فهرست مطالب

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد - سال هفتم شماره 3 (پاییز 1391)

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد
سال هفتم شماره 3 (پاییز 1391)

 • 104 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1391/09/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحه 1
 • مقالات پژوهشی
 • علی اکبر واعظی، زهره ونکی، فضل الله احمدی صفحات 2-15
  سابقه و اهداف
  یکی از راه هایی که بتوان رفتارهای مراقبتی پرستاران را از نظر علمی بهبود بخشید، اجرای فرایند آموزش مداوم و بهسازی آن است، برای نیل به این هدف بایستی بستری مناسب برای آموزش مداوم پرستاران فراهم باشد. در حال حاضر با وجود الزام قانونی برای آموزش مداوم پرستاران، این هدف به طور مطلوب محقق نشده است. برای نیل به این هدف بایستی عوامل زمینه ای بررسی شوند، از این رو هدف این تحقیق کنکاشی در تجارب پرستاران برای تبیین بستر اجرائی آموزش مداوم پرستاری طی یک مطالعه کیفی بود.
  روش بررسی
  این مطالعه با رویکرد کیفی در سال 1390 انجام شد.23 نفر از سوپروایزران آموزشی، مدیران پرستاری و پرستاران با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف در این مطالعه مشارکت داشتند. جمع آوری داده ها با مصاحبه بدون ساختار و یادداشت در عرصه و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوی قراردادی انجام گرفت.
  یافته ها
  در طی فرایند آنالیز محتوا، مشارکت کنندگان در نهایت سه طبقه شامل: 1) گرایش ناکافی به آموزش الزامی 2) حمایت ناکافی و 3) نظارت آموزشی انفعالی را تبیین کردند که درونمایه اصلی مطالعه شامل اقبال ناکافی از آموزش قانونی از آن ها بدست آمد.
  نتیجه گیری
  در حال حاضر به دلیل نبود انگیزه، حمایت و نظارت موثر آموزشی، پرستاران فعالانه در فرآیندهای یادگیری وارد نشده و آموزش مداوم محدود به اجرای مصوبات قانونی و کسب منافع آموزشی برای پرستاران و سازمان آنان شده است، بنابراین برای بهبود این وضعیت نیاز به توجه و بسترسازی مناسب شامل حمایت کافی و نظارت آموزشی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: تحقیق کیفی، بستر، آموزش مداوم پرستاری، آنالیز محتوی
 • محمدحسین دهقانی تفتی، محمدحسین باقیانی مقدم، محمدحسن احرام پوش، ناهید آردیان، نجمه صیقل صفحات 16-26
  سابقه و اهداف
  در میان روش های مختلف ارزشیابی از اعضای هیات علمی، روش استفاده از نظرات دانشجویان کاربرد بسیاری یافته است. با توجه به اهمیت این روش، پژوهش حاضر با هدف تعیین اهمیت گویه های موجود در پرسشنامه ارزشیابی نحوه تدریس اساتید از نظر دانشجویان انجام گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع مطالعه توصیفی و تحلیلی بود. تعداد 332 نفر به روش طبقه ای- تصادفی از دانشجویان رشته ها و مقاطع مختلف از دانشکده بهداشت انتخاب گردیدند. پرسشنامه شامل دو بخش بود، بخش اول، اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل 18 گویه مربوط به ارزشیابی اساتید و به صورت چهار گزینه ای از بسیار موافق تا بسیار مخالف بود. گویه ها در سه حیطه روش تدریس، ویژگی های شخصیتی و سطح علمی اساتید و روش تدریس کاربردی دسته بندی شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار 16 SPSS و پارامترهای میانگین، انحراف معیار، آزمون t-test، Anova و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج این مطالعه دانشجویان بیش از 80% حیطه ویژگی های شخصیتی استاد و سطح علمی او را مورد تائید قرار دادند. در بین رشته های مختلف دانشجویان بهداشت حرفه ای کم ترین امتیاز و در بین مقاطع مختلف، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بیشترین امتیاز را برای گویه ها گزارش کردند. یافته ها نشان داد بین سن و میانگین کل امتیازات گویه ها رابطه معنادار وجود داشت. همچنین بین وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال دانشجویان و میانگین کل امتیازات گویه ها تفاوت معنادار وجود داشت 001/ > P. دانشجویان به 4 گویه خود ارزشیابی بیش از 70 % امتیاز دادند.
  نتیجه گیری
  بیشترین توجه دانشجویان در مورد گویه های سه حیطه پرسشنامه توجه به حیطه سطح علمی و ویژگی های شخصیتی اساتید بود که توجه و تاکید بیشتر به جنبه های شخصیتی، علمی، اخلاقی اساتید را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اساتید، دانشجویان، گویه های ارزشیابی، حیطه های تدریس، پرسشنامه ارزشیابی اساتید
 • مسعود میرزایی، امیر هوشنگ مهرپرور، مریم بهاءلو، محمدحسین داوری، حمیدرضا اولیاء صفحات 27-35
  سابقه و اهداف
  در کشور ما آموزش مداوم پزشکی در قالب الکترونیک موضوع نسبتا جدیدی است. با توجه به محدودیت زمانی و مکانی برنامه های آموزش مداوم پزشکی حضوری و در مقابل در دسترس بودن برنامه های آنلاین در هر مکان و زمان، ارائه برنامه ها به صورت الکترونیکی کمک زیادی به استفاده تعداد بیشتری از مشمولان می کند. دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی یزد از پزشکان شرکت کننده در برنامه ها در مورد شیوه ارائه برنامه ها به صورت حضوری و الکترونیکی نظرسنجی نموده است تا بتواند برنامه هایی متناسب با شیوه مورد نظر آنان ارائه نماید.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد. روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن نیز تایید و توسط 98 پزشک عمومی تکمیل گردید. نمونه ها به روش نمونه گیری آسان از میان کلیه پزشکان عمومی شرکت کننده در برنامه های بازآموزی در نیمه دوم سال 1390 انتخاب شدند.
  یافته ها
  . میانگین سنی شرکت کنندگان 9/41 سال بود و 62% از آن ها مرد بودند. پزشکان مطلوب ترین روش آموزشی در برنامه های آموزش مداوم پزشکی را، روش های الکترونیکی 1/57% (56 نفر) انتخاب نمودند. مناسب ترین برنامه های حضوری را سخنرانی (1/58%) و کارگاه های عملی (7/38%) و بهترین قالب برنامه های الکترونیکی را خودآموزی با دیسک فشرده (CD) و برنامه های اینترنتی دانستند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، گرایش به برنامه های آموزش مداوم پزشکی الکترونیکی در بین پزشکان افزایش یافته است. همچنین اجرای این نوع برنامه ها می تواند به صرفه جویی در زمان و دسترسی مکانی آسان تر به برنامه ها، به پزشکان کمک کند.
  کلیدواژگان: آموزش مداوم پزشکی، برنامه های حضوری، برنامه های الکترونیکی، پزشکان عمومی
 • سید مهران حسینی صفحات 36-43
  سابقه و اهداف
  ایجاد زمینه مناسب برای اظهار نظر و پاسخگویی به پرسش ها در درک بهتر مطالب و رفع برداشت های غلط از برخی مفاهیم درس موثر است و هم زمان امکان ارزیابی وضعیت فراگیران را فراهم می نماید. سیستم پاسخ کلاس امکان برقراری ارتباط با استاد را در هر لحظه و برای هر یک از فراگیران به شکل سریع و یکسان فراهم می نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر به کارگیری سیستم پاسخ کلاس بر مشارکت فعال فراگیران انجام شد.
  روش بررسی
  50 دانشجوی سال دوم پزشکی به شکل تصادفی به دو گروه 25 نفری تقسیم شدند. مشارکت فعال بر اساس درصد پاسخگویی به پرسش های کلاسی تعیین شد. کلاس ها برای گروه اول با سیستم پاسخ کلاس و برای گروه دوم بدون آن برگزار گردید. دو کلاس از نظر شرایط قابل کنترل در 4 نوبت متوالی یکسان سازی شدند. در هر جلسه 5 پرسش مطرح گردید. درصد افراد پاسخگو در دو گروه برای هر جلسه و در کل جلسات تعیین و از گروه اول نظر سنجی نیز شد. دو گروه با آزمون t مستقل مقایسه شدند.
  یافته ها
  معدل گروه اول 22/1 ± 86/15 و در گروه دوم 34/1 ± 90/15 و فاقد اختلاف بود (93/0 P=). درصد پاسخگویی به 20 پرسش مطرح شده در کل جلسات برای گروه اول و دوم به ترتیب 5/99 و 4/23 درصد بود (0001/0 > P) در نظرسنجی 80 درصد فراگیران با کاربرد سیستم پاسخ کلاس و ویژگی های آن موافق بودند.
  نتیجه گیری
  به کارگیری سیستم پاسخ در جلب مشارکت فراگیران موثر و از طرف آنان مورد استقبال بود.
  کلیدواژگان: سیستم پاسخ کلاس، مشارکت، فراگیران، دانشجویان پزشکی، آموزش
 • سعید چنگیزی آشتیانی، محسن شمسی، وحید جلیلیان صفحات 44-57
  سابقه و اهداف
  دانشجویان استعداد درخشان، سرمایه های ارزشمندی هستند که برای شکوفایی توانمندی های آن ها، بایستی برنامه های خاص آموزشی و حمایت های گسترده ای انجام گیرد. پژوهش حاضر در راستای شناسایی موانع تحصیلی از دیدگاه این دانشجویان اجرا شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر بر روی 180 نفر از دانشجویان عادی و 56 نفر از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1390انجام شده و موانع تحصیلی در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی، فردی-خانوادگی، روحی-روانی و مشکلات شغلی آینده جمع آوری و سپس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بین میانگین نمره مشکلات آموزشی، پژوهشی و روحی – روانی دانشجویان عادی با دانشجویان استعداد درخشان اختلاف معنادار مشاهده شد (05/0> P). بیشترین راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش این موانع از دیدگاه دانشجویان شامل رفع برخی از قوانین دست و پا گیر و استفاده از مشاورین تحصیلی با تجربه و برگزاری جلسات جهت رفع مشکلات توسط مسئولین گزارش شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش ضروری به نظر می رسد مسئولین با ارائه تسهیلات لازم و حمایت همه جانبه به ایجاد انگیزه در دانشجویان استعداد درخشان پرداخته و برای این عده از دانشجویان از اساتید مشاور با تجربه استفاده تا منجر به شکوفایی استعدادهای آنان گردد.
  کلیدواژگان: دانشجو، استعداد درخشان، ایران
 • فتح الله بوذرجمهری، رضا نفیسی مقدم صفحات 58-66
  سابقه و اهداف
  علی رغم توسعه ی فن آوری های فیزیک پزشکی، سال هاست سرفصل های درس فیزیک پزشکی دانشجویان پزشکی ایران تغییر نکرده است. آموزش فیزیک پزشکی در بسیاری از دانشگاه های دنیا براساس اهداف کاربردی تعریف و به طور عملی آموزش داده می شود. به نظر می رسد آموزش مطالب جدید نظیر روش های تشخیصی درمانی باید جایگزین مطالب نظری موجود شود. این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در مورد تغییر سرفصل های درس فیزیک پزشکی انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی بر روی 96 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی طی سالهای 1389-90 با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. برای نظرسنجی دانشجویان در مورد تغییر مطالب درس دو واحدی فیزیک پزشکی، ابتدا روش های تصویربرداری پزشکی به 5 دوره دانشجویان پزشکی در مقطع کارآموزی رادیولوژی به طور نظری و عملی آموزش داده شد. در پایان هر دوره و پس از امتحان، پرسشنامه ای حاوی 20 سوال در اختیار آنان قرار گرفت تا تغییر سرفصل های فیزیک پزشکی نظر سنجی شود. پاسخ ها با گزینه های به شدت موافق (5)، موافق (4)، بی نظر (3)، مخالف (2) و به شدت مخالف (1) ارزیابی کمی شدند.
  یافته ها
  متوسط ارزیابی دانشجویان در مورد آموزش اصول تصویربرداری پزشکی نسبت به مطالب موجود فیزیک پزشکی عدد 92/3 یعنی نزدیک به موافق است. ارزیابی دانشجویان از آموزش عملی روش های تصویربرداری رادیولوژی CT و MRI و پزشکی هسته ای 04/4 است یعنی موافقند.
  نتیجه گیری
  تغییر سرفصل های فیزیک پزشکی با گرایش فیزیک کاربردی بخصوص در زمینه روش های تصویربرداری مدرن پزشکی مورد توافق دانشجویان است.
  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، فیزیک پزشکی، ایران، دانشجویان پزشکی، روش های تصویربردای پزشکی
 • طاهره سلیمی، مهسا خدایاریان، حسن رجبیون، زهرا علی مندگاری، مهناز آنتیک چی، سمانه سادات جوادی، زهرا نامجو صفحات 67-78
  سابقه و اهداف
  محیط های بالینی نقش اساسی در یادگیری دانشجویان به عهده دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین دیدگاه اساتید بالینی و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد در خصوص وضعیت آموزش بالینی طی سال های 1390-1388 صورت گرفت.
  روش بررسی
  دراین پژوهش مقطعی، اطلاعات توسط پرسشنامه پژوهشگرساخته مشتمل بر پنج بعد برنامه آموزشی، نحوه عملکرد اساتید بالینی، نقش اعضاء دیگر موثر در آموزش بالینی، امکانات و فضای آموزشی و رضایت حرفه ای توسط اساتید بالینی و دانشجویان پرستاری و مامایی جمع آوری گردید و اعتبار صوری و محتوا و اعتماد علمی ابزار با روش آزمون مجدد بررسی و تایید گردید.
  یافته ها
  اکثریت اساتید بالینی و دانشجویان پرستاری و مامایی شیفت های کاری صبح و عصر را جهت آموزش بالینی مناسب تر مطرح نمودند. غالب اساتید بالینی وضعیت آموزش بالینی را مطلوب گزارش نمودند ولی 8/79% دانشجویان پرستاری و 2/64% دانشجویان مامایی وضعیت آموزش بالینی را متوسط و مابقی آن را مطلوب اعلام نمودند. آزمون تی مستقل در مقایسه میانگین وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه اساتید بالینی تفاوت معناداری را نشان نداد ولی همین آزمون در مقایسه میانگین وضعیت آموزش بالینی بین دو گروه دانشجویان پرستاری و مامایی تفاوت معناداری را در بعد «نقش اعضاء دیگر موثر در آموزش بالینی» ایجاد نمود.
  نتیجه گیری
  برنامه ریزان آموزشی باید عوامل تهدیدکننده اثربخشی آموزش بالینی به صورت مستمر ارزیابی و به منظور تقویت نقاط قوت و تعدیل نقاط ضعف تلاش نمایند. تقویت حیطه های محیط یادگیری بالینی مثل مربی موفق، ارزشهای حرفه ای، ارتباطات حرفه ای با اعضاء تیم درمانی- مراقبتی و مدیریت تضاد و تناسب محتوای برنامه آموزش بالینی می تواند تجارب بالینی را برای دانشجویان، جذاب نموده و رضایت حرفه ای آنان را تامین نماید.
  کلیدواژگان: اساتید، بالینی، دانشجو، پرستاری، مامایی، آموزش، دیدگاه
 • سید سعید مظلومی محمود آباد، سعیده نوروزی*، علی نوروزی، مهدی میرزایی علویجه صفحات 79-92
  سابقه و اهداف

  شناسایی نیازهای آموزشی، گامی مهم در برنامه ریزی برای برنامه های رشد اعضاء هیئت علمی بوده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزش دارد. هدف مطالعه حاضر، تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد و اولویت بندی این نیازها بود تا اولویت هایی که باید آموزش داده شود، تعیین و به مسئولان برای طراحی برنامه های آموزشی ارائه گردد.

  روش بررسی

  مطالعه از نوع مقطعی بود که بر روی کلیه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به تعداد 260 نفر انجام شد. با استفاده از شاخص های بدست آمده از مرور متون، پرسشنامه ای تنظیم سپس روایی و پایایی آن تعیین شد. اهمیت نیاز آموزشی با نمره 1 تا 20 مشخص گردیده بود؛ و در نهایت داده ها تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  حیطه های مختلف نیاز آموزشی در اعضاء هیئت علمی بالینی به ترتیب: حیطه آشنایی با آیین نامه های مرتبط با ارتقاء، پژوهش، توسعه فردی و در اعضاء هیئت علمی غیر بالینی به ترتیب: حیطه پژوهش، آشنایی با آیین نامه های مرتبط با ارتقاء و آموزش اولویت بندی گردید. در اعضاء هیئت علمی بالینی: اولویت اول در حیطه آموزش، طراحی، اجرا و تحلیل آزمون های شفاهی و مشاهده؛ در حیطه پژوهش، مهارت تحلیل آماری داده ها و در اعضاء هیئت علمی غیر بالینی: اولویت اول در حیطه آموزش، نحوه پرورش تفکر انتقادی و قدرت استدلال؛ در حیطه پژوهش، نحوه ارزیابی و داوری طرح های تحقیقاتی بود.

  نتیجه گیری

  اعضاء هیئت علمی بالینی به هر هفت حیطه اصلی، به ویژه آیین نامه های مرتبط با ارتقاء و اعضاء هیئت علمی غیر بالینی به حیطه پژوهش نیاز آموزشی دارند. پیشنهاد می گردد برای برنامه ریزی اهمیت و وزن هر هفت حیطه به صورت استاندارد مشخص شود.

  کلیدواژگان: نیاز آموزشی، اعضاء هیئت علمی بالینی و غیر بالینی، علوم پزشکی یزد
 • نامه به سردبیر
|
 • A. A. Vaezi, Z. Vanaki, F. Ahmadi Pages 2-15
  Introduction
  One of the ways that can improve scientifically the nursing care behaviors is Post-Registration Nursing Education and sttaf development process. To achieve this objective appropriate context Post-Registration Education must be provided for nurses. Currently, despite the legal requirement for continuing education for nurses, this goal has not been achieved as desired. To achieve this goal, the underlying cause should be investigated. Therefore, the aim of this study was to explore nurse's experiences of nursing continuing education context by a qualitative study.
  Methods
  The study with a qualitative approach was conducted in 2011, 23 people from the Educational Supervisors, nurse managers and nurses with a purposeful sampling participated in the study. The data collected by unstructured interviews and field notes and were analyzed using conventional content analysis.
  Results
  During the process of content analysis, participants explained three themes includeing: 1) insufficient attitude to the required training 2) inadequate support 3) Passive training monitoring and the main theme of the study was inadequate perception of their legal education.
  Conclusion
  Currently, due to lack of motivation, support and effective supervision of Post-Registration Nursing Education nurses involved inactively in the learning process and continuing education is limited to the statutory approvals and business benefits of training for nurses and their organizations. So To improve this situation is required attention and good infrastructure Includeing adequate support and effective supervision.
  Keywords: Post, Registration Nursing Education, Content analysis, Qualitative study
 • M. Mirzaei, A. H. Mehrparvar, M. Bahaloo, M. H. Davari, H. R. Owlia Pages 27-35
  Introduction
  Electronic Continuous Medical Education (CME) is not common in Iran. Considering the convenience of virtual education and availability of essential infrastructure for virtual CME، it is important to understand opinions of medical practitioners about this method. This study aims to evaluate the opinions of physicians participating in CME programs of Shahid Sadoughi University of Medical science about the method of presentation of programs including face to face and electronic (virtual) education.
  Method
  This study was a descriptive cross-sectional study. Data were collected by a self-structured questionnaire. The validity and reliability of the questioner was confirmed by panel of experts. The questionnaire completed by 98 general practitioners.
  Results
  Mean age of participants was 41. 9 years، 62% of them were males. Fifty six participants (57. 1%) selected electronic education as the most favorite method of presentation of CME. Among traditional presentations، lectures (58. 1%) and practical workshops (38. 7%) were the most favoriteand among virtual (electronic) programs، self-education by CD and online programs were the most favorite.
  Conclusion
  According to the findings، tendency to virtual (electronic) CME programs has increased among physicians. Further development and full establishment of this method can save time of participants and make a variety of programs more available.
  Keywords: Continuing medical education, face to face, lecture, workshop, electronic, virtual
 • M. Hosseini Pages 36-43
  Introduction
  An appropriate class atmosphere to express comments and to answer to questions affects understanding، reduce false interpretations related to misunderstand and simultaneously provides assessment of students. The classroom response system (CRS) can provide a fast and individual communication between the teacher and each student. This study examines the impact of applying this system on the active participation of a group of medical students.
  Methods
  50 medical students were randomly divided into two equal groups. Active participation was determined on the basis of answering to class questions. For the first group the class was managed using the CRS and for the second group the class held without it. Both groups were matched regarding the controllable conditions for four successive times. In each session 5 questions were asked. The percents of respondents in each group for each session and for all sessions were determined. The first group was surveyed by a questionnaire after the last session. Two groups were compared using independent t-test.
  Results
  The student’s educational score in first group was 15. 86±1. 22 and in the second group was 15. 90±1. 34 (P=0. 93). In the first and second groups the overall answering rate for 20 questions، were respectively 99. 5 and 23. 4 % (P<0. 0001). In final survey 80% of students left positive feedbacks about response system and its application.
  Conclusion
  The application of response system was effective in participation of students and was acceptable by them.
  Keywords: Classroom response system, Medical students, Learning, Participate
 • S. Changizi Ashtiyani, M. Shamsi, V. Jalilian Pages 44-57
  Introduction
  Gifted and talented students are human assets. This study aims to compare educational barriers of this group of students compare to other students of Arak University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross-sectional analytical study carried out on 180 normal and 56 talented students in Arak University of Medical Sciences in 2011. Data were collected through questionnaire including items related to barriers of education، research، individual-family relationship، psycho-spritual needs and finding career.
  Results
  The mean of total problem score in talented and normed student was 52. 9 ±11. 4 and 48. 5±10. 8 respectively. Results also showed that the mean score of educational، research and psycho-spritual difficulties between talented students and other student were significantly different (P<0/05).
  Conclusions
  Support of academic authorities in all above mentioned fields would be helpful to improve the motivation of the gifted and talented students.
  Keywords: Student, Talented, Gifted, Iran
 • F. Bouzarjomehri, R. Nafisi Moghadam Pages 58-66
  Introduction
  In spite of development in the medical physics technologies، medical physics curriculum for medical students in Iran has not been updated، while teaching medical physics in many universities around the world has been designed based on applied aims. It seems that modern subject teaching in diagnosis and therapy must be alternated with theoretical subjects of medical physics.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 96 medical physics students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2010-2011 with the simple accidental sampling. to obtain view points of medical students about change in medical physics curriculum، the first medical diagnostic imaging methods were taught for five groups of medical students during radiology course for stagers. At the end of each course and after the test، a questioner containing 20 questions was given to obtain their views about change in medical physics curriculum. For quantify answers، they were divided into five levels: intense agree (5)، agree (4)، without opinion (3)، opposite (2) and intense opposite (1).
  Results
  The average score of students view points about teaching diagnostic imaging was 3. 92 so they were almost agreed. The agreement of students about teaching the practical radiology، CT، MRI and nuclear medicine imaging was 4. 04 also agreed
  Conclusion
  the students agreed with incorporating practical physics especially modern medical diagnostic imaging into medical physics curriculum.
  Keywords: Medical, Education, Medical physics, Iran, Students, Imaging methods
 • T. Salimi, M. Khodayarian, H. Rajabioun, Z. Alimandegari, M. Anticchi, S. Javadi, Z. Namjoo Pages 67-78
  Introduction
  Clinical environments play a vital role in nursing and midwifery students'' learning. The present study investigates the viewpoints of clinical instructors and nursing and midwifery students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences about clinical education status during 2009-2011.
  Methods
  In this cross sectional research data were gathered using a researcher made questionnaire including five domains: educational plan، quality of clinical instructors function، role of clinical professionals in clinical education، educational facilities and space، clinical evaluation and professional satisfaction. The questionnaire was completed by clinical instructors and nursing and midwifery students. Convenient sampling was accomplished. Face validity، content validity and reliability of the questionnaire was assessed and confirmed by test – retest method.
  Results
  Majority of clinical instructors، nursing and midwifery students reported day and evening work shifts more appropriate. Majority of clinical instructors reported the clinical education status pleasant، but 79. 8% nursing students and 64. 2% midwifery students reported it moderate. Comparing the mean of clinical education status from the viewpoints of clinical instructors didn''t show a significant difference in the domain of «the role of the others impressive in clinical education»، but there was a significant difference between the nursing and midwifery students in their view points about the domain.
  Conclusion
  Clinical competency is an essential component in providing high quality nursing care، thus the educational planners should continue to evaluate the effectiveness of clinical education. Boosting the clinical learning environment domains such as “successful instructors”، “professional values”، “professional relationship with the members of caring team” and “conflict management” could make the clinical experience attractive and assure students’ satisfaction about their professional life.
  Keywords: Instructors, Clinical, Student, Nursing, Midwifery, Education, Viewpoint
 • S. S. Mazloomy Mahmoodabad, S. Norouzi, A. Norouzi, M. Mirzaei Alavijeh Pages 79-92
  Introduction

  Identifying educational needs is an essential step in planning faculty development programs. It plays an important role in promoting the quality of education. The aim of this study was to determine and prioritize the educational needs of clinical and non clinical faculty members of Faculty of Medicne of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.

  Methods

  A questionnaire was developed for this cross-sectional study using the indices identified by reviewing the literature. The questionnaire was sent to all faculty members of Medical Faculty (n=260). The items were scored from 1 to 20 according to the importance of the educational needs. Data was analyzed by SPSS software.

  Results

  Different areas of educational needs of the clinical faculty members were respectively prioritized as: familiarity with National Medical Universities Ranking Schemeresearch، personal development، administrative and executive activities، education، specialized activities outside the university and health services and health promotion. In the non clinical faculty members: research، familiarity with National Medical Universities Ranking Schemeeducation، personal development، specialized activities outside the university، administrative and executive activities. The first priority of education in the clinical faculty members was design، implementation and analysis of oral exams. In research domain priorities were data analysis skills and the first priority of education in the non clinical faculty members was how to foster critical thinking and reasoning in research and critical appraisal skills.

  Conclusion

  Faculty members need all of the seven studiedmajor areas. It is recommended further research to determine the weight of these seven areas using a standard method.

  Keywords: Education, Faculty members, Needs assessment, Medical school, Prioritization