فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 20، تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/07/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • احسان عباسی، مجتبی حامدیان مقدم، امین معاوی، مریم چیت سازی صفحه 87
  دو سری آمیدوآمین های مشتق پلی آمین خطی تری اتیلن تتراآمین و روغن کرچک ساخته و به عنوان عامل پخت برای پخت پوشش های اپوکسی به کار رفت. بررسی خواص مکانیکی پوشش های حاصل حاکی از آن است که پوشش های به دست آمده علاوه بر انعطاف پذیری بسیار مناسب، چسبندگی بالاتری را نسبت به پوشش های پخت شده با پلی آمین مشابه از خود نشان می دهند. همچنین افزایش میزان روغن کرچک سبب افزایش بیشتر انعطاف و چسبندگی پوشش به سطح شده و استفاده از سالیسیلیک اسید و دی متیل فرم آمید (DMF) سبب افزایش هرچه بیشتر عامل های یاد شده می گردد. با وجود بالا رفتن میزان جذب آب نمونه های پخت شده با آمیدوآمین نسبت به نمونه های پخت شده با آمین آلیفاتیک، به دلیل افزایش چسبندگی پوشش به سطح زیرین، میزان محافظت از سطوح در برابر آب توسط آنها بسیار بالاتر از نمونه های پخت شده با آمین آلیفاتیک می باشد.
  کلیدواژگان: پلی آمیدوآمین، اپوکسی، روغن کرچک، تری اتیلن تتراآمین، خواص مکانیکی، چسبندگی، انعطاف پذیری
 • حسن سامعی، رضا سلیمی، علی اصغر صباغ الوانی *، علی اصغر سرابی، حسین عیوض محمدلو صفحه 95

  در این تحقیق، فسفر نانوکریستال SrZn2Si2O7تلقیح یافته با عنصر Euبه روش سل-ژل در اتمسفرهای احیایی و اکسیدی تهیه گردید.
  به منظور بررسی رفتار حرارتی و پیش بینی واکنش ها در حین فرآیند پخت پیش ساز، از آزمون حرارتی گرماوزنی- تفاضلی (TG-DTA) استفاده شد. همچنین خواص فازی، نوری و ریزساختار فسفرهای به دست آمده به کمک آزمون های پراش پرتو ایکس (XRD)، اسپکتروفتومتر فلورسنس (PL) و میکروسکوپ های الکترونی عبوری (TEM) و روبشی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از طیف سنجی نشان می دهد که فسفر سنتز شده در شرایط احیایی به وضوح در محدوده طول موج nm390-350 تهییج می شود که این تهییج الکترونی در محدوده امواج فرابنفش نزدیک (NUV)، قابلیت استفاده از نانومواد ساخته شده را در دیودهای ساطع کننده نور نشان می دهد. فسفرهای به دست آمده پس از تهییج، قادر به گسیل نور آبی با مختصات رنگی (0.193=y و 0.176=x) در طول موج 481 نانومتر به دلیل انتقال الکترونی 4f65d1(2D)→4f7(8S7/2) یون های یورپیوم (Eu2+) می باشند. ضمنا طیف گسیل فسفر ساخته شده در شرایط اکسیدی نیز دارای دو پیک در طول موج های حدود 480 نانومتر و 600 نانومتر است که به ترتیب به انتقال الکترونی f-d یون های Eu2+ و انتقال الکترونی f-f یون های Eu3+ مربوط می شود. در نهایت، اندازه بلورک های محصول نهایی با به کارگیری معادله «شرر» حدود nm 30 محاسبه شد که با مشاهدات TEM هم خوانی داشت.

  کلیدواژگان: سل، ژل، نورتابی، فسفر، رنگ سنجی، یون فعال کننده
 • طیبه قاسمی، محمدعلی توانایی، مهدی صفی، احمد موسوی شوشتری صفحه 103
  در این پژوهش رفتار جذب ماده رنگزا توسط الیاف اصلاح شده پلی پروپیلن که به روش تولید الیاف آمیخته ای پلی پروپیلن/پلی بوتیلن ترفتالات در یک فرآیند ذوب ریسی صنعتی تولید شده است، مورد مطالعه قرارگرفته است. در این راستا تاثیر دو عامل بسیار مهم نسبت کشش الیاف و وزن مولکولی ماده رنگزای دیسپرس بر رفتار جذب ماده رنگزا توسط الیاف اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC) نشان می دهد افزایش نسبت کشش سبب افزایش بلورینگی الیاف خالص و اصلاح شده گردیده است و به تبع آن میزان جذب ماده رنگزا توسط الیاف کاهش می یابد. همچنین ملاحظه گردید کاهش جذب ماده رنگزا به وزن مولکولی ماده رنگزای به کار رفته نیز وابسته است، به طوری که کمترین اختلاف در میزان جذب ماده رنگزا بین نمونه های نوریس و کشیده شده در نمونه های رنگرزی شده توسط ماده رنگزای با وزن مولکولی متوسط ملاحظه گردیده است. تصاویر میکروسکپی الکترونی پویشی(SEM) جزء پراکنده الیاف آمیخته ای نشان می دهد، ویژگی های ساختاری الیاف (بلورینگی و نواحی بی شکل) به نسبت تغییرات ریخت شناسی اجزاء تاثیر بسیار بیشتری بر میزان جذب ماده رنگزا توسط الیاف دارد. مطالعات کیفی رنگرزی ها نیز با ارزیابی ثبات های شستشویی و نوری الیاف اصلاح شده انجام گرفت. نتایج این ارزیابی ها نشان می دهد، ثبات های شستشویی و نوری به هر دو عامل نسبت کشش الیاف و وزن مولکولی ماده رنگزا وابستگی دارد.
  کلیدواژگان: الیاف پلی پروپیلن اصلاح شده، الیاف آمیخته ی پلیمری، جذب ماده رنگزا، نسبت کشش، وزن مولکولی ماده رنگزا
 • شوکا خرم فر، مختار آرامی، هژیر بهرامی صفحه 115
  در این مقاله اکسیداسیون رنگزاها از پساب های رنگی نساجی توسط کربن فعال(AC) / پراکسید هیدروژن (H2O2) مورد ارزیابی قرار گرفت. رنگزای راکتیو قرمز 198(RR198) و راکتیو سیاه 5(RB5) به عنوان رنگزاهای مدل انتخاب شدند. خواص سطحی کربن فعال با استفاده از تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. اکسیداسیون رنگزاها توسط کربن فعال/ پراکسید هیدروژن از طریق اسپکتروفومتر مرئی- فرابنفش و کروماتوگرافی یونی مطالعه شد. تاثیر مقدار کربن فعال، غلظت اولیه رنگزا، pH و نمک روی اکسیداسیون رنگزاها ارزیابی گردید. مطالعات سینتیک نشان دادند که سرعت اکسیداسیون رنگزاها از مدل سینتیکی مرتبه دوم پیروی می نماید. آنیون فرمات به عنوان ماده واسطه آلیفاتیکی غالب شناسایی گردید. نتایج بیانگر این است که فرآیند اکسیداسیون توسط کربن فعال/ پراکسید هیدروژن قادر است به عنوان یک فرآیند دوست دار محیط زیست به شمار رود.
  کلیدواژگان: کربن فعال، پراکسید هیدروژن، اکسیداسیون رنگزا، پساب رنگی نساجی، سینتیک، حدواسط های آلیفاتیک
 • یگانه حاجی علی اکبری، منوچهر خراسانی، سیده مریم ناصری کندلو، علی اصغر سرابی* صفحه 125

  نانوکامپوزیت های اپوکسی رس آلی با اعمال نیروی شدید فراصوت در نمونه های حاوی درصدهای وزنی 1، 2، 3 و 4 درصد نانورس مونت موریلونیت و با استفاده از دو نوع عامل پخت آمینی (پلی آمید و آمین و سیکلوآلیفاتیک آمین) تهیه شدند. لایه لایه شدن و جایدهی ذرات نانورس نقش بسیار مهمی در بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی پوشش های اپوکسی دارد. انتخاب عامل پخت و شرایط پخت نیز کنترل کننده میزان پخش نانورس در این نوع پوشش ها است. آزمون های تفرق پرتو ایکس، میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی بر روی نمونه ها انجام گرفت که نتایج آزمون تفرق پرتو ایکس بیانگر افزایش فاصله صفحات سیلیکاتی از 18.02آنگستروم به 38.5 و 41.6 آنگستروم در دو سیستم پوششی بود. نتایج بررسی ساختار نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد ذرات نانورس در نمونه اپوکسی آمید و آمین حاوی 3 درصد نانوذره دارای ساختار ورقه ای می باشد کهبه طور قابل توجهی مسیر یون ها را در هنگام رسیدن به سطح فلز افزایش می دهد. آزمون میکروسکوپ نوری نیز مناسب بودن روش فراصوت جهت تهیه نانوکامپوزیت ها را نشان می دهد.خواص مقاومت به خوردگی این نمونه ها با استفاده از آزمون مه نمکی و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی به دست آمد. طبق نتایج، نمونه شامل سخت کننده پلی آمید و آمین با 3 درصد وزنی نانورس مقاومت بهتری در برابر خوردگی نشان داد.

  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت، نانورس، سخت کننده های آمینی، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، تفرق پرتو ایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)
 • آتشه سلیمانی گرگانی صفحه 135
  ازسال 1956 تا کنون استفاده از رنگزاهای راکتیو در صنعت نساجی به دلیل پیوندهای کووالانسی با پارچه و در نتیجه ایجاد ثبات شستشویی بالا، روند رو به افزایشی داشته است. در طی این زمان هدف عمده مطالعات برروی سنتز رنگزاهای راکتیوی با گروه های واکنش پذیر بوده است که اولا میزان واکنش پذیری این گروه ها به اندازه کافی برای تشکیل پیوند کووالانس با پارچه باشد و ثانیا میزان واکنش پذیری آنقدر زیاد نباشد که سبب آبکافت رنگزا در طی فرآیند رنگرزی گردد. زیرا، آبکافت رنگزاها در طی فرآیند رنگرزی و ورود آنها به محیط زیست سبب ایجاد نگرانی زیست محیطی می شود. تا کنون برای ایجاد تعادل در میزان واکنش پذیری گروه های واکنش پذیر تغییراتی در ساختار رنگزاهای راکتیو از جمله تغییر در نوع گروه واکنش پذیر (تری آزین، دی آزین، دی کلرو کوئینوکزالین، فسفونیک اسید و سولفاتو اتیل سولفون)، تعداد گروه های واکنش پذیر (یک عاملی و چند عاملی) و نوع گروه اتصال دهنده بین گروه های واکنش پذیر و رنگ ساز اعمال گردیده است. در بین گروه های واکنش پذیر رنگزاهای راکتیو، گروه های مونوکلروترآزین و وینیل سولفون دارای اهمیت بیشتری هستند و رنگزاهای راکتیو دو عاملی و سه عاملی تجاری با خصوصیت رنگرزی خوب به صنعت معرفی شده اند. در این مقاله، مروری از پیشرفت رنگزاهای راکتیو سنتز و تجاری شده از ابتدا تا به امروز گردآوری شده است و تمرکز این مقاله بیشتر بر روی گروه های واکنش پذیر موجود در رنگزاهای راکتیو است. با مروری بر مقالات و ثبت اختراعات مطالعه شده می توان متوجه شد که هنوز هم در این نوع رنگزاها فضا برای پیشرفت فراهم است.
  کلیدواژگان: رنگزای راکتیو، کلرو تری آزین، وینیل سولفون، گروه های راکتیو
 • مریم یزدانی، مختار آرامی، هژیر بهرامی صفحه 153
  در این تحقیق حذف مواد رنگزای کاتیونی از پساب نساجی با استفاده از فلدسپار در سیستم های تک جزیی و دوجزیی مورد بررسی قرار گرفته است. دو رنگزای کاتیونی بازیک آبی 41 و بازیک قرمز 18 به عنوان مدل استفاده شدند. خصوصیات سطحی فلدسپار با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)، تبدیل فوریه زیر قرمز (FT-IR) و پراش پرتو ایکس (XRD) مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر عوامل مختلف موثر بر فرآیند حذف رنگ از جمله مقدار جاذب، غلظت رنگزا، pH و حضور انواع الکترولیت بررسی شد. ایزوترم جذب سیستم های یک جزیی و دوجزیی تعیین شد. مدل ایزوترم جذب تک جزیی لانگمیور برای بررسی داده های آزمایش های مربوط به سیستم تک جزیی مورد استفاده قرار گرفت و ثابت های ایزوترم برای این دو ماده رنگزا محاسبه شد. ظرفیت جذب تک لایه فلدسپار برای بازیک آبی 41 و بازیک قرمز 18 در سیستم تک جزیی به ترتیب 5.714 و mg/g 4.650 محاسبه شد. همچنین جذب تعادلی برای سیستم دوجزیی توسط ایزوترم جذب لانگمیور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفت. سینتیک جذب سیستم های یک جزیی و دوجزیی توسط دو مدل سینتیکی شبه مرتبه اول و دوم مورد مطالعه قرار گرفت. مدل شبه مرتبه دوم بهترین انتخاب بین دو مدل سینتیکی برای شرح رفتار جذب مواد رنگزا در هر دو سیستم بود. با توجه به وابستگی ثابت تعادل ترمودینامیکی (Ks) به درجه حرارت، عوامل ترمودینامیکی در ارتباط با فرآیند جذب محاسبه شد. مقادیر منفی G0Δ نشان می دهد که فرآیند جذب خودبخودی و سازوکار جذب از نوع جذب فیزیکی است. مقدار مثبت H0Δ نشان می دهد که فرآیند جذب گرماگیر است.
  کلیدواژگان: رنگبری، فلدسپار، رنگزای کاتیونی، ایزوترم، سینتیک، پارامترهای ترمودینامیکی
 • مهری شقاقی، علی اکبر یوسفی، ملیحه پیشوایی صفحه 165
  در این تحقیق بلورهای فوتونی پلیمری با ساختار تراکمی هگزاگونال تهیه و بررسی شدند. ابتدا امولسیونی تک پخشه و دارای ساختار هسته–پوسته با هسته پلی استایرنی شبکه ای و پوسته کوپلیمر بوتیل و متیل متاکریلات، سنتز شد. درصد جامد نهایی نمونه 32% و درصد تبدیل کلی واکنش پلیمریزاسیون 98% بود. سپس لاتکس به دست آمده توسط متانول منعقد، صاف و سپس خشک شد. پس از خشک شدن کامل، نمونه ها توسط دستگاه پرس داغ به صورت فیلم هایی به ضخامت 1 میلی متر درآورده شد. در این روش که در واقع فرآیندی برای نظم دادن آرایش ذرات است، پوسته نرم ذرات لاتکس کمک به جریان یافتن مذاب گونه آنها می نماید و هسته ها در بستر الاستومری خود با ساختار هگزاگونال شکل می گیرند. در نمودارهای طیف سنجی تفاوت طول موج های انعکاسی قبل و پس از پرس نمونه ها، نشان دهنده مرتب شدن ساختارهای فیزیکی ذرات بعد از پرس کردن لاتکس خشک شده می باشد.
  کلیدواژگان: بلورهای فوتونی، هسته، پوسته نانومتری، پلیمریزاسیون امولسیونی، ضریب شکست، ذرات تک پخشه
 • زهرا رنجبر، شبنم اشهری صفحه 171
  با وجود اینکه اخیرا صنعت خودرو پیشرفت قابل توجهی در تولید پوشش های خودرویی با کارایی بسیار خوب داشته است، در حال حاضر تقاضای جامعه برای پوشش هایی با پایداری نوری خوب و ظاهری بهتر بیشتر شده است. از این رو در تحقیق حاضر از دو پایدارکننده فرابنفش بر پایه یکی از انواع ترکیبات HALS ((Hindered Amine Light Stabilizer) و همچنین نوعی جاذب بر پایه هیدروکسی فنیل-تری آزین در لایه های رویه یک پوشش خودرویی استفاده شد. برای این منظور مقدار 1% وزنی از این افزودنی ها با استفاده از همزن مکانیکی به ماده شفاف پوشه اضافه و پس از آماده سازی نمونه ها، اثر مواد جاذب بر روی ظاهر و پایداری جوی و خواص ضد خوردگی پوشش های خودرویی تحت شرایط جوی شتابیده از قبیل آزمون های مه نمکی و زنون مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که حضور 1% وزنی این جاذب های پرتو فرابنفش باعث بهبود پایداری جوی پوشش های خودرویی می شود و پایدارکننده نوری بر پایه هیدروکسی فنیل تری آزین در مقایسه با ترکیبات HALS عملکرد بهتری نشان داده است. این رفتار را می توان به ماهیت قلیایی ترکیبات HALS و دخالت احتمالی آن در انجام واکنش های پخت نسبت داد.
  کلیدواژگان: پایدارکننده های نوری، پوشش های خودرویی، هیدروکسی فنیل تری آزین، HALS
 • سیدمسعود برکت، رضا شجاع رضوی، سعید باستانی صفحه 177
  اثرات مخرب اکسیژن اتمی روی مواد مختلف به طور گسترده در سال های اخیر به وسیله پرواز و آزمایش های شبیه سازی آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. برهم کنش اکسیژن اتمی با مواد ممکن است سبب سایش سطح، تغییر در ترکیب شیمیایی، ریخت سطح، خواص نوری و تشکیل ذرات و آلودگی مولکولی در سطح فضاپیما شود. پوشش های سفید و سیاه سیلیکون به طور گسترده برای محافظت از سطوح فضاپیما مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق ابتدا پوشش کنترل حرارتی RTV-MB از پلیمر پلی دی متیل سیلوکسان، عامل شبکه ساز اکسیم سیلان و رنگدانه کربن سیاه ساخته شد و سپس اثرات اکسیژن اتمی روی کاهش جرم، ترکیب شیمیایی، ریخت سطح و خواص نوری توسط XRD، FTIR، SEM، EDS، AFM اسپکترو رفلکتومتر و رفلکتومتر زیر قرمز بررسی شد. نتایج نشان داد این پوشش صرفا در سطح خود دچار تغییر در ترکیب شیمیایی شده که این تغییر با تشکیل لایه محافظ SiO2 همراه است. تشکیل این لایه سبب محافظت از پوشش در برابر اثرات مخرب اکسیژن اتمی در محیط مدار نزدیک زمین می گردد. بنابراین این پوشش می تواند به عنوان یک پوشش کنترل حرارتی در محیط LEO استفاده گردد.
  کلیدواژگان: اکسیژن اتمی، پوشش کنترل حرارتی سیاه، پلی دی متیل سیلوکسان، مدار نزدیک زمین، ماهواره
 • راحله بیات بیدکوپه، بهرام کیوانی*، محمد ابراهیمی صفحه 187

  اسید قرمز 206 (C40H20CaN4O8S2) یک ماده رنگزای آزو با مصرف بالای جهانی می باشد که در پساب صنایع نساجی به مقدار زیاد یافت می شود. در این تحقیق با استفاده از روش تاگوچی و نرم افزار Qualitek-4واکنش تجزیه کاتالیزور نوری اسید قرمز 206(AR206) در آب های آلوده با استفاده از کاتالیزورZnFe2O4/Clinoptilolite در حالت سوسپانسیون و تابش نور UVدر فوتوراکتور CFBR انجام گرفت. برای شناسایی کاتالیزور تهیه شده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) و هم چنین الگوی پراش XRD استفاده گردید. واکنش از نظر سینتیکی در شرایط بهینه طراحی شده توسط روش تاگوچی بررسی شد و نتایج نشان داد که سینتیک آن درجه اول بوده است و نتایج قابل قبولی در این بررسی ها به دست آمد. تاثیر عوامل عملیاتی در تجزیه کاتالیزور نوری نظیر pH، مقدار آب اکسیژنه، مقدار نانوکاتالیزور نوری و دمای واکنش مورد بررسی قرار گرفت و بیشترین بازده در شرایط بهینه (5=.pH، مقدار آب اکسیژنه یک میلی لیتر، مقدار نانو کاتالیزور نوری ppm 75، و دما oC 20) مشاهده گردید. بر اساس این نتایج روشی برای تجزیه کاتالیزور نوری با استفاده از کاتالیزور ZnFe2O4/Clinoptilolite به دست آمد که می توان با گسترش آن به شکل صنعتی، از آن برای تجزیه فاضلاب های رنگی در صنایع نساجی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: اسید رد 206، نانو کاتالیزور نوری ZnFe2O4، راکتور CFBR، طرح آزمایش تاگوچی
|
 • E. Abbasi, M. Hamedian Moghaddam, A. Moavi, M. Chitsazi Page 87
  In this study two series of castor oil-triethylenetetramine (TETA) derivative polyamidoamines were synthesized using castor oil, TETA, salicylic acid and dimethyl formamide (DMF) at room temperature. The prepared polyamidoamines were used for the curing of epoxy resins. It was found from the mechanical properties, as well as adhesion and water resistance that these polyamidoamine cured coatings, in addition to suitable flexibility, had higher adhesion to substrates compared to polyamine cured samples. The results showed a great enhancement in flexibility and adhesion properties of the epoxy coatings due to increasing castor oil weight ratio, and/ or using salicylic acid and DMF. Furthermore, polyamidoamines cured samples showed higher water resistance and better protection capability in hot water immersion tests than polyamine cured sample, despite the fact that their water absorption was higher. J. Color Sci. Tech. 6(2012), 87-94© Institute for Color Science and Technology.
  Keywords: Polyamidoamine, Epoxy, Castor oil, Triethylenetetramine, Mechanical properties, Adhesion, Flexibility
 • H. Sameie, R. Salimi, A. A. Sabbagh Alvani, A. A. Sarabi, H. Eivaz Mohammadloo Page 95

  In this research, the europium Eu-activated SrZn2Si2O7 phosphors were successfully prepared by sol-gel method in reductive and oxidative atmospheres. Thermogravimetric-differential thermal analysis (TG-DTA), X ray diffraction (XRD), scanning and transmission electron microscopy (SEM and TEM) and photoluminescence (PL) spectra were used to characterize the resulting products. Obtained phosphor in reductive atmosphere is efficiently excited in the wavelength range of 350-390 nm which matches to a near UV (NUV) emitting InGaN chip and emits strong band blue light peaking at 481 nm with color coordination x=0.176, y=0.193 due to 4f65d1(2D)$4f7(8S7/2) transition of Eu2+ ions. Also, synthesized phosphor in oxidative atmosphere emits at approximately 480 and 600 nm that attributed to f-d transitions of Eu2+ and f-f electronic transitions of Eu3+, respectively. Finally, the crystallite size of the products was estimated about 30 nm by using Scherrer’s equation that this measurement was consistent with TEM observations.

  Keywords: Sol, gel, Luminescence, Phosphor, Colorimetry, Activator ion
 • T. Ghasemi, M. A. Tavanaie, M. Safi, A. M. Shushtari Page 103
  In this investigation the dye absorption behavior of modified polypropylene (PP) fibers were studied. The modified PP fibers were produced as polyblend polypropylene/poly(butylene terephthalate) (PP/PBT) fibers with an industrial melt spinning machine. The effects of two very important parameters including; draw ratio of fibers and molecular weight of dispersed dyes were considered on dye absorption of pure and modified PP fibers. The results of differential scanning calorimetric (DSC) analysis showed that increasing the draw ratio resulting in decreasing the dye absorption of both pure and modified PP fibers due to the increasing the total crystallinity of fibers. Also, the dye absorption of as-spun and drawn fiber samples have a significant dependency on molecular weight of the dispersed dyes too. So that the lowest dye absorption decrease between as-spun and drawn pure and modified PP fiber samples were observed in the medium molecular weight of the dispersed dye. Scanning electron micrographs of the PBT dispersed phase of polyblend fiber samples showed that the structural variations (such as crystallinity and amorphous regions) are more effective on dye absorption than the morphological properties. Fastness studies of dyed samples were carried out by washing and light fastness of PP modified fibers. The results showed that the mentioned fastnesses depend on both draw ratio of fibers and molecular weight of dispersed dyes.
  Keywords: Modified PP fibers, Polyblend fibers, Dye absorption, Draw ratio, Dye molecular weight
 • S. Khorramfar, M. Arami, H. Bahrami Page 115
  In this paper, the oxidation of dyes from colored textile wastewater by activated carbon (AC)/hydrogen peroxide (H2O2) was investigated. Reactive Red 198 (RR198) and Reactive Black 5 (RB5) were used as model dyes. The surface characteristics of AC were investigated using Fourier transform infrared (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM). Dye oxidation by AC/H2O2 was studied using UV-Vis spectrophotometer and Ion chromatography (IC). The effects of AC dosage, initial dye concentration, pH and salt on dye oxidation were investigated. Kinetics analysis indicated that the dye oxidation rates could be approximated at pseudo-second order model. Formate anion was detected as dominant aliphatic intermediate. Results indicated that the AC/H2O2 could be used as an eco-friendly material to degrade dyes from colored wastewater.
  Keywords: AC, H2O2, Dye oxidation, Textile colored wastewater, Kinetic, Aliphatic intermediate
 • Y. Haji Ali Akbari, A. A. Sarabi, M. Khorassani, S. M. Naseri Kandloo Page 125

  Epoxy–clay nanocomposites were prepared by applying high- intensity ultrasound during the synthesis of clay – epoxy nanocomposites by two kinds of amineous curing agent, cycloaliphatic and amidoamine. Exfoliation and intercalation of nanoclay have a significant effect in improvement of physical and chemical epoxy coatings properties. The choice and condition of curing agent controls the contribution of nanoclay of these coatings.In this article, X-ray diffraction (XRD), Optical microscopy and Scanning Elecron Spectroscopy(SEM) analyses were carried out. The results of XRD showed that the distances between the silicate layer were increased from 18.02 A° to 38.5 and 41.6 A°, in two coating systems. The results of Scanning Elecron Spectroscopy(SEM) showed the nanoclay particles in the polyamidoamine coating are composed of 3% of nano with flake structure that increase the direction of the ions in the time of getting the metal surface. The result of optical microscopy also shows the appropriateness of the ultrasound method in preparing nanocomposits. By using the results of Electrochemical Impedance(EIS)and Salt spray, the corrosion resistance of nanocomposites were obtained. From electrochemical impedance spectroscopy, it was observed that nanocomposite coating epoxy-polyamidoamine, with the formulation consisting of 3% nanoclay had the excellent corrosion resistance in comparison to pure epoxy coating.

  Keywords: Nanocomposite, Nanoclay, Amineous hardener, Electrochemical impedance spectroscopy(EIS), X-ray diffraction(XRD), Scanning elecron spectroscopy(SEM)
 • A. Soleimani, Gorgani Page 135
  Since 1956, the reactive dyes due to having covalent bonds with the fibre and possessing excellent fastness properties, have a wide textile industrial application. During this period, most of the investigations are focused on synthesis of reactive dyes with novel reactive groups which firstly, have sufficient reactivity to covalent bonding with the fibre and secondly, have not that high reactivity to hydrolyze the reactive dyes during the dyeing process. Since, hydrolyzed dye during the dyeing process in the house effluent causing environmental issues. Therefore, in order to balance the amount of reactive dyes reactivity to covalent bonding with fibre instead water, the structural modifications of reactive dye including change in the type of reactive groups (triazine, diazine, dichloroquinoxaline, phosphonic acid and sulphatoethylsulphone), the number of reactive groups (monofunctional and bifunctional) and the type of bridging groups which make the linkage between chromogen and reactive group, have been applied. Monochlrotriazine and vinylsulphone are most important reactive groups in reactive dyes and also commercial bi-functional and tri-functional reactive dyes with good dyeing properties have introduced to the textile industry. A comprehensive literature review on development of commercial and synthesis reactive dyes has been provided in this paper. This article concentrated on developments of reactive groups’ type. The evaluation of studied patents and papers prove that there is still room for progress in this type of dyes.
  Keywords: Reactive dye, Chlorotriazine, Vinylsulphone, Reactive groups
 • M. Yazdani, M. Arami, H. Bahrami Page 153
  In this study, the ability of cationic dyes removal from textile effluent in both singular and binary systems has been investigated by using Feldspar. Two cationic dyes, Basic Blue 41 and basic Red 18, were used as cationic dye models. The surface characteristics of Feldspar were studied using Fourier transform infra-red, Scanning electron microscope, and X-ray diffraction (XRD) techniques. Moreover, the influence of different process variables such as adsorbent dosage, dye concentration, initial pH, and the presence of different electrolytes were investigated. The adsorption isotherms of single and binary systems were determined. The monocomponent Langmuir isotherm model was applied to analyze the experimental data of single system and the isotherm constants were calculated for these two dyes. The monolayer coverage capacities of feldspar for Basic Blue 41 and Basic Red 18 dyes in the single system were found as 5.714 and 4.650 mg/g, respectively. Also, the equilibrium adsorption of binary system was analyzed using the extended Langmuir models. The adsorption kinetics of single and binary systems were studied by using pseudo-first-order and pseudo-second-order models. The pseudo-second-order model was the best choice between the kinetic models to describe the adsorption behaviour of both single and binary systems. According to the dependency of thermodynamic equilibrium constant (Ks) on temperatures, the thermodynamic parameters associated with the adsorption process were calculated. The negative values of 7G0 indicate that the adsorption process is spontaneous and the adsorption mechanism is physical adsorption. The positive values of 7H0 show that the adsorption processes are endothermic.
  Keywords: Dye removal, Feldspar, Cationic dye, Isotherm, Kinetics, Thermodynamic parameters
 • M. Shaghaghi, A.A. Yousefi, M. Pishvaei Page 165
  In this research, polymeric photonic crystals with fcc packing structure were prepared and studied. Firstly, monodispersed colloidal spheres with core-shell structure were synthesized; they consisted of a polystyrene (PS) core and a copolymer shell of butyl acrylate (BA) and methyl methacrylate (MMA). The sample with total solid content of 32% was obtained and total conversion of polymerization was about 98 %. Then, the latex was coagulated in methanol, filtered and dried. After complete drying, the samples were hot pressed to make thin films of one millimeter thickness. In this crystallization procedure, the soft shells of latex spheres permit melt-like flow and the cores were organized to fcc packing structure in the elastomeric matrix. Uv spectrometer measurement showed two different refracted picks before and after press proving ordered structure of particles after hot press molding of dried latex.
  Keywords: Photonic crystal, Nanometric Core, Shell, Emulsion polymerization, Refractive index, Monodispersed particles
 • Z. Ranjbar, Sh. Ashhari Page 171
  Since the automotive industry has been developed in producing high performance automotive coatings recently, demands for automotive coatings with high UV stability and good appearance in addition to low costs have been increased. For this purpose, in this research two different kinds of UV stabilizers, one hydroxyl phenyl triazine and the other based on Hindered Amine Light Stabilizer (HALS)components were used in clear coats of automotive coatings system. 1 Wt% of these additives were added to the clear coats using mechanical mixer device thereafter the effects of the absorbers on the appearance and some properties of the automotive coatings system were evaluated after exposing the coatings to accelerated weathering in a salt spray and also running a xenon test. Results showed that the presence of small amounts of the UV absorbers can improve the weathering resistance of the automotive coatings, besides it was found that hydroxyl phenyl triazine absorber had better effects than HALS. This can be related to alkaline nature of HALS and retarding effect in curing reactions. J. Color Sci. Tech.
  Keywords: Since the automotive industry has been developed in producing high performance automotive coatings recently, demands for
 • S. M. Barekat, R. Sh. Razavi, S. Bastani Page 177
  The effects of Atomic oxygen on various materials have been widely investigated in recent years by in-flight and laboratory simulation experiments. The interaction of atomic oxygen with materials may result in surface erosion, changes in chemical composition and surface morphology, changes in optical properties, and formation of particulate and molecular contamination of the spacecraft surfaces. White and black silicon coatings were widely used in space applications, such as protection of underlying organic material or as thermal control coatings. In this study, poly dimethyl siloxane, oxime silan and carbon black were used to make RTV-MB thermal control coating. The effect of atomic oxygen on surface erosion, chemical composition, surface morphology and optical properties of this coating were investigated by FTIR, SEM, EDS, XRD, AFM, spectroreflectometer and portable infrared reflectometer. The results showed that exposure of RTV-MB coating to atomic oxygen, causes the near surface to lose its organic components and form SiO2, which acts as a protection layer and slows further oxidation. Therefore, RTV-MB coating can provide sufficient erosion resistant to atomic oxygen attacks in LEO.
  Keywords: Atomic oxygen, Thermal control coatings, Polydimethylsiloxane, Low earth orbit, Spacecraft
 • R. Bayat Bid Koopeh, B. Keyvani, M. Ebrahimi Page 187

  Acid Red 206 (C40H20CaN4O8S2) is a textile dye with global usage which is found in sewage of textile manufacturing industries in large quantity. In this research the reaction of Acid Red 206 (AR206) in photocatalytic analysis was carried out in water with use of Taguchi method, Qualitek-4 software and catalyst suspension ZnFe2O4/Clinoptilolite and UV light radiation. To identify prepared catalyst, SEM image and XRD diffraction pattern were used. Based on Taguchi method the test results displayed the maximum photo catalytic activity. From kinetic view the reaction was first order and study of reaction rate was carried out with the use of first order kinetic equation and acceptable results were gained in this consideration. The effect of factors in photo catalytic analysis such as pH, the amount of hydrogen peroxide, photo catalyst and temperature of reaction, were examined and the most efficiency in optimum conditions (pH=5, hydrogen peroxide=1ml, nonophotocatalyst=75 ppm and temperature=20ºC) was observed. According to these results, a method was obtained for photo catalytic analysis with the use of ZnFe2O4/ Clinoptilolite catalyst and UV light radiation, which by its development in an industrial form; it can be used for analyzing the wastewater in loom or other industries.

  Keywords: Acid Red 206, ZnFe2O4, nanophotocatalyst, Circulating fluidized bed reactor (CFBR), Taguchi method