فهرست مطالب

یافته - سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 53، پاییز 1391)
 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 53، پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرهاد شاهسوار، نادر تاجیک، کبری انتظامی، کامران علی مقدم صفحات 5-15
  مقدمه
  مطالعات اخیر نشان داده اند که یک عامل بالقوه تاثیر گذار بر نتیجه پیوند سلول های بنیادی خون محیطی (PBSCT) حضور سلول های کشنده طبیعی NK)) آلوری اکتیو مشتق از دهنده است. این آنالیز گذشته نگر تاثیر آلوری اکتیویتی سلول کشنده طبیعی (NK) بر اساس KIRهای فعال کنندگی را، بر روی بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد (AML) یا لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) تحت PBSCT از خواهر یا برادر با HLA مشابه بدون تخلیه سلول T مطالعه کرد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، ژنوتیپ های KIR 40 گیرنده مبتلا به AML و 38 گیرنده مبتلا به ALL تحت PBSCT از خواهر یا برادر با HLA مشابه بدون تخلیه سلول T تعیین شدند سپس، بقا کلی (OS)، بقا بدون بیماری (DFS) و عود در گیرندگان ارزیابی گردیدند.
  بحث و نتیجه گیری
  ما یافتیم که وجود KIR2DS3 و/یا KIR3DS1 در ژنوتیپ دهنده و وقوع cGVHD در گیرنده مهمترین پیشگویی کننده ها برای بقا بهتر بیماران AML در PBSCT از خواهر یا برادر با HLA مشابه بدون تخلیه سلول T می باشند، بنحوی که فقدان KIR2DS3 و/یا KIR3DS1 در ژنوتیپ دهنده و عدم وقوع cGVHD در گیرنده بطور هم افزایی بقا را در بیماران AML کاهش می دهند.
  یافته ها
  در بیماران AML، وجود KIR2DS3 و/یا KIR3DS1 در ژنوتیپ دهنده و وقوع GVHD مزمن (cGVHD) با یک OS (بترتیب 006/0P= و 024/0P=) و DFS (بترتیب 021/0P= و 033/0P=) دو ساله در آنالیز تک متغیره مرتبط بودند. در این بیماران، آنالیز دو متغیره نشان داد که این عوامل بر روی OS (01/0P=) و DFS (001/0P=) اثر سینرژیستیک دارند.
  کلیدواژگان: آلوری اکتیویتی NK، KIRهای فعال کنندگی، GVHD مزمن، PBSCT از خواهر یا برادر با HLA مشابه
 • محمدحسن ایمانی نسب، شهرام توفیقی، آناهیتا الماسیان، بهرام محقق، سمیه طوسانی، نادر خالصی صفحات 17-27
  مقدمه
  بر اساس توصیه مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، الگوی EFQM مناسب ترین مدل ارزیابی عملکرد برای پیاد ه سازی در بیمارستان های کشور است. در این پژوهش کیفیت بخش اورژانس بیمارستان های دولتی خرم آباد را براساس مدل فوق سنجیده شده و با نتیجه ارزشیابی سالیانه وزارت بهدشت مقایسه شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش بیانگر آن است که کیفیت بخش های اورژانس مورد مطالعه در مقایسه با استانداردهای مدل و نیز مطالعات مشابه به طور قابل ملاحظه ای پایین تر است؛ به نظر پژوهشگران، فاصله موجود با مطالعات خارجی منطقی و با مطالعات داخلی غیرمنطقی است. بخش های مورد مطالعه بیشترین امتیاز را در معیار فرایندها و کمترین آن را در معیار خط مشی و استراتژی کسب کردند. همچنین یافته ها بیانگر اختلاف زیاد بین نتایج ارزشیابی براساس مدل EFQM و نظام فعلی ارزشیابی وزارت بهداشت است، لذاپژوهشگران نظام کنونی ارزشیابی وزارت بهداشت را نیازمند بازنگری اساسی می دانند.
  یافته ها
  بخش های اورژانس بیمارستان های تامین اجتماعی، شهید مدنی، شهدای عشایر و خیریه عسلی از 1000 امتیاز مدل به ترتیب 216، 1/108، 9/129 و 1/72 امتیاز را کسب کردند. میانگین درصد امتیاز بخش های مورد مطالعه در معیارهای نه گانه EFQM به صورت زیر بود: رهبری 25/12%، خط مشی و استراتژی 1/7%، کارکنان 8/11%، مشارکت ها و منابع 8/13%، فرایندها 8/20%، نتایج مشتریان 3/8%، نتایج کارکنان 5/12%، نتایج جامعه 5/9% و نتایج کلیدی عملکرد 8/18%.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1388 انجام شد. بخش اورژانس بیمارستان های دولتی خرم آباد جامعه آماری پژوهش بودند که همگی به روش سرشماری در نمونه پژوهش قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد مدل EFQM بود که با حضور پژوهشگران در بخش های مورد مطالعه تکمیل گردید. برای امتیازدهی از منطق RADAR و برای توافق نظر از فرایند دستیابی به اجماع EFQM استفاده شد؛ برای نمایش یافته ها از شاخص های آمار توصیفی، نرم افزار SPSS و نرم افزار EFQM استفاده شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت، بخش اورژانس، مدل تعالی EFQM، خرم آباد
 • ادریس حسین زاده، محمدرضا سمرقندی، سید امیر غیاثیان، محمد یوسف علیخانی، قدرت الله روشنایی، مسعود مقدم شکیب صفحات 29-39
  مقدمه
  با توجه به اینکه مطالعه کمی و کیفی آلودگی برروی بیوآئروسل های هوای بخش های مختلف بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان وجود نداشت، در این مطالعه تنوع و تراکم بیوآئروسل ها در هوای بیمارستان های شهر همدان به عنوان پایه ای برای مطالعات آتی و یا اقدامات بعدی بررسی شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  میزان آلودگی هوای برخی از بیمارستان ها به بیوآئروسل ها از نظر کمی بیشتر از استاندارد پیشنهادی بود. اکثر بیمارستان های مورد بررسی، فاقد سیستم های تصفیه هوا بودند و لذا بایستی در خصوص طراحی صحیح و نصب این تجهیزات اقدام شود.
  یافته ها
  بیشترین و کمترین تراکم بیوآئروسل ها در بخش های زنان1 و اتاق عمل در بیمارستان زنان فاطمیه (cfu/m3 4/54 در مقابل cfu/m33/13) بدست آمد. مقایسه میزان میانگین تراکم کلی بیوآئروسل ها در بیمارستان ها با مقدار استاندارد پیشنهادی (cfu/m330) تفاوت معنی داری نشان نداد (3/0 = P). شایع ترین قارچ های جدا شده از هوای بیمارستان ها به ترتیب شامل پنی سیلیوم (06/32%)، کلادوسپوریوم (5/20%)، آسپرژیلوس فومیگاتوس (61/14%) و آسپرژیلوس نایجر (43/7%) بود. بیشترین درصد فراوانی باکتری های جدا شده استافیلوکوکوس کواگولاز منفی (49/32%)، باسیلوس ها (74/14%)، میکروکوک ها (68/13%)و استافیلوکوکوس اورئوس (34/11%) بودند.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی مقطعی، 30 بخش بیمارستانی از 5 بیمارستان آموزشی شهر همدان از نظر تنوع و تراکم بیوآئروسل های موجود در هوای آنها مورد بررسی قرار گرفت. تعداد بیش از 180 نمونه هوا در قسمت های مختلف با روش فیلتراسیون پیشنهادی از سوی کمیته بیوآئروسول (ACGIH) جمع آوری گردید. نمونه ها بلافاصله به محیط کشت آگار خونی و سابرودکستروز آگار منتقل و کشت داده شدند و سپس در آزمایشگاه تعداد و نوع کلنی های تشکیل شده، شمارش شده و تعیین گردیدند. در نهایت تراکم بیوآئروسول در هوا بر حسب cfu/m3 تعیین شد داده ها با نرم افزار آماری SPSS آنالیز گردید و تحلیل های آماری مربوطه انجام شد.
  کلیدواژگان: بیوآئروسل، هوای بیمارستان، باکتری، قارچ، آلودگی هوا
 • مریم رهام، علیرضا آذرگون، ابوالفضل زنده دل صفحات 41-47
  مقدمه
  سل یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان شناخته می شود. 7/1 میلیارد نفر از مردم جهان به میکروب سل آلوده بوده و سالانه 8 میلیون مورد جدید سل و سه میلیون مرگ به دلیل این بیماری در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای بیماری سل در استان و گزارش مواردی از شکست درمان و سل مقاوم به دارو، لزوم دقت بیشتر در تشخیص این بیماران و همچنین نظارت دقیق بر مصرف دارو توسط بیماران مشخص می گردد.
  یافته ها
  در سال 1388، 198 مورد ابتلا به سل در استان شناسایی گردید.107 نفر مرد (54 درصد) و 91 نفر زن (46 درصد) بودند. 109(55%) نفر سل ریوی اسمیر مثبت، 32 (16%) نفر سل ریوی اسمیر منفی و 45 (7/22%) نفر سل خارج ریوی و 7 (5/3%) مورد عود سل داشتند. در سال 1387 نیز 149 مورد سل شناسایی شد که 79 نفر (54%) مرد و 70 نفر (46%) زن بودند. 68 (6/45%) نفر سل ریوی اسمیر مثبت و 35 (5/23%) نفر سل ریوی اسمیر منفی و 35 (5/23%) نفر سل خارج ریوی داشتند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه پرونده افرادی که در سال 88 و 87 به مراکز بهداشتی درمانی استان مراجعه نموده بودند و نمونه های آنها از نظر باسیل اسید فاست مثبت بوده و یا دارای علائم منطبق با سل بود و توسط پزشک متخصص تحت درمان سل قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: سل، لرستان، اسمیر مثبت، اسمیر منفی، اپیدمیولوژی
 • خاطره عنبری، کورش قنادی*، مژگان کاویانی، رضوان منتظری صفحه 49
  مقدمه

  خودمراقبتی فرایندی مهم در کنترل بیماری دیابت محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی وضعیت خودمراقبتی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به دیابت ساکن شهر خرم آباد بود.

  بحث و نتیجه گیری

  به منظور ارتقاء سطح سلامت بیماران دیابتی و کنترل مناسب بیماری برنامه های آموزشی با هدف توانمندسازی بیماران در زمینه مراقبت از خود باید مورد توجه واقع شود.

  یافته ها

  میانگین نمرات خودمراقبتی در بیماران 6/12±7/32 و وضعیت خودمراقبتی در حد متوسط بود. کمترین میانگین نمرات رفتارهای خودمراقبتی مربوط به انجام آزمایش قند خون (8/3±4/3)، انجام فعالیت فیزیکی (2/4±7/4) و مراقبت عمومی از پاها (9/4±9/4) بود. میانگین نمرات خودمراقبتی براساس میزان تحصیلات، محل سکونت، نوع درمان دریافتی و شبکه زندگی بیماران به صورت معناداری متفاوت بود (05/0(P<.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی 80 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه های دیابت بیمارستان ها، پایگاه های شهری و یک مطب فوق تخصصی غدد در سطح شهر خرم آباد به روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس توبرت گلاسکو بود که وضعیت خودمراقبتی بیماران را در زمینه های مختلف طی هفت روز گذشته مورد ارزیابی قرار می داد. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید.

  کلیدواژگان: خود مراقبتی، دیابت، خرم آباد
 • کبری کرمی، کتایون بختیار، بهمن حسنوند، شیرزاد صفری، شیرین حسنوند صفحات 59-69
  مقدمه
  این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت زندگی و سلامت عمومی بعد از زایمان سزارین و طبیعی در زنان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضرمقایسه ای همگروهی است. جامعه پژوهش کلیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد که با نمونه گیری هدفمند 380 نفر از آنان با داشتن شرایط ورود در مطالعه شرکت کردند. جمع آوری اطلاعات در طی 18 ماه در مرحله (ماه آخر بارداری و هشت هفته پس از زایمان) انجام شد. فرم های مصاحبه شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28 و پرسشنامه خلاصه شده کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت بود. داده ها با آمار توصیفی و آزمون t آنالیز واریانس یک طرفه و تحلیل رگرسیون لجستیک، آزمون مجذور کای، من ویتنی در سطح معنی داری 5% بررسی شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  کیفیت زندگی در ابعاد مختلف آن و همچنین سلامت عمومی در مادران با زایمان طبیعی نمرات بهتر و مطلوب تری را نشان می دهد
  یافته ها
  250 نفر (146 نفر زایمان طبیعی و 104 نفر سزارین انتخابی) فرم های مصاحبه و پرسش نامه های پژوهشی را تکمیل کردند.. میانگین نمرات حیطه جسمی (001 /0 (P= و روانی)02/0 P=) کیفیت زندگی تفاوت معنی دار آماری نشان می دهد؛ و در حیطه محیط و اجتماعی و کل تفاوت معنی دار آماری دیده نمی شود. شانس ایجاد علائم مرضی در زنان با زایمان سزارین 26/3 برابر زنان زایمان طبیعی بوده است. شانس ایجاد علائم مرضی در مقیاس شکایت جسمانی در زنان با زایمان سزارین 09/3 برابر (001 /0 (P= افسردگی 75/1 برابر)02/0 P=)و اختلال کنش اجتماعی 68/1 برابر)04/0 P=) زنان زایمان طبیعی است.
  کلیدواژگان: زنان، کیفیت زندگی، سلامت عمومی، زایمان سزارین، زایمان طبیعی
 • سمیه صبوری، محمد جواد حسین زاده، مصطفی حسینی، اسماعیل یوسفی راد صفحات 71-77
  مقدمه
  مطالعات نشان داده اند که غلظت 25- هیدروکسی ویتامین D سرمی که بیانگر وضعیت ویتامین D بدن می باشد، ارتباط معکوسی با وضعیت چاقی داشته و خطر ابتلا به چاقی در افراد با سطوح بالای 25- هیدروکسی ویتامین D کمتر است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D با شاخص های تن سنجی، گلوکز، اجزای لیپیدی، انسولین سرمی و شاخص مقاومت انسولینی در زنان مبتلا به چاقی می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  هیچ ارتباط معنی داری بین سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D با شاخص های تن سنجی (به استثنای وزن بدن)، گلوکز، اجزای لیپیدی، انسولین سرمی و شاخص مقاومت انسولینی در زنان چاق مورد مطالعه دیده نشد.
  یافته ها
  میانگین سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D، انسولین و همچنین مقاومت انسولینی بر اساس شاخص HOMA-IR در دو گروه چاق و کنترل بترتیب برابر با 66/16 ± 05/28 در مقابل 08/14 ± 72/25) 48/0 (p=، 53/7 ± 97/25 در مقابل 32/9 ± 93/25) 98/0 (p= و 6/2 ± 39/6 در مقابل 5/2 ± 83/5) 30/0 (p= بود. از بین شاخص های تن سنجی، 25- هیدروکسی ویتامین D تنها ارتباط معنی داری را با وزن افراد در گروه چاق داشت (326/0، r= 033/0 p=) هیچ ارتباط معنی داری بین سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D با قند خون، اجزای لیپیدی، سطح انسولین سرمی و شاخص HOMA-IR در زنان چاق دیده نشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 43 زن 50- 20 سال مبتلا به چاقی و 43 زن سالم دارای وزن طبیعی صورت گرفت که از نظر سن و فعالیت بدنی با یکدیگر جور شده بودند. از تمامی شرکت کنندگان سه روز یادآمد غذایی 24 ساعته گرفته شد و اخذ نمونه خون به منظور اندازه گیری قند خون، 25- هیدروکسی ویتامین D، اجزای لیپیدی و انسولین سرمی به عمل آمد.
  کلیدواژگان: چاقی، 25، هیدروکسی ویتامین D، اجزای لیپیدی، انسولین، مقاومت انسولینی
 • حسین معصوم بیگی، عباس رضایی، حاتم گودینی صفحات 79-94
  مقدمه
  باکتری سودوموناس استوتزری از مهمترین و موثرترین باکتری های دنیتریفایر فاضلاب است. با توجه به اهمیت اثرات نیترات بر منابع آب و سلامتی انسان و نقش بازدارندگی مترونیدازول، این تحقیق با هدف بررسی اثر غلظت های مختلف مترونیدازول بر فعالیت دنیتریفایری سودوموناس استوتزری در فاضلاب انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی است. بعد از نمونه برداری فاضلاب خام، شناسایی و جداسازی باکتری سودوموناس استوتزری انجام شد. سپس سوسپانسیون باکتری در محیط کشت اختصاصی، غلظت های مختلف مترونیدازول در آب مقطر و غلظت های مختلف نیترات برای انجام آزمایشات حذف نیترات در شرایط انواکسیک آماده و آزمایشات بازدارندگی مترونیدازول بر فعالیت دنیتریفایری سودوموناس استوتزری در فاضلاب مصنوعی و واقعی انجام شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به قابلیت حذف غلظت های بالای نیترات توسط باکتری سودوموناس استوتزری و مقاومت بالای آن در مقابل مترونیدازول، فرآیند دنیتریفیاسیون بیولوژیک، می تواند پتانسیل بالایی جهت کاربرد به منظور حذف غلظت های بالای نیترات از فاضلاب های صنعتی به ویژه فاضلاب صنایع دارویی داشته باشد.
  یافته ها
  مترونیدازول در غلظت های 100، 200، 300 و mg/l 400، در فاضلاب های مصنوعی حاوی غلظت های تا mg/l 550 نیترات، بر فعالیت دنیتریفایری سودوموناس استوتزری اثر بازدارندگی نداشت. غلظتmg/l 800 به بالای مترونیدازول در فاضلاب های مصنوعی، و غلظتmg/l 500 به بالا در فاضلاب خانگی، اثر بازدارندگی داشتند. در غلظتmg/l 800 مترونیدازول، با افزایش غلظت سوبسترا (نیترات)، کاهش معنی دار سرعت حذف نیترات مشاهده شد. این باکتری به سه نمونه فاضلاب خانگی افزوده شد، ولی بر میزان حذف نیترات تاثیری نداشت.
  کلیدواژگان: مترونیدازول، دنیتریفیکاسیون بیولوژیک، سودوموناس استوتزری، نیترات، تصفیه فاضلاب صنعتی، سیستم آنزیمی سیتوکروم p450
 • بهرام عابدی صفحات 95-106
  مقدمه
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر تمرین ترکیبی بر غلظت پروتئین واکنشگر- C (CRP)سرم و اینترلوکین-6 (IL-6) پلاسما در مردان غیر فعال بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق نیمه تجربی 20 مرد سالم (2±23 سال) داوطلب (بدون سابقه فعالیت ورزشی منظم، تغییر در وزن بدن بیشتر از 2 کیلوگرم، بیماری خاص و مصرف سیگار برای حداقل 6 ماه گذشته) با توده ی بدنی طبیعی (2±23 کیلوگرم بر متر مربع) بطور تصادفی در دو گروه (کنترل 10، تجربی 10) انتخاب شدند و فعالیت ترکیبی (تمرین هوازی شامل دویدن روی نوارگردان برای 20 دقیقه در 70-60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2 max) و تمرین مقاومتی با شدت 70 درصد یک تکرار بیشینه (RM1) با 10 تکرار در هر حرکت برای 2 ست) را به مدت 12 هفته (هر هفته سه جلسه) انجام دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  می توان گفت که اجرای تمرین های ترکیبی باعث کاهش غلظت CRP سرم در مردان غیر فعال می شود. احتمالا کاهش CRP سرم با بهبود درصد چربی بدن در این مردان همراه بود. پس فعالیت جسمانی بایستی بعنوان بخش اساسی در شیوه زندگی هر فرد بزرگسالی در نظر گرفته شود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سطوح CRP سرم، نسبت محیط کمر به لگن (W/H) و درصد چربی بدن در گروه تمرینی به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل بود (05/0P<). اما سطوح IL-6 پلاسما، BMI و وزن بدن بعد از برنامه فعالیت بدنی در دو گروه بدون تغییر باقی ماند. رابطه معنی داری در حالت پایه بین CRP با VO2 max (035/0=P و 67/0r=-) و درصد چربی بدن (018/0=P و 72/0r=) و همچنین بین BMI با درصد چربی بدن (045/0= P و 64/0r=) در کلیه آزمودنی ها مشاهده شد.
  کلیدواژگان: تمرین ترکیبی، CRP، IL، 6
 • ابراهیم بادپروا، جاوید صدرایی، مهدی فروزنده، فرناز خیراندیش صفحات 107-112
  مقدمه
  بلاستوسیستیس هومینیس، انگلی تک یاخته ای، بی هوازی و زئونوز است که در روده بزرگ انسان و بسیاری از مهره داران دیگر یافت می شود. انتشاری جهانی و انتقال آن در میزبان های مختلف مستقیم و از طریق کیست به همراه آب و مواد غذایی آلوده صورت می گیرد و عواملی مانند فرهنگ بهداشتی، فصول سال، ارتباط باحیوانات و سن در شیوع آن موثرند. برخلاف گذشته، بسیاری از مطالعات دهه اخیر، بیماریزایی بالقوه آن را ت‍‍ایید و علائم گوارشی و خارج گوارشی متعددی را به آن نسبت می دهند. این انگل دارای مرفولوژی، سیر تکاملی و تکثیر عجیب و منحصر به فردی است. این مطالعه با هدف بررسی شیوع مولکولی این انگل در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه های شهر خرم آباد انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که برای اولین بار در استان لرستان انجام گرفت، 511 نمونه مدفوع از افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه های شهر خرم آباد جمع آوری گردید که پس از استخراج DNA با روش PCR، جهت تشخیص مولکولی انگل بلاستوسیستیس مورد مطالعه و بررسی قرارگرفتند.
  یافته ها
  از511 نمونه که مورد بررسی قرار گرفته، 33 نمونه (5/6%) به بلاستوسیستیس آلوده بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  شاخص های مرفولوژیک انگل و سایر عوامل مداخله گر، تشخیص میکروسکوپی آن را با چالش هایی مواجه ساخته اند و روش تشخیصی PCR که حساسیت و ویژگی بالاتری نسبت به سایر روش های تشخیصی دارد، توصیه می شود. محققان، دنیا را بر حسب میزان شیوع انگل بلاستوسیستیس به دو گروه توسعه یافته تا 10% و در حال توسعه تا 50% تقسیم نموده اند که شیوع 5/6% جمعیت مذکور در شهر خرم آباد، در محدوده کشورهای گروه اول است که با توجه به منبع آب آشامیدنی شهر خرم آباد که اکثرا از چشمه ها تامین می شود، قابل تفسیر است ولی از آنجا که دامداری یکی از مشاغل مهم استان محسوب می شود، رعایت نکات بهداشتی و پوشش مناسب را هنگام برخورد با حیوانات ضروری می نماید. ضمنا نتایج این تحقیق و مطالعات مشابه در کشور های در حال توسعه از یک طرف و شیوع در حال افزایش 23درصدی در ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته از طرف دیگر، معادله تقسیم بندی قبلی را به هم زده است.
  کلیدواژگان: بلاستوسیستیس هومینیس، PCR، خرم آباد
 • محمدرضا مرادپوریان، مسعود رحمتی، مریم فولادوند صفحات 113-120
  مقدمه
  در هر منطقه جغرافیایی با توجه به فرهنگ اجتماعی و اقلیمی، ناهنجاری ها و عوارض خاصی ممکن است در ستون فقرات رخ دهند که در صورت شناسایی، اغلب با حرکات و الگوهای رفتاری خاص می توانند اصلاح گردند. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان و علل ناهنجاری های ستون فقرات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، در سال های 1390-1389 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد انجام گرفت. از میان 14000 نفر دانشجو، تعداد 500 نفر (250 نفر زن و 250 نفر مرد) به طور خوشه ایچند مرحله ای از میان دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا در طی پرسشنامه ای مشخصات فردی دانشجویان، سابقه بیماری و عادات روزمره آنان پرسیده شد. سپس وزن و قد دانشجویان و ناهنجاری های ستون فقرات آنان بررسی گردید. برای اندازه گیری ناهنجاری های ستون فقرات از آزمون استاندارد نیویورک و صفحه شطرنجی استفاده شد. همچنین جهت اندازه گیری زوایای قوس مهره های کمری و پشتی از خط کش منعطف استفاده گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  تحقیق حاضر نشان دهنده آمار بالای شیوع ناهنجاری های ستون فقرات در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد است که عواملی چون فقر حرکتی، عادات نادرست در راه رفتن، ایستادن، نشستن، خوابیدن، حمل نادرست کیف و وسایل، نقش بسزایی در ایجاد هر یک از این ناهنجاری ها داشته اند.
  یافته ها
  2/83% (208 نفر) مردان و 2/87% (218 نفر) زنان دانشجو دارای حداقل یک عارضه بودند. بیشترین ناهنجاری در مردان مربوط به عارضه کیفوز (6/83%) و در زنان مربوط به عارضه شانه نابرابر (76%) بود. عارضه افتادگی شکم (4/10%) در مردان و عارضه انحراف بالاتنه (2/19%) در زنان، کمترین میزان ناهنجاری را نیز به خود اختصاص دادند. همچنین میان عادات غلط خوابیدن و مطالعه با لوردوز و کیفوز، میان عادات نادرست حمل کیف و وسایل و شانه نابرابر، عادات غلط مطالعه و سر به جلو و عادات غلط نشستن در خانه و کیفوز ارتباط معنی داری مشاهده شد (05/0P<).
  کلیدواژگان: ناهنجاری های ستون فقرات، آزمون استاندارد نیویورک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
 • عباس عبادی، سید محمدحسن کلانتر معتمدی، سید طیب مرادیان صفحات 121-129
  مقدمه
  تلاش ها برای انجام جراحی عروق کرونر به روشی که عوارض کمتری داشته باشد، منجر به انجام مطالعات زیادی شده است. این مطالعات دو روش جراحی عروق کرونر، با استفاده از پمپ قلبی-ریوی و بدون استفاده از پمپ قلبی-ریوی را با هم مقایسه کرده اند. لذا این مطالعه به منظورمقایسه یافته های آزمایشگاهی دراین دو گروه از بیماران انجام شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به وقوع کمتر آسیب حاد کلیوی و سطح پایین تر قند خون و کراتینین سرم و عوارض احتمالی ناشی از این موارد، روش بدون استفاده از پمپ قلبی-ریوی می تواند در بیماران روش مطلوب تری برای درمان باشد. با این حال در انتخاب روش جراحی به سایر مولفه ها نیز باید توجه داشت.
  یافته ها
  وقوع آسیب حاد کلیوی و افزایش میزان کراتینین سرم، نیتروژن اوره خون، پتاسیم سرم و سطح گلوکز خون در گروه استفاده از پمپ قلبی-ریوی بیشتر بود (05/0< P). اما مقادیر سدیم سرم در دو گروه تفاوت معناداری نداشت (84/0=P).
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه گذشته نگر، 167 بیمار تحت درمان با جراحی عروق کرونر به دو روش با و بدون استفاده از پمپ قلبی-ریوی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از لیست بیماران بیمارستان قلب جماران (تهران) در سال1387 انتخاب شدند و از نظر مقادیر قند خون، کراتینین، سدیم و پتاسیم سرم و وقوع آسیب حاد کلیه با هم مقایسه شدند.
  کلیدواژگان: جراحی بای پس عروق کرونر، پیامد کوتاه مدت، آسیب حاد کلیوی، یافته های آزمایشگاهی
|
 • Farhad Shahsavar, Nader Tajik, Kobra Entezami, Kamran Alimoghaddam, Soheila Akbari, Tomaj Sabooteh Pages 5-15
  Background
  Recent studies have indicated that a potential factor influencing peripheral blood stem cell transplantation (PBSCT) outcome is the presence of donor-derived alloreactive natural killer (NK) cells. This retrospective analysis studied the impact of NK alloreactivity based on the activating KIR، for acute myeloid leukemia (AML) or acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients undergoing non-T-cell depleted HLA-identical sibling PBSCT.
  Materials And Methods
  In this study، KIR genotypes were determined in 40 recipients with AML and 38 recipients with ALL undergoing non-T-cell depleted HLA-identical sibling PBSCT. Then، overall survival (OS)، disease-free survival (DFS) and relapse were evaluated in the recipients.
  Results
  In AML patients، presence of KIR2DS3 and/or KIR3DS1 in donor genotype and chronic GVHD (cGVHD) occurrence were associated with a two-year OS (P=0. 006 and P=0. 024، respectively) and DFS (P=0. 021، P=0. 033، respectively) in univariate analysis. In these patients، bivariate analysis showed that these factors have synergistic effect on OS (P=0. 01) and DFS (P=0. 001).
  Conclusion
  We found that the presence of KIR2DS3 and/or KIR3DS1 in donor genotype and cGVHD occurrence in recipient are the most important predictors for better survival of AML patients in non-T-cell depleted HLA-identical sibling PBSCT، so that lack of KIR2DS3 and/or KIR3DS1 in donor genotype and non-occurrence of cGVHD in recipient synergistically decrease survival in AML patients.
  Keywords: NK alloreactivity, Activating KIRs, chronic GVHD, HLA, identical sibling PBSCT
 • Mohammad Hasan Imani, Nasab, Shahram Tofighi, Anahita Almasian, Bahram Mohaghegh, Somaye Toosani, Nader Khalesi Pages 17-27
  Background
  Based on recommendation of management development and organizational change center of the ministry of health. EFQM model is the most appropriate model to deploy in country`s hospitals. In this study we assess quality of emergency wards in khorramabad hospitals based on EFQM model and compare it with results of annual evaluation of the ministry of health.
  Materials And Methods
  this descriptive، cross-sectional study was carried out in 2009. Emergency wards of khorramabad hospitals were our study population which were selected using census method. Data collection tool was questionnaire of EFQM model which was filled out by researchers in studied wards. RADAR logic used for scoring and EFQM consensus process used for agreement. The data were analyzed through descriptive statistics، SPSS and EFQM softwares.
  Results
  Scores of studied wards (Social security، Shahid Madani،Shohaday-e Ashayer and Asali hospitals) were 216،108. 1،129. 9،72. 1 respectively. The mean score in EFQM criteria were: leadership 12. 3%، policy and strategy 7. 1%، staff 11. 8%، partnerships and resources 13. 8%، processes 20. 8%، customers results 8. 3%، staff results 12. 5% society results 9. 5%، key performance results 18. 8%.
  Conclusion
  Findings show that quality of studied wards is less than the model standards and other similar studies considerably. From view point of the researcher the existing gap with external studies is logical and in comparison with internal studies is irrational. The studied wards acquired the most score in process criterion and the least score in policy and strategy criterion. Also، findings shows a negative relation between results of assessment based on EFQM model and current evaluation system of the ministry of health، so it is suggested that the current system should be revised fundamenally.
  Keywords: Quality assessment, Emergency wards, EFQM excellence model
 • Edris Hoseinzadeh, Mohammad Reza Samarghandie, Seyed Amir Ghiasian, Mohammad Yosef Alikhani, Ghodratollah Roshanaie, Masoud Moghadam Shakib Pages 29-39
  Background
  In the educational hospitals of Hamedan university of medical sciences there was no previous study on qualitative and quantitative of bioaerosoles in the air of different wards. So، in this study the quality and quantity of bioaerosols in the air of hospitals was investigated to establish reference for future studies or measures.
  Materials And Methods
  In this cross sectional research، 30 wards from 5 educational hospitals of Hamedan city were studied. More than 180 air samples were collected in the various locations and conditions according to filtration method suggested by bioaerosol committee of ACGIH. The samples were transported to blood agar and sabouraud medium then were cultivated immediately. The type and number of colonies were determined in the laboratory then، the bioaerosol concentration was calculated in terms of cfu/m3. SPSS software was used for data management and related statistical analysis was carried out.
  Results
  There were highest and lowest concentration of bioaerosols in women1 and operating room wards of Fatemiyeh hospital، respectively (54. 4cfu/m3 vs. 13. 3cfu/m3). It was appeared that there was no significant correlation between concentration of bioaerosols in the hospitals and proposed standard level (P=0. 3). The highest fungal population were Penicelium (32. 06%)، Cladosporium (20. 5%)، Aspergillus fumigates (14. 61%)، Aspergillus niiger (7. 43%)، respectively. The highest bacterial population were coagulase-negative staphylococci (32. 49%)، Bacillus spp. (14. 74%)، Micrococcus spp. (13. 68%) and Staphylococcus aureus (11. 34%)، respectively.
  Conclusion
  Quantitative bioaresols concentration in the air of some hospitals was more than proposed standard. Most surveyed hospitals lacked air treatment systems so، for reducing bioaerosol concentration، standard ventilation system should be designed and utilized.
  Keywords: Bioaerosol, Hospital air, Bacteria, Fungi, Air contamination
 • Maryam Roham, Alireza Azargoon, Abolfazl Zendedel Pages 41-47
  Background
  Tuberculosis is known as one of the main causes of mortality worldwide. 1. 7 milliard people worldwide are infected with TB germs، there are 8 million new cases of TB annually، and three million deaths occur due to the disease in developing countries.
  Materials And Methods
  This study included all the cases who had referred to all the health centers of Lorestan province with positive samples for acid-fast bacilli، or with symptoms consistent with TB، who had been treated for tuberculosis by physicians during 2008-2009.
  Results
  Out of 198 cases of TB in the province in 2009، 107 (54 %) and 91 (46 %) cases were male and female respectively. 109 (55%) cases of smear-positive pulmonary tuberculosis، 32 (16%) cases of smear-negative pulmonary tuberculosis and 45 (22/7%) cases of extra pulmonary tuberculosis، and 7 (3/5%) cases of TB recurrence have been reported during this year. In 2008، 149 cases of TB have been reported، with an incidence of 8. 4 per 100 thousand، out of them 79 (54%) and 70 (46%) cases were male and female respectively. 68 (45/6%) cases of smear-positive pulmonary tuberculosis، 35 (23/5%) cases of smear-negative pulmonary tuberculosis، and 35 (23/5%) cases of extra pulmonary tuberculosis have been reported.
  Conclusion
  Considering the relatively high prevalence of tuberculosis in the province، reported cases of treatment failure and drug-resistant tuberculosis، it seems it is very important to diagnose the disease in the patients accurately and monitor drug consumption precisely.
  Keywords: Tuberculosis, Lorestan, Smear positive, Smear negative, Epidemiology
 • Khatere Anbari, Korosh Ghanadi, Mozhgan Kaviani, Rezvan Montazeri Page 49
  Background

  Self-care is considered as an important process in to control diabetes. The aim of this study was to investigate the self care and its influencing factors in diabetic patients in Khorramabad city.

  Materials And Methods

  In this cross-sectional study 80 patients with type 2 diabetes، a dmitted to hospitals diabetes clinic and urban health care centers and an endocrinologist''s office in Khorramabad، were selected using convenience sampling method. Data ghathering tool in this study was self-care scale Tubert – Glasgow which assessed the self care of their patients in different domains during the past seven days. Data were analysed by independent t- tests and one way ANOVA.

  Results

  Self-care average scores in patients were (32. 7±12. 76) and the utility level was moderate. Low self-care behaviors were seen in daily check of blood glucose (3. 4±3. 8)، physical activity (4. 7±4. 2) and general care of the feet (4. 9±4. 9). The self care average scores based on litrecy، resident place، type of treatment and the patients'' life net was significantly different.

  Conclusion

  In order for health promotion and optimal control of disease in diabetic patients، training programs to empower patients in their self care should be considered.

  Keywords: Self care, Diabetes, Khorramabad
 • Kobra Karami, Katayon Bakhtiar, Bahman Hasanvand, Shirzad Safary, Shirin Hasanvand Pages 59-69
  Background
  The aim of this study is to compare the quality of life and public health after natural and cesarean delivery in women referred to Khorramabad health centers in 2009-2011.
  Materials And Methods
  In this cohort study all pregnant women referred to health centers in Khorramabad were studied. 380 persons participated in the study selected using purposive sampling method. Data collection was done in 18 months. The information was collected in steps (a): the last month of pregnancy and (b): eight weeks after delivery. GHQ questionnaire was used in order for primary assessing، its validity confirmed by the World Health Organization. Data were analyzed using logistic regression، chi square test، Mann-Whitney at 5% significance level with SPSS software، version 16.
  Results
  250 subjects out of 380 (146 natural deliveries and 104 cesarians) filled out interview forms and questionnaires. The results show that there are statistically significant differences between physical domain scores (P = 0. 001) and mental scores (P = 0. 02) which show significant differences in quality of life; and in environment and social areas and total، no statistically significant difference was observed. Chance of causing disease symptoms in women with cesarean delivery in the scale of physical complaints was 09. 3 times (P = 0. 001)، depression 75. 1 times (P = 0. 02) and impaired social interaction 68. 1 times (P = 0. 04) greater than women with vaginal delivery، all of which are significant at the 5% level of statistical error.
  Conclusion
  Quality of life in its various aspects and general health in mothers with normal delivery، better grades and better shows.
  Keywords: Women, Quality of life, Public health, Cesarean delivery, Vaginal delivery
 • Somaye Saboori, Mohammad Javad Hosseinzadeh, Mostafa Hoseini, Esmaeel Yousefi Rad Pages 71-77
  Background
  Some studies have shown that the serum concentration of 25- hydroxy vitamin D which is represent the status of body vitamin D، has a diverse relationship with obesity status، and the risk of obesity decreases in people with high level of 25- hydroxy vitamin D. The aim of this study is to investigate the correlation between the serum level of 25- hydroxy vitamin D and anthropometric indices، glucose، lipid profile، serum insulin، and insulin resistance in obese women.
  Materials And Methods
  This study was carried out on 43 obese women and 43 healthy women with normal weight as a control group، aged 20-50. They were matched for age and physical activity. For each participant، a 3-day 24-hours food recall was filled. Moreover، fasting blood sampling was taken to measure blood levels of fasting blood glucose، 25- hydroxy vitamin D، lipid profile and serum insulin.
  Results
  The mean level of serum 25- hydroxy vitamin D، insulin and also insulin resistance based on IR-HOMA index in the group of obesity and control were 28. 05 ± 16. 66 versus 25. 72 ± 14. 08 (P=0. 48)، 25. 97 ± 7. 53 versus 25. 93 ± 9. 32 (P=0. 98)، and 6. 39 ± 2. 6 versus 5. 83 ± 2. 5 (P=0. 30) respectively. Between the anthropometric indices، 25- hydroxy vitamin D had a significant relationship only with body weight in obese group (p=0. 033، r= 0. 326). No significant relationship was observed between serum 25- hydroxy vitamin D with blood sugar، lipid profile، serum insulin level and HOMA-IR in obese women.
  Conclusion
  No significant relationship was seen between serum level of 25- hydroxy vitamin D with anthropometric indices (except for body weight)، serum levels of glucose، lipid profile and insulin resistance in the obese women.
  Keywords: Obesity, 25, hydroxy vitamin D, Lipid profile, Insulin, Insulin resistance
 • Hosein Masoumbeigi, Abbas Rezaee *, Hatam Godini Pages 79-94
  Background
  Pseudomonus stutzeri bactrerium is one of the most important and effective denitrifier bacteria in wastewater. With regard to the importance of effects of nitrate on water resources and human health and role of metronidazole inhibition، this study was done with the aim of survey of effect of metronidazole different concentrations on biological denitrification of Pesudomonas stutzeri in wastwater.
  Materials And Methods
  This research was an experimental study. After sampling from raw wastewater، identification and isolation of pseudomonus stutzeri bactrerium were done. Bacteria suspension in specific culture medium and metronidazole different concentrations in deionized water and nitrate different concentrations for experimentals of nitrate removal under anoxic conditions was prepared and metronidazole inhibition experiments on activity of denitrification by pseudomonus stutzeri in synthetic and real wastewater were conducted.
  Results
  Metronidazole at concentrations of 100، 200، 300 and 400mg/l، in synthetic wastewater containing nitrate concentrations to 500mg/l، had no inhibitory effect on activity of denitrification by pseudomonus stutzeri. Metronidazole at concentrations of higher than 800mg/l in synthetic wastewater and higher than 500mg/l in domestic wastewater had inhibitory effect. In 800mg/l metronidazole concentrations، with increasing the concentration of substrate (nitrate)، significant reduction in the rate of nitrate removal by pseudomonus stutzeri was observed. This bacterium was added to three samples of domestic sewage، but had no effect on the rate of nitrate removal.
  Conclusion
  With ergard to strong ability of Pseudomonus stutzeri to remove nitrate high concentrations and high resistance of this bacterium against metrinidazole، biological denitrification process can have a high potential to be used for removal of nitrates high concentrations from industrial wastewater، particularly pharmaceutical industries wastewater.
  Keywords: Metronidazole, Biological denitrification, Pseudomonas stutzeri, Nitrate, Industrial wastewater treatment, Cytochrome P450 enzyme system
 • Bahram Abedi Pages 95-106
  Background
  The purpose of this study was to examine the influence of combined training program on C-reactive protein (CRP) serum and interleukin-6 (IL-6) plasma concentrations in sedentary men.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study، twenty sedentary men (23±2 years) volunteers (with no history of regular exercise program، weight deviation more than 2 kg، special disease and smoking over the past 6 months) to normal Body mass index (BMI) (23±2 kg. m-2) were chosen randomly in two groups [control (C = 10)، training (T = 10)] and performed combined training [Aerobic exercise: 60-70% of their maximal oxygen uptake (VO2 max) for 20 min and resistance exercise: 2sets of 10 repetitions at 70% of 1 repetition maximum (1RM)] 12-wk (3d. wk-1).
  Results
  The results showed that CRP serum levels، waist to hip (W/H)، and the body fat percentage in the T group were significantly lower than the C group (P<0/05). But BMI، IL-6 and body weight did not change in the both groups after the intervention period. Significant correlations in all subjects at baseline were observed between CRP to VO2 max (P=0. 035 and r=-0. 67) and the body fat percentage (P=0. 018 and r=0. 72) and also between BMI to body fat percentage (P=0. 045 and r=0. 64).
  Conclusion
  It can be said that the performance of combined aerobic-resistance training decreases serum CRP in inactive males. The reduction of serum CRP associated with improvement of body fat percentage. Thus، physical activity should be considered as an integral part of every adult،s lifestyle.
  Keywords: Combined aerobic, resistance training, CRP, IL, 6
 • Ebrahim Badparva, Javid Sadraei *, Mehdi Frozandeh, Farnaz Khirandish Pages 107-112
  Background
  Blastocystis hominis is an anaerobic، zoonotic protozoan parasite which inhabits the large intestine of humans and a wide range of other vertebrates. It has a worldwide distribution and infects hosts through the cyst of the parasite by contaminated water or food. Its prevalence is related to hygienic culture، season، exposure to animals، and age. A number of studies in the last decade have confirmed its potential pathogenicity، and many gastrointestinal and extra-gastrointestinal signs have been attributed to it. It has unique morphology، life cycle، and reproduction. The aim of this research is to study molecular prevalence of this parasite in the patients referred to Khorramabad laboratories.
  Materials And Methods
  In this study، conducted for the first time in Lorestan province، 511 stool samples were collected from patients in laboratories of Khorramabad. After DNA was extracted using PCR، the samples were examined for the existence of Blastocystis parasite.
  Results
  Out of the 511 samples studied، 33 ones (6. 5%) were infected with Blastocystis.
  Conclusion
  The microscopic diagnosis is challenged by morphological characteristics and other intervening factors، and the PCR method، which has higher sensitivity and specification than other diagnostic methods، is recommended. Concerning the prevalence of the parasite، the world has been divided into two parts of developed and developing countries by the researchers، with 10% and 50% prevalence rates respectively. The 6. 5% prevalence in the cited population in Khorramabad is in the range of the prevalence in the developed countries. Therefore، the result is justifiable since springs provide most of the drinking water in the region. However، since ranching is a popular occupation in the region، the prevalence rate is alarming. Therefore، following health instructions and appropriate clothing when exposing to livestock are recommended. In addition، the results of this study and similar studies in the developing countries، on the one hand، and the increasing prevalence of 23% in the US as a developed country، on the other hand، have disturbed the previous division.
  Keywords: Blastocystis hominis, PCR, Khorramabad
 • Mohammad Reza Moradporian *, Masoud Rahmati, Maryam Fouladvand Pages 113-120
  Background
  In every geographical area according to their social civilization، specific abnormalities and outcomes may be occurred in spinal cord and in the case of recognition they will be corrected with specific movements and proper behavioral patterns. So the aim of the present study was to investigate the rate and reasons of Khorramabad Azad university students’ spinal abnormalities.
  Materials And Methods
  This descriptive- analytical survey was carried out on Khorramabad Azad university students in 2010-2011. Among 1400 students، 500 persons (250 women and 250 men) randomly selected from students who were studying in the second semester of 2010-2011. First، they filled out a questionnaire about their personal information، disease history and daily habits. Then، their weight، height، and spinal abnormalities were studied. New York standard test and grid plane were used to study spinal abnormalities. Also، flexible ruler was used to measure the curves of the thoracic and back vertebrates.
  Results
  The findings of this research showed that 83. 2% of males (208 persons) and 87. 2% of females (218 persons) had at least one abnormality. The greatest abnormalities in males were associated with kyphosis and in females with shoulder drown. The least abnormality in males was abdomen drown (10. 4%) and in females was upper extremity deviation (19. 2%). Also significant association observed between lordosis and kyphosis and incorrect habits of sleeping، between incorrect habits of carring bag and instruments، and shoulder drown، incorrect habits of studying and poke neck and incorrect habits of sitting in the home and kyphosis (P<0/01).
  Conclusion
  Present study showed high incidence of spinal abnormalities of which incorrect habits in sitting، studying and caring bag and instruments، had a major role in each of these abnormalities.
  Keywords: Spinal abnormalities, New York standard test, Khorramabad Azad university students
 • Abbas Ebadi, Seyed Mohammad Hasan Kalantar Motamedi, Seyed Tayeb Moradyan Pages 121-129
  Background
  Quests for doing coronary artery bypass surgery by a technique with lower complications is going on، for this aim many studies compared patients undergoing CABG with or without cardiopulmonary bypass. This study was carried out to compare laboratory findings after coronary artery bypass in these two groups of patients.
  Materials And Methods
  In a retrospective study، 167 patients undergoing CABG with or without cardiopulmonary bypass were selected by systematic randomized sampling method from the list of the Jamaran Hospital (Tehran) patients and the blood levels of glucose، creatinine، potassium، sodium and incidence of acute kidney injury were compared.
  Results
  Occurrence of acute kidney injury and glucose، creatinine and potassium levels was more in CPB group (P<0. 05)، but the sodium level was equal in both groups (P=0. 84).
  Conclusion
  OPCAB facilitate reduction in the incidence of acute kidney injury and control of the serum glucose and creatinine levels and complications related to these factors. It seems that OPCAB is an optimal operation technique for patients، but other factors should be considered too.
  Keywords: Cardiopulmonary bypass, Short term outcomes, Acute kidney injury, Laboratory findings