فهرست مطالب

آموزه های فلسفه اسلامی - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 10، بهار و تابستان 1391)

نشریه آموزه های فلسفه اسلامی
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 10، بهار و تابستان 1391)

 • 176 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/09/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پژوهشها
 • جعفر شانظری، هوشنگ زارع صفحه 3
  تقسیم بحث برانگیز موجود به جوهر و عرض از تقسیمهای اولیه در باب موجود ممکن است. با اینکه فلاسفه ای چون ارسطو، ابن سینا، ملاصدرا، دکارت، کانت و... متفقا جوهر را به «وجود لا فی موضوع» و عرض را به «موجود نیازمند به موضوع» تعریف می کنند، در اقسام و تعداد مصادیق آنها اختلاف نظر وجود دارد. با وجود این برخی فلاسفه حسی و تجربه گرا وجود جوهر را یکسره انکار کرده اند. فلاسفه ملاک تشخیص جوهر و عرض را در شناخت ذاتیات و عرضیات می دانند و تفاوت تشخیص مصادیق این دو را به حوزه معرفت شناسی و نحوه نگرش به هستی و اینکه چه چیزی مبدا شناخت به شمار می آید، باز می گرداننددر این مقاله ضمن بیان آرا و دیدگاه ها درباره مقولات به ملاک جوهر و عرض بودن مقولات پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: جوهر، عرض، مقولات، ماهیت، وجود، ملاک، جوهر و عرض
 • رضا اکبریان، حجت الله مرزانی * صفحه 21

  یکی از فروع مهم اصل علیت قاعده سنخیت علت و معلول است توجه فیلسوفان در مباحث مربوط به علیت بیشتر متوجه خود اصل علیت و ضرورت علی-معلولی بوده و کمتر به قاعده مذکور پرداخته شده است. ملاصدرا در این باره بیش از فیلسوفان پیشین خود به بررسی و کندوکاو پرداخته و مطالبی نو را مطابق مبانی نظام فلسفی اش عرضه کرده است. این مقاله تاریخی و تحلیلی به چیستی، تبیین و گستره قاعده سنخیت علت و معلول در فلسفه اسلامی و به ویژه حکمت متعالیه و دیدگاه های ملاصدرا پرداخته و در فرجام به این نتیجه رسیده است که سنخیت علت و معلول دو معنی حداقلی و حداکثری دارد. معنای حداقلی بر مبنای نظام های فلسفی قبل از حکمت متعالیه تبیین می شود اما معنای حداکثری با توجه به مبانی خاص حکمت متعالیه چون اصالت وجود و تشکیک وجود تبیین می گردد. با این تفکیک آشکار می شود بسیاری از مخالفت ها با قاعده سنخیت علت و معلول در حقیقت متوجه معنای حداکثری سنخیت است و معنای حداقلی پذیرفته بیشتر فیلسوفان است.

  کلیدواژگان: اصل علیت، سنخیت علت و معلول، اصالت وجود، تشکیک وجود، وجود رابط و مستقل
 • محمد اسحاق عارفی صفحه 55
  معاد جسمانی از مسائلی است که متفکران اسلامی در کیفیت و استدلال بر آن اختلاف دارند. ملاصدرا از کسانی است که بر اساس مبانی فلسفی خود بدیع ترین دیدگاه را در این باره ارائه کرده و آن را مبتنی بر برهان عقلی به اثبات رسانده است. نظریه او در این باره موافقان و مخالفان زیادی را در پی داشته که هر یک به نقد یا تایید آن همت گماشته، آن سان که موافقان آن را درست ترین دیدگاه به شمار آورده و مخالفان باطل و گمراه کننده اش خوانده اند. به نظر می رسد بسیاری از این انتقادها قابل دفاع نیست و ناشی از عدم درک مبانی فلسفی ملاصدراست.
  کلیدواژگان: معاد، معاد جسمانی، معاد جسمانی قرآنی، معاد جسمانی مثالی، بدن مثالی، بدن اخروی
 • قاسم کاکایی، حسن رهبر صفحه 81
  با ورود سوفسطاییان به عرصه تفکر یونان، امکان معرفت تردیدآمیز گشت. با وجود این، افلاطون نخستین کسی بود که مباحث معرفت شناسی را به طور خاص بررسی کرد و به همین جهت او را به راستی می توان بانی معرفت شناسی نامید. از این دوران به بعد، اکثر فیلسوفان به بررسی معرفت و هستی شناسی ادراک پرداختند و این امر تا عصر جدید ادامه پیدا کرد، هرچند هیچ گاه معرفت شناسی به معنای خاص آن در این دوران هستی نیافت. در بین فیلسوفان مسلمان نیز همواره علم و نحوه تشکیل آن به بحث گذاشته می شد اما معرفت شناسی به معنای امروزی آن تا قبل از حکمت متعالیه دیده نشد. نویسندگان در این مقاله سعی خواهند داشت تاریخچه کاملی را از روند معرفت شناسی از یونان باستان تا ابتدای عصر جدید و از شروع فلسفه اسلامی (کندی) تا قبل از حکمت متعالیه بررسی کنند.
  کلیدواژگان: معرفت شناسی، علم، ادراک، یونان باستان، قرون وسطی، فلاسفه اسلامی
 • اعلی تورانی، سیده نرجس عمرانیان، الم البنین مرتضوی صفحه 107
  سعادت مساله ای فلسفی است که به دلیل بیان برترین منزلت و غایت کمال تعقل آدمی، پیوسته توجه فیلسوفان را به خود جلب کرده است. پرسش اصلی مقاله حاضر، تبیین دیدگاه فارابی درباره ی سعادت و تاثیر سیاست در آن می باشد. سیاست فعل و تدبیر رئیس مدینه ی فاضله است و این تعریف براساس تعالیم دین که در نهایت تمام افراد مدینه را به سعادت می رساند، شکل گرفته است.. از منظر فارابی عواملی چون تعقل، قوه ی ناطقه و عقل فعال بنیان فلسفی سیاست را پی می نهد و لذا به سعادت منتهی می شود. مدینه ی فاضله نیز طبق دیدگاه وی بر اساس رئیس آن شکل می گیرد. او به واسطه ی دانایی و ارتباط با عقل فعال و شناخت حقیقی، وظیفه ی رساندن اهل مدینه به سعادت را بر عهده دارد. فارابی از علمی مدنی یاد می کند که به بررسی افعال و اخلاق می پردازد تا این نکته را تبیین کند که گسترش هنجارهای اخلاق در میان مردم با حکومتی امکان پذیر است که تنها به نیروی خدمت و فضیلت دست به چنین کاری می زند حاصل این خدمت سیاست است و غایت علم سیاست، بحث در سعادت عملی آدمی است. پس سیاست سعادت انسان را رقم می زند.
  کلیدواژگان: سعادت، سیاست، فارابی، قوه ناطقه، عقل فعال، مدینه فاضله
 • داود حیدری صفحه 121
  تلاش برای سازگار نشان دادن آموزه های دینی و اندیشه مدرنیسم وجه همت بسیاری از متکلمان مسیحی عصر حاضر بوده است. یکی از این متکلمان رادولف بولتمان می باشد. وی با پذیرش بی چون و چرای جهان بینی مدرن می کوشد با ارایه تفسیر وجودی از دین، آن را با نیازهای وجودی انسان مدرن هماهنگ سازد. او به عنوان یک متکلم مسیحی، تعالیم عهد جدید را اساطیری می داند که با جهان بینی علم جدید در تعارض است. راه حل وی اسطوره زدایی از آموزه های دینی و تاویل آنها به طور وجودی است. از جمله آموزه هایی که بشدت مورد انکار بولتمان واقع شده است، معجزه است. در این مقاله این موضع بولتمان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: معجزه، اسطوره، اسطوره زدایی، جهان بینی، علم جدید، تحلیل وجودی
 • فروغ سادات رحیم پور، فاطمه زارع صفحه 143
  نقش آفرینی عقل فعال در آثار فلاسفه ای همچون ابن سینا و ملاصدرا با ویژگی رساندن انسان به سعادت و کمال نهایی اش مشهود است. از سویی، غایت مراتب انسان در سعادت و کمال، مرتبه نبوت است و پیامبر کسی است که صاحب حدس قوی و صائب است و مراتب عقل نظری و عملی وی در پرتو ارتباط با عقل فعال به فعلیت تام رسیده و بدین وسیله لایق دریافت وحی شده و وحی که توسط عقل فعال به نبی می رسد، نیز در مسیر بالندگی هر چه تمام تر عقل نظری و عملی وی، مدد رسان می شود. ابن سینا و ملاصدرا هر دو، قائل به نفس قدسیه ای هستند که با قوه ی حدس خویش، در زمان بسیار کوتاه به کلیه معقولات و علوم و صور عقلی، بدون تعلم نائل می گردد و چنین نفسی را نبی می نامند. ابن سینا دریافت وحی را از طریق عقل قدسی و ملاصدرا معتقد است قوه عاقله نبی در مرتبه عقل بالمستفاد، با عقل فعال «متحد» می گردد. در این پژوهش به بررسی این دو نظر می پردازیم.
  کلیدواژگان: ابن سینا، ملاصدرا، عقل فعال، نبوت، رویا، وحی
 • ترجمه چکیده ها
 • محمد سلامی صفحه 163
|
 • Jafar Shanazari, Hushang Zare Page 3
  The controversial division of the existent into substance and accident is the primary divisions on the contingent being. Although philosophers like Aristotle, Ibn Sina, Mulla Sadra, Descartes, Kant and… altogether defined the substance and the accidents into “existent without subject matter” and “existent in need of subject” respectively, there are disagreement about their types and numbers. However, some sensationalist and empiricist philosophers have denied the existence of substance altogether. Philosophers say that the diagnostic criteria for substance and accident are in the understanding of the essentials and the accidentals and their differential diagnosis come back in to the realm of epistemology and attitudes toward existence and that what is the origin of the knowledge. Expressing opinions and views about the categories, this paper has dealt with the criterion of the being substance and accident of categories.
  Keywords: Substance, Accident, Categories, Quiddity, Existence, Criterion of the substance, accident
 • Reza Akbariyan, Hojjatollah Marzani Page 21

  An important branch of the principle of causality is the rule of the cognation of cause and effect. Discussing the issues of causality, philosophers have paid more attention to the principle of causality itself and causal and caused necessity and have paid less attention to this rule. Mulla Sadra has explored this issue more than his previous philosophers and has given new subjects on the base of his philosophical system. This historical and analytical paper has dealt with the nature, explanation and scope of the rule cognation of cause and effect in Islamic philosophy, especially in philosophy of Mulla Sadra and at the end, it has concluded that that the cognation of the cause and effect has two maximum and minimum meanings. The minimum meaning is explained on the base of the philosophical system of before transcendent philosophy but the maximum meaning is explained in regard to the special foundations of transcendent philosophy such as the principality of the existence and its gradation. This separation makes appear that many of the objections to the rule of cognation of the cause and effect in fact refer to the maximum meaning and the minimum meaning is accepted by most philosophers.

  Keywords: The principle of causality, Cognation of the cause, effect, Principality of the existence, Gradation of existence, Copulative, predicative existence
 • Muhammad Issac Arefi Page 55
  Resurrection is one of the issues that Muslim scholars are disagreed about it and its argument. Mulla is one the philosophers that on the base of his philosophical view has presented the most innovative idea about it and has proved it on the base of intellectual argument. His theory on this subject has had a lot of opponents and proponents that has been criticized or approved by them so that the proponents have considered it as the most accurate one and opponents have regarded it as false and misleading one. It seems that many of these criticisms are not defensible it is due to lack of understanding of the philosophical foundations Mulla Sadra.
  Keywords: Resurrection, Body resurrection, Quranic physical resurrection, Imaginal physical resurrection, Imaginal body, Hereafter body
 • Qasim Kakai, Hasan Rahbar Page 81
  Entering Sophists into the Greek thought, the possibility of knowledge became dubious. However, Plato was the first one who specifically examines the epistemological issues so he can truly be called the founder of epistemology. From this period onwards, most philosophers have considered the epistemology and ontology perception. This has continued until the modern era, although it has never realization in its special meaning. The subject of knowledge has been discussed by Muslim philosophers, but epistemology in its todays meaning has not been seen before transcendental philosophy. The authors will attempt to consider a complete history of epistemology of ancient Greece to the early modern era and from the beginning of the Islamic philosophy till before transcendent philosophy.
  Keywords: Epistemology, Knowledge, Perception, Ancient Greece, The middle ages, Islamic philosophers
 • Ala Turani, S.N. Omraniyan, O. Mortazavi Page 107
  Because of expressing the highest position and the purpose of the fullest sense of human being, happiness is a philosophical issue that has always attracted the attention of philosophers. The main question of this paper is to explain Farabi’s perspective on happiness and influence of policy on it. The policy is the duty and strategy of the president of utopia and this definition is based on religious teachings that finally bring happiness to all the people of Medina. In Farabi’s view, elements such as reasoning, rational faculty and active intellect are establishing the foundation of the politics and therefore leads to prosperity. According to his view, utopia is shaped on the base of its head. Due to his knowledge and connection with the active intellect, he is responsible for the happiness of the people of medina is prosperity. Farabi speaks of a civil science that deals with the study of actions and Ethics to explain this point that spreading of the moral norms among people is possible for a government that do this action only due to force of serves and virtue. The result of this serves is politics and the purpose of the politics is discussing of practical human happiness. Therefore, politics determines the human happiness.
  Keywords: Happiness, Politics, Farabi, Rational faculty, Active intellect, Utopia
 • Dawood Heidari Page 121
  Many contemporary Christian theologians have attempted to show the consistent of the religious teachings with the ideas of modernism. Rudolf Bultmann is one of these theologians. By accepting the modern worldview unquestionably, he tries to coordinate it with the existential needs of modern man through presenting an ontological interpretation from religion. As a Christian theologian, he believes that the teachings of the New Testament are mythological and they are inconsistent with the worldview of the modern science. His solution is to demythologization from religious teachings and interprets them ontologically. One of the doctrines that have been strongly rejected by Bultmann is miracle. This paper has considered the position of Bultmann in this subject.
  Keywords: Miracle, Myth, Demythologization, Worldview, Modern science, Ontological analysis
 • Froogh Al Sadat Rahimpoor, Fatima Zare Page 143
  The role of active intellect which is to reach human being to happiness and ultimate perfection is seen in the works of philosophers such as Ibn Sina and Mulla Sadra. In one hand, the ultimate human gradation in happiness and perfection is the degree of prophecy. A prophet is a person who has strong and authentic conjecture and his theoretical and practical intellect has been actualized in light of her relationship with active intellect and thereby worthy of receiving revelation. Revelation which is inspired by the active intellect helps the development of the theoretical and practical intellect. Ibn Sina and Mulla Sadra both believe in divine soul that by his strong conjecture reach to all ineligibles, cognitions and rational forms without learning and they call such a soul a prophet. Ibn Sina believes that revelation is through divine intellect but Mulla Sadra thinks that the rational faculty of the prophet in the degree of the acquired intellect united with the active intellect. In this study we examine these two ideas.
  Keywords: Ibn Sina, Mulla Sadra, Active intellect, Prophecy, Visions