فهرست مطالب

 • پیاپی 16 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/02/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ارسلان خان محمدی، مهدی پورابراهیم صفحه 1
  هدف از این پژوهش مقایسه صفات شخصیتی و شیوه های یادگیری در بین رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بوده است. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای. 445 دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به طور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه پنج عامل شخصیتی تجدید نظر شده نئو و سبک های یادگیری کلب بر روی آنها اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده های از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در عوامل شخصیتی برون گرایی، باز بودن به تجربه، توافق، وجدانی بودن و شیوه های یادگیری تجربه عینی، مشاهده تاملی، آزمایشگری فعال، مفهوم سازی انتزاعی در بین سه گروه تحصیلی وجود دارد.
  کلیدواژگان: صفات شخصیتی، شیوه های یادگیری، رشته های تحصیلی، دانشجویان
 • سید عباس رضوی، حسن ملکی، عباس عباس پور، صغری ابراهیمی قوام صفحه 19
  این پژوهش با هدف بررسی وضعیت تربیت سیاسی در برنامه درسی فعلی یا رسمی دوره ابتدایی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که برای انجام آن از تحلیل محتوای کیفی و سندکاوی استفاده شده است. بدین منظور راهنمای برنامه درسی تعلیمات اجتماعی، فارسی و تعلیم و تربیت اسلامی (هدیه های آسمان) مورد بررسی قرار گرفته و کتاب های مربوطه به صورت عمدتا کیفی تحلیل و نقادی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که وضعیت تربیت سیاسی در برنامه درسی دوره ابتدایی چندان مطلوب نیست. اهداف مربوطه بیشتر ناظر بر بعد شناختی و عاطفی است و بعد رفتاری یا مهارتی مورد غفلت واقع شده است. محتوای برنامه درسی نیز نتوانسته است فرصت مناسبی برای تربیت سیاسی کودکان مبتنی بر اندیشه مردم سالاری دینی فراهم آورد و نیاز به بازنگری اساسی و جدی دارد. گرچه روش های آموزش و ارزشیابی پیشنهادی به نظر یادگیرنده محور و فعال هستند، لیکن با توجه به کاستی و ضعف محتوای آموزشی نمی تواند چندان موثر باشد. از سوی دیگر به نظر می رسد بین برنامه درسی تعلیمات اجتماعی، فارسی و هدیه های آسمانی از منظر تربیت سیاسی هماهنگی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی درسی، تربیت سیاسی، مردم سالاری دینی، دوره ابتدایی
 • علی محمد صفانیا، فاطمه قربانعلی زاده قاضیانی، سید مرتضی طیبی صفحه 59
  هدف
  فلسفه عنصری اساسی در فرآیندهای آموزشی محسوب می شود، بطوری که بدون داشتن پایه ها و تفکرات فلسفی نمی توان به دنبال اهداف و تعیین روش های اجرایی و ارزشیابی نتایج بود. از این رو، هدف از این تحقیق، بررسی اثر آموزش اصول و فلسفه تربیت بدنی بر اولویت فلسفه آموزشی و همچنین بر فلسفه های آموزشی دانشجویان دختر و پسر گرایش مدیریت و برنامه ریزی ورزشی بود.
  روش
  روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی بوده که به شکل طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه انجام گرفت، بدین منظور تعداد 51 دانشجوی دختر و پسر رشته کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی با گرایش مدیریت و برنامه ریزی ورزشی از دانشگاه شمال آمل که در سال تحصیلی 88-1387 در ترم یک مشغول به تحصیل بودند، در این تحقیق شرکت کردند؛ و قبل و پس از 16 جلسه تشکیل کلاس اصول و فلسفه تربیت بدنی، توسط پرسشنامه «پیش فرض های اولویت فلسفی» ارزیابی شدند.
  نتایج
  قبل از برگزاری کلاس آموزشی، دانشجویان به طور معنی داری دارای اولویت فلسفه آموزشی اصالت ذهن بودند؛ ولی پس از آن، اولویت فلسفه آموزشی ایشان به طور معنی داری به واقع گرایی تغییر نمود. میزان پذیرش فلسفه های آموزشی از جانب دانشجویان در مولفه های جاودان گرایی، اصالت ذهن و واقع گرایی پس از 16 جلسه کلاس آموزشی اصول و فلسفه تربیت بدنی در مقایسه با قبل آن افزایش معنی داری یافت.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاکی از افزایش میزان علاقه مندی دانشجویان به اصول آموزشی مطرح شده از جانب مکاتب فلسفی واقع گرایی، اصالت ذهن و جاودان گرایی، در اثر برگزاری کلاس های آموزشی اصول و فلسفه تربیت بدنی است.
  کلیدواژگان: اصول و فلسفه تربیت بدنی، فلسفه آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
 • حسین اسکندری، داریوش نوروزی صفحه 77
  امروزه حدود یک هفتم مردم دنیا به زبان انگلیسی سخن می گویند و شمار زیادی آن را به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی می آموزند. این زبان امروزه به عنوان یک زبان بین المللی، از لحاظ علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از این رو بسیاری از نظام های آموزش رسمی، آموزش این زبان را در برنامه درسی خود گنجانده اند. در نظام رسمی آموزش ایران، آموزش زبان انگلیسی از سال اول راهنمایی آغاز شده و تا پایان دوره پیش دانشگاهی ادامه می یابد. در فرایند یادگیری زبان های خارجی، یادگیری لغت از جایگاه مهمی برخوردار است؛ چراکه تفاوت زبان ها با یکدیگر بیشتر به حوزه لغت مربوط می شود؛ و بسیاری از زبان ها از جمله زبان فارسی و انگلیسی در قسمت دستور زبان دارای اشتراکات فراوانی هستند. فراگیران زبان برای بخاطر سپاری درازمدت معانی لغات انگلیسی، ممکن است از راهبردهای متنوعی استفاده کنند که احتمالا رایج ترین آن تکرار ساده است. اما این راهبرد «در دسترس» نمی تواند همواره اثربخش باشد، لذا باید به دنبال راهبردهای دیگر- و احتمالا اثربخش تر- نیز بود. از جمله این راهبردها می توان به تکنیک های یادیار، از جمله «کلمه کلید» و «تصویرسازی ذهنی» اشاره کرد که بکارگیری آن برای یادگیری لغات زبان های خارجی در دیگر نقاط دنیا به کرات مورد تایید قرار گرفته است. پژوهش حاضر تاثیر این دو راهبرد را در یادگیری و یادداری کلمات انگلیسی در مقایسه با روش سنتی تکرار، از سوی دانش آموزان فارسی زبان مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش سه گروه از دانش آموزان سوم راهنمایی به شیوه تصادفی مرحله ای انتخاب شده و از آنها خواسته شد که مجموعه ای از کلمات انگلیسی و معانی آنها را با سه شیوه متفاوت تصویرسازی ذهنی، کلمه کلید و تکرار ساده به خاطر بسپارند. تجزیه و تحلیل نتایج پس آزمون های مربوط به یادگیری و یادداری نشان داد که روش کلمه کلید در هر دو مورد نسبت به دو روش دیگر در سطح معناداری موثرتر عمل می کند. نتایج همچنین تفاوت معناداری را بین روش تکرار و روش تصویرسازی در یادگیری و یادداری معانی کلمات انگلیسی نشان نداد.
  کلیدواژگان: یادگیری، یادداری، لغات زبان انگلیسی، یادیار، کلمه کلید (کلیدواژه)، تصویر سازی ذهنی، تکرار سنتی
 • محمد احمدی ده قطب الدینی، عظیم محمدخانی، محمد مشکانی صفحه 103
  زمینه
  پذیرش و کاربرد فناوری های مختلف در محیط های آموزشی، دامنه وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. سوال های مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که کاربران، فناوری را چگونه تصور می کنند؟ و عواملی که منجر به عدم استفاده از فناوری می شود، کدامند؟
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تجربه کار با رایانه و تناسب تکلیف- فناوری بر پذیرش فناوری رایانه، به خصوص سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده رایانه، انجام گرفت.
  روش پژوهش: این مطالعه به روش آزمایشی با استفاده از طرح تک گروهی با پس آزمون انجام گرفت. به این منظور یک نمونه 127 نفری از دانشجویان ترم اول رشته کامپیوتر در مقطع کاردانی به طور خوشه ایانتخاب و بعد از شش هفته آموزش به پرسشنامه TAM که از پژوهش های گاردنر و آموروسو و کلوپینگ و مک کنی اقتباس شده بود، پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که اثر مستقیم تجربه کار با رایانه و تناسب تکلیف- فناوری بر سهولت ادراک شده کاربرد رایانه معنادار و بر سودمندی ادراک شده رایانه معنادار نمی باشد. همچنین اثر مستقیم سهولت ادراک شده کاربرد رایانه بر سودمندی ادراک شده رایانه با اضافه شدن تجربه کار با رایانه و تناسب تکلیف- فناوری به مدل دیگر معنادار نبود، اما اثر مستقیم سهولت ادراک شده کاربرد رایانه بر نگرش نسبت به کاربرد رایانه با حضور تجربه کار با رایانه و تناسب تکلیف- فناوری تعدیل نشد.
  نتیجه گیری
  دارا بودن تجربه و تناسب تکلیف- فناوری، اثر سهولت ادراک شده کاربرد رایانه بر سودمندی ادراک شده رایانه را تعدیل می کند و هر چه تجربه فرد و تناسب تکلیف-فناوری بیشتر باشد، فرد فناوری را ساده تر ادراک می کند، اما ممکن است آن را سودمند ادراک نکند.
  کلیدواژگان: تجربه کار با رایانه، مدل پذیرش فناوری، تناسب تکلیف، فناوری، کاربرد واقعی رایانه
 • محمود خباز، اسماعیل سعدی پور، نورعلی فرخی صفحه 127
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رابطه بین متغیرهای سبک های فرزند پروری مادر، سبک های هویت و تعهد در اواسط نوجوانی و نیز ارزیابی مدل علی پیشنهادی بین این متغیرها (برزونسکی، 2004) بود.
  روش
  415 نفر (238 دختر، 187پسر) از دانش آموزان سال سوم دبیرستان منطقه 2 شهر تهران از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک های فرزند پروری ادراک شده و پرسشنامه سبک های پردازش هویت برزونسکی جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل مسیر تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد سبک های فرزند پروری ادراک شده و سبک های هویت در مجموع 31 درصد از واریانس تعهد را پیش بینی می کنند. اما نتایج نشان داد که مدل علی پیشنهادی برزونسکی برازش خوبی در نوجوانان ایرانی نداشت و مدل پیشنهادی در پژوهش حاضر رد شد. بحث: احتمالا به دلیل تفاوت های فرهنگی و قومی جامعه ایران با جوامع غربی و نیز نقش تفاوت سنی در الگوی رابطه بین متغیرهای این پژوهش، مدل علی برزونسکی در نوجوانان ایرانی تایید نمی شود، اما در مجموع سبک های فرزند پروری مادر و سبک های پردازش هویت پیش بینی کننده های خوبی برای تعهد نوجوانان ایرانی هستند.
  کلیدواژگان: سبک های فرزندپروری، سبک های هویت، تعهد
 • ابوالقاسم یعقوبی، حمید علیزاده، فرزانه مرادی امین صفحه 147
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه مقایسه میزان سلامت روان، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و دانش آموزان عادی پایه اول راهنمایی انجام شده است. در این پژوهش نمونه ای با حجم 60 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب از بین دانش آموزان پایه اول راهنمایی در همدان انتخاب شدند. ابزار پژوهش را پرسشنامه سلامت روان و پرسشنامه انگیزه پیشرفت تشکیل داده است. نتایج این پژوهش نشان داد میزان سلامت روان دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی کمتر از دانش آموزان عادی است. همچنین انگیزه پیشرفت دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی پایین تر از دانش آموزان عادی است. افزون بر این، عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی نیز پایین تر از دانش آموزان عادی است. این تحقیق نشان می دهد که سلامت روان، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در مقطع اول راهنمایی پایین تر از دانش آموزان عادی است. بر همین اساس، استفاده از خدمات روان شناختی به منظور کمک به انگیزه پیشرفت و سلامت روان برای این کودکان مورد تاکید است.
  کلیدواژگان: اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، سلامت روان، انگیزه پیشرفت، عملکرد تحصیلی
|
 • Arsalan Khanmohammadi, Ali Mohammad Safania, Mahdi Poorebrahim (Ma) Page 1
  The aim of the present research was to conduct a comparative investigation of personality traits and learning modes in basic, engineering and human science's students of Islamic Azad University in Mazandaran province. The research method is causative - comparative (Ex Post Facto). 300 students of Islamic Azad University in Mazandaran province were randomly selected and personality inventory (NEO PI-R) and Kolb’s learning styles inventory (LSI) were administered to them. In order to analyze the data, ANOVA were used. Results indicated that there are differences among means of NEO factors (extroversion, agreeableness and conscientiousness) and learning modes, (concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, active Experimentation).
  Keywords: Personality traits, learning modes, basic, eengineering, human sciences, university students
 • Seyed Abbas Razavi, Hassan Malek, Abbas Abbaspour, Sogra Ebrehimi Qavam Page 19
  the purpose of the present research was to study current status of political education in formal elementary curriculum. The method used was descriptive-analytical. The main research techniques were qualitative content analysis and document review. So, textbooks and curriculum framework of social studies, Persian language and Islamic education were used in analysis process. The results show that the current status of political education in the elementary curriculum is not desirable. Most of objectives are addressed cognitive and affective domain, while less attention has been paid to political skills or psycho-motor domain. Other findings revealed that content of political education have failed to provide a good opportunity for political education in elementary schools based on religious democracy theory. Although proposed teaching and evaluation methods and techniques appear to be optimal, however due to the weakness and shortcomings of educational content, cannot be affective. And finally between the mentioned curricula from the perspective of political education there is no coordination.
  Keywords: curriculum planning, political education, religious democracy, elementary curriculum
 • Ali Mohammad Safania, Fatemeh Ghorbanalizadeh Ghaziani, Seyed Morteza Tayebi (Phd) Page 59
  the purpose of this study was to find out the effect of 16 sessions teaching of principles and philosophy of physical education on educational philosophy preference and also on educational philosophy of male and female collage students of sport management and programming tendency. 51 male and female first year BA students of Shomal University with sport management and programming tendency participated in this study. They evaluated by “Philosophy Preference Assessment (PPA)” (Wise and Bandy, 2002) which include 40 questions with 5 dimensions. The results showed that educational philosophy preference changed from idealism to realism induced by 16 sessions teaching of principles and philosophy of physical education than before 16 sessions. Acceptation levels of students to educational philosophies of perennialism, realism and idealism elevated significantly after 16 sessions teaching in comparison with before it. The results also showed the elevation of interest levels of students to educational principles introduced by philosophies isms include perennialism, realism and idealism induced by sessions teaching of principles and philosophy of physical education.
  Keywords: physical education, educational philosophy, sport management, programming
 • Hossain Eskandari, Daryoush Noroozi (Phd) Page 77
  owadays almost one seventh of people all over the world speak in “English” and numerous of the rest, learn it as a second or foreign language. Teaching and learning of this language is very important from political, social, cultural, scientific and international point of view. So, English as a subject has been embedded in curriculum of many formal educational systems. Teaching English in the formal educational system of Iran is started from guidance school and continued until pre-university. Word learning has an important role in foreign language learning process, because most of differences among languages refer to their word domain and many of them as Persian and English have very similarities in grammar domain. Learners to learn words for a long time may use many strategies that rehearsal (or rote memorization) seems to be the most prevalent of them. But, research has shown that this strategy is not so effective. Hence, researchers have examined more effective strategies such as mnemonic devices, for example keyword and mental imagery that effectiveness of them has been proved many times in different countries. The aim of this research is to examine the effectiveness of these two strategies in learning and retention of meaning of the English words in comparison to rote memorization among Guidance school pupils.
  Keywords: learning, retention, English words, cognitive strategies, memory, mnemonic devices, keyword, mental imagery, rote memorization
 • Mohammad Ahmadi, Azim Mohammad Khani, Mohammad Mashkani (Ma) Page 103
  this study has been done with the purpose of studying the effect of work experience with computer and task-technology fit on acceptance of computer technology, especially computer perceived ease of use and computer perceived usefulness. The research is experimental using post-test single subject group. For this purpose, a sample of 127 computer first semester students for higher diploma were chosen clustery and after six weeks training answered to TAM questionnaire adapted from researches of Gardner and Amoroso and Klopping and McKinney. Results showed that the direct effect of work experience with computer and task-technology fit on computer perceived ease of use was significant and on computer perceived usefulness was however not significant. Also the direct effect of computer perceived ease of use on computer perceived usefulness by added work experience with computer and task-technology fit to model was not significant, but direct effect of internet perceived ease of use on computer attitude toward using was not moderated by added work experience with computer and task-technology fit.
  Keywords: work experience with computer, technology acceptance model, task, technology fit, social psychology
 • Mamoud Khabaz, Esmaeil Sadi Poor, Noorali Farrokhi (Phd) Page 127
  the purpose of the present study was to investigate the relationship between perceived parenting styles, identity styles and commitment in adolescents and causal model of these variables witch proposed by Berzonsky (2004). A total of 415 third-grade high school students (187 male and 238 female) were selected via cluster sampling method. Data collected by perceived parenting styles questionnaire, Berzonsky’s identity processing styles questionnaire and then analyzed using correlation, regression analysis and path analysis. Results showed that parenting styles and identity styles predict thirty one percent of variance of commitment. Also, identity styles were predicted significantly by parenting styles. The results of path analysis showed that causal model proposed by Berzonsky (2004) was not fitted in this study. Probably with regarding to the importance of ethnicity and cultural differences of Iran society and age differences, causal model proposed by Berzonsky (2004) was not confirmed in Iranian adolescents. However, in general, mother parenting styles and identity processing styles are good predictors of commitment of Iranian adolescents.
  Keywords: parenting styles, identity styles, commitment, Iranian adolescents
 • Aboulghasem Yaghobi, Hamid Alizadeh, Farzaneh Moradi Amin (Ma) Page 147
  this study compares mental health, academic achievement, and educational functioning in students with and without attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). In this descriptive study sixty 1st grade students (30 with and 30 without ADHD) were recruited from guidance schools in Hamedan. Mental Health Inventory and Academic Achievement Inventory were utilized for collecting the data. Data analysis revealed a significant difference between the two groups. Accordingly, we can suggest that students with ADHD have a poorer condition in these three variables. On this base, we stress on the related psychological service for students with ADHD. Clinical implications have been discussed.
  Keywords: attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, mental health, academic achievement, educational functioning