فهرست مطالب

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 47، بهار 1391)

فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
سال بیستم شماره 1 (پیاپی 47، بهار 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/08/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • ماریا محمدی زاده، مجید حسنی، پروین فرشچی، محمود محمودی مجدآبادی صفحه 1
  جنگلهای حرا در مناطق ساحلی جنوب کشور ایران قرار دارند و به دلیل کارکردهای بیشمار و ارزشهای زیست محیطی حفاظت، احیاء و توسعه آنها ضروریست. در جهت نیل به اهداف مزبور، طرح آزمایشی کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی و با دو تیمار اصلی فاصله کاشت شامل 5/0×5/0 متر و 1×1 متر و دو تیمار فرعی شامل نهالهای نهالستان ساحلی و نهالهای نهالستان غیر ساحلی در 3 تکرار و در ابتدا و انتهای پهنه جزر و مدی در جزیره قشم استقرار یافت. بدین منظور تعداد 720 نهال گونه حرا (Aviccenia marina Forsk) در نهالستانهای ساحلی و غیر ساحلی به گزینی و به عرصه کشت مورد نظر منتقل و با فواصل کشت یاد شده در مناطق بالا و پایین پهنه جزر و مدی کشت شدند. زنده مانی و مولفه های رویشی نهالهای حرا در مدت زمان هیجده ماه به دقت در عرصه کشت مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج پس از گذشت هجده ماه 9/82 درصد از نهالهای کشت شده در عرصه زنده باقی ماندند. به طوری که بیشترین آمار بقاء مربوط به نهالهای حرای کاشته شده در منطقه پایین پهنه جزر و مدی با فاصله کاشت 1×1 متر با نهالهای نهالستان ساحلی و با زنده مانی 92 درصد و کمترین آمار بقاء مربوط به نهالهای حرای کاشته شده در منطقه بالای پهنه جزر و مدی با فاصله کاشت 1×1 متر با نهالهای نهالستان ساحلی و با زنده مانی 74 درصد است. به طور خلاصه نتایج نهایی حکایت از زنده مانی و رشد بهینه نهال در محدوده پایین پهنه جزر و مدی با فاصله کاشت 1×1 متر در حاشیه عرصه جنگلهای طبیعی دارد.
  کلیدواژگان: حرا، فاصله کشت، نهالستان، جزر و مدی، زنده مانی، رشد
 • کامبیز اسپهبدی، شیرزاد محمدنژاد کیاسری، سیف الله خورنکه، سید رضا مصطفی نژاد صفحه 11
  این تحقیق به منظور تعیین پراکنش و برخی از خصوصیات جنگل شناسی بارانک در جنگلهای سنگده ساری اجرا شد. برای این منظور چهل هزار هکتار از این جنگلها در چهار نیمرخ ارتفاعی، از ارتفاع 500 تا 2700 متر از سطح دریا با فاصله تقریبا برابر از یکدیگر مورد پیمایش قرار گرفت. در هر جایی که پایه ای از بارانک مشاهده شد، قطعه نمونه ای به مساحت 10 آر به مرکز پایه بارانک پیاده گردید. در قطعات نمونه، مشخصات رویشگاهی آنها شامل شیب، وضعیت خاک، ارتفاع از سطح دریا و مشخصات جنگل شناسی توده شامل تعداد پایه در هکتار، قطر یقه، قطر برابرسینه، طول تنه و بلندی پایه های بارانک اندازه گیری گردید. تاج پوشش، اشکوب بندی، ساختار سنی و ترکیب گونه ها در توده همراه نیز ثبت شد. نتایج نشان داد که متوسط قطر برابرسینه، طول تنه و بلندی پایه های بارانک به ترتیب 96/44 سانتی متر، 52/10 متر و 96/19 متر بوده است. 42 درصد از پایه های بارانک در توده های آمیخته راش، ممرز، بلندمازو و در دامنه های غربی و 28 درصد از آنها در راشستان های خالص دامنه های شمالی دیده شدند. فراوانی پایه های قطورتر از 50 سانتی متر از فراوانی پایه های کم قطرتر از 20 سانتی متر بیشتر بود. بین فراوانی پایه های بارانک در قطعه نمونه با عمق خاک رویشگاه همبستگی معنی دار (P<0.01) و معکوس دیده شد. بین عمق خاک با قطر برابرسینه (در سطح P<0.05) و با بلندی پایه های بارانک (در سطح P<0.01) همبستگی معنی دار و مستقیم مشاهده گردید. پایه های مستقر در اراضی شیبدار به طور معنی داری ابعاد کمتری نسبت به پایه های بارانک مستقر در اراضی کم شیب داشتند.
  کلیدواژگان: بارانک، پراکنش، تاج پوشش، قطر، ارتفاع، آب و هوا، خاک
 • فرزانه نظری، وحید حسینی، نقی شعبانیان صفحه 25
  آتش، قسمت جدانشدنی بیشتر اکوسیستم هاست که منطقه مدیترانه و مکان مورد مطالعه که در جنگلهای غرب ایران و شهرستان مریوان واقع است، مستثنی از این مهم نیستند. به منظور بررسی تاثیر شدت آتش سوزی بر میزان کربن، نیتروژن و فسفر خاک، تعداد 56 نمونه از دو عمق 5-0 و 5 تا 15 سانتی متر و از دو منطقه دچار آتش سوزی شده و نشده برداشت شد. سپس تعدادی از نمونه های نسوخته نیز در آزمایشگاه و توسط کوره در پنج دمای 95، 150، 220، 350 و 490 درجه سانتی گراد به مدت نیم ساعت سوزانده شدند و پس از آن کربن آلی از روش والکی بلاک، نیتروژن کل از روش کجلدال و فسفر قابل جذب از روش اولسن اندازه گیری شد. بیشترین میزان کربن آلی و نیتروژن کل در خاک سوزانده شده در دمای (C°) 150 از عمق 5-0 سانتی متر که به ترتیب دارای مقادیر 44/4 و 89/0 درصد بودند و همچنین، بیشترین میزان فسفر قابل جذب در خاک سوزانده شده در دمای (C°) 350 از عمق 5-0 سانتی متر با میانگین 99/14 میلی گرم در کیلوگرم، بود. به طور کلی با افزایش شدت آتش سوزی درصد کربن آلی و نیتروژن کل خاک کاهش و میزان فسفر قابل جذب افزایش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: آتش سوزی، کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب، خاک جنگلی، مریوان
 • علی صالحی، مریم ملکی، محمود شعبانپور، رضا بصیری صفحه 38
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی خاک و سطح آب زیرزمینی بر صنوبرکاری ها انجام شده است. برای انجام این تحقیق، قطعات صنوبرکاری 203 و 213 سری 2 گیسوم واقع در بخش جلگه ای غرب استان گیلان، به دلیل وجود اختلافات ظاهری در خصوصیات کمی و کیفی درختان آنها انتخاب شدند. با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک، قطعات نمونه پیاده و در داخل هر کدام از آنها همزمان با برداشت خاک از دو عمق کمتر از 20 و 20 تا 40 سانتی متر، مشخصه های کمی و شادابی درختان موجود نیز مورد بررسی قرار گرفتند. برای مطالعه دقیق تر بخش های عمیق خاک، یک پروفیل در هر یک از مناطق حفر شد. همچنین به منظور بررسی عمق سفره آب زیرزمینی اقدام به حفر چالک توسط اوگر گردید. مقایسه و بررسی آماری خصوصیات فیزیکی خاک، مشخصه های درختان و عمق سفره آب زیرزمینی دو قطعه مورد بررسی با استفاده از آزمون های آماری نشان داد که خصوصیات کمی و کیفی درختان موجود در هر دو قطعه مورد بررسی دارای اختلافات معنی داری می باشد و صنوبرهای قطعه 213 از این جهت دارای وضعیت مطلوبتری نسبت به درختان قطعه 203 می باشند. نتایج آزمایشهای فیزیکی بخش های سطحی و تحتانی خاک بیانگر وجود اختلاف معنی دار در برخی از این خصوصیات در بین دو قطعه مورد مطالعه بود. نتایج بررسی ماهانه عمق سفره آب زیرزمینی نشان دهنده بالا بودن سطح آب در قطعه 203 در اغلب ماه های سال می باشد. از برآیند این تحقیق معلوم می شود که توده های صنوبر بر روی خاک های با بافت سبک تر، سفره آب زیرزمینی پایین تر و تهویه و نفوذپذیری بهتر دارای وضعیت بهتری می باشند و از رشد مطلوبتری برخوردارند. از این رو با توجه به اهمیت و ارزش اقتصادی صنوبرکاری ها و تاثیر خاک در رشد و کیفیت آنها، مطالعه و بررسی خاک جهت انتخاب منطقه مناسب صنوبرکاری امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: صنوبرکاری، خصوصیات فیزیکی خاک، سفره آب زیرزمینی، گیسوم
 • مهران نصیری، سید محمد حجتی، مهرسده تفضلی صفحه 50
  آتش به عنوان پدیده ای طبیعی همواره اکوسیستم های جنگلی را تحت تاثیر قرار می دهد. گرمایش جهانی و تاثیر آن در طولانی شدن فصل خشک به همراه تجمع لاشبرگ سبب تشدید اثرهای آتش سوزی در اکوسیستم های جنگلی می شود. جنگلهای هیرکانی ایران اغلب تحت تاثیر آتش سوزی های طبیعی و عمدی هستند. این پژوهش به منظور بررسی سرعت گسترش آتش سوزی سطحی و عوامل موثر بر آن در جنگل آمیخته طبیعی چلمردی استان مازندران انجام شد. سرعت گسترش آتش در شرایط مختلف از طریق شبیه سازی سرعت های مختلف باد (از یک تا 16 متر بر ثانیه)، طبقات شیب (از صفر تا 90 درصد)، نوع لاشبرگ (بلندمازو، ممرز، انجیلی، راش و پلت) و ضخامت آن (از یک تا 8 سانتی متر) مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت باد، سرعت آتش سوزی سطحی به طور تصاعدی افزایش یافته است. همچنین افزایش شیب سبب تسریع در گسترش آتش سوزی سطحی شده است. یافته های این تحقیق حکایت از آن دارد که با افزایش ضخامت لاشبرگ تا 4 سانتی متر سرعت آتش سوزی سطحی افزایش و از آن به بعد کاهش می یابد. نوع لاشبرگ تاثیر زیادی بر سرعت گسترش آتش سوزی سطحی دارد. به طوری که برگهایی با ضخامت کم (راش) و پهنای زیاد (پلت) با خم شدن سریع خود باعث تسهیل انتقال آتش به لاشبرگ های مجاور شده و سرعت آتش سوزی را افزایش می دهند و برگ هایی با ضخامت بیشتر (بلندمازو) و کوچکتر (ممرز) به دلیل عدم انتقال سریع آتش به لاشبرگ های مجاور باعث کاهش سرعت گسترش آتش سوزی می شود.
  کلیدواژگان: آتش سوزی سطحی جنگل، سرعت باد، شیب، ضخامت لاشبرگ، نوع لاشبرگ، سرعت گسترش آتش
 • سیدیوسف عرفانی فرد، فاطمه مهدیان صفحه 62
  الگوی مکانی به عنوان یکی از اولین مفاهیم بوم شناسی، معیار مهمی در شناخت تغییرات و پایش جوامع جنگلی به شمار می آید. روش های مورد استفاده برای این منظور بر مبنای دو راهکار اصلی، یکی آماربرداری صددرصد و دیگری نمونه برداری استوار هستند. استفاده از نقشه درختان بدست آمده از آماربرداری صددرصد، امکان تعیین الگوی مکانی مطلق درختان در جامعه را فراهم می آورد. روش های تعیین الگوی مکانی مطلق به سه گروه کوادرات، نزدیکترین همسایه و تابع K و مشتقات آن (توابع L و g) تقسیم می شوند. مقایسه این روش ها در شرایط یکسان و مطالعه مزایا و معایب آنها و همچنین کاربرد روش های آماری مناسب برای بررسی صحت نتایج، هدف این پژوهش بود. برای انجام این تحقیق، در جنگل تحقیقاتی بنه استان فارس یک توده جنگلی بنه با مساحت 45 هکتار انتخاب شد و موقعیت مکانی درختان بوسیله سامانه موقعیت یابی جهانی تفاضلی (DGPS) مشخص گردید. نتایج نشان داد که الگوی مکانی درختان مورد بررسی، کپه ای هستند. دستاوردهای روش های مورد مقایسه و آزمون آماری آنها بیانگر توانمندی هر یک از این روش ها در تعیین الگوی مکانی مطلق در منطقه مورد مطالعه می باشد. همچنین مقایسه این روش ها نشان داد که در مطالعات آینده، با توجه به هدف و امکانات قابل دسترس از هر کدام می توان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: الگوی مکانی، تابع K، تابع L، تابع g، تجزیه و تحلیل کوادرات، نزدیکترین همسایه
 • بابک پیله ور، مهدی کاکاوند، حسن اکبری، احمد اسماعیلی، جواد سوسنی، زهرا میرآزادی صفحه 74
  عدم تجدید حیات طبیعی گونه بلوط ایرانی به شکل دانه زاد، که بیشترین دامنه پراکنش را در رویشگاه های زاگرس به خود اختصاص داده است، منجر به جنگل کاری توسط بذر یا نهال این گونه به منظور ارتقاء کمی و کیفی این رویشگاه ها شده است. به رغم اهمیت زیاد شناخت بردباری به سایه این گونه در تولید نهال و جنگل کاری، هنوز مطالعه جامعی در این خصوص انجام نشده است. این مطالعه درصدد تعیین پاسخ های مورفولوژیکی و رویشی گونه بلوط ایرانی به سطوح مختلف نور در اولین سال رویشی در نهالستان می باشد. بدین منظور در این تحقیق از طرح آزمایشی کاملا تصادفی با عامل نور در چهار سطح 20 درصد، 40 درصد، 60 درصد و 100 درصد (نور کامل) استفاده شد. تعداد بیست نهال از هر تیمار در دو زمان 100 روز پس از جوانه زنی و 90 روز پس از اولین نمونه برداری به شکل کاملا تصادفی انتخاب شده و مولفه های رویشی در آنها اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش میزان سایه (20درصد نور کامل) رویش ارتفاعی، ضریب کشیدگی، نسبت زی توده اندامهای هوایی به زی توده ریشه و میانگین سطح برگ افزایش می یابد و مقادیر اندازه قطر یقه، مقدار زی توده ریشه، نرخ جذب خالص و نرخ رشد نسبی کاهش می یابد. با در نظر گرفتن اینکه هر چه نرخ رویش نسبی بالاتر باشد میزان زنده مانی بیشتر خواهد بود، بلوط ایرانی را می توان یک گونه نورپسند محسوب کرد که در نهالستانها با توجه به عدم محدودیت رطوبتی، در نور 100 درصد بهترین کارآیی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: بردباری به سایه، جنگلهای زاگرس، نهالستان، نرخ رشد نسبی، نرخ جذب خالص
 • نسترن پولادی، محمدامیر دلاور، احمد گلچین، عبدالله موسوی کوپر صفحه 84
  از آنجایی که نوع پوشش گیاهی بر ذخیره کربن آلی خاک و خصوصیات کیفی خاک تاثیر بسزایی دارد، به منظور بررسی این تاثیر، دو منطقه با توده خالص دارتالاب و مخلوط صنوبر و توسکا در ایستگاه تحقیقاتی صفرابسته استان گیلان انتخاب شد. در هر توده پروفیل های خاک حفر و خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی در آنها مطابق روش های استاندارد مطالعه و اندازه گیری گردید. بررسی ها نشان داد که میانگین وزنی قطر خاکدانه ها، وزن مخصوص ظاهری و هدایت هیدرولیکی خاکها در دو قطعه تفاوت معنی داری (01/0>p) دارند. پایداری خاکدانه ها و هدایت هیدرولیکی اشباع در توده دارتالاب بیشتر از توده صنوبر و توسکا بود. توده دارتالاب به دلیل داشتن مقدار کربن آلی بیشتر، دارای وزن مخصوص ظاهری کمتری بود. درصد کربن آلی با اندازه خاکدانه ها رابطه مستقیم و با مقدار کربنات کلسیم رابطه معکوس نشان داد، به طوری که حداکثر تجمع کربن آلی در خاکدانه های با قطر بزرگتر از 6 میلی متر و حداکثر تجمع کربنات کلسیم در خاکدانه های با قطر 25/0 تا 6/0 میلی متر مشاهده شد. مقدار ذخیره کربن در لایه های آلی و معدنی توده صنوبر- توسکا به ترتیب 50/112 و 73/85 و در دارتالاب به ترتیب 08/123 و 97/102 تن در هکتار بود. یافته های تحقیق نشان داد که توده دارتالاب در مقایسه با توده مخلوط صنوبر و توسکا کربن آلی بیشتری در خاک ذخیره می کند و نوع پوشش گیاهی تاثیر معنی داری بر ترسیب کربن در خاک دارد و از این طریق خصوصیات کیفی خاک را کنترل می کند.
  کلیدواژگان: خصوصیات کیفی خاک، ذخیره کربن، میانگین وزنی قطر خاکدانه ها
 • سید مرتضی مرتضوی جهرمی، پرویز زندی صفحه 110
 • حفیظ الله شهریاری، تیمور رستمی شاهراجی، احسان صیاد، صدیقه یوسف نعنایی صفحه 137
 • خسرو ثاقب طالبی، ژینوس جشنی، محمد نژاد کیاسری، حمید محمدی نصرآبادی، محبوبه پایدار صفحه 165
|
 • M. Mohammadizadeh, M. Hassani, P. Farshchi, M. Mahmoudi Majdabadi Page 1
  The aim of the study was to investigate the survival and growth of the grey mangrove seedlings (Avecennia marina Forsk) at different planting treatments on tidal zone of a natural mangrove forest at northern coasts of Qeshm Island (Pesian Gulf). The trial was conducted at two sites separately، one on lower tidal zone and the other one on upper tidal zone. At each site the trial was conducted under the statistical design of split plots and randomizaed complete blocks at tree replicates. The treatments consisted of two planting distance as main plots (1×1 and 0. 5×0. 5 m) and two seedling sources (coastal and non-coastalnurseries or irrigated with saline and sweet water). For this purpose، 720 mangrove seedlings of Avicennia marina Forsk were selected from the coastal and non-coastal nurseries and were transported to the plantation sites and were planted on the two upper and lower -tidal zones. the seedlings survival and growth characteristics were recorded during 18 months. ANOVA analysis and Duncan test was applied for data analysis، using SAS computer program. The results showed that 82. 9 percent of the planted grey mangrove seedlings survived 18 months after planting. The survival rate of the saline water irrigated seedlings planted on lower tidal zone with planting distance of 1×1 m، was the highest (92%) whereas the survival rate of the sweet water irrigated seedlings، planted at upper tidal zone with planting distance of 1×1 m and was the lowest (74%). Overall، it might be concluded that the seedlings planted under the protection of natural grey mangrove stands، with planting distanceof 1×1 m on the lower tidal zone، obtained the greatest survival and growth records.
  Keywords: Mangrove forests, planting distance, seedling, tidal zone, survival, growth, nursery
 • K. Espahbodi, Sh. Mohammadnejad Kiasari, S. Khorankeh, S.R. Mostafanejad Page 11
  This research was conducted in 40000 ha of Mazandaran Central Forest (south of Caspian sea) in order to determine the distribution and some silvicultural characteristics of wild service tree (Sorbus torminalis L. Crantz). The forests were evaluated in four altitudinal profiles، stretched from northeast (NE) to southwest (SW)، from lowland to upland (top of Alborz mountain). Wherever a Sorbus torminalis had been found، a circular 0. 1 ha sample plot lied down. In 65 sample plots، habitat characteristics such as soil condition، slop، aspect and altitude was recorded. Some studied silvicultural characteristics of 185 individuals of wild service tree، includes: collar diameter، diameter at breast height (dbh)، length of main trunk and total height. Moreover crown cover were evaluated in each plot. Climatic data of three climatological stations within the research area were used to determine the relationship between wild service tree distribution and climatic traits. The results showed that dbh، main trunk length and total height of wild service trees were 46. 96 cm، 10. 52 m and 19. 96 m respectively. Majority of the studied wild service trees (42%) were on west exposed mixed stands of Fageto-Carpinetum or Fageto-Carpinetum، with Quercus types، 28% of these were on north exposed pure young beech stands. Frequency of wild servis trees with diameter more than 50 cm was greater than those with diameter lower than 20 cm. Correlation between soil depth and sorbus frequency was negatively significant (p<0. 01) and with both d. b. h and total height was positively significant (p<0. 05).
  Keywords: Sorbus torminalis, distrubiution, climatic, soil, crown canopy, height, diameter
 • F., Nazari, V. Hosseini, N. Shabanian Page 25
  Fire is natural feature of most of ecosystems، including Mediterranean region and the site study in this research. In order to evaluate effect of fire intensity on dynamic of organic carbon، nitrogen and phosphorus of soil، 56 samples were selected from two depths (0-5 and 5-15 cm) in two areas of burned and unburned. Then، some unburned soil samples were burned in the laboratory by furnace at five temperature levels including of 95، 150، 220، 350 and 490 °C for 30 minutes. The amount of organic carbon، total nitrogen and available phosphorus were measured by Walkley-Black method، Kjeltec method and Olsen method، respectively. Maximum organic carbon and total nitrogen were measured 4. 44% and 0. 89% in soil depth 0-5 cm burned at 150 ˚C، respectively. Also، maximum available phosphorus was measured 14. 99 (mg/kg) in soil depth 0-5 cm burned at 350 ˚C. Overall it might be concluded that although increase in fire intensity، decreased total amount of organic carbon and total nitrogen، but increased amount of available phosphorus.
  Keywords: fire, organic carbon, total nitrogen, available phosphorus, forest soil, Marivan
 • A. Salehi, M. Maleki, M. Shabanpour, R. Basiri Page 38
  This research was carried out to investigate the effect of soil physical properties and ground water level on growth performance of poplar plantation. Two parcels of poplar plantations at west Guilan province of Iran (Guisum area) were selected due to their differences in growth performance. The random systematic method was applied to allocate the sample plots at each parcel. Soil sampling and poplar growth performance measurement were made at each plot. Soil sampling was made at two depth levels (0-20، 20-40 cm). In addition، a soil profile was dug at each parcel to study the soil morphology and seven holes were made by auger to study the water table level variation at different months. According to statistical analysis، the results showed that there was significant difference between the two parcels with respect to poplar quantitative and qualitative characteristics and some of the soil physical properties. Water table level at parcel No. 203 was higher than parcel No. 213 most of the year period. For this reason poplar performance in parcel 213 was significantly greater than parcel 203. It might be concluded that poplar growth performance on light textured soils with low water table level and high level of porosity and aeration is greater than the heavy textured soils with high level of water table and low soil porosity and aeration. According to economic value of poplar plantation and the effect of soil on growth and quality of them، it is necessary to study soil properties for choosing of suitable areas for the plantation.
  Keywords: poplar plantation, soil physical properties, underground water table
 • Mehran Nasiri, Seyed Mohammad Hojjati, Mehrsedeh Tafazoli Page 50
  Wildfires as one of the natural events influence forest ecosystems. Global warming and it’s effect on lengthening of dry season along with accumulation of senesced litter may couple the effects of fire in forest ecosystems. Hyrcanian forests of Iran are often bothered from the natural and also manmade fires severely. The present study was conducted to investigate the spread rate of surface fire and the effective factors which influence on it in natural mixed forest of Chalmardi- Mazandaran، Northern Iran. The spread rate of fire was measured under different conditions which were simulated with different wind speed (1-16 m s-1)، slope classes (% 0-90)، species (Parrotia persica C. A. M.، Acer velutinum L.، Fagus orientalis L.، Carpinus betulus L.، Quercus castaneifolia L.) and thicknesses of leaf litter (1-8 cm). Results showed that the surface fire distributed intensively with increasing wind speed. This was also accelerated in greater slope degrees. Our findings revealed that the spread rate of fire increased with increasing litter thicknesses up to 4 cm and then decreased. The types of leaf litter influence the spread rate of fire، as leaves with small thickness (Fagus orientalis L.) and large width (Acer velutinum L.)، facilitate the fire transmission to neighbor litter by bending itself and increase the spread rate of fire، and leaves with greater (Quercus castaneifolia L.) and smaller (Carpinus betulus L.) thickness reduce the spread rate of fire due to the lack of rapid transmission of fire to the neighbor litter.
  Keywords: surface fire, wind speed, slope, litter thickness, litter type, spread rate of fire
 • Y. Erfanifard, Fatemeh Mahdian Page 62
  Spatial pattern as one of the primary ecological concepts is an important criterion to understand changes in forest communities and monitor them. The applied methods in this respect are based upon two main strategies، full callipering and sampling. Using point map of trees obtained by full callipering method gives the opportunity to determine the true spatial pattern of trees in a community. The methods of true spatial pattern determination are classified as Quadrat، Nearest Neighbor and K-function and its derivatives (L- and g functions). The aim of this research was to compare these methods in similar conditions and to study their advantages and disadvantages and also to utilize suitable statistical methods to evaluate the accuracy of the results. A 45 ha wild pistachio stand was chosen and the spatial positions of all trees were recorded by Differential GPS. The results showed that the spatial pattern of trees is aggregated. The outcomes of the methods and their statistical tests proved their ability to determine the true spatial pattern of trees in the study area. Also the comparison of the methods showed that each one can be applied، regarding the goal and available circumstances of future studies.
  Keywords: spatial pattern, K, function, L, function, g function, quadrat analysis, nearest neighbor
 • B. Pilehvar, M. Kakavand, H. Akbari, A. Ismailii, J. Soosani, Z.Mirazadi Page 74
  Manna oak (Quercus brantii) is the most important tree species in Zagross region of Iran that faces lack of natural regeneration by seed. Forest managers suggest reforestation by seeds or seedlings as the main silvicultural practice، in order to rehabilitate these sites. In spite of the importance of shade tolerance in reforestation or seedling production in nurseries، some species such as Mana oak have not been well characterized. A completely random experimental design with light factor at four levels (20%، 40%، 60%، and 100% of sunlight) was used to study morphological and growth response of Manna oak seedlings in the first growing year. There were two samplings i) 100 days after germination and ii) 190 days after germination، using 20 seedlings for each treatment. The results showed that at the lowest light radiation level (20% of full sunlight) height growth، slenderness coefficient، root/shoot biomass ratio، and mean of leaf area increased whreas collar diameter، shoot biomass، net assimilation rate، and relative growth rate decreased. Since، high relative growth rate implies high survival rate، so Manna oak can be considered as shade intolerant species that in nurseries with no humidity limitations has the most efficiency in full sunlight.
  Keywords: Shade tolerance, Zagros forests, nursery, relative growth rate, net assimilation rate
 • N. Puladi, M.A. Delavar, A. Golchin, A. Mosavi Koper Page 84
  Vegetation has a major impact on carbon sequestration and soil quality. In order to assess the effect of vegetation type on soil attributes، two different plantation of pure Bald Cypress (Taxodium distichum) and mixed Alder (Alnus subcordata) with Poplar (Populus deltoides) were selected in Safrabasteh Poplar Research Station، Guilan province. In each site morphological، physical and chemical soil properties were studied and compared with each other. The results showed that wet aggregate stability measured as mean weight diameter، bulk density and saturated hydraulic conductivity were significantly different between the two sites. The wet aggregate stability and soil hydraulic conductivity were significantly higher in soil of bald cypress stand compared to soil of alder and poplar stand. The soil with bald cypress stand had more organic carbon and lower bulk density compared to the soil with alder and poplar stand. The organic carbon content had a positive correlation with size of aggregates and a negative correlation with CaCO3 content of soils. The highest concentration of carbon was measured for aggregates with diameter greater than 6 mm. In contrast، aggregates with diameter of 0. 25-0. 6 mm had the highest concentration of CaCO3. The organic carbon contents of organic and mineral layers for soil with poplar and alder stand were 112. 5 and 85. 73 ton/ha and for soil with bald cypress stand were 123. 08 and 102. 97 ton/ha، respectively. The findings of this research indicate that vegetation cover has major impact on carbon sequestration and thereby controls quality indicators of soils. Bald cypress accumulated significantly more organic carbon in soil compared to the mixed alder and poplar stand.
  Keywords: soil quality properties, carbon sequestration, mean weight diameter