فهرست مطالب

حکمت سینوی - پیاپی 47 (بهار و تابستان 1391)

نشریه حکمت سینوی
پیاپی 47 (بهار و تابستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/04/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید حسن سعادت مصطفوی، مهران رضایی صفحه 5
  ادراک و بررسی زوایای مختلف آن در طول تاریخ، از جمله مباحث پرتقابل در فلسفه بوده است. یکی از جلوه های این موضوع، مسئله ادراک ذات است؛ تقریر مسئله بدین گونه است که در چه صورت یک موجود می تواند خود را ادراک کند؟
  مشائیان قائل اند که هر موجودی که مجرد از ماده شود، عالم به ذات خویش است؛ در مقابل، از منظر شیخ اشراق فقط امری می تواند عالم به ذات خود باشد که نور لنفسه است. شیخ اشراق اظهار می کند با فرض قبول نظریه مشائیان، لازم است که هیولی عالم به ذات خود و عالم به تمام صور قائم به خود و با توجه به ماهیت نداشتن هیولی هم چون واجب الوجود عالم به تمام اشیا باشد و از سوی دیگر واجب الوجود نیز هم چون هیولی، افتقار به صور داشته باشد. البته سهروردی تمام این نتایج و لوازم را باطل می داند.
  در مقام دفاع از نظریه مشائیان، به عنوان نظریه مطبوع، اشکالات شیخ اشراق مردود شمرده می شود و منشا آن به ضعف شیخ در فهم سخنان مشائیان برمی گردد؛ زیرا مشائیان هیولای مجرد را در خارج محقق نمی دانند (بلکه هیولی را قوه صرف می دانند که در خارج فعلیتی مستقل و ماسوای از صورت ندارد) و همین طور قائل نیستند که هیولی وجودی محض و بی ماهیت (هم چون خدا) است؛ در نتیجه، اشکالات شیخ اشراق وارد نیست.
  کلیدواژگان: ادراک ذات، واجب الوجود، مشائیان، شیخ اشراق، هیولی، صورت
 • لیلا کیان خواه، رضا اکبریان، محمد سعیدی مهر صفحه 27
  در طول تاریخ فلسفه، ابن سینا نخستین فیلسوفی است که بحث از موضوع و تعریف علم مابعدالطبیعه را به عنوان یک مسئله مهم متافیزیکی مطرح کرده و آن را مطلع الهیات شفاء قرار داده است. دیدگاه ابن سینا در باب موضوع و تعریف مابعدالطبیعه بسیار متاثر از اثر ماندگار حکیم ابونصر فارابی با عنوان رساله اغراض مابعدالطبیعه است. تامل در عبارات فارابی در این رساله، نشان دهنده میزان تاثیر دیدگاه فارابی در مورد مابعدالطبیعه، بر اندیشه ابن سینا است؛ تا حدی که می توان گفت که ساختار کلی نظام مابعدالطبیعی ابن سینا بر اساس مفاد این رساله شکل گرفته است و همان گونه که خود ابن سینا در زندگی نامه اش بدان معترف است، در مابعدالطبیعه، مدیون این اثر فارابی است. البته به رغم وجود شباهت های فراوان این دو اثر، تمایزات مهمی نیز بین آن ها مشاهده می شود که نشان دهنده ابتکارات و نوآوری های ابن سینا در بحث موضوع و تعریف مابعدالطبیعه نسبت به مباحث فارابی در رساله اغراض است.
  کلیدواژگان: ابن سینا، موضوع مابعدالطبیعه، موجود بما هو موجود، تعریف مابعدالطبیعه، فارابی، اغراض مابعدالطبیعه
 • فاطمه شهیدی، نصرالله حکمت صفحه 53
  در رابطه وجود و ماهیت مشهور این است که ماهیت، تابع وجود و منتزع از آن است و به بیان دقیق-تر و تحلیلی تر، هیچ شانی به جز شان ظلی و تبعی نسبت به وجود ندارد. چنین تحلیل و تبیینی از ماهیت با مبنای اصالت و وحدت وجود صدرایی کاملا سازگار است ولی در جواز انتساب آن به حکمایی که در مقام تعیین یکی از این دو(وجود و ماهیت) به عنوان امر اصیل نبوده اند و به طور خاص ابن سینا تردید جدی وجود دارد. در متون شیخ عبارات فراوانی وجود دارد که در آن ها ماهیات دارای شان و شیئیتی مستقل از وجود دانسته شده و از آن مهم تر متونی وجود دارد که شیخ به تقرر و تحصل و ثبوت ماهیت پیش از عروض وجود (اعم از وجود عینی و وجود عقلی یا وهمی) پرداخته و حتی برای این مقام ماهیت محل و مقری تعیین کرده است. اینها همه نافی شان ظلی و تبعی برای ماهیت است. از طرف دیگر جست وجو در آثار ملاصدرا به ما نشان میدهد که هرچند او طبق مشی آموزشی خودکه در مراحل ابتدایی تا حد امکان همراه و هم رای قدما گام بر میدارد گاهی گونه ای شانیت صرف نظر از وجود را برای ماهیت میپذیرد ولی آن گاه که از موضع حقیقی خود و با تکیه و تاکید بر مبانی اش سخن میگوید، هرگونه شیئیت مستقل از وجودی را از ماهیت نفی میکند و هیچ شانی جز ظلیت نسبت به وجود برای آن قائل نیست. بنابراین از یک سو نصوص رسیده از جانب شیخ، جایگاه و احکامی را که ملاصدرا برای ماهیت قائل شده است، تایید نمیکند و از سوی دیگر مبانی شیخ بر خلاف مبانی صدرا چنین اقتضایی را ندارد.
  کلیدواژگان: ماهیت، وجود، تحصل ماهیت، تقدم ماهیت، شیئیت، شان ظلی، ابن سینا، ملاصدرا
 • غلامحسین رحیمی صفحه 69
  مبحث تولید و انتشار و آشکارسازی و فهم صوت از پدیده های مهم و کمابیش پیچیده طبیعی به شمار می رود؛ به همین علت، کمتر دانشمندی در تمدن های باستانی و میانه به آن پرداخته است. کتاب قراضه طبیعیات منسوب به ابوعلی سینا در فرازهایی، به سبک پرسش و پاسخ، این مهم را مورد بحث قرار داده است. با بررسی سابقه صوت در آرا و نظریات دانشمندان پیشین و بازنویسی متن نظریات ابن سینا درباره پدیده صوت، نکات علمی مندرج در نظریه ابن سینا با زبان علمی روز و مبتنی بر قواعد و مبانی فیزیک معاصر تشریح می شود.
  ابوعلی سینا کاملا بر پاره ای از اصول انتشار موج صوتی آگاهی داشته است و با توجه به مثال هایی که ارائه می کند، مشخص می شود که از طبیعت موجی صوت و نحوه انتشار آن در اجسام جامد و مایع و گاز نیز آگاهی داشته است.
  کلیدواژگان: ابن سینا، قراضه طبیعیات، انتشار صوت، موج
 • سیده مژگان سخایی صفحه 89
  ابن سینا فیلسوف بزرگ عقل گرای مسلمان سعادت انسان را رسیدن وی به کمال قوه عاقله و اتحاد با عالم عقول مجرده میداند. از نظر او سعادت امری ذو مراتب است وکامل ترین و عالی ترین مرتبه آن سعادت عقلی است. همچنین وی بیان می دارد سعادت و شقاوت مطلق تنها در آخرت قابل تحصیل است. در مقابل این دیدگاه ابن سینا که در بستر عقلانیت مبتنی بر وحی شکل گرفته است، آگوستین فیلسوف ایمان گرای مسیحی نیز سعادت را شناخت خدا و تقرب به او می داند. او نیز این نوع سعادت را در این جهان خاکی قابل حصول ندانسته و ثبات و آسایش حقیقی را به جهان دیگر موکول می کند. از نظر آگوستین گرچه همه انسان ها به دنبال سعادت اند، اما سعادت حقیقی تنها از طریق مسیحیت امکان پذیر است. بررسی مواضع خلاف و وفاق ایندو دیدگاه نشان می دهد که هر یک از این دو فیلسوف با مبانی فکری خاص خود که عمدتا در بستر دینی ایشان شکل گرفته است بر معرفت و شناخت به عنوان سعادت حقیقی تاکیدکرده اند.
  کلیدواژگان: سعادت، لذت عقلی، معرفتخداوند، نجات، ابن سینا، آگوستین
 • مریم سلطانی کوهانستانی، مرتضی شجاری صفحه 111
  ابن سینا معرفت را غایت حکمت می داند و بر این باور است که معرفت حقیقی، بدون تزکیه نفس و پاک کردن قلب از آلودگی ها میسر نیست. تزکیه نفس، آدمی را مستعد می کند تا ضمن اتصال با عقل فعال، معرفت را از او دریافت کند. از نظر وی تعلم، تحصیل استعداد برای اتصال به عقل فعال است؛ یعنی نفس آدمی پیش از تعلم دارای استعدادی ناقص است و بعد از تعلم، این استعداد، تام می شود؛ به گونه ای که با عطف توجه به موضوع عقلی، نفس آدمی به عقل فعال متصل شده و آن معقول را از وی دریافت می کند. با وجود این، تعلمصرف موجب وصول آدمی به معرفت حقیقی نیست؛ زیرا در معرفت حقیقی لازم است که آدمی تشبه به عقول قدسی و پاک یابد و این تشبه، بدون تزکیه نفس امکان پذیر نیست. به علاوه، تزکیه است که موجب می شود نفس آدمی از توجه به بدن و خواهش های نفسانی که جنبه حیوانیت آدمی و مانع کمال است، دور شود و در نتیجه، قوه عاقله، حاکم بر وجود انسان شود. هدف از این پژوهش بررسی نقش تزکیه نفس در معرفت شناسی سینوی است و این که چگونه نفس با تزکیه اش، قابلیت اشراق عقل فعال را پیدا می کند.
  کلیدواژگان: معرفت عقلی، عقل فعال، تزکیه نفس، تشبه به عقول، عبادت، ابن سینا
 • مرتضی عرفانی صفحه 131
  دیدگاه ملاصدرا درباره ادراک غیر، حاصل مطالعه عمیق و نقد جدی آرایابن سینااست و فهم دقیق آن توجه بیش تر به این نقدهارا می طلبد.ابن سینا ادراک غیر را حصولی و انطباعی می داند. صدرا این نظریه را مورد انتقاد قرار داده رد می کند؛ زیرا آن را مبتنی بر اصولیچون ثبات جوهر جسمانی، انکارمثل افلاطونی و نفی اتحاد عاقل و معقول می داند که از نظر وی به هیچ وجه قابل قبول نیست. صدرا برخلاف ابن سینا تفسیر خود را از ادراک غیر، بر اعتقاد به حرکت جوهری جسم و نفس،مثل افلاطونی و اتحاد مدرک با مدرکاستوار می سازد و از این روادراک غیر را منحصر در ادراک حضوری یعنی حضور صورت شیء نزد مدرک می داند.صحت و سقم یا برتری هریک از این دو دیدگاه درباره ادراک غیربه صحت و سقم یا برتری مبانی و اصول آن بستگی دارد. از میان این چهار مبنا، اتحاد عاقل و معقول از اهمیت خاصی برخوردار است. نظریه ای که شالوده آن را وحدت و اصالت وجود تشکیل می دهد ونه تنها اندیشه ملاصدرا را از ابن سینا، بلکه از سهروردی هم متمایز می سازد.
  کلیدواژگان: ادراک غیر، حرکت جوهری، مثل افلاطونی، اتحاد عاقل و معقول، ابن سینا، ملاصدرا
|
 • Sayyed Hassan Sa', Atilde, Dat Mostafavi, Mehr, Atilde, N. Rez, Atilde, I Page 5
  Perception and the study of its different aspects throughout the history has been among the challenging topics in philosophy. One of the expressions of this subject is the perception of the self; the statment of the problem is as follows: How is it that an existent can perceive itself?Peripatetics believe that every existent abstracted from matter is the knower of its self; on the contrary, from Shaykh al-Ishraq’s point of view the only existent that can be the knower of its essence is the light by itself. Shaykh al-Ishraq states that by assuming the acceptance of peripatetic theory, it is necessary that prime matter be knower of itself and all self-subsistent forms and gives the prime matter having no quiddity like necessary being be the knower of all things and on the other hand necessary being too like prime be in need of forms. Of course Suhravardi regards all these consequences as invalid.In defence of the peripatetic theory as an agreeable theory the objections of Shaykh al-Ishraq are rejected and the origin of it is traced back to the weakness of Shaykh in Understanding the remarks of the peripatetics, because peripatetics do not reqard the abstract prime matter being actualised in outside world (rather they consider the prime matter as mere potency that has no independent actuality in outside world a part from its form) and in a same manner they do not believe that prime matter is a mere existence and without essence (like God), in consequence, the objections of Shaykh al-Ishraq are not valid.
  Keywords: Self, perception, necessary being, peripatetics, Shaykh al Ishraq, prime matter, form
 • Leila Kiankh, Atildeh., Rez, Atilde, Akbari, Atilden., Mohammad Saeedi Mehr Page 27
  Throughout the history of philosophy, Ibn Sina is the first philosopher who has propounded a discussion about the subject and definition of the science of metaphysics as an important metaphysical problem and has made it a prologue to the theology of Shifa. Ibn Sina’s view point on the subject and definition of metaphysics is strongly influenced by Abu Nasr Farabi’s enduring work named Treatise on the Objectives of Metaphysics. Speculation on the phrases of Farabi in this treatise indicates the degree of Farabi’s point of view influence in the case of mataphysics on the thought of Ibn Sina. To a certain extant it can be said that the general structure of the metaphysical system of Ibn Sina has been shaped on the basis of this treatise contents and as Ibn Sina confesses in his own autobiography, in metaphysics he owes much to this work of Farabi. Of course, despite abundant similarities between the two works, important difference can also be observed between them which shows the innovations and novelties of Ibn Sina in his discussion on the subject and definition metaphysics in comparison with Farabi’s discussions in his treatise on the objectives of Metaphysics.
  Keywords: Ibn Sina, The subject of metaphysics, existent qua existent, definition of metaphysics, Farabi, the Objectives of Metaphysics
 • F., Atilde, Temeh Shahidi, Nasr, Ol, Ah Hekmat Page 53
  In the relation of existence nad quiddity it is well – known that quiddity is subject to existence and is abstracted from it, and more strictly and more analytically it has no status but a shadowy and derivative status in relation to existence. Such an analysis and explanation of quiddity is compatible with the principle of principality of existence and unity of being but there is serious doubt in allowing the ascription of it to those theosophists who have not been in a position to determine one of these two (existence and quiddity) as a most original one, in particular Ibn Sina. In the books of Shaykh there are many phrases in which the quiddities have been considered to have an independent and thingness of their own and a bove it there are books in which Shaykh has dealt with the determination, origination and subsistence of quiddity before the occurance of existence (wether objective existence and intellectual existence or imaginary) and even has located a place and locus for this status of quiddity. On the other hand, searching in Mulla Sadra’s works shows us that although in his teaching method – that in early stage as far as possible he walks in with the ancients and agrees with them – sometimes he accepts a kind of status regardless of existence for quiddity but when he speaks from his own true position with an emphasis on his principles, he negates any thingness independent of existence for quiddity and accepts no status for it except as a shadow in relation to existence.Therefore, on the one hand according to texts of Shaykh which we have at our hand does not confirm the place and qualifications Mulla Sadra accords to quiddity, and on the other hand the fundamentals of Shaykh unlike that of Mulla Sadra does not demand such a necessity.
  Keywords: Quiddity, existence, origination of quiddity, priority of quiddity, thingness, shadowy status, Ibn Sina, Molla Sadra
 • Ghol, Atilde, M. Hosein Rahimi Page 69
  The subject of production, dissemination, disclosure and understanding sound is considered one of the most important and more or less complex phenomena of nature; for this reason, fewer scientists in ancient and middle civilization have properly dealt with it.Qorazeye Tabiiyyat which is attributed to Ibn Sina is some passages in the form of questions and answers has discussed this most important topic. By studying the background of sound in the ideas and theories of ancient scientists and reappraisal of the context of Ibn Sina’s ideas concerning the phenomenon of sound, scientific points included in the theory of Ibn Sina is explained in modern scientific language and on the basis of formulations and principle of contemporary physics.Ibn Sina has been quite aware of some of the principles of the dissemination of wave sound and given the examples which he offers it is clear that he has been conscious of the nature of wave sound and the way of its dissemination in solid and liquid material as well.
  Keywords: Ibn Sina, Qorazeye Tabiiyyat, dissemination, sound, wave
 • Sayyedeh Mojg, Atilde, N. Sakh, Atilde, Ei Page 89
  Ibn Sina the great rationalist Muslim philosopher considers man’s happiness the same as his attainment to a perfection of rational faculty and his unity with world of non – material intellects. For him, happiness has different degrees and its mosl complete and highest degree is intellectual happiness. Likewise, he states that complete happiness and wretchedness is only attainable in the hereafter. Against this view point of Ibn Sina which has been formed in the context of rationality based on revelation, the Christian fideist philosopher St. Augustine too regards happiness an knowledge of God and closeness to Him. He also does not consider this kind of happiness attainable in this earthly world and he defers true stability and comfort to the next world. For Augustine, although all human beings are seeking happiness, but true happiness is possible only through Christianity. The study of opposite and conforming position of these two viewpoints shows that each of these two philosophers with their own particular intellectual principles which has mainly been shaped in the religious context of man have emphasised on knowledge as a condition for true happiness.
  Keywords: Happiness, intellectual pleasure, Knowledge of God, redemption, Ibn Sina, Augustine
 • Maryam Solt, Atilde, Ni Kooh, Atilde, Nest, Atilde, Ni, Mortez, Atilde, Shaj, Atilde, Ri Page 111
  Ibn Sina considers knowledge as the goal of wisdom and he believes that the true knowledge is not possible without self – purification and cleaning the heart of its impurities. Self – purification makes human being capable of, while having contact with active intellect, receiving knowledge from it. For him, the process of learning is the act of aquiring aptitude for the union with active intellect; that is to say, human soul before the process of learning has a deficient aptitude and after the process of learning this aptitude becomes complete; in such a way that by turning attention to intellectual object, human soul becomes unified with the active intellect and receives the intelligible from it. However, mere instruction does not bring about access to true knowledge for human being; because in true knowledge it is necessary that human being assimilates to the holy and pure intellects and this assimilation is not possible without self – purification.In addition, it is purification that makes it possible for human soul to turn its attention from bodily and sensual desires which is animal aspect of man and prevents it from perfection and as a result restrain rational faculty to govern human being. The aim of this research is that to study the role of self-purification in Avicennian epistemology and that how the soul by purifying itself receives an intution of active intellect.
  Keywords: Intellectual knowledge, active intellect, self, purification, assimilation to intellects, worship, Ibn Sina
 • Mortez, Atilde, Erf, Atilde, Ni Page 131
  Mulla Sadra’s point of view concerning the perception of other is feasible as a result of profound study and serious critic of Ibn Sina’s ideas and its precise understanding demands more attention to these critiques. Ibn Sina considers the perception of other as acquired and based on impression. Mulla Sadra criticizes this theory and rejects it; because he regards it as based on principles such as permanence of corporeal and sensual substance, denial of Platonic ideas and negation of identity of the knower and the known which is by no means acceptable for him.Unlike Ibn Sina, Sadra bases his own commentary of the perception of other on the belief in the sustantial movement of body and soul, Platonic Ideas and unity of the subject and object and hence regards the perception of other restricted to intuitive percepion, i.e. the presence of the form of object before the subject. Truth and falsity or superiority of each of these two viewpoints about perception of the other depends on the truth and falsity or superiority of the fundamentals and principles of it. Of these four foundations, the identity of the knower and the known is of the utmost importance. This is a theory which the unity of bieng and principality of being constitutes its basis and not only distinguishes Mulla Sadra’s thought from Ibn Sina, but also from Suhravardi’s thought.
  Keywords: Perception of the other, substantial movement, Platoinc Ideas, identity of the knower, the known, Ibn Sina, Mulla Sadra