننده به جراحان ارتوپدی است. استئوتومی فوقانی تیبیا یکی از روش های درمانی پذیرفته شده برای استئوآرتریت داخلی زانو با دفورمیتی واروس است. روش های استئوتومی قسمت فوقانی تیبیا شامل استئوتومی گوه باز و گوه بسته می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه نتایج روش های استئوتومی در بیماران مبتلا به دفورمیتی ژنوواروم است.

  مواد روش ها

  در یک مطالعه توصیفی تحلیلی، 32 بیمار با دفورمیتی ژنوواروم (42 زانو) مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران بر اساس سن و جنس همسان شده در دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند. سپس با استئوتومی گوه باز و گوه بسته درمان شده و برای مدت 6 ماه بعد از جراحی مورد پیگیری قرار گرفتند و با یکدیگر مقایسه شدند.

  یافته ها

  32 بیمار مبتلا به دفورمیتی ژنوواروم (10 مورد (2/31%) دو طرفه) شامل 25(2/87%) زن و 7 (8/21%) مرد مورد مطالعه قرار گرفتند. شیوع عوارض بعد از جراحی استئوتومی گوه باز و گوه بسته مشابه بود (5/12%). رضایتمندی کلی بیماران از روش گوه باز 5/87% و گوه بسته 75% بود. مهمترین عارضه در روش گوه باز شکستگی داخل مفصلی و در روش گوه بسته فلج عصب پرونئال بود. از نظر مدت جراحی، مدت توانایی تحمل وزن و برگشت به فعالیت روزانه بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری (001/0>p) وجود داشت. در سایر پارامترها شامل اصلاح زاویه واروس و امتیاز Lysholm and the Tegner Activity و اندکس Insall Salvati تفاوتی وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد که در پیامد بالینی بیماران بین دو روش استئوتومی تفاوتی وجود ندارد و هر دو روش در نتایج درمانی نهایی موفق هست با این حال مزایای روش استئوتومی گوه باز نسبت به بسته از نظر کمتر بودن عوارض عصبی و سیر بهبودی سریع تر بیماران و رضایتمندی بیشتر بیماران برتری دارد.

  کلیدواژگان: استئوتومی فوقانی تیبیا، استئوتومی گوه باز، استئوتومی گوه بسته
 • سیامک شیوا، لیدا سبکتکین، امیر قربانی حق جو، فاطمه سارا ابولقاسمی فخری صفحه 76
  زمینه و اهداف
  ویتامین D تنها ویتامینی است که بصورت هورمون در بدن عمل می کند و توزیع بیش از دویست ژن در بدن را کنترل می کند. کمبود این ویتامین سنتز و ترشح انسولین در انسان را مختل می کند. هدف از این مطالعه بررسی سطح سرمی ویتامین D3 در کودکان مبتلا به دیابت قندی نوع 1 و ارتباط آن با HbA1c بوده است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تحلیلی، سطح سرمی ویتامین D در50 کودک مبتلا به دیابت قندی نوع 1 با 50 کودک سالم که از نظر سن، قد، وزن و جنس با گروه اول همسان بودند مقایسه گردید. در گروه مورد، همبستگی بین سطح سرمی ویتامین D3 و HbA1c نیز ارزیابی شد.
  یافته ها
  میانه سطح سرمی ویتامین D3 در گروه بیماران بطور معنی داری کمتر از گروه سالم بود (05/31 میلی مول در لیتر با 60/25=IQR در برابر 42 میلی مول در لیتر با 65/21=IQR؛ 01/0=P). در گروه دیابتی 19 بیمار (38%) دچار کمبود ویتامین D3 و 31 بیمار (62%) با سطح ناکافی ویتامین D3 بودند؛ در حالی که در گروه غیردیابتی، 9 کودک (18%) دچار کمبود ویتامین D3 و 41 کودک (82%) با سطح ناکافی ویتامین D3 بودند (03/0=P). همبستگی معنی داری بین سطح سرمی ویتامین D3 و HbA1c وجود نداشت (06/0=rho، 70/0=P).
  نتیجه گیری
  کودکان مبتلا به دیابت قندی نوع یک در مقایسه با کودکان سالم سطح سرمی ویتامین D کمتری دارند. این کاهش در سطح ویتامین D رابطه ای با کنترل گلیسمیک ندارد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 1، سطح سرمی ویتامین D، کودکان، هموگلوبین گلیکوزیله
 • مقصود عیوضی، ماندانا رضایی، میرعلی اعتراف اسکویی، مریم ذوالقدر، حسن پرندآور، نقی صادقی، محرم نوروزی صفحه 81
  زمینه و اهداف
  فراوانی اختلالات عضلانی اسکلتی شغلی در دندانپزشکان بالا است ولی با توجه به کمبود اطلاعات کافی در رابطه با عوامل خطرزا در کشور ایران، بررسی جامع میزان فراوانی این دسته از اختلالات و تعیین عوامل خطرزا در دندانپزشکان شهر تبریز، هدف این مطالعه بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 100 دندانپزشک (80 مرد و 20 زن) به طور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرارگرفتند. پرسشنامه ای شامل برخی مشخصات زمینه ای و عوامل خطرزای فیزیکی در محل کار و نیز جدولی شامل محل دردهای احتمالی در نواحی آناتومیک بدن به صورت شماتیک برای تعیین محل دقیق درد مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  بالاترین فراوانی دردهای عضلانی اسکلتی، به ترتیب به نواحی گردن، کمر، شانه و مچ دست و دست اختصاص داشت (48%، 38%، 25%، 25%).بین متغیرهای جنسیت، سن، وزن، کشیدن سیگار، دست راست و چپ، روزهای کاری در هفته، اوقات فعالیت، سابقه کاری، نوع تابوره مورد استفاده، قابلیت تنظیم نور یونیت و محیط کار، ادامه فعالیت با وجود آسیب دیدگی و عدم آگاهی از ارگونومی با شکایات عضلانی اسکلتی ارتباط معناداری وجود نداشت. بین قد کمتر از 171 سانتیمتر و درد ناحیه ران، عدم انجام فعالیت ورزشی به صورت مرتب و درد عضلات ساق، استفاده از یونیت های غیرقابل تنظیم و درد در ناحیه مچ دست و دست، ویزیت 10-5 بیمار در یک روز کاری و درد زانو، استراحت مابین دو ویزیت کمتر از 5 دقیقه و درد شانه، عدم رعایت وضعیت استاندارد حین کار و زانو درد، انجام فعالیت برای دسترسی به اشیاء دورتر و درد ناحیه ران، مفصل ران و ساق و نیز انجام فعالیت های تکراری و دردهای نواحی شانه، توراسیک، آرنج، زانو و ناحیه ساق ارتباط معناداری وجود داشت (05/0>P).
  نتیجه گیری
  گردن درد و کمردرد بالاترین فراوانی را دارا بود. انجام فعالیت های تکراری در وضعیت ایستا با اکثر دردهای عضلانی اسکلتی شغلی مرتبط بود.
  کلیدواژگان: اختلالات عضلانی اسکلتی، دندانپزشک، گردن درد، کمردرد، فراوانی
 • علی فخاری، محمد اخباری شجاعی، فاطمه رنجبر صفحه 88
  زمینه و اهداف
  نتایج مطالعات نشان می دهد که گرچه هر یک از اعضای خانواده ها می توانند در معرض خشونتهای خانوادگی قرار بگیرند ولی در این بین، زنان به واسطه ویژگی های زیستی، خصوصیات روانی و باورهای فرهنگی مستمرا بیش از سایرین قربانی خشونتهای خانوادگی بوده اند. بر این اساس، محققین در پژوهش حاضر سعی بر این داشته اند تا با بررسی کیفی مساله خشونت در جامعه ایرانی، به تشریح عمیقتر چگونگی فرایند شکل گیری روزمره خشونت میان خانواده ها و پیامدهای آن بر پیکر سلامت فرد و جامعه پرداخته باشند.
  مواد و روش ها
  جامعه مورد بررسی زنان معروض خشونت هستند که به مراکز درمانی و قانونی شهر تبریز مراجعه نموده اند. داده های پژوهش از تعداد 26 نفر نمونه زن و 7 نفر صاحب نظر، طی مصاحبه های عمیق جمع آوری شده و سپس داده ها مطابق تجزیه و تحلیل روش نظریه زمینه ای استرائوس و کوربین(1998) کدگذاری و دسته بندی شدند.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد خشونت علیه زنان در خانواده با طی سه مرحله اصلی متعامل شامل تغییر در نگرشهای ذهنی، قرار گرفتن در موقعیتهای تنش زا و کنشی معطوف به رهایی به مصه ظهور و توجه می رسد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق به صورت ضمنی نشان می دهد عکس تمایزات زیستی طبیعی میان زن و مرد، تشخیص رفتارهای بهنجار در روابط خانوادگی به ابهام گراییده است.
  کلیدواژگان: خشونت خانگی، زنان، تحقیق کیفی، فرایند
 • رضا قره محمد لو، سید رضا مودب، علی تقی زادیه صفحه 96
  زمینه و اهداف
  شیوع مقاومت داروئی در بیماری سل یک نگرانی عمده بهداشتی در جهان می باشد. این امر ممکن است باعث تاخیر در منفی شدن خلط بیماران اسمیر مثبت گردد. هدف از این مطالعه، بررسی بیماران اسمیر مثبت و تاثیر مقاومت احتمالی داروئی درسرعت منفی شدن خلط می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه آینده نگر به مدت 2 سال (سال های 1386-1385) کلیه بیماران با سل ریوی اسمیر مثبت (90 مورد) در مرکز سل و بیماری های ریوی تبریز مورد مطالعه قرار گرفتند. خلط بیماران (هم اسمیر و هم کشت) در شروع درمان، پانزدهمین روز و سپس ماهانه به مدت شش ماه پس از شروع درمان استاندارد چهار داروئی (ایزونیازید-ریفامپین-اتامبوتول-پیرازینامید) بررسی شده و نتایج حاصله مورد آنالیز واقع گردید. بررسی مقاومت دارویی در محیط کشت لونشتاین جانسون با روش نسبی صورت گرفته است.
  یافته ها
  در مجموع تعداد 90 بیمار (43 زن-47 مرد) وارد مطالعه شدند. متوسط زمان منفی شدن اسمیر یک و نیم ماه و منفی شدن کشت یک ماه بود. یک مورد مقاوم به داروهای ایزونیازید و ریفامپین و استرپتومایسین وجود داشت که پس از 6 ماه داروهای رده دوم برای وی شروع شد. در تعداد 4 مورد دیگر، اسمیر آنها تا 6 ماه مثبت باقی ماند ولی کشت منفی بود. پس از ماه 7 اسمیر آنها منفی شد.
  نتیجه گیری
  در طی 2 سال صرفا یک مورد مقاومت چند دارویی تشخیص داده شد و میزان مقاومت در شهرستان تبریز پایین است و به همین جهت سرعت منفی شدن خلط در بیماران در سطح مورد انتظار می باشد. معضل مقاومت دارویی در جهان و امکان تشخیص در کشورمان، ضرورت بیماریابی و درمان مناسب را جهت بهبود وضع موجود نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سل، اسمیر مثبت، مقاومت دارویی
 • علی قوی دل، محمدحسین صومی، زین العابدین ابراهیم زاده *، منیره حلیمی، علی تبریزی صفحه 101
  زمینه و اهداف

  کولیت اولسراتیو و بیماری کرون از بیماری های تحت تاثیر اختلالات ایمنی روده هستند. سندرم روده تحریک پذیر یک بیماری عملکردی چند فاکتوری است. سر نخ بسیاری از شواهد این فرضیه را که فرآیند التهاب مخاطی درجه پایین ممکن است نقش مهمی را در پاتوژنز بیماران سندرم روده تحریک پذیر ایفاء کند حمایت می کند. هدف از این مطالعه بررسی انفیلتراسیون سلول های T و شمارش دو فنوتیپ مهم(CD4+ و CD8+) در نمونه بیوپسی مخاط بیماران (Irritable Bowel Syndrome) IBS، (Inflammatory Bowel Disease) IBD و مقایسه با افراد سالم داوطلب است.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه توصیفی تحلیلی، 83 بیمار شامل 35 بیمار کولیت اولسراتیو و 48 بیمار سندرم روده تحریک پذیر با 37 فرد سالم داوطلب مورد مقایسه قرار گرفتند. نمونه های بافتی از طریق بیوپسی کولون در طی کولونوسکوپی بدست آمد و به روش های هیستولوژیکی و ایمونوهیستوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته

  37 داوطلب سالم و 35 بیمار کولیت اولسراتیو با 48 بیمار IBS مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس سن و جنس تفاوت آماری معنی داری بین سه گروه وجود نداشت و آنها با یکدیگر همسان بودند. شمارش سلول های T شامل CD4+ و CD8+ در بیماران سندرم روده تحریک پذیر مشابه افراد سالم داوطلب بود و نسبت آنها تفاوتی را با یکدیگر نداشت ولی شمارش سلول های T CD4+ و نسبت CD4+/CD8+ به طور معنی داری نسبت به افراد سالم در بیماران کولیت اولسراتیو بیشتر بوده(001/0>P). شمارش CD8+ در مقایسه با سندرم روده تحریک پذیر و افرادسالم پایین تر بود (001/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که انفیلتراسیون سلول های T CD4+ و CD8+ نقش مهمی را در اختلال ایمنی مخاطی بیماران سندرم روده تحریک پذیر ندارد و نیاز به ارزیابی سایر فنوتیپ های سلول های T یا مدیاتورهای ایمنی در مطالعات آینده است.

  کلیدواژگان: بیماری های التهابی روده، سندرم روده تحریک پذیر، ایمنی مخاطی
 • مریم مریدی، سعیده ضیایی، انوشیروان کاظم نژاد صفحه 106
  زمینه و اهداف
  آلودگی هوا یکی از مشکلات مهم شهرهای بزرگ و صنعتی است و به طور جدی سلامت ساکنین این شهرها به خصوص افراد پر خطر از جمله زنان باردار را تهدید می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر منوکسیدکربن محیط بر میزان سقط خودبخودی جنین بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، مطالعه ای مورد-شاهدی است که در مقطع زمانی تیرماه تا بهمن ماه 1389بر روی 148 سقط خودبخودی و 148 خانم باردار انجام شد. نمونه ها به صورت در دسترس، از 10 بیمارستان در سطح شهر تهران جمع آوری شدند و ارتباط بین منوکسیدکربن به عنوان آلاینده محیطی و سقط خودبخودی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  دو گروه از نظر سن، سن همسر، سن اولین زایمان، میزان تحصیلات، متوسط درآمد خانوار، نوع و فاصله با زایمان قبلی، سابقه سقط قبلی، پاریتی، شاخص توده بدن، مدت زمان اقامت در تهران، مدت زمان کاری و مدت زمانی که در طی روز بیرون از منزل سپری می کردند، همسان بودند (05/0 > P). یافته های حاصل از آزمون آماری T-test نشان داد که میانگین غلظت منواکسیدکربن محیط در گروه مورد(PPM09/2±09/4) به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد(PPM 07/1±81/2) بود(001/0 > P). و همچنین سقط جنین در این مناطق 98/1 برابر بیشتر بود(53/2 –55/1 CI95%). جهت بررسی ارتباط میان سن حاملگی و غلظت منوکسیدکربن محیط از مدل رگرسیون خطی استفاده شد که نتایج نشان دهنده ارتباط آماری معکوس میان دو متغییر مذکور بود (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان داد که میان غلظت منوکسیدکربن موجود در محیط و وقوع سقط خودبخودی جنین رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، منوکسیدکربن، سقط جنین
 • محمد میرزایی صفحه 112
  زمینه و اهداف
  ارزیابی ارتباط تغییرات خصوصیات بیومکانیکی قرنیه با عمق ابلیش در فتورفرکتیو کراتکتومی (Photo Refractive Keratectomy= PRK) برای بیماران دارای نزدیک بینی و نزدیک بینی همراه آستیگماتیسم
  مواد و روش ها
  96 چشم که دارای نزدیک بینی و نزدیک بینی همراه آستیگماتیسم بودند و کاندیداهای مناسب برای جراحی PRK بودند قبل از عمل و سه ماه بعداز عمل توسط دستگاه Ocular Response Analyzer) ORA) از نظر(Corneal Hysteresis) CH، (Corneal Resistance Factor) CRF، Goldman- correlated intraocular pressure) IOPg) و Corneal- compensated IOP) IOPcc) مورد ارزیابی قرار گرفتند. قبل از عمل میزان عیوب انکساری و بهترین دید اصلاح شده با عینک تعیین شد، تصویربرداری با اورب اسکن2، Zywave و ORA جهت بررسی های قبل از عمل انجام گرفت. چشم های مناسب به روش Customized PRK تحت عمل جراحی رفرکتیو قرار گرفتند، عمق ابلیشن Ablation depth) AD) محاسبه شد. تغییرات پارامترهای بیومکانیکی قرنیه محاسبه و ارتباط بین میزان عیوب انکساری اصلاح شده با AD، ارتباط بین AD و تغییرات CH، IOPcc، CRF و IOPg ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند و P کمتر از 05/0از لحاظ آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین MRSE و CCT قبل از عمل به ترتیب 98/113/4- دیوپتر و 34544 میکرون بود. میانگین AD 3081/74 میکرون بدست آمد. میانگین CRF، CH قبل از عمل به ترتیب 36/100/10 میلی متر جیوه و 51/120/10 میلی متر جیوه بود که بعداز عمل به ترتیب به 81/155/7 میلی متر جیوه و 72/174/6 میلی متر جیوه کاهش یافتند. این مطالعه نشان داد میزان اصلاح عیوب انکساری با میزان AD رابطه همبستگی قوی دارد، (001/0>P و 87/0=Rs) و هر چه AD بالا باشد رابطه همبستگی مثبت با CH (002/0>P و 41/0=Rs) و CRF (001/0>P و 66/0=Rs) پیدا می کند.
  نتیجه گیری
  تغییرات CH و CRF پس از انجام Customized PRK نشان دهنده تغییرات در بیومکانیک قرنیه است و این تغییرات ارتباط و همبستگی مثبت با میزان اصلاح عیوب انکساری دارد و CRF بیشتر از CH تحت تاثیر قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: خصوصیات بیومکانیکی قرنیه، عمق ابلیشن، فتورفرکتیو کراتکتومی، فاکتور مقاومت قرنیه
 • مقایسه شدت درد زایمان و عوامل موثر بر درک آن در زنان نخست زا و چند زا در زایشگاه های خصوصی و دولتی
  سوسن هوشمندی، ماهرخ دولتیان، مهین کمالی فرد، مرتضی قوجازاده صفحه 117
  زمینه و اهداف
  حاملگی و در گستره وسیع تر، روند بارداری و زایمان تاثیر چشمگیری بر سلامت جامعه دارد. در زایمان دخالت استرس های روانی، هیجانی و فیزیکی امری اجتناب ناپذیر است و به عنوان واقعه ای که دارای ابعاد روانی اجتماعی و احساسی عمیق است برای همیشه در ذهن مادر باقی می ماند. درک یک زن از درد زایمان با فاکتورهای بسیاری شامل تاثیرات فرهنگی، اجتماعی، روانی، محیطی و روانشناسی تحت تاثیر قرار می گیرد. چون مطالعه اندکی در زمینه درد زایمان در کشور ما انجام شده است بنابراین بر پژوهشگر الزامی شد تحقیقی در این زمینه انجام دهد.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی- تحلیلی، با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی چند مرحله ای و با در نظر گرفتن سهمیه هر طبقه 150 نمونه برای هر گروه انتخاب شدند. گرد آوری داده ها با چک لیست و درد زایمان با معیار آنالوگ بنیانی (VAS) با مصاحبه سنجیده شد. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و کای دو و رگرسیون لجستیک و تحلیل واریانس دو عامله و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS.16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و در این مطالعه مقدارP< 0.05 از لحاظ آماری معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین شدت درد در بیمارستان های دولتی در زنان نخست زا (65/2±21/8) و در چندزا (48/2±10/8) و در بیمارستان های خصوصی در زنان نخست زا (09/1±90/8) و در چندزا (13/1±07/9) بود. نتایج نشان داد که میانگین شدت درد در بیمارستانهای خصوصی بیشتر از دولتی بود (001/0 > p). نتایج نشان داد که نوع بیمارستان، عوامل محیطی، درمانی و مراقبتی و ترس و اضطراب از زایمان عوامل پیش بینی کننده شدت درد بیماران به حساب می آیند. ارتباط بین ترس، اضطراب وعوامل محیطی درمانی مراقبتی با درد، در نخست زاها برخلاف چندزاها معنی دار نبود و ارتباط بین سطح حمایت با درد در نخست زاها معنی دار بود. ولی در چند زاها معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که نوع بیمارستان و عوامل محیطی، درمانی و مراقبت و ترس و اضطراب از زایمان، شدت درد را افزایش می دهند. لذا مدیران بهداشت درمانی با سازماندهی و استاندار سازی مراقبت ها در بیمارستانها می توانند به کاهش شدت درد کمک نمایند.
  کلیدواژگان: درد زایمان، عامل، درک درد، نخست زا، چندزا، بیمارستانهای دولتی و خصوصی
|
 • Ali E. Oskouei, Ghadam Ali Talebi, Seyed Kazem Shakouri, Mahdi Salimi Page 7
  Background And Objectives
  Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common entrapment neuropathy in upper extremity in which the median nerve is compressed in the wrist and assessed based on subjective، physical، and electrophysiological findings. The objective of this study was to determine the correlation among subjective، physical examination، and electrophysiological studies.
  Materials And Methods
  Twenty five patients with CTS (totally 40 hands) from mild to moderate severity were recruited. Subjective (symptom severity scale، functional status scale، and visual analog scale)، physical examination (Phalen’s test and median nerve tension test)، and electrophysiological (median nerve distal sensory and motor latency) studies were performed for all subjects.
  Results
  Higher intra-correlation was found among subjective findings than electrophysiological parameters. The inter-correlation between subjective and median nerve tension test ranged from low to moderate. Also، a low intra-correlation was found between electrophysiological findings. Furthermore، there was no significant correlation between the subjective and electrophysiological studies. Similar result was found between the median nerve tension test and the electrophysiological studies.
  Conclusion
  Each aspect of the examination of the patients with CTS provides specific information of the diseases and cannot be replaced by one another. Therefore، it appears that any improvement in subjective and/or physical findings does not necessarily lead to an improvement in electrophysiological studies in median nerve in patients with CTS.
  Keywords: Carpal tunnel syndrome, Median nerve, Electrophysiological studies, Correlation study
 • Jabbar Bashiri, Mahdi Bashiri, Hamdollah Hadi, Masoud Asgharpour, Arshad Page 15
  Background And Objectives
  Creatine monohydrate is the most common supplements used by athletes. However، there are controversies related to its positive and negative effects. This study was conducted to determine the effect of long-term creatine monohydrate supplementation on serum cellular damage in young non-athlete male.
  Materials And Methods
  18 non-athlete healthy male (age= 22. 88±2. 90Yr; weight=73. 58±5. 45 Kg; height= 173±6. 79Cm) were entered the study، they were subdivided into two groups، experimental (n=9) and control (n=9) groups. Each groups participated in two month of training. Experimental subjects consumed 0. 07 g/kg/day of creatinin monohydrate (crm) during training protocol، and control group received 0. 07 g/kg/day wheat flour as placebo. Venous blood samples were obtained before and 48h after last session of weight training.
  Results
  The results indicated that Serum LDH and CK activity mean was significantly increased after two months weight training and CrM Ingestion (LDH 90%، P=0. 004; CK 83%، P=0. 006) and placebo-training (LDH 13%، P=0. 001; CK 15%، P=0. 009). Moreover، there were significant differences between groups for CK and LDH activities mean (PCK=0. 018; PLDH=0. 001) and changes range (PCK=0. 002; PLDH=0. 005) after the protocol.
  Conclusion
  This observation suggests that CrM ingestion might have adverse cellular damaging effects.
  Keywords: Creatine, Resistance training, Creatine Kinase, Lactate Dehydrogenase
 • Mahnaz Jebreili, Alehe Syeedrasooli, Mohammad Bager Hoseyni, Morteza Ghojazadeh Page 21
  Background And Objectives
  There are insufficient data on the beneficial effect of skin massage on physiological parameters in preterm infants. In this research we decided to examine the effects of massage on physiological parameters in premature infants.
  Materials And Methods
  In this study، 135 infants were entered and divided into 3 groups by using simple random method. The babies in the first group received 15 minutes of skin massage with olive oil for 10 days; second group of infants received the massage without use of oil. Infants in the third group did not receive any intervention، ten minutes after each intervention; infants'' vital signs were recorded.
  Results
  The results showed a significant difference of respiratory rate in massage with olive oil group، compared with control groups (P<0. 001). There was also a change of body temperature between both interventions groups with the control group (P<0. 001).
  Conclusion
  The findings of this study showed that، preterm infants massage doesn’t have any negative effect on premature infant''s physiologic parameters.
  Keywords: Massage, Premature infant, Physiologic Index
 • Amir Hossein Jafari Rouhi, Mahmoud Samadi, Ali Taghizadieh, Maryam Najjari, Mahmoud Khaloueipour Page 27
  Background And Objectives
  By now، numerous studied have tried to find prognostic factors in patients with acute lung injury (ALI); however the available data are controversial. The aim of the present study was to determine effective factors of outcome in children with ALI.
  Materials And Methods
  In an observational cross-sectional study، 64 pediatric patients with ALI were recruited in a 22-month period in Tabriz Children’s Hospital. The pediatric Intensive Care Unit (PICU) outcome was determined and accordingly the patients were allocated in two groups; discharged patients and deceased. Patients’ characteristics including age and gender، underlying disorders، parameters of mechanical ventilations، arterial blood gass، organ involvement، presence of acute respiratory distress syndrome (ARDS) and pediatric risk of mortality (PRISM) score were compared between the two groups.
  Results
  The PICU mortality rate was 51. 6%. Independent predictive factors of mortality were higher (more negative) base excess (BE) higher positive end-expiratory pressure (PEEP) and peak inspiratory pressure (PIP)، and higher on-admission PRISM score، as well as presence of other organ involvement and ARDS. Parameters such as age، gender، underlying disorders and length of stay، PaO2 and PaCO2 were not significantly different between the two groups. In multivariate study، however، high PRISM score was the only dependent predictor of mortality (≥13. 5، sensitivity: 75. 8%، specificity: 90. 3%).
  Conclusion
  The PRISM score was the only reliable predictor of PICU-mortality in pediatric patients with ALI.
  Keywords: Acute Lung Injury, Prognosis, Pediatric Risk of Mortality Score
 • Eeffat Khodaeiani, Shahla Babaei Nezhad, Mahdi Amirinia, Javad Shokry, Elham Razzagh Karimi Page 32
  Background And Objectives
  Azelaic acid with its antibacterial effects and absence of bacterial resistance is useful in the treatment of acne vulgaris. The aim of this study was to evaluate the effects of Azelaic acid gel 10% with hydro alcoholic base and without alcohol in the base، in the treatment of the patients with mild to moderate acne vulgaris.
  Materials And Methods
  In a randomized، double blind clinical trial، 80 patients (16 males and 64 females) with mild to moderate acne vulgaris were divided into two groups. The first group (40 patients) was treated with Azelaic acid gel 10% with hydro alcoholic base for 8 weeks and the second group (40 patients) with Azelaic acid gel 10% without alcohol in the base.
  Results
  Both groups had significant reduction in the total lesion counts on the face (P<0. 001). The process of recovery in both groups was similar. The remission of inflammatory lesions in the patients with greasy skin treated with Azelaic acid gel 10% with hydro alcoholic base، was significantly better than the other group (P=0. 02).
  Conclusions
  Azelaic acid gel 10% with hydro alcoholic base and without alcohol in the base، are effective in the treatment of mild to moderate acne vulgaris. Azelaic acid gel 10% with hydro alcoholic base is more effective in the treatment of the inflammatory lesions in the patients with greasy skin than the Azelaic acid gel 10% without alcohol in the base.
  Keywords: Acne vulgaris, Azelaic acid, Type of skin
 • Rahim Rostami, Maryam Ibrahimi, Hamideh Estabraghnia, Mohammad Reza Aghasi, Jaffar Nouroozzadeh Page 40
  Background And Objectives

  In spite of salt iodization program which began in Iran in 1989، there are controversies regarding the impact of iodine fortification in certain regions of the country such as West Azerbaijan province. The aim of the present study was to re-evaluate urinary iodine excretion and the prevalence of goiter during puberty in female schoolchildren aged 10-17 years in Urmia city.

  Materials And Methods

  In this cross-sectional study، 500 female schoolchildren aged 10-17 years were enrolled by random cluster sampling from schools in different educational areas in Urmia. The schoolchildren were classified into 3 groups according to the puberty status: group 1: prepuberty (n=61); group 2: puberty (n=354) and group 3: post puberty (n=85). Urine iodine excretion and prevalence of goiter was evaluated.

  Results

  The median urinary iodine excretion in groups 1-3 was 125 µg/L، 142 µg/L، and 170 µg/L، respectively. Prevalence of goiter in groups 1-3 was 3. 3%، 14. 6% and 8. 3%، respectively. The prevalence of goiter between group 1 and group 2 was statistically significant (P=0. 03). A significant positive correlation was found between age and urinary iodine excretion (P=0. 008).

  Conclusions

  This study revealed that 77. 2% of the studied population was iodine sufficient. The highest prevalence of goiter was seen in schoolchildren at puberty (14. 6%) reflecting the high metabolic rate، hormonal alteration during puberty as well as nutritional factors in particularly the demand for higher iodine intake.

  Keywords: Urinary Iodine, Goiter, Puberty, Schoolchildren
 • Alireza Rostami, Afshar Jafari Page 46
  Background And Objectives
  In accordance with limited studies about the effect of Q10 ingestion on exercise- induced oxidative stress response، this study was conducted to identify the effect of short-term coenzyme Q10 supplementation on serum total antioxidant capacity (TAC) and malondiadehyde (MDA) after one bout of aerobic exercise in a group of inactive male.
  Materials And Methods
  Twenty male (25±3 years، body fat 13±2. %) and VO2max 39±2 ml/kg/min were allocated in two equal groups: intervention group received supplement (2. 5 mg/kg/day Coenzyme Q10) and control group received 2. 5 mg/kg/day dextrose as placebo. After the supplementation period (14 days)، all subjects were participated in aerobic exercise protocol with 75% VO2max on the treadmill for 30 minutes. Blood samples were obtained before the supplementation and also before and after the exercise protocol. Data were analyzed by repeated measure ANOVA، Bonferroni and independent t test at α≤0. 05.
  Results
  Coenzyme Q10 supplementation does not have a significant effect on oxidative stress index (MDA) (P>0. 05). The serum MDA level increased significantly (P<0. 05) and serum TAC decreased (P<0. 05). After one bout of aerobic exercise increase in serum MDA and reduced in TAC in the placebo group were more prominent than in supplement group (P<0. 05).
  Conclusion
  The present results show that the increased resting total ant oxidative capacity following 14-days coenzyme Q10 supplementation can decrease the undesirable alterations of serum MDA in male inactive after one bout aerobic exercise.
  Keywords: Aerobic exercise, Coenzyme Q10, Antioxidant capacity, Stress oxidative, Lipid peroxidation
 • Nahid Roubintan, Khalil Esmaeilpour, Majid Mahmoud Aliloo, Elaheh Seyedrasooli Page 52
  Background And Objectives
  Postpartum depression is a mood disorder that، in addition to physical and psychological effects on the mother، has devastating effects on the other family members، especially in their relationships with the infant. This study was intended to examine the role of delivery type، infant feeding، and other related variables on the occurrence of postpartum depression.
  Materials And Methods
  The mothers were selected among referries of health center affiliated to Tabriz University of Medical Sciences، through cluster sampling. Data were collected by demographic questionnaire and Edinburgh Postpartum Depression Scale، and analysis was performed through SPSS/16، using correlation coefficient and chi square and multiple regression analysis.
  Results
  The results showed that 50. 8 % of 195 mothers were depressed. Type of delivery، type of infant feeding، maternal age and unwanted pregnancy had a significant contribution in predicting postpartum depression.
  Conclusion
  Based on the results، advising about planning to pregnancy، age of pregnancy، proper choice of delivery and breastfeeding، and after delivery، giving information about symptoms of this disorder and its treatment is necessary.
  Keywords: Postpartum depression, Type of delivery, Infant feeding
 • Mohammad Rahbar, Vahideh Toopchizadeh, Bina Eftekharsadat, Vahid Ganjeifar Page 57
  Background And Objectives
  Knee osteoarthritis (OA) is one of the most common causes of disability in old age. Myofascial pain and dysfunction is partly responsible for pain and disability in this disease. This study investigated the efficacy of myofascial trigger point therapy in patient with OA of knee.
  Materials And Methods
  Sixty patients with bilateral knee osteoarthritis were divided into two groups. Thirty patients in each group were received 16 sessions of conventional physical therapy. In addition to physical therapy، intervention group also received myofascial trigger point’s therapy، too. The intensity of pain، physical performance، joint stiffness، physical function and range of motion of the knee joints were assessed in both group.
  Results
  There were no significant differences in assessed variables between two groups. After treatment، the above variables compared with the pre-treatment results in each group and also with the post-treatment results of the other group. Except for physical performance which was not significantly differing in control group، both groups demonstrated improvement in all variables after treatment. Except for joint range of motion، improvement in all variables were better in intervention group than control group.
  Conclusion
  Physical therapy is an effective approach for treatment of osteoarthritis of the knee. This effectiveness of physical therapy can be enhanced by adding the treatment of myofascial trigger points for treatment of pain and dysfunction in patient with knee OA.
  Keywords: Osteoarthritis, myofascial pain, physical therapy
 • Peyman Zamani, Ehsan Naderifar, Seyed Mahmood Latifi Page 64
  Background And Objectives
  Stuttering is a motor disorder that disrupts the fluent and connected speech flow and appears with different severity. The aim of this investigation was to explore the efficacy of prolonged speech technique in treating persons with severe stuttering.
  Materials And Methods
  Thirty patients subjects with severe stuttering (8 to 14 years)، received 20 sessions of speech therapy with prolonged speech technique. The control group consisted of 30 subjects with stuttering who did not receive the intervention stuttering severity was assessed by Stuttering Severity Instrument (SSI-3) before intervention، and immediately 4 months after intervention program. The results were analyzed.
  Results
  A significant difference was observed between stuttering severity before and immediately after intervention (P=0. 0001). There was also a significant difference between stuttering severity، before and at 4 months after intervention (P=0. 0001). Those difference did not observe in control group (P>0. 05).
  Conclusion
  The results showed that prolonged speech technique is a efficient treatment method for individuals with severe stuttering and these individuals could maintain high levels of speech fluency even 4 months after intervention.
  Keywords: Severe stuttering, Prolonged speech, Speech therapy
 • Jafar Soleimanpour Mokhtarmanand, Ali Sadigi, Mohammad Ali Jafari Zare, Ali Tabrizi Page 69
  Background And Objectives

  knee deformities associated with osteoarthrosis (OA) is a common presenting complaint in the orthopedic clinics. High tibial osteotomy (HTO) is an accepted procedure in the treatment of medial knee osteoarthritis with varus deformity. The methods for HTO include boths; open wedge osteotomy and closed wedge osteotomy. In this study compared the results of HTO with these two methods.

  Materials And Methods

  In a descriptive study، 32 patients with genu varus deformity (42 knee) were included. Patients were divided in two age and sex matched groups and treated with open wedge osteotomy or closed wedge osteotomy. Patients in both groups were followed for six month and the results of treatments were compared.

  Results

  32 patients with genu varus deformity (10 cases (31. 2%) bilateral) including 25 (78. 2%) women and 7 (21. 8%) men were studied. Incidence of main complication after open wedge and closed wedge osteotomy were similarly (12. 5%). The main complication in open wedge was intraarticular fracture and in closed wedge was peroneal nerve Paralysis. There were significant difference in operation time، time of weight bearing and return to daily activities between two groups (p<0. 001). The varus correction angle، the Lysholm and the Tegner Activity score and Insall Salvati Index were not significanty different between two groups. Overall patient’s satisfaction in open wedge surgery was 87. 5% and in closed wedge was 75%.

  Conclusion

  Results of this study revealed that clinical outcome of patients in open and closed wedged surgery were not different and both methods are successful. However open wedge osteotomy has less neurological complications and higher patient’s satisfaction.

  Keywords: High tibial osteotomy Open wedge osteotomy, Closed wedge osteotomy
 • Siamak Shiva, Lida Saboktakin, Amir Ghorbanihaghjo, Fatemeh Sara Abolghasemi Fakhri Page 76
  Background And Objectives
  Vitamin D is the only vitamin that acts as a hormone and its deficiency impairs insulin synthesis and excretion. This study aimed at evaluating the serum vitamin D level in children with type 1 diabetes mellitus and its correlation with HbA1C.
  Materials And Methods
  In this analytical study، serum vitamin D level in 50 type I diabetic children was compared with that in 50 healthy subjects. In diabetic group، correlation between serum vitamin D level and HbA1C was evaluated as well.
  Results
  The median serum 25 (OH) D3 level in diabetic group was significantly lower than that in the non-diabetic group (31. 05 mmol/L vs. 42 mmmol/L، P=0. 01). In the diabetic group، there were 19 cases (38%) with deficient and 31 cases (62%) with insufficient serum level of 25 (OH) D3، while in the non-diabetic group، there were 9 cases (18%) with deficient and 41 cases (82%) with insufficient serum level of 25 (OH) D3 (P=0. 03). There was no significant correlation between serum level of 25 (OH) D3 and HbA1c (P=0. 7، r=0. 06).
  Conclusion
  Children with type I diabetes mellitus had low serum vitamin D level in comparison with non-diabetic healthy children. There was no significant correlation between serum vitamin D level and HbA1C.
  Keywords: Type 1 Diabetes_Serum vitamin D level_Children_Glycosilated hemoglobin
 • Maghsud Eivazi, Mandana Rezaei, Mir Ali Eteraf Oskuei, Maryam Zolghadr, Hassan Parand Avar Page 81
  Background And Objectives
  Due to shortage of studies about the high prevalence of musculoskeletal complaints among dentists in Iran, we aimed at studying prevalence of musculoskeletal disorders among Tabriz dentists and determining the possible risk factors.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytic study, 100 dentists (80 males and 20 females) in Tabriz, Iran were randomly recruited. Possible risk factors in work place were surveyed with a questionnaire including demographic characteristics and a schematic picture to determine the painful anatomic regions in the body.
  Results
  Prevalence of neck, low back, shoulder, wrist and hand pains was high (48%, 38%, 25%, and 25%, respectively). Between height<171 cm and non-exerciser dentists with thigh and hip pain, the non-adjustable setting units and wrist and hand pain, visiting 5-10 patients in a working day and knee pain, rest time less than five minutes between two consecutive visits and shoulder pain, not observing standard position during static, access to far objects in sitting position and thigh, hip and leg pain and prolonged posture and knee pain, repetitive activities and pain in neck, shoulder, thoracic, elbow, knee and leg, there was significant relationship (P<0.05).
  Conclusion
  Neck and low back pain was very prevalent among dentists. Performing repetitive work in static posture was associated with the most of occupational related painful regions in the body.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Dentist, Neck pain, Low back pain, Prevalence
 • Ali Fakhari, Mohammad Akhbari Shojaei, Fatemeh Ranjbar Page 88
  Background And Objectives
  Many studies conclude that although every body of family members can be injured by domestic violence but، women have been continuously on the target of domestic violence more than others. Therefore، researchers in this study، we investigated domestic violence qualitative in an Iranian community to illustrate how it has been seated on everyday life and then، highlight its consequences on both individual & society.
  Materials And Methods
  The study population was a group of women who have experienced domestic violence admitted to treating & legal centers of Tabriz. Data collected from 26 samples & 7 key informants، using unstructured interview technique and analyzed according to the Grounded Theory method of Strauss and Corbin (1998).
  Results
  Findings revealed 3 major interrelated stages consist of change in subjective perceptions، being in tension positions & emancipatory oriented actions.
  Conclusion
  Results of study in detailed imply a great dilemma on normal & abnormal behaviors in the family relationships alarming attention and action to resolve problem of domestic violence.
  Keywords: Domestic Violence, Women, Qualitative Research, Process
 • Reza Gharehmohammadlou, Seyyed Reza Moaddab, Ali Taghizadieh Page 96
  Background And Objectives
  Emergence of drug resistant tuberculosis is a global concern. It might cause reduction in the rate of smear conversion in pulmonary tuberculosis. The aim of the present study was to examine the role of primary first line anti tuberculosis drugs resistance on the rate of sputum conversion.
  Materials And Methods
  In a cohort study between 2005 and 2006، all smear positive pulmonary tuberculosis patients (90 cases) treated in Tabriz Tuberculosis and Lung Disease Research Center were included. Sputum smear and culture taken before and then 15 days and monthly for 6 months after standard four drug (INH، RIF، PZN، ETM) treatment were assessed.
  Results
  There were 90 smear positive patients (47 males and 43 females) in the study period. The mean time was 1. 5 and 1 month for smear and culture negativity، respectively. Only one case was resistant to INH، RIF، and STM، for whom second line drugs were started. Other four resistant cases had positive smear until six months of treatment but their cultures were negative at the end of second month. At the seventh month، their smears were also negative.
  Conclusion
  Drug resistant tuberculosis is very infrequent in Tabriz and this mandates prompt surveillance and treatment of the patients in order to prevent emergence of drug resistant tuberculosis.
  Keywords: Tuberculosis, Positive smear, Drug resistance
 • Ali Gavidel, Mohammad Hossein Somi, Zeinal Abedin Ebrahimzadeh, Monire Halimi, Ali Tabrizi Page 101
  Background And Objectives

  Ulcerative colitis (UC) and Crohn’s disease (CD) are immune mediated disorders of the intestine. Irritable bowel syndrome (IBS) is a functional، multifactorial disease. Several lines of evidence support the hypothesis that a low-grade mucosal inflammatory process may play a role in IBS pathogenesis. In this study we evaluated T cell population in colonic mucosa of IBS and IBD patients.

  Materials And Methods

  In analytical descriptive study، 83 patients including 35 patients with ulcerative colitis and 48 patients with IBS compared with 37 healthy volunteers. Tissue samples was tacked by colonic biopsy during colonoscopy and evaluated by histological and Immunohistochemistry (IHC) ways.

  Results

  Thirty five patients with ulcerative colitis and 48 patients with IBS and 37 samples in patient who were underwent colonoscopy for another reason and they had normal results were also studied. CD4+ and CD8+ T population in IBS patients with similar to healthy volunteers and their ratio were not difference between them but in ulcerative colitis CD4+ T cell counts and ratio of CD4+/CD8+ were significantly higher than healthy volunteer (p<0. 001) and CD8+ counts were lower in comparison of IBS and healthy volunteer (p<0. 001).

  Conclusion

  Results of this study revealed that a CD4+ and CD8+ T cells infiltration does not have an important role in IBS mucosal immunity dysfunction.

  Keywords: Inflammatory bowel disease, Irritable bowel syndrome, Mucosal Immunity
 • Maryam Moridi, Saeedeh Ziaei, Anooshiravan Kazemnejad Page 106
  Background And Objectives
  Air pollution is the major problem in industrial cities. It seriously threatens the inhabitants'' health، especially high-risk people like pregnant women’s. Spontaneous abortion could happen as a consequence of carbon monoxide in this situation. This study was aimed to examining the effect of environmental carbon monoxide concentration on the rate of spontaneous abortion.
  Materials And Methods
  This study was conducted on 148 pregnant women who had spontaneous abortion (case group) and 148 pregnant women without abortion (control group). They were collected randomly from 10 hospitals in different area of Tehran between June 2010 to February 2011 and the correlation between spontaneous abortion and environmental carbon monoxide was investigated.
  Results
  Two groups were matched by their age، their husbands'' age، age at the first childbirth، educational level، average of family income، previous delivery type، interval between deliveries، history of previous abortion، body mass index، parity، duration of residence in Tehran and the amount of time spent at work and outside of the home (P>0. 05). The study revealed that the mean of environmental carbon monoxide concentration in case group (4. 09±2. 09PPM) was significantly higher than control group (2. 81±1/07PPM) (P<0. 001) and the rate of abortion was 1. 98 times higher in highly concentrated areas (CI95% 1. 55-2. 53). There was also a negative relationship between gestational age and carbon monoxide concentration.
  Conclusion
  The results of the study showed that there was a significant relationship between the occurrence of spontaneous abortion and the environmental carbon monoxide concentration.
  Keywords: Air pollution, Carbon monoxide, Spontaneous abortion
 • Mohammad Mirzaei Page 112
  Background And Objectives
  The aim of the present study was to evaluate correlation between corneal biomechanical measurements and ablation depth in myopia and myopic-astigmatism after customized photorefractive keratectomy.
  Materials And Methods
  In 96 eyes with myopia and myopic astigmatism، corneal hysteresis (CH)، corneal resistance factor (CRF)، Goldman-correlated intraocular pressure (IOPg)، and corneal-compensated IOP (IOPcc) before and 3 months after custom PRK were measured. Preoperative manifest refraction spherical equivalent (MRSE)، central corneal thickness (CCT) and ablation depth (AD) were recorded. The changes of parameters after PRK were calculated and correlation between attempted correction of MRSE and AD، between AD and the changes in CH، CRF، IOPg and IOPcc were examined.
  Results
  Preoperative mean of AD was 74. 8131 µ. The preoperative mean of CH and CRF (101. 36 mmHg and 10. 21. 51 mmHg، respectively) was significantly higher than the corresponding postoperative values (7. 551. 81 mmHg and 6. 741. 72 mmHg، respectively) (P<0. 001). The higher attempted correction of MRSE was correlated with higher AD (RS=0. 87، P<0. 001)، higher CH (RS=0. 41، P<0. 001)، and higher CRF (RS=0. 66، P<0. 001).
  Conclusion
  Changes in CH and CRF after customized PRK suggest alteration in corneal biomechanics correlating with attempted correction، and CRF was more affected than CH.
  Keywords: Corneal biomechanical measurements, Ablation depth, Photorefractive keratectomy, Corneal resistance factor
 • Comparison of Labor Pain and Factors Affecting the Pain Perception among Primiparous and Multiparous Women Referring to Women's Private and state Hospitals in Tabriz in 2010
  Sosan Hoshmandi, Mahrokh Dolatian, Mahin Kamalifard, Mortaza Gojazadeh Page 117
  Background And Objectives
  A woman’s perception of labor pain is affected by different issues such as cultural، social، psychosocial and environmental factors. Due to limited studies performed on labor pain in our country، we aimed at studying more on this topic.
  Materials And Methods
  In this descriptive-comparative study، women’s hospitals were selected by using multistep random-sampling method considering each category’s segment. One hundred and fifty cases were randomly selected for each category. Data collection was done using questionnaire and labor pain was measured with visual analogue scale of pain (VAS) and interviewing.
  Results
  In this study، in the state hospitals the mean score of pain in primiparas was 8. 21±2. 65، while it was 8. 90 ±2. 48 in the multiparas. In the private hospitals، the mean score of pain in primiparas was 8. 90±1. 09، while it was 9. 07 ±1. 13 in multiparas. The mean score of pain in private hospitals was higher than the state hospitals (P<0. 001). The result of regression model showed that factors such as type of hospital، environmental، therapeutical and caring factors، and labor phobia are considered as items for predicting the rate of pain intensity. The relationship between fear، anxiety and social، treatment factors and the pain was not significant in primiparas. Also relationship between the level of supporting and the pain in primiparas was significant but it was not the same in multiparas.
  Conclusion
  The results showed that the type of hospital، physical and environmental factors، treatment and care، labor fear and anxiety increased the pain intensity.
  Keywords: Labor pain, Factor, Pain perception, Primiparas, Multiparas, Private, state hospitals