فهرست مطالب

پژوهش و توسعه فناوری - پیاپی 5 (1390)
 • پیاپی 5 (1390)
 • 170 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/07/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ارزیابی و انتخاب پاسخ های خطر پذیری سطح (ریسک پروژه) از طریق یک مدل بهینه سازی چند هدفه و رویکرد اولویت بندی فازی (مطالعه موردی: نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان)
  سید حسام الدین ذگردی، ابراهیم رضایی نیک، احد زارعی، فریدون هنری چوبر صفحه 1
  هدف مدیریت ریسک پروژه افزایش احتمال موفقیت پروژه است و اینکار از طریق شناسایی و ارزیابی نظام مند ریسک ها، ارائه روش هایی جهت کاهش یا حذف آنها و حداکثرسازی فرصت ها صورت می گیرد. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد هنوز کمبود های قابل توجهی در حوزه ارزیابی و انتخاب اقدامات کاهش ریسک پروژه ها وجود دارد. مطالعات مربوطه عمدتا مدل های مفهومی هستند که شامل بررسی کلی تاثیرات عدم اطمینان بر پروژه ها و تعیین استراتژی هایی برای کاهش سطح ریسک می باشند. به منظور رفع کاستی های مذکور، در این مقاله یک چارچوب عملی پیشنهاد می شود که ساختار شکست کار، رخدادهای ریسک، اقدامات کاهش ریسک، ریسک های ثانویه و تاثیرات آنها را بطور یکپارچه بررسی می نماید. مساله در قالب یک مدل بهینه سازی چندهدفه مدلسازی گردیده و ضرایب تابع هدف مربوطه از طریق رویکرد اولویت بندی فازی تعیین شده است. جهت حل مدل، روش های دقیق و ابتکاری پیشنهاد گردیده است. علاوه بر این، به منظور اعتبارسنجی مدل، یک مطالعه موردی در پروژه های نیروگاهی ایران انجام شده است. بر اساس نتایج کسب شده، مدل پیشنهادی منجر به بهبود قابل توجه زمان، هزینه و کیفیت پروژه می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک پروژه، پاسخگویی به ریسک ها، مدل های بهینه سازی چندهدفه، اولویت بندی فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، پروژه های نیروگاهی
 • منصور صادقی، علیرضا صادقی، غلامحسین نیکوکار، علیرضا نادری خورشیدی صفحه 36
  مقاله حاضر تحقیقی میدانی است. هدف اصلی آن شناسایی و تبیین عوامل سازمانی، فردی و گروهی موثر بر توسعه نوآوری در سازمان های تحقیقاتی و فن آور کشور در قالب ارائه و آزمون یک الگوی جامع و یکپارچه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، سازمان های تحقیقاتی و فن آور کشور است که تعداد 312 نفر از مدیران و پژوهشگران آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر یک پژوهش کمی و از نوع تحقیقات توصیفی است که از حیث ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 0.93محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزارLISREL بررسی گردید و نتایج نشان داد مدل برای جامعه آماری قابل استفاده می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد عوامل سازمانی (شامل مولفه های ساختار سازمانی، یادگیری، رهبری، استراتژی، فرهنگ سازمانی، سیستم پاداش و مشارکت کارکنان) بیشترین تاثیرگذاری بر توسعه نوآوری این گونه سازمان ها را داشته و در کنار آن به ترتیب عوامل گروهی (شامل مولفه های ارتباطات، ترکیب، انسجام و اندازه گروه) و عوامل فردی (شامل مولفه های مهارت و توانایی فردی، ویژگی های شخصیتی، انگیزش) نیز بر روی توسعه نوآوری در سازمان های تحقیقاتی و فن آور موثر می باشد.
  کلیدواژگان: توسعه نوآوری، عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل گروهی، فناوری، رهبری، یادگیری، استراتژی
 • مصطفی کاظمی، مصطفی رضایی راد، سمیرا پور صفحه 67
  عوامل بنیادی آموزش الکترونیک به دلیل تاثیر بر توانمندی منابع انسانی، عواملی حیاتی به شمار می-آیند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل بنیادی آموزش الکترونیک بر نوآوری در عملکرد از طریق ظرفیت مدیریت دانش است. در این پژوهش با رویکرد تحقیق پیمایشی، 72 نفر از اعضای گروه های تحقیق و توسعه فعال در شهرک صنعتی بوعلی و شرکت های مجاور آن در شهر همدان به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند. داده های مطالعه از طریق پرسشنامه های استاندارد و بومی شده به دست آمدند. اعتبار ابزارها به کمک تحلیل عاملی و پایایی آنها با کمک آلفای کرونباخ تائید گردید. همچنین تجزیه و تحلیل با نرم افزار smart pls انجام شد. نتایج نشان داد مدل تحقیق، مدل نظری قوی برای پیش بینی نوآوری در عملکرد از طریق عوامل بنیادی آموزش الکترونیک و ظرفیت مدیریت دانش است. بنابراین، توفیق در اجرای صحیح این عوامل به همراه بهبود ظرفیت مدیریت دانش موجب ارتقای نوآوری در عملکرد کارکنان خواهد شد.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیک، ظرفیت مدیریت دانش، نوآوری در عملکرد
 • مهدی ذوالفقاری، محمدرضا امین ناصری، فاطمه بشارت نیا صفحه 95
  پیش بینی تقاضای آب شهری کمک موثری است به مدیران و بهره برداران سیستم های آب شهری میباشد تا بتوانند نسبت به مدیریت صحیح مصرف اقدام نمایند. در این راستا پیشبینی دقیق تقاضا از این نیاز حیاتی در دوره های زمانی مختلف حایز اهمیت میباشد. در این پژوهش با طراحی یک روش جدید که تلفیقی از مدلهای خطی و غیرخطی است، به بررسی روند تقاضای روزانه آب شهر تهران و عوامل موثر بر تقاضای روزانه این حامل پرداخته شد. دراین تحقیق، تقاضای روزانه آب شهری براساس مدلهای ARMA، شبکه عصبی مصنوعی و مدل تلفیقی برای 10 روز آینده به صورت «گام به گام»پیشبینی گردید. در طراحی شبکه عصبی مصنوعی و مدل تلفیقی، عوامل موثر بر تقاضای روزانه آب شهری، دمای هوا (حداقل، حداکثر و متوسط)، روزهای هفته، ایام تعطیلات و روزهای خاص در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از به کارگیری معیارهای ارزیابی دقت پیشبینی نشان میدهد مدل تلفیقی نسبت به بقیه الگوها دارای خطای کم و دقت بالایی در پیشبینی تقاضای روزانه آب شهری است. پساز مدل تلفیقی، شبکه عصبی مصنوعی و فرآیند ARMA به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: تقاضای آب، پیشبینی، شبکه های عصبی مصنوعی، مدل تلفیقی، ARMA
 • آذر کفاش پور، بهزاد حسن نژاد کاشانی، علی نخچیان صفحه 120
  هدف این مقاله، تحلیل روابط بین ادراکات ارزش، پایبندی و تصمیم به استفاده از خدمات بانکی تلفن همراه است. با توجه به پیشینه موجود در این زمینه، الگویی متشکل از چهارده فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق کاربران همراه بانک در سطح مشهد است که به دلیل عدم وجود پایگاه اطلاعاتی مشخص از روش نمونه گیری در دسترس برای این تحقیق استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه طیف 5 نقطه ای لیکرت است که به وسیله آن نظرات 93 تن از کاربران همراه بانک جمع آوری گردید. از روش مدل یابی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار SMART-PLS برای تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج نشان داد پایبندی به بانک ارائه کننده خدمات، پایبندی به استفاده از تلفن همراه و تصمیم به استفاده از تلفن همراه بطور مستقیم و مثبت و ارزش لذت مدار و در بطن آن ارزش اجتماعی، بطور غیر مستقیم و مثبت بر تصمیم به ادامه ارتباط با بانک اثرگذارند.
  کلیدواژگان: ادراکات ارزش، ارزش ادراک شده، همراه بانک، بانکداری، تلفن همراه، پایبندی
 • محمود مولی نژاد، مهدی نداف، بهروز موسی زاده صفحه 142
  حوزه بازرگانی خارجی از جمله مهم ترین بخش های اقتصادی جوامع محسوب می شود. سیاستگذاری دولت در این حوزه شامل ارایه طرح های بلند مدت و میان مدت جهت هدایت فراگرد تصمیم گیری در مواردی نظیر صادرات، واردات و سرمایه گذاری خارجی است که به منظور حضور اثربخش و کارآمد کسب و کارها (دولتی و غیر دولتی) در بازارهای منطقه ای، بین المللی و جهانی صورت می پذیرد. از سوی دیگر، در سه دهه اخیر پدیده جهانی شدن تاثیرات شگرفی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر جوامع داشته است و رویدادهای توسعه را به شکل های گوناگون و متفاوت متاثر نموده است. در این تحقیق، مدلی برای تبیین این تاثیرها در حوزه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده است. وزارت بازرگانی نیز به دلیل نقش محوری در دولت ایران، جهت سیاستگذاری بازرگانی خارجی به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید‍‍. نتایج به دست آمده نشان می دهند نیروهای جهانی شدن در سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر فراگرد سیاستگذاری بازرگانی خارجی موثر بوده اند و در مراحل گوناگون این فراگرد شامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل رفتارهای مشارکت جویی، اعتمادزایی و تعهدپذیری را به دنبال خواهند داشت.
  کلیدواژگان: بازرگانی خارجی، سیاستگذاری تجاری، جهانی شدن، وزارت بازرگانی
|
 • Project Risk Responses Selection Using a Multi-Objective Optimization Model and Fuzzy Prioritization Approach (Case Study: Combined Cycle Power Plant of Abadan)
  Seyed Hessam Al Ddini Zegordi, Ebrahim Rezaee Nik, Ahad Nazari, Honari Choobar Fereidoon Page 1
  The purpose of project risk management is to improve project performance by systematically identifying and assessing risks, developing strategies to reduce or avoid them and maximizing opportunities. The literature review depicts that there is still a significant gap in the field of risk response assessment and selection. The relevant studies mainly comprise of conceptual models that capture effects of uncertainty on projects and strategies to reduce the level of risk. In order to overcome these drawbacks, this paper proposed a practical framework that integrates the project work breakdown structure, risk events, risk abatement actions, secondary risks and their effect. The problem is modeled as a multi- objective optimization problem. We use a fuzzy prioritization approach for calculating the coefficients of the objective function. We develop exact and heuristic methods for the proposed model. Furthermore, a case study in Iranian power plant projects is presented to show applicability and performance of the proposed model. The results show considerable time, cost and quality improvement.
  Keywords: Project Risk Management, Risk Response, Multi, Objective Optimization Models, Fuzzy Prioritization Approach, Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Power Plant Projects
 • Mansoor Sadeghi, Alireza Sadeghi, Gholam Hossein Nikookar, Alireza Naderi Khorshidi Page 36
  This paper is a field research attempt aimed at the “Design and Analysis of a model affecting organizational، group and individual factors in Innovation Promotion in Research &Technological organizations of Iran.” The research results show that the organizational and group and individual factors Affects the Innovation Promotion in the Research &Technological organizations. This study tries to present and examine a model which can reflect the impact of the internal factors on Innovation Promotion in industrial organizations، and as well as to evaluate، the effectiveness of each organizational، individual and group factors and their components on the Innovation Promotion in the Research organizations. The statistical society of the research includes the Research &Technological organizations of Iran in which Homogeneous research centers and 312 managers and researchers have been chosen based on the “Known Group” sampling method. This study used survey research methodology and its tools are also questionnaires. The reliability of the survey has been calculated using Cranach''s Alpha method which is equal to 0. 928. To analyze the data، it was necessary to first evaluate the credibility of the theoretical model through LISREL software. The results verify that the model is acceptable for the statistical society. The calculated path coefficients also show that the organizational factors (includes structure، learning، leadership، strategy، reward system، employees’ participation components)، group factors (includes communication، combining، Cohesiveness، size of the group components) and Individual factors (includes individual skills and abilities، personality characteristics، motivation components) have a strong relationship with the encouragement of innovation and have a positive effect.
  Keywords: Innovation Promotion, Organizational Factors, Individual Factors, Groups Factors, Technology, Leadership, Learning, Strategy
 • Mostafa Kazemi, Mostafa Rezaei Rad, Samira Pour Page 67
  The electronic learning fundamental factors are considered critical because they affect the ability of human resources. This study investigated the influence of electronic learning fundamental factors on the innovation in performance through knowledge management capacity. In this study with survey research approach، 72 cases of active members in research and development teams inthe Buali industrial zone and companies of surrounding the city of Hamadan were selected as examples. Data were obtained through standard and endemic questionnaires. Validated tools to help them with the help of factor analysis and Cronbach''s alpha reliability was confirmed. Also، the analysis was performed with the software smart pls. The results showed that research model is a strong theoretical model for predicting innovations in performance through electronics training fundamental factor and knowledge management capacity. Thus، success in performing these factors، along with improved knowledge management capacity will be result to promote innovation in employee performance.
  Keywords: E, learning, Knowledge Management Capacity, Innovation in Performance
 • Mehdi Zolfaghari, Mohammadreaz Amin, Fateme Besharat Nia Page 95
  Predicting the demand for urban water helps the managers and users of urban water systems to a great extent in order to manage properly in this regard. To do so، exact predicting of the demand for water is of great importance in different periods. In this study، by using a method which is combination of linear and non-linear models، daily demand for water in Tehran and the effective factors on daily demand has been studied. Daily demand for urban water is predicted step by step based on ARMA models، Artificial Neutral Network، and the combined model for the next 10 days. To design Artificial Neutral Network and the combined model، the effective factors on daily demand for urban water، temperature (minimum، maximum، and average (medium))، weekly days، holidays، and the special days are considered. The results obtained from using criterion for accuracy evaluation show that the combined model has fewer error and high accuracy for this propose and Artificial Neutral Network and ARMA process are in next priorities.
  Keywords: Water Demand, Predict, Artificial Neutral Network, The Combined Model, ARMA
 • Azar Kafashpour, Behzad Hassan Nejad Kashani, Ali Nokhchian Page 120
  This paper aims to analyze the relationship between value perceptions، commitment، and intention to use mobile banking services. For this purpose، a model، consisting fourteen hypotheses، tested with regard to literature review. The statistical population of this research is mobile banking users in Mashhad، Iran. Convenience sampling applied in this study since there was not a certain database. The research tool is a Likert 5-points scale by which we gathered attitudes of 93 users of mobile banking. Structural equation modeling by SMART-PLS software package used to test the data. The results show that commitment to banking service provider، commitment to use mobile channel and intention to use mobile channel affect intention to use bank service provider positively and directly. They showed also that hedonic value influences it positively but indirectly.
  Keywords: Value Perceptions, Perception Value, Mobile Bank, Banking, Mobile, Commitment
 • Mahmoud Moulaneghad, Mahdi Nadaf, Behrouz Mousazadeh Page 142
  Trade policy is one of the most important segments of a nation-state economic policy. The public policymaking in the segment includes developing long and mid-term plans to direct the decision making process on export، import and foreign investment in a country، by which businesses (either private or public) will be able to perfume more effective in international level and foreign marketplaces. On the other hand، in recent three decades globalization forces of economic، political and cultural scales have great impacts on the societies in different ways. In the paper، a model has been suggested to explain the impacts on trade policymaking process of I. R. Iran. Ministry of Commerce، however، was attained as the research source of data، due to the main role of the ministry on trade policy of Iran. The results indicate that economic، political and cultural forces of globalization have great impacts on trade policymaking process and probably would improve level of participation in planning and enhance trust and commitment of policymakers to the policy network.
  Keywords: Trade, Trade Policymaking, Globalization, Ministry of Commerce