فهرست مطالب

خشک بوم - سال یکم شماره 3 (بهار 1390)

نشریه خشک بوم
سال یکم شماره 3 (بهار 1390)

 • تاریخ انتشار: 1390/04/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمید بابایی، شهاب عراقی نژاد، عبدالحسین هورفر صفحه 1
  هدف از این تحقیق، تجزیه و تحلیل ارتباط بین رخداد خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه ی آبخیز سد زاینده رود با استفاده از متغیر های مربوط است. شاخص های بارش استاندارد و ذخیره ی آب سطحی به ترتیب برای بررسی تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیکی استفاده گردید. بررسی خشکسالی در حوزه، وقوع این پدیده را در سال های مختلف در طول دوره ی آماری نشان داد. به طوری که مقیاس زمانی 12 ماهه شاخص بارش استاندارد، وقوع خشکسالی شدید را در سال آبی 1379-1378 در تمامی سطح حوزه نشان داد. نتایج بررسی شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی همچنین نشان داد که شدیدترین خشکسالی در فاصله زمانی آبان 1377 تا شهریور 1379 رخ داده است. افزون بر آن، بررسی ارتباط بین خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیکی نشان دهنده ی وجود فاصله ی زمانی در تشخیص خشکسالی به وسیله ی این دو شاخص بوده، به طوری که فاصله ی زمانی خشکسالی های شناسایی شده بین 3 تا 11 ماه و با میانگین 7 ماه متغیر است.
  کلیدواژگان: خشکسالی، شاخص بارش استاندارد، شاخص ذخیره ی آب سطحی، زاینده رود
 • محمد هادی راد، محمد علی مشکوه، مهدی سلطانی، محمدرضا میر جلیلی صفحه 14
  گیاه سیاه تاغ(Haloxylon aphyllum) به عنوان یکی از مهمترین گونه های مورد استفاده در تثبیت ماسه های روان و بیابان زدایی، در سطح وسیعی از اراضی بیابانی ایران کاشت شده است. توجه به نیاز های این گیاه، ازجمله نیاز آبی آن، برای استقرار و پایداری بلندمدت، امری ضروری است. در این تحقیق عکس العمل اجزاء زیست توده، نسبت شاخه به ریشه (S/R)، حجم تاج پوشش گیاه و در نهایت نیاز آبی آن، در شرایط طبیعی با استفاده از لایسیمترهای وزنی و زهکش دار و در سه تیمار رطوبتی شامل 100 % ظرفیت زراعی (بدون تنش)، 35% ظرفیت زراعی (تنش نسبتا شدید) و 15% ظرفیت زراعی (تنش بسیار شدید) درطول مدت سه سال و در شرایط اقلیمی فراخشک سرد در محدوده ی شهر یزد، مورد بررسی قرار گرفت. پس از استقرار درختان در لایسیمترها، نسبت به اعمال تیمار های رطوبتی در قالب طرح پایه ی کاملا«تصادفی با سه تکرار اقدام گردید. آب مورد نیاز برای رسیدن به رطوبت مورد نظر، به روش توزین لایسیمترها و استفاده از TDR به صورت هفتگی در اختیار گیاهان قرارگرفت. برای تعیین میزان تبخیر و نقش آن در تبخیر و تعرق گیاه، از لایسیمتر بدون پوشش گیاهی استفاده گردید. نتایج به-دست آمده نشان داد که وزن خشک زیست توده تولیدی و نسبت شاخه به ریشه با کاهش میزان رطوبت خاک، کاهش یافت (P<0.001). اختلاف معنی داری میان حجم تاج پوشش تیمارهای مختلف مشاهده نگردید. محاسبه ی مقدار تولید به ازای مصرف هر واحد آب نشان داد که هر اصله درخت بالغ سیاه تاغ برای رشد مطلوب، به طور میانگین سالانه نیاز به 4/2 متر مکعب آب دارد.
  کلیدواژگان: تاغ، نیاز آبی، تنش خشکی، زیست توده، نسبت شاخه به ریشه
 • زهره رفیعی مجومرد، غلامرضا زهتابیان، علی طویلی، مهران کیانی راد صفحه 24
  با مدیریت درست آب و خاک و استفاده از فن آوری نوین می توان از بارندگی های پراکنده و سایر منابع محدود آب در مناطق خشک و نیمه خشک در امر حفظ و ذخیره آب در خاک استفاده کرد. از جمله این اقدامات استفاده از کمپوست، کودهای آلی و تغییر در خصوصیات فیزیکی خاک با استفاده از اصلاح کننده های مختلف مانند پلیمرهای سوپرجاذب است. در این تحقیق اثر اصلاح کننده های فیزیکی خاک شامل پلیمر جاذب رطوبت در چهار سطح (0، 1، 2 و 3 درصد وزنی) و کمپوست در چهار سطح (0، 5/0، 1 و 5/1 درصد وزنی) در شرایط مزرعه و به صورت گلدانی بر روی ویژگی های رویشی سیاه تاغ مورد ارزیابی قرار گرفت. ویژگی های مورد ارزیابی شامل میزان نیاز آبی گیاه، ارتفاع، طول میان گره، قطر یقه، پنجه زنی، وزن تر و خشک ساقه و ریشه بودند. نتایج نشان داد که سطوح مختلف تیمارهای کمپوست و پلیمر به کار رفته در این تحقیق موجب افزایش جوانه زنی بذرهای و سیاه تاغ، استقرار آن ها و بهبود صفات مورد بررسی در مقایسه با شاهد شدند. اثر ماده ی اصلاحی کمپوست و پلیمر روی مهمترین صفت مورد بررسی (نیاز آبی گیاه) اختلاف معنی داری را نسبت به شاهد نشان داد. حداکثر عملکرد ماده ی تر و ماده ی خشک و رطوبت نگهداری شده در خاک مربوط به تیمار 3% پلیمر در 5/1% کمپوست بوده و حداقل آن مربوط به تیمار شاهد با سطح صفر درصد ماده ی اصلاحی مشاهده شد. کمپوست در مقایسه با پلیمر در افزایش میانگین صفات اندازه گیری شده نقش موثرتری داشت هر چند که استفاده باهم این دو، نتایج بهتری را نشان داد.
  کلیدواژگان: اصلاح کنندهای خاک، پلیمر سوپرجاذب، کمپوست، سیاه تاغ، نیاز آبی، ویژگی های رویشی
 • جلیل سرهنگ زاده، احمد رضا یاوری، محمود رضا همامی، حمیدرضا جعفری، بهمن شمس اسفند آباد صفحه 38
  کل و بز (Capra aegagrus)به عنوان شاخص ترین پستاندار مناطق کوهستانی ایران در بسیاری از زیستگاه های ایران پراکنش دارد.با این وجود، مطالعه ی چندانی درزمینه روابط متقابل این گونه و زیستگاه آن صورت نگرفته است. از طرفی در منطقه حفاظت شده کوه بافق این گونه یکی از منابع غذائی اصلی برای گونه به شدت در خطر انقراض یوزپلنگ ایرانی و پلنگ (در خطر انقراض) به شمار می آید. مدل های مناسب بودن زیستگاه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل های آماری چند متغیره، ارتباط بین حضور گونه و متغیرهای محیط زیستی را بررسی می کنند. این مدل ها امروزه به عنوان ابزاری در اختیار زیست شناسی حفاظت قرار گرفته و نتایج آن کاربرد زیادی در برنامه ریزی های گوناگون مدیریتی به منظور حفاظت و احیای جمعیت های گونه های حیات وحش دارد. به همین خاطر در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل فاکتور آشیان اکولوژیکی و جمع آوری داده های میدانی ومقایسه ویژگی های اکولوژیکی نقاط حضورگونه(ثبت 258 نقطه حضور به روش نمونه برداری تصادفی با طبقه بندی متناسب درهفت مسیر نمونه برداری در قسمت های مختلف منطقه) با ویژگی های اکولوژیکی منطقه، مدل مناسب بودن زیستگاه کل و بز در منطقه حفاظت شده کوه بافق با مساحت 88528 هکتار تهیه شد. نتایج نشان می دهد که در فصل زمستان مولفه های منابع آب، شیب، مناطق صخره ای، پوشش گیاهی، جهت جغرافیایی و عوامل انسانی (جاده ها) نقش بسیار مهمی در تعیین مناسب بودن زیستگاه کل و بز دارند. همچنین 27379 هکتار (93/30 درصد) از وسعت منطقه زیستگاه مطلوبی برای کل و بز با در نظر گرفتن مدل طراحی شده است. در تحلیل فاکتور آشیان اکولوژیکی، مقدار محاسبه شده کنارگی (053/1) نشان دهنده آن است که کل و بز مجموعه شرایط محیط زیستی بالاتر از شرایط میانگین منطقه را ترجیح می-دهد و میزان تخصص گرایی (007/5) نشان دهنده آن است که این گونه به دامنه محدودی از شرایط محیط زیستی منطقه وابسته است و در استفاده از منابع زیستگاه تخصصی عمل می کند.
  کلیدواژگان: کل و بز، مدل مطلوبیت زیستگاه، تحلیل فاکتور آشیان اکولوژیکی، بافق
 • زینب سلیمانی، اصغر مصلح آرانی*، حمید سودایی زاده صفحه 51

  در این تحقیق پاسخ سه گونه کهور دره ای، سمر و کهور ایرانی به تنش شوری در مراحل جوانه زنی و دانه رستی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی جوانه زنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار و سطوح شوری 0، 5/2، 5/8، 14 و 20 دسی زیمنس بر متر استفاده شد. درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن تر ریشه چه و ساقه چه و همچنین میزان پرولین، کلروفیل و قند های محلول اندام های هوایی دانه رست ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش شوری درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن دانه رست ها به طور معنی داری در هر سه گونه کاهش می یابد. بیشترین مقدار این شاخص ها در شاهد و کمترین آن در شوری 14 دسی زیمنس بر متر مشاهده شد. در شوری 20 دسی زیمنس بر متر جوانه زنی مشاهده نشد. گونه ی سمر نسبت به کهور دره ای و کهور ایرانی به ترتیب 12 و 2 برابر از سرعت جوانه زنی در تیمار های شوری برخوردار است. سمر به طور معنی داری در همه تیمار ها به جز 14 دسی زیمنس بر متر از درصد جوانه زنی و طول ریشه چه بیشتری نسبت به دو گونه دیگر برخوردار بود. نتایج همچنین نشان داد که با افزایش شوری، میزان پرولین به طور معنی داری در دانه رست ها هر سه گونه افزایش می یابد. سمر نسبت به کهور دره ای و کهور ایرانی به ترتیب 3 و 5/3 برابر مقدار پرولین بیشتری در تیمار های شوری نشان داد. با افزایش شوری میزان قند های محلول در سمر به ترتیب 8 و 10 برابر بیشتر از دانه رست های کهور دره ای و ایرانی افزایش یافت. مقدار کلروفیل نیز با افزایش شوری به طور معنی داری در هر سه گونه کاهش یافت. سمر نسبت به دو گونه ی دیگر (به جز در شوری 5/8 دسی زیمنس بر متر) به طور معنی داری بیشترین مقدار کلروفیل را در تمام تیمار ها نشان داد.

  کلیدواژگان: پرولین، جوانه زنی، شوری، کهور
 • پژمان طهماسبی، مجتبی مقصودی مقدم، عطاالله ابراهیمی، حمزه علی شیرمردی صفحه 63
  تعیین گونه ها و ویژگی های شاخص گیاهی علاوه بر تخمین خصوصیات اکولوژیکی مراتع به ویژه مراتع خشک و نیمه خشک، راهکاری مناسب برای اصلاح و احیاء مراتع استپی از طریق معرفی گونه ها با ویژگی های مرتبط با هر منطقه، به شمار می آید. به همین منظور این مطالعه در سه نوع مدیریت قرق، چرای متوسط و چرای آزاد با شدت سنگین در منطقه نیمه استپی بروجن انجام شد. نمونه برداری از درصد پوشش گونه های گیاهی در10 پلات مستقر شده در طول 3 ترانسکت (در کل 90 پلات در طول 9 ترانسکت) در هر منطقه چرایی به روش تصادفی- سیستماتیک صورت گرفت. ویژگی های گیاهی مورد بررسی شامل فرم های رویشی (گندمی یکساله، گندمی چند ساله، پهن برگ یک ساله، پهن برگ چند ساله و بوته ای)، شکل های زیستی رانکیائر (فانروفیت، اپی فیت، کامفیت، همی کریپتوفیت، ژئوفیت یا کریپتوفیت، تروفیت و هیدروفیت)، ساختار پوشش (طوقه ای، نیمه طوقه ای، راست) و خوشخوراکی گونه ها (کلاسI (خوشخوراک)، کلاس II (مطلوب) و کلاس III (غیر خوشخوراک)) و ارتفاع گیاهان بود. برای تعیین گونه های شاخص مقاوم به چرای حیوانات و بررسی تغییر در خصوصیات پوشش به ترتیب از تحلیل گونه های شاخص و رج بندی مقیاس بندی چندبعدی غیرمتریک استفاده شد. نتایج تحلیل گونه های شاخص نشان داد که برای قرق بلندمدت 16 گونه و قرق کوتاه مدت 8 گونه و منطقه چرای آزاد 4 گونه به عنوان گونه های شاخص وجود دارد و ویژگی های شاخص منطقه قرق شامل همی کریپتوفیت ها، کریپتوفیت ها، گندمی چندساله و گیاهان کلاس I؛ ویژگی های شاخص منطقه با شدت چرای متوسط شامل پهن برگ یکساله، گندمیان چندساله کوتاه، گیاهان علفی با ساختار پوشش راست؛ و ویژگی های شاخص منطقه با چرای سنگین شامل گندمیان یکساله، تروفیت ها، گیاهان با ساختار پوشش طوقه ای و کلاس خوشخوراکی III بود. نتایج بیانگر این موضوع است که چرای حیوانات با تغییر در گونه های گیاهی شاخص مناطق مختلف، موجب تغییر در ترکیب ویژگی های گیاهی شده و بر این اساس می توان با تعیین ویژگی های شاخص گیاهی منطقه مورد نظر به شدت های چرایی اعمال شده نیز پی برد، با این وجود باید همزمان از چندین گونه و ویژگی شاخص برای تخمین شرایط موجود استفاده نمود.
  کلیدواژگان: استپی، تحلیل گونه های شاخص، تحلیل مقیاس بندی چندبعدی غیرمتریک، فرم های رویشی، ترکیب گیاهی
 • احمد فتاحی، سعید یزدانی صفحه 76
  منابع آبی با توجه به تقاضای رو به افزایش و استفاده های متفاوت از آن به شدت تحت فشار بوده و استفاده آب توسط یک بخش از استفاده کنندگان بر امکان استفاده بخش دیگر تاثیر گذاراست، از این رو، مدیریت منابع آب و تخصیص بهینه آن از اهمیت روزافزونی برخوردار است. بدون تردید یکی از مهم ترین ابزارهای تخصیص بهینه ی منابع آب، ارزش گذاری اقتصادی است که راهبرد توسعه ی بلندمدت آب کشور نیز بر آن تاکید دارد. از آن جا که تصمیم گیری و تخصیص بر اساس مقدار ارزش اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر جنبه های خرد و کلان اقتصاد کشور باقی می گذارد، لازم است که در انتخاب روش و اجرای آن دقت زیادی به کار گرفت. هدف از این مطالعه، برآورد ارزش اقتصادی آب از دیدگاه تقاضاکننده با استفاده از برآورد تابع تولید در محصول پسته و تعیین ارزش اقتصادی آب دردشت یزد- اردکان می باشد. به این منظور، در سال زراعی 1388-1387، به روش نمونه-گیری تصادفی با طبقه بندی متناسب 154 باغدار پسته متناسب با حجم نمونه انتخاب، و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه تهیه گردید. با توجه به معیارهای اقتصاد سنجی، تابع تولید ترانسلوگ به عنوان تابع برتر شناخته شد. نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی آب در پسته به ازاء هر متر مکعب معادل 310 ریال است. همچنین ارزش کل آب های زیرزمینی در این منطقه، 109 میلیارد ریال برآورد گردید.
  کلیدواژگان: ارزش اقتصادی، آب زیرزمینی، مناطق خشک
|
 • H. Babaei, S. Araghinejad, A. Horfar Page 1
  The objective of this study was to analyze the relationship between meteorological and hydrological droughts using related variables in the Zayandeh-Rud basin. Standardized Precipitation Index (SPI) and Surface Water supply Index (SWSI) were usede to evaluate the temporal and spatial variations of meteorological and hydrological droughts were used. Drought monitoring in the basin shows that the phenomenon has occurred in different years during the statistical periods. Andysis of the 12-months time scale of SPI proves the occurrence of the main drought in all of the basin area during the period of 1999 to 2001. The hydrological drought analysis also shows that the most severe drought has occurred between October 1998 to September 2001. Moreover، analysis of the correlation between meteorological and hydrological droughts indicates a difference in start time of droughts diagnosed by using these tow drought indices. However، this lag time is varied on average of 7 months with a variation of 3 to 11 months.
  Keywords: Drought, Standard Precipitation Index, Surface Water Supply Index, Zayandeh Rud
 • M. H. Rad, M. A. Meshkat, M. Soltani, M. R. Mirjalili Page 14
  Saxual (Haloxylon aphyllum) as one of the main species used in the sand fixation and desertification projects can be grown in a wide range of desert soils in Iran. Considering the ecological needs of plants, including water requirements for establishment and long-term stability, is essential. In this research, biomass (shoot and root), shoot to root ratio (S/R) and canopy size were determined under different soil moisture regimes. One year old plants grown in drainage and weighting lysimeters in natural condition were subjected to three soil moisture regimes, viz. well- watered (100%), low- watered (30%) and less- watered (15%) of total field capacity. For determining the evaporation rate and its role in crop evapotranspiration, a lysimeter was used without vegetation. Water requirement content to reach the soil moisture to optimum level, provided by weighting of lysimeters and use of TDR, weekly. Biomass rate and ratio of shoot to root decrease significantly (P<0.001) with a reduction in soil water content. The effects of different treatments on canopy size were not significantly different. Calculating of the amount of the plant production per unit of water consumpted showed that black saxual (Haloxylon aphyllum) trees, need to 2.4 m3 water for optimal annual growth.
  Keywords: Haloxylon aphyllum, Water requirements, Drought stress, Biomass, Shoot to Root ratio (S, R)
 • Z. Rafiee, G. R. Zehtabian, A. Tavili, M. Kianirad Page 24
  The limited water resources and available precipitations can be used in water storage process using modern and convenient water and soil management, such as compost, organic fertilizers, and polymers. In this study, the effect of physical soil amendments using superabsorbent polymer (in the four levels of %0, %1, %2, %3), and compost (in the four levels of %0, %0.5, %1, %1.5),on Haloxilon aphyllum plants.in the field condition by means of pots was assessed. The values of different traits including plant height, plant fresh and dry weights and root weight, internodes length and collar diameter were measured. The experiment was completely randomized design (16 treatments and four replications). In comparison with unamended soil, the compost-polymer amended soil showed promoted emergence, establishment and enhanced measured traits in plantlets. Values of plant water requirement index were significantly different compared to the control soil treatment. In Comparison with polymer amendment, the compost amendment shows more enhancements in the average values of the measured traits. However application of both amendments brought about greater results.
  Keywords: Soil amendment, Superabsorbent polymer, Compost (SAP), Haloxylon aphyllum, Water requirement, Growth quality
 • J. Sarhangzadeh, A. R. Yavari, M. R. Hemami, H. R. Jafari, B. Shams Esfandabad Page 38
  Wild goat (Capra aegagrus), the most typical species in the mountain area, is distributed in Iran. However, in arid regions, there are not any researches on the interrelationship of its species and habitat. In the Kuh-e-Bafgh protected area, wild goat is one of the main food sources for Iranian Cheetah (Acinonyxjubatus venaticus) (highly endangered species) and Leopard (Pantherapardus) (Endangered). The habitat suitability modeles investigate using Geographical Information System (GIS) and multivariable statistical analysis to study relationship between species presence and environmental variables. These models are used in Conservation Biology and results to the habitat suitability models have a major role in management of conservation programs and restoring of populations of wildlife species. Therefore, in this study,using Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) and field observations and comparison of ecological characteristics of presence area of species (recorded 258 points presence wild goat in a random sampling method with commensurate classification, through the seven transects in different parts of the study area) with the ecological characteristics of the study area, habitat suitability model was prepared and mapped for the wild goat in the Kuh-e-Bafgh protected area with an area of 88,528 hectares. Results indicate that in the winter water resources, slope, aspect rocky areas, vegetation, and human variables (roads) have a major role in wild goat habitat suitability. The model was classified 27,379 hectares (%30.93) of the protected area as suitable areas for wild goat. In ecological Niche Factor Analysis (ENFA), the amount of marginality (1.053) indicate that the wild goat preferes the environmental conditions above the regional average. The amount of specialization (5.007) indicates that these species are dependent on the limited range of environmental conditions.
 • Z. Soleimani, A. Mosleh Arany, H. Sodaeizadeh Page 51

  In this study, responses of three prosopis species to salinity stress in two life cycles (germination and seedling). In order to investigate the effects of salinity stress to germination, the experiment carried out based on the completely randomized design with 3 replicates and different salinity levels (0, 2.5, 8.5, 14 and 20 ds/m). Germination rate, germination percentage, roots and shoot length and weight in seeds and the amount of proline, sugar and chlorophyll in seedlings stage were measured. In the habitat of the species, seasonal changes of Na and K content of leaves were measured. Results showed that the germination rate, germination percentage, roots and shoot length and weight decreased in all species with increasing salinity stress. The highest and lowest germination characteristic accured in control and 14 ds/m treatments, respectivly. No germination occurred in salinity of 20 ds/m. P. juliflora and P. koelziana showed the highest germination rate in all treatments. P. juliflora showed the highest germination percentage and root length (except in 14 ds/m) of salinity. Results also showed that the salinity caused the accumulation of proline in all species. P. juliflora and then P. koelziana showed the highest accumulation of proline and sugar. The amount of sugar decreased in P. cineraria by increasing salinity. Chlorophyll decreased in all plant by increasing salinity stress and P. juliflora did better compare to two the others plants. Compared to P. cineraria and P. koelziana, P. juliflora accumulated highest Na and K. In summer, the accumulation of these ions in P. juliflora were higher than the other seasons. It can be concluded that although P. juliflora is a suitable plant for plantation in arid lands, great care should be taken for places that endemic plants are able to regenerate or plantation of them is easy.

  Keywords: Proline, Germination, Salinity, Prosopis
 • P. Tahmasebi, M. Magsoudi Moghadam, A. Ebrahimi, H. A. Shirmardi Page 63
  Identifying indicator species and plant functional trait facilitate predicting ecological characteristics of arid and semi-arid ecosystems and help managers to introduce appropriate plant species in order to rangeland management reclamation. This study focused on indicator species related to three grazing regimes (exclosure, moderate and high grazing intensity) in steppic rangelands of Borojen, Chaharmahal and Bakhtiari province. Sampling was according to a random-systematic method in which the cover of plant species estimated within 10 plots established along three transects in each grazing regime. Plant traits include growth forms (annual forb and grass, perennial forb and grass and shrub), life form (Terophytes, hemi- cryptophytes, cryptophytes, chamaphytes and phanerophytes), vegetation structure (Rosette, semi-rosette and erect), plant palatability (Class I, II and III) and plant height. In order to identify indicator species and examine of changes in plant community composition, we used indicator species analysis and non-metric multidimensional scaling. Results of indicator species analysis showed that 16, 8 and 8 indicator species were identified for exclosure, moderate and high grazing intensity regimes, respectively. There were also indicator functional traits for each grazing regime including hemi-cryptophytes, cryptophytes, perennial grass and palatable plant class I was related to exclosure, annual forb, perennial grass and erect forb related to moderate grazing and finally annual grass, therophytes, rosette and palatability class III related to high grazing intensity. Results indicate that grazing was responsible for changes in indicator species and finally resulted in a significant shift in community wide trait composition. As a consequence grazing regimes can be identified using indicator species, however, several species and functional traits indicator should be into account.
  Keywords: Indicator species analysis, Non, metric Multidimensional scaling, Plant traits, Steppic Rangelands, Borojen
 • A. Fatahi, S.Yazdani Page 76
  Increasing demand and various uses of water resources has increased pressure on water resources. In addition, water use by one group of users has affects on usage possibility of other groups, so water resources management and its optimal allocation is very important. Undoubted, one of the most important tools for optimal allocation of water resources is economic valuation that emphasized in long-run development guidelines of water. Since decision making and allocation base on economic value amount have remarkable affects on micro and macro economic aspects of country, choosing the precision to choose method and its implementation is necessary. So, the aim of study, estimating water economic value in agricultural sections using production function approach in the Yazd-Ardakan plain. It illustrates departure in results providing inappropriate selection of functional form. Necessary data were collected from farmers with 154 questionnaires by stratified random sampling method. Next, various forms of production functions were estimated. Using econometric criterions, Translog production function was chosen for pistachio as best forms. Water economic value calculated for this crop is 310 Rial per cubic meter. Thus, total economic value of Water in this plain was estimated 109 milliard Rials.
  Keywords: Economic value, Groundwater, Arid land