فهرست مطالب

 • پیاپی 7 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اسماعیل مام شریفی، علی دلاور، آزاده بلوکی، سمیه شعبانی صفحه 1
  زمینه
  این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی سوالات آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی انجام و اجرا شده است. نمونه مورد مطالعه را 350 نفر از پاسخ دهندگان آزمون تشکیل دادند که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده بودند و تعداد 30 سوال از سوالات آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی، که به روش تصادفی ساده استخراج شده بودند، به عنوان نمونه سوالات مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی ویژگی های روان سنجی سوالات آزمون، از دو نظریه کلاسیک آزمون و سوال - پاسخ استفاده گردیده و نتایج به دست آمده از آنها با هم مقایسه و بررسی شده است. روش پژوهش توصیفی بوده و در مرحله اول صحت نمونه گیری بررسی گردید. جهت تعیین تک بعدی بودن آزمون از روش آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی استفاده شد. سپس تجزیه و تحلیل سوالات آزمون با نظریه کلاسیک و نظریه سوال - پاسخ انجام گرفت و پارامترهای سوال (دشواری، تشخیص و حدس) و توانایی به دلیل نامعلوم بودن به روش برآورد همزمان مورد اندازه گیری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج، بیان کننده تک بعدی بودن آزمون و استقلال موضعی آن است. پس از تعیین مفروضه های اصلی نظریه IRT، برازش مدل - داده ها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد مدل دو پارامتری برازش بهتری با مجموعه داده ها دارد. در مرحله بعد معناداری پارامترهای سوال و توانایی توسط آزمون T وابسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین دقت برآورد پارامترهای دشواری، شیب و توانایی در دو نظریه کلاسیک و سوال - پاسخ وجود ندارد. به منظور بررسی پایایی و ثبات نتایج آزمون در اجرای اول، بر روی نمونه ای به حجم 30 نفر، بازآزمایی بعمل آمد. از آنجائیکه آزمون مورد نظر از نوع ملاک مرجع می باشد، برای بررسی توافق بین تصمیم ها از ضریب پایایی کاپا استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین اجرای اول و اجرای دوم وجود دارد و آزمون مورد نظر از پایایی و ثبات کافی در اجراهای مختلف برخوردار است.
  بحث و نتیجه گیری
  تحلیل پارامترهای سوال و آزمودنی ها، نشان دهنده سادگی آزمون و قدرت جداسازی خوب توانایی آزمون شوندگان بوده و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که سوالات آزمون برای آزمودنی هایی با توانایی پایین از مناسبت و دقت بیشتری برخوردار است. میزان توانایی برآورد شده در نظریه سوال - پاسخ در مقایسه با نمره آزمودنی در نظریه کلاسیک به میزان واقعی نزدیک تر است. با توجه به توانایی های برآورد شده می توان سوالات متناسب با توانایی آزمودنی ها را انتخاب نمود و این می تواند به ایجاد بانک سوال منجر شود.
  کلیدواژگان: ارزش یابی، آزمون، آزمون گواهینامه رانندگی، نظریه سوال، پاسخ، نظریه کلاسیک آزمون
 • اکبر رضایی صفحه 35
  زمینه
  مجموعه آزمون های استعداد چند بعدی (MAB) یک آزمون هوشی گروهی بر اساس مقیاس هوشی وکسلر بزرگسالان- تجدید نظر شده (WAIS-R) است. این آزمون برای سنجش دامنه وسیعی از توانایی های ذهنی بزرگسالان و نوجوانان 16 سال و بزرگ تر طراحی شده است.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر انطباق، هنجاریابی و همچنین بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی MAB در جامعه دانشجویان دانشگاه پیام نور بود.
  روش
  ابتدا MAB به زبان فارسی ترجمه شد. سپس تغییرات فرهنگی لازم در برخی از سوالات خرده آزمون ها داده شد و برای استفاده آماده گردید. در نهایت بعد از مطالعه مقدماتی و حل اشکالات، آزمون ها برای دانشجویان گروه نمونه که شامل 315 نفر از دانشجویان علوم انسانی و پایه دانشگاه پیام نور مرکز تبریز بودند، اجرا شدند. در این پژوهش از میانگین و انحراف استاندارد نمرات خام خرده آزمون ها برای ایجاد نمرات میزان شده (با میانگین 50 و انحراف معیار 10) استفاده شد و جدول تبدیل نمره میزان شده تدوین شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از همسانی درونی و بازآزمایی نشان داد که MAB به طور قابل قبولی پایاست. تمامی خرده آزمون ها، همبستگی های متوسط و بالا با نمرات آزمون هوشی ماتریس های پیشرونده ریون داشتند که حاکی از روایی همزمان برای این خرده آزمون هاست. ضرایب همبستگی بین خرده آزمون های استعداد چند بعدی در دامنه ای از 18/0 تا 58/0 قرار داشت. همبستگی نمرات خرده آزمون های اطلاعات عمومی، واژگان و تکمیل تصاویر با سن مثبت و معنی دار، ولی همبستگی نمرات خرده آزمون های نماد ارقام، تجسم دیداری، تنظیم تصاویر و الحاق قطعات با سن منفی و معنی دار بود. خلاصه نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان داد که برای پیش بینی نمره کلی مقیاس کلامی خرده آزمون واژگان و برای پیش بینی نمره کلی مقیاس عملی خرده آزمون تجسم دیداری بیشترین سهم را دارند و خرده آزمون های دیگر در رتبه های بعدی قرار دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نسخه فارسی MAB یک ابزار اندازه گیری پایا و روا می باشد که می توان آن را برای اهداف مشاوره تحصیلی و شغلی، و پژوهش های پایه ای مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: استعداد، هوش، هنجاریابی، پایایی، روایی، مقیاس کلامی، مقیاس عملی
 • سعید مشتاقی، مالک میرهاشمی، حسن پاشا شریفی صفحه 63
  زمینه
  نظریه جهت گیری هدف پیشرفت یکی از جدید ترین رویکرد های مطرح شده در روان شناسی انگیزش است. این نظریه، انگیزش دانش آموزان را مورد توجه قرار داده است.
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه اصلاح شده هدف پیشرفت (الیوت و مورایاما، 2008) در جامعه دانش آموزی ایران است. این ابزار جهت سنجش چارچوب 2x2 جهت گیری هدف پیشرفت بکار می رود.
  روش
  پرسشنامه ها بر روی یک نمونه 609 نفری از دانش-آموزان راهنمایی مدارس دزفول پرسشنامه اجرا شدند. شاخص های روان سنجی با روش آماری متناسب با آن تعیین گردید.
  یافته ها
  ضرایب آلفا در خرده مقیاس های چهارگانه بین 68/0 و 79/0 محاسبه شد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی موید آن است که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های نیکویی برازش، مدل را تایید می کنند.
  نتیجه-گیری: با توجه به شاخص های روانسجی محاسبه شده، این پرسشنامه می تواند برای ارزیابی جهت گیری های چهارگانه هدف پیشرفت در جامعه دانش آموزی مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انگیزش پیشرفت، جهت گیری هدف پیشرفت، تحلیل عاملی، پایایی
 • ناصر یوسفی صفحه 83
  هدف
  ف ه تحقیق ار مقیاسهای شیوه ی سنجش خانوادگی مک مستر روی زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بود.
  روش
  طرح تحقیق از نوع تحقیق همبستگی است(تحلیل عاملی به شیوه چرخش متمایل از نوع ابلیمین مستقیم و تحلیل عامل تائیدی بود). حجم نمونه 357 نفر بود که در دو مرحله (مرحله اول 283 و مرحله دوم 74) از بین یه زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان سنندج بودند، رت د ده اب و مقیاسهای شیوه ی سنجش خانوادگی مک مستر و پرسشنامه های ملاک را دو داده ها به روش به شیوه ی متمایل از نوع آبلیمین مستقیم و تحلیل عامل تائیدی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  د آه از روش به شیوه چرخش متمایل از نوع ابلیمین مستقیم، هفت ل شیوه سنجش خانوادگی مک مستر را ن داد و با تحلیل عامل تائیدی آن ها برازش شدند. ا درو از آیوخ و تصنیف ای 60 ده و هفت (به ترتیب با مقدار 83/0 و 82/0) ر د. ، ضرایب روایی همگرا و واگرا شیوه ی سنجش خانوادگی مک مستر با پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ)، پرسشنامه کانون مهار ((LOCS، خرده مقیاسهای واکنش عاطفی و امتزاج با دیگران به ترتیب 46/0، 36/0، 41/0-، 43/0- به دست آمده است که در سطح (0001>p) معنادار است.
  بحث و نتیجه گیری
  د آه از ت او روا و سنجش خانوادگی مک مستر از آن ان در های و و در ااد از ااد غیر عادی اده د.
  کلیدواژگان: سنجش خانوادگی مک مستر، اعتبار یابی پرسشنامه، روایی، پایایی
 • اکبر مومنی راد، خدیجه علی آبادی صفحه 113
  زمینه
  با فزونی گرفتن دوره های آموزش الکترونیکی، یکی از دغدغه های مسولان سازمانها و مصرف کنندگان این نوع از آموزش، برخورداری این دوره ها از کیفیتی مطلوب می باشد. بنابراین در پی ارزیابی جنبه های مختلف دوره خود بر اساس استانداردهای یادگیری الکترونیکی هستند.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت رشته مهندسی فناوری اطلاعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی بر اساس استانداردهای آموزش الکترونیکی صورت گرفته است.
  روش
  بر این اساس آیتم های تعامل، طراحی آموزشی، بازخورد، محتوا، دسترس پذیری، سیستم مدیریت یادگیری و چند رسانه ای بر اساس چک لیست محقق ساخته، توسط متخصصین تکنولوژی آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. روایی این چک لیست با استفاده از نظر متخصصین و اساتید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. سپس 5 نفر از متخصصین تکنولوژی آموزشی بر اساس آموزش های دیده شده، به بررسی سیستم یادگیری الکترونیکی به صورت آنلاین و آفلاین پرداخته و چک لیست را پر کردند.
  یافته ها
  در تجزیه و تحلیل پایانی میانگین سوال کلی تحقیق 71/2 به دست آمد که با استفاده از آزمون معناداری t معنادار است و در دامنه نسبتا مطلوب قرار می گیرد.
  بحث و نتیجه گیری
  بازده تحقیق داده های مفیدی جهت طراحی و تولید محتوا، راهبردهای آموزشی و یادگیری دوره و همچنین تصمیم گیری متولیان و مصرف کنندگان این نوع آموزش به دست می دهد.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، دانشگاه مجازی، استانداردهای آموزش مجازی، کیفیت در آموزش مجازی
 • حسین عبداللهی صفحه 131
  زمینه
  در سه دهه اخیرموسسات آموزش عالی از رشد کمی چشمگیری برخوردار شده اند. افزایش تقاضا برای آموزش عالی و درنتیجه افزایش هزینه هاو نیزمحدودیت منابع مالی، توجه سیاست گذاران نظام های آموزش عالی را به یافتن راه هایی جهت افزایش کارایی واثربخشی وسرانجام بهبودوارتقاءبهره وری جلب کرده است.ازسوی دیگرآموزش عالی با نقدهایی از قبیل کاهش کیفیت، عدم تناسب برون داد با نیازهای بازارکار و... مواجه است.پاسخگویی به چنین انتقادهایی مستلزم یافتن راه حل های نوین برای بهبود عملکرد نظام آموزش عالی است.
  هدف
  پاسخ به پرسش های اساسی در حوزه سنجش بهره وری آموزشی از قبیل: مدیریت آموزش عالی برای سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی با چه مسائل ودشواری هایی مواجه است؟ به عبارت دیگراگرمدیران دانشگاه ها ومراکزآموزش عالی درصدداندازه گیری میزان بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی باشند، با چه چالش هایی مواجه خواهند شد.ضریب اهمیت هریک از چالش های مشخص شده چقدراست وباید رفع کدام چالش دراولویت قرارگیرد؟
  نتیجه گیری
  در این مقاله کوشش شده است ضمن مرور مقوله بهره وری درنظام آموزش عالی بطورکلی، چالش های پیش رو در سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها بطوراخص مورد بحث قرارگیرد.درپایان پیشنهادهایی به منظور مواجهه مدیران آموزش عالی باچالش های سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، بهره وری آموزشی، چالش های اندازه گیری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها
 • رحیم بدری گرگری، جواد مصرآبادی، مریم پلنگی، رحیمه فتحی صفحه 163
  زمینه
  فرسودگی تحصیلی توسط دانش آموزان و دانشجویان به صورت خستگی مزمن ناشی از کار بیش از اندازه در فعالیت های درسی، نگرش بدبینانه و بی تفاوتی نسبت به کارهای مدرسه و احساس شایستگی پایین و فقدان احساس موفقیت در تکالیف تحصیلی بروز داده می شود.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه (SBI) با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی به اجرا درآمد.
  روش
  این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی است. نمونه تحقیق شامل520 نفر از دانش آموزان اول متوسطه دختر و پسر مشغول به تحصیل در مدارس شهر تبریز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده این است که الگوی سه عاملی برازش قابل قبولی با داده ها دارد. ضریب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه (SBI) از پایایی قابل قبولی بر خوردار است. بالاخره نتایج این پژوهش نشان داد به لحاظ روایی همزمان بین مولفه های فرسودگی مربوط به مدرسه، با درگیری انگیزش یادگیری کلی و زیر مقیاس های آن رابطه منفی معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر مفهوم جدید فرسودگی مربوط به مدرسه همراه با ابزار سنجش آن در موقعیت های تربیتی، آموزشی و مشاوره را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، خستگی هیجانی، بدبینی، فقدان کارایی و درگیری انگیزش یادگیری و تحلیل عامل تاییدی
|
 • Esmaeilmamsharifi, Ali Delavar, Azadebolooky, Somayehshabani Page 1
  Background
  This study was administered with the aim of investigating the psychometric properties of the theoretical part of the driver’s license test. The study sample included the responses of a group of 350 subjects, selected through multi-cluster sampling, to the 30 randomly chosen theoretical questions of the driver’s license test. In order to investigate the psychometric properties of the test questions, the results obtained from both the classical test theory and the item-response test theory were compared and evaluated. The study adopted a descriptive methodology and the accuracy of the sample was verified at the beginning. Factor analysis and Cronboch method were used to determine the unidimensionality of the test. Then the test questions were analyzed based on the classical and the item - response test theories and the question parameters (difficulty, discrimination and guessing) and the ability due to uncertainty were extracted using the simultaneous estimation method.
  Results
  The results of the study confirmed the unidimensionality and independence of the test. After determining the main theory assumptions of the IRT, the model - data fitting was evaluated and the results of the two-parameter model showed better fitting with the data. In the next step, the question parameters and the ability factor were evaluated with the T-test.
  Results
  showed that there was no significant relationship in determining the accuracy of estimating the difficulty, slope and ability parameters between the classical theory and the item - response theory. In order to check the reliability and the stability of the test results on the first run, a test - retest was administered to a sample of 30 subjects. Since the present test is a kind of reference criterion, Kappa coefficient of reliability was used to settle the disagreements. Results showed that there is a significant relationship between the first run and the second run and moreover the test has sufficient reliability and validity to be administered in different cases.
  Conclusion
  The analysis of the question parameters and subjects confirmed the simplicity of the test and its high capacity to distinguish the ability of the subjects. It can, therefore, be concluded that the test questions are more accurate with subjects with lower ability. In comparison to the classical theory, the estimated ability in the item – response theory is closer to the real rate. According to the estimated abilities, questions can be selected based on subjects’ abilities which can finally lead to the creation of a question bank.
  Keywords: evaluation, test, driver's license test, Item, Response Test Theory, Classical Test Theory
 • Akbar Rezaei Page 35
  Background
  The Multidimensional Aptitude Battery (MAB) is a group intelligence test based on the Wechsler Adult Intelligence Scale- Revised (WAIS-R). The MAB is designed for the assessment of a wide range of intellectual abilities of both adults and the16-year old or older adolescents.
  Objectives
  The purpose of the present research was to investigate the adaptation, normalization and the psychometric propertiesof the Persian version of the MAB among the Payame Noor Universitystudent population.
  Methods
  First, the subtests were translated into Farsi. Then, some of the subtest items were adapted to the Iranian culture and were ready to be used. Finally, after the pilot study and resolving the errors, the final subtests were administered to a sample group consisting of 315 students of humanities and basic sciences in Payame Noor University of Tabriz.In this study, the mean and the standard deviation of the subtest raw scores were used to produce the standardized scores (with a mean of 50 and a standard deviation of 10) and then the standardized score conversion chart was formulated.
  Results
  The results of the internal consistency and test- retest reliability revealed that the MAB is adequately reliable. All the subtests had middle and high correlations with Raven’s Advanced Matrices’ intelligence test scores, which showed concurrent validity of these subtests. The correlation coefficients in the multidimensional aptitude subtests were in the range of 0.18 to 0.58. The correlation between the general information, vocabulary and picture completion subtest scores and age was positive and significant, but the correlation between digit symbol, spatial, picture arrangement and object assembly and age was negative and significant. The summary of the regression coefficient results showed that vocabulary subtests were the best predictor of the total score of verbal scale and the spatial subtests were the best predictor of the performance scales and the other subtests were of lower ranks.
  Conclusion
  The results of the study indicated that the Persian version of the MAB is a reliable and valid measurement tool that can be used for academic and career counseling purposes, and basic researches.
  Keywords: aptitude, intelligence, normalization, reliability, validity, verbal scale, performance scale
 • Saeedmoshtaghi, Malekmirhashemi, Hassanpashasharifi Page 63
  Background
  The achievement goal orientation theory is one of the most modern approaches in the motivational psychology. This theory is concerned with students’ motivation.
  Objectives
  The purpose of this study was to examine the validity and the reliability of the achievement goal questionnaire-revised (Elliot and Murayama, 2008) among the Iranian student population. This instrument was applied to the 2x2 framework assessment.
  Methods
  The questionnaires were administrated to 609 Dezful high school students. The psychometric properties were determined based on the appropriate statistical methods.
  Results
  The Alpha coefficients were estimated in the four subscales between 0.68 and 0.79. The results of the exploratory and confirmatory factor analysis revealed that the structure of the questionnaire had an adequate fitting to the data and confirmed the model.
  Conclusion
  According to the estimated psychometric properties, this instrument can be used by the researchers in order to assess the four achievement goal orientations among the student population.
  Keywords: achievement motivation, achievement goal orientation, factor analysis, reliability
 • Naser Yoosefi Page 83
  Background And Objectives
  The main purpose of the present research was to validate the McMaster Clinical Rating Scale (MCRS) among the married men and women who consult the counseling centers in the province of Sanandaj.
  Methods
  The study adopted a correlative design (factor analysis via Tendentious Oblimin Rotation Sort and confirmatory factor analysis). The study sample included 357 subjects who were randomly chosen during two phases (in the first phase, 283 subjects and in the second phase, 74 subjects) from among all the men and women clients in the counseling centers in Sanandaj. The participants completed the McMaster Clinical Rating Scale (MCRS) and the Criterion Questionnaires, and then the data was analyzed using the factor analysis via Tendentious Oblimin Rotation Sort and confirmatory factor analysis.
  Results
  The results obtained from the factor analysis via Tendentious Oblimin Rotation Sort indicated the seven factors of the McMaster Clinical Rating Scale (MCRS), which later fitted the confirmatory factor analysis. The reliability coefficients of the internal consistency including Cronbach’s alpha and split-half were satisfactory for the 60 elements and seven factors (83% and 82% respectively). Furthermore, the discriminating and convergent validity coefficients of the McMaster Clinical Rating Scale (MCRS) were examined by the measurement tools for Communication Patterns Questionnaire(CPQ), locus of control scale(LOCS),self-Differentiation of Self Inventory-2 (DSI-2) and the correlation results for the three criteria are respectively as follows: 46%, 36%, -41%, and -43% which are significant at (P<0001).
  Conclusion
  The results of the factor analysis are consistent with previous findings and considering the validity and the reliability of the McMaster Clinical Rating Scale (MCRS), it can be used in research and clinical environments for distinguishing the normal people from the abnormal ones.
  Keywords: The McMaster Clinical Rating Scale (MCRS), questionnaire validation, validity, reliability
 • Akbar Momenirad, Khadijehaliabadi Page 113
  Background
  By the increasing growth of e-learning courses, the organizations and e-learners are concerned with the quality of aforementioned courses. They are, therefore, seeking to evaluate the different aspects of their courses based on the electronic learning standards.
  Objectives
  The purpose of this research was to investigate the quality of e-learning courses based on e-learning standards in the field of information technology engineering in KhajehNasir al-Din Toosi University of Technology.
  Methods
  Accordingly interaction, instructional design, feedback, content, accessibility and multimedia learning management system were analyzed. The validity of this list was confirmed by the evaluation of the field experts and its reliability,based on Cronbach's alpha, was 0/87.
  Results
  The results showed that the quality of e-learning courses based on e-learning standards in the field of IT in KhajehNasir al-Din Toosi University of Technology is relatively acceptable and the results of T-test were significant.
  Conclusion
  The outcome of this investigation provides useful data for the design and the production of the content, instructional and learning strategies and the decision-making of the organizations and learners.
  Keywords: electronic learning, virtual university, standards of virtual instruction, quality in electronic
 • Hussein Abdollahi Page 131
  Background
  During the past three decades, we have witnessed an outstanding growth in the number of higher education institutions. The growing demand for higher education besides the consequent escalating costs and the restricted financial resources have drawn the attention of the higher education policy-makers to seek ways to increase the efficiency and efficacy of higher education. On the other hand, higher education is criticized for its poor quality and its inconsistency with the market demand. Answering such criticisms requires finding innovative solutions for optimizing the system of higher education.
  Objectives
  The present research intended to answer the following questions in the field of measuring the educational efficiency: What are the obstacles in the way of measuring the educational efficiency of faculty members? In other words what are the challenges of measuring the amount of educational efficiency among faculty members? What is the significance coefficient of the aforementioned challenges and which one has priority over the others?
  Conclusion
  This article was an attempt to review the efficiency factor in the higher educational system in general and to discuss the challenges on the way of measuring the educational efficiency among university faculty members in particular. At the end, some suggestions have been made for the improvement of the measurement of the educational efficiency among the university faculty members.
  Keywords: higher education, educational efficiency, measurement challenges, university faculty members
 • Rahim Badri, Javadmesrabadi, Maryam Palangi, Rahimehfathi Page 163
  Background
  Burnout among students refers to feeling exhausted because of study demands, having a cynical and detached attitude toward one’s study, and feeling incompetent as a student.
  Objective
  This study examines the validity and the reliability of schoolburnout inventory (SBI) in high schools via confirmatory factor analysis.
  Method
  This research adopted a descriptive approach. The study sample included a total of 520 (270 girls, 250 boys) adolescents, selected through random multi-cluster sampling from among high schools of Tabriz. Participants filled out a questionnaire concerning their school burnout.
  Findings
  The results of the confirmatory factor analysis showed that the three-factor solution, compared to other models, fit the data best and also gave the best reliability indices. The three theoretically-derived dimensions of school burnout were closely related but had separate constructs. Finally, the concurrent validity for the School-Burnout Inventory (SBI) was found and the correlations of school engagement with each of the three dimensions of school burnout were examined: the lower their school engagement, the more exhaustion, cynicism and inadequacy they reported.
  Conclusion
  The present study introduced the new concept of school burnout and its measurement instrument in the educational and counseling contexts.
  Keywords: school burnout, exhaustion, cynicism, sense of inadequacy, engagement, confirmatory factor analysis