فهرست مطالب

جستارهای شهرسازی - پیاپی 37-38 (بهار و تابستان 1391)
 • پیاپی 37-38 (بهار و تابستان 1391)
 • 136 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/09/15
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سخن روز: اثاثه ی شهری
  محمدحسین جهانشاهی صفحه 4
 • سخن سردبیر: خانه
  بهروز مرباغی صفحه 5
 • شهر و منظر
 • نقش اثاثه شهری در کیفیت محیط شهری
  جواد مهدیزاده صفحه 6
 • منظر موقت
  آزاده شاهچراغی، تینا شمسایی مهمرجان صفحه 14
 • فضای سبز تفریحی، اوقات فراغت شهروندان، حضور معلولین در این فضاها
  صدیقه میمندی پاریزی صفحه 18
 • بازآفرینیارزش های کالبدی - عملکردی، خیابان مولوی تهران
  محمدمهدی محمودی، عرفانه توافقی جهرمی صفحه 26
 • معیارهای سرزندگی فضاهای شهری، (مطالعه موردی: بخشی از خیابان ولی عصر تهران)
  سارا دادپور صفحه 34
 • منظر شهری بم
  مهرداد هاشم زاده همایونی صفحه 40
 • منظر یا نظر؟ هم اندیشی در مقوله معماری منظر
  حبیب الله شیبانی، مهدی شیبانی، محمدمهدی محمودی، اسکندر مختاری، بهروز مرباغی صفحه 44
 • شهر و امنیت
 • احساس ترس در فضای شهری
  سایه فرید طهرانی صفحه 58
 • فراتر از مرزهای شهر
  پاراگ کانا ترجمه: آرمین یگانه صفحه 64
 • نظریه
 • منطقه گرایی انتقادی در معماری: ریشه ها و گرایش ها
  فاطمه آهنی صفحه 70
 • زمان شهری
  بارت اکهاوت، بارت کئونن ترجمه: نوید پورمحمدرضا صفحه 76
 • میزان تحقق توسعه اقتصادی در شهر فشرده با رویکرد توسعه پایدار
  عاطفه صداقتی، سمیه تاجیک صفحه 82
 • بافت فرسوده
 • مشارکت در نوسازی بافت فرسوده و تسهیل گری محلی
  الهام رحمت آبادی صفحه 94
 • دانش مدیریت بحران در ساماندهی بافت های فرسوده شهری: بافت فروسده خانی آباد
  پردیس شولی صفحه 98
 • نقد
 • معماری شریعت زاده و سیمای شهر / گفت و گو با دکتر سیروس باور، مهندس محسن میرحیدر و مهندس سیدرضا هاشمی
  صفحه 114