فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 69 (تابستان 1391)
 • پیاپی 69 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • غلامرضا فدایی، سید احمد فیروزآبادی، رحمان ابراهیمی صفحه 197
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی نقش کتابخانه های عمومی در افزایش سرمایه اجتماعی و مولفه های لازم برای ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی در آنهاست.
  روش
  در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر چهار کتابخانه از کتابخانه های عمومی شهر تهران که درجه بهتری دارند انتخاب شده و سپس به روش نمونه گیری نظری، 41 عضو کتابخانه، 16 کتابدار و 53 شهروند از جامعه استفاده کننده از کتابخانه ها انتخاب شدند. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق مشاهده و مصاحبه نیمه طراحی شده با اعضای نمونه ها گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده و رسیدن به نظریه از روش رمزگذاری نظری استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که در حال حاضر کتابخانه های عمومی نتوانسته اند نقشی اساسی در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی شهروندان داشته باشند. نتایج پژوهش نشان داد عواملی که باعث کمبود سرمایه اجتماعی در کتابخانه های عمومی بوده اند شامل کمیت و کیفیت پایین خدمات کتابخانه ای، تعاملات اجتماعی اندک در کتابخانه های عمومی، عدم دسترسی یکسان افراد جامعه به اطلاعات و عدم اعتماد مردم به سازمان های اداره کننده کتابخانه های عمومی است.
  اصالت/ارزش: این پژوهش اولین پژوهشی است که به بررسی نقش کتابخانه های عمومی در افزایش سرمایه اجتماعی پرداخته است و با توجه به استفاده از راهبرد نظریه زمینه ای، این پژوهش به تولید نظریه و بیان مولفه های لازم برای ایجاد سرمایه اجتماعی توسط کتابخانه های عمومی انجامیده است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، کتابخانه عمومی، اعتماد اجتماعی، تعامل اجتماعی، نظریه زمینه ای
 • وحید خاشعی، سیدمحمود حسینی صفحه 217
  هدف
  هدف این پژوهش، ارائه مدل کنترل راهبردی برای اجرا و ارزیابی راهبردها و چشمانداز راهبردی نهاد کتابخانه های عمومی کشور است.
  روش
  پژوهش حاضر به لحاظ هدف، اکتشافی و با راهبرد مطالعه موردی و جهتگیری بنیادی است و اطلاعات با روش مطالعه کتابخانهای و مصاحبه عمیق گردآوری شده است.
  یافته ها: کنترل راهبردی به دنبال کنترل اجرای راهبردها و چشماندازهای سازمان مطرح شده است. مشکل بنیادی برنامه راهبردی سازمانها شکاف میان ایده ها و آرمانها با عمل و اقدامات سازمانی است. مدلهای کنترل راهبردی برای ارائه راهحلهای پرکردن شکاف ایده تا اقدامات راهبردی مطرح شدهاند. در حال حاضر مدل ارزیابی متوازن عملکرد بهعنوان یکی از مدلهای کنترل راهبردی در سازمانها عمومیت پیدا کرده است. چشمانداز راهبردی نهاد کتابخانه های عمومی کشور بهعنوان سند بالادستی یک نهاد عمومی غیردولتی با مساله شکاف ایده تا عمل مواجه است. مقاله حاضر با توصیف قابلیتهای این مدل به همراه روش مطالعه موردی به دنبال تسهیل و حل این مساله بوده و نتایج به کارگیری این مدل را در سازمانهای عمومی غیردولتی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد داد.
  اصالت/ارزش: پژوهش حاضر میتواند دستمایه مناسبی در خصوص عملیاتیسازی چشمانداز راهبردی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به دست دهد.
  کلیدواژگان: کنترل راهبردی، ارزیابی متوازن، سازمان عمومی غیردولتی، نهاد کتابخانههای عمومی کشور، چشمانداز
 • اسماعیل آجرلو، جلال غفاری قدیر صفحه 241
  هدف
  هدف از این مقاله آشنایی با ویژگی های حقوقی مربوط به اداره و امور مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و شناخت تعارضات و نقاط ضعف آن و همچنین ارائه تحلیل حقوقی در راستای حل تعارضات و شفاف کردن نظام حقوقی خاص آن در راستای تحقق مفهوم «اداره خوب» می باشد.
  روش
  در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از رویکرد توصیفی و با مراجعه مستقیم به اسناد و مراجع (روش سندی) به توصیف و بیان داده ها و اسناد معطوف به موضوع پرداخته شود و سپس با مقایسه و تحلیل داده ها و اسناد، نتیجه مطلوب ارائه گردد.
  یافته ها
  نظام حقوق اداری و مالی حاکم بر نهاد کتابخانه های عمومی کشور را می توان با استفاده از دو ابزار قوانین و مقررات خاص آن نهاد و ساختار حقوقی موسسات عمومی غیردولتی که بر این نهاد حاکم می باشد موشکافی کرد. تحلیل های این پژوهش نشان می دهد درحالی که وجود شخصیت اداری و مالی و استقلال در این زمینه ها ثمرات بسیار خوبی از جمله عدم تمرکز فنی و تخصصی شدن امور کتابخانه را در پی دارد؛ اما تزلزل اداره و عدم شفافیت و همچنین عدم وجود سازوکار و نظارت مناسب مالی بر این نهاد نقطه ضعف های مهمی محسوب می شوند. بررسی ها حاکی از آن است که راه حل این تعارضات اداری و مالی نه لزوما تلفیق و نه انحلال ساختار آن است؛ بلکه بهترین راه حل اصلاح قانون مصوب سال 1382 جهت ایجاد مدیریت واحد و فراگیر در امور مربوط به کتابخانه ها و اصلاح ترکیب هیات امنا می باشد.
  اصالت/ارزش: یافته های این پژوهش می تواند به مسئولان و مدیران ستادی در شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام اداری و مالی حاکم بر نهاد کتابخانه های عمومی کشور یاری رسانده و با ارائه پیشنهاهایی در تصمیم گیری و سیاست گذاری متناسب کمک کند. همچنین با استفاده از اصول حقوقی تبیین شده در این پژوهش همچون شخصیت حقوقی، استقلال مالی، نظام بودجه ای و نظارت مالی و با روش توصیف و تحلیل مواد قانونی و اصول حقوق عمومی می توان بر مدون سازی علمی نظام حقوق اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی همت گمارد.
  کلیدواژگان: حقوق عمومی، کتابخانه های عمومی، اداره خوب، شخصیت حقوقی، حقوق مالی
 • لیلا طاهرخانی، علیرضا فتحی زاده صفحه 267
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان به کارگیری مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است.
  روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی- توصیفی و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است. جامعه پژوهش کلیه مدیران و کارمندان کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی است (180 نفر) که از میان آن ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 63 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین چهار شاخص رهبری برابر با 11.91، بهبود مستمر برابر با 10.98، رویکرد فرآیندی برابر با 9.9، و مشارکت کارکنان برابر با 9.2 در مقایسه با میانگین 12.5 که در این استاندارد برای شاخص های 5 مولفه ای تعیین شده کم تر از حد معمول است. همچنین میانگین سه شاخص رویکرد سیستمی به مدیریت برابر با 8.4، رویکرد واقعی به تصمیم گیری ها برابر با 9.10، و ارتباط سودمند و دوطرفه با تامین کنندگان برابر با 7.64 است که در مقایسه با میانگین 10 که در این استاندارد برای شاخص های 4 مولفه ای تعیین شده، کم تر از حد معمول است. تنها میانگین شاخص توجه به کاربران برابر 12.4 است که در مقایسه با میانگین 12.5 تقریبا برابر است. از آزمون فرضیه های پژوهش می توان نتیجه گرفت که به کارگیری مدیریت کیفیت در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به طور معنی داری در حد کم رعایت شده است.
  اصالت/ارزش: باتوجه به وضعیت نامطلوب کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی از نظر استقرار مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر؛ این پژوهش پیشنهادهایی به منظور بهبود وضع موجود و رسیدن به سطح مطلوب و فعلیت یافتن یک نظام جامع ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مدیریت کیفیت فراگیر
 • شهیمهسادات حسینی، داریوش مطلبی صفحه 287
  هدف
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی دیدگاه ناشران شهر تهران درباره پیامدهای پیوستن ایران به نظام بین المللی حق مولف انجام گرفته است.
  روش
  روش پژوهش از نوع پیمایشی تحلیلی است. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه پژوهشگرساخته استفاده شده است. جامعهآماری این پژوهش، ناشران فعال شهر تهران و حجم نمونه انتخابی، 113 ناشر است که از این میان 100 نفر، یعنی در حدود 5/88 درصد، به پرسشنامه ها پاسخ دادند.
  یافته ها
  از دیدگاه ناشران شهر تهران علیرغم این که پیوستن ایران به نظام بین المللی حق مولف باعث افزایش قیمت کتاب های ترجمه می شود، ولی در مجموع آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی برای کشور در پی خواهد داشت. همچنین بر نظام ترجمه آثار و قوانین داخلی حق مولف در ایران، پدیدآورند گان و تولیدکنندگان، و در بلندمدت در بهبود صنعت نشر ایران تاثیرات مثبتی دارد. اکثریت ناشران شهر تهران با پیوستن ایران به نظام بین المللی حق مولف موافق هستند.
  اصالت/ارزش: بیشتر مطالعات انجام شده در حوزه موضوعی پژوهش حاضر، به صورت سندی انجام شده و تنها دو پژوهش به صورت پیمایشی و به مطالعه دیدگاه های متخصصان کتابداری و کارشناسان ارتباطات پرداخته اند. با توجه به عدم ارتباط مستقیم این دو گروه با حق مولف، مطالعه دیدگاه ناشران که ارتباط بسیار مستقیمی با قوانین حق مولف دارند و به شدت از پیامدهای الحاق ایران به قوانین بین المللی متاثر می شوند، ضروری است.
  کلیدواژگان: ناشران، حق مولف، مالکیت ادبی و هنری، مالکیت فکری، نشر ایران
 • نجلا حریری، اعظم کیانی صفحه 313
  هدف
  هدف از این پژوهش سنجش عملکرد مدیریت کتابخانه های عمومی تحت پوشش شهرداری، نهاد کتابخانه های عمومی و سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر اصفهان براساس الگوی تعالی سازمانی به منظور مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف مدیریت کتابخانه های عمومی برای بهبود کیفیت مدیریت در این کتابخانه ها می باشد.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی- تحلیلی و جامعه پژوهش شامل کلیه مسئولان کتابخانه ها و کتابداران شاغل در بخش های مختلف کتابخانه های عمومی شهر اصفهان به تعداد 140 نفر است که از این تعداد 125 نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده اند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از این است که با در نظر گرفتن 1000 امتیاز الگوی تعالی سازمانی، کتابخانه های عمومی تحت پوشش شهرداری با کسب 05/574 امتیاز، کتابخانه های عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه با کسب 61/557 امتیاز و کتابخانه های عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی با کسب 86/546 امتیاز در سطح متوسط این الگو قرار دارند. آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنی دار بین عملکرد کتابخانه های عمومی مورد بررسی به لحاظ رعایت معیارهای مطرح شده در الگوی تعالی سازمانی نشان داد که بین عملکرد مدیریت کتابخانه های عمومی مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  اصالت/ارزش: ازآن جایی که کتابخانه های عمومی نقش کلیدی در رسیدن به اهداف فرهنگی جوامع ایفا می کنند، مدیریت صحیح این کتابخانه ها نیز در جوامع پیشرفته امروز اهمیتی ویژه یافته است. پژوهش حاضر، با ترسیم تصویر روشنی از کیفیت عملکرد مدیریت کتابخانه های عمومی در شهر اصفهان، مبنای پژوهشی مستندی برای اقدامات لازم در جهت ارتقای نظام مدیریتی این کتابخانه ها فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، اصفهان، عملکرد مدیریت، الگوی تعالی سازمانی
 • رویا برادر، حسن کیانی خوزستانی، حمیده گوهری صفحه 331
  هدف
  تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت نیروی انسانی واحد ستادی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و نحوه عملکرد نهاد در فرایندهای تبدیل دانش در بین کارکنان و در سطح سازمان انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش حاضر پیمایشی است. جامعه پژوهش را تمامی کارکنان شاغل در واحد ستادی (اعم از مدیران و کارمندان) نهاد کتابخانه های عمومی کشور تشکیل می دهند و نمونه گیری انجام نشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته، مشتمل بر 8 شاخص و 46 پرسش بسته بود.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهند که شاخص دانش نهان فردی کارکنان، دارای بیشترین میانگین بوده است. شاخص های «دانش آشکار سازمانی» و «تبدیل دانش آشکار به دانش نهان (درونی سازی)» نیز از کمترین میانگین برخوردارند.
  اصالت/ ارزش: مطالعه متون حوزه مدیریت دانش نشان می دهد که پژوهش های اندکی در ارتباط با مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی انجام شده است. در این پژوهش ضمن تهیه پرسشنامه ای برای انواع دانش و فرایندهای تولید و تبدیل دانش براساس مدل نوناکا، وضعیت نیروی انسانی نهاد کتابخانه-های عمومی کشور در واحد ستادی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان براساس یافته های پژوهش، راهکارهای مناسبی برای توسعه دانش و عملکرد نیروی انسانی در ارتباط با فرایندهای تبدیل دانش، ارائه شد.
  کلیدواژگان: منابع انسانی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مدیریت دانش، دانش نهان، دانش آشکار
|
 • Gholamreza Fadai, Seyyedahmad Firoozabadi, Rahman Ebrahimi Page 197
  Purpose
  The purpose of this research is to study the role of public libraries in increasing social assets and the essential components for creation and development of those assets.
  Method
  In this research, a qualitative approach and an underlying theory method have been used. Of all the public libraries in Tehran, four of the best ranks were selected. By a theoretical sampling method, selection was also made of 41 library members, 16 librarian, and 53 citizens from the potential population of library users. The required data were collected through observation and semi-structured interviews. The collected data were analyzed using a theoretical coding method.
  Findings
  The findings show that public libraries have failed to play a key role in the development of social assets for citizens. The results suggest that the factors which cause a shortage of social assets in public libraries include the low quantity and quality of library services, low social interaction in public libraries, citizen's unequal access to information and people’s distrust in the organizations that manage public libraries.Originality/value: This research is the first one which has dealt with the role of public libraries in social assets. With regard to the use of an underlying theory strategy, it is an attempt to work out a theory and to suggest the necessary components to be used by public libraries for creating social assets.
  Keywords: Social assets, Public libraries, Social reliance, Social interaction, Underlying theory
 • Vahid Khashei, Seyyed Mahmood Hosseini Page 217
  Purpose
  The purpose of this research is to present a strategic control model for performing and assessing the strategies and strategic perspectives of the public libraries foundation.
  Method
  The present research is a fundament-oriented exploratory case study. The data were collected by a review of the literature in library and deep interviews.
  Findings
  Strategic Control has been proposed after the organization perspectives and strategies accomplishment control. The basic problem of the strategic program of organizations is the gap between ideas and ideals and the organizational activities. Strategic control models have been proposed to present solutions to bridge the gap between the ideas and the strategic operations. At present, the equal assessing model of performance has come to be of general use as one of the strategic control models in organizations. The strategic perspective of the public libraries foundation as an important and senior document of a nongovernmental public foundation is faced with the problem of the gap between ideas and actions. Describing the capabilities of this model and adopting a case study method, the present article tries to solve the mentioned problem and to analyze the results of using this model in nongovernmental public organizations.Originality/Value: The present research can be a good starting point for making the strategic perspective of the public libraries foundation operational.
  Keywords: Strategic control, Equal assessment, Nongovernmental public organization, Public libraries foundation
 • Esmail Ajorloo, Jalal Ghafari Ghadir Page 241
  Purpose
  The purpose of this article is to identify the legal characteristics related to administrative and financial affairs of the public libraries foundation. It tries to study the contradictions and weaknesses of these affairs, to present a legal analysis for resolving the contradictions, and to make the corresponding law system transparent in order to embody the concept of ‘ideal office’.
  Method
  By using a descriptive approach and with a direct reference to documents (documentary method), the data and the relevant documents were described. Then, by comparing and analyzing the data and documents, desirable conclusions were provided.
  Findings
  The administrative and financial law governing the public libraries foundation can be defined by the two means of the particular laws and regulations of that foundation and the legal structure of nongovernmental public institutions governing this foundation. The analyses presented in this study show that, while administrative and financial entity and independence have good results including technical decentralization and specialization of library affaires, office fluctuation and lack of transparency as well as misappropriate financial control on this foundation are major weaknesses. Studies show that solution to these administrative and financial contradictions is not necessarily incorporated, nor is dissolution of foundation structure. But the best solution is to modify the approved law of 2003 in order to create a unique and inclusive management matrix for libraries and to modify the board of trustees. Originality/ Value: The findings of this study can help officials and head office managers to identify the strengths and weaknesses of the administrative and financial system governing public libraries foundation. Also, the presented suggestions help them in proper organizational decision and policy making. By using the legal principles established in this study such as legal entity, financial independence, budgetary system, and financial monitoring and by describing and analyzing the law and the principle of public law, an administrative and financial system can be devised for the public libraries foundation.
  Keywords: General law, Public libraries, Ideal office, Legal entity, Financial law
 • Leila Taherkhani, Alireza Fathizadeh Page 267
  Purpose
  The present research aims to study the use of TQM in the Islamic parliament library, museum and documentation center.
  Method
  A descriptive survey method was used as the research method. The data were collected by a questionnaire. The population included all the 180 managers and staff members of the Islamic parliament library, museum and documentation center. Using a simple random sampling, 63 subjects were selected. The collected data were analyzed by means of descriptive and inferential statistics.
  Findings
  The findings show that the average of four leadership criteria equals 11.91, continuous improvement equals 10.98, process approach equals 9.9, and staff contributions equal 9.2. Compared with the average of 12.5 and according to the standards assigned for the 5 items, the obtained indexes are lower than the average level. The average of the three indexes of the systematic approach to management equals 8.4, the real approach to decision making equals 9.10, and the mutual and beneficial relation with suppliers equals 7.64 which are lower than the normal level compared with the standard average assigned for the 4 items. Just the index of "user's attention" is equal to 12.4 which nearly amounts to the average of 12.5. From the test of the research hypothesis, it emerged that use of TQM in the library, museum and documentation center of the Islamic parliament is significantly low.Originality/ value: Regarding the poor and undesirable situation of the library, museum and documentation center of the Islamic parliament concerning the use of TQM, and in order to improve the current situation and achieve a desired level of fulfillment of a comprehensive system, this study offers some suggestions.
  Keywords: Library, Museum, documentation center of the Islamic parliament, TQM
 • Shahimehsadat Hosseini, Daryoush Matlabi Page 287
  Purpose
  The present study aims to study Tehran city publisher's views about the consequences of Iran’s joining the international copyright treaty.
  Method
  An analytical survey method was used as the research method. For the data collection, a researcher-made questionnaire was used. The statistical population of this research was Tehran city active publishers. The selected sample was 113 publishers. The response rate was 100 (88.5%).
  Findings
  Despite the Tehran city publisher's viewpoint that Iran’s joining the copyright international treaty increases translated book prices, it has overall positive economic, social, scientific, and cultural effects on the country. Also, it has positive effects on the translation system of written works, Iran copyright laws, authors, and producers, finally, in the long run; it will improve the country’s publishing industry. Most Tehran city publishers agree with the joining of Iran to the copyright international treaty.Originality/Value: The studies conducted on this research subject are mostly in a documentary form; there are only two pieces of research in a survey form to study expert views in library science (Nouroozi, 1380) and communication (Ghassemi, 1387). Regarding the lack of any direct relationship between these two groups and the copyright, the study of publisher's views, which has a direct relationship with copyright laws and is highly affected by the consequences of incorporation of Iran to the international laws, comes to be of necessity.
  Keywords: Publishers, Copyright, Literary, artistic property, Intellectual property, Iran publication
 • Najla Hariri, Azam Kiani Page 313
  Purpose
  This research aims to evaluate the management performance of public libraries affiliated to municipality, public libraries foundation and Oughaf and charity organization in the city of Esfehan based on EFQM in order to improve the management quality in public libraries by identifying strengths and the weak points.
  Method
  This is a descriptive analytical study. The population included all the 140 library managers and public libraries librarians in the city of Esfehan. The response rate was 125.
  Findings
  The findings indicate that, regarding the 1000 points for the EFQM model, the municipality public libraries with 574.05 scores, public libraries of Oughaf and charity affaires general office with 557.61 scores and public libraries of the public libraries foundation with 546.86 scores are at an average level. Statistical tests showed that, regarding the EFQM criteria, there was no significant difference among the management function of the three groups of the public libraries under study. Originality/Value: Since public libraries play an important role in achieving the cultural goals of a society, proper management of these libraries has special importance in today’s modern societies. This research, drawing a clear image of management function quality of public libraries in the city of Esfehan, tries to provide a necessary documentary research base in order to enhance the public library management system.
  Keywords: Public libraries, Esfehan, Management function, EFQM
 • Roya Baradar, Hassan Kiani Khoozestani, Hamideh Gohari Page 331
  Purpose
  The present research aims to study the man power status of the head office of public libraries foundation. It also aims to study the performance of the foundation in knowledge convergence processes among the staff.
  Method
  This research is a survey method. The research population included all the staff of the central office (headquarters) of the public library foundation (managers and staff). There was no sampling. The research tool for the data collection was a researcher-made questionnaire including 8 items and 46 closed questions.
  Finding
  The findings show that the index of "staff individual tacit knowledge" has the highest average. Also, the indexes of "organization revealed knowledge" and "convergence of revealed knowledge to tacit knowledge” have the lowest average.Originality/Value: A study of the knowledge management literature shows that very few research works have been conducted on knowledge management in public libraries. In this research, in addition to preparing a questionnaire for kinds of knowledge, knowledge production processes, and knowledge convergence based on Nonaka, the status of human resources is studied in the head office of public library foundation. At the end, according to the findings, some appropriate guide lines have been presented for developing knowledge and man power function in relation with knowledge convergence processes.
  Keywords: Human resources, Iran public libraries foundation, Knowledge management, Tacit knowledge, Explicit knowledge