فهرست مطالب

بیماریهای گیاهی - سال چهل و هشتم شماره 2 (تابستان 1391)

فصلنامه بیماریهای گیاهی
سال چهل و هشتم شماره 2 (تابستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/08/02
 • تعداد عناوین: 16
|
 • اکرم فراشیانی، سیدعلی موسوی جرف، محمود رضا کریمی شهری صفحه 143
  به منظور مطالعه بیماری اسکای مو طی سال های 1386-1384 از باغات انگور در بجنورد (استان خراسان شمالی) بازدید به عمل آمد و از درختان دارای علایم بیماری نمونه برداری گردید. جداسازی عامل بیماری با به کارگیری محیط کشت های عصاره سیب زمینی- دکستروز- آگار((PDA، عصاره مالت- آگار (MEA) وعصاره یولاف- آگار ((OA از شاخه ها و تنه های آلوده انجام شد. در این بررسی 64 جدایه قارچی شامل Phaeoacremonium parasiticum (=Pm.parasiticum)، PhaeomoniellaChlamydospora (=P.chlamydospora)، Fomitiporia mediterranea (=F.mediterranea)، Fusarium sp. و Phoma sp. جداسازی و شناسایی گردید. آزمون بیماری زایی با جدایه های Pm.parasiticum، P.chlamydospora و F.mediterranea در شرایط گلخانه ای با مایه زنی روی قلمه و در شرایط مزرعه ای روی شاخه های درختان انگور 2-1 ساله رقم پیکامی انجام شد. علایم بیماری در شرایط گلخانه روی قلمه های مایه زنی شده به صورت خشک شدن و ریزش برگ ها و در شرایط مزرعه ای در شاخه های مایه زنی شده با Pm.parasiticum و P.chlamydosporaبه صورت تغییر رنگ بافت چوب و آوند و در شاخه های مایه زنی شده با F.mediterranea به صورت ظهور پوسیدگی سفید در محل مایه زنی مشاهده گردید. از درختان انگوری که علایم بیماری را نشان داده بودند، عوامل قارچی جداسازی و شناسایی گردیدند.
  کلیدواژگان: بیماری اسکا، انگور، Phaeoacremonium، Phaeomoniella و Fomitiporia
 • زهرا صادقی، عصمت مهدیخانی مقدم، مجید عزیزی صفحه 155
  در چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی در مورد ترکیبات گیاهی متعدد به منظور جایگزین کردن ترکیبات شیمیایی با ترکیبات طبیعی جهت کنترل نماتودها انجام گرفته است. در این تحقیق اثر محافظت کنندگی عصاره آبی گیاهان (زیره سیاه Bunium persicum، زیره سبز Cuminum cyminum، زنیان Carum copticum، رازیانه Foeniculum vulgare، میخک هندی Eugenia caryophyllata) به صورت فرو بردن نشا به مدت یک ساعت در غلظت های مختلف عصاره گیاهان و نیز تاثیر بقایای این گیاهان به عنوان اصلاح کننده خاک در کنترل نماتود ریشه گرهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره آبی زیره سبز بهترین تاثیر را در کاهش تعداد لارو سن دو و هم چنین کاهش نرخ تولید مثل نماتود داشته است. گیاهان تیمار شده با عصاره آبی رازیانه و زیره سیاه در مقایسه با دیگر گیاهان بیشترین کاهش را در شاخص گال ریشه به خود اختصاص داده اند. بهترین کنترل را در مبارزه با نماتود ریشه گرهی، گیاهان تیمار شده با سم کادوزافوس و بقایای زیره سبز (نسبت 10%) نشان دادند. اصلاح خاک با بقایای گیاه زنیان در تمامی نسبت های مورد آزمایش (1%، 5% و 10%) علیه نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica اثر قابل قبولی را نشان داد.
  کلیدواژگان: زنیان، زیره سیاه، میخک، رازیانه، زیره سبز، نماتود ریشه گرهی، عصاره آبی، اصلاح کننده خاک
 • اعظم شکاری، ضیا ءالدین بنی هاشمی، محمد رضوی، عباس صبوروح منفرد صفحه 165
  هدف این بررسی تاثیر تیمارهای دمایی نمک های کربنات و بی کربنات سدیم و پتاسیم در التیام دهی زخم های میوه پرتقال محلی مازندران، پرتقال تامپسون ناول و نارنگی انشو، مایه زنی شده با Penicillium digitatum بود. اثر نمک های بیکربنات سدیم (SB) و پتاسیم (PB) یا و بدون هیپوکلریت سدیم با دو زمان غوطه وری و اثر تلفیقی آب گرم و کربنات سدیم (SC) و پتاسیم (PC)، دما و زمان غوطه ور شدن و هم چنین تاثیر هوای گرم C°37 در پوسیدگی میوه پرتقال تامسون و محلی و نارنگی انشو مطالعه گردید. تمام تیمارها با شاهد اختلاف معنی دار نشان دادند و موجب کنترل پوسیدگی می شوند. بهترین تیمارها برای پرتقال تامپسون کاربرد بیکربنات سدیم و پتاسیم تا 4% به مدت 3 دقیقه، Pc و Sc سه درصد و Pc و Sc چهاردرصد به مدت 5 دقیقه در آب گرم C°53 بود. در مورد پرتقال محلی نیز نتایجی تقریبا مشابهی به دست آمده برای نارنگی انشو بهترین تیمارها استفاده از SB چهاردرصد و هم چنین SB سه درصد و هیپوکلریت سدیم 200 پی پی ام به مدت یک دقیقه بود. هوای گرم C°37 بدون آسیب به میوه ها به مدت 24 ساعت در پرتقال تامپسون و محلی مانع از پوسیدگی میوه ها شد ولی به خاطر اثر نامطلوب روی نارنگی قابل توصیه نبود.
  کلیدواژگان: Penicillium digitatum، تیمار آب گرم و هوای گرم، پرتقال تامسون ناول، پرتق، ال محلی مازندران و ن، ارنگی انشو
 • کبری مسلم خانی، جواد مظفری، مسعود شمس بخش، ابراهیم محمدی گل تپه صفحه 183
  باکتری Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریایی یکی از عوامل عمده کاهش محصول سیب زمینی در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر است. استفاده از ارقام مقاوم اهمیت زیادی در کنترل این بیماری دارد. به منظور توسعه ارقام مقاوم، درک مکانیسم های مقاومت و عکس العمل های القا شده گیاه در تعامل با بیمارگر ضروری است. در این مطالعه میزان تغییر بیان برخی از ژن های مهم دفاعی در ارقام تجاری سیب زمینی شامل رقم حساس مارفونا، متحمل الس گونه زراعی (Solanum tuberosum) و یک ژنوتیپ مقاوم از گونه Solanum phureja در زمان های مختلف بعد از آلوده سازی با باکتری Ralstonia solanacearum بررسی شد. نتایج نشان داد میزان بیان ژن های دفاعی بررسی شده شامل کیتینازA، کیتینازB، گلوکاناز و PR-10a در گونه مقاوم S. phureja نسبت به دو رقم تجاری دیگر در سطح بالاتری بود. هم چنین بیان ژن کیتیناز A و PR-10aدر رقم متحمل نسبت به رقم حساس مارفونا افزایش نشان داد. بیان پروتئین های دفاعی و مواد ضد میکروبی در شرایط دفاعی القا شده ارقام مقاوم و حساس براساس میزان رشد قارچ Fusarium solani در محیط کشت حاوی عصاره گیاهان القا شده بررسی شد. میزان رشد قارچ در عصاره رقم مقاوم نسبت به عصاره رقم حساس کمتر بود.
  کلیدواژگان: Ralstonia solanacearum، پروتئین های مرتبط با بیماری زایی، مقاومت به بیماری، سیب زمینی، tuberosum Solanum، Solanum phureja
 • محمد صالحی، محمد مهدی فقیهی، امین خوانچه زر، عبدالنبی باقری، کرامت الله ایزدپناه صفحه 195
  بیماری میوه سبز مرکبات یا هوانگ لونگ بینگ (HLB) پیشتر از جنوب ایران گزارش شده است. بررسی هایی در زمینه پراکنش بیماری و ناقل آن در مناطق مرکبات کاری جنوب کشور انجام شد که نتایج حاصل از آنها در مقاله حاضر ارایه می شود. پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri) در تمامی مناطق مورد بازدید در استان های سیستان- بلوچستان، هرمزگان و کرمان و شهرستان های داراب و لار در استان فارس از روی درختان مرکبات جمع آوری شد. در آزمون های پی سی آر مستقیم و دو مرحله ای اختصاصی نوع آسیایی عامل بیماری میوه سبز، ازبین 140 نمونه پسیل جمع آوری شده از استان های سیستان- بلوچستان و هرمزگان 103 نمونه مثبت ارزیابی شدند. با استفاده از همین آزمون ها 22 اصله درخت پرتقال والنسیا، دو نمونه پرتقال محلی، یک نمونه نارنگی از نیکشهر و سرباز (سیستان- بلوچستان) و 16 اصله درخت پرتقال والنسیا از سندرک و رودان (استان هرمزگان) آلوده ارزیابی شدند. تعیین ترادف محصول پی سی آر دو مرحله ای با جفت آغازگرهای طراحی شده از روی ژن opm (909 جفت باز) در دو نمونه پرتقال والنسیا از سیستان- بلوچستان و هرمزگان نشان داد که در صد همسانی قطعات تعیین ترادف شده (به ترتیب رس شمارهای HQ267229 و HQ267230 در بانک ژن) با یکدیگر 8/99% و با قطعه مشابه ژن opm باکتری Liberibacter asiaticus Ca.،100-5/99% است. آنالیز فیلوژنتیکی با استفاده از قطعه تعیین ترادف شده نیز وجود نوع آسیایی بیماری میوه سبز درایران را تایید کرد. پیوند یک نمونه پرتقال والنسیای دارای علائم بیماری در نیکشهر روی نهال های سالم گریپ فروت و پرتقال والنسیا موجب ظهور علائم پیسک لکه ای(اختصاصی بیماری میوه سبز) شد. وجود پسیل آسیایی مرکبات برای اولین بار از استان فارس گزارش می شود. براساس علائم بیماری، انتقال با پیوند، ردیابی باکتری عامل بیماری در پسیل مرکبات و درختان پرتقال و نارنگی دارای علایم با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و نیز شباهت قطعه تعیین ترادف شده با قطعه مشابه از باکتری نوع آسیایی، نوع آسیایی بیماری میوه سبز در استان های سیستان- بلوچستان و هرمزگان به طور گسترده وجود دارد.
  کلیدواژگان: مرکبات، هوانگ لونگ بینگ، میوه سبز مرکبات، لکه سبز مرکبات، L، asiaticus Ca، _ پسیل مرکبات، جنوب ایران، بیماری های مرکبات
 • سودابه کاوسی پور، علی نیازی *، کرامت الله ایزدپناه، علیرضا افشاری فر، محسن یاسایی صفحه 209

  اغلب ویروس های گیاهی و جانوری با رمزگذاری پروتئین های مهارکننده خاموشی ژن پس از ترانویسی از خود محافظت می کنند. استفاده از مقاومت به واسطه RNA یکی از روش های موثر مهندسی ژنتیک در ایجاد مقاومت به ویروس ها محسوب می شود. در تحقیق حاضر امکان القای مقاومت نسبت به ویروس موزائیک خیار (CMV) با استفاده از ترادفی از چارچوب خوانش ژن 2b این ویروس که پروتئین سرکوب کننده خاموشی ژن را رمزگذاری می کند بررسی شد. بدین منظور یک سازه سنجاق سری واجد اینترون (S2) با استفاده ازترادفی از ژن مورد اشاره ساخته شد. هم چنین از سازه فاقد ترادف ویروس (S1) نیز به عنوان شاهد استفاده شد. ابتدا سازه ها در حامل pHANIBALL ساخته و سپس به حامل بیان گیاهی pART27 منتقل شدند. از سویه GV3101 اگروباکتریوم(Agrobacterium tumefaciens) برای تولید توتون تراریخت استفاده شد. تعداد 40 گیاه تراریخت واجد سازه S2 باززایی و به خاک منتقل شدند و سپس به منظور ارزیابی مقاومت آنها نسبت به CMV، با این ویروس مایه زنی شدند. نتایج آزمون الیزا و نیز علایم ظاهری گیاهان نشان داد که به ترتیب 33 و 30 درصد از گیاهان تراریخت نسبت به ویروس مقاوم بوده و یا در بروز علایم و آلودگی تاخیر داشتند.

  کلیدواژگان: ویروس موزائیک خیار، خاموشی ژن پس از ترانویسی، سرکوب کننده خاموشی ژن، مقاومت، گیاهان تراریخت، سازه سنجاق سری
 • رضا مستوفی زاده قلمفرسا صفحه 221
  گونه Phytophthora inundataبه تازگی توصیف شده و به علت خصوصیات ریخت شناختی و حداکثر دمای رشد غیرعادی، شناسایی آن دشوار است. این گونه با سایر گونه های بیمارگر گیاهی جنس Phytophthora که بدون پاپیل و گرماپسند هستند، اشتباه می شود. در این بررسی برای شناسایی P. inundata شیوه ای براساس واکنش زنجیره ای پلیمراز ساده و تودرتو ابداع شد. بدین منظور مجموعه ای از جدایه ها مربوط به میزبان های مختلف که نماینده تنوع موجود در توالی نواحی رمزگذار و فاقد رمز این گونه بودند، مورد بررسی قرار گرفت. براساس توالی های جداکننده نسخه برداری شده داخلی یک و دو و ژن 8/5 اس مربوط به دی ان ای ریبوزومی (آی تی اس)، ژن پروتئین مقاوم به شوک حرارتی 90، ژن های پروتئین پیوسته تریوزفسفات ایزومراز/گلیسرآلدئید سه فسفات دی هیدروژناز و هم چنین ژن پروتئین 60 اس ریبوزومی ال 10، برای گونه مذکور ده عدد آغازگر واکنش زنجیره ای پلیمراز اختصاصی طراحی گردید. برای ایجاد بیشترین اختصاصیت و کارآیی، دمای جفت شدگی و زمان گسترش برای هر جفت آغازگر بهینه سازی گردید. برای ارزیابی آغازگرها از 28 گونه دیگر فیتوفتورا که از نظر ریخت شناختی و مولکولی تایید شده بودند، استفاده شد. در اغلب موارد هیچ یک از مجموعه آغازگرها قادر به فزون سازی دی ان ای خالص سازی شده از گونه های Phytophthora غیرخودی نبودند. واکاوی-ها نشان داد که بهترین نامزد برای شناسایی جدایه های P. inundata مجموعه ITS-I1 می باشد که از ترکیب آغازگرهای ITS-IF1 و ITS-IF2 تشکیل شده است. دمای جفت شدگی بهینه برای این مجموعه 69 درجه سانتی گراد و بهترین زمان گسترش 40 ثانیه می-باشد. به نظر می رسد استفاده از واکنش زنجیره ای تودرتو با استفاده از مجموعه ITS-I1 به همراه آغازگرهای عمومی ITS4 و ITS6 به عنوان آغازگرهای خارجی حداقل 50 برابر حساس تر از روش سنتی است.
  کلیدواژگان: Phytopthora inundata، Oomycota، توالی های جداکننده نسخه برداری شده داخلی (ITS)، شناسایی، ردیابی
 • الهام یوسفی همدانی، بهرام شریف نبی، مسعود بهار صفحه 223
  قارچ Armillaria melleaعامل پوسیدگی ریشه و طوقه درختان دارای انتشار جهانی است و خسارت قابل توجهی را به دامنه وسیعی از درختان باغی، جنگلی و فضای سبز وارد می سازد. قارچ عامل بیماری می تواند به عنوان یک منبع آلودگی در زیر پوست باقی بماند و از سویی کنترل موثری علیه این بیماری وجود ندارد، بنابراین ردیابی بیمارگر از خاک و طوقه درختان در پیش بینی شدت آلودگی قارچی و جلوگیری از پراکنش به درختان مجاور اهمیت دارد. در این تحقیق به منظور دستیابی به یک روش حساس و سریع جهت ردیابی A. mellea در نمونه های خاک و چوب، نمونه برداری از اندام بارده قارچ، خاک و طوقه درختان انجام گرفت و پس از جداسازی عامل بیماری روی محیط کشت، مقایسه ای میان روش های مختلف ردیابی بیمارگر با استفاده از محیط های کشت نیمه انتخابی، گیاه تله و روش مولکولی صورت گرفت. مایه تلقیح بیمارگر برای دو جدایه A. mellea تهیه و به میزان سه درصد به خاک تلقیح گردید و سپس ردیابی بیمارگر با استفاده از سه روش محیط کشت، تله گذاری و nested PCR به طور همزمان، انجام گرفت. روش محیط کشت نیمه-انتخابی در ردیابی بیمارگر در دراز مدت کارایی نداشت. در روش تله گذاری از گیاه شمعدانی استفاده گردید که به مدت زمان طولانی جهت ردیابی بیمارگر از خاک نیاز داشت. براساس نتایج به دست آمده، روش nested PCR در ردیابی بیمارگر کارآمد تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: ردیابی، Armillaria mellea، روش های کلاسیک، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • رضا پورمهدی علمدارلو، محمدعلی آقاجانی، صفرعلی مهدیان، حسین براری صفحه 237
  پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه با عامل Sclerotinia sclerotiorum، از بیماری های مهم کلزا در دنیا و ایران می باشد. جهت بررسی وضعیت آلودگی به این بیماری در مزارع کلزای استان مازندران، طی دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389، تعداد 120 مزرعه کلزا در پنج منطقه مختلف استان (شامل ساری، بابلسر، دشت ناز، بهشهر و گلوگاه) انتخاب و از زمان ظهور علایم بیماری طی بازدیدهای منظم هفتگی، میزان بیماری روی اندام های مختلف کلزا در طول دوره آلودگی در مزارع یادداشت برداری شد. از لحاظ حداکثر وقوع علایم برگی در سال اول بین مناطق و مزارع اختلافی نبوده ولی در سال دوم و مجموع دو سال بین مناطق و دو سال تحقیق اختلاف معنی دار (001/0>P) وجود داشته است. میزان آلودگی در سال اول (35 درصد) بیشتر از سال دوم (24درصد) بوده و در مجموع منطقه گلوگاه بیشترین آلودگی (42درصد) و ساری کمترین آلودگی (8/20درصد) را داشته است. از لحاظ وقوع نهایی بیماری بین مناطق مورد بررسی اختلاف معنی داری (001/0>P) وجود داشته ولی بین دو سال تحقیق اختلافی نبود و از لحاظ شدت نهایی بین مناطق (001/0>P) و دو سال تحقیق (05/0>P) اختلاف معنی داری وجود داشت. وقوع نهایی در دو سال تحقیق برابر 21 درصد و شدت متوسط نهایی در سال اول (15درصد) بیشتر از سال دوم (5/11درصد) بود. در مجموع دو سال، منطقه گلوگاه با میزان وقوع بیماری 32 درصد و شدت متوسط 2/21درصد بیشترین آلودگی و منطقه ساری با میزان وقوع 75/13درصد و شدت متوسط 25/8 درصد کمترین آلودگی را به خود اختصاص داده بودند. از لحاظ سطوح زیر منحنی های پیشرفت بیماری نیز بین مناطق و دو سال تحقیق اختلاف معنی دار بوده، که در سال اول بیشتر از سال دوم و در مناطق گلوگاه و بهشهر بیشتر از سایر مناطق بوده است.
  کلیدواژگان: Sclerotinia sclerotiorum، وقوع، شدت متوسط نهایی، دوره آلودگی
 • مهدیه طاهری، منصوره میرابوالفتحی، کامران رهنما صفحه 249
  در سال های 89-1388 از مزارع کشت آبی، نهالستان ها و باغ های مختلف منطقه گرگان در استان گلستان بازدید و از گیاهان بیمار با علایم مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه و طوقه، بوته میری و پوسیدگی میوه نمونه برداری شد. نمونه ها پس از شستشو و ضدعفونی سطحی، در محیط کشت نیمه انتخابی جداسازی فیتوفتورا CMA+PARPH)) کشت شد. تشخیص گونه ها با ویژگی های ریخت شناسی و فیزیولوژیک، و براساس کلیدهای شناسایی معتبر برای تشخیص این جنس و هم چنین توالی نوکلئوتیدی ناحیه ITS دی-ان- ا ریبوزومی انجام گرفت. تعداد 50 جدایه از جنس فیتوفتورا شامل گونه های P hytophthora palmivora، P. cryptogea گروه II، P. citrophthora، nicotianae. P وP. inundata جداسازی و بیماری زایی گونه ها روی میزبان های مربوطه به اثبات رسید. گزارش بیماری های: پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه زیتون با عامل، P. palmivora، پوسیدگی ریشه نهال های کیوی، سیب زمینی و ژربرا با عاملP. cryptogea گروه II و پوسیدگی ریشه و طوقه باقلا با عاملP. inundata برای ایران جدید است.
  کلیدواژگان: پوسیدگی ریشه و طوقه، P، citrophthora، P، cryptogea group II، P، palmivora، nicotianae، P، P، inundata، منطقه گرگان، Lycopersicum esculentum Diospyros kaki، Vicia faba، Gerbera jamesonii، Olea europae Solanum tuberosum و chinensis Actinidia
 • داریوش صفایی، حسن یونسی، مهیار شیخ الاسلامی صفحه 265
  به منظور شناسایی بیمارگرهای قارچی ریشه و طوقه گندم طی سال های 1382 تا 1387 از مزارع گندم استان کرمانشاه در مراحل مختلف رشد نمونه برداری شد. قطعاتی از بافت های ریشه، میانگره زیر طوقه، طوقه و پایین ساقه که دارای پوسیدگی بودند پس از ضدعفونی سطحی روی محیط کشت PDAحاوی سولفات استرپتومایسین کشت شد. آزمون بیماری زایی در شرایط گلخانه به روش مخلوط مایه قارچ با خاک پاستوریزه انجام گرفت. قدرت بیماری زایی گونه ها با استفاده از مقیاس یک تا پنج (1= بدون علامت، 5= پوسیدگی شدید که منجر به مرگ گیاه می شود) محاسبه شد. از بافت های بیمار علاوه بر جنس های دیگر، 241 جدایه فوزاریوم جدا شد که در اغلب نقاط استان پراکنش داشتند. قدرت بیماری زایی آنها در شرایط گلخانه از یک تا 9/ 2 متغیر بود. با توجه به میزان قدرت بیماری زایی در شرایط گلخانه و فراوانی جدایه های هرگونه، در مجموع می توان گونه های Fusarium culmorum، F. pseudograminearum و F. crookwellense را مهم ترین گونه های خسارت زا در استان کرمانشاه محسوب کرد. آنهایی که فاقد قدرت بیماری زایی بودند عبارت اند از F. equiseti، F. lateritium، F. moniliforme، F. oxysporum، F. sambucinun، F. semitectum، F. solani و F. trisinctum.
  کلیدواژگان: گندم، بیماری، کرمانشاه، ایران
 • سید محمد علوی، هاله هاشمی سهی، علی آهون منش، حشمت الله رحیمیان صفحه 269
  علایم بیماری اگزوکورتیس به صورت پوسته پوسته شدن پایه نارنج سه برگچه ای (Poncirus trifoliata) و کوتولگی درختان مرکبات در مناطق معدودی از مرکبات کاری های مازندران مشاهده گردیده است. به منظور شناسایی و تعیین خصوصیات بیولوژیکی جدایه های ویروئید اگزوکورتیس، تعداد 30 نمونه در سال 1383 از دو منطقه مهم مرکبات کاری مازندران جمع آوری و روی گیاه محک بالنگ اتراگ (Citrus medica var. Etrog) کلون Arizona 861-S1 پیوند زده شد. در نهال های بالنگ پیوند شده علایم متفاوتی از خفیف تا شدید دیده شد. نتایج آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز با نسخه برداری معکوس (RT-PCR) با آغازگر اختصاصی ویروئید اگزوکورتیس نشان داد، هجده نمونه که علایم بیماری را نشان می دادند حاوی ویروئید اگزوکورتیس بودند. در این هجده نمونه، نوارهای دی. ان. ا تشکیل شده با استفاده از کیت خالص سازی محصول PCR بازیافت و با روش آنالیز چند شکلی فرم فضایی رشته های تک لا (SSCP) مقایسه و از نظر ترادف ارزیابی شدند. دی. ان. ا سه جدایه که در SSCPمتفاوت به نظر می رسیدند انتخاب و به همراه چهار جدایه دیگر که مشابه بودند همسانه سازی و تعیین ترادف شدند. همردیفی ترادف های تعیین شده اختلاف دو تا سه نوکلئوتیدی در ترادف سه جدایه را نشان داد ولی تفاوتی در ترادف چهار جدایه دیگر که از نظر شدت بیماری زایی با هم متفاوت بودند دیده نشد. نتایج حاصل از عدم حضور ویروئید اگزوکورتیس در دوازده نمونه از نمونه های دارای علایم شبه اگزوکورتیس و هم چنین نتایج تعیین ترادف مبنی بر عدم اختلاف در ترادف جدایه هایی که از نظر خصوصیات بیولوژیک متفاوت بودند، این احتمال را مطرح می سازد که علاوه بر ویروئید اگزوکورتیس مرکبات عوامل شبه اگزوکورتیسی نیز می توانند در ایجاد علایم بیماری و شدت بیماری زایی دخالت داشته باشند. این اولین گزارش از بررسی مولکولی ویروئید اگزوکورتیس در درختان آلوده مرکبات شمال ایران است.
  کلیدواژگان: ویروئید اگزوکورتیس، ردیابی مولکولی، خصوصیات بیولوژیک، آنالیز چندشکلی
 • مریم عرب نژاد، حمید محمدی صفحه 277
  طی مطالعه ای که در سال 1389 به منظور بررسی بیماری پتری و اسکای انگور در استان کرمان صورت گرفت، از باغ های مناطق مختلف از جمله خانوک، محی آباد، قوام آباد، حمیدیه، ماهان، عرب آباد، سیرجان، سیرچ، کرمان، بردسیر، جوپار، هوتک، چترود، گلباف، دلفارد و رابر بازدید به عمل آمد. از شاخه و تنه درختان بیمار که دارای علایم خارجی بیماری زوال شامل زرد و قهوه ای شدن نواحی بین رگبرگ ها، پژمردگی، کاهش رشد، کم برگی و سرخشکیدگی و علایم داخلی مانند تغییر رنگ بافت چوب و آوندها در برش عرضی بودند نمونه برداری شد. جداسازی عوامل قارچی از نواحی بافت آلوده و با استفاده از محیط کشت های PDA (Potato Dextrose Agar) و MEA (Malt Extract Agra) انجام گردید. جدایه های به دست آمده براساس خصوصیات ریخت شناسی و محیط کشت شناسایی شدند. در مجموع 216 جدایه قارچ از درختان انگور که علایم زوال را نشان می دادند به دست آمد که در این میانPhaeoacremonium aleophilum (=Pm. aleophilum) (83/20 %)، (=Pa. chlamydospora) Phaeomoniella chlamydospora (11/11%) و Pm. parasiticum (95/6 %) مهم ترین گونه هایی بودند که از درختان بیمار جداسازی و شناسایی شدند. در این مطالعه، علایم بیماری اسکا تنها در 57/28 درصد از باغ های مورد مطالعه و 25/23 درصد از کل درختان نمونه برداری شده مشاهده گردید درحالی که علایم مشابه بیماری پتری در 43/71 درصد از باغ های مورد مطالعه و 75/76 درصد کل درختان نمونه برداری شده دیده شد. براساس نتایج به دست آمده بیماری پتری انگور در استان کرمان اهمیت و پراکندگی بیشتری نسبت به بیماری اسکا دارد.
 • جمشید بوجاری، مهرداد عباسی، فرزانه عادل صفحه 285
  طی بازدیدهایی که در اردیبهشت و خرداد ماه سال های 1390-1389 از راشستان های استان مازندران به عمل آمد نمونه های با آلودگی قارچی از سرشاخه های جوان گونه Fagus sylvatica جمع آوری گردید. بررسی های آزمایشگاهی روی این نمونه ها وجود اندام بارده آسروول را مشخص نمود. آسروول ها به صورت لکه های سیاه رنگ روی شاخه های اصلی و فرعی تشکیل شده بودند. قطر آسروول ها غالبا بیش از 500 میکرومتر اندازه گیری شدند. کنیدیوم های متراکم به صورت توده های سیاه رنگ از دهانه آسروول فوران کرده و قسمت فوقانی دهانه آسروول را می پوشانند. کنیدیوم ها قهوه ای تا زیتونی، به اشکال گرد تا تخم مرغی، به صورت خوشه ایبا انشعابات آکروپتال در توده ژلاتینی محصور شده بودند. ابعاد توده ژلاتینی 45-25 × 5/22-5/12 میکرومتر بود. کنیدیوم های منفرد به ابعاد 5/7-5/2 × 75/3-25/1 میکرومتر بودند. کنیدیوفورها با بند، طویل، استوانه ای با طول بیش از 150 میکرومتر دیده شدند (شکل 1). مشخصات این گونه براساس ساتن (Sutton 1980. The Coelomycetes) با گونهCheirospora botryospora (Mont.) Berk.& Broome مطابقت داشت. براساس منبع فوق این گونه تاکنون روی شاخه زغال اخته، عشقه، راش و بلوط دیده شده است. آرایه فوق برای میکوبیوتای ایران جدید بوده و نمونه ای از آن در مجموعه قارچ های وزارت جهاد کشاورزی (IRAN) نگهداری می شود.
 • معصومه آقاسی نژاد، حشمت الله رحیمیان، مسعود توحیدفر صفحه 287
  بیماری لکه برگی ناشی از گونه ای زانتوموناس در پامچال وحشی (Primula vulgaris) در چند منطقه جنگلی استان مازندران گزارش شده است (Rahimian. 1995. 12th Iran. Plant Protec. Cong.،278). براساس یک بررسی ژنومی از تعیین توالی ناحیه ITS و ژن 16s rRNA گزارش گردید که برخی از جدایه های عامل لکه برگی پامچال نزدیک به گونه X.campestris می باشند (Rahimian et al. 2008. 18th Iran. Plant Protec. Cong.،420)، ولی اطلاع دقیقی از موقعیت تاکسونومیکی این جدایه ها در دسترس نیست. بررسی حاضر به منظور ارزیابی موقعیت تاکسونومیکی جدایه های به دست آمده از چند منطقه جنگلی استان مازندران انجام گرفت. ازکشت نمونه های پامچال دارای علایم لکه برگی، جدایه هایی با کلنی های محدب زرد رنگ و لعابدار روی محیطNAS به دست آمد. واکنش فوق حساسیت پس از تزریق سوسپانسیون باکتری به برگ های شمعدانی بعد از 24 ساعت و بیماری زایی روی برگ های پامچال پس از 7 تا 14 روز به اثبات رسید. نقوش الکتروفورزی پروتئین های سلولی اختلاف چندانی میان جدایه ها نشان نداد. از نظر ویژگی های فنوتیپی جدایه ها بسیار شبیه هم بوده و فقط در مصرف اسید سیتریک به عنوان منبع کربن اختلاف نشان دادند. DNA ژنومی جدایه ها استخراج و با به کارگیری آغازگرهای dnakو rpoD قطعاتی از این دو ژن با PCR در شرایط توصیه شده پارکینسون و همکاران (Parkinson et al. 2007. Int. J. Syst. Evol. MicrobioI. 57:2881-2887) ولی با کاهش دمای مرحله اتصال (Annealing) تکثیر شد. محصول PCR در ژل آگارز 1% الکتروفورز و ژل در محلول ژل رد (gel red) رنگ آمیزی شد. به ترتیب دو قطعه 965 و736 bp از ژن های dnakو rpoD تکثیر گردید. به منظور امکان تفکیک محصولPCR جدایه ها از یکدیگر هضم محصول حاصل از تکثیر ژن های dnak و rpoD با آنزیم BamHIصورت گرفت. از ضریب تشابه جاکارد برای تعیین تشابه جدایه ها و از روش UPGAMAو نرم افزار NTSYS برای آنالیز خوشه ایاستفاده شد. نمونه های انتخاب شده براساس نتایج RFLP، توالی یابی شد. توالی نوکلئوتیدی به دست آمده، پس از همردیف سازی چندگانه (Multiple sequence alignment) با برنامه MEGA4 با سایر توالی های مربوط به این ناحیه در گونه های مختلف Xanthomonas موجود در ژن بانک (NCBI) مقایسه شدند. نتایج به دست آمده نشان داد جدایه ها در سطح تشابه 98% با گونه Xanthomonas hortorum شباهت داشته و احتمالا به پاتوار گزارش نشده ای از این گونه تعلق دارند. این اولین گزارش از جدایه هایی از گونه X.hortorum به عنوان عامل بیماری لکه برگی در پامچال است.
 • تلماه تلمادره ای، محمدعلی تاجیک قنبری، حشمت الله رحیمیان، امیر رضازاده صفحه 289
  بیماری لکه غلاف برنج برای اولین بار از کالیفرنیا، آرکانزاس و لوی زیانا به عنوان قارچ Tirchoderma sp. گزارش شد (Tullis، 1934). سپس عامل بیماری توسط ریکر و گوچ به عنوان R. oryzae شناسایی گردید (1938). Waitea circinata دارای گروه آناستوموزی WAG-O می باشد که با فرم جنسی R. oryzae مرتبط است. R. oryzae عامل لکه غلاف برنج تا سال 1390 در ایران گزارش نشده است. جدایه ای از غلاف ذرت خالص سازی شد و شناسایی آن براساس هیف، مورفولوژی کلنی، وضعیت هسته و واکنش آناستوموز صورت گرفت. تعداد هسته در سلول های ریسه 3 تا 10 عدد، قطر ریسه از 4 تا 10 میکرومتر و دمای بهینه رشد 32 درجه سیلسیوس می باشد. جدایه این گروه با خود پیوند ریسه ای از نوع C3 برقرار می کند. رنگ کلنی پس از گذشت چهارده روز سفید تا گلبه ای رنگ است و دارای اسکلروت مومی و نرم و اغلب فرو رفته در آگار می باشد. اغلب اسکلروت های تولید شده توده بی شکل اند و رنگ آنها گلبه ای است. بررسی پراکنش این گونه نشان داد که بیماری در ژاپن، کامبودیا، تایلند، تایوان، فیلیپین، آمریکا، غرب آفریقا و برزیل وجود دارد. براساس گزارش هوشیوکا و ماکینو این قارچ در مناطق برنج کاری گرمسیری و نیمه گرمسیری وجود دارد و براساس این گزارش R. oryzae محدود به شرایط آب و هوای گرم و آستانه تحمل سرمای آن پایین است (1969). در جنوب شرقی استرالیا R. oryzae عامل لکه غلاف برنج، خارج از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری مشاهده شده است (Lanoiselet et al. 2001). این گونه قارچی از گندم، جو و برنج نیز جداسازی شده است (ریکر و گوچ، 1938). هم چنین R. oryzae با پراکنش وسیع و با بیماری زایی بالا در مزارع گندم، جو و نخود پیدا شده است (Paulitz 2002). در منابع بررسی شده ایران، نامی از R. oryzae به عنوان بیمارگر در ذرت، برنج و گندم ذکر نشده است و آزمون بیماری زایی R. oryzae در ریشه و غلاف گیاهچه ذرت و گندم مثبت ارزیابی شد. پس از استخراج DNA از جدایه R. oryzae، با جفت آغازگر ITS4&5 مورد بررسی قرار گرفت. اتصال آغازگر به DNA ژنومی درC°60 به مدت یک دقیقه اعمال شد. محصول PCR جفت آغازگر ITS4&5روی ژل آگارز 5/1% متشکل از یک قطعه DNA با اندازه تقریبی670 جفت باز بود. بررسی محصول تکثیر شده در ژل اکریل آمید %8 منجر به تشکیل یک گروه شش باندی گردید. با تعیین توالی نوکلئوتیدهای R. oryzae، آنالیز خوشه ایاز روش Maximum Parsimony Tree و نرم افزار MEGA 5 انجام شد. نتایج نشان داد در سطح تشابه بالا جدایه 476 R. oryzae و FJ 766523.1 گرفته شده از NCBI در یک گروه و مستقل از جدایه های R. zeae وWaitea circinata var. circinata قرار گرفتند. تفاوتی در ریخت شناسی کلنی R. oryzae به دست آمده در این بررسی و گونه توصیف شده توسط ریکر وگوچ دیده نشد. با توجه به ویژگی های مورفولوژی کلنی و بررسی مولکولی جدایه WAG-O می توان بیان کرد که R. oryzae برای اولین بار در ایران از روی غلاف ذرت در ناحیه مرکزی استان گلستان (توشن گرگان) جداسازی و گزارش می شود.
|
 • Akram Farashiani, Ali Mosavi, Mahmodreza Karaimi Page 143
  During growing seasons 2005-2007 samples of grapevine with esca symptoms were collected from different vineyards in Bojnourd (North Khorassan province). Isolation were made from affected wood tissues from branches and trunks on PDA, MEA and OA media. In this study, 64 fungi isolates were recovered and identified as Phaeoacremonium parasiticum, Phaeomoniella chlamydospora, Fomitiporia mediterranea, Fusarium sp. and Phoma sp. Pathogenesity tests were carried out for Pm. Parasiticum, P. chlamydospora and F. mediterranea under field and greenhouse conditions. within 6 months after inoculation of cuttings, symptoms developed as sever defoliatin and wilting under greenhouse conditions. F. mediterranea caused white wood decay while Pm. parasiticum and P. chlamydospora produced wood discoloration in inoculated grapevines. in the field The pathogens were re-isolated and identified from inoculated grapevines after symptoms observed.
  Keywords: Esca, Grapevine, Phaeoacremonium, Phaeomoniella, Fomitiporia
 • Zahra Sadeghi, Esmat Mehdikhani Moghadam, Majid Azizi Page 155
  Alternative measures to chemical control of plant parasitic nematodes were evaluated by using plant extracts and (or) plant residues of five species including Bunium persicum, Cuminum cyminum, Carum copticum, Foeniculum vulgare and Eugenia caryophyllata. Tomato seedlings were either dipped in water extracts of these plants at different concentrations before planting in soil infested with Meloidogyne javanica, or infested soil was amended with plant residues before the tomato seedlings were planted. At 60 and 90 days after planting, growth response of tomato, root infection by nematodes, and reproductive factor of nematode in pot cultures were evaluated. The results indicated that root dipping in the aqueous extract of C. cyminum was the most effective to decrease second stage juveniles and lower the reproductive factor. The extracts of F. vulgare and B. persicum were also effective to reduce the gall indices on tomato. Amending soil with plant residue of C. cyminum (10% w/w) controlled M. javanica comparable to Caduzafos nematicide. Furthermore, amending soil with plant residues of C. copticum at 1, 5, and 10% w/w levels were effective against root knot nematode. Plants treatment with Caduzafos nematicide and residues of C. cyminum (10% w/w) was indicated the best control. Improving soil with C. copticum residues shown a favorable effect against root knot nematode (M. javanica) at all tested rates (1%, 5%, 10% w/w).
  Keywords: Ajwain, Black cumin, Clove, Fennel, Green cumin, Root, knot nematode, Root dipping, Soil amendment
 • Azam Shekari, Ziaaldin Bani Hashemi, Mohammad Razavi, Abbas Monfared Page 165
  Control of citrus green mold caused by Penicillium digitatum, was evaluated on artificially inoculated oranges and tangerins immersed in 3 and 4% sodium bicarbonate (SB)(wt/vol) and potassium bicarbonate (PB)(wt/vol), with or without 200 ppm sodium hypoclorite for 60 or 180s; in 3 and 4% sodium carbonate (SC)(wt/vol) and potassium carbonate (PC)(wt/vol) at 25, 37, 45 or 53°C for 60, 180 or 300s; and kept in hot air (37°C) for 24, 48 or 72h. Hot air and water experiments were done in two sets of before and after treatment inoculations. After 3 weeks of storage at 10°C and 80% RH, the incidence of decayed fruits was determined. Results revealed that SB 4 and 3% for 180s reduced decay in Tompson Navel by 67, 65.11% and Shahsavar oranges by 80.16 and 76.04% respectively. SB4% and SB3%+ NaClO 200ppm for 60s reduced decay in tagerines by 59.84 and 58.43% respectively. Control treatments caused 100%, 97-98%, and 89-90.5% decay respectively. In before treatment inoculations, PC and SC 4% at 53°C for 180s, PC3% at 45°C for 300s, PC and SC 3 and 4% at 53°C for 300s reduced decay in Tompson Navel by 100%. SC3% at 53°C for 60 and 180s, PC3% at 45°C for 180s, PC4% and SC 3 and 4% at 53°C for 300s reduced decay in Shahsavar oranges by 100%. PC and SC 4% at 53°c for 180s, PC 4 and 3% and SC4% at 53°c for 300s and PC3% at 37°C for 180s reduced decay in tangerines by 85, 82.5, 80, 77.5, 75, and 75% respectively. Control treatments caused 92%, 100%, and 80% decay respectively. In before treatment inoculations, Hot air for 72, 48 and 24h in Tompson Navel; for 72, 24 and 48h in Shahsavar oranges; and for 48, 72 and 24h in tangerines reduced decay by 95, 95 and 92%; 100, 85.14 and 66.22%; and 100, 95 and 33% respectively. Control treatments caused 100%, 74%, and 100% decay respectively. However, some damages observed on fruits treated with hot air for 72h.
  Keywords: Penicillium digitatum, Hot water, hot air treatment, Tampson navel oranges, Unshu tangerines, Mahali oranges
 • Kobra Moslem Khani, Masod Shams Bakhsh, Ebrahim Mohammadi Gol Tape Page 183
  Bacterial wilt of potato, a sever and devastating disease caused by Ralstonia solanacearum occurs in tropical and subtropical area. Using resistant cultivars is important in control of this disease. Discovery of plant resistant mechanisms and induced plant responses against pathogen may provide valuable information for improved resistant cultivars. In this direction, the expression pattern of some important defense genes against R. solanacearum in potato commercial cultivars like, Marfona (susceptible), Els (tolerant) of Solanum tuberosum and resistant genotype of Solanum phureja was evaluated over times after inoculation The level of expression of evaluated defense genes including Chitinase A, Chitinase B, Glucanase, PR-10a in the resistant genotype of S. phureja was higher than the other two commercial cultivars. Results show expression of Chitinase A and PR-10a in S. phureja and tolerant cultivar, Els have increase compared to susceptible cultivar Marfona. Expression of defense protein and antimicrobial compounds were also evaluated based on the growth rate of the fungus Fusarium solani on culture media containing extract of induced plants. The growth rate of the fungus decreased on the culture containing extracts from the resistant genotype, compared that of susceptible cultivar.
  Keywords: Ralstonia solanacearum, Pathogenesis Related Protein, Disease resistance, Potato, Solanum tuberosum, Solanum phureja
 • M. Salehi, M. M. Faghihi, A. Khanchezar, A. Bagheree, K. Izadpanah Page 195
  Huanglongbing (HLB) has been previously reported in southern Iran. In the present study, additional information is given on the distribution of HLB agent and its vector. The psyllid Diaphorina citri, vector of ‘Candidatus Liberibactor asiaticus’ was found in all surveyed citrus growing areas of Sistan- Baluchistan, Hormozgan, Kerman (Jiroft and Kahnooj) and Fars (Darab and Lar) provinces. Using direct and nested PCR with specific primer pairs 103 out of 140 psyllid samples from Ghasre Ghand (Sistan- Baluchistan province), Minab and Roodan (Hormozgan province) were positive for Asian form of HLB. By the same PCR methods positive reactions were obtained from 22 Valencia and two local sweet orange and 1 mandarin trees from Nikshhar and Sarbaz (Sistan- Baluchistan province) and 16 Valencia sweet orange from Roodan and Senderk (Hormozgan province). Using PCR with designed primers a 909 bp segment of opm gene of two HLB isolates from Sistan- Baluchistan and Hormozgan was amplified, cloned and sequenced (Acc. No. HQ267229 and HQ267230, respectively). The two isolates showed 100% sequence identity and were identified as Ca. L. asiaticus but not Ca. L. africanus. Graft inoculation of grapefruit (Citrus paradis) and Valencia sweet orange seedlings with scions from a symptomatic Valencia sweet orange from Sarbaz caused blotchy mottle, a specific symptom of HLB. D. citri is reported for the first time from Fars province. Based on the results of the present study HLB disease appears to be widely distributed in citrus growing regions of Sistan- Baluchistan and Hormozgan provinces.
  Keywords: Citrus, Huanglongbing, Greening, Candidatus Liberibacter asiaticus, Asian citrus psyllid, Southern Iran
 • S. Kavosipour, A. Niazi, K. Izadpanah, A. Afsharifar, M. Yasaie Page 209

  Many plant and animal viruses overcome their host defense by encoding protein that suppress post-transcriptional gene silencing (PTGS). Protein 2b in cucumber mosaic virus (CMV) is regarded as a strong suppressor of PTGS. In the present study the 2b gene of CMV was used to transform of tobacco plant. Possibility of induction of resistance to CMV in the tobacco plants was investigated.Two different constructs, S1 and S2, were used to study PTGS of CMV.The designated S2 construct contained a sequence of sense and antisense of coding region of 2b gene, expected a hairpin-like structure transcribed. Control construct (S1) consisted of the same construct without any sequence of 2b gene. These constructs were first made in pHANNIBALL and then ligated into pART27, a plant specific vector. Agrobacterium tumefaciens strain GV3101 was used for stable transformation of Nicotiana tabaccum Var xanthi. Forty regenerated plants were transferred to soil and challenged by CMV inoculation. Thirty three percent of plants showed resistance to CMV while 30% showed delayed in symptom development. Resistance of plants to CMV was confirmed by ELISA. The present study demonstrated that 2b- derived PTGS is an effective plant defense mechanism against CMV and can be used in breeding programs.

  Keywords: Cucumber mosaic virus, Post transcriptional gene silencing, Suppression of gene, Resistance, Hairpin constructs
 • R. Mostowfizadeh, Ghalamfarsa Page 221
  Phytophthora inundata has been recently described and depicted as a ‘difficult’ taxon for identification due to its morphology and unusually high upper temperature limit for growth which has been mistaken for other non-papillate and high temperature tolerant plant pathogenic Phytophthora species. A simple as well as a nested-PCR based method was developed for the identification of P. inundata. A collection of isolates from different hosts representing diversity of species were examined for unique regions of coding as well as non-coding gene sequences. Based on internal transcribed spacers 1, 2 and 5.8S gene of rDNA (ITS), heat shock protein 90 gene (HSP), triosephosphate isomerase/glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase fusion protein (TIG), and 60S ribosomal protein L10 gene (RPL) ten PCR primers specific for P. inundata were designed. Annealing temperatures and extension times were optimized for each set of primers for maximum specificity and efficiency. To evaluate the specificity of the method, 28 morphologically and molecularly characterized Phytophthora species were tested. In most cases neither set of primers amplified purified DNA from these non-homologous Phytophthora species. Analysis showed that the best candidate for identification of P. inundata isolates is ITS-I1 set which is a combination of ITS-IF1 and ITS-IR1. The optimized annealing temperature for this set was 69 °C and the best extension time was 40 sec. It seems that nested-PCR by ITS-I1 set together with universal ITS6 and ITS4 as external primers is at least 50 times more sensitive than conventional PCR.
  Keywords: Phytophthora inundata, Oomycota, internal transcribed spacer of rDNA (ITS), identification, detection
 • E. Yosefi Hamedani, B. Sharifnabi, M. Bahar Page 223
  Armillaria mellea the causal agent of root and crown rot of trees has a universal distribution and causes extensive economic disease on a broad host range of trees in gardens, forests and urban environments. The pathogen can survive under the bark as inoculum and there is no effective control method against the disease, so pathogen detection from soil and wood is important to predict disease severity and prevent disease dispersal from one tree to another. To achieve a rapid and sensitive detection method for A. mellea in soil and wood, sampling was performed from fruiting bodies, soil and wood and after isolation of pathogen on culture media, comparison was done among different detection methods using a semi-selective medium, baiting and molecular methods. Inoculum was prepared for two isolates of A. mellea and was inoculated to soil. Pathogen detection was done with soil direct culture method, baiting and nested PCR simultaneously. The culture medium was not effective to detect pathogen in long-term period. In baiting method, Pelargonium hortorum was used as a baiting plant that required long time to detect pathogen. The results revealed that nested PCR is an efficient method for detection of A. mellea.
  Keywords: Detection, Armillaria mellea, Classical methods, PCR
 • Reza Por Mehdi, Mohammadali Aghajani, Safarali Mahdian, Hessein Barari Page 237
  Sclerotinia stem rot, caused by Sclerotinia sclerotiorum, is one of the rapeseed important diseases in the world and Iran. In order to study the infection status of this disease in rapeseed fields of Mazandaran province, 120 fields in five different regions of Mazandaran (including Sari, Babolsar, Dashte Naz, Behshahr and Galogah) selected during years 2010 and 2011. From the beginning of disease symptoms appearance, weekly surveys were done from fields and amount of disease was recorded during the infection period. Based on the highest disease incidence on leaves, there were no significant differences between regions and fields in first year, but in second and combined two years, there were significant differences (P<0.001) between regions and years. The infection in first year (35%) was higher than second year (24%) and the region Galogah had the highest infection (42%) and Sari lowest infection (20.8%). Based on the final disease incidence on stems, there were significant differences between regions (P <0.001), but no significant differences between years. Based on disease severity, there were significant differences between regions (P <0.001) and years (P <0.05). Disease incidence was 21% in both two years and disease severity in first year (15%) was more than second year (11.5%). In combined two years, Galogah with disease incidence 32% and severity 21.2% had the highest infection and Sari with disease incidence 13.75% and severity 8.25 % had the lowest infection. Based on areas under disease progress curves, there were significant differences between regions and years, that these factors in first year were more than second year and in regions Galogah and Behshar were more than other regions.
  Keywords: Sclerotinia sclerotiorum, Incidence, Final mean severity, Infection period
 • Mahdie Taheri, Mansore Mirabolfathi, Kamran Rahnama Page 249
  During 2009 and 2010 growing seasons, different irrigated fields were surveyed in Gorgan region. Infected plants with symptoms such as damping off, crown and root rot, and foliar blight were collected. Samples were washed in running tap water and cultured on CMA+PARPH. Isolates were identified on the basis of morphological and some physiological characteristics.50 isolates belonging to four species were identified. The species were: Phytophthora citrophthora from persimmon fruits (Diospyros kaki); Phytophthora cryptogea from kiwi trees (Actinidia chinensis) with root and crown rot sympotoms, crown and root of potato (Solanum tuberosum) and gerbera (Gerbera jamesonii), Phytophthora nicotoanae from tomato (Lycopersicum esculentum) root and stem, Phytophthora palmivora from root and crown of olive (Olea europae) seedlings and Phytophthora inundata from root and stem of broad bean (Vicia faba). All of Phytophthora isolates were found pathogen on their host at greenhouse conditions. Based on our knowledge isolation of P. cryptogea group II from kiwi and potato and Phytophthora palmivora from olive trees were new for Iran, also P. inundata from broad bean was new for Iran and the world.
  Keywords: P.palmivora, P. cryptogea, P. citrophthora, .P. nicotianae, P. inundata, Root, crown rot, Gorgan region, Vicia faba, Diospyros kaki, Olea europae, Gerbera jamesonii, Solanum tuberosum, Lycopersicum esculentum, Actinidia chinensis
 • Daryoush Safai, Hasan Yousefi, Mahyar Sheykh Aleslami Page 265
  In order to identify fungi involving root and crown rot of wheat and to determine their distribution and frequency, wheat fields in different regions of Kermanshah province were sampled at seedling, tillering and heading stages during 2004-9. For isolation of fungi, some samples of infected roots, subcrown internode, crown and foot were surface sterilized and then placed on potato dextrose agar containing streptomycin sulfate. Pathogenecity test was performed by mixing of pasteurized soil with inoculum (colonized wheat seeds with an isolate) under greenhouse condition. Disease severity (D.S.) was evaluated by scoring from 1 to 5 (1= no symptoms, 5= extensive necrosis of the crown and stem base resulting in plant death). Besides other genera, 241 isolates of Fusarium spp. were isolated. Also the results revealed that Fusarium spp. exist in most parts of the province and their D.S. are from 1 to 2.9. Among Fusarium species Fusarium culmorum and F. pseudograminearum had the highest D.S., F. acuminatum, F.avenaceum, F. crookwellense, F. proliferatum and F. udum had medium D.S. and that of F. nygamai, F. reticulatumand, F. merismoides was the least amount. The species that could not cause disease were F. equiseti, F. lateritium, F. moniliforme, F. oxysporum, F. sambucinun, F. semitectum, F. solani and F. trisinctum. This is the first report of pathogenicity of F. udum, F. nygamai and F. merismoides on wheat root in the world.
  Keywords: Fusarium udum, Fusarium nygama, Fusarium merismoides, Wheat, Disease, Kermanshah, Iran
 • Seyed Mahamad Alavi, Hale Hashemi Sahi, Ali Ahon Manesh, Heshmatolah Rahimian Page 269
  The symptoms of exocortis disease including bark scaling on trifoliate orange (Poncirus trifoliata) rootstock and stunting of citrus trees have been observed in some citrus orchards of Mazandaran province. To study the biological properties of Citrus exocortis viroid (CEVd) isolates, thirty samples with various degrees of severity in exocortis symptoms were collected from three large citrus orchards of Mazandaran in 2004. Having graft-inoculated into Arizona 861-S1 Etrog citron (Citrus medica cv. Etrog), the samples caused variable symptoms on the inoculated citron plants. The results of reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) with specific primer pairs for CEVd showed that eighteen samples with the symptoms of the disease were infected with CEVd. In these samples, the related DNA bands were purified using High Pure PCR Product Purification Kit (Roche, Germany) and prepared for single–strand conformation polymorphism (SSCP) analysis. The DNA samples of the seven isolates were selected based on their differences in SSCP and cloned in pTZ57R/T (Fermentas), and sequenced at SeqLab Company (Germany). Sequence analysis revealed the existence of two or three nucleotide in the sequences of three isolates, while there were no differences in the sequences of the other four isolates despite the differences in the symptoms produced in citron. It seems that exocortis disease is caused by exocortis-like agents other than CEVd in Mazandaran. This is the first report on molecular characterization of CEVd in the infected citrus plants in Iran.
  Keywords: Citrus exocortis viroid, Molecular detection, Mazandaran province, Biological properties, Conformation polymorphism
 • M. Arabnezhad, H. Mohammadi Page 277
  A field survey was conducted during spring and summer of 2010 from vineyards in different areas of Kerman province including Khanook, Mohy Abad, Qhavam Abad, Hamidiyeh, Mahan, Arab Abad, Sirjan, Sirch, Kerman, Bardsir, Joupar, Hootk, Chatroud, Golbaf, Dalfard and Rabor in order to determine the prevalence of esca and Petri diseases of grapevine in this province. Samples were taken from grapevines showing the following symptoms: interveinal chlorosis and leaf necrosis, reduced growth, wilting and wood and xylem discoloration in cross section. Isolations were made from affected wood tissues on MEA and PDA media. The isolates were identified based on morphological and cultural characteristics. A total of 216 fungal isolates were obtained from grapevines showing decline disease symptoms. The most important fungal isolates associated with grapevine showing decline symptoms in most vineyards were Phaeoacremonium aleophilum (=Pm. aleophilum) (20.83%), Phaeomoniella. chlamydospora (11.11%) and Pm. parasiticum (6.95%). In this study, esca and Petri disease symptoms were obsereved on 28.57% and 71.43% of visited vineyards, respectively. Moreover, the proportion of grapevines with Petri disease (76.75%) was much greater than those with esca (23.25%). Our results show the importance of Petri disease in most of the Kerman province viticultural areas.
  Keywords: Grapevine decline, Phaeoacremonium spp., Phaeomoniella chlamydospora
 • J. Boujari, M.Abbasi, F. Adel Page 285
  During visit beech forests of Mazandaran province in May and June of 2010-2011, some infected twigs of Fagus sylvatica with signs of fungal infection were collected. Laboratory analysis revealed acervular fruiting bodies on infected twigs. Acervulus up to 500 μm in diameter and forming a black spot on main and secondary twigs. Conidia erumpent, form black masses over the acervulus. Conidia are spherical, brown to olive, with acropetal branched cells enclosed in a gelatinous sheath. Complex conidia are 12.5- 22.5 ×25-45 μm, composed of sphaerical cells which are 1.25- 3.75× 2.5- 7.5 μm. Conidiophores hyaline, up to 150 μm, septate, straight and cylindrical. The above morphological features fit well with the earlier descriptions of Cheirospora botryospora (Mont.) Berk. & Broome (Sutton 1980, The Coelomycetes). The species has been previously reported on Cornus alba, Hedera helix, Fagus gandifolia and Quercus rubra (Sutton 1980). This is the first report of the fungus from Iran.
 • M. Aghasi Nejad, H. Rahimian, M. Tohidfar Page 287
  A leaf spot disease caused by strains of Xanthomonas in wild primrose (Primula vulgaris) were reported in several forest locations of Mazandaran (Rahimian. 1995. 12th Iran. Plant Protec. Cong. P. 278). Based on a genomic study of ITS area and 16S rRNA gene sequencing, it was reported that some isolates causing leaf spot of P. vulgaris probably belong to X. campestris (Rahimian et al. 2008. 18th Iran. Plant Protec. Cong. P. 420). but there is insufficient information available on the taxonomical status of these isolates. The present study wase performed to evaluate the taxonomic position of the isolates obtained from several forest areas of Mazandaran province. Yellow-pigmented٫ round and convex Xanthomonas-like colonies were isolated from the diseased plants. Hypersensitive reaction (HR) after 24 hours injection of bacterial suspension to geranium leaves and pathogenicity on P. vulgaris leaves after 7 to 14 days were proven. Only slight differences were observed among the electrophoretic pattern of cell proteins of the strains. Strains were very similar phenotypically and differed mainly in utilization citrate as carbon soure for growth. Genomic DNA of isolates was extracted and PCR was done under previously described conditions (Parkinson et al. 2007. Int. J. Syst. Evol. MicrobioI. 57:2881-2887) reducing the annealing temperature. Products were electrophoresed in %1 gel and the gel was stained with gel red solution. Using dnak and rpoD primers fragments 965 and 736 bp in size٫ were amplified in PCR٫ respectively. For differentiation of the isolates٫ the PCR products were digested with BamHI and electrophoresed on acrylamid gel. Dendrograms were constructed using the data sets obtained after digestion of dnak and rpoD amplified fragments with the restriction enzyme, using the Jaccard coefficient, the UPGMA algorithm and the NTSYS-PC program. Selected samples were sequenced based on RFLP results. The nucleotide sequence obtained٫ after multiple sequence alignment٫ were compared٫ with MEGA version 4. 0٫ with other sequences to various Xanthomonas species present in the Gene Bank (NCBI). Results٫ showed that isolates resembled٫ at 98% similarity٫ with strains of Xanthomonas hortorum deposited in GeneBank٫ but probably belong to a pathovar distinct from the existing ones in this spesies. This is the first report of Xanthomonas hortorum causing a leaf spot disease on Primula.
 • T. Telmadarrehei, M. A. Tajick Ghanbary, H. Rahimian, A. Rezazadeh Page 289
  Rice sheath spot agent was first reported from California, Arkansas and Louisiana as Trichoderma sp. (Tullis, 1934). Then Ryker & Gooch introduced R. oryzae as the correct agent. Waitea circinata has WAG-O anastomosis group related to R. oryzae. The fungus was not reported from Iran.A Rhizoctonia isolate was isolated from corn sheath bearing sheath blight symptoms. After fourteen days the colony was changed white to salmon and sclerotia were waxy, soft and often sunken in agar. Sclerotia were irregular and salmon in colour. The species as pathogen has been reported from Japan, Cambodia, Thailand, Taiwan, Philippines, USA, West Africa and Brazil. Hoshioka and Mankino (1969) reported that this fungus was found in subtropical and tropical rice growing regions and regarding to this report, R. oryzae is confined to these climates due to its low cold tolerance threshold. Although sheath spot has observed in southeastern Australia which is outside the tropical and sub-tropical regions (Lanoiselet et al., 2001). The pathogen has been isolated from wheat, barley and rice (Ryker and Gooch, 1938). Also R. oryzae has been found with extensive distribution and high virulence on wheat, barley and pea fields (Paulitz, 2002). In Iran, the fungus has been previously reported as pathogen of corn, rice and wheat. Pathogenicity tests had positive results on roots and sheaths of corn and wheat seedlings. After DNA extraction, R. oryzae was subjected to amplification with ITS4 &5 primer pairs with an annnealing temperature of 60°C. The PCR product on 1.5% agarose consisted of a 670 bp fragment. Comparision of the sequences with those present in NCBI led to identification of R.oryzae. There were no noticeable differences between characteristics of R. oryzae isolates in the present study with those described by Rayker and Gooch. Based on the morphological and molecular characteristicsof the isolates WAG-O, It can be concluded that this and similar isolates described herein, are isolates of R. oryzae and the species is being reported for the first time on corn from the central region of Golestan province.