فهرست مطالب

یافته - سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 52، تابستان 1391)
 • سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 52، تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/08/05
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی خسروبیگی، حسن احمدوند صفحه 5
  مقدمه
  پراکلامپسی یکی از علل مرگ و میر مادران و جنین می باشد.. هدف از مطالعه حاضر بررسی سطوح سرمی نشانگرهای زیستی پراکسیداسیون لیپیدی شامل ایزوپروستان F2α، مالون دی آلدئید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانت در زنان باردار مبتلا به پره اکلا مپسی در مقایسه با زنان باردار نرمال بود.
  بحث و نتیجه گیری
  از مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت که افزایش استرس اکسیداتیو و در نتیجه پراکسیداسیون لیپیدی می تواند به عنوان فاکتور مهم در پاتوفیزیولوژی پره اکلا مپسی مطرح باشد.
  یافته ها
  سطوح سرمی ایزوپروستان F2α، مالون دی آلدئید و هموسیستئین در زنان باردار مبتلا به پره اکلا مپسی به طور معنی داری بالاتر از زنان باردار نرمال بود (05/0 > p). میانگین سطوح سرمی هر سه متغیر در زنان باردار مبتلا به پره اکلا مپسی شدید به طور معنی داری بالاتر از زنان باردار مبتلا به پره اکلا مپسی ملایم بود (05/0 > p).
  مواد و روش ها
  یک مطالعه بررسی مقطعی طراحی شد. نمونه بیمار شامل 30 زن باردار مبتلا به پره اکلا مپسی و نمونه غیر بیمارشامل 30 زن باردار نرمال بود. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری متوالی انتخاب شدند. میزان سطح سرمی مالون دی آلدئید با استفاده از روش رنگ سنجی اندازه گیری گردید. میزان سطوح سرمی ایزوپروستان F2α و هموسیستئین با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون آماری من ویتنی انجام گردید. مقادیر 05/0 > p از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
  کلیدواژگان: پره اکلا مپسی، سرم، ایزوپروستان، مالون دی آلدئید، هموسیستئین
 • حاتم گودینی، عباس رضایی، فاطمه بیرانوند، ناهید جهانبانی صفحه 15
  مقدمه
  یون های حاوی نیتروژن نظیر نیترات در برخی منابع آب در غلظت های بالا موجود می باشد. این آلاینده باعث ایجاد مشکلات بهداشتی مثل سندرم بچه آبی در نوزادان و احتمال تشکیل ترکیبات سرطان زا در آب و ایجاد سرطان دستگاه گوارش می شود لذا حذف آنها از منابع آب ضرورت دارد. دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی یکی از روش های موثر در حذف نیترات می باشد که در این راستا می توان از راکتورهای بستر شناور استفاده نمود. هدف از این مطالعه ارزیابی راکتور بستر شناور با بستر کربن فعال در حذف نیترات از آب می باشد.
  مواد و روش ها
  باکتری های دنیتریفایر جداسازی شده از فاضلاب کارخانه شیر خرم آباد بر روی کربن فعال گرانولی تثبیت شده و از آن به عنوان بستر در راکتور بستر شناور برای حذف نیترات استفاده شد. وضعیت تثبیت با تهیه تصویر میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. حذف غلظت 200-50 میلی گرم بر لیتر نیترات از آب با زمان ماند 3-1 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه تحت شرایط آنوکسیک انجام شد. همچنین اثرات شرایط بهره برداری نظیر زمان ماند هیدرولیکی، pH، غلظت اولیه نیترات، بار ورودی و نوع منبع کربن نیز مورد بررسی قرار گرفت.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که کربن فعال گرانولی می تواند سایت مطلوبی را برای چسبیدن باکتری های دنیتریفایر تامین نموده و به عنوان بستر، دنیتریفیکاسیون آب را در راکتور بستر شناور به خوبی انجام دهد.
  یافته ها
  نتایج آزمایشات نشان داد که بیش از 94 درصد نیترات با زمان ماند 3-2 ساعت (غلظت نیترات ورودی 200-50 میلی گرم بر لیتر) حذف شده و با این راندمان تجمع نیتریت و آمونیاک وجود نداشت و غلظت نیترات، نیتریت و آمونیاک در آب خروجی در غلظت های ورودی 100-50 میلی گرم بر لیتر در حد استاندارد آب آشامیدنی بود. تا میزان بار ورودی kgNO3-N•m-3•day-1 4/2 کیفیت آب آشامیدنی برای نیترات موجود در آب تصفیه شده فراهم شد. همچنین حداکثر نرخ دنیتریفیکاسیون (kgNO3-N•m-3•day-145/3) برای میزان بار ورودی kgNO3-N•m-3•day-1 8/4 ایجاد گردید.
  کلیدواژگان: آب، دنیتریفیکاسیون، شرایط آنوکسیک، راکتور بستر شناور، نیترات
 • بررسی میزان ناتوانی های بیماران پارکینسونی در بخش مغز و اعصاب بیمارستان شهدای عشایر و کلینیک های مغز و اعصاب خصوصی شهر خرم آباد در نیمه اول سال 1389
  پرویز بهرامی، محمد زیبایی، حاتم زبر دست، فرزاد ابراهیم زاده، سمیرا یادگاری، ماه رخ رضایی صفحه 29
  مقدمه
  بیماری پارکینسون یک اختلال تحلیل برنده عصبی پیش رونده است و شامل علائم حرکتی و غیرحرکتی متعددی می باشد که هر کدام به نوبه خود سبب ناتوانی و اختلال عملکرد در سطح گسترده در بیماران می شود. این مطالعه با هدف بررسی ناتوانی های بیماران پارکینسونی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت سری-موردها بود. افسردگی بر اساس معیار DSM-IV، میزان اختلالات شناختی بر اساس آزمون کوتاه وضعیت ذهنی MMSE و ناتوانی بیماران بر اساس معیارهوئن و یارتشخیص داده شد. اختلال عملکرد بویایی با چهار ماده آب، گلاب، توتون و قهوه تشخیص داده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد اختلالات حرکتی و غیرحرکتی با شیوع بالایی در بیماران پارکینسونی وجود دارد. ناتوانی در انجام فعالیت ها تحت تاثیر فاکتورهایی چون سن، طول مدت درمان و طول مدت بیماری است. بنابراین تشخیص بیماری و درمان مناسب آن قبل از بروز ناتوانی ها باید مورد توجه قرار گیرد.
  یافته ها
  در مجموع 79 بیمار مورد مطالعه، بیماری در مردان سه برابر زنان، بیشترین رده سنی درگیر 79-70 سال و شیوع افسردگی و اختلالات شناختی6/45 و 9/32 درصد بود. شیوع حملات روشن- خاموش، حملات زمین خوردن و اختلال بویایی به ترتیب 5/21،9/32 و 4/68 درصد و فراوانی بیماران در مرحله سوم نسبت به سایر مراحل بیماری بیشتر بود. بین طول مدت بیماری و نیز طول مدت درمان و میزان ناتوانی ارتباط معنی داری مشاهده شد. ارتباط بین افسردگی و میزان ناتوانی و نیز شدت بیماری با 006/0= Pمعنی دار بود.
  کلیدواژگان: بیماری پارکینسون، ناتوانی، بیمار بستری، کلینیک
 • فراوانی هلیکوباکترپیلوری در اطفال مبتلا به اسهال حاد و ارتباط آن با بروز اسهال
  اعظم محسن زاده صفحه 35
  مقدمه
  هلیکوباکترپیلوری از دسته باسیل های گرم منفی است که منجر به ایجاد گاستریت های هیستولوژیک کاملا مشخصی گردیده و در ایجاد سرطان های معده نیز نقش آن معلوم گردیده است. میزان فراوانی این باکتری در جوامع و گروه های سنی مختلف متفاوت است، اما اکثریت افراد در اوایل زندگی آلوده به این باکتری می شوند و منجر به ایجاد علائم و بیماری های مختلفی مثل گاستریت، دل درد، کم خونی و... می گردد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین فراوانی هلیکوباکترپیلوری در اطفال مبتلا به اسهال حاد بستری در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد در تابستان 1389 بود.
  بحث و نتیجه گیری
  7/16% از اطفال مبتلا به اسهال حاد از لحاظ تست سرولوژیک هلیکوباکتر پیلوری مثبت شدند و بروز اسهال درکودکان را ضرورتا نمی توان از علائم همیشگی ابتلا به هلیکوباکتر پیلوری دانست.
  یافته ها
  در کل 240 کودک مبتلا به گاستروانتریت مورد بررسی قرار گرفتند که8/60% آنها مذکر و 2/39%آنها مونث بودند و در مجموع 7/16% آنها از لحاظ تست سرولوژیک هلیکوباکترپیلوری مثبت شدند. اکثریت موارد مثبت متعلق به جنس مذکر(60%) و گروه سنی زیر 2 سال (45%) بوده و اکثرا (5/72%) ساکن شهر و مصرف کننده آب لوله کشی بهداشتی بودند. در بین موارد مثبت فقط 5/17% در منزل حیوان خانگی نگهداری می کردند که اکثریت با ماکیان بوده و 5/67% آنها سابقه بستری در مراکز درمانی را ذکر نمودند و شایعترین علت بستری، عفونت های تنفسی بود.
  مواد و روش ها
  نوع این مطالعه توصیفی مقطعی و روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. جمعیت مورد مطالعه شامل کلیه اطفالی بودند که در تابستان سال 1389 با تشخیص گاستروانتریت در بیمارستان شهید مدنی خرم آباد بستری شدند. البته شرط ورود به مطالعه این بود که اطفال بستری شده، قبلا تحت درمان ضدهلیکوباکترپیلوری قرار نگرفته باشند. متغیرهای مورد بررسی شامل جنسیت، گروه سنی، محل سکونت، نوع آب آشامیدنی غالب، نگهداری حیوان خانگی و سابقه بستری در مراکز درمانی بود. اطلاعات مربوط به بیماران از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و در عین حال نمونه های سرمی بیماران، تهیه شده و در آزمایشگاه مرجع از طریق تست ELIZA در رابطه با وجود آنتی بادی (IgG) ضد هلیکوباکترپیلوری مورد آزمایش قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، اسهال حاد، کودکان، خرم آباد
 • نقش تعادل میان KIRهای مهاری و فعال کنندگی در تعیین استعداد ابتلا به اسپوندیلیت انکیلوزان
  فرهاد شاهسوار، طاهره موسوی، توماج سابوته صفحه 43
  مقدمه
  اسپوندیلیت انکیلوزان(AS) یک بیماری پیشرونده و ناتوان کننده است که تقریبا 9/0% افراد را در سراسر دنیا منتلا می سازد. تاکنون مکانیسم دقیق شروع و پیشرفت AS شناخته نشده است. ارتباط میان HLA-B27 و AS به عنوان قوی ترین ارتباط بین یک مولکول آنتی ژن لکوسیتی انسان (HLA) کلاس I و بیماری باقی است. علی رغم تحقیقات وسیع، نقش پاتوژنیک این ژن و محصول آن هنوز حل نشده است. همچنین ژن هایی غیر از HLA-B27وجود دارند که به نظر می رسد در اتیولوژی بیماری دخیل باشند. مجموعه ژنی پذیرنده شبه ایمونوگلبولینی سلول کشنده (KIR) بر روی کروموزوم q13.419 در کمپلکس پذیرنده لکوسیت قرار گرفته است. ژن های KIR گروهی از مولکول ها را کد می کنند که بر روی سلول های کشنده طبیعی (NK) و در برخی سلول های T بیان می شوند. پروتئین های KIR به عنوان پذیرنده هایی عمل می کنند که مولکول های HLA کلاس I را شناسایی می کنند و به طور مستقیم در فعالیت و مهار سلول های NK دخیل می باشند. KIRها و لیگاندهای HLA کلاس I آنها در پاتوژنز انواع مختلف بیماری های خودایمنی مشارکت دارند. عدم تعادل KIRهای مهاری و فعال کنندگی، عامل کلیدی است که می تواند پاتوژنز AS را تحت تاثیر قرار دهد. با این وجود نقش تعادل میان KIRهای مهاری و فعال کنندگی در تعیین استعداد ابتلا به AS یک موضوع قابل بحث است. این مقاله مروری خصوصیات اصلی این ژن ها را خلاصه کرده و بحث می کند که چگونه ممکن است آنها در پاتوژنز AS درگیر باشند.
  کلیدواژگان: پذیرنده های شبه ایمونوگلبولینی سلول کشنده، آنتی ژن لکوسیتی انسان، اسپوندیلیت انکیلوزان
 • بررسی تاثیر استفاده از بانداژ فشاری در کم کردن عوارض موضعی و عوارض ناشی از بی حرکتی در بیماران بعد از عمل آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان های قلب شهید رجایی تهران و شهیدمدنی خرم آباد
  مریم یثربی راد، پریچهر خدری، منصوره عزیززاده فروزی، مجید ملکی صفحه 55
  بحث و نتیجه گیری
  بنابراین با توجه به افزایش راحتی بیمار و تاخیر در بروز خونریزی، بانداژ فشاری می تواند به طور معمول در کنترل خونریزی و کبودی این بیماران بعد از آنژیوگرافی کرونری مورد استفاده قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، تحقیقی نیمه تجربی است که در بخش های CCU و جراحی بیمارستان قلب شهید رجایی تهران و شهید مدنی خرم آباد انجام شده است. تعداد 100 بیمار که تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته اند، به صورت تصادفی انتخاب شدند و پس از اعمال فشار دستی به ناحیه شریان فمورال، 50 نفر آنها در گروه کیسه شن و 50 نفر آنها در گروه بانداژ فشاری به طور تصادفی قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیمارانی که در گروه کیسه شن بودند، مقدار بروز خونریزی در آنها بعد از بیرون کشیدن سوند، بالاتر بود و خیلی سریع تر از بیمارانی که در گروه بانداژ فشاری بودند خونریزی می کردند (05/0P<). بروز و وسعت کبودی در هر دو گروه یکسان بود ولی بیمارانی که در گروه کیسه شن بودند، میزان بالاتری از درد پشت و درد کشاله ران را تجربه کردند.
  مقدمه
  عروق کرونر قلب، مسئول خون رسانی به عضله قلب می باشند و چنانچه در اثر گرفتگی رگ به علت پلاک چربی مسدود شده باشند، بایستی بیمار تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گیرد تا میزان تنگی معلوم شود و برای این منظور از شریان رانی چپ استفاده می شود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر بانداژ فشاری در کم کردن خونریزی، کبودی، درد کمر و درد کشاله ران در بیمارانی است که تحت عمل آنژیوگرافی عروق کرونر قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: آنژیوگرافی، بانداژ فشاری، عوارض بی حرکتی
 • مقایسه دو روش درمانی جااندازی بسته و پین گذاری و جااندازی باز درشکستگی سوپراکندیلار نوع III استخوان بازو در کودکان زیر ده سال
  مرتضی دهقان، محمدتقی بهمنی صفحات 63-74
  مقدمه
  شکستگی استخوان بازو یکی از شکستگی های شایع در کودکان می باشد. دو سوم بچه هایی که به خاطر جراحات بازو بستری می شوند دچار شکستگی سوپراکندیلارهستند. هدف از انجام این مطالعه بررسی دو روش درمانی «جااندازی بسته و پین گذاری از راه پوست» و «جااندازی باز و تثبیت داخلی» درشکستگی سوپراکندیلار نوع III استخوان بازو در کودکان زیر ده سال بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه و همچنین سایر مطالعات مشابه، روش جراحی بسته در شکستگی استخوان بازو از نظر عوارض پس از عمل، هزینه و مدت بستری در بیمارستان ارجحیت داشته و کارآیی بیشتری در درمان شکستگی استخوان سوپراکوندیلار دارد.
  یافته ها
  بین دو گروه از نظر جنس، سن، محل سکونت شهری و روستایی، سمت شکستگی و شکستگی دست غالب اختلاف معنی داری وجود نداشت. در یک هفته بعد از عمل، 3 نفر(66/6%) از بیماران عمل شده با روش باز و 1 نفر(22/2%) از بیماران عمل شده به روش بسته مبتلا به عفونت شدند(011/0=P). میانگین دامنه حرکت مفصل در هفته هشتم بعد از عمل در بیماران عمل شده به روش باز 9/10 ± 3/118 و در بیماران عمل شده به روش بسته 5/10 ± 5/131 درجه بود (001/0>P). میانگین مدت عمل جراحی و هزینه عمل در بیماران عمل شده به روش جراحی باز به طور معنی داری بیشتر از بیماران عمل شده به روش بسته بود (001/0>P).
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه کارازمایی بالینی 90 کودک مبتلا به شکستگی استخوان سوپرا کندیلار نوع III (بر اساس طبقه بندی گارتلند) مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی شهرکرد در سال 1389 به روش آسان انتخاب و به کمک جدول اعداد تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند. بیماران گروه 1 با جااندازی بسته و پین گذاری از روی پوست و با کنترل C-arm و بیماران گروه 2 با روش جا اندازی باز و تثبیت داخلی شکستگی با استفاده از پین و با دسترسی خلفی تحت عمل جراحی قرار گرفتند. اطلاعات بیماران از نظر مدت زمان عمل جراحی، بررسی رادیوگرافی، عفونت محل زخم، هزینه های درمانی، میزان محدوده حرکتی مفصل آرنج در هفته هشتم بعداز عمل، جمع آوری و به کمک آزمون های آماری t-test و chi square مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
  کلیدواژگان: شکستگی استخوان بازو، شکستکی سوپراکندیلار، روش باز با تثبیت داخلی، روش بسته با پین گذاری
 • مقایسه نظریه خاص ذهن سوء استفاده کنندگان جنسی از زنان با افراد عادی
  زینب خانجانی، عبدالله فیروزیان، جعفر بهادری خسروشاهی صفحه 71
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای نظریه خاص ذهن سوء استفاده کنندگان جنسی از زنان با افراد عادی بود.
  بحث و نتیجه گیری
  مشکلات سوء استفاده کنندگان جنسی در حوزه های صمیمت، همدلی و تحریفات شناختی از نقص در نظریه ذهن ناشی می گردد که با افزایش آنها می توان مشکلات سوء استفاده کنندگان جنسی را تقلیل داد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سو استفاده کنندگان جنسی از زنان نسبت به گروه عادی در نظریه خاص ذهن تفاوت معنی داری دارند. یعنی سوء استفاده کنندگان جنسی از زنان در نظریه خاص ذهن از نقص بیشتری برخوردارند.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع مورد- شاهدی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه سوء استفاده کنندگان جنسی زندانی رده سنی 20 تا 35 ساله طی سال های 89-1388 شهر ارومیه بودند که از این جامعه تعداد 30 سوء استفاده کننده جنسی زنان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین برای انتخاب گروه نمونه عادی تعداد 30 نفر که از لحاظ ویژگی های سنی، جنسی و تحصیلات با گروه سوء استفاده کننده جنسی همتا شده بودند، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از آزمون چشم بزرگسالان برای ارزیابی نظریه عام استفاده شد. از سویی برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و آزمون t استفاده شد.
  کلیدواژگان: نظریه خاص ذهن، سوء استفاده کنندگان جنسی، زنان
 • بررسی اثر دوز پایین آسپرین (mg/kg 7/5) بر بافت تخمدان در زمان لانه گزینی در موش سفید آزمایشگاهی نژاد NMRI
  فاطمه ساکی، ماندانا بیگی بروجنی، مهرانگیز صدوقی، امیدعلی عادلی صفحه 79
  مقدمه
  آسپرین یک داروی ضد التهاب غیراستروئیدی است که با تاثیر بر روی پروستاگلاندین ها در تکامل فولیکول ها و ساختار جسم زرد دخالت دارد. با توجه به این موضوع بررسی تاثیر دوز پایین آسپرین در زمان لانه گزینی ضروری به نظر می رسد که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  دوز پایین آسپرین(mg/kg5/7(در زمان لانه گزینی با افزایش تعداد جسم زرد بر روند حاملگی اثر مثبت داشته و باعث دوام جنین می شود، همچنین با افزایش مقاطع عروقی باعث خون رسانی بالا و افزایش کارایی تخمدان می شود.
  یافته ها
  وزن تخمدان در گروه کنترل gr077/0±3/1 و در گروه تجربی g r 24/0±55/3 و نیز حجم تخمدان در گروه کنترلmm3 19/0± 70/8 و در گروه تجربی mm3 17/0±20/9 بود. تعداد جسم زرد در گروه کنترل 15/0±2/6 و در گروه تجربی 15/0±21/12 شمارش شد)در هر سه مورد تفاوت معنی دار مشاهده شد). در خصوص مطالعات کیفی مربوط به مقاطع عروقی به نظر می رسد تعداد مقاطع عروقی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است.
  مواد و روش ها
  موش های ماده نژاد NMRI به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شده و در هر دو گروه بارداری کاذب القا شد، گروه تجربی تا روز 5/4 تحت تزریق با آسپرین قرار گرفت، سپس در روز 5/4 تخمدان ها خارج شده، ابتدا حجم و وزن آنها اندازه گیری شد، سپس برش های سریالی تهیه و رنگ آمیزی به روش H&E انجام گرفت.
  کلیدواژگان: دوز پایین آسپرین، تخمدان، لانه گزینی، موش سفید آزمایشگاهی
 • علی جنتی، الهام دادگر، جعفر صادق تبریزی، محمد اصغری جعفرآبادی، رعنا غلامزاده نیکجو صفحه 85
  مقدمه
  به منظور عملکرد بهتر مدیران بیمارستان ها نیاز به یک ارزیابی از عملکرد آنها بر اساس معیارهای مشخص وجود دارد. اما متاسفانه هیچ سیستم ارزیابی عملکرد رسمی و نظام مندی برای ارزیابی مدیران به کار گرفته نشده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین معیارهای ملموس و مناسب جهت ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان ها با استفاده از نظر متخصصین می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به سابقه اجرایی افراد شرکت کننده، نظرات آنها گام موثری برای شناسایی معیارهای تاثیرگذار و مهم برای تدوین ابزاری برای ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان ها خواهد بود. ولی بدیهی است به منظور تدوین چنین ابزاری باید علاوه بر استخراج نظرات متخصصین و مطالعات انجام شده در سایر کشورها، یافته ها با توجه به شرایط بیمارستان های کشور بومی شوند.
  یافته ها
  هفت درون مایه اصلی در خصوص معیارهای لازم جهت ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان ها از بررسی نظر متخصصین بدست آمد، این درون مایه ها عبارتند از مهارت های مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت عملکرد کارکنان، هدایت و رهبری، مدیریت اطلاعات، مدیریت منابع، حاکمیت بالینی و شاخص های عملکردی.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش کیفی بود که با روش تحلیل درون مایه ای انجام شد. با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته با 2 نفر از صاحبنظران نظام سلامت مصاحبه شد و 20 نفر در جلسات بحث گروهی متمرکز شرکت کردند. بعد از اتمام هر مصاحبه و بحث گروهی، برداشت ها با شرکت کنندگان چک گردید. متن مصاحبه های اولیه همزمان توسط دو نفر از اعضای هیئت علمی تحلیل شد و سپس تلفیق گشت.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، مدیر بیمارستان، ایران
 • تاثیر عوامل اصلی اکولوژیک بر درصد بازده اسانس درختچه مورد (Myrtus communis L) در رویشگاه های مختلف جنگلی استان لرستان
  زهرا میرآزادی، بابک پیله ور، محمد هادی مشکات سادات، مسعود علیرضایی، آزاده خونساری صفحه 97
  مقدمه
  مورد Myrtus communis درختچه همیشه سبزی است که از خانواده Myrtaceae می باشد. در نظر گرفتن ویژگی های محل رویش و موقعیت گیاه در طبیعت از عمده عواملی است که می تواند بر میزان اسانس و مواد موثره گیاه تاثیر زیادی داشته باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  رویشگاه کرکی کمترین میزان تولید اسانس را در بین رویشگاه های مورد استان لرستان به خود اختصاص داده است. همچنین در مجموع جهت جنوب غربی با جهت های شمالی و جنوبی به لحاظ میزان اسانس تفاوت معنی داری نشان داد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون، وجود ارتباط مستقیم معنی دار بین ارتفاع از سطح دریا و درصد بازده اسانس (358/0r= و049/0p=) و همچنین ارتباط معکوس بین میزان سدیم خاک و درصد بازده اسانس (405/0r = و 027/0p =) را نشان داد. بین درصد بازده اسانس در رویشگاه های مختلف و همچنین جهات جغرافیایی مختلف اختلاف معنی داری مشاهده گردید.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی تاثیر عوامل اصلی اکولوژیکی موثر بر میزان اسانس درختچه مورد، ازچندین رویشگاه اصلی مورد دراستان لرستان نمونه برداری به عمل آورده و از هر منطقه 40 گرم برگ خشک اسانس گیری شد و درصد بازده اسانس برگ های مناطق مختلف به دست آمد. علاوه بر آن مولفه های اصلی فیزیوگرافیک هر کدام از رویشگاه ها (شیب، جهت دامنه، ارتفاع از سطح دریا) نیز اندازه گیری شد. از بین عوامل اکولوژیک قابل اندازه گیری نیز عناصر سدیم، پتاسیم، منیزیوم و کلسیم و میزان اسیدیته و شوری خاک مورد اندازه گیری قرار گرفت
  کلیدواژگان: مورد، عوامل اکولوژیک، بازده اسانس، لرستان
 • امفالوسل و قلب بیرون از قفسه سینه درنوزاد با Pentalogy of Cantrell
  نادره طایی، مژگان فرجی گودرزی، مجید فیروزی صفحه 107
  بحث و نتیجه گیری
  در تمام موارد ابتلا به امفالوسل بررسی از نظر وجود پنتالوژی کانترل و آنومالی همراه توصیه می شود. معرفی مورد: در این مقاله نوزاد مبتلا به امفالوسل و قلب بیرون از قفسه سینه (ectopia cordis) معرفی می شود.
  مقدمه
  پنتالوژی کانترلPentalogy of Cantrell)) اختلال مادرزادی بسیار نادری است که با نواقص شدید قفسه سینه و شکم شامل بیرون زدگی احشاء از محل بندناف (امفالوسل)، نقص قسمت پایینی جناغ سینه، نقص قسمت جلویی دیافراگم، نقص قسمت جلویی پریکارد، قلب بیرون از قفسه سینه (ectopia cordis) تشخیص داده می شود. پاتوژنز این ناهنجاری ناشناخته است. نقایص تکاملی لایه مزدرمی رویان در روزهای 18-14 پس از لقاح را عامل موثر در بروز این ناهنجاری می دانند.
  کلیدواژگان: پنتالوژی کانترل، امفالوسل، قلب بیرون از قفسه سینه، خرم آباد
|
 • Ali Khosrowbeygi, Hasan Ahmadvand Page 5
  Background
  Preeclampsia is a major cause of maternal and perinatal morbidity and mortality. The aim of the present study was to assess serum levels of isoprostane F2α، malondialdehyde and total homocysteine in preeclamptic women compared with normal pregnant women.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was designed. The patients consisted of 30 preeclamptic women. The normal group consisted of 30 healthy pregnant women. Serum level of malondialdehyde was measured by colorimetric method. Isoprostane F2α and homocysteine levels were assessed using commercially available enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) methods. The Mann-Whitney U test was used for statistical analysis. A p value less than 0. 05 was considered significant.
  Results
  Serum levels of isoprostane F2α، malondialdehyde and homocysteine were significantly higher in preeclamptic group than in normal pregnant women (p < 0. 05). All of the biomarkers were significantly higher in women with severe preeclampsia than in mild preeclamptic women (p < 0. 05).
  Conclusion
  The findings of the present study suggest that lipid peroxidation caused by oxidative stress might be involved in the pathogenesis of preeclampsia.
  Keywords: Preeclampsia, Serum, Isoprostane, Malondialdehyde, Homocysteine
 • Hatam Godini, Abbas Rezaee, Fatemeh Beyranvand, Nahid Jahanbani Page 15
  Background
  Nitrogen-containing ions such as nitrate and nitrite occur widely in a variety of water sources. This pollutant causes health problems such as the blue-baby syndrome، and possible formation of carcinogenic compounds in the digestive tract. Thus، removing them from water sources seems necessary. Biological denitrification is a method used in the treatment of nitrate contaminated water. Numerous biological denitrification processes such as fluidized bed reactors (FBR) have been reported. This bench-scale research describes the operation of granular activated carbon (GAC) based fluidized bed reactors (FBR) for nitrate removal from water.
  Materials And Methods
  The GAC was inoculated with a denitrifing culture isolated from Khorramabad milk industry wastewater. In addition، characteristics of GAC were analyzed using scanning electron microscopy (SEM). A mixed bacterial culture was acclimated to the removal of 50-200 mg NO3-N. L–1 at 1-3 h retention time from water. The experiments were carried out under anoxic conditions. The effects of various operating conditions such as hydraulic retention time (HRT)، Nitrate loading rate and initial concentrations of nitrate on the denitrification were demonstrated experimentally.
  Results
  The experimental results demonstrated that the over 94% of NO3-N was removed in the 2-3 h retention time، almost no NO2-N accumulated in treated water when the concentration of NO3-N was around 50-100 mg/L in influent. Under the experimental conditions، drinking water quality was achieved at a nitrogen loading lower than 2. 4 kgNO3-N•m-3•day-1 with an influent COD/N ratio of 3 if ethanol was used as the carbon source. The denitrification rate increased up to a maximal value of 3. 45 kgNO3-N•m-3•day-1 with increasing nitrogen loading rate (4. 8 kgNO3-N•m-3•day-1).
  Conclusion
  This study demonstrates that GAC offers favorable attachment sites for bacteria on the surfaces of GAC for Nitrate removal and denitrification of water was carried out in a fluidized bed reactor (FBR) using Activated carbon-immobilized cell beads as support carriers.
  Keywords: Water, Denitrification, Anoxic conditions, Fluidized, bed, Nitrate
 • Evaluation of disabilities of parkinsons disease patients in neurology ward of Shohaday-e-Ashayer hospital and private neurology clinics in 2010
  Parviz Bahrami, Mohammad Zibaee, Hatam Zebardast, Farzad Ebrahimzadeh, Samira Yadegari, Mah Rokh Rezaee Page 29
  Background
  Parkinson''s disease (PD) is a progressive degenerative disorder with multiple motor and non motor symptoms. These features can cause disability and extensive dysfunction in patients. This study is conducted to evaluate the disabilities of PD patients.
  Materials And Methods
  The study was case series. Depression، cognitive impairment and disability of patients were diagnosed based on DSM-IV criteria، Mini Mental State Examination and Hoen and Yahr criteria، respectively. Smelling dysfunction was diagnosed with water، rosewater، tobacco and coffee.
  Results
  From 79 patients who were recruited in our study male to female ratio was 3 to 1. The most patients aged 70-79 years. Prevalence of depression and cognitive impairment was 45. 6% and 68. 4%. Prevalence of on-off phenomenon، falling attacks and olfactory dysfunction was 21. 5، 32. 9 and 68. 4 percent، respectively. Duration of disease and treatment was significantly associated with amount of disability. Depression was significantly (p=0. 006) associated with disability and severity of disease.
  Conclusion
  This study showed that motor and non motor abnormalities are common in PD. Disability is influenced by factors such as age، duration of disease and treatment. Hence، diagnosis and treatment of PD should be considered before onset of disabilities.
  Keywords: Parkinson's disease, Disability, Hospitalized patient, Clinic
 • Frequency of Helicobacter pylori infection in children with gastroentritis
  Azam Mohsenzadeh Page 35
  Background
  Helicobacter pylori is a gram negative bacteria and it clearly causes histologic gastritis and its role in gastric cancers has been known. Its prevalence is different in various traditional populations and ages، but the majority is infected in early life and its infection is with manifestations such as gastritis، abdominal pain، anaemia and others.
  Materials And Methods
  In this cross – sectional study، the sampling method was census. The studied population included hospitalized children in Shahid Madani hospital in 2010 with gastroenteritis that have received no anti Pylori treatment. The studied variables included sex، age، place of residence، kind of drinking water، having pets and the history of hospitalization. The data were gathered by questionnaire and serum samples were tested about anti-Hpylori IgG through ELIZA and then the data were analyzed.
  Results
  Among 240 patients،16. 7% were infected with H. pylori and it was most common in the male group (60%) and age<2 years old، most of the infected children lived in the city and only 17. 5% of them had pets، and 67. 5% of the cases had the history of hospitalization especially for respiratory infections.
  Conclusion
  16. 7% of the children with acute diarrhea had positive serologic test of H. pylori، therefor، diarrhea can not be considered as common symptom of H. pylori.
  Keywords: H.pylori, gastroentritis, Acute diarrhea, Children
 • The role of balance between inhibitory and activating KIRs in determining susceptibility to Ankylosing Spondylitis
  Farhad Shahsavar, Tahereh Mousavi, Toomaj Sabooteh Page 43
  Background
  Ankylosing spondylitis (AS) represents a progressive and debilitating disease that affects approximately 0. 9% worldwide. So far the precise mechanisms underlying the initiation and progression of AS is still unclear. Linkage between HLA-B27 and AS remains the strongest association between a human leukocyte antigen (HLA) class I molecule and disease. Despite intensive research، the pathogenic role of this gene and its product has not yet been resolved. Non-HLA-B27 genes exist that also seem to be involved in disease etiology. The killer immunoglobulin-like receptor (KIR) gene cluster is located on chromosome 19q13. 4 in the leukocyte receptor complex. The KIR genes encode a group of proteins that are expressed on natural killer (NK) cells and in some T cells. KIR proteins act as receptors that recognize HLA class I molecules and are directly involved in the activation and inhibition of NK cells. KIRs and their HLA class I ligands contribute to the pathogenesis of diverse kinds of autoimmune diseases. The genetic imbalance of inhibitory and activating KIRs may be the key factor، which influences the pathogenesis of AS. However، the role of balance between inhibitory and activating KIRs in determining susceptibility to AS a topic of debatable. This review summarizes the major features of these genes and discusses how they may be involved in AS pathogenesis.
  Keywords: Killer immunoglobulin, like receptors, Human leukocyte antigen, Spondylitis ankylosing
 • The effect of pressure bandaging in reducing bleeding, bruising,back pain and groin pain in the patients undergoing coronary angiography in Shahid Rajaee hospital of Tehran and Khorramabad Shahid Madani hospital
  Maryam Yasrebirad, Parichehr Khedri, Mansoure Foruzi, Majid Maleki Page 55
  Background
  The function of the coronary arteries is to transport oxygenated blood to the heart muscle and if these arteries have been clogged due to fat plaque، patient has to undergo coronary angiography to determine the narrowing rate of coronary arteries and for this purpose، the left femoral artery is used. The aim of this research is to study the effect of pressure bandaging in reducing bleeding، bruising، back pain and groin pain in the patients undergoing coronary angiography.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was carried out on 100 patients undergoing coronary angiography in surgical and CCUwards of Shahid Rajaee hospital of Tehran and Khorramabad Shahid Madani hospital. Subjects were randomized to receive a pressure bandage (no=50) or sand bag (no=50) after manual compression of the femoral artery puncture site.
  Results
  The patients without pressure bandages had a higher incidence of bleeding and bled earlier (p<0/05) after catheter removal than the patients with bandages. The incidence and extent of bruising was the same in both groups of patients with sandbags experienced a higher incidence of back and groin pain.
  Conclusion
  Thus، regarding the associated increase in patients، comfort، and delay in time of onset of bleeding، pressure bandages could be used routinely in the management of patients after coronary angiography.
  Keywords: Pressure bandaging, Coronary angiography, Complications of immobolity
 • The comparison of two surgical methods of close fixation with pin and open fixation for treatment of supracondylar fracture in under 10 years old patients
  Morteza Dehghan, Mohammad Taghi Bahmani Pages 63-74
  Background
  Supracondylar fractures of the humerus comprise the most common fracture in children. Two-thirds of children، who are hospitalized due to arm injury، are infected by Supracondylar fractures. The aim of this research is to investigate two treatment methods، «close reduction and external fixation with pin» and «open reduction and internal reduction in Supracondylar fractures.
  Materials And Methods
  This clinical trial study was conducted in Ayatollah Kashani hospital، Sharekord، Iran in 2010. Ninety patients with suppracondilar fracture type III were selected and through Random Number Table allocated in two groups. The first group cured by close reduction and external fixation with pin through C-arm control and the second group were cured by open reduction and subcutaneous pin and internal fixation and then underwent surgery through posterior fixation. The patients، information including the duration of operation، radiography، wound infection، treatment cost، and the rate of movement area of elbow in the eighth week post operation were collected. The data were analyzed using chi-square and t-test tests.
  Results
  There was no significant difference between two groups in terms of age، gender، urban and rural place of residence، fracture side and arm fracture. After the first week of operation، 3 patients (6. 66%) operated by open reduction and one patient (2. 22%) operated by closed reduction were infected (P<0. 05). The mean of elbow movement 8wecks after operation was 118. 3±10. 9 in opened group and it was 131. 5±10. 5 in close group grade (p<0. 001). The mean of operation time and operation cost was significantly more in the open group than the close group (P<0. 001).
  Conclusion
  Based on the results of this study، the frequency distribution of postoperative complications، cost، hospitalization duration in the close group was lower than the opened group and more effective in suppracondilar fracture treatment. This method was prescribed for treatment of humerus fractures.
  Keywords: Suppracondilar fracture, Opened reduction, internal fixation, Closed reduction, subcutaneus pin, Humerus fracture
 • A comparison of special theory of mind to women sex offenders with normal people
  Zeinab Khanjani, Abdollah Firozian, Jafar Bahadori Khosroshahi Page 71
  Background
  The main purpose of this study was to investigate comparative special theory of mind to women sexual offender with normal people.
  Materials And Methods
  In this case-control study، the target population was all sex offender prisoners aged 20 to 35 in Urmia during years 2009-2010. From this population 30 sex offenders of women were selected using random sampling method. As well as 30 normal persons who were matched from view point of age، sex and education، were selected as control group. Specific theory of mind test were used for data gathering. On the other hand، for data analysis، descriptive statistical methods and t- test were used.
  Results
  The results showed that there are significant differences between sex offenders of women and normal subjects in specific theory of mind. It means that the sex offenders of women in specific theory of mind have more defects.
  Conclusion
  The problems of sex abusers، particularly in the areas of intimacy، empathy and cognitive distortions are resulted from defects in the theory of mind، which by increasing them the problems of sexual abusers can be particularly reduced.
  Keywords: Specific theory of mind, Sex offender, Women
 • The effect of low dose (7.5 mg/kg) of Aspirin on ovary tissue during implantation period in mice (NMRI)
  Fatemeh Saki, Mandana Beigi Boroujeni, Meh Angiz Sadoughi, Omid Ali Adeli Page 79
  Background
  Aspirin is a non steroidal medicine that effects on prostaglandin، follicles، ovulation and corpus luteum. The aim of this study was to evaluate the effect of low (7. 5 mg/kg) dose of Aspirin on the ovarian tissue during implantation period.
  Materials And Methods
  Females NMRI mice 6-8 weeks old were divided into control and experimental groups. These groups were rendered pseudopregnant then experimental group injected with low dose of Aspirin until 4. 5th day. The mice were scarified with cervical dislocation and then the samples were obtained from the ovary in each group. Then ovarian weight and volume balance were measured and paper section stained with H&E method.
  Results
  Our results showed that weight of ovary in control group was 3. 1±0. 077g and in experimental group was 3. 5±0. 24g (p<0. 05). Volume of ovary in control group was 8. 70±0. 19 mm3، and in experimental group was 9. 20±0. 17 mm3 (p<0. 05). Number of corpus luteum in control group was 6. 2±0. 15، and in experimental group was 12. 21±0. 15 (p<0. 05). In experimental group vascularity of ovary had increased in comparison with control group.
  Conclusion
  The low dose of Aspirin (7. 5mg/kg) increased the rate of corpus luteum and vascularity of ovary. Low dose of aspirin had positive effect on pregnancy during implantation period
  Keywords: Low dose of Aspirin, Ovary, Implantation, Mouse (NMRI)
 • Ali Janati, Elham Dadgar, Jafar Sadegh Tabrizi, Mohammad Asghari Jafarabadi, Rana Gholamzade Nikjoo Page 85
  Background
  Performance of hospital managers need to be evaluated based on suitable criteria to get better performance. Unfortunately no formal and systematical performance assessment system has been used to evaluate managers. The aim of this study is to determine the concrete and suitable hospital managers، performance assessment using experts، views.
  Materials And Methods
  This study was a qualitative research with thematic analysis method. By using semi structured questionnaire with 2 health system experts interview was conducted and 20 experts participated in focus group discussion. After each interview and group discussion withdrawals were checked with participants. The initial interviews were analyzed by two faculty members and then were combined.
  Results
  7 main themes about necessary criteria for hospital managers، performance assessment were obtained from experts، views. These themes are: skills related to planning، organization and staff performance management، leadership، information management، clinical governance and performance indicators.
  Conclusion
  All participants in the study had a history of hospital management; therefore their comments will be an effective step in identifying the criteria for making hospital managers، performance assessment tool. In addition to Professionals، perspectives and studies done in other countries، in order to design this kind of tools، it is necessary to adjust the obtained findings according to the local hospital conditions.
  Keywords: Performance assessment, Hospital manager, Iran
 • The effect of main ecological factors on essence yield percent of myrtus communis in different forest sites of Lorestan province
  Zahra Mirazadi, Babak Pilehvar, Mohammad Hadi Meshkatalsadat, Masoud Alirezaei, Azadeh Khonsari Page 97
 • Omphalocele and ectopia cordis in neonate with Pentalogy of Cantrell
  Nadereh Taee, Mozhgan Farajy Godarzi, Majid Firouzi Page 107
  Background
  Pentalogy of Cantrell is a very rare congenital anomaly which is diagnosed with severe thoracoabdominal defect، omphalocele، lower sternal defect، anterior diaphragmatic defect anterior pericardial defect and ectopia cordis. Pathogenesis is unknown، mesodermal developmental defects in 14-18 days after conception maybe responsible. Case Report: The case is newborn with omphalocele and ectopia cordis.
  Conclusion
  All newborns with omphalocele must be evaluated for Pentalogy of Cantrell and accompanying anomaly.
  Keywords: Pentalogy of Cantrell, Omphalocele, Ectopia cordis, Khorramabad