فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/07/30
 • تعداد عناوین: 5
|
 • منال السادات موسوی اصیل، فرزاد زرگری، پروین منصوری، رضا چلنگری صفحه 6
  مقدمه
  پسوریازیس بیماری پوستی است که بر اثر آن سطح پوست با پلاک های قرمز پوشیده می شود. این بیماری درمان قطعی ندارد و تنها می توان با استفاده از دارو بیماری را مهار کرد و از شدت آسیب ها کاست. برای اندازه گیری میزان تاثیر داروها بر روی بیماری از شاخصی به نام پاسی (PASI) استفاده می شود که مرکب از چهار پارامتر وسعت پلاک، اریتم (قرمزی) پلاک، میزان پوسته ریزی و ضخامت پلاک است. پارامتر اریتم در پاسی به صورت تجربی و با چشم، توسط پزشکان اندازه گیری می شود که یک عمل خسته کننده، غیردقیق و ذهنی است و رسیدن به نتیجه قطعی در آن سخت است. هدف این مطالعه یافتن الگوریتمی رایانه ای جهت تعیین پارامتر اریتم در استاندارد PASI بوسیله پردازش تصویر است.
  روش بررسی
  در این مقاله با استفاده از پردازش تصویر رایانه ای جهت اندازه گیری پارامتر اریتم در استاندارد PASI پیشنهاد شده است. ابتدا فضای رنگ HSV به عنوان بهترین فضای رنگی که بیشترین همبستگی را با تشخیص پزشکان در مورد اریتم دارد تعیین شد و سپس عوامل همبسته آن با اریتم مشخص شدند و در نهایت با مدل سازی رگرسیونی معادله ای برای اندازه گیری عینی پارامتر اریتم ساخته شد. در این بررسی از 56 تصویر بیماری پسوریازیس استفاده شد.
  یافته ها
  مقدار درجه اریتم پیش بینی شده تصویر بوسیله الگوریتم روش پیشنهادی با نظر متخصص پوست همبستگی 87 درصد داشته است.
  نتیجه گیری
  این روش دارای توانایی ارائه مدلی برای محاسبه خودکار درجه اریتم بدون استفاده ابزارهای خاص نسبت به کارهای انجام شده است که برتری این روش نسبت به روش های دیگر است.
  کلیدواژگان: پسوریازیس، اریتم، PASI، فضای رنگ HSV، مدل سازی رگرسیونی
 • مریم سلیمی نسب، علیرضا بهرامپور، محمدحسین زندی صفحه 13
  مقدمه
  استفاده از روش اپتیکی اسپکتروسکوپی رامان تقویت شده سطحی در حضور نانو ذرات طلا، در آشکارسازی بیومولکول ها با حساسیت و سرعت بالا سال ها مورد توجه بوده است. در این مقاله از یک تشدیدگر میکروکره جفت شده به فیبر نوری با نانو ذرات طلا بر اساس اسپکتروسکوپی رامان تقویت شده سطحی به عنوان حسگری فوق حساس برای آشکارسازی آنزیم سکته قلبی تروپونین I استفاده شده است.
  روش بررسی
  نور با استفاده از لیزر قابل تنظیم دیود (Diod) با توان پمپ mW 1 از طریق فیبر نوری وارد تشدیدگر شده و پلاسمون های سطحی روی سطح نانو ذرات طلا را برانگیخته می کند. با تشدید پلاسمون های سطحی در طول موج nm 6/545= λ، میدان پمپ تقویت شده و سیگنال رامان خروجی لیزر افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهند که میدان الکترومغناطیسی اطراف نانو ذرات طلا تا مرتبه 1012 تقویت شده است. با توجه به این میدان فوق العاده قوی، سیگنال رامان تقویت می شود. تغییرات خطی توان سیگنال رامان خروجی بر حسب تعداد مولکول های تروپونین، نشانگر وجود تروپونین I در اطراف تشدیدگر است.
  کلیدواژگان: اسپکتروسکوپی رامان، پلاسمون سطحی، تروپونین I، نانو ذرات طلا
 • سیمین شمسی میمندی، غلامرضا حسین پور، اعظم دهقانی صفحه 19
  مقدمه
  زگیل پرولیفراسیون خوش خیم یاتومور پوستی مخاطی در اثرگونه های مختلف HPV است که میتواند درنواحی مختلف پوست ومخاط بیماری ایجاد کند.این بیماری بین کودکان ونوجوانان بسیار شایع است که برای درمان آن از روش های متفاوتی استفاده میشود. با توجه به عوارض ناشی از کرایوتراپی وهمچنین میزان اثربخشی متغیر درمان بالیزر پالسی رنگی در مطالعات مختلف صورت گرفته تصمیم به انجام این مطالعه گرفته شد. هدف مقایسه تاثیروعوارض pulsed dye laser (PDL) باطول موج nm 585و کرایوتراپی در درمان زگیل می باشد.
  روش بررسی
  درطی یک کارآزمایی بالینی آینده نگر شاهددارکه در سال 1389در بیمارستان افضلی پور کرمان بر روی 100ضایعه زگیل در 20 بیمارانجام شد. بیماران بطور تصادفی به دو گروه درمان با لیزر رنگی پالسی pulsed dye laser (PDL) باطول موج nm 585 (50ضایعه در 10بیمار)ودرمان توسط کرایوتراپی(50ضایعه در 10بیمار)تقسیم ودرمان تا پاک شدن زگیل هر سه هفته یکبارتاپنج نوبت تکرار شد.بیماران در هر نوبت معاینه واز نظر پاسخ درمانی واحتمالا پیدایش عوارض بررسی میشدند.پس از کامل شدن دوره درمان بیماران هر 4هفته یکبار تا دوماه از نظر پیدایش عوارض یا عود ضایعه تحت پیگیری قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان بهبودی روش کرایوتراپی 96 درصد و روش لیزر درمانی با لیزر رنگی پالسی 82 درصدبود. در نتیجه میتوان گفت که از نظر بهبودی روش کرایوتراپی بهتر از روش لیزردرمانی است ولی میزان بهبودی در دو گروه از لحاظ آماری با هم تفاوت معناداری نداشتند (P.V=0.056).
  نتیجه گیری
  با توجه به کمتر بودن میزان عوارض ایجاد شده در گروه لیزر تراپی بنظر میرسد که میتوان این روش را بعنوان اولین روش درمانی بکار برد گر چه برای رسیدن به چنین تصمیمی نیاز به مطالعات گسترده تری داریم.
  کلیدواژگان: زگیل، pulsed dye laser (PDL) باطول موجnm 585، کرایوتراپی درمان، عوارض
 • حمزه نورالهی، سیامک محمودی، محمد آقابلوری زاده صفحه 25
  مقدمه
  این تحقیق به منظور بررسی پاسخ دهی آشکارساز چاه کوانتومی برای آشکارسازی طیف پراکندگی رامان ارتقاء یافته سطحی(SERS) آنزیم تروپونین نوع I جهت تشخیص سکته قلبی یا انفارکتوس میوکارد صورت گرفته است.
  روش بررسی
  در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی تزویج مد، ابتدا با در نظر گرفتن تقریب رسانای کامل الکتریکی برای لایه ی فلزی حفره دار، به وجود آمدن تشدیدهای عبوری را نشان می دهیم سپس با وارد کردن شرط مرزی مقاومت ظاهری سطح در فرمول بندی، میزان تاثیر امواج پلاریتون پلاسمون سطحی در طیف عبوری لایه حفره دار مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین تاثیر نوع ماده ای که لایه فلزی حفره دار روی آن قرار می گیرد را بر طیف عبوری به دست می آوریم. با در نظر گرفتن مدلی بر پایه انعکاس های چندگانه نور درون محیط کاواک تشدید فابری پرو که لایه های چاه کوانتومی درون آن قرار گرفته اند افزایش پاسخ دهی آشکارساز چاه کوانتومی Al0.45Ga0.55As/AlAs نسبت به طول موج نور فرودی نشان داده خواهد شد.
  یافته ها
  عبور غیر متعارف نور از لایه فلزی با آرایه ای دو بعدی از نانو حفره های مربعی شکل و متناوب بیشینه های عبوری غیر متعارفی را از خود نشان می دهد که می توان جهت افزایش عمق نفوذ میدان الکترومغناطیسی به درون لایه های چاه کوانتومی استفاده شود. در این تحقیق افزایش پاسخ دهی آشکارساز با افزودن لایه فلزی حفره دار نشان داده شده است.
  نتیجه گیری
  آشکارساز نوری چاه کوانتومی مادون قرمز ابزاری مناسب برای تشخیص بیماری ها با استفاده از تبدیل سیگنال اپتیکی به سیگنال الکترونی است. بهبود پاسخ دهی آشکارساز جهت تشخیص بهتر آنزیم تروپونین I موجب افزایش کارآیی و کیفیت آن می شود.
  کلیدواژگان: آنزیم تروپونینI، پاسخ دهی، روش تحلیلی تزویج مد، عبور غیر متعارف نور، چاه کوانتومی، طیف پراکندگی رامان ارتقاء یافته سطحی(SERS)
 • ساناز حلی، رعنا عطاران، حسین دمقانی صفحه 35
|
 • Manal Alsaadat Mousaviasil, Farzad Zargari, Parvin Mansouri, Reza Chalangri Page 6
  Background
  Psoriasis is a skin disease which results in red scaly regions in the body. This disease has no well-known definite cure and the proposed medical treatments can only control the disease and reduce its harms. PASI criteria are proposed to measure the effectiveness of the selected treatment on the patients. The PASI criteria consist of four parameters: Area, Erythema, Scaliness and Thickness. The Erythema parameter is usually measured based on subjective methods by the physicians. Subjective measurement of Erythema is time consuming, imprecise and varies if performed by different physicians. Our objective in this research is to propose an automatic objective method to measure Erythema parameter based on image processing techniques.
  Material And Methods
  In our research we employed HSV color space because it has the highest correlation with human perception of colors. We specified the correlated component of HSV representation of the psoriasis patients with Erythema parameter. Consequently we used regression modeling to propose a model for automatic measurement of Erythema parameter using HSV color components. We exploited 56 images from psoriasis patients in our research.
  Results
  The results derived from the proposed method for measurement of Erythema parameter were in accordance with the physicians’ diagnosis in 87% of the cases.
  Conclusion
  The proposed method can be used as a tool for automatic measurement of Erythema parameter from digital images captured from psoriasis patients. Moreover, The measurement can be performed without need to any special device.
  Keywords: Psoriasis, Erythema, PASI, HSV Color Space, Modeling Regression
 • Maryam Saliminasab, Alireza Bahrampour, Mohammad Hossein Zandi Page 13
  Background
  Rapid and high sensitive detection of biomolecules using optical Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) method in the presence gold nanoparticles has been considered for many years. In this paper, microsphere resonator coupled to the optical fiber with the gold nanoparticles based on SERS has been used as ultrahigh sensitive Cardiac Troponin I sensor for trial of myocardial infarction.
  Material And Methods
  light from the tunable laser diode (1mW) through the optical fiber coupled to the Microresonator and excite the surface plasmons on the gold nanoparticles surface.
  Results
  Field enhancement of pump due to the Excitation of surface plasmon in λ=545.6 nm, increase Raman signal laser output. The results show the electromagnetic near the gold nanoparticles up to 1012 is enhanced.
  Conclusion
  According to the ultrahigh electromagnetic field, Raman signal is enhanced. The calculated enhanced Raman signal power of laser output depends linearly on the cTnI molecules, resulting cTnI existence around the resonator.
  Keywords: Raman Spectroscopy, surface plasmon, Troponin I, gold nanoparticles
 • Simin Shamsi Meimandi, Gholamreza Hoseinpoor, Aazam Dehghani Page 19
  Background
  Common wart is a benign proliferation or tumor of mucocutaneous surfaces caused by different types of human papilloma virus (HPV). It is very common in children and young adults.
  Objective
  The aim of this study is to compare therapeutic and side effects of Cryotherapy versus Pulsed Dye Laser (PDL) in the treatment of common warts.
  Material And Methods
  In this prospective controlled randomized clinical trial (RCT), 20 patients with 100 wart lesions were enrolled. The patients were randomly divided into two groups each consisting of 10 patients (with 50 lesions). The treatment protocol for the first group consisted of laser therapy with PDL (wavelength of 585 nm), and the second group treated with Cryotherapy. Patients in both groups were treated every 3 weeks up to 5 times till complete clearance of the lesions achieved. All of the patients were examined in every session of treatments for the clinical response or probable side effects. After completing the proposed course of treatments, patients were examined every 4 weeks for 2 months in order to detect recurrence or probable side effects.
  Results
  The clinical response for the first group (treated with PDL) and second group (treated with Cryotherapy) were 46.1% and 53.9% respectively. So it was concluded that Cryotherapy has provided better clinical response than PDL, while statistically no meaningful difference between these groups was observed (PV=0.056).
  Conclusion
  The results of this study showed that laser therapy with PDL in comparison with Cryotherapy leads to less side effects, so the laser therapy could be used as the first line in the treatment of common warts, of course the results of the current study needs to be confirmed.
 • Hamzeh Nourolahi, Siamak Mahmudi, Mohammad Agha Bolorizadeh Page 25
  Background
  This investigation has explored the quantum well photodetector responsivity for detecting Surface Enhanced Raman Scattering (SERS) of Troponin enzyme I to be implemented in diagnosing heart attack or myocardial anfractuous.
  Material And Methods
  In this study, we show enhanced transmission in perforated metallic film using Coupled Mode Analytical Method thorough PEC approximation. Implementing the surface impedance boundary condition in the formalism, the effect of surface plasmon polaritons in the transmission spectrum has been analyzed. In addition, we study the effect of a specific substrate on the transmission spectrum. According to a simple model based on multi reflection formalism in Fabry-Perot cavity, it is found that quantum well Al0.45Ga0.55As/AlAs detector responsivity did enhance.
  Results
  A transmitted light thorough a periodic two dimensional square hole arrays shows anomalous maximum in the transmission spectrum. This phenomenon can be used to enhance electromagnetic field penetration into quantum well layers. It is observed that detector responsivity boosted by introducing perforated metallic films.
  Conclusion
  A near IR quantum well photodetector is a suitable device for diagnosing diseases thorough transforming optical signals into electrical ones. There is a tradeoff between improvement of detector responsivity for sensing Troponin I and efficiency of detector.
  Keywords: Troponin I, Responsivity, Coupled Mode Method, Extraordinary optical Transmission, Quantum Well, Surface Enhanced Raman Scattering
 • Sanaz Helli, Hossein Damghani, Rana Attaran Page 35
  Background
  As a person ages, the adult teeth often become darker due to changes in the mineral structure of the tooth, as the enamel becomes less porous. Teeth can also become stained by bacterial pigments, foodstuffs and tobacco. Dental bleaching was introduced in dentistry in 1877. However, due to modern standards of beauty, this treatment modality has been in great demand and has been the subject of various scientific researches. Therefore, this procedure has undergone many changes. Nevertheless, the action mechanism remains the same, consisting of an oxide reduction reaction with release of active oxygen, free radicals in a solvent (especially water) in which the substance to be bleached donates electrons to the bleaching agent, normally hydrogen peroxide. Due to its low molecular weight, the bleaching agent penetrates through the porosities of the enamel prisms, reaches the dentin, comes into contact with a large quantity of pigmented organic molecules and breaks them up into shorter and lighter chains that allow the absorption of light in shorter wavelengths. To accelerate this process of oxidation, various sources of energy can be used, such as heat and light. Bleaching corrects or improves the color of teeth, and is also the least expensive esthetic treatment option. The indications are acquired superficial stains, penetration and absorbed stains, age-related stains, patients who desire conservative treatment to improve appearance, color change related to pulp trauma and necrosis, and interproximal discolorations.
  Material And Methods
  A search was performed using the keywords "tooth bleaching" and "laser" to identify the current literature on the Tooth bleaching with laser. The related articles were searched in databases including IDL, Pub med, Google scholar, and Medline from 2004 to 2010.
  Results
  It is found that selective diode laser radiation can decrease the time of bleaching without surface modification. No differences between enamel surfaces were observed.
  Discussion
  Currently, the laser has been proven to be the most valuable energy source for power bleaching with simple and short application in the office.
  Keywords: laser therapy, tooth bleaching