فهرست مطالب

مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای - پیاپی 14 (پاییز 1391)
 • پیاپی 14 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرهاد حسینعلی، علی اصغر آل شیخ، فرشاد نوریان صفحه 1
  گسترش شهرها و مناطق شهری پدیده ای آشنا در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. افزایش جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها دو عامل اصلی در بروز این پدیده است. وجود این عوامل باعث کم اثر شدن اقداماتی شده است که؛ به صورت قهری و جبری سعی در محدود نگه داشتن کران شهرها دارند. از این رو برنامه ریزان همواره به دنبال مدل هایی بوده اند که گسترش کاربری اراضی شهری را به خوبی شبیه سازی کند تا بتوان با برنامه ریزی صحیح از رشد نامتوازن شهرها و پیامدهای مشکل ساز آن جلوگیری نموده و توسعه را به سمت و سویی مطلوب هدایت نمایند. تا کنون مدل های زیادی برای شبیه سازی گسترش کاربری اراضی شهری پیشنهاد و آزمایش شده است. گرچه این مدل ها دارای تنوع زیادی هستند، صرف نظر از قدرت و دقت های حاصل شده، می توان گفت که بیشتر آنها بر شبیه سازی گسترش کاربری اراضی در اطراف یک شهر متمرکز بوده اند بنابراین، مدل های منطقه ای که محدوده های وسیع تر از یک شهر را در نظر بگیرند نادرند. در این تحقیق یک مدل عامل- مبنای نوین برای شبیه سازی گسترش کاربری اراضی شهری و مسکونی در شهرستان های قزوین و البرز به مساحت 1620 کیلومتر مربع واقع در استان قزوین ایجاد و پیاده سازی شده است. در این مدل، توسعه دهندگان زمین به صورت عامل هایی در نظر گرفته شده-اند که در منطقه به صورت مشخص به حرکت و کاوش می پردازند و شرایط نقاط مختلف را برای توسعه سنجیده، مطلوب ترین آنها را توسعه می دهند. محیط حرکت عامل ها سلولی است و عامل های مورد استفاده که به پنج دسته با سلایق و اهداف مختلف تقسیم شده اند ممکن است برای توسعه برخی سلول ها وارد رقابت شوند. علاوه بر این، نظر به ماهیت مکانی مساله، برای فراهم سازی بستر حرکت و جستجوی عامل ها و نیز جمع بندی و تحلیل نتایج به دست آمده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده گردیده است. برای سنجش عملکرد مدل از داده های مربوط به سال 1384 به عنوان ورودی مدل و از داده های سال 1389 به منظور ارزیابی نتایج استفاده شد. با تنظیم پارامترهای مدل، حداکثر میزان نزدیکی پاسخ های مدل به توسعه های حادث شده به دست آمد که بر مبنای شاخص کاپا به اندازه %17/78 محاسبه گردید. این نتایج نشان می دهد که دقت مدل در تخمین توسعه های صورت گرفته مناسب است و با توجه به ابعاد محیط شبیه سازی، مدل به خوبی توانسته است مناطقی را که دارای توسعه سریع شده اند تشخیص دهد.
  کلیدواژگان: مدل سازی عامل، مبنا، گسترش کاربری اراضی شهری، رقابت، GIS
 • حسنعلی فرجی سبکبار، غدیر عشورنژاد *، سعید رحیمی، احمد فرهادی پور صفحه 23

  بارزترین نمود تحولات خدمات بانکی بر مبنای فنآوری های نوین استفاده از دستگاه های خودپرداز است. علت رشد سریع بکارگیری دستگاه های خودپرداز را می توان در مقبولیت روزافزون آن ها در میان مشتریان جستجو کرد. در کنار چنین استقبالی است که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری علیرغم هزینه های زیاد خریداری، راه اندازی و نگهداری آن ها همچنان علاقه مند به توسعه آن ها هستند. در این بین عدم توجه و مدیریت در محل استقرار و تعداد این دستگاه ها می تواند در عدم موفقیت چنین سیستم هایی تاثیر گذار باشد. بدین منظور پهنه بندی مناطق مستعد اقتصادی با توجه به معیار های موثر در این زمینه می تواند مدیران و برنامه ریزان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را در بررسی وضعیت موجود آن ها در برابر سایر رقبا و انتخاب شعب استقرار و تعداد این دستگاه ها یاری رساند. برای رسیدن به این هدف به وسیله مطالعات کتابخانه ای معیار های موثر اقتصادی و روابط میان آن ها شناسایی و با نظرات کارشناسی تکمیل و ارزیابی شد و از مدل فرآیند تحلیل شبکه ای پس از تکمیل پرسشنامه مقایسه زوجی از سوی کارشناسان برای وزن دهی استفاده شد و از این اوزان در مدل آنالیز خوشه بندی خاکستری برای مدل سازی فضایی و پهنه بندی بر اساس شعاع تاثیرگذاری معیارها در 4 کلاس استفاده گردید. این فرایند در قسمتی از شهر تهران که شامل بخش هایی از مناطق 6، 11 و 12 بود بر روی 153 شعبه از 22 بانک و موسسه مالی و اعتباری این مناطق اجرا شد و نتایج حاصل از آن در قالب نقشه ها و جداول برای تحلیل وضعیت جاری و تصمیمات آتی تهیه شد. بر اساس مشاهدات میدانی و نظرسنجی از متخصصان مدل ارزیابی شد که 67 درصد از متخصصان، مدل مورد نظر را خیلی خوب و 33 درصد دیگر آن را خوب ارزیابی نمودند. همچنین از ضریب گاما برای تعیین میزان همگونی میان نتایج به دست آمده در مدل و نتایج مشاهدات استفاده شد که نتایج حاصل ضریبی برابر با 893/0 را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: بانک و موسسه مالی و اعتباری، دستگاه خودپرداز(ATM)، فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)، آنالیز خوشه بندی خاکستری(GCA)
 • مصطفی عباس زادگان، صفورا مختارزاده، رسول بیدرام صفحه 43
  توسعه یافتگی به عنوان یکی از شاخص های مهم در برنامه ریزی شهری، تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی، رفاهی را در سطح محلات، نواحی و یا مناطق یک شهر نشان می دهد. گسترش شهر ها با ساختار فضایی نامنسجم و از هم گسیخته موجب تمرکز نامعقول و نامناسب امکانات و خدمات در بخش های مختلف شهر و توسعه اقتصادی- اجتماعی نابرابر در آن ها شده است. این مقاله ارتباط میان ساختار فضایی و تغییر سطح توسعه یافتگی در محلات شهر مشهد را بررسی می کند. به این منظور، 136 محله شهر مشهد مورد آزمون قرار گرفتند که برای تحلیل ساختار فضایی آن ها از روش چیدمان فضا و برای تعیین سطح توسعه یافتگی محلات، از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. در این تحلیل 20 شاخص در زیرگروه های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی و رفاهی با یکدیگر ترکیب شده اند و به عنوان یک شاخص به نام توسعه یافتگی، در تحلیل ارتباط میان ساختار فضایی محلات شهر و تغییرات سطح توسعه یافتگی آن ها، وارد شده اند. نتایج نشان می دهد ارتباط معنادار قوی و مستقیم میان ارزش همپیوندی محلی و میانی (یکی از شاخص های شناخت ارزش های فضایی) حاصل از تحلیل چیدمان فضا و تغییر درجه توسعه یافتگی محلات شهر مشهد برقرار است. این ارتباط در ارزش همپیوندی کلان ضعیف تر است. بنابراین، یکی از دلایل مهم تشدید نابرابری های اجتماعی – اقتصادی در شهر مشهد، وجود یک ساختار ناهمگن در سطح شهر به ویژه بین بخش های شرقی و غربی شهر است. بر اساس نتایج به دست آمده، می توان تغییرات درجه توسعه یافتگی را در آینده در محلات شهر مشهد، با توجه به طرح های پیشنهادی مصوب، پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: ساختار فضایی، چیدمان فضا، همپیوندی فضایی، توسعه
 • هوشمند عطایی، سادات هاشمی نسب صفحه 63
  چگونگی شرایط اقلیمی بر انسان تاثیر زیادی دارد، به طوری که شرایط نامطلوب اقلیمی بر جسم و روان انسان فشار وارد می آورد که نتیجه آن ناراحتی، از دست دادن کارایی و سرانجام مختل کردن سلامت انسان است در حالی که شرایط اقلیمی مطلوب و معیارهای آسایش اثرات مثبتی به جا می گذارد. در این پژوهش، برای ارزیابی تطبیقی زیست اقلیم انسانی شهر اصفهان با بکارگیری روش های ترجونگ، اقلیم گردشگری (TCI)، دمای معادل فیزیولوژیک PET))، متوسط نظر سنجی پیش بینی شده (PMV) از فراسنج های اقلیمی میانگین متوسط، حداقل و حداکثر دما، میانگین متوسط، حداقل و حداکثر رطوبت نسبی، میانگین ساعات آفتابی و میانگین متوسط سرعت باد و متوسط فشار بخار و میزان ابرناکی 3 ایستگاه سینوپتیک اصفهان، شرق اصفهان، کبوترآباد طی دوره آماری هجده ساله (1992 الی 2010) استفاده شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که اغلب روش ها؛ ماه های مه و سپتامبر را بهترین ماه ها از لحاظ آسایش اقلیمی دانسته و شرایط اقلیمی ایستگاه های مورد مطالعه در ماه های ژانویه، فوریه و دسامبر (ماه های سرد سال) و ماه های ژوئن، ژوئیه و اوت (ماه های گرم) به سمت نامطلوب سوق پیدا می کنند.
  کلیدواژگان: زیست اقلیم، ترجونگ، TCI، PET، PMV، شهر اصفهان
 • سعید صمدی، شهرام معینی صفحه 83
  در حالی که زندگی شهری به ویژه در کلان شهر ها با مساله مسکن پیوند خورده است، سهم قابل ملاحظه تولید ناخالص ملی، از بخش مسکن شهری، بر ارتباط این بخش با تحولات اقتصاد کلان دلالت دارد. بر اساس اهداف پژوهش، این مقاله با توجه به تقاضای مصرفی و سرمایه ای مسکن کلان شهری و متغیر های موثر بر آن، به تبیین و تصریح مدلی برای تغییرات قیمت مسکن کلان شهری در رابطه با متغیرهایی چون درآمد سرانه شهری، نقدینگی و سرانه زمین شهری بر مبنای پیشینه پژوهش و مبانی نظری پرداخته است. این مقاله نهایتا، به بررسی نحوه اثرگذاری این متغیر ها بر قیمت مسکن کلان شهری در ایران با استفاده از یک الگوی پانل دیتا مبتنی بر داده های سه شهر تهران، اصفهان و شیراز در دوره زمانی 1388-1377 می پردازد. بر اساس نتایج این مطالعه و همچنین با کاربرد روش GMM در تخمین مدل، نشان داده شده است که تغییرات درآمد سرانه شهری و حجم نقدینگی به صورت مستقیم و معنی داری بر قیمت مسکن کلان شهری در ایران موثراست. بعلاوه محدودیت عرضه زمین کلان شهری با توجه به تغییرات جمعیتی، منجر به روند کاهنده سرانه زمین در کلان شهر های منتخب شده است. سرانه زمین شهری نیز رابطه معکوسی با قیمت مسکن داشته و بر روند افزایشی قیمت مسکن کلان شهری در ایران، به صورت معنی داری اثرگذار بوده است.
  کلیدواژگان: کلان شهر، قیمت مسکن، محدوده رشد شهری(UGB)، سیاست پولی، تکنیک پانل دیتا، سرانه زمین شهری
 • کرامت الله زیاری، لیلا واحدیان بیکی، زیبا پرنون صفحه 101
  رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهر تهران در طی سال های مختلف، و وجود آلودگی های زیست محیطی در این شهر نیاز به فضای سبز و گسترش آن را به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش آلاینده ها مطرح می کند. عملکردهای مختلف فضای سبز، تحلیل توزیع مکانی آن را در شهر تهران ضروری می سازد. پارک ها به عنوان بخشی از فضای سبز نقش مهمی در زندگی شهروندان و زیبایی و سلامت آنها ایفا می کنند. در این مقاله توزیع فضای سبز مناطق 22 گانه شهر تهران بررسی شده است که کمبود این فضا در برخی از مناطق و مازاد آن در مناطق دیگر به چشم می خورد. هدف از ارائه مقاله بررسی و تحلیل مسائل و بحران زیست محیطی کمبود فضای سبز و توزیع مکانی آن در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات از طریق بررسی طرح های شهری و برداشت های میدانی صورت گرفته و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار GIS انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که از مساحت فضای سبز، فضای سبز در شهر تهران تنها 10 درصد از کل مساحت شهر را تشکیل می دهد. استاندارد سرانه فضای سبز در این تحقیق 12 متر مربع برای هر نفر در نظر گرفته شده است که سرانه فضای سبز در شهر تهران 2/9 است که در همه مناطق نیز یکسان نیست و این مطلب نشان دهنده عدم تناسب توزیع مکانی فضای سبز در شهر تهران است که با توجه به پیش بینی جمعیت که در سال 1395 جمعیت این شهر به 8987124 نفر خواهد رسید و با در نظر گرفتن 12 متر مربع سرانه فضای سبز در سال 1395- وضع موجود 72378865 متر مربع است- باید به 107845488 متر مربع فضای سبز برسد تا بتوان به سرانه استاندارد رسید.
  کلیدواژگان: بحران زیست محیطی، پارک های شهری، توزیع مکانی فضای سبز، تهران، سرانه فضای سبز
 • عزت الله مافی، محمدمحسن رضوی صفحه 115
  در دویست سال گذشته جهان با یک انقلاب شهری مواجه شده است و طبق پیش بینی سازمان ملل متحد 80 درصد رشد جمعیت دهه آینده در شهرها اتفاق خواهد افتاد. با این وجود فرصت ها، منابع و امکانات مورد نیاز برای توسعه و تامین نیازهای انسانی به طور مناسب در شهرها تامین نشده است. در هر حال با توجه به انقلاب شهری و مسایل ناشی از آن، گذارهای بسیاری را در جهان شاهدیم که در حیطه برنامه ریزی شهری می توان از گذار برنامه ریزی جامع عقلانی و به تبع آن برنامه ریزی تفصیلی به برنامه ریزی استراتژیک شهری و گذار از برنامه ریزی کل نگر به برنامه ریزی خردنگر و در مقیاس محله ای نام برد. این تحقیق با الهام از این تغییرات و لزوم توجه به شاخص های اجتماعی از قبیل سرمایه اجتماعی، حس تعلق مکانی و... در برنامه ریزی ها با استفاده از تکنیک های پیمایش و مطالعات اسنادی و استفاده از ابزارهای کمی و مدل SWOT با رویکردی توصیفی و تحلیلی سعی دارد این تغییرات را در برنامه ریزی محله طلاب شهر مشهد بکار برد. نتایج تحقیق که حاصل تکمیل 250 پرسشنامه در بین ساکنان محله و 15 پرسشنامه در بین متخصصان دانشگاهی و کارشناسان شهرداری است، نشان می دهد که محله طلاب شهر مشهد در موقعیتی رقابتی قرار دارد و بایستی سعی کند با استفاده از فرصت های موجود در محیط بیرونی به بهبود نقاط ضعف خود بپردازد. در این رابطه باید راهیردهای آشناسازی ساکنین با روش های مشارکت در قالب مراسم مذهبی؛ افزایش درآمدهای پایدار شهرداری با همکاری واحدهای تجاری و تشکیل شورا و شهرداری محله و واگذاری مسایل اجرایی به مردم و نمایندگان آن ها، را مدنظر قرار دهد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، توسعه محله ای، عوامل اجتماعی، محله طلاب، SWOT
 • داریوش رحیمی، محمود رنجبر دستنانی صفحه 131
  گردشگری روستایی، یکی از مفاهیم و اشکال توسعه پایدار روستایی است که در آن از منابع موجود در مناطق روستایی استفاده می شود. این گونه توسعه، کمترین تاثیر مخرب را دارد، یا اصولا فاقد چنین آثاری است و باعث ارتقای سطح بهره وری در مناطق روستایی، ایجاد اشتغال، اصلاح توزیع درآمد، حفظ محیط روستا و فرهنگ بومی، جلب مشارکت مردم بومی و محلی و... خواهد شد از آنجا که همه روستاهای کشور دارای قابلیت توسعه در زمینه گردشگری را ندارند و یا این قابلیت بسیار ضعیف است، معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام به انتخاب روستاهایی که دارای قابلیت بالاتری در زمینه گردشگری نسبت به سایر روستاها هستند نموده است، این روستاها در سطح کشور به روستاهای هدف گردشگری معروفند. در این مقاله، با استفاده از روش AHP (تحلیل سلسله مراتبی) پس از تعریف معیارها و زیر معیارهایی از میان 12 روستای مصوب هدف گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری 3 روستا به عنوان اولویت های نخست سرمایه گذاری مورد گزینش قرار گرفته اند، از آنجا که معیارها و زیر معیارهای مورد نظر برای اولویت بندی و مکانیابی از ارزش و اعتبار متفاوتی برخوردار هستند، بنابراین، روش سلسله مراتبی(AHP) روشی مناسب است که در آن اهمیت هر یک کدام از معیارها که ترکیبی از معیارهای کمی و کیفی است مدنظر قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان داد که روستاهای ده چشمه، هوره و آتشگاه به ترتیب از شرایط بهتری به منظور سرمایه گذاری برخوردار هستند و به ترتیب اولویت 1 تا 3 را به خود اختصاص داده و سایر روستاها در اولویت های بعدی قرار دارند که در این میان روستای دزک اولویت آخر (اولویت 12) را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: روستا، گردشگری، روستای هدف گردشگری، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
|
 • F. Hosseinali, A. A. Alesheikh, F. Nourian Page 1
  Introduction Urban land-use expansion is a challenging issue in developing countries. Increases in population as well as the immigration from the villages to the cities are the two major factors for that phenomenon. Those factors have reduced the influence of efforts that try to limit the cities’ boundaries. Thus, spatial planners always look for the models that simulate the expansion of urban land-uses and enable them to prevent unbalanced expansions of cities and guide the developments to the desired areas. Several models have been developed and evaluated for simulating urban land-use expansions. Despite the variety of the models, most of them have focused on simulating urban land-use expansions just around a city. Thus, the regional models that consider wider area are of primary importance. 2- Theoretical bases In this study a new agent-based model has been developed and implemented to simulate urban land-use expansion in Qazvin and Alborz regions of Qazvin state which have an area of 1620 square kilometers. In this model, land-use developers have been treated as agents that move in the landscape explicitly and assess the state of parcels for development. So, the environment of the model is raster. The agents are developed into five groups which have different aims. The agents may fall in competition to develop the same parcels. Moreover, due to the spatial essence of the problem, GIS were used to prepare the environment of agents’ movement and search and to aggregate and analyze the results. Two main steps can be recognized in this model: the Searching step and the Development step: Searching step: The agents are created and distributed in the districts.
 • H.A. Faraji Sabokbar, Gh. Ashournejad, S. Rahimi, A. Farhadipoor Page 23

  Most organizations and financial institutions are facing with spatial decision makings. Optimum decision making affects the institutes’ success, achievement to their objectives and attracting customers. Modern banking services have evolved by the development of modern technologies. The most sensible aspect of banking services evolution is based on using the modern technologies of ATMs. The rapid growth in application of these devices could have been caused by the increasing acceptance of them among customers (Foukerdi, 2005: 2). Because of the same reason, in spite of the high costs of purchase, initiation and maintenance, banks, financial and credit institutions are still interested in the development of ATMs. On the other hand, inattention and mismanagement in site selection and the number of such devices could be effective in failure of these systems. Selecting the optimum and most proper location to install the ATMs takes into account with respect to various factors that have different impact factors. Economical zoning of the cities for selecting potential and capable locations of such activities is assumed as the success agent of institutions and is a powerful method for future decisions. Therefore, the overall purpose of this research is to provide a model for economic zoning to install the services and facilities of banking system (ATMs). The research type is developmental- applied and the research method is descriptive-analytical. In the first step, effective economic factors in banking system were specified throughout library studies (previous studies) with respect to research purposes, then it was supplemented by expert’s viewpoints, also, spatial data were obtained from area by surveying with respect to relevant criteria. Weight of each criterion was specified with Analytic Network Process (ANP) after supplement of couple comparison circular by experts and it was used in Gray cluster analysis for spatial modeling and zoning based on radius of influence. The Software “Super Decision” was used for computations of ANP mode and ArcGIS9.3 was used for spatial analysis and modeling. Then current state of bank departments’ installation and their ATM numbers were analyzed and eventually the model was evaluated based on field observation and expert’s viewpoints. This process was conducted on 153 branches of 22 banks in part of Tehran city, including regions 6, 11 and 12, that is focused.

 • M. Abbaszadegan, S. Mokhtarzadeh, R. Bidram Page 43
  The primary spatial patterns and the main structures of cities are now changing, due to the present sprawl development patterns. These factors have deconstructed the unified structure of cities and have caused spatial segregation of different parts of these settlements, especially central and old fabrics and finally resulted in their socio- economic segregation. On the other hand, external urban expansion led to a complicated physical and spatial structure, which is impossible to perceive its morphology in its totality. One of the theories and methods for exploring urban spatial structure is space syntax. Space syntax theory and technique is able to analyze urban spatial structure in relation to all spatial characteristic of the city. Also, the main purpose of this research is to answer this question that is there a meaningful relation between changes in value of spatial integration (resulting from space syntax analysis) and changes in value of development quality (socio-economical, physical and environmental development) of neighborhoods?
 • H. Ataei. S. Hasheminasab Page 63
  It is very important to study and identify climatic limitations and threats and know attractions and potentialities of climatic specifications nationwide during different seasons in order to consider them in planning of national, provincial and urban levels. Thus, we can achieve a balance in climatic elements assessing bioclimate to create welfare for mankind. Thereby man can pave the ground to do livelihood activities. Therefore, the issue of welfare is very important and considerable for the continuity of human activities and his mental and physical evaluation. Since benefiting the available capacities in every region is a dynamic factor to develop region, Isfahan can play a very important role in job creation and economic and human development mainly because of its rich natural attractions. Therefore, the results of this research are very important in recognizing and introducing the changes of climatic elements and factors during different periods and the role of these factors in providing welfare in Isfahan. The aim of this research is to know human bioclimate and the influence of climatic parameters on the physiological structure of human in every month in Isfahan and to compare the results of various methods with each other.
 • S. Samadi, Sh. Moeeni Page 83
  Metropolitan housing development as an important economic sector not only affects level of macroeconomic activities directly in all countries but also macroeconomic development stimulates housing prices broadly. First, individual supply and demand in housing market is derived from utility and profit maximization and risk-return optimization. Then, equilibrium price and quantity is derived from intersection point of aggregate demand and aggregate supply. Special characteristics of housing market such as non- tradability and location-dependence distinguish its structure from other markets.
 • K. Zayyari, L. Vahedian Beiky, Z. Parnoon Page 101
  Uncontrolled development of large cities due to the increase in population and migration has led to a massive environmental destruction and pollution, and the latter has destroyed green spaces within the city and changed the land use. Therefore, the need for green space and connection with nature has an important role in human life. The best way to reduce the destructive effects of environmental hazards is the development of green space. Due to its wide range of functions, green area plays dominant roles in urban landscaping, air refreshing, reducing air contaminations and controlling uncontrolled construction development. There are several reports to prove the idea that green areas, especially in condensed urban regions are of great importance for public health, performance increase and better quality of life. Provision of green area per capita is one of the most important issues in national development.
 • E. Mafi, M.M. Razavi Page 115
  The world has encountered an urban revolution in the past 200 years. In 1800, the cities were a small island in rural ocean, now in 2000; half of world populations were living in cities. It has been stated that it reaches to 65 percent in 2025, While they occupied just 2 percent of the earth, and upon UN forecast, 80 percent of next decade population growth take place in cities, 90 percent from this rate will occur in cities of developing countries. Urbanization is growing fast in our countries and upon 1385 year census results, over 68 percent are civic, while just 10 percent of country population were living in cities in last century. However, the opportunities, sources and facilities do not distributed appropriate to improve human requirements in cities. Consequent to these changes in urban planning domain could be cited transition from comprehensive rational planning and related to it, detailed planning to strategic urban planning and transition from comprehensive plan to detailed plan, transition from modern urban and modern planning to post modern once. Therefore, this article tries to use new form of planning by stakeholder participation and exerting strategic planning in neighborhood scale. So, the aims are: -Recognizing Tollab strategic position -Recognizing pros and cons, opportunities and threats related to this neighborhood development -Reaching appropriate strategies to neighborhood development in Tollab community
 • D. Rahimi, M. Ranjbar Dashtestani Page 131
  In today’s world tourism is one of the essential revenue generating industries that serves as a means for cultural exchange among nation as well. Rural-tourism is a branch of tourism that is limited to the rural environment with respect to the culture and traditional customs that include their hand-craft, behavior, hospitality, green-tours, farm-tours, hunting, their cooking manners etc. Any country that intends to attract tourists in this field should be equipped with the following two characteristics: the potential that is the natural resources and the ability to provide services and facilities for rural-tourism that is the accommodation.