فهرست مطالب

تعاون و کشاورزی - سال بیست و دوم شماره 8 (زمستان 1390)

نشریه تعاون و کشاورزی
سال بیست و دوم شماره 8 (زمستان 1390)

 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/12/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عوامل موثر بر ایجاد اشتغال تعاونی های بخش کشاورزی در استان فارس / مطالعه موردی تعاونی های تولید کشاورزی و گاوداران
  مظفر جباری، بهاءالدین نجفی، مریم مهجوری صفحه 1
  تعاونی های کشاورزی در بهبود نظام بهره برداری و همچنین افزایش تولید و درآمد، ایجاد اشتغال، تامین نیازهای اساسی و توزیع عادلانه امکانات نقش مهمی ایفا می کنند. بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر شرکتهای تعاونی کشاورزی (تعاونی های تولید کشاورزی و گاوداران) در ایجاد اشتغال در استان فارس است. داده های مورد نیاز در این مطالعه از طریق پر کردن 196 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای در سال 1389 گردآوری شد. به منظور تحلیل ریاضی این آثار از روش اقتصاد سنجی لاجیت استفاده شد.
  نتایج نشان می دهد که متغیرهای عضویت، وامهای اعطایی، سن اعضا و بعد خانوار در تعاونی گاوداران اثر مثبت و آموزشهای ترویجی اثر منفی بر ایجاد اشتغال داشته اند. همچنین در تعاونی های تولید متغیرهای وامهای اعطایی و فروش نهاده های کشاورزی اثر منفی و خرید محصولات کشاورزی و بعد خانوار و سن اثر مثبت بر ایجاد اشتغال داشته اند. در پایان، پیشنهادهایی شامل گسترش تعاونی های کشاورزی، اعطای وامهای کم بهره ونظارت بر آن و بازبینی در کلاسهای ترویجی برای بهبود شرایط موجود ارائه شد.
  کلیدواژگان: تعاونیهای کشاورزی، مدل لاجیت، اشتغال، استان فارس
 • تاثیر ویژگی های شخصیتی افراد در توسعه رفتار شهروندی سازمانی / مطالعه موردی اعضای تعاونی های فعال بخش صنعت شهرستان سنندج
  بهیه فرجی، فریدون احمدی صفحه 17
  رفتار شهروندی سازمانی از جمله مفاهیم نوین مدیریتی است که تاثیرات فردی و سازمانی متعددی دارد. شناخت وضعیت این نوع رفتار و راهکارهای توسعه آن در بهبود فعالیتهای سازمانی نقش مهمی ایفا می کند. بر این اساس، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن شناسایی رفتار شهروندی سازمانی در تعاونی های تولیدی بخش صنعت شهرستان سنندج در سال 1389، ارتباط آن با ویژگی های شخصیتی اعضای تعاونی ها به عنوان ابزاری برای توسعه رفتار شهروندی سازمانی، مطالعه و بررسی شود. به این منظور تعداد 100 نفر از اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی بخش صنعت شهرستان سنندج به عنوان نمونه آماری به شیوه طبقه ای تصادفی ساده انتخاب شدند.
  پژوهش حاضر بر حسب هدف، کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی بوده و در آن از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
  نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه معناداری بین ویژگی های شخصیتی (پنج عامل مارتینز) افراد مورد مطالعه و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در شرکتهای تعاونی مورد بررسی وجود دارد. همچنین رفتار شهروندی سازمانی در تعاونی های صنایع دستی و صنایع چوبی بالاست و در تعاونی های تولید انواع پوشاک، ملامین و پلاستیک و در نهایت دانه بندی شن و ماسه پایین است.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، ویژگیهای شخصیتی کارکنان، شرکتهای تعاونی، بخش صنعت
 • سیدعی نکویی نایینی، اعظم محمدی صفحه 37
  تعاونی ها سازمانهایی با ویژگی اصلی برنامه ریزی و تصمیم گیری مشارکتی هستند. رمز موفقیت تعاونی ها، مشارکت اعضا در مدیریت آنهاست. این امر در تعاونی های روستایی به دلیل ماهیت ویژه و اتکای اداره تعاونی به خواست اعضا و نقش آنها در جهتگیری های شرکت، از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف کلی این تحقیق توصیفی- استنباطی نیز مطالعه میزان مشارکت و تاثیر آن در موفقیت تعاونی های روستایی شهرستان اصفهان در سال 1389 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون است. این شهرستان 26 شرکت تعاونی روستایی دارد (3 شرکتغیرفعال هستند) که مشکلاتی همچون بحرانهای مشارکتی دارند و لذا جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای تعاون‍ی روستایی شهرستان اصفهان است. داده های مورد نیاز از کلیه مدیران (اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان شامل 138 نفر به روش سرشماری و260 نفر از اعضا‍ به روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی جمع آوری شد. ابزار جمع آوری شامل دو نوع پرسشنامه اعضا و مدیران است. روایی پرسشنامه با نظر افراد متخصص و مجرب و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ و با نرم افزار spss بر روی 30 نفر بررسی شد که ضریب به دست آمده (بالاتر از 85/ 0) نشاندهنده اعتبار پرسشنامه است.
  یافته ها نشان می دهد که مشارکت اعضا در مدیریت تعاونی های روستایی نامناسب است. ضریب همبستگی نیز شدت رابطه بالایی را بین متغیر مشارکت اعضا و متغیر موفقیت نشانمی دهد و لذا تاثیر مشارکت اعضا در موفقیت تعاونی ها کاملا بارز است
  کلیدواژگان: مشارکت، تعاون، تعاونیهای روستایی، موفقیت
 • گل چهره مرادی صفحه 55
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر دو شیوه آموزش رایج (کارگاه و کلاس درس) و نحوه اجرای آنها یعنی درون سپاری (که توسط خود سازمان و در محیط سازمان برگزار می شود) و برون سپاری (که توسط سازمان های آموزشی آزاد برگزار می شود) در توانمندسازی کارکنان و ارتباط آن با ویژگی های این افراد (متغیرهای جمعیت شناختی) در سال 1390 است. این تحقیق در ردیف تحقیقات شبه آزمایشی قرار می گیرد که با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون اجرا شده است. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه ای بوده است که توسط اسپریتزر و میشرا (1992) طراحی شده و توسط اسپریتزر (1995) بر اساس الگوی توانمندسازی توماس و ولتهوس توسعه یافته و بعدها بعد اعتماد از پرسشنامه میشرا به آن افزوده شده است. جامعه آماری کلیه کارکنان تعاونی های خدماتی شهر شیراز را در بر می گیرد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی مشخص شد که انواع آموزش می توانند باعث بهبود توانمندی کارکنان شوند، اما این تاثیر به یک میزان نیست. در این میان، شیوه کارگاهی برون سپاری بیشترین تاثیر و شیوه کلاس درس درون سپاری کمترین تاثیر را در توانمندسازی کارکنان داشتند. همچنین مشخص شد جنس و سن افراد نمی توانند اما تحصیلات و سابقهمی توانند در میزان توانمندی حاصل از آموزش موثر باشند به طوری که هرچه سطح تحصیلات و سابقه افراد کمتر باشد، تاثیر آموزش در توانمندسازی کارکنان بیشتر است.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، درون سپاری، برون سپاری، کارگاه آموزشی
 • معصومه فدایی، محمود فال سلیمان صفحه 73
  از آنجا که توسعه روستایی و کشاورزی فرایندی چندبعدی است که به منظور بهبود ارتقای کیفیت زندگی و رفاه جامعه روستایی، افزایش بازده کشاورزی و صنایع غذایی، تحول در مالکیت ارضی و توزیع درآمد، افزایش تحرک اجتماعی و تحول الگوهای مشارکت در تصمیم گیری و بهره وری بیشتر برای ایجاد دگرگونی مناسب در ساختار های ذهنی و اجتماعی روستاییان انجام می گیرد، به نظر می رسد که شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی بتوانند در توسعه نواحی روستایی موثر باشند. هدف کلی و اساسی این مقاله نیز بررسی نقش شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی در ارتقای سطح زندگی و رفاه اعضا در نواحی روستایی شهرستانهای فارسان و کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری در سال 1389 است. این پژوهش از نوع «توصیفی- تحلیلی» به شمار می آید. جامعه آماری مورد مطالعه شامل18 شرکت تعاونی تولید کشاورزی (تحت پوشش اداره تعاون) است که 11 شرکت در شهرستان کوهرنگ و 7 شرکت در شهرستان فارسان قرار دارند. تمامی اعضای این شرکتهای تعاونی یعنی 126 عضو، به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند و از طریق پرسشگری، اطلاعات مورد نظر از آنها جمع آوری شد.
  نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون نشان می دهد که ایجاد شرکتهای تعاونی مورد مطالعه باعث ایجاد اشتغال، ماندگاری جمعیت روستاییان و بالارفتن شاخصهای رفاهی اعضا می شود.
  کلیدواژگان: شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی، ارتقای سطح زندگی و رفاه اعضا، ماندگاری جمعیت روستاییان، شهرستاهای فارسان و کوهرنگ
 • رحیم قاسمیه، میرحسین سیدزاده، الهام دیرینی حقیقی صفحه 85
  این مقاله حاصل یک تحقیق میدانی وسیع در سال 1389-90 بوده که با هدف شناسایی عوامل موثر بر کاهش عملکرد شرکتهای تعاونی صنعتی استان بوشهر و رتبه بندی این عوامل در دو مرحله و با استفاده از دو پرسشنامه تدوین شده است. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، مجموعه ای از عوامل موثر بر عملکرد این شرکتها شناسایی شد و سپس این عوامل از طریق پرسشنامه ساختار یافته برمبنای طیف لیکرت در اختیار تعدادی از تعاونی های صنعتی استان بوشهر قرار گرفت تا با نظر آنها و همچنین تعدادی از کارشناسان اداره کل تعاون استان بوشهر و سازمان صنایع و معادن استان تعدیل و اصلاح شود. در مرحله بعد، مجموعه عوامل تعدیل شده با استفاده از نظر صاحب نظران تعاون استان از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP)[1]و به کارگیری پرسشنامه این تکنیک، رتبه بندی و در پایان نیز برای مهمترین این عوامل راهکارهایی ارائه شده است.
  نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب عوامل اصلی محیطی، سازمانی وکلان و نیز برپایه رتبه بندی نهایی کلیه عوامل، وثیقه های سنگین برای دریافت تسهیلات، فقدان بازار مناسب برای محصولات و عدم تناسب بین اقساط بازپرداختی با میزان درآمد تعاونی مهمترین عاملهای موثر بر عملکرد شرکتهای تعاونی صنعتی استان بوشهرند.
  کلیدواژگان: تعاونی صنعتی، استان بوشهر، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی گروهی
|
 • M. Jabbari, B. Najafi, M. Rahjouy Page 1
  Cooperatives play a great part in production, income, employment generation, providing for basic needs and fair distribution of facilities. The current paper studies the extent to which agricultural cooperatives (production and farming coops) have been able to generate employment. Data were obtained through 196 questionnaires using random two-loyer sampling in 1389 (2010). Lojit econometric method was employed for mathematical analysis. Results indicate that variables of membership, loans paid, age and family size have positive effect in cattle farming cooperatives compared with extensional activities which turn out to be negative. Also, it was learnt that in production cooperatives, variables of paid loans and input sales hold negative effect on employment whereas purchasing agricultural products, family size and age have shown positive effect on the employment generation. In conclusion, suggestions have been provided such as developing agricultural coops, low-interest loans, and revising extensional courses
  Keywords: Agriculture Cooperatives, Lojit Model, employment, Fars Province
 • B. Faraji, F. Ahmadi Page 17
  Civil organizational behavior is a new concept in management which has many influences on individual and organizational levels. As a result, it is highly important to know about the concept. The current research is an attempt to understand the civil organizational behavior in the cooperatives of the industrial sector in Sanandaj province and its relation with the characteristic traits of the cooperative members as a means for the promotion of civil organizational behavior. For this purpose, 100 board members of the cooperatives active in industrial sector in Sanandaj province were selected as the sample through random stratified method in 1389 (2010). It is an applied research and falls in descriptive correlational type. Questionnaire was the data collection method. The results show that there is a significant correlation between characteristic traits of the subjects and aspects of civil organizational behavior in cooperatives. Also, it was found out that civil organizational behavior is bold in handicraft and woodcraft cooperatives. Meanwhile, poor signs of civil organizational behavior are seen in garment production, melamine and plastic cooperatives.
  Keywords: Civil Organizational Behavior, Member's Characteristic Traits, Cooperative Societies, Industrial Sector
 • S.A. Nekouee Naeinee, A. Mohammadi Page 37
  Cooperatives are entities mainly characterized by collective planning and decision-making. Their success secret lies in member's participation in management. This is even more eye-catching in rural cooperatives in view of their more dependence on their member's demands and roles. The present research, being a descriptive-inferential one, is an endeavor to examine the level of member participation and its relation to rural cooperatives of Isfahan Township in 1389 (2010) using regression analysis. The township has 26 rural cooperative societies (3 inactive thereof) which are struggling with participation crisis. They, therefore, have been included entirely as the statistical population. Data were secured from all rural cooperative managers (managing directors and board members) who mounted to 138 people as well as from 260 members who were sampled through random systematic method. Data collection tool included two types of questionnaire for members and managers. The validity of the questionnaires was established by experts and their reliability was decided by Cronbach's alpha (over 0.85) through SPSS software on a number of 30 people. Results indicate poor level of member participation in rural cooperatives. Correlation coefficient shows significant correlation between member participation and achievement which means member participation is quite determinant in the achievement of the cooperatives.
  Keywords: Participation, cooperation, Rural Cooperatives, Achievement
 • G.Ch Moradi Page 55
  The research aims at examining the effect of two commonplace educational methods (workshop and theoretical classes) and their execution (in-sourcing and out-sourcing) on employee empowerment and its relation with demographical traits of these employees in 1390 (2011). The search, using pre-test/post-test experimental technique, falls in quasi-experimental category. Questionnaire is the data collection tools which was designed by Spritzer and Mishra (1992) and further expanded later on by Spritzer (1995) according to Thomas and Velthose empowerment. Cochran formula and multi-stage method were used for sampling volume and sampling respectively. The research revealed that kinds of education can improve the employee empowerment but not to the same extent. Outsourced workshop method turned out to be of high effect in comparison with in-sourced traditional classes which are of low effectiveness. Also, it was learnt that not sex and age but the level of education and years of employment can be relevant to empowerment caused by education. In other words, the lower the education and years of employment, the more educational effectiveness in employee empowerment.
  Keywords: empowerment, In, Sourcing, Outsourcing, Workshop
 • M. Fadaei, M. Falsoleiman Page 73
  Rural and agricultural development is a multi-dimensional process which aims at enhancing life changes and rural community welfare through increased agricultural efficiency, amended land ownership, social mobility and promoting participation models to make transformations in mental as well as social structures of the rural dwellers. Therefore, agricultural production cooperatives seem to be highly instrumental in this regard. The current paper aims to examine the role of agricultural production cooperatives in improving life chances and welfare of members: A case study of Farsan and Kouhrang Townships in 1389 (2010). The research is of descriptive-analytic nature. The statistical population consists in 18 production cooperative societies 11 of which in Kouhrang and 7 in Farsan. All the 126 members of these cooperatives were fully included instead of sampling. The results show through the wilcokson statistical analysis that the formation of the abovementioned cooperatives helps significantly with employment, sedimentation of rural population and improvement of welfare indexes of coop members.
  Keywords: Agricultural Production Cooperatives, Member's Life Chances, Welfare Improvement, Rural Population Sedentarization, Farsan, Kouhrang Townships
 • R. Ghasemieh, M.H. Seyedzadeh, E. Dirini Haghighi Page 85
  The current paper an extraction of a vast fieldwork aimed at identification of factors involved in the performance of industrial cooperatives in Boushehr Province and their ranking at two stages using two types of questionnaire in 1389 – 90 (2010-11). At first, through documentary studies, a set of factors involved in the performance of the cooperatives were identified. Then they were moulded into a questionnaire on a likert scale basis and were exposed to some of the industrial cooperatives of the province for expert viewing. At the next stage, the adjusted factors were further improved by cooperative officers through a GAHP questionnaire which produced a ranking of these cooperatives. The results indicate that environmental, organizational factors respectively are the most decisive ones, and in terms of ranking, heavy collaterals claimed in return for facilities; improper market for products and disproportionate relation between repayment of the installments and the cooperative's income were identified as the most effective issues dominating the industrial cooperatives of Boushehr Province.
  Keywords: Industrial cooperative, Boushehr Province, Group Analytical Hierarchy Process (GAHP)