فهرست مطالب

Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology - Volume:3 Issue: 4, 2012

Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology
Volume:3 Issue: 4, 2012

 • تاریخ انتشار: 1391/09/26
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی اکبر بابایی، لیلا عطاری، مهدی احمدی مقدم، سید نادعلی علوی، کامبیز احمدی انگالی صفحه 469
  زمینه
  تری هالومتان ها جزو عمده ترین ترکیبات جانبی کلرزنی آب آشامیدنی هستند که خطرات بالقوه و سرطان زایی آنها به اثبات رسیده است. هدف از این مطالعه بررسی غلظت تری هالومتان ها در آب شرب شهر اهواز می باشد.
  روش
  در این مطالعه که از نوع توصیفی- مقطعی بوده، نمونه برداری در مدت زمان 36 هفته و در فصول زمستان، بهار و تابستان (90-1389) از تصفیه خانه-های شماره ی 1 و 2 شهر اهواز و 3 نقطه در شبکه توزیع آب انجام گرفت. نمونه های آب شرب از نظر 4 ترکیب تری هالومتان با گاز کروماتوگرافی و تکنیک Head Space مورد آنالیز قرار گرفتند. از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. جهت مقایسه ی میانگین غلظت تری-هالومتان ها بین فصول مختلف و بین نقاط نمونه برداری از آزمون ANOVA یک راهه و برای مقایسه ی میانگین غلظت ها بین دو شبکه توزیع از آزمون T-Test استفاده شد.
  نتایج
  در این مطالعه غلظت کل تری هالومتان ها در فصل زمستان از 5/20 تا 86 میکروگرم بر لیتر، در فصل بهار از 92/18 تا 06/66 میکروگرم بر لیتر و در فصل تابستان از 35/17 تا 75/174 میکروگرم بر لیتر متغیر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت کل تری هالومتان ها تنها در 6 مورد بیشتر از حد مجاز EPA (μg/L 80) و تنها در 3 مورد بیشتر از استاندارد ایران و رهنمود سازمان بهداشت جهانی (1THM/WHO guideline≤∑) می باشد. به طور کلی میانگین غلظت تری هالومتان ها در فصل تابستان 6/1 بار بیشتر از بهار و 4/1 بار بیشتر از پاییز بود. ترکیبات تری-هالومتان برمینه نسبت به نوع کلرینه غالب بودند.
  کلیدواژگان: تری هالومتان، کروماتوگرافی گازی، شبکه ی توزیع، آب شرب، اهواز
 • امیر سیاهپوش، فرهاد مومنی، یونس آزادبخت، سید مرتضی حسینی صفحه 479
  زمینه
  در شرایط استرس اکسیداتیو شدید تعادل سیستم اکسیدان-آنتی اکسیدان در بدن بهم خورده که این اختلال معمولا در جهت تولید اکسیدان های بیشتر است و بدنبال آن ماکرومولکول های مهمی مانند DNA در بدن دچار تغییرات جبران ناپذیری می شوند. گزارش هایی مبنی بر اثرات درمانی خرما وجود دارد. در این مطالعه میزان تاثیر هسته ی خرما بر روی ظرفیت آنتی اکسیدانتی و میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در سرم خون و اریتروسیت های موشهای صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش
  پس از جمع آوری و شناسایی میوه ی خرما، هسته ی آن خرد شده و با استفاده از روش خیساندن و حلال متانول عصاره گیری انجام گردید. موش های صحرایی در 4 گروه 6 تایی (کنترل، 25، 50، 100 میلی گرم بر کیلوگرم) تقسیم و بمدت 15 روز بصورت تزریق داخل صفاقی عصاره داده شد. سپس از شریان کاروتید خون گیری انجام گردید. نمونه ها به دو قسمت سرم و اریتروسیت تقسیم و ظرفیت آنتی اکسیدانتی و میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در نمونه های سرم و اریتروسیت با استفاده از کیت بررسی شد.
  نتایج
  در دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم میزان ظرفیت آنتی-اکسیدانتی سرم از حجم 10 میکرولیتر به ترتیب:40/23، 40/40 و 34/54 و دراریتروسیت 35/124، 73/156 و 29/198 می باشد و میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز سرم در دوزهای فوق بترتیب: 087/0، 232/0و 306/0 و اریتروسیت ها بترتیب: 116/0،285/0 و 653/0 می باشد.
  نتیجه گیری
  موش های صحرایی که دوز بیشتری از عصاره ی هسته ی خرما به آنها تزریق شده بود دارای ظرفیت آنتی اکسیدانتی کل بیشتری بودند و میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در آنها نسبت به بقیه بالاتر بود که این نشان دهنده تاثیرگذاری مناسب عصاره ی هسته ی خرما می باشد.
  کلیدواژگان: هسته، خرما، آنتی اکسیدانت، گلوتاتیون پراکسیداز، موش صحرایی
 • عبدالکریم زمانی مقدم، حسین طهماسبی، مهرداد خسروی فارسانی، محمد قاسمی، عبدالله کیانی سلمی صفحه 489
  زمینه
  پرندگان خانگی ممکن است عوامل بیماری زای انسانی را با خود حمل کنند و برخی از این عوامل را می توانند به مردم منتقل کنند. کمپیلوباکتر شایع ترین علت گاستروانتریت انسان در سراسر جهان شناخته شده است. با توجه به علاقه ی بسیاری از مردم در نگه داری از پرندگان زینتی و توانایی بالقوه ی این پرندگان در انتقال کمپیلوباکتر به انسان در این مطالعه به ارزیابی آلودگی به کمپیلوباکتر در مرغ عشق های شهرکرد با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) پرداخته شد.
  روش
  مجموعا 120 نمونه ی مدفوعی از مرغ عشق از نقاط مختلف شهرکرد جمع-آوری گردید و با استفاده از روش های باکتری شناسی و PCR به جستجوی کمپیلوباکتر پرداخته شد.
  نتایج
  کمپیلوباکتر از 7/1 درصد (2 از 120) از نمونه ها جداسازی شد. جدایه های کمپیلوباکتر مقاومت بالای آنتی بیوتیکی از خود نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می توان این نکته را بیان نمود که نگه داری از این پرندگان می تواند سلامت مردم را در اثر آلودگی به کمپیلوباکتر تهدید نماید. امید است نتایج این مطالعه مردم را از خطرات احتمالی نگه داری از این پرنده ها بیشتر مطلع نماید و در اتخاذ سیاست مناسب در برخورد با بیماری-های مشترک انسان و دام مفید باشد.
  کلیدواژگان: کمپیلوباکتر، پرندگان زینتی، PCR
 • زینب دره شوری محمدی*، سودابه بساک نژاد، سیروس سرقد صفحه 495
  زمینه

  دوران بارداری با تغییرات جسمانی و روانشناختی بسیاری همراه است. از این رو به بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس برجنبه های روانشناختی از جمله اضطراب حالت/صفت، اضطراب بارداری و سلامت روان زنان نخست زا پرداخته شده است.

  روش

  این پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون است. نمونه گیری در دسترس شامل 30 زن نخست زا که در پرسشنامه سلامت روان یک انحراف معیار بالاتر از میانگین کسب نمودند و معیار جمعیت شناسی پژوهش را داشتند می باشند. آنان به طور تصادفی به دو گروه 15 نفر ی آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش از آموزش مدیریت استرس و گروه کنترل تنها از مراقبت های معمول بارداری برخوردار بودند. آنها مجددا توسط پرسشنامه های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده و توسط کوواریانس چند متغیری بررسی و توسطSPSS تحلیل شد.

  نتایج

  یافته ها نشان می دهد که آموزش مدیریت استرس با کاهش اضطراب حالت/ صفت در سطح معناداری 001/0< p، اضطراب بارداری در سطح معناداری 003/0< pو ابعاد آن (نگرانی در مورد تولد نوزاد در سطح 015/0< p نگرانی در مورد احساسات/ روابط بین فردی در سطح 02/0p <) و سلامت روان در سطح معناداری 015/0< p همراه است. ولی باعث کاهش نگرانی تغییرات ظاهری بدن در سطح 12/0< pکه یکی دیگر از ابعاد اضطراب بارداری است، نمی باشد.

  نتیجه گیری

  برنامه ی آموزشی مدیریت استرس رویکرد مناسب برای ارتقاء سلامت روان و کاهش نگرانی در نتیجه ی اضطراب زنان نخست زا در برخورد با استرس های موقعیت بارداری می باشد

  کلیدواژگان: آموزش مدیریت استرس، اضطراب حالت، صفت، اضطراب بارداری، سلامت روان، زنان نخست زا
 • سارا کوشا، مهدی پورمهدی بروجنی، حامد امرایی صفحه 505
  زمینه
  برای تطابق رنگ بین روکش دندان و دندان طبیعی از راهنمای انتخاب رنگ استفاده می شود که جهت کنترل عفونت نیاز به ضد عفونی دارد. استفاده از مواد ضدعفونی کننده به مرور می تواند تغییراتی در رنگ وسایل ایجاد کند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر سه نوع محلول ضد عفونی کننده هیپوکلریت سدیم 25/5%، دکونکس و گلوتارآلدئید 2 %، روی ثبات رنگ (vita zahn fabriek)vita lumin shadeguide بادستگاه اسپکتروفوتومتر می باشد.
  روش
  نمونه ها به 4 گروه 10 تایی بوده که یکی از آنها به عنوان کنترل کنار گذاشته شد. برای شبیه سازی نمونه ها به نحوه ی ضد عفونی کردن به مدت 1 سال، غوطه وری به مدت 24 ساعت در ماده ضد عفونی کننده قرارگرفت و 5 دقیقه با آب مقطر در دستگاه اولتراسونیک شستشو شدند و 30 ثانیه زیر آب روان قرار گرفتند. جهت بررسی رنگ از دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده شد. رنگ نمونه ها بر اساس سیستم CIELab ارزیابی گردیدو از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون c دانت استفاده شد.
  نتایج
  بررسی نشان داد درL* تفاوت معناداری بین گروه ها وجود دارد (001/0>P). در a* تفاوت معناداری بین گروه ها وجود نداشت (05/0P). مقادیر E∆ گروه ها، تفاوت معناداری نداشتند (05/0
  نتیجه گیری
  اگر از توصیه کارخانه ی سازنده ی در مورد زمان و نحوه ی استفاده از مواد پیروی شود، تغییر رنگ محسوسی در راهنمای انتخاب رنگ ایجاد نمی کند (<1 E∆) ولی به مرور تغییراتی روی شاخص های رنگ (L،a.b) ایجاد خواهند کرد. بنابراین لازم است E∆ راهنمای انتخاب رنگ پس از چند سال بررسی شوند.
  کلیدواژگان: راهنمای انتخاب رنگ، مواد ضد عفونی کننده، اسپکتروفتومتری
 • محمد جواد طهماسبی بیرگانی، منصور ذبیح زاده، حجت الله شهبازیان، مظفر ناصرپور صفحه 513
  زمینه
  به دنبال برخورد فوتون با ماده، علاوه بر فوتون های اولیه فوتون های ثانویه تولیدی نیز باید در محاسبه دز اشعه لحاظ شوند. فاکتور انباشت دز نقش فوتون های ثانویه را در محاسبه ی دز در نظر می گیرد. به دلیل تاثیر قابل ملاحظه ی دز ناشی از این پرتوهای پراکنده در دز نهایی و به دلیل پیچیدگی-های دخیل در محاسبه ی این فاکتور از طریق روش های پیشنهادی، در این مطالعه فاکتور انباشت دز اشعه ی کبالت60 با استفاده از مفهوم نسبت بافت به هواTissue Air Ratio)) برای میدان های تابش مختلف در آب محاسبه می-شود.
  روش
  با استفاده از رابطه ی کلی بین فاکتور انباشت دز و کمیت نسبت بافت به هوا (1) رابطه ای برای اشعه ی گامای کبالت 60 به دست می آید. به کمک رابطه ی به دست آمده مقادیر فاکتور انباشت دز محاسبه می شود. سپس با استفاده از نرم افزارTable Curve 2D معادله ی کلی فاکتور انباشت دز به صورت تابعی از عمق و ابعاد میدان محاسبه می شود.
  نتایج
  مقادیر عددی فاکتور انباشت دز و معادله ی کلی این فاکتور نسبت به عمق و ابعاد میدان تابش برای دستگاه درمانی کبالت 60 تا عمق 30 سانتی-متری به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با افزایش عمق و ابعاد میدان تابش به دلیل افزایش پراکندگی اشعه، فاکتور انباشت دز افزایش می یابد. مقادیر فاکتور انباشت دز برای اندازه-ی میدان ها و در عمق های مختلف با نتایج گزارش شده استاندارد ANSI مطابقت قابل قبولی را نشان می دهد (حداکثر اختلاف5/2 درصد).
  کلیدواژگان: رادیوتراپی، کبالت 60، نسبت بافت به هوا، فاکتور انباشت دز
 • اصغر رجب زاده، قاسم ساکی، مسعود حمادی، علی خدادادی، علیرضا سرکاکی صفحه 523
  زمینه
  آلودگی صوتی باعث افزایش میزان آپوپتوز در سلول های ژرمینال بیضه می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر تجویز عسل و ویتامین E بر روند آپوپتوز در سلول های ژرمینال بیضه می باشد.
  روش
  در این مطالعه 24 موش صحرایی نر از نژاد ویستار به طور کاملا تصادفی به 4 گروه: 1(عسل+صوت)؛ 2(ویتامینE+صوت)؛ 3(صوت) و گروه 4(کنترل) تقسیم شدند. درگروه های 1،2و3 موش ها تحت تاثیر صوت قرار گرفتند. بعد از 50 روز بیضه ی موش ها استخراج شده و با DNaseI؛ کلاژناز تیپ IV و تریپسین EDTA هضم شده سپس سوسپانسیون سلولی حاصل جهت بررسی میزان Viability و آپوپتوز با استفاده از کیت تانل مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  در این مطالعه مشاهده شد که استرس صوتی باعث افزایش روند آپوپتوز در بیضه می شود، تعداد سلول های زنده در گروهی که تحت تاثیر استرس صوتی بدون تجویز عسل یا ویتامین E بودند، کاهش نشان داد. عسل با میانگین 89/1 درصد(P=.000) و ویتامین E با میانگین 42/3 نسبت به گروه صوت (P=.000)، درصد میزان آپوپتوز را کاهش دادند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص گردید که عسل و ویتامین E تاثیر آلودگی صوتی را با کاهش در میزان آپوپتوز در سلول های ژرمینال بیضه، خنثی کردند و با افزایش در تعداد سلول های زنده، روند اسپرماتوژنز را در موش صحرایی اصلاح نمودند.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، آپوپتوز، عسل، ویتامین E، سلول های ژرمینال
 • ژاله نیلساز، اشرف تشکری، سرور نعمت پور، رضا باباپور صفحه 533
  در ابتدا گمان می شد که اختلال اوتیسم و اسکیزوفرنی کودکی در واقع یک حالت هستند ولی مطالعات بعدی تفاوت هایی را نشان داد. برای افتراق اختلال اوتیسم از اسکیزوفرنی به مطالعات طولی نیاز است.
  تشخیص سایکوز در مبتلایان به اوتیسم هنوز هم چالش برانگیز است چون این دو اختلال خصوصیات مشابه زیادی دارند؛ از جمله اختلالات در درک، اختلالات فکر، کاتاتونی و اختلال در آزمون های واقعیت سنجی است. تشخیص افتراقی های دیگر برای سایکوز در کودکی عبارتند از: سایکوز به دلیل بیماری عضوی، مصرف مواد، اختلال فروپاشنده کودکی، افسردگی روان پریشانه و اختلال آسپرگر.
  گزارش ذیل به معرفی یک مورد دشواری در افتراق اختلال اوتیسم از سایر علل رفتار آشفته و اهمیت آن در درمان می پردازد.
  کلیدواژگان: اوتیسم، سایکوز، اسکیزوفرنی
 • بابک وزیریان زاده، صدیقه نورمندی پور، اعظم هاشمی شهرکی، روح الله دهقانی، کامیار امرایی صفحه 539
  سیرجان یکی از شهرستان های استان کرمان است که مردم آن از عقرب زدگی رنج می برند ولی تاکنون هیچ مطالعه ای در این زمینه در این شهرستان انجام نشده است. این مطالعه به منظور مشخص شدن چگونگی پدیده ی عقرب زدگی در شهرستان سیرجان جهت کاهش موارد عقرب زدگی در این منطقه صورت گرفته است.
  این مطالعه ی توصیفی با استفاده از اطلاعات پرونده ی بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سیرجان در سال های 1386تا 1388 انجام شده است.
  از ابتدای فروردین سال1386 تا اسفند ماه 1388 جمعا 521 مورد عقرب زده به مرکز بهداشت شهرستان سیرجان مراجعه کردند که 196 مورد (62/37 درصد) مربوط به سال 1386 و 177 مورد (97/33درصد) مربوط به سال 1387 و 148 مورد (41/28درصد) مربوط به سال 1388 بودند.
  با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود به خانواده ها آموزش لازم جهت نکات حفاظتی شخصی داده شود. همچنین باید ارتقای کیفیت خانه سازی در شهرک های در حال گسترش، نوسازی و بهسازی اماکن قدیمی و جمع آوری و دفع نخاله های ساختمانی نیز مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، عقرب زدگی، سیرجان، کرمان
|
 • Ali Akbar Babaei, Leila Atari, Mehdi Ahmadi Nadali Alavi, Kambiz Ahmadi Angali Page 469
  Background
  Trihalomethanes (THMs) are major group of chlorinated by products, potentially hazardous and carcinogenicity of these compounds was recognized. The purpose of this study was survey on THMs concentration in Ahvaz drinking water.
  Methods
  A descriptive cross-sectional study was based on 36-week sampling program during the winter, spring and summer of 2011 in water distribution network of the No. 1 and No. 2 water treatment plants (WTP1 and WTP2) in Ahvaz city was conducted. Sampling in the distribution networks was taken from finished water and three points of distribution networks. THM species analyses carried out by gas chromatograph system (GC/µECD) with head space technique. SPSS software was used for data analysis. One-way ANOVA test was used for THMs average comparison between seasons and sampling point and T-test was used for comparison between two distribution networks.
  Results
  In this study, the total THMs determined in winter, spring and summer ranged from 20.5-86µg/L, 18.92-66.06µg/L and 17.35-174.75µg/L respectively.
  Conclusion
  According to this study, only in 6 samples the total THMs concentration exceed the U.S.EPA MCL (80 µg/L) and only in 3 samples exceed from the Iran standard and WHO guideline (∑THM/WHO guideline≤1). Average values of the total THMs in summer were 1.4 and 1.6 times higher than winter and spring respectively. Furthermore, brominated THMs were dominant species.
  Keywords: trihalomethane, gas chromatography, distribution network, drinking water, Ahvaz
 • Amir Siahpoosh, Farhad Momeni, Younes Azadbakht, Seyed Morteza Housseini Page 479
  Background
  In a severe oxidative stress condition, balance of oxidant-anioxdiant system of the body breaks down, which is in order to produce more oxidants and, after that, important macromolecules such as DNA undergo irreversible changes. There are reports indicating the therapeutic effects of the date. This study was aimed to evaluate the effect of date kernel`s on antioxidant capacity and the rate of glutathione peroxidase activity in the Rat`s blood serums and erythrocytes after intraperitoneal administration.
  Methods
  After collecting and identifying the date fruit, in this study, its kernel was crushed and extracted using maceration method by methanol. Rats were randomly divided into 4group (6 Rats),(control; 25, 50, and 100 mg/kg) and injected intraperitoneally with the extracts for 15 days. Sampling was carried out from the carotid artery. Samples were divided into two parts of serum and erythrocyte.by kits, the antioxidant capacity and the rate of glutathione peroxidase activity in the samples of serum and erythrocytes were evaluated.
  Results
  Rates of antioxidant capacity of serum and erythrocyte in the concentration of 25, 50, and 100 were 23.40, 40.40, 54.34 and 124.35, 156.73, 198.29, respectively, and rates of glutathione peroxidase activity of serum and erythrocytes in the concentrations above were 0.87, 0.232, 0.306 and 0.116, 0.285, 0.653, respectively.
  Conclusion
  Rats which were injected by a more concentration of date kernel`s extract had more total antioxidant capacity and the rate of their glutathione peroxidase activity was more than the others indicating an appropriate effectiveness of the date kernel`s extract.
  Keywords: antioxidant date, kernel, glutathione peroxidase, rat
 • Abdolkarim Zamani Moghaddam, Hossein Tahmasby*, Mehrdad Khosravi Farsani, Mohammad Ghasemi, Abdollah Kiani Salmi Page 489
  Background
  Pet birds may carry human infectious agents and some of these can be transmitted to people. Campylobacter bacteria are the most common bacteria that cause gastroenteritis worldwide. Considering people's interests to keep pet birds and the potential ability of pet birds to transmit Campylobacter to humans, the present study was conducted to evaluate Campylobacter infection in Shahrekord lovebirds by polymerase chain reaction (PCR).
  Methods
  Altogether 120 samples of lovebird faeces were collected from different areas of Shahrekord, Iran and evaluated for detection of Campylobacter by bacteriological and PCR methods.
  Results
  Campylobacter was isolated from 1.7% (2 out of 120) of samples. Campylobacter isolates showed high level of antibiotic resistance.
  Conclusion
  The results of our study suggest that lovebird ownership can be a menace to people's health by Campylobacter infection. We hope that the results of this study lead to improvements in the understanding probable danger of pet bird ownership and programs against zoonoses.
  Keywords: campylobacter, pet birds, pcr
 • Zeinab Dareshouri Mohammadi٭, Soudabeh Bosaknejad, Sirous Sarvghad Page 495

  Backgrund: Pregnancy is associated with physical and psychological changes in pregnant women. Thus, we evaluate the effectiveness of stress management training with cognitive-behavioral approach on psychological aspects of primiparous women including state/trait anxiety, pregnancy anxiety and mental health.

  Methods

  This research is a quasi-experimental study with pre and posttest. The convenience sampling included 30 primigravidae who obtained a standard deviation above the mean in mental health questionnaire and who enjoyed the demographic standard of the research. They were randomly divided into two groups as experimental and control (n=15). The experimental group was provided with stress management training 2 hours per day on a weekly basis, but the control group only had usual pregnancy cares. Then, they were again assessed by the mentioned questionnaires. The collected data were evaluated by multivariate covariance and were analyzed using SPSS software.

  Results

  The findings indicated that stress management training with cognitive-behavioral approach had a significant effect on state/trait anxiety (p< 0.001), pregnancy anxiety (p< 0.003) and its aspects (concerns about child birth (p< 0.002, concerns about interpersonal emotions/relationships P< 0.02) as well as mental health (P< 0.015), but has no significant effect on the concerns about changes in body (p< 0.12) appearance.

  Conclusion

  Stress management training program is an appropriate approach for mental health promotion and distress reduction due to the anxiety of primigravidae in dealing with the pregnancy stresses.

  Keywords: Stress management training, state, trait anxiety, Pregnancy anxiety, Mental health, Primiparous women
 • Sara Koosha, Mahdi Pourmahdi Borujeni, Hamed Amraii Page 505
  Background
  To achive natural and harmonic restoration color, shade matching is a commonly used method in dental practice using shade guides. To prevent infection,shade guides are required to be disinfected. Using of disinfection solutions gradually affect the color of dental equipment. The aim of this study was to evaluate the effect of three disinfectants sodium hypochlorite solution 5/25%, Deconex and Glutar aldeid 2% on the color stability vita Lumin shade guide by using the spectrophotometer.
  Methods
  Samples were divide into 4 groups(n=10) one of them as a control group, was excluded. In order to simulate the condition of immersion per one year, they were immersed for 24 hours in disinfectant and for 5 minutes, rinsed with distilled water in ultra sonic machines and washed under the tap water for 30 seconds. Using the spectrophotometer based on CIELab color system, statistical analysis were done using done by one way ANOVA and Dunnett C test.
  Results
  There were significant differences in L(P<0.001) and b(p<0.01) values in all groups as compared to those of control group. In a value there were no significant differences in all of the groups for ∆E(p> 0.05).
  Conclusion
  If we could follow the manufacturer`s recommendations about time and how to use disinfectants, it would prevent clinically perceptible changes in shade guides color.
  Keywords: shade guide, disinfectant materials, spectrophotometer
 • Mohamadjavad Tahmasebi Biragani*, Mansur Zabihzadeh, Hojatolah Shahbazian Page 513
  Background
  When a primary radiation interacts with a medium, the secondary radiations are produced, that the contribution of these secondary radiation should considered in the calculation of dose. Build-up factor is a dosimetric correction factor to assume effect of secondary radiation in calculation of dose. Calculation of this factor is very difficult and time consuming. Due to significance of this factor and difficulties in calculation of this factor in other method, the aim of this study is to calculate Build-up factor of cobalt-60 by using of Tissue Air Ratio concept in water
  Methods
  Build-up factor equation for Co-60 obtained by using of general equation between Build-up factor and TAR. Build-up factors values calculated by using of this equation. Then, by using of TABLE CURVE software in several steps, general equation of Build-up factor obtained as a function of depth and field size.
  Results
  Build-up factor values and general equation of this factor were obtained as a function of depth and field size for Co-60 unit, to depth 30 Cm. graph of build-up factor plotted against depth for any field size, and physical formula of this factor was expressed as a function of depth for any field size with minimum regression (=.986)
  Conclusion
  By increase of depth and field size due to increase of scattered radiation, build-up factors were increased. Build-up factors values in field size 35×35 have a good agreement with data in ANSI standard. (maximum differences=2.5%)
 • Asghar Rajabzadeh, Ghasem Saki, Masoud Hemadi, Ali Khodadadi, Ali Reza Sarkaki Page 523
  Background
  Noise pollution causes of apoptosis in germinal cells of testes. This study investigated the effects of honey and vitamin E administration on the process of apoptosis in cells of the germinal testis of rats exposed to noise stress.
  Methods
  In this study, 24 male wistar rats randomly grouped as: 1 (honey + noise stress), 2 (vitamin E + noise stress) 3 (noise stress) and group 4 (control) groups. In groups 1, 2 and 3 rats were exposed to noise stress. After 50 days testes of rats were extracted and digested by using DNaseI, collagenase type IV and trypsin- EDTA then viability and apoptosis of the cells in harvested cell suspension evaluated by using the TUNEL kit.
  Results
  This study showed that the apoptosis was increased and viability decreased in testes of exposed rats to noise stress. By administrated of honey and vitamin E we observed that the apoptosis rate significantly decreased (1.89 % and 3.98% in groups received honey and vitamin respectively). (p<0.05).
  Conclusion
  This study showed that administration of honey and vitamin E reduced the effect of noise stress and apoptosis in germinal cell and recovered spermatogenesis in rats with increase numbers of live cells.
  Keywords: noise stress_apoptosis_honey_vitamin E germ cells
 • Jhaleh Nilsaz, Ashraf Tashakory, Sorur Nemat Pur, Reza Babapour Page 533
  Initially: Initially it was thought that the disorder of childhood autism and childhood schizophrenia، in fact، are same conditions however، subsequent studies revealed differences. To differentiate autistic disorder from schizophrenia, longitudinal studies are needed. Psychosis in patients with a diagnosis of autism is still challenging, because these two disorders have similar characteristics; including disturbances in perception, thought disorders, cathatonia and impaired reality testing. Other differential diagnosis of psychosis in childhood include: Psychosis due to organic illness, substance abuse, childhood disintegrative disorder، Asperger disorder, psychotic depression. The following report discusses the difficulty in differentiatin gautism disorder from other causes of disorganized behavior anddescribes its importance in treatment.
  Keywords: autism, psychosis, schizophrenia
 • Babak Vazirianzadeh, Sadige Nourmandi Pour, Azam Hashemi Shahraki, Roholah Dehghani, Kamyar Amraee Page 539
  Scorpion sting is a public health problem in Iran. In the current study, the scorpion sting data were analyzed to make the methods regarding to reduce the number of scorpion sting victims in Sirjan. There is not any study related to scorpion sting victims in Sirjan.In this retrospective research study, files of patients who referred to Sirjan health centre were described from the points of epidemiological aspects. In this study 521 files of scorpion sting victims including 196, 177 and 148 cases were described, regarding 2007- 2009, respectively. The findings of this study showed that the 45% of victims were females and the rest were males (55%). The most frequent scorpion stings (75.04%) were happened in summer. The most frequent scorpion stings were happened among 15-24 year old people. According to the results of this study, it is suggested that to reduce scorpion stings the most clinically and educationally attention should be paid to 15- 24 year age group in summer in Sirjan area, however, the scorpion sting damages take place entire a year.
  Keywords: epidemiology, scorpionism, Sirjan, Kerman