فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 18، بهار و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/08/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مسعود تقوایی، اصغر ضرابی، حبیب احمدی، حسن بیک محمدی، بهنام مغانی رحیمی صفحه 1
  با گسترش کالبدی و جمعیتی شهرها، میزان جرم و بزه نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این افزایش در کشور ایران، به ویژه در کلان شهرها، چشمگیر بوده است.افزایش بزه و جرم در کلان شهر شیراز نه تنها سیستم قضایی را با چالشی بزرگ روبرو نموده، بلکه از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی تنش زا و مخاطره آمیز بوده و هزینه های مادی و معنوی گسترده ای بر دوش جامعه نهاده است. از آن جا که شهر شیراز به عنوان متروپل جنوب، از این حیث در رده بالایی قراردارد، دراین پژوهش، ضمن بررسی پراکنش فضایی جرم وبزه و شناسایی مکان های بحران خیز در بین مناطق و نواحی شیراز به ارزشیابی شرایط محیطی شهر در میزان جرم و بزه پرداخته شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که برای جمع آوری داده ها از روش های اسنادی، پیمایشی، تحلیلی و علی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمام زندانیان زندان های پنج گانه ی شهر شیراز است و تعداد نمونه ی مورد بررسی چهارصد و پنج تن بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تراکم جمعیت در بروز جرم نقشی اساسی دارد. همچنین، بین ارتکاب جرم و ویژگی های محل جرم مانند شلوغی در برخی از جرایم مانند جرایم علیه اشخاص، تاریکی و خلوتی ارتباط معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: جرم، پراکنش فضایی، بخش مرکزی، شهر شیراز
 • محمد موسوی بایگی، بتول اشرف صفحه 27
  توفان های گرد و خاک رخدادهای طبیعی هستند که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان رخ می هند. در این پژوهش به منظور بررسی توفان های گرد و خاک به وقوع پیوسته در مشهد، طی سی سال آماری (88- 1359) ابتدا تعداد روزهای درگیر با این پدیده (روزهایی با سرعت باد بیشتر از پانزده متر بر ثانیه و دید افقی کمتر از هزار متر) شناسایی و شمارش شده و از مجموع آن ها مقادیر ماهانه برای هر سال و در نهایت، میانگین سی ساله تعداد روزهای توفانی هر ماه به دست آمد. سپس شدیدترین روز توفانی در این دوره ی آماری، به عنوان نمونه انتخاب شده و مقادیر فشار، دما ودمای نقطه ی شبنم متعلق به این روز و نیز روز قبل آن، که توسط رادیوسوند در لایه های مختلف جو ثبت شده، با استفاده از نرم افزار Digital Atmosphere روی تفی گرام پلات شده و نمایه ی قائم دما و دمای نقطه شبنم برای این روزها ترسیم گردید و کلیه ی محاسبات مربوط به شاخص های مهم ناپایداری جو روی این نمودارها انجام شد. در نهایت، برای تایید تحلیل های صورت گرفته توسط تفی گرام، تحلیل نقشه های سینوپتیکی نیز با استفاده از نقشه های هم ژئوپتانسیل سطح زمین و نیز نقشه های هم دما برای این روزها صورت گرفت. نتایج نشان داد که بیشتر توفان های مشهد در شروع فصل تابستان (خرداد ماه) و در هنگام ورود توده های هوای گرم به منطقه رخ داده و ماه های آذر و دی، کم ترین میزان وقوع توفان گرد و خاک را دارند. مقادیر شاخص های ناپایداری محاسبه شده، همگی نشان دهنده ی ناپایداری متوسط هوا در صبح روز قبل از توفان و نیز بعدازظهر روز رخداد توفان و ناپایداری شدید هوا در ساعات وقوع توفان می-باشد. به عنوان مثال مقدار شاخص SWEAT که مهمترین شاخص در ارتباط با توفان است، در روز وقوع توفان برابر 7/431 بوده که نشان از شدت بسیار بالای توفان مذکور به نسبت پتانسیل منطقه ی مورد مطالعه دارد. بررسی الگوهای سینوپتیکی روز وقوع توفان و روز قبل از آن نیز موید تحلیل نمایه ی قائم جو بوده و نشان داد که تقابل هوای گرم جنوبی با هوای سرد شمالی در روی منطقه، موجب تشکیل جبهه ی هوا و وقوع ناپایداری شدید و توفان گرد و خاک شده است.
  کلیدواژگان: تفی گرام، توفان گرد و خاک، سامانه های فشاری، شاخص SWEAT، نمایه ی قائم جو
 • محمدرحیم رهنما، محمدعلی احمدیان، محمد محمدیان صفحه 43
  شهر مشهد با دوو نیم میلیون تن جمعیت به عنوان دومین کلان شهر کشور، در حال حاضر میزبان هشتصد و بیست هزار تن حاشیه نشین است که در شصت هسته جمعیتی به وسعت 3200 هکتار به صورت غیرمجاز زندگی می کنند. کوی نه دره به عنوان محدوده ی مورد مطالعه از جمله ی این سکونت گاه های غیررسمی است که با بیست و هفت هزار تن جمعیت و وسعت هشتاد هکتار در محدوده ی منطقه ی نه شهرداری مشهد قرار داراد. هدف این مقاله تبیین موانع و مشکلات پیش روی فرایند ساماندهی کوی نه دره و چاره جویی برون رفت از وضع موجود می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با طراحی دو نمونه پرسشنامه متشکل از ساکنان محله ی(صد خانوار)، مدیران شهری(ده سازمان) صورت گرفته است، سپس اطلاعات با استفاده از برنامه های نرم افزاری SPSS، MINITAB و GIS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که ساماندهی سکونتگاه غیررسمی کوی نه دره با موانع و مشکلات متعددی از جمله نداشتن متولی مشخص، تعدد مدیریتی و ناهماهنگی بین دستگاهی، نگرش های نادرست مدیران به اسکان غیررسمی و نبود یک مدیریت واحد روبرو می باشد. از سوی دیگر، به دلیل نبود یک ارتباط تعریف شده سازمانی و هماهنگ بین شهرداری مشهد و سایر سازمان های تاثیرگذار در مدیریت شهری، ضرورت یک مدیریت واحد شهری نه تنها در حاشیه ی کوی نه دره، بلکه در کلیه ی مناطق حاشیه-نشین شهر احساس می شود.
  کلیدواژگان: اسکان غیر رسمی، مدیریت واحد شهری، کوی نه دره مشهد
 • حسن لشکری، هیوا سلکی*، فاطمه طاهایی صفحه 75

  شهر سقز به دلیل واقع شدن در یک موقعیت خاص جغرافیایی، شرایط توپوگرافی و سامانه های جوی موثر بر منطقه، شرایط زیست اقلیمی ویژه ای را به خود اختصاص داده است. به گونه ای که سرمای شدید مشکلات زیادی را برای ساکنان این شهر ایجاد می کند، لذا لزوم بررسی شرایط اقلیمی در ارتباط با طراحی جهت استقرار ساختمان تلاشی است برای کاستن مشکلات مربوط که در این ارتباط با استفاده از داده های هواشناسی سینوپتیک وضعیت زیست اقلیمی شهر سقز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد: براساس شاخص نیاز حرارتی ساختمانی مشخص گردید 7/43 درصد از مواقع سال کاملا نیاز به گرمایش مکانیکی داریم و تنها 8/20 درصد از سال، امکان بهره گیری از تابش آفتاب ممکن است. حدود 4/10 از مواقع نیز آسایش در فضاهای بسته داریم و تنها 1/11 درصد از مواقع سال آسایش کامل را دارد. به منظور بهره گیری بهینه از شرایط اقلیمی در ساختمان با استفاده از فرمول قانون کسینوس کل ساعات آفتابی در دوره گرم و سرد سال محاسبه شد، و مشخص گردید، در سقز برای استقرار بهینه ی ساختمان جهت جنوب شرقی با کشیدگی در راستای شرقی – غربی می باشد. به همین منظور این پرسش مطرح می شود؛ آیا جهات ساختمانی شهر سقز با شرایط اقلیمی منطقه همساز است؟

  کلیدواژگان: اقلیم و معماری، سقز، جهت گیری ساختمان، نیاز حرارتی
 • عزت الله مافی، مهدی وطن پرست، محمد محسن رضوی صفحه 99
  نظریه ی اکولوژی شهری، نظریه ای برای تبیین ساختار فضایی شهر است که روابط متقابل گروه های انسانی را در محیط های مختلف شهر و چگونگی جدایی گزینی های جمعیت شهر و ساخت فضاهای مورد استفاده آن ها را بررسی و تحلیل می کند. برای بحث و گفتگو در مورد اکولوژی شهر مشهد (که این مقاله در محدوده ی آن انجام گرفته است)، از تلاش های فکری مکتب شیکاگو و نظریات ساخت دوایر متحدالمرکز، ساخت قطاعی و ساخت چند هسته ای سود برده ایم. دلیل انتخاب مکتب شیکاگو، شباهت زیاد شهر شیکاگو در دهه های ابتدایی قرن بیستم با وضعیت امروز شهرهای ایران است، شباهت هایی مانند افزایش جمعیت شهری، مهاجرت های روستا شهری، افزایش نرخ جرم و جنایت، گسترش حاشیه نشینی، فرسودگی مراکز شهری، جدایی گزینی های فضایی و... برای بررسی ساخت اکولوژیک شهر مشهد از منابع مختلفی مانند داده های سرشماری سال های 1375 و 1385، داده های کاربری اراضی شهری و اطلاعات سامانه ی اطلاعات اجتماعی شهر مشهد استفاده شده است، که با استفاده از نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی روی هم گذاری و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ساخت شهر مشهد کمابیش با هر سه مدل بالا مطابقت هایی دارد، اما بیشترین انطباق با مدل ساخت چند هسته ای مشاهده شده است؛ بدین صورت که هسته ی مرکزی شهر پیرامون حرم مطهر شکل گرفته است و مرکز دوم پیرامون میدان آزادی، طبقه درآمدی بالا پیرامون مرکز دوم (با گرایش خطی به سمت مرکز اول) سکنی گزیده اند، که توسط طبقه ی درآمدی متوسط احاطه شده است و تمرکز فعالیت ها پیرامون مرکز اول است.
  کلیدواژگان: اکولوژیکی، توسعه چند هسته ای، دوایر متحدالمرکز، ساخت شهر، ساخت قطاعی، مشهد
 • عیسی ابراهیم زاده، مرتضی اسمعیل نژاد صفحه 123
  گردشگری منشوری است دارای وجوه گوناگون، که هر وجه از آن، جنبه هایی از زندگی و نیازهای جامعه ی انسانی را متاثر و مرتفع می سازد و بنا به ماهیت خود این صنعت نه تنها دارای کارکردهای متعددی است، بلکه دارای اشکال متنوعی نیز هست. در این پژوهش گردشگری استان سیستان و بلوچستان با دو رویکرد متفاوت بررسی، تلفیق و در نهایت برنامه ریزی شده است. بدین منظور ابتدا با دو روش ارزشیابی کیفی و روی هم گذاری نقشه های موضوعی طبیعی و انسانی، با استفاده از GIS این استان ناحیه بندی گردید و در تحلیل کارکردی آن هفت ناحیه ی گردشگری شناسایی شد. سپس جهت تبیین شرایط آسایش اقلیمی در هر ناحیه، یک ایستگاه سینوپتیک (همدید) انتخاب (به خاطر وجود یک ایستگاه سینوپتیک در هر ناحیه که داده های کاملی داشتند) و با روش های مختلف آسایش اقلیمی مانند؛ ترجونگ، دمای موثر، معادل دمایی و غیره در محیط نرم افزار بیوکلیما، تحلیل گردید و در نهایت تقویم اقلیمی متناسب گردشگری برای هر یک از نواحی هفتگانه، ارائه شد. نتایج حاصل از تحلیل این شاخص ها نشان دهنده ی آن است که در بین سایر نواحی گردشگری استان، ناحیه ی گردشگری چابهار از پتانسیل بسیار زیادی در توریسم زمستانی(ژانویه، فوریه و مارس) برخوردار است. در عین حال ناحیه ی گردشگری زاهدان در ماه های مهر، فروردین و اردیبهشت (اکتبر، آوریل و می) دارای شرایط مناسب زیست اقلیمی است. ناحیه ی گردشگری زابل در ماه های اسفند، فروردین و مهر (مارس، آوریل و اکتبر) از هوای مناسبی جهت مسافرت برخوردار است و همچنین ماه های فروردین، اردیبهشت، شهریور و مهر (آوریل، می، سپتامبر و اکتبر) در ناحیه ی خاش دارای شرایط زیست اقلیمی مناسبی جهت پذیرش گردشگران می باشد. در مجموع می توان گفت در بهار و پاییز نواحی شمالی استان (زابل، زاهدان و خاش) و در زمستان نواحی جنوبی استان (به طور خاص چابهار و تا حدودی سرباز و نیک شهر) شرایط آسایش اقلیمی مناسبی را به منظور برنامه ریزی های توسعه توریسم در استان دارا هستند.
  کلیدواژگان: نواحی گردشگری، شرایط زیست اقلیمی، برنامه ریزی توریسم، شاخص های بیوکلیماتیک، سیستان و بلوچستان
 • امکان سنجی و اولویت بندی گردشگری شهرستان کنگان با استفاده از تکنیک SWOT و مدل ANP (با تاکید بر گردشگری صنعتی پارس جنوبی)
  اکبر کیانی، فرضعلی سالاری سردری صفحه 146
  استقرار و توسعه ی مناطق صنعتی، تجاری و آزاد مزایای متعددی در عرصه ی اقتصادی، تجاری- بازرگانی و صنعتی به دنبال دارد. با توجه به روند توسعه ی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در دهه ی اخیر با سیاست افزایش بهره وری در حوزه ی مشترک با کشور قطر، سایر محورهای توسعه ی اقتصادی در شهرستان کنگان کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. بر این اساس اولویت-بندی مکانیسم و سازوکارهای توسعه ی پاک (CDM) و پایدار با برنامه ریزی جامع و استراتژیک جهت تنوع بخشی به فعالیت ها، حفظ محیط زیست با رویکرد توسعه ی گردشگری شهرستان کنگان ضروری است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان، شناخت و ارزaیابی توانایی های بالقوه این محدوده ی جغرافیایی در زمینه ی گردشگری؛ امکان سنجی و اولویت بندی توسعه ی گردشگری در شهرستان کنگان (راهکارها) با استفاده از مطالعات کتابخانه ای -اسنادی، بررسی های میدانی، تکنیک تحلیلی (SWOT) و مدل تحلیل شبکه ANP)) صورت گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل گردشگری شهرستان کنگان در سه وضعیت اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، اکولوژیکی در قالب تکنیک سوات (WT)، (WO)، (SO) و (ST) انجام شده که نشان دهنده ی اهمیت نقاط قوت با مجموع وزن نهایی 25/1 و عوامل داخلی (S/W)، با امتیاز وزنی کل11/2 بوده بر اساس نتایج(SWOT)، راهبردهای دفاعی (Mini-Min)، تهاجمی (بیشینه-بیشینه)، استراتژی هایST (Maxi-Min) و راهبرد انطباقی (راهبرد کمینه- بیشینه) ارائه شد. سپس با توجه به ویژگی های ANP و خصوصیات گردشگری منطقه، داده-ها و اطلاعات اولیه طبقه بندی و به دنبال آن مدل مفهومی ANP تهیه گردید. مدل ANP مبتنی بر اولویت بندی گردشگری در شهرستان کنگان شامل سه خوشه (معیار/ گروه) و یازده گزینه (زیر گروه) با استفاده از نرم افزارSuper Decisions تولید شد. داده های حاصل نشان داد که، بیشترین اولویت از نظر نوع گردشگری به ترتیب شامل؛ گردشگری تاریخی و فرهنگی (با امتیاز نرمال شده0.474) و گردشگری ساحلی (با امتیاز نرمال شده 0.236) و همچنین بیشترین اولویت از نوع مکان گردشگری (خوشه)، شهر تاریخی سیراف (با امتیاز نرمال شده 0.486)، جنگل های حرا (با امتیاز نرمال شده 0.283) و منطقه ی پارس جنوبی/ گردشگری صنعتی (با امتیاز نرمال شده 0.147) بوده است.
  کلیدواژگان: توسعه پاک و پایدار، ANP، گردشگری شهرستان کنگان، منطقه ی اقتصادی پارس جنوبی، SWOT
 • هادی اعظمی، علی اکبر دبیری صفحه 179
  تقسیمات کشوری یکی از مهمترین و موثرترین ابزارهای حکومت در سازماندهی سیاسی فضا به شمار می رود. در ایران نیز تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچکتر دارای سابقه ی دیرینه ای است و از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی (هخامنشیان) تا به امروز، برای اداره و کنترل مطلوب تر فضای سرزمین مورد استفاده قرار گرفته است. نقش و کارکرد تقسیمات کشوری و ارتباط مستقیم آن با بقاء ملی، تسهیل اعمال اراده حکومت، توسعه ی متوازن منطقه ای، و... نشان دهنده ی اهمیت تقسیمات کشوری در ایجاد بسترهای مناسب توسعه و پیشرفت کشور است. اما در ایران وجود پاره ای از عوامل تهدید آفرین در نظام تقسیمات کشوری باعث ضعف و ناکارآمدی تقسیمات کشوری موجود در عمل به وظایف خود شده است. در این میان تهدیدات اقتصادی- کارکردی و شکلی-کالبدی به دلیل نقش و کارکرد خود دارای اهمیت زیادی هستند. در این مقاله تلاش شده است که مهمترین عناصر تهدید کارکردی- اقتصادی و شکلی-کالبدی شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.
  کلیدواژگان: سازماندهی سیاسی فضا، نظام تقسیمات کشوری، ایران، تهدیدات تقسیمات کشوری
 • سید سعید رضا احمدی زاده، فاطمه حاجی زاده*، مهدی ضیایی صفحه 201

  نحوه ی قرارگیری مناطق صنعتی در مجاورت شهرها، عامل کلیدی در برنامه ریزی منطقه ای به حساب می آید و اثرات و تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی این نوع مناطق، دربرنامه ریزی توسعه ی ناحیه ای باید مورد توجه قرارگیرند. مکان مناسب برای استقرار صنایع با طیف وسیعی از عوامل روبرو است، چرا که منافع اقتصادی، اجتماعی و اثرات زیست صنایع محیطی پایدار هم زمان باید مورد توجه قرار گیرند،. تجزیه و تحلیل و ترکیب این مجموعه عوامل با استفاده از GIS امری اجتناب ناپذیر است. دراین تحقیق برای مکانیابی و ارزشیابی مکان تعیین شده از روش منطق فازی و روش AHP فضایی در محیط GIS استفاده شد. بدین صورت که ابتدا عوامل و معیارهای مناسب جهت مکان یابی شهرک های صنعتی تعیین و سپس آماده برای ورود به توابع فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط های (به ترتیب) Arc Sdm 3، Export Choice شد. پس از آن نتایج و دقت عملکرد این دو متد باCross tabulate مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفت. طی این پژوهش علاوه بر مکان یابی بهترین سایتها جهت احداث شهرک صنعتی، تائید محل فعلی منطبق بر اصول توسعه پایدار زیست محیطی، برتری و دقت الگوی فازی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. در پایان نتایج حاصل نشان می-دهد که دو الگوی فازی و AHPمورد استفاده در این پژوهش 53% با یکدیگر تطابق دارند. شهرک صنعتی فعلی براساس مکان یابی با دوالگوی فازی و AHP به ترتیب 62/99 %، 98/56% آن در کلاس خیلی خوب قرار گرفته است که بیانگر آن است که محل فعلی شهرک صنعتی بر اساس الگوهای مورد بررسی و اجرا شده، منطبق بر اصول توسعه ی پایدار زیست محیطی می باشد.

  کلیدواژگان: فازی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، شهرک صنعتی
 • سیاوش ایمنی قشلاق، فضیله خانی، سیدسعید هاشمی صفحه 217
  در گذشته های نه چندان دور زنان روستایی دوشادوش مردان در بسیاری از کارها فعالیت می کردند. اما به دلیل تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، در سال های اخیر از نقش زنان در فعالیت های روستایی تاحدود زیادی کاسته شده است. این امر مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی را متوجه روستاها کرده است. گردشگری یکی از فعالیت هایی است که به دلیل تنوع در مشاغل، زمینه ی اشتغال و کارآفرینی بسیار زیادی برای زنان دارد و آنها به راحتی می توانند در کنار فعالیت های روزمره و خانگی خود به این کار بپردازند. این تحقیق با هدف تحلیل اثرات صنعت گردشگری بر اشتغال و کارآفرینی زنان روستایی، به شناخت این موضوع اقدام نموده که در یابد گردشگری بر چه جنبه هایی از ویژگی های کارآفرینانه ی زنان روستایی تاثیر می گذارد. روش انجام تحقیق به صورت توصیفی- تطبیقی بوده و در جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل زنان و دختران روستاهای کندوان و اسکندان است که در مجموع هفتصد و سه تن بوده، با احتساب سی درصد از جامعه به عنوان نمونه، تعداد نمونه تحقیق دویست و ده تن می شود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیری از آمارهای توصیفی و استنباطی و آزمون آماری یومن ویتنی انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که رونق گردشگری در نواحی روستایی فرصت های زیادی برای فعالیت زنان ایجاد کرده و محیط روستا را به یک محیط محرک و انگیزشی برای کارآفرینی زنان تبدیل کرده است. نتایج حاصل از مقایسه ی ویژگی های کارآفرینانه، حاکی از آن است که تفاوت معنی داری بین ویژگی های کارآفرینانه زنان در دو روستای بالا وجود دارد و مقدار میانگین شاخص های فردی کارآفرینی در بین زنان روستای کندوان نسبت به زنان روستای اسکندان، در سطح بالاتری است.
  کلیدواژگان: زنان روستایی، اشتغال، کارآفرینی، گردشگری، اسکو
|
 • Masoud Taghvayee, Asghar Zarrabi, Habib Ahmadi, Hassan Beik Mohammadi, Behnam Moghani Rahimi Page 1
  With a population of urban sprawl، crime and crime rates have also increased significantly. The increase in Iran، especially in large cities has been remarkable. Increase in crimes not only has faced the criminal justice system in the metropolitan area of Shiraz with huge challenges، but also it has had its own cultural، social، economic and even political risks and tensions، costing the society an extensive financial and spiritual burden. Since Shiraz، as the metropolitan southern city، with this regard is placed at a high rank، in this study، to investigate the spatial distribution of crimes in the crisis-creating areas of the city، environmental conditions have been put under consideration with respect to the rate of crimes. The research method of the study has been of applied type، making use of documents and surveys for data collection. The participants of the study were all the prisoners in five prisons of Shiraz، the overall sample comprising of 405 people. The results show that population density can play an essential role in committing the crime. Moreover، there seems to be a significant relationship between the commitment of the crime and characteristics of the crime location–for instance، crimes against individuals in crowded areas، in the dark، or when the victim was by him/herself.
 • Mohammad Mousavi Baigi, Batool Ashraf Page 27
  Dust storms are natural phenomena which occur in arid and semi-arid areas of the world. In this study، to evaluate the dust storms which occurred in Mashhad over a period of 30 years (1981-2009)، first، the number of days on which dust storms happened in Mashhad (days with a wind speed greater than 15 m. s-1 and horizontal visibility less than 1000 m) were identified and counted for each month; then، the average of storm days over the 30 years were calculated. The severest storm day was chosen and the amount of pressure، temperature and dew point in different layers of the atmosphere were obtained by radio sound during that day and the day before it، being plotted on thephigram by digital atmosphere software. After analyzing the thephigram، the most important instability indexes were calculated. Finally، to confirm the results، the synoptic maps of Geopotential and Isotherm were also considered. The results showed that most storms in Mashhad happened in early summer (June)، when warm air mass enters the area. The results also show that during December and January، there happened the fewest stormy days in Mashhad. The results also show that there was moderate instability before the stormy days and severe instability (SWEAT=431. 7) during the stormy days، indicating the strength of the storm in the region. Synoptic analyses also confirm the analysis of atmospheric vertical profile، both showing that the interaction of south warm and north cold air masses over the region caused severe instability of the air and created the dust storm.
 • Mohammad Rahim Rahnama, Mohammad Ali Ahmadian, Mohammad Mohammadian Page 43
  Mashhad، as the second metropolis of Iran with a population of 2. 5 million، now hosts 820،000 people who are unauthorized residenrts of 60 informal settlements spread over 3200 hectares. Kuye Nohdarreh is one of such settlements with a population of 27،000 people، in an area of 80 hectares، located in the 9th district of Mashhad municipality and selected as case study in this research. This article intends to investigate the impediments and problems on the way of the organizing process of Mashhad outskirts، including Kuye Nohdarreh، and propose solutions to obviate such obstacles. The research method used in this study is based on descriptive-analytical research. Therefore، two types of questionnaires were designed، one for city managers (10 organizations) and experts، and one more for residents in the locale (100 households). After completion of the questionnaires and coding the variables، the data were analyzed using the SPSS، MINITAB and GIS softwares. Research results show that organization of Kuye Nohdarreh is faced with several impediments and problems such as: lack of known and responsible executors، a sort of multi-decision making in planning and facing the problems of informal settlements، some managers’ hostile attitudes towards informal settlements، and lack of integrated urban management. The paper suggests that the application of an integrated urban management approach as an operational model will be the most basic measure to be taken in order to face the challenges on the way of organizing informal settlements like Kuye Nohdarreh.
 • Hassan Lashkari, Hiva Selki, Fatemeh Tahayee Page 75

  Saqqez، located in a specific geographical area with its own topographical and climatic conditions، has a cool climate. With long-lasting frosts، the town has imposed harsh bio-climatological circumstances on the residents. On the basis of the results derived from the building thermal request، it was determined that the weather in Saqqez is definitely cold about 43. 7 percent of the year، and there is a moderate comfort in the shade only about 11. 1 percent of the year، and only 20. 8 percent of the year، one may enjoy fine weather in the sun. Therefore، for maximum utilization of such environmental conditions in designing building direction، different types of yard and passages were drawn on the diagram. The optimum location of the yard was found to be east – south with an inclination to west- south direction. The specific coefficient of materials is 0. 8 and 1. 33 according to calculating methods employed. To this end، the question which arises would be: Are the structural aspects of turpentine compatible with the climatic conditions of the region?

 • Ezzatollah Mafi, Mehdi Vatanparast, Mohammad Mohsen Razavi Page 99
  The theory of urban ecology is based on explaining urban spatial structure، studying and describing the reciprocal relationship between human societies in the urban areas and the environment، as well as analyzing the circumstances of urban population segregation and production of everyday life spaces. To study and explain urban ecological structure of Mashhad، the case study of the article، we used the theory of the Chicago school، concentric model، sector model، and multiple nuclei model. There are many similarities between today’s Iranian cities and Chicago in the early 20th century، similarities like urban population growth، rural migration to urban areas، increase in crime rate، informal settlement expansion، city center revitalization، spatial segregation and so on. Hence، the urban theory of the Chicago school was selected. To study the ecological structure of Mashhad، we used different data such as the census data in 1375 and 1385، municipality urban land use database and the social-GIS database of Mashhad، analyzed by ArcGIS 9. 3 software. The results show that Mashhad is somehow similar to all the three models، but there is more conformity with multiple nuclei model. In other words، the major CBD has been formed around the Holy Shrine، while the minor CBD has been formed around Azadi square. The social class with high incomes seems to reside around the minor CBD، with linear expansion towards the major CBD، itself being surrounded by the middle class residents with medium incomes. Major business interactions seem to have concentrated around the major CBD.
 • Issa Ebrahimzadeh, Morteza Esmaelnejad Page 123
  Mashhad، as the second metropolis of Iran with a population of 2. 5 million، now hosts 820،000 people who are unauthorized residenrts of 60 informal settlements spread over 3200 hectares. Kuye Nohdarreh is one of such settlements with a population of 27،000 people، in an area of 80 hectares، located in the 9th district of Mashhad municipality and selected as case study in this research. This article intends to investigate the impediments and problems on the way of the organizing process of Mashhad outskirts، including Kuye Nohdarreh، and propose solutions to obviate such obstacles. The research method used in this study is based on descriptive-analytical research. Therefore، two types of questionnaires were designed، one for city managers (10 organizations) and experts، and one more for residents in the locale (100 households). After completion of the questionnaires and coding the variables، the data were analyzed using the SPSS، MINITAB and GIS softwares. Research results show that organization of Kuye Nohdarreh is faced with several impediments and problems such as: lack of known and responsible executors، a sort of multi-decision making in planning and facing the problems of informal settlements، some managers’ hostile attitudes towards informal settlements، and lack of integrated urban management. The paper suggests that the application of an integrated urban management approach as an operational model will be the most basic measure to be taken in order to face the challenges on the way of organizing informal settlements like Kuye Nohdarreh.
 • Feasibility and prioritization of tourism in Kangan township using SWOT technique and ANP model: Concentrating on industrial tourism in South Pars
  Akbar Kiani, Farzali Salari Sardari Page 146
  The establishment and development of industrial and free- trade zones have ever brought about a number of economic، commercial، and industrial benefits. The development of South Pars Special Economic Energy Zone in the last decade، and following the policy of increasing efficiency in the common area with Qatar، other aspects of economic development in Kangan Township have received little attention. Based on the priorities of clean development mechanism (CDM) and sustainable، comprehensive and strategic planning for a variety of activities، the ecological approach to tourism development is essential in the region. In this paper، using the method of analysis of speech recognition، library studies، review field analytical techniques (SWOT) and network analysis (ANP)، through evaluating the geographic potentialities of the area in the field of tourism، we have described feasibility and prioritization of tourism development in Kangan Township. The area’s tourism analysis results in economic، socio - cultural، ecological techniques in Swat (WT)، (WO)، (SO) and (ST) performed the final show of strength with a total weight of 25 / 1 and internal factors (S / W)، with a rated weight of 11/2. Based on the results (SWOT)، Strategies of Defense (Mini-Min)، aggressive (peak - peak)، ST (Maxi-Min)، and adaptive (minimum - maximum) were presented. Then، according to the characteristics and properties of ANP، regional tourism data، classified information and the conceptual model of ANP were prepared. ANP model is based on the priorities - Kangan township tourism package includes 3 spikes (measure / group) and 11 options (the Group) were generated using the Super Decisions software. The data showed that the highest priority in terms of the types of tourism belongs to historical and cultural tourism (normalized score of 0. 474)، and coastal tourism (normalized score of 0. 236). The highest priorities of tourist sites (clusters) belong to the ancient city of Siraf (normalized score of 0. 486)، mangrove (normalized score of 0. 283)، and the South Pars / tourism industries (normalized score of 0. 147)، respectively.
 • Hadi Azami, Ali Akbar Dabiri Page 179
  State divisions are one of the most effective tools for political space organizing. The background of dividing the territory of the country into smaller units in Iran may be historically traced back to the formation of the first territorial state by Achaemenids. The role and function of state divisions، its relationship to national survival، facilitation of exerting the government’s will، a balanced regional development، and the like، all indicate the importance of creating a suitable developmental platform for the country. In our country، however، the existence of some threatening factors in the state divisions system have caused weaknesses and led to inefficiency in the functioning of the divisions. Meanwhile، economic - functional and form-physical threats، due to the role they can play، are of utmost importance. The researchers in this article have tried their best to analyze the most important threatening elements related to economic-functional or form-physical aspects of state divisions in the country.
 • Seid Saeed Reza Ahmadizadeh, Fatemeh Hajizadeh, Mehdi Ziaee Page 201

  The location of industrial areas is a key factor in regional planning due to social، economic and environmental impacts that such kinds of decisions might have on any territory. Today، using spatial data and facilities of Geographical Information System are important for industrial site selection. In this research، at first proper factors and criteria for finding the place for industrial areas were determined and then it was prepared for entry to fuzzy function and hierarchical analysis in Arc Sdm 3، Export Choice environments. Then، the accuracy of the results of the methods was evaluated through cross tabulation. The results show that the fuzzy model and the APH model used in this research enjoy a correlation co-efficient of 53 %. The present industrial area according to site setting through the fuzzy and APH models enjoys a quality percentage of 96. 62 and 56. 98، respectively، reflecting the fact that the current industrial area، on the basis of the mentioned models، has been located in a site agreeable to the principles of an ecological sustainable development.

 • Siavash Imani Gheshlagh, Fozeileh Khani, Seid Saeed Hashemi Page 217
  Iranian rural women have been working side by side with men in many activities. But in recent years، due to social، economic and cultural changes، the role of women in many rural activities has declined، causing many social and economic problems in rural areas. Tourism is one of the activities in which there are too many opportunities for employment and entrepreneurship for women. Women are able to get involved with the business of tourism easily at the same time that they may perform their daily activities such as taking care of children، cooking and housekeeping. This study has been conducted by using a survey method، collecting the research data through documentary and field research methods. Questionnaires and interviews have been employed to collect the data. The study population consisted of women and girls in Kandovan and Eskandan rural areas. A total of 210 women were randomly selected from the two rural areas. The findings of this research indicate that tourism prosperity rural areas can create many opportunities for women. Tourism development grants the rural environment a stimulus and motivation for women entrepreneurship and self employment. The results of the comparison indicate that there are significant differences between the characteristics of entrepreneurial women in the two villages. The average value of indicators of women’s entrepreneurship in Kandovan is at a higher level than women''s entrepreneurship in Eskandan.