فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 1 (بهار و تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله اصیل
 • دکتر ماشااله ترابی، مریم گودرزی صفحه 7
  زمینه و هدف
  مهم ترین گام برای پیاده سازی نظام نوآوری در هر نهادی، درک سازمانی جامع از نوآوری است. با توجه به گستره ی فعالیت های نوآوری، نیاز بیش تری به یادگیری در زمینه ی نوآوری و ارزیابی آن احساس می شود و هر سازمانی نیازمند حرکت در مسیر روشن و مشخص برای کسب جایگاه مناسب در فعالیت های نوآورانه است. لذا طراحی معماری ویژه با توجه به ابعاد متنوع فرآیند نوآوری و ایجاد محیطی هم افزا در دانشگاه ضروری می باشد. این مقاله به بررسی مراحل یادگیری در مهار تهای نوآوری و نقش آن در پویایی دانش پزشکی م یپردازد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع مقطعی و توصیفی- تحلیلی است. محیط پژوهش شامل 4 دانشکده ی دندا نپزشکی،پیراپزشکی، پرستاری و توان بخشی بوده، جامع هی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران و نمونه پژوهش را 24 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل داده و برای گردآوری داده ها از دو آزمون Pre test و Post test که مشتمل بر 20 سوال مرتبط با مباحث آموزشی کارگاه بوده است، استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون میزان پیشرفت افراد در بازاندیشی براساس فرم چارت تصمی مگیری از 71.86 % به 75.6 % و فرم موضوعات زیرمجموعه از 83.85 % به 92.43 % نشان داد.
  نتیجه گیری
  با عنایت به این که چالش یکی از محرک های مهم در فعال نمودن فرآیند نوآوری می باشد، توسعه ی فضای نوآورانه بدون مهارت های لازم در این حوزه توام با نتایج قابل قبولی نخواهد بود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نیز اهمیت توسعه ی نوآوری دانش در گروه علوم پزشکی را با توجه به ضرورت آن نشان م یدهد و به سیاس تگذاران در حوزه ی بهداشت و درمان جهت تدوین برنامه های راهبردی در خصوص توسعه ی مهارت های نوآوری در این زمینه و به اشتراک گذاری دانش کمک م یکند.
  کلیدواژگان: علوم پزشکی، آموزش، نوآوری، مهارت
 • فتح الله قربانی، دکتر محمد علی اخویان صفحه 21
  یکی از مسائلی که فراروی اخلاق و پزشکی است، مساله ی سقط جنین می باشد. با توجه به این که جنین از زمان پیدایش تا تکامل نهایی خود دو مرحله را طی می کند که در مرحله ی اول فاقد روح است و در مرحله ی دوم واجد روح می شود، گروهی از فقها با استناد به ادله معتقدند سقط نمودن جنینی که واجد روح شده است از نظر اخلاقی به هیچ وجه جایز نیست، لیکن از دیدگاه علم پزشکی، سقط نمودن جنینی که تولدش منجر به مرگ مادر و پدید آمدن عوارض شدید جسمانی برای وی گردد به طوری که ادام هی زندگی برای وی مشقت آور شود، و همچنین جنینی که به انواع و اقسام ناهنجار یها مبتلا است و اگر به دنیا آید فقط حیات حیوانی خواهد داشت و فاقد هر گونه شعور و ادارک خواهد بود و صرف هزینه های گزاف نیز برای وی بی فایده باشد، جایز است. در کشاکش بین اخلاق و ضرر و زیا نهای حاصله متعدد تکلیف چیست؟ آیا سقط جنین در هر شرایطی خلاف اخلاق است و مشمول حکم حرمت است؟ اصولا چه نوع سقطی خلاف اخلاق است؟
  در تزاحم میان حیات مادر و جنین تکلیف چیست؟ آیا سقط جنینی که با تجویز پزشک انجام گرفته قتل محسوب می شود؟ در این مقاله علاوه بر پاسخ مستدل به این سوالات، این بحث مطرح شده که سقط جنین در هر مرحله از حیات جنین به طور مطلق حرام نیست، بلکه در شرایطی ضروری و حتی واجب م یگردد.
  کلیدواژگان: سقط جنین، حرمت، جواز، اخلاق، دیه، روح
 • دکتر حسین زارع، نگار یزدانی، دکتر مژگان آزادی، دکتر محمدحسن احمدپور، رضا کاشف قربانپور، دکتر عباس اکبریان، محمد رضا جمالی، دکتر رضا رشیدی صفحه 35
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر مطالع های توصیفی، کاربردی و تطبیقی است که به منظور ارائه ی الگو از تکن کی دلفی سه مرحله ای استفاده کرده است. مطالعه در فاصله ی سال های 1385 - 1381 صورت گرفته و هدف اصلی، ارائه ی مدلی برای بیمه های سلامت خصوصی در ایران با توجه به تجربیات کشورهای دیگر است.
  روش بررسی
  این مطالعه با محوریت سازمان و مدیریت، به بررسی مبنای پوشش جمعیت، مبنای محاسبه ی حق بیمه، تعهدات و کلیات سیستم م یپردازد. علاوه بر این میزان مشارکت بیماران در برخورداری از خدمات، شاخص های مهم سلامتی و سازمانی و تاریخچه ی بیمه های سلامت خصوصی همراه با رو کیردهای موجود در آینده نیز مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است.
  کشورهای مورد مطالعه عبارتند از آمر کیا، آلمان، اسپانیا، اتریش، تر یکه، سوئد، یونان، مکز کی، ژاپن، کانادا، دانمارک و ایران، انتخاب کشورها بر مبنای تقسیم بندی نظام های سلامت و ویژگ یهایی از جمله عضویت در OECD و داشتن تجربیاتی در مورد بیم ه های سلامت خصوصی بوده است.
  یافته ها
  بیمه های سلامت خصوصی با هدف پرکردن شکا فهای خدمتی و هزینه ای موجود در پوشش های بیمه ای پایه، افزایش رضایت مندی مردم و ایجاد قدرت انتخاب برای افراد با توانایی مالی بهتر به وجود آمده است.
  مبنای پوشش بیمه های سلامت خصوصی در اکثر کشورها مبنای سکونت و توانایی پرداخت است و اولویت با ارائه ی پوش شهای گروهی است. نقش دولت در ابتدا قانون گذاری است، علاوه بر این در شروع فعالیت شرکت های بیمه ای نقش حمایت کننده و بعد از آن نقش نظارتی پیشنهاد شده است. منبع اصلی تامین منابع مالی بیم ه های خصوصی،حق بیم ه هاست که با توجه به معیارهایی چون ریسک فردی و وضعیت سلامتی نوع بسته ی مزایا، گروهی با انفرادی بودن پوشش، سن، جنس تعیین می شود. نظارت بر بیمه های سلامت خصوصی به صورت غیر متمرکز و به وسیله ی سازمان های مستقل محلی با تر یکبی از نماینده ی مصرف کنندگان و به تعداد مساوی نماینده ی ارائه دهندگان باید به صورت غیر مستقیم صورت م یپذیرد. خدمت به سازمان های بیمه ای، نماینده ی دولت، نمایند هی قوه قضائیه و بر اساس چک لیست های استاندارد شده صورت م یپذیرد.
  نتیجه گیری
  نظارت عالی از بالاترین مرجع سیاست گذاری که در این مطالعه شورای عالی سلامت کشور پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: بیمه ی سلامت خصوصی، مطالعات تطبیقی، شکاف خدمتی، شکاف هزینه ای، بیمه ی سلامت مکمل، تکن کی دلفی
 • حانیه سادات سجادی، سارا برات پور، دکتر محمد هادی صفحه 55
  زمینه و هدف
  استقرار نظام پیشنهادها شناخته ترین ابزار جهت تغ ییر شرایط کار و ایجاد زمینه ی مناسب برای مشارکت کارکنان می باشد. در این پژوهش عملکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل سیپ ارزیابی شده است.
  روش بررسی
  مطالعه ی توصیفی حاضر به صورت مقطعی انجام شد. کلیه ی اعضای شورای سیاست گذاری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و اعضای شورای تخصصی و عمومی دانشگاه مورد مطالعه، جامعه ی آماری پژوهش را تش یکل دادند که با توجه به بررسی کل آن، نمون هگیری انجام نگردید. ابزار جم عآوری داد ه ها پرسش نامه ی محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر اساتید و پایایی نیز با محاسبه ضریب آلفاکرونباخ تا یید شد. تحلیل داده ها با استفاده از بسته ی آماری SPSS ویرایش 16 انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین امتیاز عملکرد نظام مورد مطالعه 8/ 14 ± 47 / 50 به دست آمد. در مقایسه ی میانگین امتیاز ابعاد چهارگان هی مدل سیپ، ابعاد درو نداد و پیش زمینه به ترتیب بیش ترین و کم ترین میانگین امتیاز را داشتند.
  نتیجه گیری
  به منظور افزایش میزان مشارکت کارکنان، راهکارهای تهیه و طراحی برنام ه های اعطای پاداش،تلاش در جهت تسریع و تسهیل پرداخت به کارکنان و اطلا عرسانی درخصوص روند اجرایی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، توصیه م یگردد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، عملکرد، نظام پیشنهادات، مدل سیپ
 • دکتر امیراشکان نصیری پور، دکتر لیلا کیکاوسی آرانی صفحه 65
  زمینه و هدف
  ایمنی بیمار یک مسال هی مدیریتی است. امروزه مدیریت خطر بالینی، بخش مهمی از مدیریت بیمارستان می باشد. هدف از مطالعه ی حاضر تعیین تهدیدات آشکار موثر بر خطاهای پزشکی برای بیمارستان های دولتی استان تهران بود.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلی هی صاحبان فرآیند)تیم های 12 نفره(بیمارستان های دولتی استان تهران بود. حجم نمونه 396 نفر بود که به شیوه ی نمون هگیری طبقه ای انتخاب شدند. از پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته ی خود ایفا برای جم عآوری داد ه ها استفاده شد. داد ه ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS17 با روش «تحلیل عاملی» تحلیل گردید.
  یافته ها
  در این پژوهش 4 تهدید آشکار بر خطاهای پزشکی در بیمارستان های دولتی استان تهران، موثر شناخته شد که درمجموع 45 / 14 % واریانس کل داده ها را تبیین می نمود. بیش ترین قدرت تبیین واریانس کل داد ه ها مربوط به فرد ارائه دهنده ی خدمت 81 / 7 % و کم ترین آن مربوط به محیط کار 81 / 1 % بود.
  نتیجه گیری
  با طراحی و اجرای یک نظام اثربخش جهت مدیریت تهدیدات آشکار شناسایی شده توسط صاحبان فرآیند در بیمارستان های دولتی به ویژه در حوزه ی تهدید «فرد ارائه دهنده ی خدمت» م یتوان انتظار داشت که این مراکز به عنوان مراکز قابل اطمینان و ایمن تلقی شوند
  کلیدواژگان: تهدیدات آشکار، خطاهای پزشکی، بیمارستا نهای دولتی
 • دکتر ابوالقاسم امیراحمدی، دکتر محمود مهری، مهری فسنقری صفحه 77
  همزمان با نضج و شک لگیری دانش پزشکی در ایران و همگام با کوشش علما و دانشمندانی نظیر ابوعلی سینا، سید اسمعیل جرجانی، امام فخر رازی که امروزه سهم بسزایی در رشد و گسترش این علم به خود اختصاص داده اند،در عرصه ی شاعری نیز برخی شاعران به علم طب به عنوان یکی از فروع علوم طبیعی توجه خاص نموده، ضمن مطالعه ی مبانی و مقدمات آن، به بیان نکات ارزشمندی در خصوص بیمار یها و خواص گیاهان دارویی پرداخته اند.
  بدون تردید، بررسی آثار این شاعران حکیم و تعمق در آن ها، می تواند افزوده بر این که خواننده را با برخی بیمار یها به شکل دیرینه اش آشنا سازد، افق تاز های را در شناخت مبانی این علم، بر پژوهندگان بگشاید. بنا براین، در این جستار به بررسی برخی بیماری های رایج چشم در اشعار انوری، خاقانی، نظامی، سعدی و مولوی خواهیم پرداخت.
|
 • Mashallah Torabi, Maryam Goodarzi Page 7
  Background And Objective
  The most important step to implementation of an innovation system in any institution is achieving a comprehensive organizational perception of innovation. Due to the expansion of innovation activities, there is a learning requirement for innovation techniques and their evaluation. This research surveyed the steps for learning the innovation skills and their role in dynamics of medical sciences.
  Methods
  This research was a cross sectional and descriptive- analytical study. The research was conducted among 24 faculties of Tehran University of Medical Sciences participating in a workshop on innovation skills. We used a pre-post test questionnaire that consisted of 20 elements about educational subjects of the workshop.
  Results
  The results showed a significant progress of participants’ knowledge in innovation skills from 58.62 to 63.65.
  Conclusion
  The results of this research show the success of a workshop to improve innovation knowledge among participants. This information might help the health care decision makers for compilation of strategic plans related to innovation skills and knowledge sharing.
  Keywords: Medicine, Education, Innovation, Skills
 • Mohammad Ali Akhavian, Fathollah Ghorbani Page 21
  One of the most important ethical issues in medicine is the abortion issue. With respect to the fetus since conception till final evolution it passes through two stages. In the first level does not possess any a soul and in the second level it gains spirit. A group of jurists based on the evidence believe that abortion of fetus with spirit is not allowed at all. On the other hand in scientist and medical view, abortion of a fetus that can cause death or severe bodily harm for his/her mother as well as a fetus that has a lot of abnormality and if born will have an animal life without any understanding and causes a lot of spending is allowed. What is the best way to solve this dilemma? Does the abortion in any condition is in opposition to ethics and forbidden? Is an prescribed abortion prescribed by a doctor equal to killing? In this article we have presented in some conditions abortion is not only forbidden at all but also is necessary and is the obligation
  Keywords: One of the most important ethical issues in medicine is the abortion issue. With respect to the fetus since
 • Hossein Zare, Negar Yazdani, Mojganazadi, Mohammad Hassan Ahmadpour, Raza Kashef Ghorbanpour, Abbas Akbarian, Mohammad Reza Jamali, Reza Rashidi Page 35
  Background And Objective
  Some of high income countries are developing the private health insurance coverage as a complementary or supplementary coverage.
  Methods
  We examined the private health insurance in England U.S.A, Germany, Spain, Austria, Turkey, Sweden, Greece, Mexico, Japan, Canada, Denmark and Iran between 2002 and 2006 for studding private health insurance coverage. We used data from the OECD, European Observatory and country specific resources; also we reviewed specific regulations in certain countries, based on this comparative study we designed a model for private health insurance coverage in Iran after approving by specialist in Delphi technique. The private health insurance has been created in order to cover the cost and service gapes which excite in the current basic insurance also increase the satisfaction of insured and make the choice authority for people who have higher incomes. Premiums are the main source of financial support in the private health insurance which is entertained from individual risks and criteria within health condition. In addition Legislation is primary role of government, in addition supporting role in beginning of the work and after that supervising role were suggested. Based on specialist opinions the private health insurance in Iran private health insurance could be covered the gaps of basic health insurance as a complementary or supplementary health insurance based on residency and ability to pay.
  Keywords: Private health insurance, Comparative Study, Complementary Health Insurance, Voluntary Health Insurance, Financing, Benefit Package
 • Hanieh Sadate Sajjadi, Sara Baratpour, Mohammad Hadi Page 55
  Background And Objective
  Implementing a suggestion system is one of the effective tools to change the workplace atmosphere and prepare an appropriate field for staff participation. The aim of this study was to evaluate the suggestion system of Isfahan University of Medical Sciences (IUMS) using CIPP model.
  Methods
  This descriptive study was a cross-sectional one. The population consisted of all members of the executive committee of suggestion system and the members of professional and general committee of IUMS. Considering some limitations, sampling was not done. Data was gathered through a researcher-designed questionnaire that its content validity was approved by the professors, and Cronbach's αlpha confirmed its reliability. Collected data was analyzed using SPSS software (version 16).
  Results
  Results showed that the mean score of the performance for the mentioned system was 50.47±14.8. The comparison of the mean scores for the four dimensions of CIPP model showed that the input dimension had the highest score and process, product and context dimensions were next on the hierarchy.
  Conclusion
  Planning some awards, facilitating and accelerating the personnel’s pay and familiarizing them about with the process and implementation of the suggestion system are some effective recommendations to increase staff participation.
  Keywords: Assessment, performance, suggestion system, CIPP Model
 • Leila Keikavoosi Arani, Amirashkan Nasiripour Page 65
  Background And Objective
  Patient safety is a management dilemma. Today, clinical risk management is an important part of hospital management. This study was conducted to determine the overt threats affecting medical errors within public hospitals in Tehran province.
  Methods
  This study was descriptive survey. The study,s target population included all process owners (12-person teams) of public hospitals in Tehran province. The sample size was 396 individuals selected using stratified sampling. An investigator designed Questionnaire for data collection were used to collect needed data. After collecting evaluated using the software (SPSS17) and utilizing "factor analysis".
  Results
  Results showed that the participants believed four overt threats were affecting medical errors within public hospitals in Tehran. These four threats explained 14.45% percent of the total variance. the most prominent threat among these four threats were related to healthcare providers (7.81 percent of total variance), and the list prominent was related to work environment (1.81 percent of total variance).
  Conclusion
  Through the design and implementation of an effective system for managing the threats identified in public hospitals, particularly in the area of the major threat, “healthcare providers” we can be expect these centers to become more reliable and safe centers
  Keywords: Overt Threats, Medical Errors, Public Hospitals
 • Abulghasem Amirahmadi, Mahmod Mehri, Maryam Fesanghari Page 77
  With maturing and forming of medical knowledge and the efforts of scholars and scientists such as Avicenna, Ishmael Jarjani and Imam Fakhr Razi who contributed greatly to the expansion and development of medical science, some poets also paid great attention to medicine as one of the branches of natural sciences. They studied the principles and basics of medicine to express valuable points regarding the diseases and the propertiesof medical plants in their poetry. Without doubt, the investigation of these poet’s master pieces and a deep understanding of them can not only make the reader familiar with the ancient understanding of some diseases, but also open new horizons in understanding the principles of this science. So, in this article some common eye diseases in the poems of Anvari, Khaghani, Nezami, Saadi and Rumi have been investigated 85 Scienific Teb Va Tazkieh Volume 20 Number1-2
  Keywords: Iran, poetry, eye diseases, treatment