فهرست مطالب

 • پیاپی 10 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/08/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمد خدامی پور، رحیمه مالکی نیا صفحه 7
  در این پژوهش، رابطه بین میزان محافظه کاری شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش های رگرسیونی لاجیت و حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. این پژوهش در دوره زمانی 8 ساله، از سال 1381 تا سال 1388 و بر روی نمونه ای متشکل از 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بر اساس محافظه-کاری شرطی؛ اخبار بد (زیان ها) علیرغم قابلیت تایید پایین، در دوره جاری شناسایی می شوند، اما شناسایی اخبار خوب (سودها) تا زمان احراز شرط قابلیت تایید لازم، یعنی تا دوره های آینده به تاخیر می افتد. از این رو انتظار می رود که شرکت های که میزان بالاتری از محافظه کاری شرطی را اعمال می کنند، به واسطه شناسایی به موقع اخبار بد؛ احتمال انتشار اخبار بد آینده در مورد آنها کاهش می یابد. لذا، به نظر می رسد که بین میزان محافظه کاری شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده، رابطه منفی وجود داشته باشد.
  یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی و معنادار بین محافظه کاری شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین محافظه کاری شرطی و واکنش بازار به اخبار خوب و بد شرکت ها است. علاوه براین، وجود رابطه معنادار بین اندازه شرکت و درجه اهرم مالی آن با بازده غیرعادی شرکت مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: محافظه کاری، محافظه کاری شرطی، اخبار خوب، اخبار بد
 • علی رحمانی، نازنین بشیری منش، سیده سمانه شاهرخی صفحه 29
  پیش بینی سود توسط مدیران و خصوصیات آن، نشانه ای از ارائه اطلاعات خصوصی مدیران و یا تایید ادعاهای آنها می باشد. این علامت به سرمایه گذاران کمک می کند تا رابطه بین پیش بینی مدیر و سود آینده را بهتر درک کنند و در نتیجه اوراق بهادار را به درستی قیمت گذاری کنند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا انتشار پیش بینی مدیران و خصوصیات این پیش بینی بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می-گذارد. این پژوهش از ضریب واکنش سود آینده رویکرد استفاده نموده است زیرا خصوصیات مختلف پیش بینی سود می تواند برای پیش بینی سود آینده مورد استفاده قرار گیرد. هرچه خصوصیات پیش بینی بهتر باشد، توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی سود آینده بیشتر می شود و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در مورد سود آینده را افزایش می دهد در نتیجه ضریب واکنش سود آینده بیشتر می شود. این پژوهش در راستای تحقیقات گلب و زاروئین (2002)، توکر و زاروئین (2006) و چو و همکاران (2008) می باشد. برای این منظور 347 مشاهده شرکت- سال از سال 1384 تا 1389 جمع آوری شده است. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد اگر دفعات پیش بینی مدیریت بیشتر و دقت آن بالاتر باشد، بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می گذارد. بعلاوه الگوی تحقیق با اضافه کردن متغیرهای کنترلی ای نظیر اندازه شرکت، رشد و سودده و زیان ده بودن بسط داده شد تا اثر متغیرهای حذف شده را کنترل کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد پیش بینی مدیریت بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می-گذارد. هرچه دفعات پیش بینی بیشتر و میزان خطای آن کمتر باشد، اعتبار آن از دید سرمایه گذاران بیشتر خواهد شد.
  کلیدواژگان: پیش بینی سود مدیریت، ضریب واکنش سود آتی، خصوصیات پیش بینی
 • حسین اعتمادی، عادل آذر، وحید بقایی صفحه 51
  این پژوهش در مورد دستیابی به پیش بینی سودآوری آینده (شاخصی از عملکرد آینده) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کاربست شبکه های عصبی مصنوعی است. نمونه های مورد استفاده ما در این پژوهش 90 شرکت از مجموعه مورد اشاره فوق در بین سال های 1380 تا 1386 (720 شرکت - سال) می باشد و با توجه به چارچوب مقاله این تعداد به 630 شرکت - سال کاهش یافت. این شرکتها به دو مجموعه نمونه آموزشی شامل 540 شرکت – سال ابتدایی (شرکت – سالهای 80 تا 85) و برای ارزیابی اعتبار الگوی آموزش دیده، نمونه آزمایشی متشکل از 90 شرکت – سال انتهایی (شرکت – سال 86)، تفکیک شدند.
  برای انجام پیش بینی سودآوری آینده شرکتها در ابتدا نیازمند تعیین متغیرهای پیش بینی کننده ای بود که برای این منظور از متغیرهایی که طی پژوهش های پیشین برای پیش بینی موفقیت یا عدم موفقیت شرکتها به کار رفته بودند، استفاده شده است. در مرحله بعد با برگزاری آزمون های آماری مناسب متغیرهای معنادار در پیش بینی سودآوری آینده تعیین شد. در نهایت تعداد 9 متغیر با استفاده از تکنیک تحلیل گام به گام انتخاب شد. نتایج این مطالعه نشان داد که به کارگیری شبکه های عصبی و 9 متغیر انتخاب شده، 99 درصد الگوبرداری صحیح در پیش بینی سودآوری شرکتها توسط گروه آموزشی را به دست می دهد و کاربست این الگو در گروه آزمایشی، 86 درصد صحت پیش بینی ها در طبقات سودآور و زیان آور آینده را رقم می زند.
  کلیدواژگان: سودآوری آینده، شبکه های عصبی، تصمیم گیری
 • عبدالله خانی، مجید حقیقی صفحه 71
  در این پژوهش، محتوای اطلاعاتی نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد و نرخ بازده دارایی ها مورد بررسی قرار گرفته است، تا از این طریق، میزان اعتبار و درستی هر یک از این شاخص ها در بازار سرمایه ایران مشخص گردد. به منظور دستیابی به پاسخ این مساله از دو شاخص نرخ بازده سهام و Qتوبین به عنوان شاخص پایه، استفاده شده است و میزان توضیح دهندگی این دو شاخص پایه، توسط شاخص های نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد و نرخ بازده دارایی ها و با استفاده از الگو رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته شد. بر اساس اطلاعات صورت های مالی نمونه ای متشکل از 540 سال - شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1388، نتایج حاکی از آن است که نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده دارایی ها، دارای محتوای فزاینده و نسبی اطلاعاتی بیشتری است.
  کلیدواژگان: محتوای فزاینده و نسبی اطلاعات، نرخ بازیافت وجوه نقد، نرخ بازده سهام، Q توبین، بازده دارایی ها
 • غلامرضا کرمی، سید مصطفی سیدحسینی صفحه 93
  سودمندی اطلاعات حسابداری همواره به عنوان یکی از دغدغه های استاندارد گذاران مطرح بوده است؛ به طوری که مفاهیم نظری هدف اصلی از گزارشگری مالی را ارائه اطلاعاتی سودمند در تصمیم گیری می داند. پیش بینی ورشکستگی یکی از حوزه هایی است که تاکنون پژوهشگران بسیاری به بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری در آن پرداخته اند. با این حال، به منظور درک موقعیت فعلی سودمندی این منبع اطلاعاتی لازم است تا توان پیش بینی آن را در مقابل سایر منابع اطلاعاتی مانند اطلاعات بازار مورد مقایسه قرار داد. در همین راستا با استفاده از الگوریتم ژنتیک، الگو هایی با ترکیبات مختلفی از متغیرهای حسابداری و بازار، طراحی شده و مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین به منظور بهبود قابلیت تعمیم نتایج از اعتبارسنجی متقابل استفاده شده است. نمونه مورد آزمون شامل شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1380 تا 1388 می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که اطلاعات حسابداری در پیش بینی ورشکستگی از سودمندی بیشتری نسبت به اطلاعات بازار برخوردار بوده و اطلاعات بازار نمی توانند مکمل خوبی برای اطلاعات حسابداری در پیش بینی ورشکستگی باشند.
  کلیدواژگان: اطلاعات حسابداری، اطلاعات بازار، پیش بینی ورشکستگی، الگوریتم ژنتیک، اعتبارسنجی متقابل
 • رضوان حجازی، روح الله قیطاسی، میرسجاد مسجد موسوی صفحه 117
  این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجه نقد و هزینه بدهی می پردازد. جریان وجه نقد عملیاتی به دو جزء مدیریت شده و جریان وجه مدیریت نشده تقسیم می شود. جامعه آماری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1387 می باشد. نمونه تحقیق شامل 78 شرکت است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون تلفیقی چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین جریان وجه نقد عملیاتی مدیریت نشده و هزینه بدهی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد و بین جریان وجه نقد مدیریت شده (غیرعادی) و هزینه بدهی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. همبستگی (منفی) بزرگتر جریان نقد عملیاتی مدیریت نشده با هزینه بدهی - نسبت به همبستگی (مثبت) جریان نقد عملیاتی مدیریت شده با هزینه بدهی که در ضرایب رگرسیون نیز مشخص می باشد- حاکی از توانایی پایین مدیران در مدیریت و دستکاری جریان نقد می باشد.
  کلیدواژگان: جریان وجه نقد عملیاتی، وجه نقد مدیریت شده، وجه نقد مدیریت نشده، هزینه بدهی
 • احمد بدری، سبحان اسکینی صفحه 137
  پژوهش های انجام شده در مورد سودمندی استراتژی سرمایه گذاری معکوس در بازار سرمایه ایران را از جهت نوع متغیرهای آزمون می توان در دو گروه دسته بندی کرد: 1) پژوهش های متکی بر بازده تاریخی 2) پژوهش های متکی بر متغیرهای بنیادی. این مقاله با به کارگیری تحلیل پوششی داده ها امکانی را فراهم می آورد که بتوان بازده تاریخی و متغیرهای بنیادی را به طور همزمان مورد استفاده قرار داد و بر مبنای روش -شناسی مطالعات پرتفوی، در سه دوره 2 ساله غیرهمپوشان، طی سال های 1385 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران اجراء شده است. یافته ها نشان می دهد استراتژی سرمایه گذاری معکوس طی تمامی دوره های تحقیق رویکردی مفید برای کسب بازده اضافی بوده است.
  کلیدواژگان: فراواکنشی، استراتژی سرمایه گذاری معکوس، قیمت گذاری نادرست، تحلیل پوششی داده ها
 • نظام الدین رحیمیان، حسن همتی، ملیحه سلیمانی فرد صفحه 157
  این پژوهش به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی می پردازد. برای سنجش کیفیت سود از دو الگوی دچو و دی چو (2002)و الگوی اسلوان (1996) و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در فرضیه اول از معیار درصد شکاف قیمتی موثر و در فرضیه دوم از معیار درصد اثر قیمت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون های آماری آنالیز واریانس و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. روش پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و روش گردآوری داده ها، روش توصیفی و همبستگی است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 59 شرکت در طی بازه زمانی 1383 الی 1388 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری وجود دارد و کاهش کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان سود نسبت به دوره پس از اعلان سود بیشتر است.
  کلیدواژگان: کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه، هزینه های معاملاتی
|
 • Ahmad Khodami Pour, Rahimeh Malekinia Page 7
  The purpose of this study is to investigate the effects of conditional conservatism imposed by the companies on further negative news. The methodology of the study is quasi experimental; to test the first hypothesis a logit regression method and to test the second hypothesis, an ordinary least squares method are used. The statistical society includes companies accepted in Tehran Stock Exchange, and the time span of the study is from the beginning of 2003 up to the end of 2010. To measure the conditional conservatism imposed by the companies a non-operating accruals model of Givoly and Hine (2000) is used. The results indicate that there is a negative and significant relationship between conditional conservative and the likelihood of further negative news. The results also indicate lack of significant linear relationship between conditional conservatism and market reaction to good and bad news of the companies. Furthermore, a significant relationship between the size of company and its degree of financial leverage, with unusual efficiency of the company was approved.
  Keywords: Conservatism, Conditional Conservatism, Good news, Bad News
 • Ali Rahmani, Nazanin Bashiri Manesh, Seyedeh Smaneh Shahrokhi Page 29
  Management earnings forecasts and their characteristics may provide a signal about managers’ private information and/or confidence in their assertions. The signal allows investors to understand the relationship between management forecasts and future earnings better, taking investors to price securities accordingly. The purpose of this paper is to investigate whether issuance of management forecasts and characteristics of the forecasts affect the relationship between returns and future earnings. In this study, use of the FERC is particularly appropriate because various characteristics of management forecasts could have implications for the prediction of future earnings. A forecast with characteristics that improves ability of investors to predict future earnings should result in stock prices that better predict future earnings, and results in a higher FERC. We follow Gelb and Zarowin (2002), Tucker and Zarowin (2006) and Choi and et al(2008)in Our empirical tests, which use 347 firm/year observations from 2006 to 2011. Our empirical findings showed management forecasts affect the association between returns and future earnings, if management forecasts are more frequent and precise. Moreover, we extend models further with control variables such as firm size, growth and profitable to the control for possible correlated omitted variables. Our empirical findings showed that management forecasts affect the association between returns and future earnings if management forecasts are more frequent and precise. Forecasts with the characteristics viewed by investors are more credible than the forecasts without the characteristics.
  Keywords: Management Earnings Forecast, FERC, Forecast Haracteristics
 • Hossein Etemadiadel Azar, Vahid Baghaee Page 51
  This study aims at profitability prediction of listed companies in Tehran Stocks Exchange (TSE), using Artificial Neural Network. The respected sample consists of 90 firms from 2002 to 2009 (720 firm/years). Attention to the framework of study reduced the number of 720 firm/years to 630 firm/years. These firms separated in two groups of learning sample (540 firm/years) and test sample (90 firm/years) to test generalization of the technique.To develop profitability prediction, first, we needed to determine predictor variables. Profitability prediction literature was reviewed and a complete list of financial ratios for successful prediction in the past studies was prepared. Then, we reduced the list from a theoretical point of view, and we used SDA technique to select final financial ratios. Finally, we took 9 financial ratios to develop profitability prediction.Using Artificial Neural Network (ANN) and applying 9 selected financial ratios, achieved 99% accuracy rate in the learning sample and 86% accuracy rate in the test sample for correct classification of the firms into profitability and nonprofitability groups one year before the real state.
  Keywords: Future Profitability, Artificial Neural Network, Decision Making
 • Abdullah Khani, Majid Haghighi Page 71
  This study examines information content of Cash Recovery- based Internal Rate of Return (CRBIRR) and Return on Assets (ROA) to determine the validity and accuracy each of the measures in Iran stock market. In order to answer this question, Tobin’s Q and stock returns are used as performance benchmarks and was tested these two measures based on CRBIRR and ROA, using the multivariate regression model. Financial information is based on a sample consisting of companies listed in TSE (540 firm/year observations) during years 2004-2009. Results indicate that CRBIRR provides better relative and incremental information content than ROA.
  Keywords: Relative, Incremental Information Content, Cash Recovery Rate, Rate of Return on Stock, Tobin's Q, Return On Assets
 • Gholamreza Karami, Seyed Mostafa Seyed Hosseini Page 93
  The usefulness of accounting information has always been source of concern for standard setters that view the main goal of financial reporting as the issue required for generating useful information to facilitate decision making process according to conceptual framework. Predicting bankruptcy is one of the main areas in which researchers have studied the usefulness of accounting information. However, to assess the usefulness of accounting information in current condition, it is necessary to compare it’s predicting ability in relation to other information resources such as market information. To this end, using genetic algorithm, models with different mixture of accounting and market variables are designed and tested. To improve the generalization of the results, cross-validation is used. The samples used in this study include the companies listed in Tehran Stock Exchange between 2001 to 2009. The fiundings show that accounting information is more useful in predicting bankruptcy than market information, and that market variables are not a good complement to accounting information in bankruptcy prediction.
  Keywords: Accounting Information, Market Information, Bankruptcy Prediction, Genetic Algorithm, Cross, Validation
 • Rezvan Hejazi, Rohollah Gheitasi, Mir Sajjad Masjed Mousavi Page 117
  This study examines the relationship between cash flows management and cost of debt. Operating cash flow is divided into two categories as managed and unmanaged cash flows. Statistical group of companies in this study is the manufacturing companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) during the years 2004 to 2009. The research sample includes 78 companies (390 company/year). This study takes descriptive correlation analysis and tests hypotheses, using multiple linear regression and Ordinary Least Squares (OLS) method. The results showed that there was a negative significant relationship between the unmanaged operating cash flow and cost of debt. And there is a positive significant relationship between managed cash flow (abnormal) and cost of debt. The bigger (negative) correlation of unmanaged operating cash flow and cost of debt with respect to the (positive) correlation between managed operating cash flow and cost of debt indicated by the regression coefficient showed low ability of managers in managing and manipulating the cash flow. Also, the adjusted R-squared with 18% value, indicated that the predictors may explain 87.4% of the variance of the dependent variable. Durbin-Watson statistic also showed lack of correlation between the research variables.
  Keywords: Operation Cash Flow, Unmanaged Cash Flow, Managed Cash Flow, Cost of Debt
 • Ahmad Badri, Sobhan Eskini Page 137
  Studies on profitability of contrarian investment strategy in the Iranian stock market can be classified in two classes: 1) researches based on historical returns, and 2) researches based on fundamental variables. This study, using Data Envelopment Analysis (DEA), provides the possibility that historical return variable and fundamental variables can be used simultaneously. We used portfolio study methodology, regarding three two-year periods in the Tehran stock exchange during 1385-1388(Iranian Calendar). We found that the contrarian investment strategy may obtain excess returns over all.
  Keywords: Overreaction, Contrarian Investment Strategy, Miss Pricing, Data Envelopment Analysis
 • Nazamoddin Rahimian, Hassan Hemmati, Malihe Soleimani Fard Page 157
  This research assesses the relationship between information asymmetry and earnings quality. To measure earnings quality, we use two models: Dechow and Dichev (2002) and Sloan (1996). To measure the information asymmetry in the first hypothesis, we take the criterion of percentage effective spread, and in the second hypothesis, the criterion of percentage impact price. To analyze the hypothesis, the statistical tests of analysis of variance and multiple regression have been used. The society in this research, is the companies accepted in Tehran Stock Exchange and the statistical sample includes 59 companies in the years 1383 to 1388. The research results showed that there was a meaningful relationship between earnings quality and information asymmetry in the manner that decreasing earnings quality will result in increase in information asymmetry. Also, information asymmetry in the period before announcing earnings is more than the period after announcing earnings.
  Keywords: Earnings Quality, Information Asymmetry, Transaction Costs, Cost of Capital