فهرست مطالب

 • پیاپی 83 (تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/05/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی اکبر رسولی، محمد زرین بال، محمد شفیعی صفحه 2
  در طول زمان، الگوهای پوشش زمین و به تبع آن کاربری اراضی دچار تغییر و دگرگونی اساسی می شوند و عامل انسانی می تواند بیشترین نقش را در این فرآیند ایفا نماید. همواره، دانشمندان تلاش نموده اند تا عوامل مسبب تغییرات کاربری اراضی و تاثیرات محیطی مربوطه را شناسایی نمایند. در دهه های گذشته به همین منظور، محققان مشاهدات مختلف و جمع آوری شده از طریق عملیات میدانی و همینطور عکس های هوایی را جهت کشف تغییرات کاربری اراضی ناشی از تحمیل فرآیندهای طبیعی و انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. اما، امروزه، بر پایه پیشرفت های تکنولوژیکی حاصله در قلمرو سنجش از راه دور، می توان تصاویر ماهواره ای را به منظور بررسی دقیق تر تغییرات محیطی بهنگام پردازش و نتایج نهایی را بطور مصور مدل سازی نمود. هدف اصلی تحقیق جاری پایش تغییرات کاربری اراضی در محدوده دشت قزوین در سال های اخیر می باشد که در روند صنعتی شدن و توسعه مراکز شهری ایجاد شده است. بر این اساس، برای کشف تغییرات حادث شده در محدوده مورد مطالعه، تصاویر سنجنده TM سال 1987 و+ETM سال 2002 ماهواره لندست مورد پردازش قرار گرفت. در همین راستا، بعد از اعمال تصحیحات اتمسفری و هندسی، عملیات بارزسازی تصاویر اجرا و با بهره گیری از روش طبقه بندی نظارت شده الگوریتم حداکثر احتمال همانندی اعمال و از این طریق نقشه های موضوعی کاربری اراضی طراحی گردید. مقایسه نتایج حاصله نشانگر ایجاد تغییرات اساسی در منطقه دشت قزوین است، چرا که حدود 86/19 درصد از الگوهای کاربری اراضی در یک مدت زمان کوتاه دچار تغییرات اساسی شده اند. بیشترین افزایش مربوط به کاربری های مسکونی و صنعتی است و در مقابل بیشترین کاهش مربوط به کاربری های مرتع، دیم و باغات میوه می باشد. بنابراین، با هدف ارزیابی اثرات محیطی ناشی از تغییرات ایجاد شده به یک نوع شاخص زیان باری ویژه (اختیاری) استناد گردید که از این طریق تغییرات کاربری اراضی در محدوده مورد مطالعه به چهار گروه متفاوت پهنه بندی گردید. مدل های طراحی شده نهایی نشانگر این واقعیت است که بیش از هجده هزار هکتار از تغییرات حاصله در کاربری اراضی زیان بار بوده است.
  کلیدواژگان: تصاویر ماهواره ای، الگوهای پوشش زمین و کاربری اراضی، شاخص زیانباری، تاثیرات محیطی، دشت قزوین
 • جلیل وهابی، محمدحسین مهدیان صفحه 10
  با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک حاکم بر ایران، رواناب حاصل از بارندگی در تامین آب مورد نیاز کشاورزی، صنعت و شرب از اهمیت خاصی برخوردار است. شرایط و خصوصیات حوزه های آبخیز مشخص کننده میزان روانابی است که از نزولات جوی بوجود می آید. آگاهی از میزان و حجم رواناب حاصل از بارش به ویژه در مناطقی که آمار اندازه گیری از نزولات جوی و جریانآب های سطحی موجود نمی باشد، به منظور مدیریت منابع آب و بهره برداری از آنها حائز اهمیت است. با عنایت به عدم وجود اطلاعات کافی، برای شبیه سازی، رفتارخاک هایی با ویژگی های متفاوت از نظر بافت، پوشش گیاهی و شیب، در مقابل بارش هایی با شدت و زمان های تداوم مورد نظر، استفاده از شبیه سازهای باران در عرصه حوزه های آبخیز و آزمایشگاه ها ضروری می باشد. در این تحقیق، برای بررسی تاثیر درصد تراکم پوشش گیاهی و رطوبت خاک بر مقدار رواناب، از یک دستگاه شبیه ساز باران استفاده شده است. با استفاده از باران ساز، بارش با شدت های 5/24 و 32 میلی متر در ساعت در 145 کرت آزمایشی از حوزه ی آبخیز طالقان شبیه سازی و مقدار رواناب در هر آزمایش اندازه گیری شد. براساس نتایج بدست آمده از ماتریس همبستگی حاصل از متغیرهای مستقل و وابسته مورد مطالعه، از میان متغیرهای موثر در میزان رواناب در دو شدت بارندگی شبیه سازی شده، درصد تراکم پوشش گیاهی از نظر درجه تاثیر در اولویت اول قرار دارد. درصد تراکم پوشش گیاهی در شدت بارندگی های 5/24 و 32 میلی متر در ساعت به ترتیب با ضریب همبستگی 903/0- و 872/0- با مقدار رواناب در سطح 01/0 معنی دار است. هم چنین دو رابطه رگرسیونی برای پیش بینی مقدار رواناب در شرایط مختلف از نظر تغییرات متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: تراکم پوشش گیاهی، دستگاه شبیه ساز باران، رطوبت خاک، رواناب، شدت بارندگی، شیب
 • اروند پور حاجی زاده، محسن محسنی ساروی، جواد وروانی، مهدی وفاخواه صفحه 21
  هیدروگراف واحد لحظه ای (IUH) ناش یکی ازروش های برآورد هیدروگراف وقایع سیلابی بوده که کاربرد آن در حوضه های فاقد ایستگاه اندازه گیری مستلزم داشتن مقادیر ضریب ذخیره (K) و تعداد مخازن (n) می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی روابط بین پارامترهای مدل IUH و مشخصات سهل الوصول حوضه های آبخیز، در ابتدا آمار هیدروگراف و هیتوگراف بارش 5 تا 9 واقعه سیلابی از 6 حوضه آبخیز منتخب از مناطق مختلف اقلیمی کشور جمع آوری شد وسپس مقادیر پارامترهای مدل ناش برای هر واقعه با روش گشتاورها به دست آمد. تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره بین مقادیر پارامترهای مذکور مدل ناش، خصوصیات حوضه های آبخیز و برخی ازویژگی های جریان و بارش نشان داد که در سطح 95 درصد اعتماد بیش از همه خصوصیات فیزیوگرافی حوضه، اندازه مساحت، عمق بارش مازاد، طول آبراهه و شیب حوضه در مقدار پارامترهای n و k تاثیر دارند. روابط مذکور بیشتر از نوع رگرسیونی خطی بوده و قابل کاربرد در دیگر حوضه های آبخیز با شرایط یکسان می باشند.
  کلیدواژگان: تعداد مخازن(n)، ضریب ذخیره(k)، ناش، واقعه سیلابی، هیدروگراف واحد لحظه ای
 • مهدی وفاخواه، محسن محسنی ساروی، مجید اونق صفحه 30
  با توجه به اهمیت تبخیر و تعرق پتانسیل منطقه ای در مطالعات آب و کارآمد بودن روش های زمین آمار برای تجزیه و تحلیل این داده ها، تحقیق حاضر انجام گردید. بدین منظور با بررسی کلیه ایستگاه های موجود در حوزه آبخیز دریاچه نمک 37 ایستگاه تبخیر سنجی که دارای طول آماری بیش از پانزده سال بوده و پراکنش مناسبی در منطقه داشتند انتخاب گردیدند. سپس با استفاده از نرم افزار زمین آماری +GS با سه روش کریجینگ معمولی، کوکریجینگ و روش میانگین متحرک به صورت عکس فاصله با توان های 1 تا 3 و خطی با توان های 1 تا 3 داده های تبخیر و تعرق ماهانه و سالانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به جز روش میانگین متحرک به صورت خطی که دارای دقت کم و انحراف بالا می باشد بقیه روش ها دارای دقت و انحراف یکسان و نزدیک به هم می باشند و در مقایسه دقیق بین روش ها، مناسب ترین روش برای ماه های مهر و شهریور روش کوکریجینگ و در ماه خرداد روش میانگین متحرک وزنی به صورت عکس فاصله با توان دو و در بقیه ماه ها (آبان، اردیبهشت، تیر و مرداد) و سالانه روش کریجینگ تشخیص داده شد. در رابطه با مناسب ترین مدل وریوگرام، مدل کروی و نمایی برای تحلیل داده های ماهانه و خطی برای تحلیل داده های سالانه مناسب بوده و به منظور طراحی شبکه ایستگاه های هواشناسی در منطقه مورد مطالعه فاصله کمتر از 40 کیلومتر بین ایستگاه ها پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: زمین آمار، تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه و سالانه، نرم افزار+GS دریاچه نمک
 • سهراب الوانی نژاد، مسعود طبری، منصور تقوایی، کامبیز اسپهبدی، مجتبی حمزه پور صفحه 40
  اثر مبدا بذر روی جوانه زنی و صفات بنیه بذر برودار(Quercus brantii Lindl) در شرایط آزمایشگاه مطالعه گردید. بذور از چهار رویشگاه (مبدا) جنگلی حوزه ی زاگرس جنوبی (استان های کهکیلویه- بویر احمد، و فارس) واقع در ارتفاعات 850، 1100، 1500 و 2100 متر از سطح دریا جمع آوری گردید و در ژرمیناتور (25 درجه سانتی گراد و 8 ساعت روشنایی) در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار آزمایش شد. نتایج دوره ی 30 روزه آشکار کرد که مبدا بذر روی جوانه زنی و صفات بنیه بذر تاثیر معنی دار داشت (10/0 > p)، طوری که درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، شاخص بنیه بذر، وزن های خشک ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه در بذور منشا ارتفاع بالا (2100 متر) نسبت به بذور ارتفاعات پایین و میانی کمتر بود. همبستگی مبدا بذر، با دوره جوانه زنی بذر مثبت و معنی دار (01/0 >p) و با دیگر صفات بذر، منفی و معنی دار (10/0 > p) بود. نظر به اینکه میزان جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه به عنوان معیارهای ارزیابی بنیه بذر محسوب می گردند، می توان اظهار داشت که بذور ارتفاعات پایین و میانی از این لحاظ مناسب تر هستند.
  کلیدواژگان: برودار (Quercus brantii Lindl)، بنیه بذر، جوانه زنی، مبدا بذر
 • مسلم رستم پور، محمد جعفری، جلیل فرزادمهر، علی طویلی، محمد علی زارع چاهوکی صفحه 47
  این تحقیق به منظور بررسی روابط بین تنوع گیاهی و عوامل محیطی در جوامع گیاهی اکوسیستم های خشک منطقه ی زیرکوه قاین انجام گرفت. در این بررسی ابتدا جوامع گیاهی منطقه ی مورد شناسایی قرار گرفت و در هر جامعه شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی گونه ای تعیین شد. در داخل هر قطعه نمونه پروفیل حفر شد و از دو عمق 20-0 سانتی متر و 100-20 سانتی متر نمونه برداری انجام شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاک شامل: بافت، آهک، ماده آلی، رطوبت خاک، رطوبت اشباع، EC و pH تعیین شد. در کل در منطقه 51 گونه از 33 جنس و 17 تیره گیاهی شناسایی شد. فانروفیت ها (9/51 درصد) فرم زیستی غالب منطقه را تشکیل می دهد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بافت خاک، شیب، ارتفاع از سطح دریا و متوسط بارندگی سالیانه مهم ترین عوامل محیطی بودند که با غنا و تنوع گونه ای همبستگی مثبت داشتند. رطوبت و شوری خاک مهمترین عواملی بودند که با تنوع گونه ای همبستگی منفی داشتند. یکنواختی گونه ای با شن، ارتفاع و شیب همبستگی مثبت معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: تنوع گیاهی، عوامل محیطی، غنای گونه ای، جوامع گیاهی، مناطق خشک
 • نوراالله عبدی، حسن مداح عارفی، قوام الدین زاهدی امیری، حسین ارزانی صفحه 58
  دی اکسیدکربن یکی از مهم ترین گازهای گل خانه ای است که در دهه های اخیر افزایش مقدار آن در اتمسفر سبب گرم شدن هوای کره زمین شده است. گرم شدن هوا اثرات مخربی بر محیط و اکوسیستم های طبیعی دارد. اکوسیستم های مرتعی ایران و سراسر جهان می توانند از طریق ذخیره کربن در بیوماس و مواد آلی خاک، به تعدیل افزایش دی اکسید کربن در اتمسفر کمک کنند. گون زارهای ایران با وسعت 17 میلیون هکتار، معادل 10 درصد کل اراضی کشور را دربرگرفته اند و سهم بالایی در ترسیب کربن دارند. به منظور بررسی نقش و پتانسیل گون زارها در ترسیب کربن، یک منطقه ی معرف از تیپ گیاهی Agropyron tauri - Astragalus brachycalex در مرتع گلستان کوه خوانسار انتخاب شد و مقادیر کربن در بیوماس هوایی و زیرزمینی، لاشبرگ و خاک در آن محاسبه گردید. نتایج نشان داد که کل کربن ترسیب شده در واحد سطح، 90/94 تن در هکتار بود و 66/94 درصد از کل ترسیب کربن را کربن آلی خاک تشکیل می داد. نتایج توزیع کربن بیوماس کل نشان داد که ذخیره کربن در بیوماس اندام های هوایی، بیش از ریشه ها بود. نتایج تجزیه همبستگی و رگرسیون گام به گام نشان داد که ترسیب کربن با ارتفاع و حجم بوته های گون، بیوماس هوایی، بیوماس زیرزمینی، بیوماس کل، مقدار لاشبرگ و کربن آلی خاک رابطه ی مثبت و معنی داری دارد. به طورکلی می توان چنین نتیجه گیری کرد که گون زارهای قابلیت بالایی در ترسیب کربن دارند و خاک مهم ترین مخزن کربن آلی در گون زارها است.
  کلیدواژگان: ترسیب کربن، کربن آلی خاک، بیوماس، لاشبرگ، مراتع گون زار، گلستان کوه خوانسار
 • امین ذرتی پور، علی سلاجقه، نگار المعالی، حسین محمد عسگری صفحه 69
  پیش بینی جریان روزانه رودخانه یکی از مهم ترین مسائل هیدرولوژیکی است که برای مدیریت سیلاب بسیار مهم است. مقادیر دبی عبوری رودخانه را می توان از روش های متعددی برآورد نمود، که هر یک از روش ها دارای نقاط ضعف و قوتی هستند. در خصوص مدل های بارش- رواناب بدلیل عکس العمل غیر خطی یک حوزه آبخیز به رویداد باران مسئله بسیار پیچیده می گردد. علاوه بر این بدلیل تغییرات مکانی بارش در یک حوزه این پیچیدگی بیشتر نیز می شود. شبکه عصبی یک تکنیک قابل انعطاف با ساختار ریاضی است که ما را قادر می کند بدون توجه به پدیده های طبیعی روابط پیچیده غیر خطی بین داده های ورودی وخروجی را تشخیص دهیم. این تحقیق با هدف کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی دبی روزانه خروجی ایستگاه میناب انجام شد و سپس با مقدار برآورد شده از روش رگرسیون دومتغیره آماری مقایسه گردید. مدل شبکه ی عصبی مورد استفاده در این تحقیق مدل پس انتشار خطا (BP)1 با تابع محرک سیگموئید می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، که مقدار خطای برآوردی در روش شبکه عصبی کمتر از روش رگرسیون آماری دو متغیره می باشد. بنابراین روش شبکه ی عصبی مصنوعی با ضریب همبستگی (r2) در سطح معنی داری 5درصد، 94/62 درصد و خطای RMSE 88/11 و هم چنین خطای MAE 7/3 از دقت بالاتری نسبت به روش رگرسیونی برخوردار بوده و در نتیجه در مدل سازی بارش– رواناب، روش شبکه ی عصبی مصنوعی بر روش رگرسیون دو متغیره آماری ارجحیت دارد. در نهایت با در نظر گرفتن سادگی ساختار، نوع اطلاعات مورد نیاز مدل های شبکه عصبی مصنوعی و سرعت بالای آنها، می توان نتیجه گرفت که دقت بدست آمده در بسیاری از پروژه ها به خصوص در مراحل اول طراحی که اطلاعات موجود چندان زیاد نیستند، بسیار مطلوب می باشد.
  کلیدواژگان: شبکه عصبی، رگرسیون، شبیه سازی بارش - رواناب، مدل پس انتشار خطا، میناب
 • ایاد اعظمی، نادر بیرودیان، علی نجفی نژاد، فرهاد یغمایی، محمود عرب خدری صفحه 75
  بخش عمده ی رسوب حمل شده در رودخانه ها را بار معلق تشکیل می دهد و روش های متداول، رسوب دهی را کمتر از مقدار واقعی برآورد می کنند. هدف از این تحقیق ارزیابی صحت و دقت روش های متداول در برآورد بار معلق در حوزه های آبخیز است. لذا در این تحقیق از شش روش متداول استفاده گردید که از تلفیق سه نوع منحنی سجه رسوب یک خطی، خطی شکسته (چندخطی)و حد وسط دسته ها با دو نوع جریان متوسط روزانه و تداوم جریان حاصل و در حوزه سد ایلام بکار گرفته شد. بر اساس شاخص آماری مدلی که دارای کمترین خطا است در تلفیق با جریان متوسط روزانه به عنوان روش مناسب تعیین می شود. هم چنین برای یک دوره ی40 روزه جریان از غلظت رسوب در حالت جریان پایه و سیلابی نمونه برداری و بار رسوب واقعی تعیین و با مقادیر برآوردی توسط مدل ها مقایسه گردید. نتایج نشان داد بین مقادیر برآوردی باررسوبی در شش روش اختلاف وجود دارد و بر اساس شاخص های آماری، منحنی سنجه حد وسط دسته ها در تلفیق با دبی متوسط روزانه به عنوان روش مناسب انتخاب گردید. روش مناسب (منحنی سنجه حد وسط دسته ها – دبی متوسط روزانه) 56 درصد بار رسوب واقعی را برآورد نمود.این در حالی است که در ایام سیلابی با به کار گیری آبنمود سیلاب در تلفیق با منحنی سنجه حدوسط دسته ها، برآورد بار رسوبی تا 83 درصد مقدار واقعی افزایش می یابد. به عبارت دیگر استفاده از آبنمود سیلاب در مواقع سیلابی، میزان بار رسوب توسط مدل را 73/2 برابر افزایش می دهد. هم چنین براساس دیگر نتایج 96 در صد رسوب در ایام سیلابی و تنها 4 درصدرسوب در جریان پایه از حوزه خارج گردیده است. لذا جهت افزایش دقت مدل های هیدرولوژیکی اولا افزایش نمونه برداری از غلظت رسوب در ایام سیلابی و ثانیا به کار گیری آبنمود سیلاب جهت افزایش برآورد بار معلق رسوبی در حوزه ی آبخیز توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: روش های هیدرولوژیکی، بار رسوب معلق، هیدروگراف سیل ومنحنی سنجه
 • محمدحسین صادقی روش، حسن احمدی، غلامرضا زهتابیان صفحه 83
  طبقه بندی و تهیه نقشه شدت بیابان زائی، به عنوان ابزاری کارآمد، نقش مهمی در ارزیابی توان محیطی و جلوگیری از بیابانی شدن یا ترمیم و احیا مناطق تخریب یافته بازی می کنند. در این رابطه تا کنون مدل ها و روش های مختلفی مطرح شده که از جمله این روش ها می توان به مدل فائو - یونیپ، مدل طبقه بندی نوع و شدت بیابان زائی در ایران، مدالوس وغیره اشاره کرد. با بررسی این مدل ها ملاحظه شد که مدل های مطروحه به نوبه خود دارای نواقصی از جمله، غیر بومی و کیفی بودن شاخص ها، خطای کارشناسی و غیره هستند. بتابراین این پژوهش با هدف اصلی ارائه مدلی بهینه جهت ارزیابی حساسیت مناطق به پدیده بیابانی شدن ارائه شد. از این رو مدل تاکسنومی عددی که از مهمترین مدل های در جه بندی رتبه ای است مد نظر قرار گرفت و جهت کاربردی کردن مدل مذکور به منظور طبقه بندی و تهیه نقشه شدت بیابان زائی، این مدل در رابطه با چهار مقوله بنیادی مورد بازنگری و توسعه قرار گرفت. که عبارتند از، ارزیابی منابع طبیعی و شناخت جامع شاخص های موثردر بیابان زائی، تعیین واحدهای کاری، طبقه بندی شاخص ها در مقیاسی واحد ودرنهایت طبقه بندی وتهیه نقشه شدت بیابان زائی بر مبنای واحدهای کاری.این مدل به منظور ارزیابی کارائی در منطقه خضرآباد به مساحت 78180 هکتار به کار گرفته شد. که نتایج حاصله ازکاربرد این مدل حکایت ازتوانایی بالای آن در ارزیابی و تهیه نقشه شدت بیابان زائی داشت. متوسط وزنی ارزش کمی شدت بیابان زائی برای کل منطقه، 74/0 برآورد شد، که در کلاس بیابان زائی شدید جای می گیرد. در عین حال نتایج، غالب بودن عوامل طبیعی بر انسانی را تایید کرده به طوری که متوسط وزنی شاخص ها و عوامل طبیعی 79/0 (کلاس بسیار شدید یا IV)، و متوسط وزنی عامل انسانی 37/0 (کلاس متوسط یا II) برآورد گردیده است.
  کلیدواژگان: مدل بیابان زائی، مدل تاکسنومی عددی توسعه یافته(MNT)، معیارها وشاخص های بیابان زائی
|
 • A. A. Rasouli, M.Zarrinbal, M. Shaphie Page 2
  During the time، landcover and associated landuse patterns are changing very fast and the human factors play a major role in such drastic changes. Scientists have formerly attempted to identify the landuse altering processes and related environmental impacts. In the past decades، researchers have generally examined dissimilar sort of observations taking from the field operations and also arial photos for detection of different kind of changes which occurred by human actions or natural process. Nowadays، satellite images could be accurately processed، as an advanced technique in remote sensing، to determine the environment changes in a particular object of study between two or more time periods. In current study، it was primary viewed as an important process for monitoring of Qazvin Plain landuse changes and latest but very fast industrial and urban developments to provide quantitative analysis of the spatial variation of landcovers in the area of interest. Accordingly، some image processing techniques such as: A supervised classification and its different algorithms specifically: Maximum likelihood، methods were utilized to evaluate landuse changes in the study area. All these methods were performed using Landsat TM and ETM+ data for 1987 and 2002 to detect spatially physical extension of the industrial and residential areas. Overall results have indicated that about 19. 86 percent of landuse patterns have been changed through decreasing on pasture، dry-farming and orchard landuses in responding to the increasing of residential and industrial landcovers. In order to evaluate some associated environmental impacts in the region an arbitrary damage index was introduced and results were categorized into four different categories to inventor that the human processes at work can be more fully understood by applying new approached remote sensing technology. Final models indicate that more than 18 thousand hectares of landuse patterns could be recognized as destructive changes in the region.
  Keywords: Satellite Imageries, Landcover, Landuse patterns, Damage Index Environmental Impacts, Qazvin Plain
 • J. Vahabi, M. H. Mahdian Page 10
  Considering arid and semiarid climatic conditions in Iran، the runoff generated from rainfall is one of the main sources of water supply demands for agricultural، industrial and domestic uses. Depending upon watersheds’ characteristics and weather conditions، a substantial part of precipitation may be changed into runoff. The knowledge about the discharge and volume of the runoff generated by rainfalls، especially in unguaged catchments، plays an important role in water resources management planning. In the absence of sufficient data recorded from the real events، use of rainfall simulators in the field and laboratory may be recommended to simulate runoff generation process in different conditions of soils، vegetation cover، slope and rainfalls. In this research، a rainfall simulator was used to investigate the effect of vegetation cover density and soil moisture on runoff values. During this study، the rainfalls with intensities of 24. 5 and 32 mm/h on 145 experimental plots in Taleghan basin were generated and the respective amounts of runoff were measured. Based on the obtained results، correlation matrix confirmed the visual interpretation of the dissipation graphs achieved from the investigated independent and dependent variables. The vegetation cover density was found the most effective variable، affecting the runoff discharge in the two simulated rainfall intensities. Percentage of vegetation cover in rainfall intensities of 24. 5 and 32 mm/h was correlated with runoff value with the coefficients of -0. 903 and 0. 872، respectively at significant level of 0. 01. The two regression relations were also developed for predicting runoff values in different conditions in the range of investigated independent variables.
  Keywords: Runoff Discharge, Rainfall Intensity, Rainfall Simulator, Slope, Soil Moisture, Vegetation Cover Density
 • A.Poor Haji Zadeh, M.Mohseni Saravi, J.Varvand, M.Vafakhah Page 21
  Instantaneous unit hydrograph is one of the methods that could be used for estimation of flood event hydrograph. In ungaged basins، its application needs estimation of storage coefficient (k) and number of reservoirs (n). In this research، in order to investigate relationship between IUH’s parameters and basin characteristics، at first hydrograph and hyetograph of 5-9 flood events from 6 basins with different climate collected and then IUH’s parameters calculated for each event using moment methods. Multiple regression analysis between IUH’s parameters، basin characteristics and some of rainfall and flow characteristics showed that area and excess rainfall and ratio of mean stream length to basin slope are effective in n and k and are significant in 95%. The mentioned relationship is of linear regression and could be applied in other basin with similar characteristics.
 • M.Vafakhah, M.Mohseni Saravi, M.Onagh Page 30
  Regarding the value of potential evapotranspiration as an important factor in water resources studies and suitability techniques of geostatistical methods، the present study has been investigated. For this purpose، all stations existed in the Salt Lake watershed were considered، and 37 stations with data collection period longer than 15 years and suitable spatial distribution were selected for the analysis. Three methods of ordinary kriging، cokriging and moving average using inverse and linear distance with powers of 1 to 3 were then applied for analyzing annual and monthly evapotranspiration data by using GS+ geostatistical software. The results showed that all methods except moving average through linear application perform equally well owing to low mean absolute error and mean bias. The precise comparison of results also showed that the cokriging and weighing moving average through inverse distance with power of 2 are the best methods for the analysis of data belong to September and October، and June، respectively، while the kriging method is the best performed model for other months and annual evapotranspiration data. According to the results obtained through analysis of variogram model، spherical and exponential، and linear models are supposed as the best models for monthly and annual data analysis، respectively. The results of the analysis also showed that the optimal distance between meteorological stations is some 40 km in the study area.
  Keywords: Geostatistic, Monthly, annual potential evapotranspiration, GS+ software, Salt Lake watershed, Iran
 • M.Tabari, S.Alvaninejad, M.Taghvaei, K.Espahbodi, M.Hamzepour Page 40
  Seed and productivity are two major factors to be considered when exotic species are going to be introduced. In a split plot The effect of seed source was investigated in laboratory on germination and vigour traits of Quercus brantii Lindl. acorn. The acorns were collected from 4 forest habitats (seed sources) in southern Zagros (provinces of Kohkilouyeh-Bouyer Ahmad، and Fars)، located in elevations of 850، 1100، 1500 and 2100 m a. s. l. and examined in incubator (25 ْc، 8 hours radiation) as completely randomized design with four replications. The results of the 30-day period revealed that seed source significantly affected germination and vigor characteristics of acorns (p > 0. 01)، whereas germination، germination rate، root length، vigor index، dry masses of root، shoot and plant were lower in high elevation seed source than in middle and low elevation ones. Correlation of seed origin with mean time of germination was significantly positive (p> 0. 01)، and with other seed traits was significantly negative (p > 0. 01). Since the germination، germination rate، shoot length and plant dry mass are considered as assessment criteria for seed vigor index، it can be suggested that low and middle elevation seed sources are more proper.
  Keywords: Quercus brantii Lindl, Seed Vigor, Germination, Seed Source
 • M. Rostampour, M. Jafari, J.Farzadmehr, A. Tavili, M. A. Zare Chahouki Page 47
  This study was carried out to investigate relationships between plant biodiversity and environmental factors in the plant communities of arid ecosystems in Zirkouh of Qaen. In this study، after reorganization of the plant communities، diversity، richness and evenness indices were determined in each community. Within each sample، one profile was dug and soil samples being taken at 0-20cm and 20-100cm depths. Physical-chemical characteristics were determined are texture، lime، organic matter، soil moisture content، saturation moisture، EC and pH. In total، 51 species representing 33 genera and 17 families were identified in this study. Phanerophytes (51. 9 %) were the most abundant life form. Pearson correlation analysis indicated that soil texture، slope، elevation and annual mean precipitation were the most important environmental factors that were positively correlated with species richness and diversity. Soil moisture content and EC were the main factors correlated with species diversity negatively. Species evenness was significant positively correlated with sand، slope and elevation.
  Keywords: Plant biodiversity, Environmental factors, Species richness, Plant communities, Arid land
 • N.Abdi, H.Maddah Arefi, Gh. Zahedi Amiri, H. Arzani Page 58
  In last decades، CO2 has become one of the most important glasshouse gases in which increased its concentrations in atmosphere and followed by global warming. The global warming may have negative impacts on the environment and natural ecosystems. Leniency of decreasing atmospheric carbon dioxide concentrations could be possible via carbon sequestration in biomass and soil organic matter of rangelands ecosystems in Iran and all around the world. Astragalus rangelands covering about 17 million hectare (10%) of Iran territory so could play much important role in carbon sequestration. In order to investigate the role and potential of Astragalus rangelands in carbon sequestration، a study was carried out in a key rangeland area covered by Astragalus brachycalex- Agropyron sp. in Gholestankoh of Khansar. The content of carbon in aboveground and underground biomass، litter carbon and soil organic carbon were determined. The results showed that the total carbon sequestration was 94. 90 ton/hectare and 94. 66 % of total carbon sequestration was soil organic carbon. The results of biomass carbon distribution showed that the carbon content in aerial biomass was higher than underground biomass. Correlation and stepwise regression analyses revealed that the content of carbon sequestration was positively related to Astragalus height and volume، aerial and underground biomass، total biomass، litter amount and soil organic carbon (SOC) content. It was concluded that the Astragalus rangelands have a tremendous potential to sequester carbon and the soil is the most important sink for organic carbon storage in Gholestankoh of Khansar rangeland.
  Keywords: Carbon sequestration, Soil organic carbon, Biomass, litter, Astragalus rangelands, Gholestankoh of Khansar
 • A.Zoratipour, A.Salageghe, N.Almaali, H.M.Askari Page 69
  One of the most important event in hydrology and flood management is a daily flow predication water different characteristic. There are several methods for estimating amount river discharge. One of these methods is nonlinear mathematic model of neural network. Artificial neural network is a useful technique which allows the user to detect nonlinear complex interaction between output and input data without considering natural phenomena. In addition، due to spiral changes in precipitation، complexity is great. Artificial neural network is a flexible method which helps us to distinguish nonlinear relationship between input and output data. The aim of this research was to investigate application of ANN in prediction of daily discharge. Then، estimated data of this method were compared with estimated data of regression method algorithm was used in ANN was Back Propagation and function was sigmoid results showed that estimation of ANN was accurate that regression method. Determination Coefficient between data estimated with ANN and observed data was 62. 94 percent and Residual Mean Square Error (RMSE) and Mean Absolute Error (MAE) of estimated data of this method were 11. 88، 3. 7 respectively. Thus، the neural network model is recommended because its structure is simple، the speed of presses is high and the required data are available.
  Keywords: Artificial Neural Network, Regression, Simulation, Precipitation, Run off, Back Propagation algorithm, Minab., Minab
 • A. Aazami, N. Berodian, A. Najafinejad, F. Yeghmaii, M. Arabkhedri Page 75
  Suspended sediment load constituted the principal part of sediment yield in rivers، and custom methods were estimating sediment yield less than real sediment. The purpose of this study was assistant accuracy and precision method customs for estimate sediment yield instudied watershed. In this basis، six different methods were used، that integrated of three rating curve linear، multilinear and mean value with two mean daily and duration flow in Ilam Dam watershed. For selecting the suitable model is used of mean absolute error (MAE) index، next the rating curve with minimum error in integrate with daily was selected as a suitable method. Such as at during 40 daily of concentration sediment flood and based flows were sampling and determination real sediment yield. In next stage real sediment with sediment estimate models were compared. The results conducted that، there were significant differences between methods sediment estimation. The rating curve by mean value in compound with daily flow discharge was selected as a suitable method. The method was able to estimate 56 percent of real sediment load، but by using of flood hydrograph sediment load increased to 83 percent. In order word، using of flood hydrograph in flood days، in compared with mean daily discharge، it was increased sediment up to 2. 73 times. Such as، 96 percent of sediment at duration flood and 4 percent at base flow were delivered. In the based، increase precision sediment hydrological models are important. To accomplish this، increase sampling of sediment at duration floods and use of flood hydrograph in estimate sediment yield are proposed.
  Keywords: Hydrological methods, Suspended sediment load, Flood hydrograph, Sediment rating curve
 • M.H.Sadeghi Roushan, H.Ahmadi, Gh.Zehtabian Page 83
  Classification and provision of desertification intensity map، as an efficient tool، has an important role in evaluation of environmental capability and prevention of desertification and reclamation of degradation lands. So far، different models and methods have been proposed in local، national، and international scales، such as Medalus method، Iranian classification of desertification (ICD) and etc. Investigation of mentioned models shows that these models have some deficiencies such as exotic and qualitative indices and expertise mistake. Therefore، Taxonomy Model has developed as base of the desertification assessment model. The model has developed in connection with four principles: a) Natural resources evaluation and Comprehensive knowledge of effective desertification indices، b) determination of terrain mapping units (TMU)، c) Classification of criterion with uniform and similar scale and finally classification and provision of desertification intensity map. This paper investigates the abilities of Modify Numerical Taxonomy model (MNT) to assess lands sensitivity to desertification. and was applied in Khezr Abad region، with 78180 ha area. Results show that MNT model has high ability to assess desertification risk and provision of desertification intensity map. Weighted average of the quantitative value of desertification intensity was estimated at 0. 74 for all the study area (intense class of desertification risk). Investigation of weighted average of the quantitative values of human and natural desertification benchmarks shows prevailing of natural benchmarks over human factors، so that weighted average of natural benchmarks have been assessed at 0. 79 (very intense class of desertification risk) and weighted average of human benchmarks have been assessed at 0. 37 (moderate class of desertification).
  Keywords: Model modifies numerical taxonomy (MNT), Benchmarks, Indicators of desertification (human, environmental