فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 18 (پیاپی 58، هفته چهارم شهریور 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/30
 • تعداد عناوین: 4
|
 • شهناز رضوی، زینب جاودان، محمدحسین نصر اصفهانی، مسعود صادقی صفحه 1
  مقدمه
  جهت افزایش احتمال لقاح در مواردی که عدم موفقیت لقاح بعد از انجام تزریق سیتوپلاسمی اسپرم به درون تخمک (ICSI)، ناشی از فعال نشدن تخمک باشد، فعال کردن تخمک به صورت مصنوعی توصیه می شود. روش های فعال کردن مصنوعی تخمک از طریق استفاده از یک ماده شیمیایی یا به طریق الکتریکی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر یونومایسین به عنوان یک ماده شیمیایی که به طور مصنوعی باعث فعال سازی تخمک می شود، بر میزان لقاح، تسهیم، رشد و نمو جنین و میزان بارداری بعد از انجام ICSI انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مداخله ای در سال 84-1383 بر روی 87 زوج نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان که علت ناباروری آنها فاکتورهای مردانه بود، انجام شد. مایع سمن از افراد مورد مطالعه جهت درمان ICSI جمع آوری شد. بخشی از آن جهت آنالیز معمول سمن که شامل بررسی غلظت، تحرک و مورفولوژی است، بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی استفاده شد و باقیمانده نمونه ها به روش با Pure Sperm شستشو داده شد و جهت انجام عمل ICSI مورد استفاده قرار گرفت. برای هر بیمار، اووسیت ها به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تیمار قرار گرفتند. اووسیت های گروه تیمار به مدت 10 دقیقه در مجاورت با 10 میکرو مولار یونومایسین قرار گرفتند. پس از گذشت 18- 16 ساعت از تزریق به داخل اووسیت، میزان لقاح بر اساس مشاهده پیش هسته ها بررسی شد. میزان تسهیم و کیفیت جنین 48 و 72 ساعت پس از لقاح برای هر دو گروه بررسی و ثبت شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماریSPSS (نسخه 5/11) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت مقایسه میانگین داده ها بین دو گروه از آزمون تی استفاده شد. میزان pکمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بین دو گروه از نظر میزان لقاح و درصد تسهیم 72 ساعت بعد از ICSI تفاوت معنی داری مشاهده شد (001/0>p). به علاوه در بیمارانی که گروه کنترل آنها فاقد لقاح بود، از گروه تیمار با یونومایسین، 2 عدد بارداری به دست آمد. در حالی که در گروهی که میزان لقاح پایین (33-1%) بود، میانگین میزان لقاح در گروه تیمار آنها (31/58%) نسبت به گروه کنترل (3/14%) به طور معنی داری افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  فعال سازی مصنوعی تخمک با استفاده از یونومایسین نه تنها بر میزان موفقیت در لقاح، بلکه بر میزان تسهیم و همچنین رشد جنین اثر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: تزریق اسپرم به داخل تخمک، عدم لقاح، فعال سازی تخمک، یونومایسین
 • سکینه محمد علیزاده چرندابی، مهین کمالی فرد، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، محمد اصغری جعفرآبادی، فاطمه امیدی صفحه 10
  مقدمه
  تغذیه دوران بارداری عامل اصلی در سلامتی مادر و رشد و نمو جنین او می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رفتار تغذیه ای زنان باردار در سه ماهه اول بارداری و ارتباط برخی مشخصات فردی- اجتماعی با این رفتارها انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی در سال 1390 بر روی 103 زن باردار 14-8 هفته مراجعه کننده به 4 مرکز بهداشتی-درمانی شهر کرج انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خود ساخته مشتمل بر 21 سوال در زمینه رفتار تغذیه ای بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 13) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تعیین ارتباط برخی مشخصات فردی و اجتماعی با رفتارهای تغذیه ای از آزمون های آماری رگرسیون لوجستیک و خطی استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  حدود نیمی از زنان (4/53%)، بارداری اولشان را سپری می کردند. 71 نفر (69%) از آنان اظهار داشتند که در مورد تغذیه دوران بارداری آموزشی دریافت نکرده اند. میانگین ± انحراف معیار امتیاز رفتار تغذیه ای در کل 2/17± 0/32 و در زمینه برخورد با مشکلات شایع دوران بارداری 2/8 ± 5/18 از محدوده امتیاز قابل کسب 0-100 بود. رفتار تغذیه ای 57 نفر (55%) زنان در کل و 84 نفر (81%) در زمینه برخورد با مشکلات دوران بارداری در حد ضعیف (امتیاز کمتر از 33) بود. یک چهارم از زنان مکمل اسید فولیک در دوران بارداری دریافت نکرده بودند. ارتباط آماری معنی داری بین میانگین نمره کل رفتار تغذیه ای با سطح تحصیلات (020/0=p) و متوسط درآمد ماهانه خانوار (017/0=p) وجود داشت. همچنین بین تعداد بارداری با مصرف اسید فولیک (023/0=p)، بین متوسط درآمد ماهیانه خانوار و دریافت بهینه گروه گوشت و حبوبات و نیز گروه شیر و لبنیات (به ترتیب 001/0=p= 0/014، p) ارتباط معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  رفتار تغذیه ای اکثر زنان باردار به ویژه افراد با سطح تحصیلات و درآمد پایین نامطلوب است. همچنین دریافت ناکافی گروه گوشت و حبوبات و گروه شیر و لبنیات در بین افراد دارای درآمد پایین شایع تر است.
  کلیدواژگان: رفتار تغذیه ای، زنان باردار، مشخصات فردی، اجتماعی
 • میترا زندی، زهره ونکی، مرضیه شیوا، عیسی محمدی صفحه 19
  مقدمه
  حمل جایگزین (رحم جایگزین) یکی از تکنولوژی های جدید کمک باروری است که تاکنون پیامدهای عمیقی در اخلاق، حقوق، مذهب و جامعه به دنبال داشته است. جمع آوری اطلاعات در این زمینه نه تنها به منظور آگاه ساختن موسسان این تکنولوژی و قانون گذاران از مسائل موجود، بلکه به منظور تنظیم قوانین مناسب و ایمن برای زوج نابارور، مادر جایگزین و کودک ضروری است. مطالعه حاضر با هدف درک و تبیین تجارب مددجویان حمل جایگزین (مادران استفاده کننده از حمل جایگزین و دهندگان رحم) از معضلات قانونی حمل جایگزین و بررسی نحوه برخورد آنان با این شرایط انجام شده است.
  روش کار
  در این مطالعه کیفی که در سال 1390 بر روی 20 نفر صورت گرفت. 11 نفر از مادران استفاده کننده از حمل جایگزین و 4 نفر از دهندگان رحم به روش نمونه گیری هدفمند از پژوهشگاه رویان و سایر مراکز ناباروری کشور انتخاب شدند. همچنین جهت تلفیق منابع با 5 نفر از پرسنل مراکز ناباروری نیز مصاحبه شد. به منظور گردآوری داده ها 25 مصاحبه بدون ساختار و عمیق انجام شد. برای سازماندهی بهتر داده ها از نرم افزار MaxQDA 2007 استفاده شد. تحلیل داده ها همزمان با گردآوری آنها و به روش آنالیز محتوای کیفی قراردادی انجام شد. این مطالعه مورد تایید کمیته اخلاق دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه رویان قرار گرفته است. اطلاعات پس از جمع آوری به روش تحلیل محتوای متعارف مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تجارب مشارکت کنندگان نشان می دهد که مادران استفاده کننده از حمل جایگزین و دهندگان رحم در هنگام تولد کودک، تنش های فراوانی را متحمل شده و فقدان حمایت قانونی، معضلات فراوانی را برای آنان به دنبال داشته است. تجارب مشارکت کنندگان، مضمون مشترک «تنگنای قانونی» را آشکار کرد که دارای سه بعد «ناکارآمدی قوانین موجود»، «عدم دریافت خدمات حمایتی آموزشی مکفی» و «استرس و استیصال» می باشد.
  نتیجه گیری
  تجارب مشارکت کنندگان نشان دهنده بستر نامناسب قانونی و تحمیل تنش های فراوان ناشی از آن به مشتریان این تکنولوژی های جدید کمک باروری است. به منظور پیشگیری از تحمیل استرس های روحی روانی و مالی مضاعف، برخوردی جدی تر و تنظیم قوانینی مشخص و مورد توافق ضروری به نظر می رسد. همچنین کادر درمان، پیش از تصمیم گیری خانواده ها باید آنان را در جریان کامل روند پیش رو قرار داده و با آگاهی کامل وارد این فرآیند نمایند.
  کلیدواژگان: تکنولوژی های کمک باروری، رحم جایگزین، معضلات قانونی
 • طاهره ضیایی، عاطفه قنبری، آفاق حسن زاده راد *، محمد علی یزدانی صفحه 32
  مقدمه

  تغذیه با شیر مادر همراه با تغذیه تکمیلی، یکی از موثرترین عوامل دستیابی به 8 هدف توسعه هزاره در زمینه کاهش فقر، گرسنگی، سوء تغذیه و یکی از فرصت های گرانبها و ساده برای کمک به رشد طبیعی کودکان می باشد. با این وجود، عده ای از مادران به نوزاد خود شیر نمی دهند و یا شیردهی انحصاری خود را زودتر از 6 ماهگی کودک قطع کرده و از شیرخشک جانشین استفاده می کنند. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، هم اتاق نبودن مادر و نوزاد، عدم شروع به موقع تغذیه تکمیلی و عدم ترخیص همزمان مادر و نوزاد به عنوان عوامل عدم تداوم شیردهی مطرح شده اند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با عدم موفقیت تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول تولد در کودکان زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1389 بر روی 263 زن دارای فرزند زیر یک سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت که شیردهی انحصاری را قطع کرده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل مشخصات فردی، وضعیت اقتصادی اجتماعی، عوامل بیمارستانی و وضعیت کودک مرتبط با عدم موفقیت تغذیه انحصاری با شیر مادر بود که به صورت مصاحبه تکمیل شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون های کای دو و رگرسیون لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزانp کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از 263 مادر، 50 نفر (19%) زیر 6 ماهگی اصلا شیردهی نداشتند، 157 نفر (7/59%) شیردهی کمتر از 4 ماه و 56 نفر (3/21%) شیردهی بین 4 تا 6 ماه داشتند. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون لوجستیک، عدم استفاده از پاس شیر، عدم تداوم شیردهی را 7/2 برابر افزایش داد و عدم شیردهی در 30 دقیقه اول نیز احتمال عدم تداوم شیردهی را 4/8 برابر افزایش داد.

  نتیجه گیری

  حمایت مداوم از مادران شاغل در حین شیردهی و در آغوش گرفتن نوزاد بلافاصله پس از تولد، از اصول مهم در تداوم شیردهی است.

  کلیدواژگان: تداوم شیردهی، تغذیه انحصاری، شیر مادر، کودکان، مادران
|
 • Shahnaz Razavi, Zeinab Javdan, Mohammad Hossein Nasr Esfahani, Masoud Sadeghi Page 1
  Introduction
  To increase the likelihood of fertilization in cases of failed oocytes activation after Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) due to oocyte lack of activation، artificially activating oocyte is recommended. Artificial oocyte activation methods include: electrical and chemical activation. The aim of this study was to evaluate the efficiency of Ionomycin as a chemical substance that artificially activates oocyte on fertilization،cleavage rate and embryonic development، and pregnancy rates after ICSI was performed.
  Methods
  This interventional study was held on 87 couples with male factor etiology referring to Fertility and Infertility center for treatment in 2004-2005. Semen sample was collected from participants for ICSI treatment. Routine semen analysis includingexamination of the concentration، motility and morphology، according to World Health Organization criteria، was carried out on part of it. The remaining samples were washed with Pure Sperm method and used to perform ICSI. After oocyte collection، the oocytes were randomly divided into two groups: control and artificial oocyte activation (AOA). The AOA group was chemically activated by exposure to 10μM Ionomycin for 10 minutes. Around 16-18 hours after ICSI، fertilization was assessed by presence of pronuclei. The rate of cleavage and quality of embryo were evaluated and recorded 48 and 72 hours after ICSI. Collected data were analyzed by using statistical software SPSS version 11. 5. In order to compare the mean of data between two groups T-test was held. P value less than 0. 05 was considered statistically significant.
  Results
  Two group (AOA and control) hadsignificant differences between mean of fertilization and cleavage rates (P<0. 001) 72 hours after ICSI. Also in patients who had no fertilization in their control group of AOA group two pregnancies were recorded. In the group whose participants had poor fertilization rate (1-3%)، the mean fertilization rate in the treatment group (58. 31%) was significantly increased than the control group (14. 3%).
  Conclusion
  Artificial the oocyte activation using Ionomycin not only improves fertilization but also has positive effect on cleavage rates and embryo quality which in turn affect the implantation and pregnancy rate.
  Keywords: Failed fertilization, ICSI, Ionomycin, Oocyte activation
 • Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi, Mahin Kamali Fard, Mehrangiz Ebrahimi Mamqani, Mohammad Asghari Jafarabadi, Fatemeh Omidi Page 10
  Introduction
  Nutrition during pregnancy is a key factor influencing mother’s health، as well as the growth and development of her fetus. As limited studies have been conducted in this field، we aimed to determine the nutritional behaviors of women in the first trimester of pregnancy and its relationship with some socio-demographic characteristics.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on 103 pregnant women in 8-14 weeks who referred to four public health centers of Karaj in 2011. Data were collected by a self-made questionnaire consisted of 21 questions about nutritional behavior. Data were analyzed by using statistical SPSS software version 13. Logistic and linear regression statistical tests were used to determine the association between some socio-demographic characteristics and nutritional behaviors. P value less than 0. 05 was considered statistically significant.
  Results
  About half of the women (53. 4%) were nulliparous and 71 women (69%) of them stated that they have not received any nutritional education during pregnancy. The Mean ± SD total score of nutritional behavior was 32. 0±17. 2 and behavior score in dealing with complications during pregnancy was 18. 5±8. 2 from possible range of 0-100 points. Nutritional behavior of 57 person (55%) and 84 person (88%) in dealing with complications during pregnancy were weak (score less than 33). A quarter of pregnant women had not taken folic acid in this period. There were a significant relationship between total nutritional behavior score with educational level (p=0. 020) and average monthly household income (p=0. 017). So between number of pregnancy and taking of folic acid (p=0. 023)، the average family income and the optimal reception of meat and beans، and milk and dairy (p=0. 001، 0. 014 respectively) relationship were significant.
  Conclusion
  Nutritional behavior in most of pregnant women، especially those with lower income and education level، was weak. Inadequate intake of meat and cereal as well as milk and dairy products was more common among those with lower income.
  Keywords: Nutritional Behavior, Pregnant Women, Socio, demographic characteristics
 • Mitra Zandi, Zohreh Vanaki, Marzieh Shiva, Isa Mohammadi Page 19
  Introduction
  Surrogacy is a new reproductive technology that yet has deep ethical، legal، religious and social consequences. Collected data in this regard is necessary not only to inform the founders of this technology and legislators but also in order to set appropriate and safe rules for infertile couples، surrogate mother and the child. The purpose of this study was to explain the legal implications of surrogacy to surrogate mothers and evaluate how they encounter these situations.
  Methods
  This qualitative research was done in 2011on 20 participants and 11 commissioning mothers، 4 surrogates were selected by using targeted sampling from Royan institute and other infertility centers in Iran. In order to integrate the sources، 5 staff of infertility centers was also interviewed. Data were collected by using 25 deep unstructured interviews. For better organization of data، MaxQDA 2007 software was used. While gathering data، they were analyzed by using conventional content analysis method. This study was approved by the Ethics Committee of the Tarbiat Modares University and Royan Institute. ِData collected and analysis was performed based on conventional content.
  Results
  Results have shown that surrogate clients experience high stress during and after surrogacy and because of lack of legal supports، they experience so many problems. Participants'' experiences، the common theme of «legally bound» revealed three dimensions: «inadequacy of existing laws»، «lack of adequate educational support services» and «stress and frustration».
  Conclusion
  Participants'' experiences indicated the inadequate legal framework and great stresses to customers of this new method. Serious encounters، determined and approved rules seems necessary in order to prevent mental and financial stresses. Also، medical staff needed to make clients fully aware of ethical and legal implications when they are applied to assisted reproduction.
  Keywords: Assisted reproductive technology, Legal implications, Surrogacy
 • Tahereh Ziaie, Atefeh Ghanbari, Afagh Hassanzadeh Rad, Mohammad Ali Yazdani Page 32
  Introduction

  One of the most influential factors in achieving the eight Millennium Development Goals in reducing poverty، hunger and malnutrition is breast feeding with complementary nutrition. Although exclusive breast-feeding in first six months of birth guarantee child health، however، some mothers still do not breastfeed or cut feeding earlier than the proper time and start replacers instead. Based on results of various investigations، discontinuing determinant of breastfeeding includes: absence of mother in baby''s room، failure in start of on-time complementary feeding، failure in simultaneous discharging of mother and child from hospital. The aim of this study was to determine the causes of failure in exclusive breastfeeding children under one-year-old referred to health centers in Rasht، Iran.

  Methods

  This analytical descriptive study was performed on 263 women with under one-year-old child who had stopped exclusive breastfeeding in 2010. Data were collected by using a questionnaire about personal characteristics، socioeconomic status، factors related to hospital، child nutritional status associated with failure of exclusive breastfeeding. Data were analyzed by using the statistical SPSS software version 17، chi-square and logistic regression tests. P value less than 0. 05 was considered statistically significant.

  Results

  Results have shown that 19% of mothers had not breastfed at all، 157 person (59. 7%) breastfed less than 4 months and 56 person (21. 3%) of them breastfed between 4 -6 months. In addition based on logistic regression test، Do not use of breastfeeding time increased 2. 7 lack of continuation breastfeeding during in job and innutrition with breast during first 30 minutes of birth increased 8. 4 lack of continuation breastfeeding.

  Conclusions

  Ongoing support of mothers especially employee ones during breast feeding and hugging infant immediately after birth are the important principles of breastfeeding continuity.

  Keywords: Breastfeeding continuity, Breast, feeding, Children, Exclusive breast, Mothers