فهرست مطالب

 • پیاپی 49 (زمستان 1390)
 • معرفت
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحه 2
 • بهرام اخوان کاظمی صفحه 4
  پرسش پژوهش حاضر درباره مفهوم علم نافع است و اینکه منظور از علم و دانش متعارف، مقبول و ممدوح در منابع اسلامی چه علمی است و علم مزبور در آموزه های اسلامی و به ویژه روایی، دارای چه اختصاصات و ویژگی هایی است و پژوهندگان دانش اعم از معلمان و متعلمان از چه صفاتی باید برخوردار باشند. نوشتار حاضر با بررسی تمامی روایات شیعی در باب علم و باهدف ترسیم الگویی اسلامی برای تبیین دانشی که با وصف «نافع» و «خیر» در روایات اسلامی ذکر شده، به رشته تحریر درآمده است. روش توصیفی- تحلیل اسنادی است.: علم نافع، دانشی در مسیر عبودیت الهی و احیای دین و مطابق و هماهنگ با فطرت و عقلانیت و در جهت خیر و صلاح و مصالح دینی و دنیایی و دارای رویکرد کاربردی و مخالف هواهای نفسانی و برخوردار از جنبه های فراحسی و شهودی است. نگارنده بر این باور است که تحقق علم نافع، راهبردی بنیادین در اصلاح و اعتلای علمی کشور خواهد بود و علم پژوهی متعالی، آن هم در تمامی عرصه ها اعم از حوزه علوم انسانی و غیر انسانی منوط و مبتنی بر تحصیل علم نافع است و تبیین روایی و تعریف عملیاتی ویژگی های پیشگفته علم نافع، مبین اصول و راهبردهای علمپژوهی متعالی است.
  کلیدواژگان: روایات، علم نافع، عبودیت، تقوا، تعلیم و تعلم، علوم انسانی، علم کاربردی، اصلاح، خیر
 • مریم مختاری، محمد کوپایی، فاطمه جاویدی، بتول صیفوری طغرالجردی صفحه 26
  هدف از تحقیق حاضر به بحث گذاشتن موضوع امکان گفتمان بومی سازی یا اسلامی سازی در ساحت جهانی شدن در دنیای امروز است. مبانی علوم انسانی به صورتی انتزاعی و عام قابل بحث است. یکی از موضوعات قابل بحث در جامعه علمی ایران امروز، طرح دو مفهوم اسلامیسازی و بومیسازی است. روش انجام پژوهش، تحلیل اسنادی بوده و به منظور گردآوری اطلاعات و داده ها، از اسناد و مدارک موجود استفاده شده است. بومی سازی به معنای شکل گیری علوم در یک فضای فرهنگی و تاریخی خاص است. منظور از اسلامی سازی آن است که اسلام به عنوان یک دین و آیین، راه و روش زندگی کردن در عرصه خصوصی و عمومی را نشان داده است. لذا در این تحقیق بر حسب جایگاه علوم انسانی، ضرورت بومیسازی مطرح شد و بحران و کشمکش بین جهانیگرایی و محلیگرایی، موضوع اسلامیسازی به عنوان یک مهندسی فرهنگی شناخته شد. نتیجه نهایی پژوهش حاضر این است که فرایند بومیسازی علم به دنبال شناخت جامعه فعلی است و گفتمان اسلامی سازی، گفتمان طراحی مطلوبیت های فرهنگی تشخیص داده شده بر مبنای دین اسلام است. بر این اساس، اسلامی سازی با دانشی که از دانش بومی شده به دست می‎آورد، تلاش میکند تا ارزشها و هنجارهای دینی را به طور مثمرثمری در جامعه پیاده کند.
  کلیدواژگان: علوم انسانی، بومی سازی، اسلامی سازی، دهکده جهانی، مهندسی فرهنگی
 • علی اکبر شایسته نژاد صفحه 43
  هدف این مقاله، آسیبشناسی عوامل مزاحم تقویت وحدت این دو قشر از منظر دورن شخصیتی و عوامل بیرونی و تبیین راهکارهای سرعت دهنده این مقصود است.وحدت حوزه و دانشگاه از انتظارات به حق و بسیار اثرگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب به اهتمام بزرگان هر دو قشر، از جایگاه ارزشمندی برخوردار شده است. اما هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب، فاصله زیادی دارد. روش این مقاله از نوع پژوهشهای بنیادی است که به شیوه کتابخانهای و توصیف و تحلیل درونمتنی با استفاده از متون دینی و مشاهده و تجربه شخصی به بررسی مسئله پرداخته است. 1. تبیین و بازخوانی برخی امور که مانع رشد و تکامل قطعی وحدت بین دو قشر دانشگاه و حوزه میشود؛. ارائه برخی راه حلهای مناسب برای رفع آن. گسترش وحدت حوزه و دانشگاه در حد مطلوب، امری ضروری، ممکن و تحققپذیر است و با برداشتن موانع موجود به شیوه مطلوب، میتوان به توفیق بیشتری دست یافت.
  کلیدواژگان: وحدت حوزه و دانشگاه، موانع وحدت، موانع درونی، موانع بیرونی، مسائل صنفی
 • مهدی میرزایی، سعید معیدفر صفحه 62
  هدف از نگارش این مقاله، معرفی استدلالی الگویی مناسب برای سنجش دینداری در ایران و محک تجربی آن است. لذا با تکیه بر دو اصل جامعیت و مانعیت در تعریف، بین دو الگوی دینداری «گلاک و استارک» به عنوان الگوی غربی و «شجاعی زند» به عنوان الگوی بومی و داخلی، مقایسه هایی انجام دادهایم که با توجه به استدلالات منطقی، الگوی شجاعی زند را الگویی مناسبتر از الگوی گلاک و استارک، برای سنجش میزان دینداری در جامعه ایران یافتیم. پس از آن با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه، به عملیاتی کردن الگوی دینداری شجاعی زند و سنجش میزان دینداری توسط آن پرداختیم. جمعیت تحقیق حاضر، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس بود، که از میان آنها تعداد 376 نفر به روش نمونه گیری غیر تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی همچون میانگین و جداول توزیع فراوانی و فن تحلیلی آزمون تی استفاده شد. یافته های تحقیق باور دینی دانشجویان را قوی نشان میدهد(میانگین 7/2 از 3). پایبندی دانشجویان به اعمال عبادی (عبادیات) در مقایسه با دیگر ابعاد کمتر است(میانگین 2 از 3). نمره پایبندی به اخلاقیات و شرعیات دانشجویان برابر است (میانگین 3/2 از 3) که نشاندهنده پایبندی بیشتر دانشجویان به این دو بعد نسبت به بعد عبادیات است. به طور خلاصه در مورد دینداری کلی افراد میتوان گفت که 7/45 درصد از دانشجویان دارای دینداری قوی هستند که نسبت به سطح متوسط و ضعیف بیشتر است و میتوان نتیجه گرفت که الگوی دینداری شجاعی زند، دینداری افراد را بالا نشان داده است.
  کلیدواژگان: دینداری، شجاعی زند، گلاک و استارک
 • مهدی ایمانی، صدرالدین شریعتی صفحه 88
  هدف این مقاله، بررسی نقش دانشگاه اسلامی - ایرانی در تولید علم دینی است.بررسی پیوند علم و دین در اسلام، از مهمترین موضوعات اساسی عصر حاضر است که سابقهای دیرینه در تاریخ علم و تمدن اسلامی دارد. با این حال، پیشرفت سرسامآور علوم مختلف در غرب از یک سو و انحطاط علمی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی جهان اسلام از سوی دیگر، طرح این پرسش را در پی داشت که گویا اسلام با علم و دانایی مخالفت بنیادی دارد. ضرورت عصر جدید ایجاب میکند بازتعریف تازهای از مفهوم دانشگاه در کشور صورت گیرد. این دانشگاه در عین اینکه بر دو منبع میراث اسلامی و ایرانی تکیه دارد، باید بتواند راه را برای اعتلای تمدن اسلامی - ایرانی در آینده فراهم کند. چنین حرکتی نیازمند توجه به ابعاد فرهنگی و تمدنی دانش است. روش تحقیق، کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک است.ی مقاله نشان میدهد که ما دانشگاه را به عنوان مظهر و نماد علم مدرن وارد کشور کرده و در بستری آن را کشت کرده ایم که هیچ گاه به ثمر نخواهد نشست؛ زیرا تناسبی با هویت و فرهنگ و تاریخ ما ندارد. در واقع؛ دانشگاه های ما عقب های در جامعه ندارند و برای تولید علم دینی با مشکل مواجهند. از طریق دانشگاه اسلامی - ایرانی میتوان به تولید علم دینی رسید و از آن طریق، باعث پیشرفت جامعه ایرانی - اسلامی شد.
  کلیدواژگان: دانشگاه، اسلامی، ایرانی، علم دینی، اسلامی سازی
 • محمدرضا وحدانی اسدی، داریوش نوروزی صفحه 101
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی اصول موضوعه و متعارفه الگوهای حاضر در عرصه پژوهش با دیدگاه فلسفه اسلامی درباره آنها و ارائه روششناسی پژوهش مبتنی بر فلسفه اسلامی است.واژه پارادایم (الگو) چنان در تار و پود رشته های مختلف علوم جای گرفته که درک مفهوم و ابعاد آن برای هر پژوهشگری لازم و ضروری است. الگوهای گوناگونی در عرصه پژوهش فعال هستند که از پیشفرضهای مختلفی تحت عنوان اصول موضوعه و اصول متعارفه سرچشمه میگیرند. مقاله حاضر از نوع مروری و با روش تحلیل اسنادی انجام شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان میدهد که دستیابی به روششناسی پژوهش مبتنی بر فلسفه اسلامی امکانپذیر است، اما راهی طولانی برای دستیابی به آن در پیش است. پژوهشگر باید به ترکیب متفاوت علل چهارگانه توجه داشته و میزان نقش و تاثیر متفاوت هر یک از آنها را در موقعیتهای مختلف که باعث ایجاد معلولهای گوناگون میشود، در نظر داشته باشد
  کلیدواژگان: عقلگرایی، طبیعتگرایی، رئالیسم اسلامی، اصول متعارف، اصول موضوع
 • محمدباقر آخوندی، غلامرضا جمشیدی ها صفحه 121
  آیا میتوان مفاهیم، مقولات و گزاره های جامعهشناسی را از قرآن مجید استنباط و استخراج کرد و مبتنی بر آن نظریه پردازی نمود؟ روش تحقیق تحلیل اسنادی است.برای وصول بهاین هدف، تمامآیات قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفت و آیاتی که به نوعی به موضوع اشاره داشتند، استخراج شدند. سپس، مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی و نظریه زمینهای، آیات و تفاسیر مورد نظر در ذیل هر آیه، به مفاهیم اصلی و فرعی تجزیه شدند و استنباط مفاهیم جامعهشناسی بر اساس مفاهیم تجزیه شده، صورت گرفت. بر این اساس، مقولات محوری و سپس خط اصلی داستان مشخص و مفاهیم اصلی و فرعی تبدیل به گزاره های جامعهشناسی شدند و با بررسی مجدد، گزاره های به دست آمده که بالغ بر 10 هزار گزاره میشوند، طبقهبندی و مقولهبندی شدند. بر اساس طبقه بندی انجام شده، 66 موضوع کلان جامعه شناسی به دست آمده است که تفسیر هر کدام از آنها زمینه نظریه پردازی در همان حوزه را فراهم میکند.
  کلیدواژگان: قرآن مجید، تحلیل محتوا، نظریه زمینهای، مقولات محوری، طبقه بندی
 • اصغر اکبری پورکانی، محمد سلطان مرادی صفحه 138
  ارتقای فکر دینی در بدنه دانشگاهی، یکی از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری در سالیان اخیر بوده است که نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، رسالت اصلی در این خصوص را به عهده دارد. مهمترین وظیفه نهاد نمایندگی، توسعه و تعمیق آگاهی ها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزشهای اسلامی با رویکرد معرفتافزایانه است. پژوهش حاضر، راهکارهای ایجاد چنین معرفتی را توسط نهاد نمایندگی در دانشگاه ها از دیدگاه مقام معظم رهبری مبتنی بر نظریه تربیت بصیرتگرا، با روش مقاله تحلیل اسنادی می باشد. راهگشا بودن حضور مداوم و مستمر روحانیون مستقر در دفاتر نهاد و ارتباط داشتن با بدنه دانشگاهی و پاسخگویی مستدل و منطقی به شبهات فکری موجود با رویکرد علممحوری و تعمیق بینش های صحیح دینی، تاکید ویژه بر راهاندازی کرسی های آزاد اندیشی در میان دانشجویان، با رویکرد مسئلهمحوری در طرح شبهات فکری و معرفتافزایی این دو قشر، توجه خاص به برگزاری نشستهای معرفتی ویژه استادان و دانشجویان و حضور فعالانه استادان دروس معارف اسلامی در شبههزدایی و معرفتافزایی علمگرایانه از یافته های این تحقیق است.
  نتیجه گیری
  مشخص شد که افزایش سطح آگاهی های فردی دانشجویان و پاسخگویی به شبهات مطرح شده از جانب آنان، بر عهده نهاد نمایندگی است. حضور مداوم و مستمر مسئولان نهاد نمایندگی و تحکیم ارتباط با بدنه دانشگاهی، ارائه فکر نو، قوی، مستدل و منطقی در مباحث رایج، تاکید ویژه بر راهاندازی کرسی های آزاد اندیشی و نظریهپردازی در دانشگاه، عامنگری مخاطبان، انتقال رویکرد شاگردپروری به استادان در حوزه علوم دینی و فرهنگسازی مناسب برای نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر و استفاده از ظرفیتهای استادان مومن و انقلابی در این زمینه، از جمله موارد مهمی هستند که نقش نهاد نمایندگی را در ارتقای فکر دینی در دانشگاه تبیین میکنند.
  کلیدواژگان: فکر دینی، نهاد نمایندگی، استادان، دانشجویان، مقام معظم رهبری
 • مهناز علی اکبری دهکردی، محمد اورکی، زیبا برقی ایرانی*، سیده کیمیا کیاراد صفحه 164

  مطالعه حاضر به بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با ازخودبیگانگی، افسردگی و اضطراب مرگ دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران پرداخته است. به همین منظور، تعداد 400 نفر از دانشجویان دختر و پسر به روش طبقهای تصادفی انتخاب شدند و مقیاسهای جهت گیری مذهبی آلپورت و راس، از خودبیگانگی دین، افسردگی بک و اضطراب مرگ تمپلر اجرا شد.: نتایج نشان داد که در دانشجویان دختر بین جهت گیری مذهبی درونی با انزوا، احساس ناتوانی، بیهنجاری و از خودبیگانگی، همبستگی منفی و معنیدار؛ بین جهت گیری مذهبی بیرونی با احساس ناتوانی، بیهنجاری و از خودبیگانگی، همبستگی مثبت و معنیدار؛ و در دانشجویان پسر بین جهت گیری مذهبی درونی با انزوا، احساس ناتوانی، بیهنجاری و از خودبیگانگی، همبستگی منفی و معنیدار؛ بین جهت گیری مذهبی بیرونی با انزوا، احساس ناتوانی، بیهنجاری و از خودبیگانگی، همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی دو متغیر قوی برای پیش بینی از خودبیگانگی است که میزان این پیشبینی در پسران بیشتر است و بین جهت گیری مذهبی درونی با افسردگی و اضطراب مرگ، همبستگی منفی و بین جهت گیری مذهبی بیرونی با افسردگی و اضطراب مرگ، همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد. همچنین در دختران و پسران، جهت گیری مذهبی درونی به صورت منفی و جهت گیری مذهبی بیرونی به صورت مثبت، افسردگی و اضطراب مرگ را پیشبینی کرده است. (05/0=p) نتایج حاصل، تلویحات مهمی درباره نقش پیشبینی کننده جهت گیری مذهبی بر اضطراب مرگ و از خود بیگانگی در دانشجویان را ارائه میدهد و موید تاثیر جهت گیری مذهبی درونی بر کاهش اضطراب مرگ، احساس افسردگی و از خودبیگانگی است.

  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی درونی، جهت گیری مذهبی بیرونی، از خودبیگانگی، افسردگی دانشجویان، اضطراب مرگ
 • صفحه 181
|
 • B. Akhavan Kazem Page 4
  The present research aims at inquiry into the meaning of beneficial science and intends to clarify the concepts such as science and knowledge in Islamic recourses. The author of the article attempts to analyze the shiite, straditions about science and planning a n Islamic frame work decrypting "beneficial" and "charity" in Islamic tradition.
  Method
  Documental descriptive analysis.
  Results
  Beneficial science is coincident with devotional service of God, religion, original nature and rationality. It also provides charity, goodness and metaphysical sensations.
  Conclusion
  The author of the paper believes that beneficial science is a fundamental guideline in reforming & development of science in country and scientific studies –human sciences and none human science – all have to be based on beneficial science.
  Keywords: traditions, beneficial science, servitude, god fearing, teaching, learning, human sciences, practical science
 • M. Mokhtari, M. Kopaee, F. Javidi, B. Seifouri Page 26
  The author of the article aims to discuss the possibility of local or Islamic discourse in today s globalization era.The fundamentals of human sciences are discussed in an abstract and general form. One of the subjects to be discussed in Iran today scientific groups is tow concepts of islamicization and localization.
  Method
  Document and archival and analytical research.
  Results
  Localization is a form of knowledge created in a cultural and historical atmosphere. Islamicization is considered as presenting Islam as a method of life in public and privacy. The present research points the necessity of localization and due to the conflict between globalization and localization, refers to islamicization as a cultural engineering.
  Conclusion
  The author of the article concludes that the process of science localization requires gaining knowledge on the present society and islamicization discourse is the discourse of planning cultural ideals based on Islam.
  Keywords: human sciences, localization, islamicization, world village, cultural engineering
 • Ak. Shayestehnezhad Page 43
  The present study aims to develop the pathology of unity from external and internal point of views and to find accelerating solutions to promote unity.The unity of houzeh and University is considered as one of the most important ideals and aims of Islamic system and governments after revolution.
  Method
  The method used in present research is assort of fundamental research and content analysis using religious texts, observation and personal experience.
  Results
  The results of the research are as follow; one-to clarify and review some obstacles in promoting unity of university and howzeh two- giving solutions.
  Conclusion
  It is necessary and practical to promote the unity of university and howzeh and remove obstacles.
  Keywords: unity of howzeh, university, obstacles of unity, inner obstacles, external obstacles, group problems
 • M. Mirzaee, S. Moeedfar Page 62
  This study aims to introduce a suitable model in studying the faithfulness of Iranian people. The author of the article then considering two principles of definition (comprehensiveness and exclusive) compares two model of faithfulness: glak and stark as a western model and shojaee zand as a local model on the other hand and on the whole they find the model of shojaee zand as a more suitable model for analyzing the rate of faithfulness of Iranian community because of logical reasoning.
  Method
  The method in the present research is survey and questionnaire and a sample of university students of tarbiat modarres are selected as statistics universe.
  Results
  The results of the study indicate that the religious belief of university students is high but their attention to religious practices is not as much as other aspects of the religion. They are equal in practicing ethics and religious prescriptions. Therefore, they are more concern about these two aspects of religion than other dimensions.
  Conclusion
  Results indicate that 45/7% of university students are highly faithful in religion, which is better than average and week level. The author at the end of research concludes that the model of shojaee zand indicates a high degree of faithfulness among people.
  Keywords: faithfulness, shojaee zand, glak, stark
 • M. Imani, S. Shariati Page 88
  the present study aims to analyze the role of Iranian-Islamic University in generation of religious science.There is a long history of analyzing the relation of science and religion in Islam and is an important subject of today discussions. The rapidly progress and development of western world on one hand and the economic, military, cultural, political and scientific decadence of Islamic world on the other hand leads to this question: is Islam against knowledge and science? The study on Iranian-Islamic history shows no conflict between them. The article then refers to the necessity of redefining the concept of university in Iran due to requirements of modern era. The mentioned university, which is benefiting Iranian and Islamic heritage, has to develop Islamic-Iranian civilization. Such a movement requires considering all aspects of cultural and civilization of science.
  Method
  The method used in present research in library study and document analyzing method.
  Results
  The results of the study indicate that we consider university as the symbol of modern science in Iran and we have some misunderstanding on the subject since there is no coordination between such modern institutes and our identity, culture and history. There fore there are some problems in generation of religious science.
  Conclusion
  At the end of the paper, the author of the article suggests generation of religious science based on Iranian-Islamic University and development of the Iranian-Islamic society as the result.
  Keywords: university, Islamic, Iranian, religious science –islamicization
 • M.R. Vahdani Asadi, D. Noroozi Page 101
  The word "paradigm" is now known and well seen in different courses of sciences and therefore it is necessary to know the definition and different aspects of the word by researchers. There are a Varity of paradigms in research areas based on different presuppositions such as axioms and fundamental postulate.The aim of the present research is to analyses the axioms and fundamental postulate of present paradigms comparatively. The author of the article also attempts to concentrate on Islamic philosophy in this study and methodology.
  Method
  The method used in this review article is comparative research.
  Results
  The results of the study prove the methodology of research based on Islamic philosophy but also points the difficulty of the issue.
  Conclusion
  The researcher has to pay attention to the four different causes and their different influences and roles on different situations; concluding different effects.
  Keywords: methodology of research, rationalism, naturalism, Islamic realism, paradigm, axioms, fundamental postulate
 • M.B. Akhoondi, Gh.R.Jamshidiha Page 121
  This short piece of writing intends to discuss the concepts of sociology based on holy Koran theories.
  Method
  The method used in present research is based on analyzing all verses of holy Koran and highlighting the related verses. Then verses and their interpretations are analyzed into two direct and indirect concepts based on quality analyses method. Then sociology concepts are studied based on analyzed concepts.
  Results
  Main concepts and the whole research framework were then defined and direct and indirect concepts were transferred into sociology concepts. At the end, all ten thousands concepts were categorized and classified.
  Conclusion
  The present study concludes in sixty-six main sociological subjects and their interpretations and theories.
  Keywords: holly Koran, content analyses, basic theory, concepts, basic concepts, classification
 • A. Akbari Poorkani, M. Soltanmoradi Page 138
  The author of the article aims to study the religious idea from viewpoint of the supreme leader and developing religious ideas in universities. One of the institutions concerning the issue in universities is representative institution of supreme leader in universities. The most important duty of representative institution of supreme leader in universities is to develop the Islamic values among university students.
  Method
  The present research attempts to analyze the strategies of developing Islamic ideas in universities based on supreme leader's speech by using library method and analyzing the resources.
  Results
  The results of the study show the role of practicing Clergies answering ideological problems and questions of students in representative offices in universities, free speech tribunes in universities, students and professors meetings on knowledge and theology, special attention of representative institution to bidding to Honour & Probiding to devil in universities.
  Conclusion
  One of the duties of representative institution of supreme leader in universities is to reply the questions of students and improving their individual knowledge. The following features are observed among the potentials of representative institution: representation of new ideas based on powerful logics in contemporary topics and discussions, free speech tribunes in universities, students and professors meetings on knowledge and theology, special attention of representative institution to Bidding to Honour & Probiding to Devil in Universities.
  Keywords: religious idea, representative institution of supreme leader, university, university professors, university students, supreme leader
 • M. Aliakbaridehkordi, M. Ooraki, Z. Barghiiran, K. Kiarad Page 164

  The present study aims to analyze. The relationship between religious tendencies and alienation, depression, and death anxiety among Tehran Payame Noor University students.

  Method

  Number of four hundred university students are selected stratified random sampling and alport and Russ religious criteria's are executed.

  Results

  The results of the study shows a negative and meaningful relationship between inner religious attitudes of girls and isolation, disability and alienation. A positive and meaningful relationship between external religious attitudes and disability feeling and alienation. The results of the study also show a negative and meaningful relationship between inner religious attitudes of boys and isolation, disability and alienation feeling. A positive and meaningful relationship between external religious attitudes and disability feeling and alienation. The results on the other hand declare that inner and outer religious attitudes are two powerful variables in predicting alienation, particularly among boys. There is also a negative and meaningful relationship between inner religious attitudes and depression and death anxiety and a positive and meaningful relation between external religious attitudes and depression and death anxiety.

  Conclusion

  The present paper presents a predictive role for religious attitudes on death anxiety and alienation among students and confirms the effect of inner religious attitudes in reducing death anxiety, depression and alienation.

  Keywords: inner religious attitude, external religious attitude, alienation, depression, death anxiety, university students