فهرست مطالب

زن در توسعه و سیاست - سال دهم شماره 2 (تابستان 1391)
 • سال دهم شماره 2 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن سرایی، پگاه روشان شمال صفحه 5
  سقط جنین عمدی یکی از معضلاتی است که برخی از زنان به دلایلی نظیر تنظیم خانواده، مخفی کردن روابط نامشروع، گریز از بارداری ناخواسته، تجاوز به عنف و... به آن متوسل میشوند. تاثیرات جسمی و روحی سقط جنین بر زنانی که آن را تجربه میکنند و نیز شرایط فرهنگی و اجتماعی سقط، توجه به این مسئله را آشکار می سازد. هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش زنان باردار نسبت به سقط جنین عمدی است. روش پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری تحقیق، زنان در سن باروری شهر تهران (سال 1385) می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول 300 نفر برآورد گردیده است. روش نمونه گیری نیز سهمیه ای تعیین گردید. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که متغیرهای دینداری، نگرش اطرافیان نسبت به سقط جنین و طبقه اجتماعی متغیرهایی هستند که بیش از 26 درصد تغییرات متغیر وابسته ی را تبیین می کنند. کم رنگ شدن اعتقادات مذهبی و دینداری در میان زنان با افزایش نگرش مثبت به سقط جنین ارتباط مستقیم دارد. سایر متغیرها نظیر سن، تحصیلات و وضعیت شغلی با نگرش زنان باردار به سقط جنین عمدی رابطه ای ندارند.
  کلیدواژگان: نگرش، بارداری، سقط جنین عمدی، دینداری، طبقه اجتماعی
 • جعفر هزار جریبی، اعظم پیله وری صفحه 25
  این پژوهش با هدف بررسی موانع اجتماعی دستیابی زنان به موقعیت های مدیریتی انجام شده است. بدین منظور براساس نظریه سقف شیشه ای و تعارض نقش فرضیات تحقیق مطرح گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه زنان شاغل در بانک های ملی شهر تهران بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری سیستماتیک و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران، 323 نفر به عنوان پاسخ گو انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهم ترین موانع اجتماعی موجود در دستیابی زنان به موقعیت های مدیریتی مسئولیت های خانوادگی زنان، تفکرات قالبی در زنان و وجود ملاحظات ارتباطی است. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که بین تحصیلات زنان و دستیابی آنان به موقعیت های مدیریتی رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: موانع اجتماعی، موقعیت های مدیریتی، تفکرات قالبی، سقف شیشه ای، تعارض نقش
 • آرین قلی پور، سمیه لبافی، مهدیه جلال پور صفحه 43
  شبکه سازی و ورود به شبکه های رسمی و غیر رسمی امروزه اصلی ترین مسیری است که افراد می توانند از آن طریق در سازمان ها ارتقاء پیدا کنند، به طوری که ورود به شبکه های علمی در دانشگاه ها نیز به عنوان یک دغدغه مهم برای افرادی است که خواستار ارتقاء علمی خود می باشند. در ایران علی رغم افزایش چشمگیر تعداد زنان در دانشگاه ها، هنوز ورود و ارتقاء علمی آنها به عنوان هیئت علمی با مشکلاتی همراه است. تحقیق حاضر در تلاش است با بهره گیری از یک تحقیق کیفی با نظریه زمینه ای به شناسایی و تبیین چالش های ورود زنان به شبکه های علمی مردانه در دانشگاه ها بپردازد. بدین جهت تعداد 18 نفر از اساتید دانشگاه ها از طریق روش نمونه گیری هدفمند و شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. داده های پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و همچنین از روش مقایسه مداوم استراوس و کوربین استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که شرایط قانونی، فرهنگی و خانوادگی از جمله مهم ترین موانع ورود زنان به شبکه های علمی مردانه در دانشگاه ها می باشد.
  کلیدواژگان: دانشگاه، زنان، شبکه های علمی مردانه، نظریه مبنایی، شبکه علمی
 • حاتم حسینی، امیر عرفانی، سلیمان پاک سرشت، بلال بگی صفحه 65
  نیاز برآورده نشده شکاف بین ایده آل ها و رفتار باروری زنان را نشان می دهد. هدف از این مقاله اندازه گیری و بررسی تعیین کننده های این نیاز در میان زنان کرد 49-15 ساله ی همسردار شهر مهاباد است. این پژوهش با استفاده از داده های پیمایش باروری مهاباد در فروردین 1391 و با انتخاب نمونه ای بالغ بر 700 خانوار انجام شده است. بر پایه ی این بررسی، میزان نیاز برآورده نشده برای فاصله گذاری و توقف فرزندآوری، و نیاز برآورده نشده برای استفاده از روش های مدرن پیش گیری از حاملگی به ترتیب 85/10 و 85/9 درصد، و مجموع نیاز برآورده نشده 7/20 درصد است. ترس زنان از عوارض جانبی وسایل پیش گیری از حاملگی بیش ترین سهم را در عدم استفاده ی آن ها از این وسایل دارد. محدودیت های اجتماعی و فرهنگی شامل مخالفت همسر و اطرافیان، و عوامل مذهبی در اولویت های بعدی قرار می گیرند. یافته های تحقیق در تایید نظریه های بوشان و بولاتو می باشد. با توجه به نقش تعیین کننده ی برخی از مشخصه های فرهنگی در کنار سایر مشخصه های اقتصادی اجتماعی و عوامل مرتبط با تنظیم خانواده در پیش بینی احتمال نیاز برآورده نشده ی تنظیم خانواده، انجام مطالعات تطبیقی با روش های ترکیبی در مناطق ناهمگن از نظر قومی و فرهنگی به منظور سنجش نیاز برآورده نشده ی تنظیم خانواده و استخراج مضامین فرهنگی موثر بر این پدیده پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: نیاز برآورده نشده، تنظیم خانواده، حاملگی ناخواسته، مهاباد، زنان کرد
 • گلمراد مرادی صفحه 87
  هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش عوامل جامعه شناختی موثر بر استفاده دختران جوان از لوازم آرایشی می باشد. این پژوهش با روش ییمایش انجام و داده های آن از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد اسلام آبادغرب بود. تعداد جامعه آماری برابر 784 نفر است. از این تعداد، 400 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد بین متغیرهای، تمایل به جلب توجه، تشخص طلبی، میزان نوگرایی، میزان گرایش دینی و تحصیلات پدر و مادر با استفاده از لوازم آرایشی رابطه معنی دار وجود دارد. نتایج ضریب رگرسیونی نشان می دهد که شش متغیر تمایل به جلب توجه، میزان تشخص طلبی، میزان نوگرایی، میزان درآمد، وضعیت شغلی و وضعیت تاهل، به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته اند، وارد معادله شده و در مجموع مقدار 51 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده اند.
  کلیدواژگان: لوازم آرایشی، نوگرایی، تشخص طلبی، گرایش دینی، دانشجو، دختران
 • حشمت الله سعدی، حسین شعبانعلی فمی، سمیه لطیفی صفحه 107
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان قالیباف روستایی استان همدان و عوامل موثر بر توانمندی آنها انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. به این منظور 404 نفر از زنان قالیباف استان همدان براساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین توانمندی اجتماعی زنان قالیباف روستایی از توانمندی اقتصادی آنها بالاتر است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد متغیرهای مساحت فرش دستباف تولیدی، دسترسی به مواد اولیه و ابزار قالیبافی، سطح دانش تخصصی و مدت زمان قالیبافی در طول روز از مهم ترین عوامل موثر بر توانمندی اقتصادی زنان قالیباف هستند که در مجموع 42 درصد از تغییرات متغیر توانمندی اقتصادی را تبیین می کنند. در مورد توانمندی اجتماعی نیز متغیرهای رضایت از شغل قالیبافی، توانمندی اقتصادی، سطح دانش تخصصی و میزان تحصیلات در مجموع 43 درصد از تغییرات متغیر توانمندی اجتماعی را تبیین می کنند. با توجه به نتایج این پژوهش، تقویت شاخص هایی که بر توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان قالیباف موثر هستند، به ویژه شاخص های دسترسی به مواد اولیه و ابزار قالیبافی و دانش تخصصی قالیبافان از طریق برگزاری دوره های آموزشی به منظور افزایش توانمندی آنها، ضروری است.
  کلیدواژگان: زنان روستایی، توانمندی اقتصادی، توانمندی اجتماعی، قالیبافی، استان همدان
 • وحید قاسمی، فاطمه عمرانیان صفحه 127
  از آنجا که آگاهی از قوانین حقوقی در نظام اجتماعی می تواند جهت احیای حقوق و رشد شخصیت افراد موثر باشد و رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی نیز از عوامل مهم اجتماعی شدن و افزایش آگاهی افراد است، مطالعه حاضر با هدف سنجش آگاهی حقوقی زنان از قوانین خانواده بر اساس فرضیه شکاف آگاهی و اطلاعات انجام شد. مطالعه به سه روش اسنادی، پیمایشی و کیفی صورت گرفت. جامعه آماری تمام دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان و نمونه آماری تعداد 384 نفر از این دانشجویان بود که به صورت سهمیه ای انتخاب شده و با استفاده از ابزار پرسش نامه که دارای اعتبار و قابلیت اعتماد قابل قبول بود، مورد سنجش قرار گرفتند. برای پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار spss استفاده گردید. نتیجه ی حاصل از تحلیل نشان داد که بین میزان استفاده از رسانه های مکتوب و آگاهی حقوقی دانشجویان ارتباط معنی داری وجود ندارد و فرضیه شکاف آگاهی و اطلاعات مبنی بر اینکه افراد دارای پایگاه اجتماعی اقتصادی بالا، به دلیل استفاده بیشتر از رسانه های مکتوب آگاهی بیشتری نسبت به افراد دارای پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین دارند، رد شد. در مجموع آگاهی حقوقی دختران دانشجو از حقوق خود در نهاد خانواده بسیار کم بود.
  کلیدواژگان: آگاهی حقوقی، زنان، فرضیه شکاف آگاهی، قوانین خانواده، اطلاعات حقوقی، رسانه های مکتوب
|
 • Hasan Sarayi, Pegah Roshanshomal Page 5
  Induced abortion is one of the problems to which some women resort for different reasons including family planning, to hide their illegal relations, avoid unwanted pregnancy, rape, etc. Physical and psychological aftermaths of abortion on women who experience it as well as cultural and social conditions of abortion show the importance of paying attention to the problem. This research aims to study the social factors affecting pregnant women’s attitude to induced abortion. The research was performed through survey method and statistical population was all women at the fertility age in Tehran in the year 2006. Sample size was calculated according to formula: 300 people and quota sampling was used. The results of multivariate regression analysis show that variables like religiosity, the attitude of the family and relatives towards abortion, and the social class involve 26 percent of variance related to the attitude of the women towards abortion. Fading faith and piety among women, according to the results, has a direct relationship with increased positive attitude towards abortion. Other variables such as age, education, and occupational status are not related to do women’s attitude towards having abortions.
  Keywords: induced abortion, religiosity, social class., fertility, Attitude
 • Jafar Hezarjaribi, Azam Pilevari Page 25
  This research has been conducted to study the social barriers for women to have managerial positions. To this end the Glass Ceiling theory and Role Conflict hypothesis have been proposed. The statistical population has been 323 employed female staff of Bank Melli in Tehran who were selected through systematic sampling based on Cochran’s sampling formula. Findings suggest that the main social obstacles for women to gain managerial position are: women’s family responsibilities, stereotypical thoughts and relationship considerations. The results also show that there is a significant relationship between women’s educational status and their access to managerial positions.
  Keywords: role conflict., Social barriers, stereotypical thoughts, managerial positions, glass ceiling
 • Ariyan Gholipour, Somayeh Labafi, Mahdiyeh Jalalpour Page 43
  Networking and entering into official and unofficial networks is the main way for individuals to get promoted in organizations. So entering into academic networks at universities has become a challenge for people who would like to promote their academic position. In Iran despite a notable increase in the women’s presence in universities, their entrance into academic networks and promoting their position as an academic member has remained to be a problem. Applying a qualitative method and the Ground Theory, the present research tries to study the challenges ahead of women to enter male academic networks at universities. 18 professors have been selected through purposive sampling and snow ball method. Data were collected using semi-structured interviews and Strauss & Corbin’s constant comparative method. The research findings suggest that the most important obstacles to women’s entry to male academic network of universities are legal, cultural and family problems among others.
  Keywords: male network, university, academic network., basic theory, women
 • Hatam Hoseini, Amir Erfani, Soleyman Pakseresht, Balal Beigi Page 65
  Unmet needs show the gap between ideals and reproductive behavior of women. This article aims to evaluate and examine the determinants of the need among married Kurdish women of 15-49 in Mahabad. This research was conducted through the data of fertility survey in March 2012, in Mahabad with a sample size of 700 families. According to the results the rates of unmet needs for birth intervals and child bearing stoppage, and unmet needs to use modern ways of pregnancy prevention are respectively 10.85 and 9.85 percent and the total rate of unmet needs is 20.7 percent. Women’s worry about side effects of pregnancy prevention means is the most important reason for avoiding pregnancy prevention. Social and cultural limits such as husband’s and other family members’ disagreement, as well as religious reasons come next. Findings of the study are in agreement with Bhushan and Bollato’s theories. Considering determinant role of some cultural characteristics as well as economical and social ones and factors related to family planning to predict the possibility of any unmet needs for family planning, it is recommended to undertake some comparative studies through component method in areas which are heterogeneous in terms of ethnos and culture in order to evaluate the unmet needs of family planning and to find the influencing factors.
  Keywords: Family planning, Unmet needs, Mahabad, Kurdish women., unwanted pregnancy
 • Golmorad Moradi Page 87
  This research tries to study the role of sociological factors affecting young girls’ use of make-up tools. The study has been conducted through survey method and the data has been collected by questionnaire. The statistical population was 784 girl students from Islam Abad Gharb Azad University, 400 of whom were selected by simple random sampling to be studied. The findings reveal that there is a significant relationship between variables of attention seeking, individuation, modernism, religious orientation and parents’ level of education have a significant relationship with using cosmetics. The results of regression coefficient show that six variables of attention seeking, individuation, modernism, income, job status, marital status, have been entered into the equation respectively based on their importance in explaining the dependant variables, and explain total amount of 51% of variance of the dependant variables.
  Keywords: modernism, female students., religious orientation, Cosmetics, individuation
 • Heshmatollah Sadi, Hosein Shabanali Fami, Somayeh Latifi Page 107
  This study evaluates the economic and social power of rural women in Hamadan who manufacture rugs and factors affecting it. Survey method was applied through questionnaires to conduct the research. 404 female rug makers were selected from Hamedan province based on Krejcie & Morgan table. The results suggest that social ability mean of female rug weavers is higher than their economic potency. The results of regression analysis also showed that the variables of handmade rug’s size, availability of materials and tools of rug making, the level of related technical knowledge, and rug weaving time length during a day are among the most important factors of rural women’s economic ability which defines 42 percent of variance of their economic ability. Regarding social potency, the variables of job satisfaction, economic ability, level of related technical knowledge, and level of education explicate 43 percent of the variables of social ability. Considering the results of this research, strengthening the indicators affecting economic and social power of female rug makers especially indicators of availability of materials and tools of rug making, and related technical knowledge of rug making through holding courses to empower them is necessary.
  Keywords: social ability, Rural women, Hamedan province., economic ability, rug making
 • Vahid Ghasemi, Fatemeh Omraniyan Page 127
  Since social awareness of laws can help restore people’s rights and develop their personality and the mass media play a key role in socialization and apprising people of their own rights, the present study aims to assess the awareness of women of their rights in their families and to examine the theory of awareness gap. The study was conducted by three
  Methods
  Documentary, survey, and qualitative. Statistical society included all female students at the University of Isfahan and the statistical sample size was 384 students who were selected by quota and assessed by questionnaires. The data were analyzed through SPSS and the results indicate that there is no significant relationship between students’ use of written media and their legal awareness. Therefore the theory of awareness gap based on the reason that ‘people who have higher social-economic position are more aware of their rights because they use written media more than those who have lower social-economic position’ was rejected. In general girl students’ awareness of their legal rights in the family was not considerable.
  Keywords: Family laws, Legal awareness, Awareness gap theory, Women, Legal information