فهرست مطالب

اندیشه دینی - پیاپی 43 (تابستان 1391)

فصلنامه اندیشه دینی
پیاپی 43 (تابستان 1391)

 • 184 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1391/08/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عین الله خادمی صفحات 1-26
  سهروردی در آثار و مکتوبات متعدد خویش، درباره ی سعادت بحث کرده و همین امر مبین اهمیت فراوان این مساله در دیدگاه اوست. شیخ اشراق تنها به بیان یک تعریف از سعادت اکتفا کرده است و سعادت را در برخی از مکتوباتش به دو قسم سرمدی (آن جهانی) و مجازی (این جهانی) و در برخی دیگر از آثارش به دو قسم ابدی و غیر ابدی تقسیم کرده است. او هم چنین بر این باور است که میان نور و سعادت رابطه ی وثیقی وجود دارد و سعادت را امری مشکک می داند. او گرچه به ظاهر ملاک های متعددی برای سعادت عظمی ارائه داده است، می توان این دیدگاه های به ظاهر متعارض را با یک دیگر جمع کرد. او هم چنین برخلاف ارسطو و سعادت گروان جسمانی، بر این باور است که امکان دست یابی به سعادت عظمی در این دنیا وجود ندارد.
  کلیدواژگان: 1، سعادت عظمی، 2، سرمدی، 3، مجازی، 4، نور، 5، سهروردی
 • سید مرتضی حسینی شاهرودی، فاطمه استثنایی صفحات 27-54
  طرفداران الاهیات سلبی در بعد وجودشناختی آن، بر دلایلی چون وحدت و بساطت مطلقه ی ذات، نفی تشبیه، حد و ماهیت نداشتن ذات خدای متعال، عدم تعین و تناهی او تاکید می کنند. این دلایل بر مبنای الاهیات ایجابی، با نقدهایی چون عدم تنافی صفات با وحدت و بساطت ذات، عدم تنافی توصیف با تنزیه، عدم تلازم میان صفت داشتن و حد داشتن، تعارض ذات مطلق و بی تعین با خدای ادیان و خلط میان معرفت اجمالی و تفصیلی مواجه است. در بررسی نقدها، می توان گفت اکثر آن ها بر بعد عرفانی الاهیات سلبی وارد نیست و عموما منتقدان بدون برداشتی جامع از این روی کرد، به نقد و بررسی آن پرداخته اند.
 • مرتضی عرفانی صفحات 55-70
  حیث التفاتی ادراک یعنی این که ادراک به اضافه ای واقعی، نه اعتباری، مضاف به مدرکی مغایر با خود است. طرفداران حیث التفاتی براین باورند که حیث التفاتی ویژگی لاینفک تمامی ادراکات انسان، اعم از حسی، خیالی، عقلی و حتی ادراک او نسبت به ذات خویش است. زیرا آن ها سرآغاز تمام ادراکات انسان را ادراک حسی و ادراک حسی را مبتنی بر حیث التفاتی می دانند.
  ابن سینا ادراک حسی را دارای حیث التفاتی و مضاف به معلوم بالعرض می داند، اما این خصوصیت را ویژگی لاینفک هر نوع ادراکی نمی شمارد. به نظر وی، تحقق ادراک بدون حیث التفاتی و ارتباط با معلوم بالعرض هم ممکن است. او علم به ذات را (بر اساس نظریه ی انسان معلق در فضا) نمونه ای از ادراک می داند که نه بر حیث التفاتی و ارتباط با معلوم بالعرض، بلکه بر مجرد بودن مدرک آن استوار است. وی علاوه بر علم به ذات در بعضی از مراتب علم به غیر، مانند ادراک عقلی و رویای صادقه نیز علم انسان را متکی به ارتباط با معلوم بالعرض نمی داند. او علم را کیفیت نفسانی ذات الاضافه می داند، اما اضافی بودن علم را عرضی می داند نه ذاتی. به نظر وی، آنچه ذاتی علم است تجرد از ماده است نه حیث التفاتی.
  نویسنده بر خلاف ابن سینا بر این باور است که قوام ادراک به یک امر سلبی، هم چون تجرد از ماده، بلکه به همان حیث التفاتی است. ادراک ذات به ظاهر با این قول در تعارض است، زیرا در ادراک ذات، مدرک همان مدرک است و اضافه ای واقعی میان آن ها برقرار نیست، اما با تامل بیشتر در معنای ادراک و ارائه ی تفسیری درست از چگونگی ادراک ذات، می توان این تعارض را برطرف ساخت.
  کلیدواژگان: 1، حیث التفاتی، 2، ادراک حسی، 3، ادراک ذات، 4، تجرد از ماده
 • محمد رضایی صفحات 71-102
  در فلسفه ی صدرا ادراک آدمی سه مولفه ی اساسی دارد: فاعل شناسا (نفس)، صور علمی (معلوم بالذات) و متعلق معرفت (معلوم بالعرض). با وجود این، از آن جا که در نگرش صدرا تنها پل ارتباطی میان صور ذهنی و موجودات خارجی در جهت تامین خصوصیت واقع نمایی ادراکات، عینیت ماهوی است، این ادعا نه توسط دلایل وحدت ماهوی و نه به یاری خلاقیت نفس تامین نمی شود و با سوالات متعددی روبه رو است. صور مخلوق نفس (معلوم بالذات) در سایه ی خلاقیت نفس، معلوم حضوری آن هستند؛ اما چه ارتباطی با معلوم بالعرض دارند؟ هرچه که باشد، در سایه ی خلاقیت نفس، نمی توانیم ادعا کنیم که معلومات بالعرض عینیت ماهوی دارند.
  کلیدواژگان: 1، عینیت ماهوی، 2، ادراک، 3، واقع نمایی، 4، عالم ماده
 • مهری چنگی آشتیانی صفحات 103-124
  صدرالمتالهین اولین کسی بود که بر اساس مبانی حکمت متعالیه توانست معاد جسمانی را تبیین عقلانی کند. طبق مبانی صدرایی، بدنی که بالذات تحت تدبیر نفس قرار دارد، یعنی بدن ما، نه این بدن متعین دنیوی، عنصری از شوون و بلکه نماد مرتبه ی نازله نفس است و عمل نفس در عالم واقع، به واسطه ی بدن صورت می گیرد. بنابراین بدن آلتی مستقل و بیگانه از نفس نیست، بلکه متجلی نفس است. بر این اساس، بدن در ارتکاب عمل، هم نقش مباشر را دارد و هم مسبب پیدایش عمل است و به همین دلیل، در آخرت، مستحق عذاب و پاداش می شود. طبق نظریه ی صدرا، بدن اخروی برآمده از خلاقیت قوه ی خیال است. یکی از مخالفان معاد صدرایی آقا علی مدرس است که بر اساس مبانی صدرایی، معتقد است که نفس در بدن و اجزایش ودایعی به جای می گذارد؛ بنابراین پس از مرگ، اجزا به سمت تشکیل بدن کاملی حرکت می کنند و این بدن در آخرت، دوباره به نفس ملحق می شود. وی معاد جسمانی را به معنای تعلق دوباره ی بدن دنیوی به نفس می داند.
  کلیدواژگان: 1، نفس ناطقه، 2، بدن، 3، خیال، 4، معاد جسمانی، 5، آقا علی مدرس زنوزی، 6، صدرالمتالهین
 • لاله حقیقت، زهرا رستاخیز قصرالدشتی صفحات 125-156
  در مقاله ی حاضر، به بررسی و تحلیل نظریات فلوطین و ملاصدرا در باب علم ذات حق تعالی می پردازیم. در نهایت، آنچه به اجمال از این بررسی حاصل می شود به این قرار است:فلوطین در مبحث علم ذات، به گونه ای کاملا متمایز از ملاصدرا بحث کرده است. او دلیل خاص و روشنی بر وجود علم در ذات احد اقامه نمی کند، اما او را جاهل نیز نمی داند، بلکه به نوعی علم حضوری برای او قال است که بنا بر شیوه ی سلبی و تنزیهی، که در تمام نظریات او درباره ی احد موج می زند، به وضوح به اثبات آن نمی پردازد.
  اما ملاصدرا در بحث علم، شیوه ای نو در پیش گرفته است. او بر خلاف فلوطین، بر وجود علم در ذات حق تعالی استدلال می کند. البته فلوطین نیز در نهایت بر وجود علم حضوری در مرتبه ی ذات احد (با حفظ جنبه ی تنزیه) با ملاصدرا توافق دارد.
  کلیدواژگان: 1، علم ذات، 2، فلوطین، 3، ملاصدرا
 • علی کریمیان صیقلانی، سیدمصطفی مختاباد صفحات 157-171
  مبحث زیبایی شناسی، کانون توجه اصناف گوناگون اندیشمندان بوده و هست و درباره ی آن، مسائل فراوانی مطرح است، از جمله این که دامنه ی آن در هستی تا کجاست و این که آیا همه ی موجودات را در برمی گیرد و یا این که فقط شامل برخی از موجودات شده است. یعنی آیا همه ی موجودات زیبایند یا برخی زشت هستند؟ پاسخ به این پرسش ها از سویی متوقف بر شناخت هستی و از سوی دیگر، شناخت زیبایی است. از جمله روی کردهای علمی در این باره می توان به روی کرد عرفان اسلامی اشاره کرد. عارفان مسلمان معتقدند با الهام از وحی توانسته اند پاسخ های معرفت بخشی برای این پرسش ها مطرح کنند.
  از آن جا که عارفان مسلمان بیش از هر کس متاثر از عرفان مکتوب و دیدگاه محی الدین ابن عربی هستند، محور اصلی بحث آرای او بوده و تلاش شده است تا مساله ی «گستره ی زیبایی در هستی از منظر ابن عربی» کشف شود. هم چنین این نوشتار در دو حوزه ی اصلی هستی شناسی و زیبایی شناسی، به تحلیل نظرات ابن عربی توجه کرده است. اصلی ترین یافته ی این تحقیق، «مساوقت زیبایی با هستی» و در نتیجه «نفی تحقق زشتی در هستی» است.
  کلیدواژگان: 1، هستی شناسی، 2، زیبایی شناسی، 3، عوالم هستی، 4، تجلی، 5، نفی نسبیت در زیبایی
|
 • Dr. Einolah Khademi Pages 1-26
  Suhrawadi has discussed happiness in his various works and it shows its importance in his view. He gives only one definition for happiness. In some of his works he has divided happiness into two kinds: eternal (concerning hereafter) and virtual (concerning this world). In some of his other works he has divided it into eternal and non- eternal. He believes in a strong relationship between light and happiness according to which he sees happiness as an analogical reality. He gives different criteria for the ultimate happiness. Although these criteria seem to be in contradiction to each other but we can find a consistent interpretation of them. Contrary to Aristotle and those who seek corporeal happiness، he says that it is impossible to reach ultimate happiness in this corporeal world.
  Keywords: 1, Happiness, 2, Ultimate Happiness, 3, Eternal, 4, Virtual, 5, Light, 6, Suhrawardi
 • Dr.S. Morteza Hoseini Shahroudi, Fatemeh Estesnaie Pages 27-54
  Those who defend negative theology base their ontological arguments on God''s unity، simplicity، being not comparable، lacking of limitation، lacking of quiddity، absoluteness، and infinity. On the other side، those who defend positive theology hold that there is no inconsistency between the above mentioned attributes of God and his positive attributes. For example، they say، we can accept both his unity of essence and his multiplicity of attributes. Also we can attribute him positively from one side and accept his incomparability from the other side. Also there is not any implication between having description and being limited. There is no inconsistency between an absolute God and the God of religions; All of these are derived from confusing general knowledge and detailed knowledge of God. We will discuss that most of these criticisms do not apply to negative theology and that the critics have not a clear concept of this theology in their minds.
  Keywords: 1, Words negative theology, 2, Ontological excellence, 3, Ontological arguments
 • Dr. Mortaza Erfani Pages 55-70
  Intentionality of thought means that thought، really and not fictitiously، is directed towards an object different from itself. Advocates of the theory of intentionality believe that intentionality is the inalienable feature of all humans'' thoughts including sensuous، imaginary; rational perception and even apprehension of his own essence because in their opinions all humans'' thoughts originate from the sensuous perception and sensuous perception is based on intentionality. According to Avicenna sensuous perception has the property of intentionality and is directed towards an accidental object but he does not consider that this property is an inalienable feature of all thoughts. In his opinion thought without intentionality is possible too. In his viewpoint self-consciousness – based on the theory of the man floating in air- is an example of thought that is not dependent upon intentionality but upon an immaterial soul of thinking subject. He holds that not only in apprehension of essence but also in some grades of apprehension of other like intellectual perception and truthful dream، human thought is not depending upon relation to accidental object. In his opinion thought is a mental quality directed towards an object but this aboutness (intentionality) of thought is accidental not inherent. In his view، what is inherent of thought is immateriality not intentionality. Against Avicenna the author of this paper holds that essence of thought is not a negative thing but is the same intentionality. Apprehension of essence is seemingly in conflict with this idea because in the apprehension of essence the knowing subject is the same as the knowing object and the real relation is not established between these two. However with more meditation on the meaning of thought and giving a true interpretation of the quality of the apprehension of essence this contradiction may be removed.
  Keywords: 1, Intentionality, 2, Sensuous Perception, 3, Apprehension of Essence, 4, Immateriality, 5, Relation
 • Dr. Mohammad Rezaee Pages 71-102
  In Mulla Sadra''s epistemology، human perception consists of three elements: the perceiver (soul)، the internal perceived image (which is known directly) and the external object of perception (which is known through the previous element). However this view is justified only by the essential objectivity in order to maintain correspondence. We have no way to justify this objectivity and the correspondence between the second and the third element but the oneness of the quiddity of these two and the active creativity of the soul in creating an image correspondent to the external object of our knowledge none of which is justified and both of which confront several questions. In this paper we will discuss whether Mulla Sadra''s epistemology can answer these questions.
  Keywords: 1, Essential Objectivity, 2, Knowledge, 3, Epistemology, 4, Mulla Sadra, 5, Realism, 6, Correspondence, 7, Material World.
 • Mehri Changi Ashtiani Pages 103-124
  Corporeal resurrection has been one of the challenges between theologians and philosophers. We can say that in Islamic philosophy، Mulla Sadra was the first one who could rationally demonstrate corporeal resurrection. He argued that human body is the lowest degree of the self disclosure of his soul. The soul''s actions are performed through the body. So the body is not independent of the soul and has a causal role in the action and therefore it is responsible for the action and is worth of punishment and reward in the hereafter. According to Mulla Sadra، this body is made by the imaginary act of the soul. One of the followers of Mulla Sadra who does not accept Mulla Sadra''s view on corporeal resurrection is Mulla Ali Zunuzi (Aqa Ali Mudarres). He holds، on fundamentals of Sadra''s philosophy، that some effects of the soul remain in the relevant body and in its parts. These effects cause these parts to move and to constitute a perfect body. This body will join again to the soul in hereafter life. So، for Zunuzi، corporeal resurrection means re-joining of the immortal and worldly body to the soul. In this paper we will compare these two views with each other and conclude that Mulla Sadra''s theory possesses p0hilogophicaly more internal consistency.
  Keywords: 1, Soul, 2, Body, 3, Imagination, 4, Corporeal resurrection, 5, Mulla Sadra, 6, Mulla Ali Zunuzi.
 • Dr. Laleh Haghighat, Zahra Rastakhiz Ghasruddashti Pages 125-156
  In this paper we will discuss whether God has knowledge in the level of his essence and we will compare Plotinus''s and Sadra''s views on this problem. Plotinus''s approach is completely different from that of Mulla Sadra. Plotinus does not represent any clear and specific argument for the essential knowledge of God. But he does not attribute ignorance to God at his essence level، and based on his negative theology concerning the «One»، he accepts that God possesses a kind of witness at this level. On the other hand، Mulla Sadra initiates a new method discussing God''s knowledge and represents several arguments in this relation. In the final step we can find a kind of similarity between these two thinkers in attributing a sort of knowledge by presence to God.
  Keywords: 1, Essential knowledge, 2, the One, 3, God, 4, Plotinus, 5, Mulla Sadra
 • Dr. Ali Karimian Sighalani, Dr. Mostafa Mokhtabad Pages 157-171
  Aesthetics as a discipline has been in the center of studies and researches of different groups of thinkers. One of the problems in this relation is the domain of beauty. Does beauty extend to all existent things or it is limited to some and the others will be regarded as ugly? The answer to this question depends on our view in ontology from one side and aesthetics from another side. One of the approaches to this problem is that of Islamic Mysticism. Based on the revealed scriptures، Muslim mystics have represented cognitive answers to this question. Since among Muslim mystics Ibn Arabi has been the most influential one، we have focused our discussion on his ideas in this paper. We will study his views on the «domain of beauty in the cosmos». We will approach his views from ontological and aesthetic dimensions. We will show that from his point of view، beauty is identical to existence and there is no ugliness in the world.
  Keywords: 1, Ontology, 2, Aesthetics, 3, Worlds of existence, 4, Self disclosure, 5, Negation of relativity in beauty, 6, Ibn Arabi.