فهرست مطالب

مطالعات روانشناختی - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 30، تابستان 1391)
 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 30، تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/07/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غزال زندکریمی، سیده منور یزدی، شکوه سادات بنی جمالی صفحه 9
  خود انضباطی هدف نهایی سازگاری با سیستم اجتماعی است. فرد خود انضباط، فردی است که بتواند درباره اعمال خود قضاوت کند که چه عملی درست و چه عملی نادرست است و سپس رفتار مناسب را اتخاذ کند. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین خود انضباطی و سطوح آن با بهره وری کارکنان تولیدی در بخش صنعت انجام شد. پژوهش حاضر، رویدادی از نوع همبستگی است. نمونه آماری 150 نفر از کارکنان بخش تولیدی بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های خودانضباطی و بهره وری پاسخ دادند. ضرایب پایایی برای پرسشنامه خودانضباطی زندکریمی و پرسشنامه بهره وری رضاییان معنادار بود. بر اساس یافته ها همبستگی بین خودانضباطی و بهره وری معنادار بود. همبستگی بین مولفه های خود انضباطی و بهره وری نیز معنا دار بودند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که بعد از هفت گام، متغیر خود انضباطی و سطوح آن 63 درصد از واریانس بهره وری را تبیین می کنند. با توجه به یافته های پژوهش، خود انضباطی و سطوح آن اثر پیش بینی کنندگی بالایی بر بهره وری دارند و می توان در سازمان ها، به آن ها به عنوان یکی از عوامل مهم در تبیین تغییرات بهره وری توجه کرد.
  کلیدواژگان: بهره وری، خود انضباطی، درون سازی قوانین، منابع انسانی
 • پروین کدیور، ولی الله فرزاد، مهدی دستا صفحه 27
  هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اهداف پیشرفت و راهبردهای خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان با توجه به نقش جنسیت بود. 435 دانش آموز (220پسر و 215دختر) پایه اول دبیرستان های شهر یزد با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی استفاده شد. پیشرفت تحصیلی ریاضی با نمره پایان سال درس ریاضی آن ها سنجیده شد. یافته ها نشان داد که دختران دارای اهداف گرایش به تسلط و پسران دارای اهداف گرایش به عملکرد بیشتری بودند. تاثیر اهداف اجتناب از تسلط تنها در الگوی پسران معنادار و ضریب مسیر اهداف اجتناب از عملکرد بر راهبردهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی غیرمعنادار به دست آمد و تنها اثر مستقیم متغیری که بر پیشرفت تحصیلی ریاضی معنادار به دست آمد راهبردهای انگیزشی بودند.
  کلیدواژگان: اهداف پیشرفت، اهداف گرایش به تسلط، اهداف اجتناب از تسلط، اهداف گرایش به عملکرد، اهداف اجتناب از عملکرد، راهبردهای خودتنظیمی، پیشرفت تحصیلی
 • هاجر براتی، حمیدرضا عریضی صفحه 55
  پژوهش حاضر قصد بررسی رابطه بین خطرپذیری با عواطف منفی و اثر ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به احساسات بر این رابطه را داشت. نوع پژوهش شبه آزمایشی بود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش نمونه ای 200 نفری از دانشجویان دانشگاه اصفهان که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند، به دو پرسشنامه خطرپذیری شخصی(ضریب اعتبار برابر76/0) و گشودگی نسبت به احساسات(OF) (ضریب اعتبار برابر71/0) پاسخ دادند. سپس این افراد به صورت تصادفی به دو گروه مساوی گمارده شدند و در یک گروه عاطفه منفی القا شد. داده ها با استفاده از آزمون t و ضریب همبستگی تحلیل شد. یافته ها نشان داد که میزان خطرپذیری در میان افراد دارای عاطفه منفی بالا و همچنین در افراد دارای گشودگی پایین نسبت به احساسات بیشتر است. همچنین در OF پایین، هرچه عاطفه منفی بیشتر باشد، خطرپذیری نیز بیشتر است. یافته ها در تبیین رفتار خطرپذیری کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: خطرپذیری شخصی، عاطفه منفی، گشودگی نسبت به احساسات
 • نبی الله خواجه، فاطمه بهرامی، مریم فاتحی زاده، محمدرضا عابدی صفحه 73

  هدف پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس کیفیت روابط زناشویی، بهره همدلی و بهره سیستم سازی در دانشجویان متاهل بود. نمونه این پژوهش 210 دانشجوی متاهل (105 زن و 105 مرد) بود که به روش نمونه گیری در دسترس از میان دانشجویان متاهل دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 89-88 انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس بهره همدلی، مقیاس بهره سیستم سازی، مقیاس کیفیت روابط زناشویی و مقیاس بهزیستی روان شناختی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل رگرسیون تحلیل شد. نتایج نشان داد که بهره همدلی و سیستم سازی و کیفیت روابط زناشویی می توانند درصدی از بهزیستی روان شناختی مردان و زنان متاهل را پیش بینی کنند. و همچنین یافته ها نشان داد در میان مردان و زنان در بهره سیستم سازی تفاوت معنا دار (05/0>P) وجود دارد و نمرات مردان بیشتر از زنان بود.

  کلیدواژگان: بهزیستی، روان شناختی، همدلی، نظام دهی، کیفیت روابط زناشویی، زن، مرد
 • ملوک خادمی اشکذری صفحه 97
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل فردی خطرساز سوء مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان دوره متوسطه اجرا شد. بدین منظور نمونه آماری مشتمل بر 636 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ایاز بین مناطق در معرض خطر آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های بررسی مصرف مواد با محاسبه ضریب پایایی 88/0 و پرسشنامه عوامل خطرساز با ضریب پایایی 91/0 به دست آمد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و از آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد متغیرهای پیش بینی کننده معنا دار مصرف انواع مواد عبارت هستند از: خودکنترلی، نگرش دانش آموزان، توانمندی های اجتماعی، پیوند با خانواده، پیوند با مدرسه و نگرش والدین به مصرف مواد. لذا عوامل مذکور از عوامل خطرساز در این گروه از دانش آموزان هستند که مداخله موثر در آن ها به منظور کاهش سوء مصرف مواد ضروری است.
  کلیدواژگان: سوء مصرف مواد، عوامل فردی خطرساز، دانش آموزان در معرض خطر
 • سیمین دخت رضاخانی صفحه 123
  هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه های کنار آمدن تیپ های مختلف شخصیتی با فشارهای روانی بود که با روش همبستگی انجام شد. نمونه آماری 635 نفر از دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 88- 1387 بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو مقیاس سنجش تیپ های شخصیتی و نحوه کنار آمدن با فشارهای روانی استفاده شد، که رضاخانی (1388)آن ها را تدوین و هنجاریابی کرده بود. پس از تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیری نتایج زیر به دست آمد: افراد دارای تیپ شخصیتی A به هنگام احساس فشار روانی بیش از افراد تیپ B از راهبرد مساله مدار استفاده می کنند. با افزایش فشار روانی، احتمال استفاده افراد تیپ شخصیتی A از راهبرد کنار آمدن هیجان مدار افزایش می یابد، ولی این احتمال در افراد تیپ شخصیتی B کاهش پیدا می کند. با افزایش فشار روانی در افراد تیپ A، احتمال استفاده از راهبردهای اجتناب مدار افزایش می یابد، ولی این مساله در افراد تیپ شخصیتی B صادق نیست. بین ویژگی های شخصیتی افراد تیپ وسواسی و راهبردهای کنار آمدن رابطه معنادار مشاهده نشد. بیشترین راهبرد مورد استفاده افراد هر سه تیپ شخصیتی، راهبرد هیجان مدار است.
  کلیدواژگان: فشار روانی، راهبردهای کنار آمدن، سنخ های شخصیتی
 • جعفر بهادری خسروشاهی، مجید محمود علیلو صفحه 143
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های هویت با معنای زندگی در دانشجویان دانشگاه تبریز بود. این پژوهش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 89-1388 بودند. به این منظور از میان دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 200 نفر(100 دختر و 100 پسر) به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه سبک هویت برزونسکی و پرسش نامه معنی زندگی صالحی استفاده شد. داده ها نیز به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه (گام به گام) و آزمون t تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که معنای زندگی با سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری رابطه مثبت معنادار و با سبک هویت سردرگم/ اجتنابی رابطه منفی معنادار دارد. همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، سبک های هویت اطلاعاتی و سردرگم/ اجتنابی26% از واریانس معنای زندگی را تبیین می کنند. علاوه بر این تحلیل داده ها حاکی از آن است که بین دانشجویان دختر و پسر در متغیر معنای زندگی و سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین، افرادی که دیدگاه و باور روشنی درباره هویت خود دارند، در زندگی برای خود اهداف معینی را انتخاب کرده و معنایی برای زندگی خود قائل هستند.
  کلیدواژگان: سبک های هویت، سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری، سبک هویت سردرگم، اجتنابی، معنای زندگی، دانشجویان، دانشگاه تبریز
|
 • Ghazal Zand Karimi, Seyedeh Monavar Yazdi, Shokooh Alsadat Banijamali Page 9
  Self-discipline is the ultimate goal in social adaptation. A self-disciplined person can judge the rights and wrongs and choose the appropriate behaviors. To measure this characteristic, along with the level of productivity among automotive workers/staff a sample of 150 production staff was randomly selected and two questionnaires were used. The collected data show a significant and positive relationship between the two constructs. Furthermore, the analyses show that 63% of the variance in productivity is explained by self-discipline. Thus, it can be used as a predictor for level of productivity.
  Keywords: productivity, self, discipline, rule, internalization, human resource
 • Parvin Kadivar, Vali Farzad, Mahdi Dasta Page 27
  To explore any gender differences in math achievement, while looking at achievement goals and self-regulation strategies, a sample of 435 high school freshman was selected through cluster random sampling method. Two questionnaires were used to collect data on achievement goals and self-regulation strategies. Math achievement was measured using the math final test. Analysis of the data yielded a difference between boys and girls in achievement goals; with boys leaning more towards performance goals while girls preferring mastery goals. Mastery avoidance goals are effective only in the case of boys. Motivational strategie's effect on math achievement was also significant.
  Keywords: achievement goals, self, regulation strategies, math achievement
 • Hajar Barati, Hamidreza Oreyzi Page 55
  In a quasi-experimental study, a randomly selected sample of 200 university students was given questionnaires: one to measure personal risk-taking behavior, with reliability of 0.76, and the other to assess the characteristic of openness towards feelings, with reliability of 0.71. Then the sample was randomly divided into two subgroups, one of which was subjected to negative emotions. Analysis of the data revealed that those with high negative emotions, as well as those with low openness towards feelings have more risk-taking behaviors. Furthermore, among those with low openness, the more negative are emotions, the higher is the level of risk-taking.
  Keywords: risk, taking, negative emotion, openness towards feelings
 • Nabi Allah Khajeh, Fatemeh Bahrami, Maryam Fatehizadeh, Mohammad Reza Abedi Page 73

  A sample of 105 married couples was selected from among all such students at the University of Esfahaan. Two measures were administered to collect data on their empathy, systematization, quality of marital relationship, and psychological well-being. Regression analysis of the data revealed that empathy and systematization together can explain a portion of the variability in psychological wellbeing. Furthermore, a significant gender difference in systematization was observed, with men's scores exceeding those of the women.

  Keywords: psychological well, being, empathy, systematization, marital quality
 • Molouk Khademi Ashkzari Page 97
  A sample of 636 high school students was selected from among all such students attending schools in at-risk districts of Tehran, using cluster sampling method. Drug Use Questionnaire with 0.88 reliability and Risk Factors Questionnaire with reliability of 0.91, were used to collect data. Data analysis yielded the following factors as significant predictors of drug abuse: self-control, student attitude, social skills, family ties, school relationships, and parental attitude towards drug use. Thus, any intervention aimed at reducing drug abuse among this group of students must take these factors into account.
  Keywords: drug abuse, individual, risk factors, at, risk students
 • Simindokht Rezakhani Page 123
  To determine strategies used by different personalities to cope with stress, a sample of 635 university students across different levels and major areas of study was selected through categorical random sampling. Two measures were used to collect data: one measuring personality type and the other ways of coping with stress. Results show that type A personalities use more problem-based strategies in coping with stress than type B personalities. As stress level increases, the likelihood of a type A personality using an affect-based strategy increases, where as in type B personality is the other way around. The same is true with the avoidance-based strategies in the case of type A, but not with the other. The most frequently used strategies seem to be in the affect-based category.
  Keywords: stress, coping strategy, typology
 • Jafar Bahadori Khosroshahi, Majid Mahmood Aliloo Page 143
  To identify the statistical relationship between identity style and life's meaning, a sample of 200 university students was randomly selected and two questionnaires were used to measure the two constructs in them. Data analyses show that those with informative and normative identities had higher scores on life's meaning scale, whereas those with lower scores showed signs of confused/avoidant identities. 26% of the variance in life's meaning can be explained by informative and confused/avoidant identities. Furthermore, a significant difference between male and female students was seen in both life's meaning and identity. It appears those who have a clear notion of who they are, enjoy a more meaningful life.
  Keywords: identity styles, life's meaning, Tabreez University students