فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/24
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد تقدیسی، حاجی قلی کمی، محمد کابلی، محمود کرمی صفحه 1
 • سعیده کیوانلو، محمد سوداگر صفحه 11
  انجماد جنین ماهیان عبارت از جایگزین کردن مواد ضد انجماد با آب درون جنین است. این مواد در غلظت های بالا سبب ایجاد مسمومیت و مرگ در جنین ماهیان می شوند، از اینرو توجه به غلظت مواد مورد استفاده و مدت زمان در معرض قرار گرفتن جنین با این مواد بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق جنین ماهی قره برون در دو مرحله تکامل جنینی (24 و 48 ساعت پس از لقاح) برای دو زمان 5 و 10 دقیقه در مواد ضد انجماد شامل گلیسرول، استامید و دی متیل سولفوکساید در غلظت های 1 تا 6 مولار غوطه ور شد. سپس جنین ها آبکشی شدند و در داخل انکوباتورها ادامه روند مراحل تکاملی خود را طی کردند. نتایج نشان داد غلظت های مختلف دی متیل سولفوکساید نسبت به گلیسرول و استامید، سمیت کمتری برای جنین ماهی قره برون داشت و جنین توانست این ماده را در غلظت های بالا به خوبی تحمل کند. استامید بیشترین اثرات سمی را بر جنین ماهی قره برون داشت بطوریکه در مرحله 24 و 48 ساعت پس از لقاح، درصد تفریخ بترتیب در غلظت های بالاتر از 3 و 4 مولار، به صفر رسید. با افزایش غلظت مواد ضد انجماد، درصد تفریخ کاهش یافت (بجز دی متیل سولفوکساید در مرحله 24 ساعت پس از لقاح). در تحقیق، افزایش زمان غوطه وری از 5 به 10 دقیقه در جنین ماهی قره برون سبب شد درصد تفریخ کاهش یابد. با پیشرفت روند تکاملی از 24 به 48 ساعت، حساسیت جنین ماهی قره برون نسبت به دو ماده دی متیل سولفوکساید و گلیسرول کاهش یافت. اما در استامید شرایط کاملا متفاوت بود و با پیشرفت روند تکاملی، حساسیت جنین نسبت به غلظت های مختلف این ماده افزایش یافت و روند درصد تفریخ بصورت کاهشی بود بنحویکه درصد تفریخ در غلظت های بالاتر از 3 مولار استامید به صفر رسید.
  کلیدواژگان: مواد ضد انجماد، جنین ماهی قره برون، گلیسرول، دی متیل سولفوکساید، استامید
 • سیدامیر احمدیان، شاهرخ پاشایی راد صفحه 19
  یکی از بزرگترین خانواده های متعلق به راسته دوبالان خانواده سیرفیده با 3 زیرخانواده، 15 قبیله و حدود 6000 گونه می باشد که با نامهای Hoverfly و Flowerfly در دنیا شناخته می شوند. مگس های گل بالغ از شهد و گرده گلها تغذیه می کنند و بدلیل تغذیه برخی گونه ها در دوران لاروی از شته ها، در کنترل بیولوژیک آفات نقش مهمی ایفا می کنند. در تحقیق حاضر، تنوع گونه ای مگس های گل شهرستانهای فیروزکوه طی سالهای 89-1388بررسی شد. سپس شاخص های اکولوژیک شامل: شاخص های تنوع گونه ای سیمپسون و شانون- وینر، شاخص های یکنواختی سیمپسون، کامارگو و اسمیت- ویلسون، غنای گونه ای، واریانس و انحراف معیار استاندارد نیز مورد محاسبه قرار گرفتند. نمونه های بالغ مگس های گل با استفاده از تور حشره گیری به دو روش تصادفی و انتخابی جمع آوری و پس از اتاله به آزمایشگاه سیستماتیک جانوری دانشگاه شهید بهشتی منتقل شدند و توسط کلیدهای شناسایی موجود Stubs و Falk (1996)؛ Bi-Bienko (1988) و Speigh و Sarthou (2008) مورد شناسایی قرار گرفتند. در نهایت گونه های شناسایی شده برای تایید نهایی به کشور روسیه نزد دکترBarkalor فرستاده شد. در مجموع 21 گونه از دو زیر خانواده Syrphinae و Eristalinae جمع آوری شد.
  کلیدواژگان: سیرفیده، تنوع گونه ای، فیروزکوه
 • رضا جلیلی، ناصر آق، فرزانه نوری، ماریا محسنی، احمد ایمانی صفحه 33
  هدف از این تحقیق بررسی اثرات جایگزینی آرد ماهی با منابع پروتئین گیاهی در سطوح بالا بر شاخص های رشد، کارایی تغذیه ای، ترکیب شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد. 700 عدد ماهی با وزن متوسط 2±15 گرم انتخاب و در داخل 12 تانک (300 لیتری) با تراکم 50 عدد در هر تانک نگهداری و به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. از منابع پروتئین گیاهی در 3 سطح 40، 70 و 100 درصد جایگزین آرد ماهی به همراه یک گروه شاهد، استفاده شد. نتایج نشان داد که جایگزینی40 درصد آرد ماهی جیره با منابع گیاهی اثرات منفی معنی داری بر شاخص های رشد (وزن نهایی 0/2±0/69 گرم)، کارایی تغذیه ای و ترکیب شیمیایی بافت عضله ماهیان در مقایسه با گروه شاهد (وزن نهایی 0/2±1/71 گرم) را نداشت (05/0P>). جایگزینی 70 و 100 درصد آرد ماهی جیره با منابع پروتئین گیاهی باعث کاهش معنی دار شاخص های وزن نهایی (بترتیب، 0/1±9/56 و 0/3±9/47)، ضریب تبدیل غذایی، پروتئین بافت عضله، ضریب کارایی چربی و پروتئین و ارزش تولیدی پروتئین در ماهیان گردید (05/0P<). با افزایش میزان جایگزینی آرد ماهی با منابع پروتئین گیاهی درصد اسیدهای چرب 6-n18:2 و 3-n18:3 در بافت عضله ماهیان در مقایسه با گروه شاهد بطور معنی داری افزایش یافت (05/0P<).
  کلیدواژگان: آرد ماهی، پروتئین گیاهی، رشد، پروفیل اسیدهای چرب، قزل آلای رنگین کمان
 • سیامک یوسفی سیاهکلرودی صفحه 43
  به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیتی آهوان دو منطقه مند بوشهر (استان بوشهر) و دیمه رامهرمز (استان خوزستان)، در سال 1389 پس از نمونه برداری 4 عدد از این آهوان و استخراجDNA از سرگین آنها، از 6 نشانگر ریزماهواره استفاده گردید. پس از تکثیر جایگاه ها به روش PCR و تعیین ژنوتیپ، با استفاده از نرم افزار MEGA 0/4 (A 40beta) آنالیزهای مربوطه انجام پذیرفت. در این تحقیق از بین نشانگرهای مورد مطالعه، جایگاه 33HDZ749 با 4 آلل دارای بیشترین آلل و سایر نشانگرها همگی دارای 2 آلل بودند. بیشترین محتوای اطلاعات چند شکلی، در جایگاه 33HDZ749 نمایان شد. فاصله ژنتیکی بین دو جمعیت به روش Nei، 752/0 برآورد گردید و در دو جمعیت مورد مطالعه، کلیه جایگاه ها در تعادل هاردی- واینبرگ بودند (05/0>P).
  کلیدواژگان: آهو، تنوع ژنتیکی، نشانگرهای ریزماهواره
 • نگار قطب الدین، رضا فاطمی، تورج ولی نسب صفحه 47
  در این تحقیق، خرچنگهای حقیقی (Brachyura) در مناطق جزر و مدی شمال غرب خلیج چابهار در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شدند. نمونه ها در فروردین ماه 1390 با استفاده از دست و ساچوک از حرای دست کاشت در این منطقه جمع آوری شدند. خرچنگها در الکل 70 درصد فیکس و سپس به آزمایشگاه انتقال داده شدند و با استفاده از کلیدهای شناسایی مورد شناسایی قرار گرفتند. طی این مطالعه در منطقه جزر و مدی شمال غرب خلیج چابهار در مجموع 8 گونه متعلق به 5 خانواده، Camptandriidae، Ocypodidae Dotollidae، Macrophthalmidae و Varunidae شناسایی شدند و مشخصات مرفولوژی آنان مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: خرچنگهای حقیقی، اکوسیستم حرا، خلیج چابهار، دریای عمان
 • عادله دیوسالار، زهره زارع صفحه 55
  این تحقیق به بررسی سمیت نانوامولسیون طراحی شده با فرمولاسیون جدید روی بافت کبد موش سوری پرداخته شده است. به همین منظور تعداد 60 موش سوری نر با وزن 30 تا 40 گرم انتخاب شد. به نمونه های مورد آزمایش، 500 ماکرولیتر از نانوامولسیون به صورت تزریق درون صفاقی افزوده و بعد از فاصله زمانی 1، 5 و 10 روز، مطالعات بررسی سمیت از طریق تکنیک های هیستوتکنیک و سنجش آنزیم های کبدیALT وAST و آلکالین فسفاتاز انجام گرفت. نتایج مطالعات هیستوتکنیک روی بافت کبد هیچ تغییر معنی داری در تعداد سلول های کوپفر و هپاتوسیت و همچنین قطر پورت ها نشان نداد اما تغییراتی در نظم و انسجام سلول های کبدی نمونه های تیمار نسبت به کنترل مشاهده شد که می-توان آن را یکی از اثرات جانبی نانوامولسیون به حساب آورد. همچنین نتایج سنجش های آنزیمهای کبدی، هیچگونه اختلاف معنی داری را بین گروه های کنترل و مورد آزمایش نشان نداد به این مفهوم که در تمام مقایسه ها P value به نحو قابل توجهی بالاتر از 05/0 بود. با توجه به داده های بدست آمده می توان نتیجه گرفت که نانوامولسیون طراحی شده در دوز 500 ماکرولیتر در موش های سوری نر اثرات جانبی کمی د ارد و می تواند بعنوان حامل داروهای مختلف از جمله داروهای شیمی درمانی بکار برده شود.
  کلیدواژگان: نانوامولسیون، آنزیم های کبدی، ضایعات پاتولوژیک، هیستوتکنیک
 • مهرنوش شیرانی، علیرضا میرواقفی، حمید فرحمند، محمد عبداللهی صفحه 63
  خلیج فارس بدلیل دارا بودن ذخایر عظیم نفتی و اثرات سوء ناشی از آن نیز منطقه ای آلوده بشمار می رود که می تواند پیامدهای سوء زیست محیطی بسیاری را برای موجودات زنده موجود و نیز حلقه های بالاتر زنجیره غذایی مانند انسان به همراه داشته باشد، لذا پایش مداوم موجودات ساکن در این محیط دارای اهمیت می باشد و نیازمند روش های ساده و مقرون بصرفه است. در این تحقیق بایومارکرهای آنزیمی آنتی اکسیدانی کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون رداکتاز (GR) در کبد ماهی گل خورک Periophthalmus waltoni در سه ایستگاه خور سلطانی، جزیره شیف و بندر عامری در منطقه بوشهر نشان دهنده فعالیت بالا و تفاوت معنی دار (P<0.05) این آنزیم ها در منطقه خور سلطانی نسبت به دو ایستگاه دیگر بودند. اگر چه تفاوتی میان دو جنس نر و ماده در هر یک از ایستگاه ها دیده نشد. داده های حاصل از سنجش هیدروکسی پیرن در صفرای ماهیان سه ایستگاه نشان از مواجهه ماهیان خور سلطانی با بار بالای آلاینده های نفتی داشت (P<0.05) که این سه بایومارکر تاییدی بر نتایج یکدیگر بودند و می توانند در مطالعات بعدی نیز مورد استفاده و سنجش قرار گیرند.
  کلیدواژگان: بایومارکر، کاتالاز، گلوتاتیون رداکتاز، آلودگی نفتی، گل خورک، خلیج فارس
 • مینا صدوق، حامد منوچهری، بابک مقدسی، فاطمه قانع صفحه 73
|
 • Mohammad Taghdisi, Haji Gholi Kami, Mohammad Kaboli, Mahmood Karami Page 1
  Fauna of reptiles and amphibian of Sarigol National Park studied from spring 2009 to autumn 2011. For this reason, 140 quadrat 200 ×200 meter district level choose accidentally and sampling during transect route 200 meter line in center of these quadrats. Sampling recognition has been done based on bimetric and meristic measurement and according to available valid recognition keys. In this research, from reptiles order 22 species, 20 species and 11 family and from amphibian 2 species, 2 genus and 2 family were identified. Oligodon taeniolatus, Lytorhynchus ridgewayi, Gloydius halys and Bunopus crassicaudus species reported for the first time from Northern Khorasan province.
  Keywords: Fauna, Amphibian, Reptiles, Sarigol National Park, Northern Khorasan Province
 • Saeeideh Keivanloo, Mohammad Sudagar Page 11
  Embryo cryopreservation means substantiation of the body water with a cryoprotectant. In this study, Persian sturgeon (Acipenser persicus) in two stages of embryonic development (24 and 48h post-fertilization) were exposed to various cryoprotectants including: glycerol, acetamide and dimethyl sulfoxid (DMSO) in concentration ranging from 1 to 6M for an equilibration period of 5 and 10 minutes. Embryos were then washed and incubated until hatched. Our results indicated that different concentrations of DMSO had less toxicity compared to glycerol and acetamide. Moreover, embryos could tolerate DMSO in high concentrations. Acetamid was found to be the most toxic as hatching rate decreased in high concentration of 3 and 4M in stages of embryonic developmental 24 and 48h post-fertilization, respectively. As concentrations were increased, hatching rate decreased (except DMSO in stage of 24h post-fertilization). Similarly, hatching rates of embryos were decreased as the exposure time increased (5 to 10 min). Twenty four hour embryos showed less sensitivity to DMSO and glycerol than to 48h embryos. With the increasing of the embryonic development sensitivity to acetamide were increased and hatching rates showed decreasing trend (hatching rate reached to 0% in concentrations above 3M).
  Keywords: Cryoprotectant, Acipenser persicus embryos, Glycerol, ¬ DMSO, ¬ Acetamide
 • Sayed Amir Ahmadian, Shahrokh Pashaei Rad Page 19
  The Syrphidae family is one of the largest families of Diptera which known as hoverfly and flowerfly in the world. This family is consists of 3 sub families and 15 tribes and about 6000 species. Flowerflies in imago stage feed entirely on nectar and pollen while some species in larval stage feed on aphids. They play an important role in biological control. In present study, species diversity investigation was carried out in Firuzkuh County, during 2009-2010. Then ecological indices including: Measures of heterogeneity Simpson and Shannon-winer, measures of evenness Simpson, Camargo and Smith-Wilson, species richness, Variance and standard deviation were estimated. Adult specimens were collected with sweeping net and specimens were transferred to laboratory in Shahid Beheshti University, and by using identification keys such as: Stubs & Falk,1996; Bi-Bienko, 1988 and Speigh & Sarthou, 2008 were identified. For confirmation we sent the species to Dr. Barkalov from Russia and were confirmed. In totally, we collected 25 species from 2 sub families of Syrphinae and Eristalinae
  Keywords: Syrphidae, Species diversity, Firuzkuh County
 • Reza Jalili, Naser Agh, Farzaneh Noori, Maria Mohseni, Ahmad Emani Page 33
  The present study was performed to elucidate the probable effects of higher levels of replacing fish meal with plant protein on growth performance, feed utilization indices and muscle fatty acid profile of rainbow trout. 700 fish with average weight of 15±2g were distributed into 12 (300L) tanks (50 fish/tank) and cultured for 60 days using experimental diets. Fish meal was substituted by plant protein at three levels of 40, 70, and 100% along with a control diet. Results showed that 40% fish meal replacement with plant protein did not have negative effects on growth indices (final weight: 69.0±2.0g, feed utilization and muscle proximate composition compared to control group (final weight: 71.1±2.0g). However, replacing fish meal with 70% and 100% plant protein showed significantly decreased in final weight 56.9±1.0 and 47.9±3.0 grams, respectively, feed conversion ratio, protein content of fillets, protein and lipid productive values and protein efficiency ratio (P<0.05). Higher fish meal replacement with plant protein concomitantly resulted in significant increase of C18:2n-6 and C18:3n-3 in fillets compared to fish fed with control diet (P<0.05).
  Keywords: Fish meal, Plant protein, Growth, Fatty acid profile, Rainbow trout
 • Siamak Yousefi Siahkalrodi Page 43
  The six microsatellite markers were used to study inter and intra populations genetic diversity of gazelles (Gazella subgutturosa) of Mond and Dime Protected areas, Fecal samples were used for DNA extraction. Statistical analysis for determining different parameters was implemented using statistical software after loci amplifying by PCR and genotyping. In this research, among the studied loci, 33HDZ749 locus had the highest number of alleles (4 alleles) and the other loci had the lowest number of alleles (2 alleles). The highest level of Polymorphic information content was observed in 33HDZ749 locus. The phylogenetic studies showed, the genetic distance between two populations by Nei method was estimated 0.752. In this study, all loci were indicating Hardy-Weinberg equilibrium (P<0.05).
  Keywords: Gazelle, Genetic Diversity, Microsatellites Markers
 • Negar Ghotbeddiny, Reza Fatemi, Tooraj Valinassab Page 47
  Specimens of the Brachyura (8 species) belonged to 5 families including: Camptandriidae, Dotillidae, Ocypodidae, Macrophthalmidae and Varunidae were carried out at northwest of Chabahar Bay in intertidal zones of Sistan and Baluchistan coast (north of Oman Gulf) in spring 2011. The specimens were collected using hand and sometimes by using a scoop net and preserved in 70% alcohol, shipped to the laboratory and identified by using identification keys. Diagnostic characteristics of these species were investigated too.
  Keywords: Brachyuran crabs, Mangrove ecosystem, Chabahar Bay, Oman Sea
 • Adeleh Divsalar, Zohre Zare Page 55
  In present study, we have investigated the toxicity of a new designed nanoemulsion on mice liver.A total number of 60 male mice with the average weight of 30-40g were selected. The experiment groups of mice received 500ML nanoemulsion via I.P. injection and after interval times of 1, 5 and 10 days, toxicity studies were done using histochemical techniques and assay of different liver enzymes (ALT, AST and ALP) in all groups. Results of histochemical studies did not show significant changes in the numbers of Kupfer and hepatocyte cells and ports diameters; whereas the organization of liver cells was changed, which considered as a side effect of nanoemulsion. Also, results of liver enzymes did not show significant difference in experiment groups relative to control (P>0.05). According t resultos, we can be concluded that new designed nanoemulsion (500 ML) had not serious side effects on mice, and then this nanoemulsion might act as a drug carrier especially anticancer drugs.
  Keywords: Nanoemulsion, Liver enzymes, Pathological lesions, Histotechnique
 • Mehrnoosh Shirani, Alireza Mirvaghefi, Hamid Farahmand, Mohammad Abdollahi Page 63
  Persian Gulf is known as an area with great amounts of oil reservoirs and due to this fact it has lots of harmful effects; so monitoring of this area is very important and it needs simple methods that reduce cost. Catalase (CAT) and glutathione reductase (GR) as antioxidant enzymatic biomarkers were assayed in liver of mudskipper Periophthalmus waltoni in 3 different stations in Bushehr coastal waters: Soltani Inlet, Shif Island and Ameri Port which showed significant differences (P<0.05) of enzyme activity in Soltani Inlet samples. Differentiation with sexes were not significant in three stations. 1-hydroxypyrene in bile of samples showed high and significant (P<0.05) amounts of oil pollution in Soltani Inlet in compare with two other stations. These three biomarkers were verified each other and have the potential of using in future studies.
  Keywords: Biomarker, Catalase, Glutathione reductase, Oil pollution, Mudskipper, Persian Gulf
 • Mina Sadough, Hamed Manouchehr, Babak Moghaddasi, Fatemeh Ghane Page 73
  In order to study benthic Foraminifera abundance in southern coast of Caspian Sea (Fereidoonkenar to Babolsar), sediment samples were gathered with Vanvin Grab from 12 stations (3 transects and each of them contains the depth 5, 10, 15 and 20 meters) in spring 2011. Environmental conditions of water near the bottom including: Temperature, dissolved oxygen and salinity were measured during sampling and analysis of grain size and counting of benthic forms were done in laboratory and their relationship with the Foraminifera communities was studied. Water temperature (20/2-22°C), dissolved oxygen (6.40–8.60mg/l) was measured and salinity with not too much difference was (10/6–11ppt). Structure of the bottom sediment mostly consisted of fine sand; very fine sand, silt and clay. These benthic Foraminifera were observed in all stations and they had the most abundance among the other meiobenthose and the cosmopolitan Foraminifera, Ammonia beccarii caspica was the dominant species and was present in all sampling stations. Density of benthic forms had a positive correlation with temperature, dissolved oxygen and salinity and had a significantly correlation with grain size, that their density were increased with adding silt and clay rate. The structure of the sediments, dissolved oxygen and temperature seemed to be the most important abiotic factors for controlling the abundance of benthic Foraminifera in the sampling stations.
  Keywords: Benthic Foraminifera, Abundance, Fereidoonkenar, Babolsar, Caspian Sea