فهرست مطالب

اندازه گیری تربیتی - پیاپی 8 (تابستان 1391)
 • پیاپی 8 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی دلاور، مسعود براتیان، حسین بجانی، معصومه مسعودیان صفحه 1
  زمینه
  توجه به سلامتی نه از دیدگاه بالینی بلکه از منظر سلامت اجتماعی نگاه تازه ای به سلامتی فراتر از صرفا فقدان بیماری یا ناتوانی بوده و با تاکید بر ارزیابی شخصی افراد از سلامتی خود به کامل بودن عملکرد جسم و ذهن و تطابق اجتماعی اشاره دارد؛ سنجش سلامت و مولفه های تشکیل دهنده آن یعنی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد نیاز به ابزرا ویژه ای دارد.
  هدف
  هدف از انجام این مطالعه استانداردسازی و هنجاریابی HCQ-54 برای دانشجویان متناسب با نگرانی های سلامت آنان در فرهنگ ایرانی بود.
  روش
  این ابزار برای تعیین اندازه و میزان نگرانی های سلامت توسط اسپات و دوش ساخته شده است. سوالات مربوط به سه خرده مقیاس با عنوان نگرانی های جسمی، نگرانی های روانی و نگرانی های اجتماعی نام گذاری شده است. روایی محتوایی آن توسط اساتید روان شناسی و مشاوره تایید و سپس بر روی یک نمونه 2000 نفری دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران اجرا گردید. سوالات با روش آماری مناسب تحلیل و میزان روایی و اعتبار، نقطه برش و نمرات هنجار تعیین گردید.
  یافته ها
  بر اساس محاسبات انجام شده ضریب همسانی درونی خرده مقیاس های نگرانی های جسمی، نگرانی های روانی و نگرانی های اجتماعی به ترتیب برابر با 646/0، 939/0، 894/0 و برای کل مقیاس برابر با 803/0 برآورد شده است. دامنه تغییرات ضرایب همبستگی متقابل بین نمرات خرده مقیاس های تشکیل دهنده HCQ-54 بین 011/0 تا 997/0 قرار دارد. برای تعیین روایی سازه و مولفه های تشکیل دهنده پرسشنامه از روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش به شیوه نرمال شده واریماکس استفاده شد. نتیجه این محاسبات حاکی از اشباع مقیاس از یک عامل معنی دار و مهم با ارزش ویژه 979/12 است و این عامل 843/28% واریانس کل را تبیین می کند. نتیجه نهایی مربوط به مشخصه های آماری گویه های آزمون (پس از مرحله چرخش به شیوه نرمال شده واریماکس)، حاکی از همبسته بودن 46 سوال در یک عامل اصلی است که این عامل نگرانی های سلامت نام گذاری شد. نمره برش مطالعه حاضر برای تفکیک دانشجویان نگران از دانشجویان غیرنگران 62 به دست آمده است. شاخص های روایی بالینی آزمون برای این نقطه تفکیک، شامل حساسیت، ویژگی، کارآیی و اشتباه طبقه بندی به ترتیب برابر با 3/81%، 72%، 80% و 22% برآورد گردید. آزمون t مستقل نشان داد که بین میانگین دو گروه دانشجویان پسر و دختر در خرده مقیاس های HCQ-54 تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به میزان اعتبار و روایی به دست آمده، پرسشنامه نگرانی های سلامت (HCQ-54) ابزاری است که می تواند مورد استفاده محققان قرار گیرد. افزون بر این، می تواند به عنوان ابزاری برای سنجش نگرانی های سلامت دانشجویان در مراکز مشاوره دانشجویی استفاده شود.
  کلیدواژگان: استانداردسازی، هنجاریابی، نگرانی های سلامت، نگرانی های جسمی، نگرانی های روانی، نگرانی های اجتماعی
 • مهناز علی اکبری دهکردی، فرهاد شقاقی، علی اصغر کاکو جویباری، مریم زارع، زینب شایقیان، فاطمه امیرآبادی، فائزه خالقی دلاور، حسنیه شهریاری صفحه 39
  زمینه
  خلق و خو در دوران کودکی از عوامل مهم تعیین کننده مشکلات هیجانی آتی و ابتلا به مشکلات روانپزشکی آینده است، لذا بررسی و شناخت زودهنگام خلق و خوی دشوار و خلق و خوهایی که به نحوی باعث ایجاد مشکل در آینده خواهند شد، ضرورت می یابد. برای نیل به این مقصود، وجود وسیله مناسب ارزیابی هم ضرورت دارد.
  هدف
  از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه خلق و خو و منش کلونینگر، نسخه کودکان(ps-TCI) در جمعیت کودکان پیش دبستانی ایرانی است.
  روش
  در این پژوهش 200 کودک از 5 مهدکودک واقع در شهرستان شهریار به شیوه نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند و خلق و خو وشخصیت آن ها توسط پرسشنامه خلق و خو و منش کلونینگر، نسخه کودکان توسط 18 مربی از مربیان مهدکودک های مورد نظر ارزیابی شد. با فاصله دو هفته، پرسشنامه برای همان کودکان دوباره اجرا و اعتبار و روایی پرسشنامه محاسبه شد.
  یافته ها
  اعتبار از طریق بازآزمایی و آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب ضرایب 89/0 و 82/0 به دست آمد. برای محاسبه روایی نیز از شاخص های روایی همگرا و روایی سازه (تحلیل عاملی) استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی با استفاده از روش های مولفه های اصلی چرخش واریماکس نشان داد که پرسشنامه از 7 عامل همکاری، اجتناب از آسیب، نوجویی، وابستگی به پاداش، پافشاری، خودنظارتی و خودبرتری تشکیل شده است. این عوامل بیش از 19/59 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. روایی همگرای این پرسشنامه با محاسبه ضریب همبستگی زیرمقیاس های این پرسشنامه با یکدیگر و با کل پرسشنامه تایید شد که این ضرایب بین 62/0 تا 71/0 متغیر و معنادار بودند (01/0p<).
  بحث و نتیجه گیری
  با در نظر گرفتن نتایج پژوهش، می توان بیان کرد که پرسشنامه خلق و خو و منش کلونینگر به طور کلی می تواند ابزاری معتبر و پایا در ارزیابی خلق و خو و منش در کودکان پیش دبستانی ایرانی باشد.
  کلیدواژگان: ویژگی های هنجاری، خلق و خو، منش، اعتبار، پایایی
 • حسن محمدطهرانی، عبدالله شفیع آبادی، محمدرضا فلسفی نژاد، سیمین حسینیان صفحه 65
  زمینه
  برخی از افراد در تصمیم گیری شغلی دارای مشکلاتی هستند. تفکرات ناکارآمد درباره خود و قابلیت های تصمیم گیری بصورت بی تصمیمی، اضطراب و افسردگی نمایانده می شود که می تواند مانعی برای رشد حرفه ای باشد. سیاهه تفکرات شغلی بر اساس رویکرد پردازش اطلاعات شناختی، مبتنی بر ارزیابی و مداخله، به منظور بهبود کیفیت تصمیم گیری افراد (سمپسون، پترسون، لنز، ریردان، و ساندرز، 1996؛1998) تهیه شده است.
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور تعیین ویژگی های روان سنجی سیاهه تفکرات شغلی، در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمان اجرا گردید.
  روش
  ابتدا فرم اصلی سیاهه تفکرات شغلی(48 سوال بصورت لیکرت 4 درجه ای از کاملا موافق تا کاملا مخالف)، به فارسی ترجمه و جهت درک صحیح سوال ها مجددا به انگلیسی ترجمه و با فرم اصلی مقایسه شد. تعداد 520 نفر (322 نفر دختر و 198 نفر پسر) از دانشجویان بصورت نمونه گیری مرحله ای خوشه ایانتخاب شدند. پس از اجرای سیاهه تفکرات شغلی با استفاده از نرم افزار اس، پی، اس، اس، جهت تعیین پایایی داده ها از روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ، و به منظور تعیین روایی از روش های تحلیل عاملی با چرخش واریماکس، همبستگی، محتوایی، سازه، همگرا و ملاکی استفاده گردید.
  یافته ها
  روش های بازآزمایی و ضریب آلفا بر اساس نمره کل سیاهه تفکرات شغلی به ترتیب 0.82 و 0.93، و برای خرده مقیاس های سردر گمی در تصمیم گیری 0.88 و 0.77، اضطراب تعهد 0.77 و 0.71، و تعارض بیرونی 0.65 و 0.59، بدست آمد. ضریب همبستگی هر سوال با نمره کل بیانگر همسانی درونی سیاهه می باشد. روش تحلیل عاملی و نمودار اسکری 3 عامل اصلی را در سیاهه مشخص نمود. همچنین ضرایب همبستگی بین سیاهه تفکرات شغلی و ابعاد هشتگانه نظریه، بیانگر روایی محتوایی آن بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که سیاهه تفکرات شغلی، و خرده مقیاس های آن (سردرگمی در تصمیم گیری، اضطراب تعهد، و تعارض بیرونی) دارای روایی و پایایی قابل قبولی بوده و می توان از این ابزار جهت تعیین تفکرات ناکارآمد شغلی در مشاوره شغلی استفاده نمود. از طرفی نتایج حاصل از بررسی توزیع نمرات دانشجویان در سیاهه تفکرات شغلی، نشان داد که بین میزان تفکرات ناکارآمد شغلی در افراد متاهل و مجرد، و همچنین افراد شاغل و غیر شاغل تفاوت معناداری (P<0/01) وجود دارد ولی در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری(P>0/05) وجود ندارد.
  کلیدواژگان: ویژگی های روان سنجی، سیاهه تفکرات شغلی
 • ندا بداقی، نورعلی فرخی، حسن اسدزاده صفحه 85
  پیشینه: برای آگاهی از هویت جنسیتی نوجوانان باید ابزار سنجشی تدوین شود تا بتوان به اطلاعات دقیقتر در این حوزه دست یافت؛ ابزاری که بر مبنای نظری های منسجم بنا شده، ویژگی های روان سنجی آن مورد تائید قرار گرفته و استاندارد شده باشد. در بررسی هویت جنسیتی نوجوانان به جای تشخیصی که طی ساعتها از طریق مصاحبه و مشاوره صورت میگیرد، با ساخت و رواسازی یک پرسشنامه هویت جنسیتی میتوان در زمان بسیار اندک فرد یا گروهی از افراد را از نظر وضعیت هویت جنسیتی شناسایی کرد.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و استانداردسازی پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان انجام شد.
  روش
  جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیهی دانشآموزان مقطع متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی90- 1389 مشغول به تحصیل بودند. نمونه ی آماری شامل580 نفر از دانشآموزان (454 دختر و 126 پسر) بود که با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند.
  نتایج
  پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان دارای 91 سوال و چهار مقیاس هویت موفق، هویت زودرس، هویت دیررس و هویت آشفته بود. روایی سازهی پرسشنامه با استفاده از مدل تحلیل عاملی با روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش واریماکس بررسی شد و سرانجام 4 عامل از آن استخراج گردید. برای بررسی روایی ملاکی پرسشنامه نیز از دو آزمون پرسشنامه سنجش حالات هویت (بنیون و آدامز) و پرسشنامه نقش جنسیت بم استفاده شد. ضریب اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل سوالات و مقیاسهای آن محاسبه شد که مقدار آن از 73/0 تا 82/0 متغیر بود. هنجارهای پرسشنامه پس از مقایسه نمره های دانشآموزان دختر و پسر برای هر کدام از مقیاسهای چهارگانه بر حسب رتبه درصدی و نمره های تراز شده Z وT محاسبه و تدوین شد.
  کلیدواژگان: استانداردسازی، پرسشنامه، هویت جنسیتی، نوجوانان
 • میرزا حسن حسینی، رومینا فرهادی نهاد صفحه 109
  زمینه
  تصویر ذهنی مثبت از برند تاثیر بسزایی در تصمیم گیری برای ورود به دانشگاه دارد و امروزه مورد توجه بسیاری از دانشگاها در سراسر دنیا قرار گرفته است. با توجه به تحقیقاتی که در زمینه سنجش و طبقه بندی ابعاد تصویر ذهنی دانشگاه توسط محققان مختلف انجام شده اما نظر واحد در ارتباط با سنجش آن وجود ندارد. بدین منظور پیشنهاد شده تصویر برند دانشگاه در قالب یک مساله پژوهشی و در محیط پژوهش مورد سنجش قرارگیرد.
  هدف
  هدف از این تحقیق شناسایی مقیاس های سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه پیام نور می باشد.
  روش
  در این تحقیق جهت استخراج تداعی های تصویر برند دانشگاه پیام نور از ادراک خود تفسیری دانشجویان، تکنیک تداعی آزاد مورد استفاده قرار گرفته است.
  یافته ها
  با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه کیفی، در نهایت 13 ویژگی جهت سنجش تصویر برند دانشگاه پیام نور شناسایی شد.
  بحث و نتیجه گیری
  مقیاس های شناسایی شده در این تحقیق به مدیران دانشگاه این امکان را می دهد که با کمی کردن این مقیاس ها در آینده جهت تدوین استراتژی رقابتی، تصویر ذهنی خود را با سایر دانشگاه ها مقایسه کرده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند.
  کلیدواژگان: تصویر ذهنی از برند، تداعی آزاد، دانشجویان، دانشگاه پیام نور
 • زهرا نقش، اعظم مقدم صفحه 133
  زمینه
  در رویکرد سنتی تحلیل داده های IEA از مدل های آماری یک سطحی استفاده می شد. در حالی که در ساختار مدل های خطی سلسله مراتبی، هریک از سطوح به طور متداول توسط زیر مدل خود معرفی می شود و روابط بین متغیرها را در داخل سطح مشخص شده بیان می کنند، و تعیین می کنند که چگونه متغیرها در یک سطح، روابط موجود در سطح دیگر را تحت تاثیر قرار می دهند.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر نشان دادن اهمیت کاربرد تکنیک چندسطحی در تحلیل داده های پرسشنامه دانش آموزان پایه هشتم مطالعه تیمز 2007و مقایسه آن با تحلیل یک سطحی بود.
  روش
  این مقاله تکنیک مدل یابی چند سطحی را با استفاده از نرم افزار HLMبرای تحلیل داده های IEA به دلیل ماهیت این داده ها استفاده کرد. چرا که در داده های IEA دانش آموزان در درون کلاس ها، کلاس ها در درون مدارس و مدارس در درون کشورها آشیانه شده اند.
  یافته ها
  در بررسی یک سطحی(درسطح دانش آموز) رابطه خودپنداره، نگرش و اهمیت با پیشرفت هر سه متغیر(به ترتیب 0.48، 0.296 و 0.134) رابطه معناداری در سطح 001/0 با پیشرفت ریاضی داشتند. هم چنین نتایج تحلیل دو سطحی با استفاده از مدل آنوا یک راهه با اثرات تصادفی نشان داد که این سه متغیر (خودپنداره، نگرش و اهمیت)حدود 10/30 در صد از واریانس پیشرفت ریاضی در سطح دانش آموز و 47% در سطح مدرسه تبیین کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج متفاوت حاصل از این دو تحلیل حاکی از اهمیت کاربرد تحلیل های چند سطحی برای داده های آشیانه ای از جمله داده های تیمز است. تحلیل چند سطحی به بیان دقیق تر پدیده مورد مطالعه می پردازد. لذا با توجه به این که داده های تیمز ماهیت آشیانه ای دارندو داده های آن نیز به صورت چند مرحله ای استفاده از تحلیل چند سطحی به منظور به دست آوردن اطلاعات دقیق تر در مورد عوامل موثر بر پیشرفت دانش آموزان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل چند سطحی، خودپنداره، نگرش، ارزش گذاری، تیمز 2007
 • خدیجه فولادوند، مهری سلطانی، علی فتحی آشتیانی، زهرا شعاعی صفحه 155
  زمینه
  برخی از محققان معتقدند بدون مشغولیت تحصیلی، یادگیری رخ نمی دهد که این مطلب نشان دهنده اهمیت مشغولیت تحصیلی در یادگیری است.
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین مشخصه های روان سنجی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی (AES) تینیو (2009) انجام شده است.
  روش
  پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو بر روی نمونه ای به حجم 358 نفر از دانش آموزان که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شده بودند، اجرا شد. روایی سازه، روایی همگرا و همسانی درونی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و آلفای کرونباخ محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از چرخش متمایل، نشان داد که سوال های پرسشنامه مشغولیت تحصیلی بر حول 3 عامل قرار دارند. شاخص های برازش تحلیل عامل تاییدی وجود عوامل سه گانه را تایید کرد. همچنین نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که در این نمونه الگوی چند عاملی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی، یک الگوی اندازه گیری قابل قبول است. ضرایب همبستگی خرده مقیاس های مشغولیت تحصیلی با هم مثبت و معنادار بودند که نشان دهنده روایی همگرای پرسشنامه مشغولیت تحصیلی بود. در بررسی همسانی درونی نیز، میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه مشغولیت تحصیلی 96/0، مشغولیت رفتاری 90/0، مشغولیت هیجانی 92/0 و مشغولیت شناختی 88/0 بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در بررسی مشخصه های روان سنجی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی، نشان داد این پرسشنامه ابزاری معتبر و روا برای اندازه گیری مشغولیت تحصیلی دانش آموزان ایرانی است. بنابراین پرسشنامه مشغولیت تحصیلی می تواند در امر آموزش و پرورش دانش آموزان کاربردهای مهمی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، همسانی درونی، پرسشنامه مشغولیت تحصیلی
|
 • Ali Delavar, Masoud Baratian, Hussein Bejani, Masoumeh Masoudian Page 1
  The purpose of this paper is to standardize and normalize the health concerns questionnaire-54 (HCQ-54) to assess the health concerns of Iranian undergraduates at the state-run universities in Tehran, including University of Tehran, Tarbiat Moallem University, Allameh Tabatabai University, Shahid Beheshti University, Sharif University of Technology and Amir Kabir University of Technology. To this aim, 2000 undergraduates were selected using the random multi-stage sampling method. The general reliability of the scale and its subscales was computed through internal consistency. The results indicated excellent internal consistency (general Cronbach's alpha coefficient = 0.803, somatic concerns = 0.894, mental concerns = 0.939, social concerns = 0.646) and proved statistically satisfactory. Moreover, the construct validity of the scale was investigated through factor analysis of principal components with varimax rotation, after which a factor emerged that accounted for 28.843% of the total variance of the scale. The cutoff point of the study was 62 with sensitivity and specificity standing at 80% and 72%, respectively. The independent t-test showed no significant difference between male and female students on the HCQ-54 subscales.
  Keywords: standardization, normalization, health concerns, somatic concerns, mental concerns, social concerns
 • Mahnaz Ali Akbari Dehkordi, Farhad Shaqaqi, Ali Asghar Kakou Jouybari, Maryam Zare', Zeinab Shayeqian, Fatemeh Amirabadi, Faezeh Khaleqi Delavar, Hussnieh Shahriari Page 39
  The fact that childhood temperament is one of the most important determinants of adult's emotional and psychological disorders makes early assessment of difficult and problematic temperament necessary. Moreover, appropriate tools are needed to attain this objective. The present study seeks to evaluate the psychometric characteristics of ps-TCI in the Iranian preschoolers. A statistical sample of 200 children from five kindergartens in Shahriar was randomly selected through the process of cluster sampling, and their temperament and personality were tested by 18 kindergarten teachers using the Cloninger’s Preschool Temperament and Character Inventory. After fourteen days, the process was repeated, and its validity and reliability were assessed. The reliability was calculated by test-retest, spilt-half and Cronbach's alpha coefficient as 0.89, 0.75 and 0.82, respectively. The validity of the inventory was also investigated by convergent validity and exploratory factor analysis. The results from factor analysis and varimax rotation method yielded seven factors, including cooperativeness, harm-avoidance, novelty-seeking, reward-dependence, persistence, self- direction and self-transcendence which accounted for 59.19% of the total variance. The convergent validity was confirmed by computing a correlation coefficient between the subscales together and with total scale, which was significant between 0.62 and 0.71 (p<0.01). In conclusion, Cloninger’s preschool Temperament and Character Inventory generally proved to be a valid and reliable tool in evaluating the temperaments of the Iranian preschoolers.
  Keywords: psychometric properties, temperament, personality, validity, reliability
 • Hassan Muhammad Tehrani, Abdollah Shafiabadi, Muhammad Reza Falsafinejad, Simin Husseinian Page 65
  Many people have difficulty making career decisions. Dysfunctional thinking about themselves and their decision-making abilities has been shown to contribute to indecision, anxiety, and depression, which may in turn inhibit career development. Based on cognitive information processing (CIP) approach, evaluation and intervention, the Career Thought Inventory (CTI) (Sampson, Peterson, Lenz, Reardon, & Saunders, 1996/1998) is provided to improve the quality of decision-making. The purpose of this study is to determine the psychometric properties of CTI among the students of Islamic Azad University of Kerman. First, the original form of CTI was translated into Persian and then back into English to understand the questions correctly and compare the translated form to the original one. 520 university students (322 females and 198 males) were selected by multi-stage cluster sampling. Test-retest and Cronbach's alpha coefficient were used to determine the reliability of the test while factor analysis, varimax rotations, content, construct, convergent and criterion validity were used to determine its validity. The Cronbach's alpha coefficient and test-retest methods calculated scale reliability as 0.93, total score as 0.82, DMC as 0.88 and 0.77, CA as 0.77 and 0.71, and EC as 0.59 and 0.65. Significant correlations between each item and the total score indicated internal consistency. Factor analysis of data and Scree plot showed three factors. Correlations among CTI scales and CIP content dimensions confirmed the content validity of the scale. The results showed that CTI and its subscales (DMC, CA, and EC) have acceptable validity and reliability and can be used to determine dysfunctional career thoughts. They also demonstrated that there were significant differences between single and married as well as employed and unemployed students (p<0/01), but no significant difference between female and male students (p>0/05).
  Keywords: cognitive information processing (CIP) approach, dysfunctional career thoughts, decision making confusion (DMC), commitment anxiety (CA), external conflict (EC), career thoughts inventory (CTI)
 • Neda Bodaqi, Nour Ali Farrokhi, Hassan Asadzadeh Page 85
  The present study aims to prepare and standardize a teenager's gender identity questionnaire for 15-18 year-old teenagers of Tehran city. The questionnaire included 91 questions measuring four scales, including successful identity, premature identity, serotinous identity and troubled identity. 580 high-school students (454 females and 126 males) of Tehran city in the school year 2010-2011 were randomly selected as the sample volume. The construct validity of the questionnaire was assessed by factor analysis of main components and varimax rotation, and four factors were derived from the questionnaire. Moreover, Bennion and Adam's identity status measurement questionnaire and Bem's sex role questionnaire were used to measure the criterion validity of teenager's gender identity questionnaire. The validity coefficient of the questionnaire and its scales was determined by Cronbach's alpha coefficient to fluctuate between 0.73 and 0.82. After the marks received by male and female students were compared, the questionnaire norms for each scale were calculated and recoded on the basis of T and Z scaled marks.
  Keywords: standardization, questionnaire, teenager's gender identity
 • Mirza Hassan Husseini, Roumina Farhadinahad Page 109
  A positive brand image could greatly influence the decision to attend a university and is, thus, given more significance by the universities around the word. However, there is no unanimity among the researchers regarding the measurement and classification of university image. Therefore, the university brand image is suggested to be studied as a research problem in the related context. The purpose of this study is to identify the appropriate scales to measure the brand image of Payame Noor University. The free-association method was, thus, adopted to extract the brand image of the university from the student's self-explicated perceptions. The analysis of the results led to the identification of 13 attributes of Payame Noor University brand image. The identified scales would provide the university officials with the opportunity to compare the brand image of their respective university with that of other universities and identify their strengths and weaknesses in order to develop a competitive strategy.
  Keywords: brand image, free association, students, Payame Noor University
 • Zahra Naqsh, Azam Moqaddam Page 133
  In traditional approaches, single-level statistical models were generally used to analyze IEA data. In hierarchical linear models, each level is, however, introduced by its sub-model, and the variable's interrelations are explained in each specified level. The way the variables affect the existent relations in other levels is also determined. The main purpose of this paper is to compare multi-level modeling and single-level analysis techniques and underline the importance of applying the former in analyzing the data extracted from the TIMSS 2007 questionnaires completed by the eighth graders. Due to their nature, the IEA data were analyzed by HLM software as the students were nested within classes, classes within schools, and schools within countries. In the single-level analysis, there was a significant relationship between self-concept, attitude and evaluation at 0.001 level with mathematics achievement (0.48, 0.296 and 0.134, respectively). Furthermore, the results of two-level analysis by one-way ANOVA with random effects showed that these three variables (self-concept, attitude and evaluation) explained 30.10% and 47% of mathematics achievement variance at student and school levels, respectively. The different results of these two analyses demonstrated the importance of using multi-level analyses for nested data like TIMSS. Regarding the nested nature of TIMSS data and the multi-level method used to extract them, the application of multi-level modeling techniques is recommended to obtain more detailed data on the factors influencing the student's achievement.
  Keywords: multi, level analysis, self, concept, attitude, evaluation, TIMSS 2007
 • Khadijeh Fouladvand, Mehri Soltani, Ali Fathi Ashtiani, Zahra Shoa'I Page 155
  This study is an attempt to examine the psychometric properties of the academic engagement scale formulated by Tinio in 2009. The academic engagement scale was administered to a sample volume of 358 students who were randomly selected thorough the process of cluster sampling. The construct validity, convergent validity and internal consistency of the scale were calculated by exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, Pearson's product-moment correlation coefficient and Cronbach’s alpha coefficient. The results of principle component analysis and oblique rotation demonstrated that the academic engagement scale had three factors. The goodness of fit indices of confirmatory factor analysis also confirmed the three factors. Moreover, the multidimensional scales of academic engagement scale were shown to be an acceptable measurement model in this sample. The correlation coefficients between academic engagement subscales were positive and significant (p<0.05), which confirmed the convergent validity of the scale. Regarding the internal consistency, the alpha coefficient was calculated as 0.96, behavioral engagement as 0.90, emotional engagement as 0.92 and cognitive engagement as 0.88 of the total scale. In conclusion, Tinio's scale was proved to be a valid and reliable instrument for measuring THE academic engagement of the Iranian students.
  Keywords: factorial analysis, internal consistency, academic engagement scale