فهرست مطالب

مجله دانش گیاه پزشکی ایران
سال چهل و سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/08/24
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سمیه الوانی، حمید روحانی، عصمت مهدیخانی مقدم صفحه 1
  غالب باکتری های ریزوسفر به خصوص سودوموناد های فلورسنت به وسیله ترشح متابولیت های مختلف مثل سیانید هیدروژن و سیدروفورها باعث افزایش رشد گیاه می شوند. جهت بررسی اثر این ترکیبات روی رشد گندم، نسبت به جداسازی و شناسایی سودومونادهای فلورسنت ریزوسفر گندم در استان های خراسان اقدام گردید. سپس این جدایه ها برای تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور به ترتیب با روش آلستروم و کاستاندا مطالعه شدند. با توجه به نتایج بررسی های آزمایشگاهی تعداد 16 جدایه از 130 جدایه باکتری های سودوموناد فلورسنت که مقادیر متفاوتی از سیدروفور و سیانید هیدروژن را تولید نمودند، برای انجام آزمون گلخانه ای انتخاب شدند. از این جدایه ها سوسپانسیونی به میزان 108 باکتری در میلی لیتر آب مقطر استریل همراه با یک درصد کربوکسی متیل سلولز تهیه شد و بذور گندم رقم فلات به مدت 30 دقیقه در این سوسپانسیون قرار داده شدند. پس از خشک شدن آن ها در شرایط استریل، تعداد پنج بذر در گلدان های حاوی یک کیلوگرم خاک گلخانه ای اتوکلاو شده همراه با یک تیمار شاهد کاشته شدند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در شرایط گلخانه با 17 تیمار و سه تکرار از هر یک، به اجرا درآمد. یک ماه بعد، بوته ها از گلدان ها خارج شدند و وزن تر بوته ها تعیین گردید. نتایج حاصله نشان داد جدایه هایی که در تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور عملکرد بالایی داشتند، نسبت به شاهد بدون باکتری به طور چشمگیری سبب افزایش وزن بوته ها و همچنین ارتفاع بوته و طول ریشه شدند. در مجموع همبستگی مثبتی بین وزن تر بوته ها و میزان تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور مشاهده شد. این همبستگی در مورد سیانید هیدروژن و سیدروفور به ترتیب 84‎/0 و 93‎/0 تعیین گردید.
  کلیدواژگان: گندم، سیدروفور، افزایش رشد، باکتری های محرک رشد، سیانید هیدروژن
 • زهرا فرخی، حسن علیزاده *، حمید رحیمیان مشهدی صفحه 13

  به منظور بررسی تاثیر زمان و میزان مصرف علف کش گلیفوسیت در کنترل رشد قیاق، سه آزمایش طی سال های 1387و 1388 در گلخانه، مزرعه و آزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران (کرج) انجام شد. آزمایش ها به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی (گلخانه و آزمایشگاه) و بلوک های کامل تصادفی (مزرعه) اجرا شدند. عوامل آزمایش شامل مراحل سم پاشی (3 تا 5 برگی، 7 تا 9 برگی، آبستنی خوشه، گلدهی، شیری دانه) و دز های مختلف علف کش گلیفوسیت (0، 1، 5‎/0+5‎/0، 2، 1+1، 4، 2+2 لیتر در هکتار) در گلخانه و آزمایشگاه و (0، 2، 1+1، 4، 2+2، 6، 3+3، 8، 4+4 لیتر در هکتار) در مزرعه بود. میزان خسارت گلیفوسیت بر روی قیاق در گلخانه و مزرعه به وسیله نمره دهی چشمی و تعیین درصد کاهش وزن خشک اندام هوایی نسبت به شاهد 4 هفته بعد از تیمار، تعیین و رشد مجدد شاخه ها از ریزوم، 42 روز بعد از برداشت اندام های هوایی بررسی شد. در آزمایشگاه، اثر دز های اشاره شده گلیفوسیت بر روی خصوصیات جوانه زنی بذور قیاق بدست آمده از آزمایش های گلخانه ای در دو مرحله گلدهی و شیری دانه بررسی شد. نتایج نشان داد که در گلخانه، تیمار علف کشی در مرحله 3 تا 5 برگی با دز 2+2 لیتر در هکتار بهترین کنترل اندام هوایی قیاق را فراهم می کند. در مزرعه، نتایج تا حدی مشابه گلخانه بوده و مرحله 3 تا 5 برگی از نظر کنترل چشمی مناسب ترین مرحله کاربرد علف کش گلیفوسیت اما از نظر کاهش وزن خشک اندام هوایی مرحله گلدهی مناسب تر بود. مرحله گلدهی از نظر کنترل رشد مجدد ریزوم ها در هر دو مکان مناسبتر بوده و دزهای شکسته گلیفوسیت از این نظر نسبت به دزهای کامل بهتر عمل نمودند. در آزمایشگاه نیز مرحله گلدهی از نظر کنترل رشد زایشی قیاق بهترین مرحله محسوب شده و دز 2 لیتر در هکتار گلیفوسیت در این مرحله بیشترین کاهش را در خصوصیات جوانه زنی بذور باعث شد. بطور کلی در آزمایش های انجام شده، مرحله گلدهی از نظر کنترل رویشی و زایشی بهترین مرحله برای کنترل قیاق به شمار رفته و خسارت قابل توجهی را نسبت به مراحل دیگر فراهم می کند.

  کلیدواژگان: ریزوم، دز شکسته، قیاق، رشد مجدد
 • طاهره کرمی جمور، پرویز شیشه بر، محمدسعید مصدق صفحه 23
  زیست شناسی کنه تارتن توت فرنگی، Tetranychus turkestani روی خیار، کدو مسمایی و خربزه تحت شرایط دمایی 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره روشنایی: تاریکی 14: 10 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین طول دوره پیش از بلوغ کنه ماده روی خیار، کدومسمایی و خربزه به ترتیب برابر با 14‎/0±73‎/7، 24‎/0±27‎/8 و 36‎/0±54‎/9 روز بود. میزان مرگ و میر مراحل نابالغ روی گیاهان مذکور به ترتیب برابر با 31‎/42، 93‎/48 و 63‎/63 درصد بود. میانگین طول عمر کنه های بالغ ماده به ترتیب برابر با 51‎/0±78‎/5، 81‎/0±41‎/5 و 61‎/0±53‎/7 روز روی گیاهان مذکور بود. میانگین میزان تخم روزانه هر ماده به ترتیب برابر با 61‎/0±31‎/3، 38‎/0±28‎/2 و 32‎/0±09‎/1 عدد و میانگین تخم کل هر ماده به ترتیب برابر با 88‎/3±81‎/32، 56‎/4±5‎/18 و 35‎/2±04‎/14 عدد روی گیاهان مذکور بود. میانگین نسبت جنسی روی سه گیاه خیار، کدومسمایی و خربزه به ترتیب برابر با 69، 85 و 78 درصد ماده بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)‎ روی خیار، کدومسمایی و خربزه به ترتیب برابر با 01‎/0±272‎/0، 02‎/0±183‎/0 و 01‎/0±125‎/0 تعیین شد. با توجه به ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی، خیار مناسبترین میزبان گیاهی برای رشد و تولید مثل کنه T. turkestani بود.
  کلیدواژگان: کدوئیان، Tetranychus turkestani، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نسبت جنسی، زیست شناسی
 • محمدکاظم ایران نژاد، محمد امین سمیع، خلیل طالبی جهرمی، علی علیزاده صفحه 33
  یکی از روش های رایج بررسی اثرات غیرکشندگی آفت کش ها بر دشمنان طبیعی سم شناسی دموگرافیک می باشد. در این پژوهش اثرات جانبی عصاره های گیاهی استبرقCalotropis procera (Willd.) R. Br. (Asclepiadaceae)‎، کلپورهTeucrium polium L (Lamiaceae)‎، آویشنThymus vulgaris L. (Labiatae)‎ و شاه ترهFumaria parviflora Lam. (Fumariaceae)‎ در مقایسه با آفت کش های هگزافلومورون، پی متروزین و اسپیرودیکلوفن روی پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز Chrysoperla carnea در شرایط کنترل شده ارزیابی شد. بدین منظور 154 تخم بالتوری به روش غوطه وری در معرض محلول سم و عصاره قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ ناخالص تولید مثل، نرخ خالص تولیدمثل، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت، نرخ ذاتی تولد و مدت زمان دو برابر شدن جمعیت دارای اختلاف معنی دار و نرخ ذاتی مرگ و متوسط مدت زمان یک نسل فاقد اختلاف معنی دار در سطح یک درصد بودند. میانگین نرخ ناخالص تولید مثل از بیشترین تا کمترین مقدار به ترتیب در پی متروزین، اسپیرودیکلوفن، کلپوره، استبرق، آویشن، هگزافلومورون و شاتره مشاهده شد. مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت و نرخ ذاتی تولد نیز در پی متروزین بیشترین و در شاتره کمترین مقدار بود. لذا پس از پی متروزین، اسپیرودیکلوفن و عصاره های استبرق، کلپوره و آویشن دارای مصونیت بیشتری بودند در حالی که هگزافلومرون و شاتره اثر منفی بر پارامتر های جمعیت داشتند. با توجه به فرضیه های پژوهش حاضر، اثبات شد که عصاره های استبرق و کلپوره می توانند به عنوان مواد موثر علیه آفات بکار روند در حالیکه مصونیت نسبی برای بالتوری دارند.
  کلیدواژگان: جمعیت پایدار، آفت کش، بالتوری سبز، عصاره گیاهی، جدول زندگی
 • مینو برگ نیل، محمد جوان نیکخواه، سیدمحمود اخوت، کیوان غضنفری صفحه 47
  تعیین تنوع ژنتیکی قارچ جدا شده از روی علفهای هرز به کمک واکنش PCR که در دانستن نوترکیبی های ژنتیکی احتمالی در جمعیت های قارچ بسیار مفید خواهد بود، برای اولین بار در ایران انجام شد. جدایه های قارچ Magnaporthe grisea جدا شده از روی برخی علف های هرزگرامینه و برنج جهت تعیین تیپ آمیزشی به کمک واکنش PCR و تنوع ژنتیکی به کمک نشانگر RAPD-PCR مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از سه آغازگر تصادفی I، D و H قطعات DNA در 42 جدایه با طول 220 تا 2500 جفت باز تکثیر شدند. با انجام تجزیه خوشه ایو مقایسه داده ها بر اساس ضریب شباهت دایس، چهار دودمان کلونی A، B، C و D ‍با 20 هاپلوتیپ شناسایی شدند. شباهت 20 درصدی دودمان کلونی A شامل جدایه های بدست آمده از Digitaria sp. و چند علف هرز نامشخص با دودمان های کلونی B، C و D شامل جدایه های برنج و Setaria sp.، خویشاوندی دور دودمان A را با کلون های دیگر نشان می دهد. 48 جدایه خالص جهت تعیین تیپ آمیزشی، با هشت جدایه استاندارد هرمافرودیت بارور روی محیط غذایی در آزمایشگاه تلاقی داده شدند. در میان جدایه های Setaria sp. و سوروف، Mat1-1 و در میان جدایه های Digitaria sp.، تیپ آمیزشی Mat1-2 تیپ آمیزشی غالب بود. تیپ آمیزشی جدایه های برنج نیز Mat1-1 تشخیص داده شد. جدایه های علف های هرز خصوصا جدایه های حاصل ازSetaria sp. دارای باروری بالایی بودند به طوری که جدایه های Setaria sp. همگی تولید آسکوسپور نمودند. همچنین تیپ آمیزشی 34 جدایه با استفاده از واکنش PCR و بکارگیری دو جفت آغازگر اختصاصی L1، L2، T1 و T2 تعیین شد و نتایج حاصل از آزمایش های تلاقی در این تحقیق را تایید نمود.
  کلیدواژگان: دودمان کلونی، _ الل های Mat، RAPD، PCR، PCR
 • زینب فتح الهی، بهزاد حبیب پور، سعید محرمی پور صفحه 63
  موریانه Microcerotermes diversus Silvestri مهمترین آفت اقتصادی مخرب محصولات چوبی در اهواز می باشد. امکان انتقال افقی موریانه کش های غیر دورکننده (بین هم آشیانه ای ها) یک راهکار مهم برای کنترل موریانه ها در سالهای اخیر شده است. در این مطالعه از اسید بوریک در آزمونهای آزمایشگاهی جهت توانایی موریانه ها برای انتقال غلظت های کشنده سموم به موریانه های کارگرتیمار نشده، استفاده شد. اسید بوریک جزء موریانه کش های غیر دورکننده بر علیه موریانه زیرزمینی M. diversus در غلظت های مناسب می باشد. توانایی انتقال اسید بوریک بین موریانه ها با استفاده از یک مدل آزمایشی دهنده – گیرنده در دو نسبت (1:1) (10 عدد موریانه تیمار نشده: 10 عدد موریانه تیمار شده) و (1:5) (50 عدد موریانه تیمار نشده: 10 عدد موریانه تیمار شده) ارزیابی شد. کارگر ها در بستر سلولزی تیمار شده با غلظت های 1000، 15000 و 20000 پی پی ام از اسید بوریک قرار داده شدند. به کارگرهای تیمار شده اجازه داده شد تا روابط متقابل تغذیه ای با موریانه های کارگر تیمار نشده در مدت 14 روز داشته باشند، سپس مرگ و میر ها ثبت شدند. نتایج دلالت می کند که در هر دو نسبت، مرگ و میر موریانه های تیمار نشده با افزایش غلظت سم افزایش یافت. بنابراین انتقال غلظت های کشنده از دهنده ها به گیرنده ها مشاهده شد.
  کلیدواژگان: اسید بوریک، غیر دورکننده، گیرنده و Microcerotermes diversu، انتقال، دهنده
 • عماد مهاجری پاریزی، حسین مددی، حسین الهیاری، محمدرضا مهرنژاد صفحه 73
  کفشدوزک ها از جایگاه ویژه ای در کنترل بیولوژیک شته ها برخوردارند. این موجودات به انواع شته ها حمله و نقش مهمی در کاهش جمعیت آنها در محیطهای مختلف دارند. یکی از مهمترین گونه های این خانواده کفشدوزک Hippodamia variegata است که در محصولات مختلفی مانند مزارع یونجه و سایر گیاهان علوفه ای از جمعیت بالایی برخوردار است. پارامترهای زیستی این شکارگر در شرایط آزمایشگاهی دمای 1± 25 درجه سلسیوس و دوره نوری 8: 16 (تاریکی: روشنایی) و با تغذیه از دو گونه شته جالیز A. gossypii و شته نخودA. pisum بررسی و مقایسه شد. نتایج نشان داد نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)‎ کفشدوزک با تغذیه از شته نخود و شته جالیز به ترتیب برابر با 143‎/0 و 033‎/0 بر روز بود که اختلاف معنی داری با هم نشان می داد. همچنین نرخ محدود افزایش جمعیت (λ) به ترتیب برابر با 154‎/1 و 033‎/1، نرخ خالص تولید مثل (R0) 511‎/118 و 011‎/3 ماده به ازای هر ماده در یک نسل، طول دوره یک نسل(T)‎ 422‎/33 و 464‎/33 روز و زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت (DT)‎ 852‎/4 و 041‎/21 روز به ترتیب با تغذیه از شته نخود و شته جالیز به دست آمد. همچنین نرخ ذاتی تولد (b)‎ به ترتیب برابر با 3303‎/0 و 3301‎/0 و نرخ ذاتی مرگ و میر (d)‎ برابر با 187‎/0 و 297‎/0 بود. مقایسه پارامترهای زیستی کفشدوزک به ویژه نرخ ذاتی افزایش جمعیت نشان داد شته نخود طعمه بهتری در مقایسه با شته جالیز برای این کفشدوزک به شمار رفته و می تواند جهت پرورش آن در شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شته جالیز، تناسب طعمه، شته نخود، کفشدوزک، جدول زندگی ویژه سنی
 • زهرا تازرونی، علی اصغر طالبی، احسان رخشانی صفحه 83
  ویژگی های زیستی و پارامترهای رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae (Hym.: Braconidae)‎ روی شته روسی گندم، Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae)‎ در 5 دمای 10، 15، 20، 25 و 5‎/27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60% و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. کمترین و بیشترین طول دوره رشد و نمو پیش از بلوغ زنبور D. rapae به ترتیب در دمای 25 (144‎/0±23‎/11 روز) و10 درجه سلسیوس (183‎/0±297‎/33 روز) مشاهده شد. بیشترین میزان نرخ ذاتی و متناهی افزایش جمعیت به ترتیب 003‎/0±189‎/0 بر روز و 003‎/0±208‎/1 روز و در دمای 20 درجه سلسیوس تعیین شد. آستانه پایین رشد و نمو با استفاده از مدل رگرسیون خطی و روش Ikemoto-Takai به ترتیب 975‎/2 و 44‎/2 درجه سلسیوس و ثابت حرارتی به ترتیب 250 و 1‎/260 روز-درجه بود. از بین مدل های غیر خطی مورد استفاده، مدل Briere 2 از نظر دقت برازش داده های تجربی (با توجه به مقادیر R2adj، SSE و AIC)‎ و تخمین پارامترهای زیستی، مناسب ترین مدل برای شبیه سازی رشد و نمو زنبور D. rapae در دماهای مختلف تعیین شد. زنبورهای بالغ (نر و ماده) در دمای 10 درجه سلسیوس بیشترین طول عمر را داشتند. بیشترین میانگین در تولید مومیایی در طول عمر زنبور در دمای 10 درجه سلسیوس و برابر 70‎/1±10‎/57 بود. با افزایش دما از 10 تا 5‎/27 درجه سلسیوس نسبت ماده زایی کاهش داشت. نتایج نشان داد، دمای بهینه برای رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید D. rapae، دمای 20 درجه سلسیوس است.
  کلیدواژگان: گندم، دما، کنترل بیولوژیک
 • محمد وطن پرست، وحید حسینی نوه، جاماسب نوذری، سیده مینو سجادیان صفحه 97
  کرم خراط یک آفت کلیدی است که به درختان نارون و برخی درختان میوه در مرحله لاروی خسارت وارد می کند. روده میانی لارو در زیر استریومیکروسکوپ جدا شد و به عنوان منبع آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت. اپتیمم فعالیت آلفا-آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز استخراج شده از روده میانی لارو به ترتیب در pH های 8، 6 و 6 بدست آمد. دمای بهینه برای فعالیت آلفا-آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز به ترتیب 40، 35و 35 درجه سلسیوس حاصل شد. در بررسی پایداری آنزیم ها، آلفا-آمیلاز در گستره pHهای 7 تا 9 بیشترین پایداری را نسبت به pHهای خیلی اسیدی و یا خیلی قلیایی داشت. بیشینه ی پایداری آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز ازpH 6 تا 8 بدست آمد. هر چند که بیشترین پایداری آنزیم های مربوطه به ترتیب 8 برای آلفا-آمیلاز و 6 برای آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز می باشد. یون های کلسیم و سدیم دودسیل سولفات (SDS)‎ موجب کاهش فعالیت آنزیم های بتا-گلوکوزیداز شد. در حالی که کلسیم موجب کاهش آلفا-گلوکوزیداز شد. پتاسیم و سدیم اثر معنی داری روی فعالیت بتا-گلوکوزیداز نداشت اما روی آلفا-گلوکوزیداز کمی اثر افزایشی داشت. SDS در ابتدا موجب افزایش و در غلظت نهایی موجب کاهش فعالیت آلفا-گلوکوزیداز شد. کلسیم و پتاسیم موجب افزایش فعالیت آلفا-آمیلاز شد و SDS هم موجب کاهش فعالیت این آنزیم گشت. بررسی های زایموگرام هم وجود دو باند برای آلفا-آمیلاز و 1 باند برای آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز را به اثبات رساند. امید است یافته های این مقاله کمک شایانی را برای طرح ریزی استراتژی های کنترلی سالم همانند ایجاد گیاهان تراریخته مقاوم فراهم آورد.
  کلیدواژگان: آلفا، گلوکوزیداز، کربوهیدراز، آلفا، آمیلاز، گوارش، بتا، گلوکوزیداز، _ Zeuzera pyrina
 • حسین کیشانی فراهانی، سید حسین گلدانساز*، حسین الهیاری صفحه 111

  کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell. (Lep.: Pyralidae)‎ در حال حاضر مهمترین آفت انار در ایران می باشد. به منظور مطالعه زیست شناسی زنبور Venturia canescens Gravenhorst (Hym.: Ichneumonidae)‎ به عنوان یکی از پارازیتوئیدهای فعال در مرحله لاروی این آفت، آزمایشاتی طراحی و اجرا شد. سن ارجح میزبان، زنده مانی زنبورهای بالغ، تعیین روند تخم گذاری بالغین، طول مراحل رشدی نابالغ و واکنش تابعی زنبور V. canescens بررسی شد. طول دوره رشدی سنین سوم، چهارم و پنجم زنبور به ترتیب 59‎/0 ± 6‎/31، 86‎/0 ±9‎/27 و 3‎/0 ±86‎/22 ثبت گردید. زنده مانی زنبورهای بالغ روی تیمارهای غذایی عسل و آب، ساکارز 10%، آب و بدون ماده غذایی به ترتیب31‎/0 ±87‎/15، 21‎/0 ±77‎/11، 14‎/0± 07‎/4 و 14‎/0 ±7‎/2 روز ثبت گردید. بیشترین میزان تخم گذاری در هنگام تغدیه با آب و عسل در 8 روزه گی رخ داد و بعد از آن رو به کاهش نهاد. در تیمارهای تغدیه شده با ساکارز 10% نیز بیشترین میزان تخم گذاری در روز هشتم مشاهده شد که با توجه به طول دوره زندگی کوتاه تر زنبور در این تیمار، بیشترین میزان تخم گذاری در اواخر زندگی حشرات بالغ حاصل گردید. واکنش تابعی زنبور canescens V. نسبت به تراکم های مختلف لارو سن پنجم شب پره کرم گلوگاه انار از نوع دوم به دست آمد. براساس نتایح این تحقیق مشخص شد که سن پنجم لاروی مناسب ترین سن میزبان برای پرورش آزمایشگاهی و انبوه این عامل می تواند در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: سن ارجح میزبان، کرم گلوگاه انار، Venturia canescens، واکنش تابعی، طول عمر بالغین، روند تخم گذاری
 • فاطمه ناصری نسب، نوازاله صاحبانی، حسن رضا اعتباریان صفحه 121
  گیاهچه های گوجه فرنگی توسط جدایه آنتاگونیست T. harzianum BI با غلظت 106 اسپور در میلی لیتر و اسید سالیسیلیک به عنوان محرک شیمیایی با غلظت پنج میلی مولار به صورت جداگانه و ترکیبی در شرایط گلخانه مایه زنی شدند. ابتدا اثر اسید سالیسیلیک بر رشد جدایه آنتاگونیست بررسی شد و نتایج نشان داد که تمامی غلظت های مورد استفاده اسید سالیسیلیک باعث کاهش معنی دار رشد پرگنه جدایه T. harzianum BI در مقایسه با شاهد شدند. در بررسی اثر اسید سالیسیلیک و جدایه آنتاگونیست بر فاکتورهای بیماریزایی در گیاهان آلوده با نماتود، تیمار با جدایه آنتاگونیست به روش خیساندن خاک به همراه اسید سالیسیلیک به روش اسپری روی برگ ها باعث 92% کاهش در تعداد گال، 65% کاهش در تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه و 95% کاهش در متوسط تعداد تخم های درون هر کیسه تخم در مقایسه با شاهد شد و بهترین اثر را بر کاهش شدت بیماری در شرایط گلخانه نشان داد. در قسمت دوم تحقیق توانایی آنتاگونیست و اسید سالیسیلیک در القاء فنل کل و فلاونوئید کل در بافت گیاه گوجه فرنگی بررسی شد. میزان فنل کل و فلاونوئید کل از روز اول تا هشتم پس از مایه زنی با نماتود اندازه گیری شد. میزان فنل کل در تیمار اسید سالیسیلیک و قارچ آنتاگونیست با گیاه آلوده به نماتود از روز اول پس از مایه زنی تا روز چهارم افزایش یافت و در این روز به بیشترین مقدار خود یعنی 85‎/0 میلی گرم در یک گرم بافت ریشه رسید و پس از آن رو به کاهش گذاشت. این تیمار در روزهای دوم، سوم، چهارم و پنجم دارای بیشترین مقدار و دارای اختلاف معنی دار با سایر تیمارها بود.. در روز چهارم میزان فلاونوئید کل در تیمار تلفیقی آنتاگونیست، اسید سالیسیلیک با گیاه آلوده با نماتود در تمامی روزهای نمونه برداری، به جز آخرین روز اختلاف معنی داری با شاهد داشت و مقدار آن در روز سوم به بیشترین حد خود یعنی 5‎/7 میکرو گرم بر گرم بافت ریشه رسید و پس از آن به تدریج کاهش یافت. نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده همزمان از T. harzianum BI و اسید سالیسیلیک سبب القاء ترکیبات دفاعی گیاه و در نتیجه افزایش قابل توجه توان کنترل کنندگی آنها در مقایسه با استفاده مجزای این عوامل شد.
  کلیدواژگان: فلاونوئید کل، القاء مقاومت، آنتاگونیست، محرک شیمیایی، فنل کل
 • الهام کباری تازه شهری، قدیر نوری قنبلانی، سیدعلی اصغر فتحی صفحه 133
  شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphididae)‎، آفت مهم گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه ها می باشد. میزان خسارت آن در گلخانه ها بعد از سفید بالک گلخانه در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. در این تحقیق مقاومت نه رقم از ارقام مختلف گوجه فرنگی شامل Strian، Caligen، Super Bita، Super Strian، Super Af1، HAS2274، GS-12-f1، Sun-6200 f1 و Calj نسبت به شته جالیز در شرایط گلخانه ای ارزیابی شد. در آزمایش آنتی زنوز کمترین تعدادشته ها روی رقم Super Strian و بیشترین تعداد شته ها روی رقم Calj جلب شدند. در آزمایش آنتی بیوز بیشترین و کمترین طول دوره نشوونمای پوره ها به ترتیب در ارقام HAS2274 (9‎/6 روز) و Calj (4‎/5 روز) مشاهده شد. بیشترین و کمترین طول دوره پوره زایی به ترتیب در رقم Calj (6‎/12 روز) و رقم HAS2274 (9‎/5 روز) مشاهده گردید. بالاترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)‎ روی رقم Calj (306‎/0 ماده/ ماده/ روز) و پایین ترین مقدار آن در رقم HAS2274 (185‎/0 ماده/ ماده/ روز) به دست آمد. در آزمایش تحمل رقم Calj پایین ترین حد تحمل را و میزان تحمل ارقام Super Strian، Super Bita و HAS2274 بیشتر از بقیه بود. بر اساس شاخص های سه گانه مکانیسم مقاومت ارقام HAS2274 و Calj به ترتیب مقاوم ترین و حساس ترین رقم در میان ارقام مورد بررسی در این تحقیق بودند.
  کلیدواژگان: آنتی زنوز، Aphis gossypii، آنتی بیوز، تحمل، _ رقم های گوجه فرنگی
 • افروز فرهاد، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی پور صفحه 143
  شته غلات Sitobion avenae (F.) (Hemiptera: Aphididae)‎ یکی از آفات مهم گندم و زنبور Praon volucre (Hymenoptera: Braconidae)‎ یکی از پارازیتوئیدهای اصلی این شته در ایران است. در این تحق‍یق، نیازهای گرمایی شته غلات و پارازیتوئید آن در 6 دمای ثابت (10، 15، 20، 25، 5‎/27 و 30 درجه سلسیوس)، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی، روی گندم (رقم پ‍یشتاز) مورد ارزیابی قرار گرفت. طول دوره نابالغ شته از 46‎/25 روز در 10 درجه سلسیوس به 48‎/8 روز در 25 درجه سلسیوس کاهش یافت. طول دوره نابالغ پارازیتوئید با افزایش دامنه دمایی از 10 تا 25 درجه سلسیوس به طور معنی داری کاهش پیدا کرد. رابطه بین دما و نرخ رشد در S. avenae و P. volucre با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی تعیین شد. براساس تخمین مدل خطی آستانه پایین دمای رشد و نمو برای شته غلات و زنبور P. volucre به ترتیب 7‎/2 و 3‎/4 درجه سلسیوس برآورد شد. ثابت گرمایی نیز برای شته غلات و پارازیتوئید آن به ترتیب 6‎/176و 09‎/284 روز-درجه برآورد شد. از بین مدل های غیرخطی و خطی مورد بررسی مدلAnalytis-3 برازش داده شده با نرخ رشد و نمو شته و مدل های Logan-6 و Logan-10 برازش داده شده با نرخ رشد و نمو زنبور، از نظر آماری دارای بیشترین مقدار R2adj و کمترین مقدار SSE و AIC بودند.
  کلیدواژگان: آستانه پایین نمو، Praon volucre، ثابت گرمایی، _ Sitobion avenae
 • زهرا جاجی پور جارچلو، یوبرت قوستا، سعید رضایی صفحه 155
  از مزارع گوجه فرنگی و سیب زمینی در استان آذربایجان غربی در فصل زراعی 89-1388، اندامهای گیاهی مشکوک به آلودگی توسط جنس آلترناریا جمع آوری شدند. در مجموع 261 جدایه قارچی جداسازی و خالص سازی شدند. بر اساس مطالعات ریخت شناسی 6 گونه A. alternata، A.tenuissima، A. interrupta، A. arborescense، A. brassicina، و A. tomatophila از روی گوجه فرنگی و 3 گونه A. mimicola، A. humuli و brassicina.A از روی سیب زمینی شناسایی گردیدند. گونه های A. alternata، A. tenuissima، A. arborescense و A. tomatophila قبلا از روی گوجه فرنگی گزارش شده بودند و سه گونه A. mimicola، A. humuli و A. brassicina در این مطالعه برای فلور قارچی ایران جدید بوده و برای اولین بار از روی سیب زمینی و دو گونه A. interrupta و A. brassicina برای اولین بار از گوجه فرنگی در دنیا جداسازی گردیدند. مطالعات بیماریزایی جدایه های گونه های شناسایی شده روی سیب زمینی رقم Agria و گوجه فرنگی رقم BSS282 انجام گرفت و بیماریزایی جدایه ها با اجرای اصول کخ به اثبات رسید. تمامی جدایه های مورد مطالعه روی سیب زمینی و گوجه فرنگی بیماریزا بودند اگر چه بیماریزایی جدایه های متعلق به گونه های مختلف با هم متفاوت بودند. بیشترین فراوانی را دو گونه A. tenuissima و A. arborescense و بیشترین بیماریزایی را گونه هایA. tomatophila و A. arborescense در میان جدایه های مورد مطالعه دارا بودند.
  کلیدواژگان: گونه های آلترناریا، گوجه فرنگی، سیب زمینی، آذربایجان غربی، بیماریزایی
 • رقیه کریم زاده، میرجلیل حجازی، حسین هلالی، شهزاد ایرانی پور، سید ابوالقاسم محمدی صفحه 165
  سن گندمPut. Eurygaster integriceps مهم ترین حشره ی آفت گندم و جو در ایران می باشد. بررسی های مختلف نشان داده اند که عوامل مختلف زنده و غیر زنده ی محیطی جمعیت های این آفت را تحت تاثیر قرار می دهند. در این مطالعه رابطه ی موجود بین تغییرات جمعیت سن گندم با عوامل مختلف محیطی شامل متغیرهای اقلیمی، سطح زیر کشت گندم و جو و سطح کنترل شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر احتمالی عوامل محیطی و وزن سن های زمستان گذران روی مرگ و میر سن ها در ارتفاعات مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مزرعه ای طی سه سال از شش شهرستان سن خیز استان آذربایجان شرقی شامل بستان آباد، تبریز، سراب، میانه، هریس و هشترود جمع آوری شدند. در بین متغیرهایی که رابطه ی آن ها با مرگ و میر سن در محل های زمستان گذرانی بررسی شدند فقط ارتفاع از سطح دریا، میانگین وزن سن های زمستان گذران، میانگین ماهانه ی رطوبت نسبی کمینه و میزان بارندگی ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند با مرگ و میر سن رابطه ی معنی دار داشتند (به ترتیب 51‎/0 = r، 45‎/0= r، 392‎/0= r، 47‎/0= r)‎. رابطه ی بین تغییرات سطح زیر کشت گندم و جو و جمعیت سن گندم معنی دار نبوده اما بین وضعیت طغیانی و غیر طغیانی سن گندم و سطح کنترل شیمیایی سال قبل ارتباط نزدیکی وجود داشت (47‎/0= R2). از جمع بندی نتایج حاصل، اطلاعات مفیدی بوجود خواهد آمد که می توانند در پیش بینی طغیان های سن مفید باشند.
  کلیدواژگان: اقلیم، سن گندم، عوامل محیطی، تغییرات جمعیت
 • فاطمه منگلی، حسین معصومی، جهانگیر حیدرنژاد، اکبر حسینی پور صفحه 179
  ویروس موزائیک یونجه (Alfalfa mosaic virus، AlMV)‎ یکی از مهم ترین ویروس های یونجه در سرتاسر دنیاست. به منظور مطالعه جدایه های این ویروس در استان کرمان، در طی سالهای 1386 تا 1387 از 514 بوته یونجه با علائم موزائیک، زردی، تاولی شدن سطوح برگ ها، بدشکلی و پیچیدگی و 66 بوته سیب زمینی با علائم زرد ابلقی (Calico)‎، در شهرستان های مختلف استان کرمان نمونه برداری به عمل آمد. آلودگی نمونه های فوق به AlMV با استفاده از آزمون سرولوژیکی الایزای غیر مستقیم (Indirect ELISA)‎ و واکنش RT-PCR با استفاده از جفت آغازگر اختصاصی چارچوب ژنی پروتئین پوششی (CP)‎ اثبات گردید. در مطالعات بیولوژیکی، نمونه های آلوده در شرایط گلخانه بر روی گیاهان محک مایه زنی گردیدند. جدایه های مختلف، در ارقام مختلف توتون (Nicotiana tabacum L.) علائم بسیار متنوعی ایجاد کردند و در بوته های داتوره (Datura maxima)‎ فقط دو جدایه Ke. Si. Al و Ke. Ba. Al علائم ویروسی متفاوتی به ترتیب به صورت ایجاد علائم توته ای و لکه های موضعی نکروز ایجاد نمودند. از بین جدایه های جمع آوری شده، چهار جدایه (شامل سه جدایه یونجه و یک جدایه سیب زمینی) براساس موقعیت جغرافیایی به منظور مطالعات مولکولی انتخاب گردیدند. واکنش RT-PCR با استفاده از جفت آغازگر اختصاصی پروتئین پوششی ویروس منجر به تکثیر قطعه ای به طول 780 جفت باز شد. پس از همسانه سازی جدایه های ایرانی، تعیین ترادف و مقایسه آنها با ناحیه متناظر از جدایه های موجود در بانک ژن، بیانگر درصد تشابه بالا در ترادف اسید نوکلئیک (3‎/98-9‎/92%) و اسید آمینه ترجمه شده از ترادف نوکلئوتیدی (100- 9‎/91%) بین جدایه های ایرانی با جدایه های ایتالیایی این ویروس بود. در درخت فیلوژنتیکی رسم شده براساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه CP، جدایه های AlMV مورد بررسی در این تحقیق و جدایه های ایتالیایی در یک شاخه و جدایه های فرانسوی در شاخه ای جداگانه قرار گرفتند. بررسی بیولوژیکی و تعیین جایگاه فیلوژنتیکی جدایه های AlMV مربوط به استان کرمان برای اولین بار گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: همسانه سازی، RT، PCR، Indirect ELISA، ویروس موزائیک یونجه
 • مرتضی راسخ، حسین صادقی، مجتبی حسینی صفحه 191
  تنوع و فراوانی زنبورهای گرده افشان مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران از اوایل خرداد ماه بهار تا اواسط آبان ماه 1389 مورد ارزیابی قرارگرفت. با توجه به نوع محصول و دوره گلدهی به طور هفتگی و یا دو هفته یک بار و با استفاده از تور حشره گیری استاندارد اقدام به جمع آوری نمونه های زنبور از مزارع منتخب گردید. در این بررسی، 17 گونه از 15 جنس و6 خانواده متعلق به بالا خانواده Apoidea از مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران جمع آوری و شناسایی گردید. از میان نمونه های شناسایی شده، گونه ی diadema (Latreille،1809) Anthidium برای ایران و 7 جنس و 5 گونه برای استان خراسان رضوی ثبت جدید می باشند. همچنین تنوع زیستی زنبور های گرده افشان مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران با استفاده از شاخص شانون- وینر محاسبه و میانگین های حاصل از روش جک نایف با آزمون تجزیه واریانس فاکتوریل مورد مقایسه قرار گرفتند. اثر متقابل محصول و منطقه بر شاخص تنوع زیستی معنی دارنبود. اما نوع محصول و منطقه هر یک به تنهایی بر شاخص تنوع زیستی تاثیر معنی دار داشتند. زنبور گرده افشان غالب در مزارع یونجه Anthidium florentinum بود که فراوانی نسبی آن در مشهد و چناران به ترتیب 16‎/29% و 14‎/28% برآورد شد. در مزارع پیاز گونه Andrena sp. با فراوانی نسبی 30% و2‎/42% به ترتیب در مشهد و چناران غالب بود. مقدار شاخص تنوع زیستی شانون- وینر در یونجه مشهد (92‎/1) بیشتر از یونجه چناران (78‎/1) بوده و این مقدار برای پیاز مشهد (68‎/1) و پیاز چناران (23‎/1) محاسبه شد و اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار بود. ضریب مشابهت سورنسون برای جامعه زنبور های گرده افشان یونجه در مشهد و چناران 81/.، برای پیاز در دو شهرستان 66/. و برای یونجه و پیاز 54/. بود. این مقادیر نشان دهنده تشابه بالای فون زنبور ها بویژه در مزارع یونجه در دو منطقه متفاوت می باشد. با توجه به اهمیت کارکردی تنوع زیستی حشرات گرده افشان در اکوسیستم های کشاورزی، حفاظت و بهره برداری مطلوب از آن مستلزم شناخت ویژگی ها و پراکندگی فضایی و زمانی اجزای آن به ویژه زنبور های گرده افشان است.
  کلیدواژگان: حشرات گرده افشان، ایران، پیاز، یونجه، تنوع گونه ای، خراسان رضوی
 • آرش راسخ، حسین الهیاری، قدرت الله صباحی صفحه 201
  جانورانی که کیفیت محل زندگی خود را تخمین می زنند، قادرند رفتار خود را با آن سازگار کنند. پارازیتوییدها نیز سازگاری بسیار بالایی با میزبان های خود دارند و در برهمکنش های متعدد بین میزبان- پارازیتویید، همزمانی فصلی، از نقش اساسی برخوردار می باشد. در تحقیق حاضر با پرورش مراحل نابالغ و حشره کامل زنبور پارازیتویید (Marshall)‎ Lysiphlebus fabarum در شرایط روز- بلند و روز-کوتاه، برای شبیه سازی شرایط نوری تابستان و پاییز، رفتارهای مختلف کاوشگری و راهبرد تخم گذاری زنبور تعیین شد. همچنین تاثیر زمان میزبان یابی در صبح یا بعدازظهر، نشانگر اوایل یا اواخر فعالیت روزانه، بر این رفتارها مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور با مشاهده مداوم زنبورهای ماده طی حضور در لکه (دیسک برگی حاوی 15 پوره سن دوم یا سوم شته سیاه باقلا)، تعداد و مدت زمان بروز رفتارهای مختلف زنبور ثبت و با تشریح شته های پارازیته، راهبرد تخم گذاری زنبور بررسی شد. همچنین واکنش های مختلف دفاعی شته در رو در رو شدن با زنبورهای ماده ثبت شد. زنبورهایی که در هر دو مرحله رشدی لارو و حشره کامل در شرایط نوری روز-کوتاه پرورش یافتند، لکه های معرفی شده را دیرتر ترک کرده و در قیاس با تیماری که تجربه شرایط نوری روز- بلند را داشتند، شته های بیشتری را پارازیته کردند. همچنین دفعات بروز و مدت زمان طی شده روی تمامی رفتارهای مرتبط با پارازیتیسم، در زنبورهای ماده این تیمار بیشتر از تیمار مقابل بود. نظر به وجود تفاوت معنی دار در مدت زمان حضور در لکه بین زنبورهای تیمارهای مختلف، نسبتی از داده های هر تیمار به مدت زمان حضور در لکه محاسبه و سپس مقایسه به عمل آمد. نتایج نشان داد زنبورهایی که شرایط روز- بلند را سپری کرده بودند، دفعات بروز و مدت زمان بیشتری را در هر واحد زمانی حضور در لکه روی رفتارهای مختلف نشان دادند، اما نظر به سخت گیری بیشتر این زنبورها در پذیرش میزبان در مقایسه با زنبورهایی که در هر دو مرحله رشدی در شرایط روز-کوتاه پرورش یافتند، ارزش کمتری برای میزبان ها قائل شده و در تعداد کمتری از آن ها تخم گذاشتند. دفعات بروز رفتارهای دفاعی شته ها در رو در رو شدن با زنبورهای تیمارهای مختلف، طی حضور در لکه و همچنین واحد زمانی حضور در لکه تفاوت معنی داری را نشان نداد. در آزمون دوم، کاوشگری در زمان های مختلف روز، صبح یا بعد از ظهر، منجر به بروز اختلاف معنی داری در مدت زمان حضور در لکه، دفعات بروز و مدت زمان صرف شده روی رفتارهای مختلف کاوشگری، و همچنین میزان پارازیتیسم نشد. نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت در طول روزهای متفاوت می تواند بر رفتار کاوشگری زنبور پارازیتویید L. fabarum تاثیر بگذارد، که این امر به ویژه در پارازیتوییدهای چندنسلی از جمله زنبور L. fabarum بیشتر تجلی می یابد، چرا که در این حشرات امید زندگی در اواخر فصل، در مقایسه با ماده هایی که در فصل مناسب کاوشگری می نمایند، کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: طول روز، اده زایی، غییرات فصلی، اختصاص رفتاری، مدت زمان حضور در لکه
|
 • Somaye Alvani, Hamid Rohani, Esmat Mehdikhani Page 1
  The majority of rhizospheric bacteria, particularly fluorescent pseudomonads are able to stimulate plant growth by producing different metabolites including hydrogen cyanide and siderophores. To evaluate the effect of these metabolites on wheat growth, strains of fluorescent pseudomonads were isolated from the wheat rhizosphere in Khorasan provinces, identified and studied for production of hydrogen cyanide and siderophore through Alstrom and Castaneda methods. Results showed 16 out of 130 strains were positive in production of hydrogen cyanide and siderophore at different levels. A suspension of 108 bacteria per ml with 1% carboxy methylcellulose in distilled water was prepared for each of the16 strains. The wheat seeds (Triticum aestivum cultivar Phalat) were maintained for 30 minutes in each suspension and then dried. Five seeds were sown in pots each containing 1 Kg of autoclaved soil and maintained in greenhouse conditions with 17 treat and 3 repeat. One month later the fresh weights of the plants were determined and compared with control. The results indicated that the strains which possess the ability to produce hydrogen cyanide and siderophore increased the fresh weight, root, and height of the plants as compared to control. The correlation ratios observed between strains producing hydrogen cyanide and siderophore vs the fresh weights of the plants were rated as 0.84 and 0.93, respectively.
  Keywords: Growth enhancement, Hydrogen cyanide, Wheat, Siderophore, PGPRs
 • Zahra Farokhi, Hamid Rahimian Mashhadi Page 13

  To study the effect of glyphosate application rate and timing on johnsongrass (Sorghum halepense) vegetative and reproductive growth, three experiments were conducted in field, greenhouse, and laboratory in the Agronomy Department of University of Tehran, Karaj, in 2007 & 2008. In each experiment, treatments were arranged in completely randomized (greenhouse & laboratory) and completely randomized block design (field). The experimental factors included time of treatment and glyphosate doses in greenhouse & laboratory (0, 1, 0.5+0.5, 2, 1+1, 4, 2+2 lit/ha) and as well in the field (0, 2, 1+1, 4, 2+2, 6, 3+3, 8, 4+4 L/ha). Glyphosate toxicity was quantified by visual evaluation of injury and percent reduction in dry weight, 4 weeks following treatment. Shoots, dry weights for regrowth were evaluated in greenhouse and for field in 42 days past harvesting. Treated-seed germination characteristics in different growth stages were studied in the laboratory. The results showed: a) In greenhouse, the johnsongrass control was best when sprayed at 3-5 leaf stage with 2+2 lit/ha. b) In field, the results were similar to those in greenhouse,while for the control it was suitable at flowering stage. Split doses of glyphosate resulted in better shoot regrowth control at flowering stage than single whole doses. c) In laboratory expriments, flowering stage was the best for controlling johnsongrass reproductive growth. Maximum decrease in seed production, percent and rate of germination, as well as in seed viability were obtained at flowering stage with 2 lit/ha of glyphosate. Based on the obtained results, the control of vegetative and reproductive growth of johnsongrass was best achieved when sprayed at flowering stage.

  Keywords: Split dose., Regrowth, Rhizome, Johnsongrass
 • Tahere Karami Jamoor, Parviz Shishe Bor, Mohammad Saeed Mosadegh Page 23
  Biology of strawberry spider mite, Tetranychus turkestani Ugarov& Nikolski was studied on cucumber, courgette and melon under laboratory conditions (30±1oC, 70±5% RH and 14:10 L: D). The mean female immature developmental times on cucumber, courgette and melon were recorded as 7.73±0.14, 8.27±0.24 and 9.54±0.36 days respectively. The values of immature death rate were 42.31, 48.93 and 63.63% on the same three host plants. The average female life spans were estimated 5.78±0.51, 5.41±0.81 and 7.53±0.61 days on the same host plants. Mean daily egg counts were 3.31±0.61, 2.28±0.38 and 1.09±0.32 while mean total egg counts were recorded as 32.81±3.88, 18.5±4.56 and 14.04±2.35 eggs on the same named host plants. Mean sex ratios (female %) were 69, 85 and 78% on cucumber, courgette and melon, respectively. Intrinsic rate of increase (rm) were 0.272±0.01, 0.183±0.02 and 0.125±0.01 on the mentioned host plants. Based upon the biological characteristics and life table parameters, cucumber was found as the most suitable host for growth and reproduction of T. turkestani.
  Keywords: Sex ratio, Tetranychus turkestani, Intrinsic rate of population increase, Cucurbitaceae, Biology
 • Mohammad Kazem Iran Nejad, Mohammad Amin Sami, Khalil Talebi Jahromi, Ali Alizadeh Page 33
  Demographic toxicology is a common method for an investigation of the sub lethal effects of pesticides on natural enemies. The present study was conducted to evaluate the side effects of the extracts of Calotropis procera (Willd.) R. Br. (Asclepiadaceae), Teucrium polium L. (Labiatae), Fumaria parviflora Lam. (Fumariaceae) and Thymus vulgaris L. (Labiatae) in comparison with three pesticides: Hexaflumuron, Pymetrozin and Spirodiclofen on life table parameters of Chrysoperla carnea (Stephens) under controlled conditions. One hundred and fifty four fresh eggs were treated through dipping method. Results showed significant differences (p≤0.01) among treatments for Gross Reproductive Rate (GRR), net reproductive rate (R0), intrinsic rate of increase (rm), finite rate of increase (λ), intrinsic birth rate (b) and Doubling Time (DT), while it showed no significant difference for intrinsic death rate (d) and mean generation time (T) parameters. The highest to lowest gross reproductive rates were observed in Pymetrozin, Spirodiclofen, T. polium, C. procera, T. vulgaris, hexaflumuron and F. parviflora respectively. The maximum of net reproductive rate, finite rate of increase and intrinsic birth rate were observed in Pymetrozin while a minimum in F. parviflora. Thus, the immunity was observed in pymetrozin, C. procera, T. polium and T. vulgaris respectively while Hexaflumuron and T. vulgaris showed the highest inhibiting effect on stable population growth parameters. Two extracts C. procera and T. polium are the most suitable choices, because of their immunity on C. carnea as a biological control agent.
  Keywords: Life table, Pesticides, Stable population parameters, Plant extracts, Chrysoperla carnea
 • Minoo Bargnil, Mohammad Javan Nikkhah, Seyed Mahmood Okhovat, Keyvan Ghazanfari Page 47
  A determination of the genetic variation of the fungus isolated from graminous weeds which is highly beneficial to know probable genetic recombination in the fungus populations was done for the first time in Iran through PCR reaction. The isolates of fungus “Magnaporthe grisea” from graminous weed hosts and from rice were analyzed through RAPD-PCR to assay the mating type and genetic diversity.Using three random primers of: I, D and H, DNA fragments of 42 isolates were amplified from 220bp to 2500bp. Using cluster analysis and data comparison as based on Dice coefficient four clonal lineages and 20 haplotypes were identified. Similarity of 20% “A” clonal lineage including 29 isolates recovered from Digitaria sp. as well as isolates recovered from unknown weed hosts with “B”,“C” and “D” clonal lineages (including isolates recovered form Setaria sp. Echinocloa sp. of rice isolates) indicates distant relationship of “A” clonal lineage with the other clonal lineages. Forty-eight single-spored isolates of weeds and of rice were crossed with eight fertile hermaphrodite standard isolates on medium culture assay the mating type. Among Echinochloa sp. and Setaria sp. isolates Mat1-1 and among isolates of Digitaria sp. Mat1-2 were the dominant ones. Mating type of isolates recovered from rice was determined as Mat1-1. Weed isolates especially isolates obtained from Setaria sp. had high fertility as all Setaria sp. isolates produced ascospores in crosses. Mating type of 34 isolates was determined using PCR technique and two pairs of specific primers by the names of L1, L2,T1 and T2 verified the results of the mating experiments.
  Keywords: Mat alleles, RAPD, PCR, PCR
 • Zeynab Fathollahi, Behzad Habibpoor, Saeed Moharami Poor Page 63
  Microcerotermes diversus (Silvestri) is considered as the most economically destructive pest of wood products in Ahwaz. The potential for horizontal transfer of non- repellent termiticides among nest mates has become an important paradigm for control of termites in recent years. This laboratory study evaluated the ability of M. diversus worker termites exposed to boric acid in transfering the lethal concentrations of this compound to non-exposed recipient workers. Boric acid is a non-repellent termiticide known to be effective against M. diversus at relevant concentrations. Donor – recipient trial in two ratios were carried out: 1:1(10 donors: 10 recipients) and 1:5 (10 donors: 50 recipients). In the trials, workers were placed on filter paper treated with 1.0, 1.5 and 2.0 % boric acid. Exposed workers were then removed from the treated paper, placed in a clean container, and allowed to have side-by-side feeding interactions with non-exposed recipient workers for a duration of 14 days, in which the mortality was assessed. Results indicated that mortality of non-exposed workers contacted by the exposed ones rose with increasing insecticide concentrations in all worker ratios. Therefore, transfer of lethal concentrations of this insecticide from the donor to recipient was observed and established in this study.
  Keywords: Microcerotermes diversus, Nonrepellent, Recipient, Dono, Boric acid, Transfer
 • Emad Mohajeri Parizi, Hossein Madadi, Hossein Alahyari, Mohammad Reza Mehrnejad Page 73
  Ladybird beetles are of a special standing in aphid biological control. They attack different aphid species and play an important role in suppressing aphid populations. One of the most conspicuous Coccinellids namely Hippodamia variegata, occurs in such different crops as alfalfa and vegetables. Life history parameters of this predator at 25 ± 1 ºC and 16:8 (L: D) photoperiodicity were evaluated. Different life stages of cotton as well as pea aphids were used as prey ad libitium. The results showed that intrinsic rates of increase (rm) when feeding on A. pisum and A. gossypii were 0.14 and 0.03 / day respectively. Finite rate of increase (λ) was 1.15 and 1.03, net reproductive rates (R0) were 118. 49 and 3.0, mean generation Times (T) amounted to 33.33 and 33.62, and Doubling Time (DT) 4.8 and 15.79 respectively when fed on A. pisum vs A. gossypii. The intrinsic birth rate (b) was 0.33 irrespective of prey types and death rate (d) amounting to 0.187 and 0.297. Comparing life history parameters showed that A. pisum is a more suitable prey for this predator which and could suitably be useful for mass rearing in the laboratory.
  Keywords: Pea aphid, Cotton aphid, Coccinellids, Prey suitability, Age, specific life table
 • Zahra Tazerooni, Ali Asghar Talebi, Ehsan Rakhshani Page 83
  Biological characteristics and population growth parameters of Diaeretiella rapae (Hym.: Braconidae) on Russian wheat aphid, Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae) were investigated at five constant temperatures (10, 15, 20, 25 and 27.5 ºC), 60±5% RH and a photoperiodicity of 16:8 h (Light:Dark). Developmental period of immature stages of D. rapae was the lowest at 25 ºC (11.23±0.144 days) and highest at 10 °C (33.297±0.183 days). The highest valuesfor the of intrinsic vs finite rate of increase were obtained 0.189±0.003 day-1 and 1.208±0.003 days, at 20 °C, respectively. The developmental threshold of D. rapae using linear regression and Ikemoto-Takai linear models were estimated 2.975 and 2.44 °C, while thermal constants being estimated 250 and 260.1 degree-days, respectively. The Briere 2 model was accepted for success to satisfy criteria of goodness-of-fit (R2adi, SSE and AIC) and estimable temperature threshold parameters recommended for the description of temperature-dependent development of D. rapae. The highest adult female and male longevity of D. rapae were observed to be at 10 ºC. The maximum fecundity (numbers of mummies produced) of D. rapae was recorded as 57.1±1.7 at 10 ºC. The female offspring produced, decreased with increasing temperature. The results finaly revealed that optimal temperature for growth population of D. rapae is 20 °C.
  Keywords: Biological control, Temperature, Wheat
 • Mohammad Vatan Parast, Vahid Hosseini Naveh, Jamasb Nozari, Seyede Minoo Sajadian Page 97
  The leopard moth, Zeuzera pyrina, is a key and worldwide pest damaging walnut as well as many other fruit trees during the larval stages. Larvae were collected from infested twigs of walnut trees. Midguts from larvae were removed under a stereomicroscope and their homogenates used as the enzyme source. Larval midgut extracts showed an optimum activity at pH 8.0, 6.0 and 6.0 for α-amylase, α- and β-glucosidase respectively. Optimal temperatures for α-amylase, α- and β-glucosidase activity were determined to be 35, 35 and 40 ºC respectively. α-Amylase, α- and β-glucosidase were respectively more stable at pHs 7.0-9.0, 6.0-8.0 and 6.0-8.0. However, the enzymes showed to be more stable at pH 8.0 (α-amylase) and 6.0 (α- and β-glucosidase). β-Glucosidase activity significantly decreased in the presence of Ca2+, and sodium dodecyl sulfate (SDS). Ca2+ decreased activity of α-glucosidase as well. The ions K+ and Na+ did not significantly affect the β-glucosidase activity but increased the activity of α-glucosidase. SDS decreased α-glucosidase activity at higher concentrations. Ca2+ and K+ significantly increased the activity of α-amylase. SDS significantly affected α-amylase activity. PAGE-substrate experiments on larval midgut extract showed two bands of α-amylase and one band of each α- and β-glucosidase activity. It is hoped that these findings help to plan strategies for creating transgenic plants resistant to provide the healthy controls.
  Keywords: Digestive, β Glucosidase, Zeuzera pyrina, α Amylase, α Glucosidase, Carbohydrase
 • Hossein Keishani Farahani, Seyed Hossein Goldansaz, Hossein Allahyari Page 111

  The carob moth, Ectomyelois ceratoniae zeller (Lep.: Pyralidae) is the most important pest of pomegranate orchards in Iran. This current research was carried out to study the biology of Venturia canescens Gravenhorst (Hym.: Ichneumonidae) as one of its larval parasitoids. Laboratory studies were conducted on the immature developmental time, adult longevity, functional response, parasite progeny production and host stage preference of V. canescens. At 25 ± 1 ˚C, the immature developmental time (egg to adult) was 31.06 ± 0.59 d, 27.9± 0.86 d and 22.86 ± 0.3d for third, fourth and fifth host age respectively. Adult females survived on the average 15.87± 0.31, 11.77± 0.21, and 4.07± 0.14, 2.7± 0.14d at 25 ˚C when provided with honey and water, honey only, water only or no food source, respectively. Female V. canescens typically oviposited into higher larval stages, with significantly more fifth than the third or fourth instars parasitized. Logistic regression indicated a type II functional response on the fifth host larval age. The oviposition activity peak ooccured on the 8th day following emergence and when provided with honey and 10% sucrose solution. The results finally revealed that the fifth host larval age may constitute the best stage for mass production of the parasitoid.

  Keywords: Progeny production, Carob moth, Preferred host age, Venturia canescens, Adult longevity, Functional response
 • Fatemeh Naseri Nasab, Navazollah Sahebani, Hasan Reza Etebarian Page 121
  Tomato seedlings were inoculated with T. harzianum BI (106 spores/ml) and salicylic acid (5Mm) other separately or combined together in the greenhouse environment. The effect of salicylic acid was investigated on growth of antagonistic agent in vitro. For an investigation of the effect of salicylic acid and of antagonist on pathogenecity factor, treatment with T. harzianum BI by drenching soil method and salicylic acid by spray method exerted the most effect on decrease of the disease severity in greenhouse, (92% reduction for gall number, 65% reduction for egg mass number and 95% reduction for egg number per egg sac). In the second section of the study the ability of antagonist and salicylic acid on induction of phenolic compounds and on total flavonoids. The level of phenolic compounds and total flavonoids was evaluated in a duration of from 1 to 8 day(s) following inoculation with nematode. The amount of total flavonoids in the integration treatment showed significant difference as compared with control. The amount of total phenol increased from first to forth day after inoculation with nematode, and then it decreased in T. harzianum BI and salicylic acid treatment. The results showed the integration application of chemical inducer, salicylic acid and antagonistic agent, T. harzianum BI to increase the power of biological control in comparison with their separate application.
  Keywords: Antagonist, Total flavonoids, Total phenolic compounds, Resistance induction
 • Elham Kobari, Ghadir Noori, Seyed Ali Asghar Fathi Page 133
  The cotton-melon aphid, Aphis gossypii Glover (Hom.: Aphidiae), is an injuriously important pest of tomatoes in farms and greenhouses. In the greenhouse environment its damage ranks second to whiteflies (Trialeurodes vaporariorum Westw.). In this research the resistance of nine different tomato cultivars namely: Strian, Caligen, Super Bita, Super Strian, Super Af1, HAS2274, GS-12-f1, Sun-6200 f1 and Calj was investigated in greenhouse environment. Antixenosis studies showed the lowest number of aphids on Super Strian and the highest on Calj. Antibiosis experiments revealed the longest and shortest mean developmental times of the aphid nymphs on HAS2274 (6.9 day) and Calj (5.4 day) respectively. The highest and lowest rm values were obtained for Calj (0.306 day -1) and HAS2274 (0.185 day -1), respectively. The highest and lowest oviposition periods were observed on Calj (12.6 day) and HAS2274 (5.9 day), respectively. Tolerance level on Calj was the lowest while those of the cultivars Super Strian, Super Bita and HAS2274 were higher in comparison with the others. Based on the three mechanisms of resistance it was concluded that HAS2274 and Calj were the most resistant and susceptible tomato cultivars respectively to the cotton-melon aphid among the cultivars studied.
  Keywords: Antibios, Aphis gossypii, Tomato cultivar, Tolerance., Antixenos
 • Afrooz Farhad, Ali Asghar Talebi, Yaghoob Fathi Poor Page 143
  The grain aphid, Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) is one of the injuriously important pests of wheat and Praon volucre (Hymenoptera: Braconidae) is one of its major parasitoids in Iran. In this research, thermal requirements of the grain aphid and its parasitoid were evaluated at six constant temperatures (10, 15, 20, 25, 27.5 and 30 °C), 60 ± 5 % relative humidity and a photoperiodicity of 16:8 h (light:dark) on wheat crop (Pishtaz cultivar). Developmental time of the grain aphid decreased from 25.46 days at 10 to 8.48 days at 25 °C. The developmental time of the parasitoid decreased significantly as temperature increased whithin the range of 10-25 °C. The relationship between temperature and developmental rates of S. avenae and P. volucre were determined employing linear vs nonlinear models. The lower temperature thresholds (estimated by linear model) were 2.7 and 4.3 °C for aphid vs parasitoid, respectively. Thermal constant from egg to adult emergence for grain aphid and its parasitoid were estimated 176.6 and 284.09 degree-days, respectively. The Analytis-3 developmental model was recommended for description of temperature dependent development of S.avenae while the logan-6 and logan-10 developmental models for P.volucrae, as based on their excellent goodness-of-fit to the data (R2adi, SSE and AIC).
  Keywords: Thermal constant, Lower temperature threshold, Praon volucre, Sitobion avenae
 • Zahra Hajipoor, Yobert Ghoosta, Saeed Rezayi Page 155
  To identify the Alternaria spp. pathogenic to tomato and potato, surveys of tomato and potato fields were made during 2009- 2010 in West Azerbaijan province. In total about 261 isolates belonging to Alternaria genus were isolated and purified. Based on morphological studies 6 species, namely: A. alternata, A.tenuissima, A. interrupta, A. arborescense, A. brassicina and A. tomatophila from tomato and 3 species viz. A. mimicola, A. humuli and A. brassicina from potato were identified. Four species of: A. alternata, A. tenuissima, A. arborescense and A. tomatophila had been already reported on tomato crop previously. In this study it was found that 3 species of A. mimicola, A. humuli and A. brassicina were new to the mycoflora of Iran, These three species, were isolated from potato along with two other species of A. interrupta and A. brassicina, isolated from tomato, were reported for the first time accross the world. Pathogenecity studies of the isolates of identified species were done on the potato cultivar Agria and the tomato cultivar 282 BSS, Their pathogenecity was being through Koch’s principles. All the studied species were pathogenic on potato and tomato, although the pathogenic isolates belonging to various species differed from each other. The most abundant belonged to species A. tenuissima and A. arborescense while A. arborescense, and A. tomatophila species were recorded as the most pathogenic.
  Keywords: Alternaria species, Pathogenecity, Tomato, Potato, West Azerbaijan
 • Roghaye Karimzade, Mir Jalil Hejazi, Hossein Hellali, Shahzad Iranipoor, Seyed Abolghasem Mohammadi Page 165
  Sunn pest is considered as the most important insect pest of wheat and barley in Iran. Different studies have shown that various biotic and abiotic factors affect sunn pest populations. These factors can influence the population density of the pest which in turn can play a role in the control of the pest. In this study the relationship between sunn pest population fluctuations and climatic conditions, the area under wheat and barley cultivation as well as the area under chemical control was investigated. In addition, the possible influence of overwintering adults’ weight and environmental factors on sunn pest mortality in the overwintering sites was studied. Field data were collected from six infested counties of East Azarbaijan province, including Tabriz, Bostanabad, Sarab, Mianeh, Heris and Hashtrood during three study years. From the variables under study, only mean weights of the overwintering insects, altitude, mean monthly minimum relative humidity, as well as rainfall during the months of December, January, February and March indicated significant relationships with sunn pest mortality in the overwintering sites. The relationship between the area under wheat and barley cultivation and sunn pest population changes was not significant but there was a close relationship observed between the area under chemical control and sunn pest population fluctuations. Similar studies in other regions with long history of sunn pest outbreaks will produce valuable information that can be helpful in predicting sunn pest outbreaks.
  Keywords: Climate, Population changes, Environmental Factors
 • Fateme Mangoli, Hossein Massomi, Jahangir Heydarnejad, Akbar Hosseini Poor Page 179
  Alfalfa mosaic virus (AlMV) is one of the most conspicuous alfalfa viruses in the world. In order to identify the distribution, host range and molecular characterization of Alfalfa mosaic virus in Kerman province, 514 alfalfa samples showing mosaic, Calico, mottle and malformation symptoms as well as 66 potato samples showing calico symptoms were collected from alfalfa and potato fields in Kerman, Jiroft, Kahnooj, Shahrbabak, Baft, Sirjan and Bardsir regions, Kerman Province. Infection of samples was analyzed through, enzyme-linked immunosorbent assay. In host range studies, AlMV isolates induced different symptoms on several varieties of Nicotiana tabacum L. From among all the Iranian AlMV isolates, only two, namely: Ke. Si. Al, and Ke. Ba. Al caused different viral symptoms including enation and necrotic local lesions on Datura maxima, respectively. As Based on geographical location and biological properties, four isolates were selected for molecular investigation. The whole Coat Protein (CP) gene from four AlMV isolates (three alfalfa and one potato isolate) were PCR-amplified, cloned, sequenced and compared with the counterpart sequences available in the GeneBank. The CP gene of four Iranian isolates of AlMV showed nucleotide and amino acid sequence identities in the ranges between 92.9-98.3 and 91.9-100%, respectively. In phylogenetic analysis, all the four Iranian AlMV isolates were clustered in the Italian group. This is the first report on biology and CP sequence analysis of AlMV isolates from Kerman province in Iran.
  Keywords: Alfalfa mosaic virus, RT, PCR, Indirect ELISA
 • Morteza Rasekh, Hossein Sadeghi, Mojtaba Hosseini Page 191
  The diversity and abundance of bees associated with alfalfa and onion fields in Mashhad and Chenaran were evaluated from mid June until late October 2010. Considering the type and flowering period of the studied crops, by using a standard sweeping net, either a weekly or biweekly sampling program of apoid bees were carried out in selected fields for both crops. As a result, 17 species of 15 genera belonging to 6 families of super family Apoidea were identified. Among the identified species Anthidium diadema (Latreille1809) is a new species recorded for Iran while 7 genera and 5 species reported for the first time for Razavi Khorasan province. The species, Anthidium florentinum with relative abundances of 29.16% and 28.14% in Mashhad and Chenaran respectively were the dominant bee in alfalfa, and in onion fields, the genus Andrena sp. with relative abundance of 30 % in Mashhad and 42.2% in Chenaran was recognized as the dominant bees. Statistically, both the effects of crop type and site of study as well as the interaction of crop × site on Shannon-Wiener index of biodiversity were significant. The value of this index for alfalfa was the highest in Mashhad (1.92) and lowest in Chenaran (1.78). The Sorenson index of similarity between bees community of alfalfa in Mashhad and Chenaran, onion of Mashhad and Chenaran and between alfalfa and onion were respectively 0.81, 0.60 and 0.54, indicating a high similarity between apoid fauna of alfalfa fields in the two different regions. Considering the importance of the functions of biodiversity of insect pollinators in agroecosystems, for protection and as well for its optimum utilization, extensive understanding of the characteristics, temporal and spatial distribution of its affecting components, namely pollinator wasps is required emphatically.
  Keywords: Iran, Razavi Khorasan, Species diversity, Insect pollinators, Alfalfa, Onion
 • Arash Rasekh, Hossein Allahyari, Ghodratollah Sabahi Page 201
  Animals that can estimate their desirable habitat quality are better able to accordingly adapt their life behaviors. The life cycles of parasitoids are so closely adapted as to match their hosts life behavior. Among the various host-parasitoid interactions, a peculiarity is the seasonal synchrony between host and parasitoid activity. The foraging and oviposition behaviors of Lysiphlebus fabarum as influenced by (1) a female’s previous experience of encountering different day length conditions in larval and in adult stages and (2) the time of day are investingated in this study. In order to test, L. fabarum females were individually released onto bean leaf disks infested with A. fabae and while continuous observations being made, the females’ proportional time allocations were assessed. Furthermore, numbers of aphid defensive behaviors including kicking, raising and swiveling of the body, releasing the plant and escape from attack and well as attempts to smear the attacker with cornicle secretions were recorded. Wasps that experienced only short day conditions spent more time in arenas than wasps that experienced other conditions, obtaining higher scores for the incidence and duration of all behaviors associated with parasitism. Furthermore, the females of this treatment parasitized more aphids than the two treatments the larvae of which were developed under long day conditions. Because of the high effect of treatment on patch residence time, the incidence or duration of various behaviors was expressed as a fraction of patch residence time and then re-analyzed. Data showed that the incidence and duration of all the behaviors were higher for females the larvae of which developed only under longlasting days. In the second experiment, foraging females behaved no differently in patch residence times, incidence or duration of various behaviors, and the number of aphids parasitized within the patch, either in the morning or in the afternoon
  Keywords: Behavior allocation, Patch residence time, Day length, Seasonal dynamic, Thelytoky