فهرست مطالب

نامه انسان شناسی - پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1390)

نشریه نامه انسان شناسی
پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1390)

 • تاریخ انتشار: 1392/02/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لادن رهبری صفحه 13
  ساختارگرایان بر این عقیده اند که مناسک گذار که در میان بومیان مناطق مختلف جهان معمول است ساختار ثابتی دارد. این الگوی ثابت که در این نوشتار معرفی خواهد شد صورت خود را حفظ می کند و تنها از لحاظ محتوایی تغییر می پذیرد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که اسطوره زال از الگویی مشابه این مناسک پیروی می کند. زال نیز در مناسکی شرکت می جوید و پیرو آموزش های فراطبیعی ای که از سیمرغ می بیند همانند نوآموز بومی به جایگاهی متفاوت در خرد و توانایی های فراطبیعی دست می یابد. آیین او نیز همانند مناسک گذار فردی، با حضور موجودات آسمانی همراه است. زال به نیروی درمانگری و جادوگری دست می یابد که پس از گذار از پلیدی به نیکی و فره در او ایجاد شده است. این مقاله در تلاش است نشان دهد که الگوی روایی اسطوره زال ساختاری بسیار مشابه با ساختار مناسک گذار در جوامع نانویسا است.
  کلیدواژگان: اسطوره زال، ساختارگرایی، سیمرغ، شاهنامه، فراطبیعی، فره، قدسی، مناسک گذار، نوآموز
 • وحید ریاحی، آرزو عابدینی راد صفحه 29
  برخورد دولت های متمرکز معاصر با عشایر مبنای توسعه ای نداشته و بیشتر رنگ سیاسی دارد. تغییرات جامعه عشایری ایران در دهه های اخیر در جهت اسکان و استحاله، تغییرات فرهنگی، تاخر فرهنگی، تعارضات فرهنگی و حذف خرده فرهنگ ها توسط عشایر اسکان یافته نمود آشکار و بارزی پیدا کرده است. مسایلی از جمله رنگ باختن فرهنگ های باستانی، فراموشی سنت های فرهنگی، بی توجهی به آثار و اثرات فرهنگی و جایگزینی فرهنگ مردمان یکجانشین مواردی است که به نظر می رسد اسکان عشایر به همراه داشته است. مقاله حاضر با هدف بررسی بازتاب های فرهنگی اسکان عشایر در استان کهگیلویه و بویراحمد به بررسی تغییرات فرهنگی عشایر قبل و بعد از اسکان در شهرک های عشایری پاکوه، کلاغ نشین و منصورآباد در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است. در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده که در ابعاد زبان و ادبیات و هنر، رسانه، آداب و رسوم و مذهب و نظام ایلی و خویشاوندی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق سه روستای اسکان عشایری کلاغ نشین، پاکوه و منصورآباد و جامعه نمونه شامل 80 سرپرست خانوار می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که اسکان عشایر، در ابزار، ارزش ها و اعتقادات فرهنگی ساکنان این محدوده تغییراتی ایجاد کرده است. به رغم بهبود نسبی در دسترسی و استفاده از ابزار فرهنگی به ویژه رسانه ها بسیاری از ارزش ها، باورها و نمودهای فرهنگی سابق کمرنگ شده و تحت تاثیر زندگی یکجانشینی، با فرهنگ های شهری و روستایی جایگزین گردیده است. شهرک های اسکان عشایری که در فاصله نزدیک تری از روستاها و یا مراکز شهری قرار گرفته اند، از خدمات فرهنگی بیشتری برخوردار بوده و متاثر از آن، جایگزینی فرهنگی و فراموشی فرهنگ سنتی در میان آنان بارزتر است. با توجه به تغییرات فرهنگی شهرک ها و از بین رفتن خرده فرهنگ ها و باورهای باارزش سنتی، توجه به توسعه فرهنگی و اقداماتی جهت حفظ و تقویت فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها و همچنین احیای فرهنگ باارزش سنتی در این مناطق ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: اسکان عشایر، تغییرات فرهنگی، کهگیلویه و بویراحمد
 • فرزاد شریفیان، لیلا اردبیلی صفحه 48
  این مقاله درصدد بررسی مفهوم سازی های مربوط به عضوی از بدن به نام «دل» است که در تعداد نسبتا زیادی از عبارت های زبان فارسی دیده می شود. با بررسی عبارت هایی از زبان فارسی امروزه، این مقاله بر آن است تا نشان دهد که چگونه برخی از اعضای بدن پایه ای برای مفهوم سازی دامنه گسترده ای از مفاهیم شناختی و ویژگی های شخصیتی محسوب می شوند. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی است و جامعه آماری اصطلاحاتی است که در رابطه با واژه «دل» در زبان فارسی امروزی متداول است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که دل به عنوان عضوی از بدن برای تعداد نسبتا زیادی از طرح واره ها و مقوله های فرهنگی پایه ای مفهومی ایجاد می کند و برای گویشوران زبان فارسی بنیادی مفهومی است تا از طریق آن تجربه های زبانی، اجتماعی، عاطفی و شناختی خود را بیان کنند
  کلیدواژگان: دل، زبان و ادبیات فارسی، مفهوم سازی های فرهنگی، معناشناسی شناختی
 • مونا عسگریانی صفحه 63
  زمینه و هدف
  توره، نمایش فولکلوریک شمال خراسان است که در حال حاضر کارکرد اصلی خود را در جامعه کشاورزی از دست داده و صورتی تزئینی یافته است. لذا این پژوهش، رجوعی به سنت بومی محلی و جست وجویی پویا به منظور حرکت در مسیر هدایت هنر ارتباطی، چون رسانه ای جمعی است که بتواند در عرصه مناقشه برانگیز رسانه های یک سویه و وارداتی سر برآورد و سپس با حضوری مخاطب محور، سلامت بخشی اجتماعی را میانجی گری کند.
  روش تحقیق: این پژوهش با بهره گیری از روش های ترکیبی گردآوری اطلاعات از جمله مصاحبه، مشاهده و کپی برداری اسناد موجود در بستری با فرهنگ شفاهی، دارای ماهیت باز و پذیرندگی بالا، به انجام رسیده است. از این رو بر مبنای روش کیفی، ذیل پارادایم پیشروگرایی پیگیری شده و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است.
  یافته ها
  یافته ها، سلامت بخشی اجتماعی را مشخص می کند که از توره به دست آمده است.
  نتیجه
  توره هنر ارتباطی منعطف چندبعدی، بی پیرایه و روستایی وار است که با بافتی تعاملی در قالبی چون رسانه جمعی، در میانه محوری قرار می گیرد که یک سوی آن سرگرمی و سوی دیگرش سودمندی است. بدین ترتیب این نمایش، زیست محیطی شادی آور و عقده گشایانه را می آفریند که در آن توره بازان و تماشاگران، در پراکندگی موقعیت های محاوره، حرکات بدنی گسترده و موسیقی،... فعال می گردند به علاوه آنان در چنین فضایی با زندگی روزمره درگیر می شوند و در روندی شبه تهذیبی، سلامت بخشی اجتماعی را میانجی گری می کنند.
  کلیدواژگان: توره، هنر ارتباطی، رسانه، نمایش، سلامت اجتماعی
 • حمیدرضا قربانی *، جلال الدین رفیع فر صفحه 83

  در بخش هایی از جهان، در حدود دوازده هزار سال پیش در اثر متغیرهای مختلف، سیستم معیشتی برخی از گروه ها و جوامع آذوقه جو دستخوش تغییرات بنیادی گردید. چنان رخدادی به پیشگامی جنوب غرب آسیا نشانگر تکوین، تثبیت و توسعه روند رو به رشد یکجانشینی، اهلی سازی، کشت و زرع و... است. ظهور نمای جدید خاستگاه های موارد پیش گفته براساس کاوش ها، پژوهش ها و کشفیات جدیدتر به طور مداوم در حال دست به دست شدن از ناحیه ای به ناحیه دیگر است. چنان یافته هایی به طور متناوب بر تشریحات و تبیینات ارایه شده در راستای «نوسنگی شدن» منطقه تاثیر بسزایی دارد. به همین دلیل متخصصان بر پایه یافته های جدیدتر، از یک سو به بررسی و آزمون انگاره های ارایه شده پیش از خود پرداخته و از سوی دیگر براساس شواهد مکشوف درصدد ارایه انگاره های جدیدتر هستند. باستان شناسی گروه ها و جوامع پیش از کشت و زرع، مخصوصآ به منظور فهم جوامع شکارگرگردآورنده و تبدیل یا تغییر آن ها به جوامع یکجانشین کشت و زرع کننده، به میزان زیادی به مردم شناسی و علوم مرتبط وابسته است. وقتی که مردم شناسان و باستان شناسان «پیش از تاریخی» به مباحث و موضوعات تاثیرگذار در واپسین مراحل فراپارینه سنگی یا نخستین مراحل نوسنگی شدن می پردازند، در تلاش اند که آن ها را در چارچوب سبکی روایتی عمومآ تطوری دسته بندی کنند. در مقیاس جهانی، «نوسنگی شدن» از دیدگاه های مختلف چون: محیطی، جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، رفتارهای ایدئولوژیکی، شناختی، تکنولوژیکی و مقایسات میان فرهنگی در پرتو پژوهش های باستان شناختی و مشاهدات مردم نگاری مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله چنان پژوهش هایی به طور خلاصه در چارچوب مفاهیمی چون تاریخی فرهنگی، روندگرایی و فراروندگرایی دسته بندی، توضیح و تشریح شده اند.

  کلیدواژگان: نوسنگی شدن، جنوب غرب آسیا، مردم شناسی، باستان شناسی، تاریخی، فرهنگی، روندگرایی، فراروندگرایی
 • فرزانه گشتاسب صفحه 124
  منظور نگارنده از واژه آیینی، واژه ای است که به مراسمی دینی، یا اجزای آن مراسم اشاره دارد. در این مقاله معنا، واژه های مترادف و آیین های مربوط به سه واژه آیینی، «هفذرو»، «ششه» و «شبگیره» بر اساس تحقیقات کتابخانه ای و به ویژه پژوهش های میدانی نگارنده بررسی و درباره ارتباط بین نام های گوناگون هر واژه آیینی بحث می شود.
  «هفذرو» نام یکی از بزرگ ترین جشن های ایران باستان است که در ششم فروردین ماه برگزار می شود. زرتشتیان یزد، این روز را «هفذرو»، زرتشتیان کرمان آن را «ارودارو» و پارسیان هند این جشن را «خردادسال» می نامند. ششم فروردین در نوشته های اسلامی نوروز بزرگ نامیده شده است. ششمین روز فروردین در تقویم ایران باستان روز «خرداد» نام دارد و در سنت زرتشتی روزی بسیار مهم است. درباره اتفاقات مهمی که در این روز واقع شده است، متنی به زبان فارسی میانه به نام «روز خرداد و ماه فروردین»، باقی مانده است. «ششه» در گویش بهدینان شهر یزد، نام سبزه ای است که برای مراسم گاهنبار، در سفره درگذشتگان و نوروز دینی (نوروز درگذشتگان) کاشته می شود. این سبزه با سبزه نوروزی تفاوت دارد و در ظرف روزین (آلیاژ مخصوصی از فلز روی که برای کارهای آیینی زرتشتی استفاده می شود) یا بر روی کوزه سفالی سبز می شود. واژه آیینی دیگری که در این مقاله بررسی می شود، «شوگیره» (شبگیره) است که در متون زرتشتی و فرهنگ شفاهی زرتشتیان اشوداد، جامه، سدر/سدره، چلوار و شیاو نیز نامیده می شود و در مناسک کنونی زرتشتیان عبارت از قطعه پارچه سفیدرنگی است که در مراسم روز سوم پس از مرگ به یاد و نام فرد درگذشته، خیرات می شود.
  کلیدواژگان: مناسک زرتشتی، هفذرو، ششه، شبگیره، سبزه، نوروز بزرگ، اشوداد
 • ابراهیم ملکی صفحه 135
  در این پژوهش با بررسی ابتدایی 000،10 مثل و مصطلاحات مثلی در زبان کردی غالبا با دو گویش کرمانجی جنوبی (سورانی) و کرماشانی لری، امکان شناسایی 200 مثل مشخصآ مربوط به زنان فراهم شد. سپس این مثل ها به روش کیفی و به کمک تحلیل محتوای کیفی، براساس مقوله غالب در هر مثل برای شناسایی نگاه به زن و جایگاه آنان در اجتماع، دسته بندی گردید.
  چارچوب مفهومی تحقیق متاثر از نظریه جبرگرایی زبانی که به کنترل زبانی در «زبان جنسیت زده» تاکید دارد و بر مبنای رویکردی قرار گرفت که اعتقاد دارد روبنای فکری و ازجمله آن، امثال و حکم، متاثر از زیربنای اقتصادی است. نتایج بررسی نشان می دهد که در بیشتر امثال، نگاه منفی به زنان وجود دارد و کلیشه های جنسیتی در امثال، بارز و زبان امثال جنسیت زده است. همچنین مشخص شد که میزان گسترش و تعمیق امثال و کاربرد آن ها در مناطق گوناگون، متاثر از زیربنای اقتصادی یعنی شیوه معیشت و تولیدی اجتماع مذکور است. به عنوان مثال نوع سکونت افراد شهری یا روستایی که مقوله ای زیربنایی است در میزان کاربرد امثال تاثیر گذارده بود و فراوانی امثال زن ستیز در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است.
  کلیدواژگان: امثال و حکم، زبان کردی، فولکلور
 • اصغر میرفردی، رضا دهبانی پور صفحه 164
  در ساختارهای سنتی، ادبیات محلی نمایانگر ویژگی های خاص فرهنگی و هویتی جامعه می باشد. این مقاله درصدد بررسی و شناسایی نمادهای فرهنگ و هویت قومی و ملی در ادبیات محلی منطقه ممسنی از توابع استان فارس می باشد. هدف آن نشان دادن عناصر محوری و نمادین قومی و ملی در ادبیات محلی جامعه مورد مطالعه است. مطالعه به شیوه اسنادی و تحلیل محتوای کیفی ادبیات محلی سنتی و معاصر ممسنی انجام شده است. ادبیات سنتی موجود منطقه ممسنی، که به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل می شود، در بعد محلی و قومی؛ ویژگی هایی چون شور و احساس، حماسه و رادمردی، سیمای طبیعت، مرثیه ها و سوگ سروده ها را در بر دارند. ترکیب واژگان ادبیات محلی منطقه ممسنی به گونه ای است که هویت محلی ویژه ای را متبلور می سازد. این شیوه بروز هویت، تحت تاثیر عناصر و شرایط طبیعی است، به گونه ای که نام های طبیعی و محلی بسیاری در این ادبیات وجود دارد. این نام ها نشانگر ساختار اجتماعی، بوم شناسی و حتی ابزارها و ادوات زندگی می باشند. در پیوند ادبیات محلی و هویت قومی و ملی جامعه مورد مطالعه، نوعی تبارشناسی تاریخی عجین با حماسه های تاریخی (به ویژه ابزارهای حماسی) محلی و قومی و همچنین علاقه و گرایش ژرف به طبیعت را می توان دنبال نمود. پیوند با سرزمین، اعم از سرزمین محلی و سرزمین ملی که به عنوان یکی از نشانگرهای هویت در مطالعات جامعه شناختی شناخته می شود، در ادبیات محلی مردم ممسنی ژرف و فراگیر است. در هر دو دسته ادبیات محلی شامل ادبیات محلی گذشته و ادبیات محلی دهه های اخیر، نمادهایی از فرهنگ محلی و دلتنگی نسبت به عناصر و ویژگی های آن وجود دارد.
  کلیدواژگان: فرهنگ قومی، فرهنگ ملی، ادبیات محلی، ادبیات شفاهی، نمادهای فرهنگی، قوم لر، ممسنی، فارس، ایران
|
 • L.Rahbari Page 13
  Structuralists claim that there is a common mental structure shaping rite of passage in all primitive societies around the world. This stable pattern does not change in form but undergoes some alterations in its content. This article shows that the myth of Zaal follows the same pattern that the rite of passage does. Zaal takes part in a rite in which learns metaphysical lessons from his tutor Simorgh; like the primitive Chosen One, Zaal reaches a new status of wisdom and ability in his society after going through the rite of passage. His rite also includes participation of heavenly creatures like Simorgh. Zaal gains witchcraft and healing abilities once he abandoned badness and tended to Goodness and consequently gained Farrah and became a divine being as result of the above-said tendency. This article tries to picture that the narrative pattern of the Zaal myth is very much similar to the rite of passage structure in the primitive societies.
  Keywords: divine, Farrah, metaphysical, myth of Zaal, rite of passage, Simorgh, Shāhnāmeh, structuralism, the chosen One
 • V.Riyahi, A. Abedini Rad Page 29
  Treatment of contemporary Centralized governments with nomads is not based on the developmental perspective but mainly on political one.The changes in tribal community of Iran within the recent decades caused settlement and permutation of these communities, cultural changes; cultural transposition, cultural conflicts and the elimination of subcultures by settled nomads are sensible and obvious. Issues such as abandonment of ancient culture,for getting of cultural traditions and cultural effects, and replacing of the culture of sedentary people are among main effect of settlement of nomads. This paper aims to examine the cultural reflections of settled Nomads in Kohgilouyeh and Boyerahmad Province and variations of these nomads before and after the settlement in Pakūh, Mansūrābād and Kalāghneshīn in Kohgilouyeh and Boyerahmad Province. The method of research applied in this study is based on the descriptive-analytical methods that examine the dimensions of language and literature, art, media, religion and customs and tribal and kinship system. Statistical society shows that Nomads settled down in three villages of Kalāghneshīn, Pakūh, Mansūrābād. Sample society includes 80 households.Based on the findings of this study, the settled Nomads have changed their values and cultural beliefs and of the inhabitants of the said places.Despite therelative improvement in access and the use ofcultural factors - especially the media -many of the past values, beliefs and cultural aspects have been abandoned and replaced due to sedentary living, with urban and rural cultures. Nomads who settle down near the villages or urban centers, have access to more cultural services and in result their own culture is forgotten and replaced by new ones, these cultural changes are prominent among these nomads. Considering the fact that these cultural, traditional and beliefs change among nomad’s communities, it is necessary to pay special attention to these communities in order to maintain and strengthen of cultures and subcultures and revival of traditional culture in these areas.
  Keywords: Nomads settled, cultural changes, Kohgilouyeh, Boyerahmad province
 • F.Sharifiyan, L.Ardebili Page 48
  This paper explores conceptualizations that are reflected in the use of the Persian expressions that include the body part “del” (heart)and other internal body organs. By examining a number of expressions from Modern Persian and also from Persian literature, the paper shows how the examined body parts provide a basis for conceptualizing a wide range of cognitive notions and personality traits. The paper begins by a discussion of today literature on the use of human body in human conceptualization. This is then followed by a brief description of the Persian language. The later sections of the paper present the main analysis of del in Persian, a brief exploration of del in Persian literature, and finally a discussion on the historical contexts of the conceptualizations of del.
  Keywords: del, Persian language, literature, cultural conceptualization, cognitive semantics
 • Mona Asgaryani Page 63
  Background And Objective
  Tureh is a folkloric performance of north of Khorasan which for the time being has lost its main function in the agricultural community and transformed to an entertaining form. Therefore, this study is a reference to indigenous tradition and a dynamic research in order to behave as a means of a mass medium that enjoys interactive art. It’s interactivity would ensure the social health of the community specially when specially all other means of the mass media fail to focus on audience-orientation.
  Materials and Methods
  This research was done through a multiplex of methods including data gathering methods such as interview, observation and collecting the existing evidence and documents in verbal culture. Thus, based on a qualitative method and the progressive paradigm, Tureh has been studied and interpreted.
  Result
  The findings prove that the social health emerged has been generated from Tureh.
  Conclusion
  Tureh is a flexible, simple, multi-dimensional and rustic art, which with its interactive nature can be a means of mass media that stands in the middle of an axis whose one end is entertainment and the other end usefulness. In addition, this performance creates a joyful, satirical and relieving environment in which Tureh actors and audience are interactively activated in the dispersion of colloquial situations, dance, acrobatics, music, etc.Finally, such an atmosphere is also involved in the daily life in such an extent that even promotes the social heath.
  Keywords: Tureh, communicative art, show, communication, social well, being
 • Jalal Rafifar, Hamid Reza Ghorbani Page 83

  About 12000 years ago, some parts of the world faced fundamental changes in subsistence strategies of some Foragers groups and societies because of different variables. Such an event with South-western Asia leadership is an indicator of genesis, sustaining and ever-increasing process of Sedentarism, domesticated animal raising, cultivation etc. Appearance of the above-mentioned phenomena has been continuously transferring from one region to another according to researches, studies and new discoveries. Such findings have seriously affected the related justifications and explanations of entering the Neolithization. That is why the scholars studied and examined the proposed assumptions based on the new findings in one hand; and they attempted to suggest new assumptions based on the new discoveries, on the other hand. Pre-agriculture communities and groups archeology depends highly on ethnology and the related sciences, especially for understanding the hunter-gatherer societies and their transformation into the sedentary and cultivator’s societies. When the pre-historians and ethnologists study the effective factors in the late Epipaleolithic or early Neolithic phases, in fact they are generally trying to identify them evolutionary through the stylish-narrative framework. At global level, Neolithization has been treated from different approaches including ideological behaviors, environmental, population, economic, social, cognitive, technological and cross-cultural comparisons as well as in the light of archeological researches and ethnographic observations. This article aims to classify, explain and describe briefly such researches in the framework of the historical-cultural, processual and postprocessual conceptual approaches.

  Keywords: Neolithization, South, west Asia, Ethnology, Archaeology, Historical, Cultural, Processual, Postprocessual
 • Farzaneh Goshtasb Page 124
  The ritual term means a word which implies to a religious ceremony or its components. In this article, meaning, synonymous words and rituals related to three ritual words, Havzoru, Shesha and Shovgira will be discussed based on library research and the author’s field studies.Havzoruis one of the greatest celebrations of ancient Iran which is held on the sixth day of the Persian month Farvardin. Zoroastrians of Yazd name this celebration Havzoru, Zoroastrians of Kerman call itArvedāru and Parsis of India name it the ceremony of “Khurdad-Sal”. In Islamic writings, sixth day of Farvardin is called NowrouzBuzurg (Great Nowrouz), it is named in old Iranian calendar Khordādrūz and is a very important day in the Zoroastrian tradition.Shesha, in the Zoroastrian dialect, is the name of Sabzeh (sprouted wheat grass) which is planted for GahanbārCeremony and death rituals. This Sabzeh is grown on the earthenware jars or in the ruzin/rodin plate and is different from the grass plot of Nowrouz.The other ritual term which is reviewed in this article is Shovgira which is also called in the Zoroastrian texts and folklore Ashodad, Jamah, Sedr/Sedrah, Chelwar and Shiyav, which is a piece of white cloth that is consecrated in honor of the departed at the ceremony on the third day after death and is usually given to charity.
  Keywords: The Zoroastrian rituals, Havzoru, Sabzeh, Great Nowrouz, Ashodad
 • Ebrahim Maleki Page 135
  This research has examined 10,000 proverbial idioms in the Kurdish Language, focusing on two dialects of southern Kūrmānji (Sūrānī) and Kermāshānī –Lorī–, of which 200 ones idioms were specifically related to women. Then, the nominated proverbs were categorized through qualitative method and Qualitative Content Analysis based on social attitudes toward women in each proverb in order to identify the existing attitudes toward women and their social position in the community. The results claim that most of the idioms convey a negative attitude toward women; consequently sexist clichés and language can be easily seen. It is also understood that their scope, gravity and application are impacted by the economic infrastructure, i.e. the livelihood and production within the masculine society. For example, peoples’ lifestyle –whether urban or rural- as an infrastructure has had an instrumental hand on their application and large numbers of anti-woman proverbs in rural areas than the urban ones.
  Keywords: adage, Kurdish language, folklore
 • Asgharmirfardi, Reza Dehbanipour Page 164
  Literature of each society represents its ethnic and cultural contexts. This paper studies the ethnic and national culture andidentity symbols in local literature of Mamasani's Region (in Fars Province of Iran). Its aim is to illustrate the critical and symbolic elements of ethnic and local culture in the local literature. This study has been done via documentary and qualitative content analysis. The local literature of this society, locally and ethnically, has some traits such as passion and sensation, epic, natural feature and lamentation. These literatures indicate the special local identity. This manner of identity presentation is affected by natural conditions and elements, so that there are many local and national names in these literatures. These names are the indicators of social structures, ecology and life tools. A kind of historical genealogy that is accompanied by local and ethnic historical epics (especially epic tools), and also deep interests to nature can be found. Connection to lands either local or national that is known as one of the ethnic indicators in sociological studies is intensive. There are some symbols of local culture and nostalgia to its elements and traits in both current and past local literature.
  Keywords: ethnic culture, national culture, verbal literature, culturalsymbols, Mamasani, Fars Province, Iran