فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 78 (آبان 1391)
 • پیاپی 78 (آبان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیر پاکپور حاجی آقا، عیسی محمدی زیدی، بنفشه محمدی زیدی صفحات 1-13
  زمینه و هدف
  نوجوانان و جوانان از آسیب پذیرترین گروه های سنی در برابر بیماری ایدز و سایر بیماری های منتقله جنسی هستند. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر مهارتهای پیشگیری از ایدز در دانش آموزان دبیرستانهای شهر قزوین بود.
  روش بررسی
  این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی بود. نمونه پژوهش 120 نفر از دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر قزوین بودند که از دو مرکز به طور تصادفی انتخاب و به گروه های آزمون و کنترل (هر گروه 60 نفر) تخصیص داده شدند. داده ها در دو مقطع زمانی قبل و پس از آموزش جمع آوری شد. پرسشنامه مشتمل بر سوالات دموگرافیک، آگاهی نوجوانان در زمینه پیشگیری از ایدز و سازه های روانشناختی مرتبط با نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود که در اختیار دانش آموزان گذاشته شد. پس از گردآوری اطلاعات در هر دو گروه، مداخله آموزشی در چارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده در گروه آزمون صورت گرفت. برنامه آموزشی شامل 5 جلسه بحث گروهی 45 تا 60 دقیقه ای بر اساس سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی (Theory of Planned Behavior) به همراه ارائه جزوه آموزشی هدفمند بود. داده های مطالعه قبل از مداخله و سه ماه پس از آن جمع آوری و وارد نرم افزار SPSS نسخه 17 گردید و توسط آزمون های آماری من ویتنی یو، تی زوجی، ویلکاکسون، آزمون کای اسکوئر و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی دانش آموزان شرکت کننده در این مطالعه 29/3 ± 16 سال بود و اختلاف معناداری بین دو گروه از لحاظ متغیرهای دموگرافیک مشاهده نگردید. بین دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله آموزشی، اختلاف معناداری از لحاظ آگاهی، قصد، نگرش، هنجار انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده وجود نداشت، اما پس از اجرای برنامه آموزشی این متغیرها در گروه آزمون افزایش معناداری یافت (001/0> P). اطلاعات حاصل از چک لیست سنجش مهارت در زمینه رد پیشنهادهای خطرزا و فنون به تاخیر انداختن پیشنهادهای خطرزا نشان داد که قبل از اجرای مداخله آموزشی دو گروه از این حیث اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند ولی با اجرای مداخله آموزشی تئوری محور اجرای این مهارت ها در گروه آزمون افزایش معناداری یافت (05/0> P).
  نتیجه گیری کلی: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که مداخله آموزشی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده منجر به شکل گیری مهارت های رد و به تاخیر انداختن پیشنهادات خطرآفرین در ارتباط با ایدز می شود.
  کلیدواژگان: آموزش، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، بیماری ایدز، نوجوانان
 • ناهید دخت شریفی نیستانک، منصوره قدوسی بروجنی، نعیمه سیدفاطمی، محمد حیدری، آغا فاطمه حسینی صفحات 14-22
  زمینه و هدف
  بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) به عنوان یک بیماری پیشرونده می تواند تصویر ذهنی و احساس جذابیت را تحت تاثیر قرار داده و از طریق تغییر در تجارب روانشناختی و احساسات و نگرش بیماران نسبت به بدنشان، عزت نفس آنان را متاثر سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین عزت نفس در بیماران مبتلا به MS و عوامل مرتبط با آن صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه پژوهشی از نوع توصیفی است. در این پژوهش 395 بیمار مبتلا از انجمن مولتیپل اسکلروزیس شهر تهران با روش نمونه گیری مستمر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ است که توسط بیماران تکمیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و از آزمون های آماری t مستقل، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن، ضریب کای اسکوئر و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار عزت نفس بیماران17/5 ± 53/20 بود. اکثر بیماران عزت نفس متوسط و فقط در صد کمی از آن ها (2/16%) عزت نفس بالا داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده بین عزت نفس با سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال و طول مدت بیماری ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0 P <).
  نتیجه گیری کلی: پرستاران می توانند با شناسایی گروه های پر خطر از نظر میزان عزت نفس پیوسته نیازهای حیاتی بیماران پیرامون این موضوع را در نظر گرفته و با ارائه مداخلات مناسب به بیماران و خانواده های آنها در جهت ارتقای کیفیت زندگی آنها گام بردارند.
  کلیدواژگان: عزت نفس، مولتیپل اسکلروزیس
 • فروغ رفیعی، سیمین شمسی خانی، محمدرضا زارعی، حمیدرضا حقانی، سهیلا شمسی خانی صفحات 23-33
  زمینه و هدف
  مطالعات مختلفی در مورد فرسودگی شغلی پرستاران صورت گرفته است اما بافت اجتماعی و فرهنگی سازمان های مراقبتی و در راستای آن مشخصه های فردی پرستاران شاغل در این سازمان ها می تواند دانش جدیدی را در مورد این مقوله سازمانی ایجاد نماید. بر این اساس مطالعه حاضر در نظر دارد پس از تعیین فراوانی و شدت فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک، ارتباط این ابعاد را با عوامل فردی پرستاران مشخص نماید.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی- همبستگی است. نمونه پژوهش 200 پرستار بودند که با روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای با تخصیص متناسب و با توجه به شرایط پذیرش انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و اجتماعی، و پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاچ وجکسون بود. داده ها با استفاده از امار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل، کای اسکوئر، آنالیز واریانس یک طرفه و تحت نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که (5/39 %) و (37%) پرستاران به ترتیب سطح بالای فراوانی وسطح پائین شدت تحلیل عاطفی را تجربه کرده اند. (75%) و (70 %) از پرستاران به ترتیب سطوح بالای فراوانی و شدت عدم موفقیت فردی را گزارش نمودند و (47%) و (45%) از پرستاران به ترتیب سطح پائین فراوانی با شدت ضعیف مسخ شخصیت را نشان دادند. بر اساس یافته ها بین فراوانی تحلیل عاطفی با جنس ارتباط معنی دار وجود داشت (01/0 P =)؛ همچنین بین شدت تحلیل عاطفی با جنس نیز ارتباط معنی دار وجود داشت(05/0 P =). بعلاوه بین مسخ شخصیت در بعد شدت، با سن ارتباط معنی دار وجود داشت (04/0 P =).
  نتیجه گیری کلی: شناسایی منابع استرس زای محیط کار به منظور پیشگیری و کاهش تحلیل عاطفی و اتخاذ تدابیری در جهت فراهم کردن شرایط ارتقاء و کسب تجربه موفقیت های فردی برای پرستاران اراک توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پرستار، فرسودگی شغلی، مشخصات فردی، MBI، اراک
 • لیلا امینی، بهزاد قربانی، نعیمه سیدفاطمی صفحات 34-41
  زمینه و هدف
  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) از اختلالات شایع آندوکرینی زنان است که علاوه بر جنبه های طبی بر ابعاد سلامت روانی زنان نیز موثر بوده و می تواند سبب بروز تظاهرات شایعی همچون اضطراب و افسردگی گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی سلامت روان زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و برخی عوامل فردی- اجتماعی مرتبط با آن در شهر تهران انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بر روی 184 زن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به درمانگاه های منتخب زنان و نازایی شهر تهران و در فاصله زمانی 90-1389 و با روش نمونه گیری مستمر انجام شد. اطلاعات فردی مربوط به نمونه ها با پرسشنامه مشخصات فردی-اجتماعی و وضعیت سلامت روان با پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28)) سنجیده شد. داده ها پس ازگردآوری، با استفاده از نسخه 14نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کای دو و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین سنی نمونه ها 75/27 سال با انحراف معیار 37/5 بود. 1/82 درصد از نمونه ها از GHQ-28، نمره 24 و بالاتر کسب کردند. همچنین 3/91 درصد از افراد در زیر مقیاس کارکرد اجتماعی، 1/89 درصد در زیرمقیاس نشانه های جسمانی، 75 درصد در زیرمقیاس اضطراب و 7/33 درصد در زیرمقیاس افسردگی نمرات 5 و بالاتر را کسب نموده بودند. علاوه بر این بین سن و زیرمقیاس نشانه های اضطرابی (013/0 p=)، شغل و زیرمقیاس نشانه های افسردگی (029/0 p=) و شاخص توده بدنی و زیرمقیاس نشانه های افسردگی (011/0 p=)، ارتباط معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری کلی: از آنجا که مطالعه حاضر نشان دهنده در معرض خطر بودن زنان مبتلا به PCOS می باشد، لذا به نظر می رسد این زنان به محض تشخیص بیماری، نیاز به غربالگری اختلالات روانشناختی و ارجاع به مراکز مناسب مشاوره دارند.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، سلامت روان، عوامل فردی اجتماعی
 • مریم مقیمیان، فاطمه سلمانی صفحات 42-51
  زمینه و هدف
  نحوه ارتباط دانشجویان پرستاری با بیماران روانی می تواند نشان دهنده میزان توانایی تعامل آنان در آینده باشد. از آنجا که برقراری ارتباط با این بیماران مشکل تر از سایرین بوده و اغلب با ایجاد اضطراب همراه است، پژوهش حاضر به منظور تعیین و مقایسه تاثیر مهارت ارتباط با بیماران روانی به روش Wilkinson و Shimizu و سنتی بر افکاراضطرابی دانشجویان پرستاری انجام گردید.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی پیش آزمون- پس آزمون است که نمونه آن را 51 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد تشکیل می داد، که در سال تحصیلی 91-1390 با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند. دانشجویان بصورت تصادفی در دو گروه آزمودنی و کنترل قرار گرفته و افکار اضطرابی آنان طی دوره کارآموزی پرستاری بهداشت روان در طول یک نیمسال تحصیلی بررسی شد. در گروه آزمودنی مهارت ارتباط با بیماران روانی به روش Wilkinson و Shimizu و در گروه کنترل به روش سنتی آموزش داده شد. ابزار گرد آوری داده، پرسشنامه مشخصات فردی و ویرایش ایرانی پرسشنامه استاندارد افکار اضطرابی Wells (AnTI) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با محاسبه میانگین و انحراف معیار نمرات دو گروه و مقایسه ها با آزمون تی زوجی توسط نرم افزار SPSS ویرایش 17 انجام شد.
  یافته ها
  در گروه آزمودنی میانگین نمرات افکار اضطرابی به طور معنادار کاهش یافت (05/0 > p). در گروه کنترل میانگین نمرات افکار اضطرابی به طور معنادار افزایش یافت (004/0 > p). اختلاف میانگین نمرات افکار اضطرابی قبل و بعد از آموزش با روش Wilkinson و Shimizu و سنتی در دو گروه معنادار بود (005/0 > p).
  نتیجه گیری کلی: نتایج مطالعه نشان داد که مهارت ارتباط با بیماران روانی به روش Wilkinson و Shimizu بر افکار اضطرابی دانشجویان پرستاری موثر است. بنابراین پیشنهاد می شود، دست اندرکاران آموزش پرستاری، در برنامه ریزی درسی، به آموزش این روش و تمرین بالینی ارتباط با بیمار توجه بیشتری نمایند.
  کلیدواژگان: ارتباط، بیمار روانی، افکاراضطرابی، دانشجوی پرستاری، روش Wilkinson و Shimizu
 • روح انگیز جمشیدی اورک، محمدرضا علی بیک *، غزاله بنانی صفحات 52-61
  زمینه و هدف

  وجود پژوهشهای علمی در سطوح بالای شاهد محوری زمینه ی مناسب برای محقق نمودن پرستاری مبتنی بر شواهد را فراهم می آورد. پژوهش حاضر سطح شاهد محوری پایان نامه ها و رساله های پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 1 کشور را در یک دوره بیست ساله تعیین نموده است.

  روش بررسی

  در این پژوهش توصیفی با مطالعه ی چکیده و فصل سوم 1810 پایان نامه کارشناسی ارشد و 54 رساله دکترای پرستاری دانشکده های پرستاری تیپ یک کشور از سال 1370 تا 1389، ابتداء روش پژوهش بکارگرفته شده در آنها و سپس سطح شاهد محوری بر اساس جدول سلسله مراتبی سطوح شواهد، مشخص گردید. داده های بدست آمده با روش های آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بیشترین تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد (7/60%) و رساله های دکترا (6/92%) در سطح شاهد محوری 6 (مطالعات توصیفی و کیفی) قرار داشتند. به ترتیب در سطح 1(مطالعات مرور نظام مند یا فرا تحلیلی بر روی کارآزمایی های تصادفی بالینی) و سطح 5 (مرور نظام مند بر روی مطالعات توصیفی و کیفی) در مقطع کارشناسی ارشد؛ و سطح 1، سطح 4 (مطالعات مورد شاهدی و مطالعات هم گروهی) و سطح 5 در مقطع دکترا پژوهشی مشاهده نشد. کمترین تعداد پایان نامه ها (9/1%) مربوط به سطح 4 می باشد. فقط (4/7%) از رساله ها در سطح 2 (کارآزمایی های بالینی تصادفی) و سطح 3 (کارآزمایی های بالینی غیرتصادفی) قرار داشتند. در سالهای اخیر گرایش به انجام پژوهشهای پرستاری در سطوح قوی تر شاهد محوری ایجاد شده است.
  نتیجه گیری کلی: یافته ها حاکی از آن است که بیشتر پایان نامه ها و رساله ها در زمان مورد بررسی و در تمامی گروه های آموزشی و در اکثر دانشکده ها در سطوح پایین هرم شواهد قرار گرفته اند. بنابراین با توجه به اهمیت عملکرد مبتنی بر شواهد در ارتقای کیفیت خدمات پرستاری، جستجوی راهکارهایی برای سوق دادن این پژوهشها به سمت سطوح بالای شاهد محوری ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: پرستاری مبتنی بر شواهد، پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکترا، سطح شاهدمحوری
 • فاطمه الحانی، احمد علی اسدی نوقابی، حمید پیروی صفحات 62-71
  زمینه و هدف
  جمعیت سالمندان روز به روز در حال افزایش است و توجه به وضعیت این گروه سنی برای ارتقاء سلامت آنان و پیشگیری از بیماری ها ضروری به نظر می رسد. بر این اساس داشتن تعریفی واضح از مفهوم سلامت سالمندان ضروری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مفهوم سلامت در دوران سالمندی در متون و مطالعات انجام شده و رسیدن به درک عمیق آن صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه، مرور حکایی جامع و عمیق از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی SCOPUS، PUBMED، PROQUEST، SCIENCE DIRECT، ISC، IRANDOC، MAGIRAN، با واژگان سلامت، سلامت سالمندان، Health Stutus، Health assessment، health measurement، همراه با اصطلاح people، aging، elderly old و بدون محدودیت سال انجام شد.
  یافته ها
  رویکردهای اصلی سلامت سالمندان در متون شامل مدلهای پزشکی و عملکردی است. مدل پزشکی بر این باور است که معاینات فیزیکی برای تعیین سلامت سالمندان و نیازهای سلامتی آنان ضروری است و در مدل عملکردی اعتقاد بر این است که همان چیزهایی که یک سالمند می گوید می تواند بهترین شاخص برای وضعیت سلامتی او و سیستمهای حمایتی مورد نیازش باشد. بررسی ها نشان داد که درک خود سالمندان از سلامت یک شاخص جهانی و مفید نشان دهنده سطح سلامت آنان است که با عناصر زیست شناختی و اجتماعی نیز در تعامل است.
  نتیجه گیری کلی: بررسی سلامت در سالمندان نسبت به دیگر گروه های سنی بیشتر جنبه ذهنی دارد. به همین دلیل بررسی وضعیت سلامت سالمند تنها نباید محدود به بررسی جنبه های پز شکی باشد.
  کلیدواژگان: مفهوم سلامت، سالمندان، مطالعه مروری
 • محسن ادیب حاج باقری، رحمان رجبی بهشت آباد، علی عباسی، اسماعیل عزیزی فینی صفحات 72-83
  زمینه و هدف
  اضطراب می تواند باعث تغییر علائم حیاتی، افزایش نیاز اکسیژن قلب و افزایش مرگ و میر مبتلایان به بیماری های قلبی شود. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه تاثیر ماساژ درمانی توسط پرستار و همراه بیمار بر اضطراب بیماران بستری در بخش های CCU انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل، بر سه گروه 30 نفره (ماساژ توسط پرستار، ماساژ توسط همراه بیمار و گروه کنترل) از مردان بستری در بخش های CCU بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد. برای گروهای مداخله، ماساژ تمام بدن به مدت 60 دقیقه انجام شد و برای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و ابزار اضطراب اسپیلبرگر جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 5/11 با استفاده از آزمون t و t زوج، آزمون کای دو، تست دقیق فیشر، آزمون انالیز واریانس و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین اضطراب آشکار و نهان گروه های مداخله پس از ماساژ به صورت معنی داری کاهش یافت (001/0 P <). با این حال، بین میانگین اضطراب آشکار و نیز نهان گروه ماساژ داده شده توسط پرستار و گروه ماساژ داده شده توسط همراه تفاوت معنی دار مشاهده نشد (05/0 P >) اما میانگین اضطراب آشکار و نیز نهان این دو گروه با گروه کنترل تفاوت معنی دار داشت (05/0 P <).
  نتیجه گیری کلی: با توجه به تاثیر ماساژ در کاهش اضطراب بیمار، و معنی دار نبودن تفاوت بین ماساژ توسط پرستار و همراه بیمار، می توان توصیه نمود که از همکاری و مشارکت بستگان بیماران در ماساژ درمانی برای کاهش اضطراب بیماران بخش CCU استفاده شود.
  کلیدواژگان: ماساژ درمانی، اضطراب، بخش CCU
|
 • Pakpour Hajiagha A., Mohammadi Zeidi I., Mohammadi Zeidi B Pages 1-13
  Background and Aims
  Adolescents are among the most vulnerable age groups against AIDS and other sexually transmitted diseases. The aim of this study was to assess the impact of health education based on Theory of Planned Behavior on the prevention of AIDS among high school students in Qazvin city.
  Material and Methods
  It was a quasi experimental study that was conducted on 120 students in boys’ high schools in Qazvin. The students were randomly assigned into either control or experimental groups (each 60). Data was gathered before and after educational program. The instruments included questions related to demographic characteristics، a questionnaire for assessing constructs of theory of planned behavior and an observation checklist to assess refusal skills and stalling risk suggestions. Educational intervention was conducted in 5 focus group discussions each lasting for 45-60 minutes with emphasis on the above mentioned theory. An educational pamphlet also was given to the subjects. Data were collected before and 3 months after training and was analyzed by Mann-Whitney U test، Wilcoxan test، paired t test، Chi-square and ANOVA using SPSS-PC (v. 17. 0).
  Results
  The average age of the subjects was 16± 3. 29 years. No difference was detected between demographic characteristics of the control and experimental groups. There was also no difference between the groups regarding cognitive variables (knowledge، attitude، perceived behavior control and intention) before the intervention. The adolescents in the experimental group reported higher scores for the cognitive variables compared with the control group (P=0. 001). The results related to refusal skills and stalling risk suggestions indicated that the educational intervention increased these skills at the end of study (P<0. 05).
  Conclusion
  The findings revealed that an educational intervention based on the theory of planned behavior results in the formation of refusal skills and stalling risk suggestions related to HIV/AIDS behaviors among male adolescents.
  Keywords: Theory of Planned Behavior (TPB), AIDS, Adolescents, Education
 • Sharifi Neyestanak Nd, Ghodoosi Boroojeni M., Seyedfatemi N., Heydari M., Hoseini Af Pages 14-22
  Background and Aim
  Multiple Sclerosis (MS) as a progressive disorder can deteriorate body image and the feeling of attractiveness and influence patients’ self-esteem through changing their cognitive experiences and attitude towards their body. Accordingly this study was conducted with aim of assessing self esteem and its related factors in patients with MS.
  Material and Methods
  It was a descriptive، cross-sectional study. The subjects (n= 395) were recruited by convenience sampling from Multiple Sclerosis Society in Tehran. Rosenberg Self-Esteem Inventory was used as data collection tool. Data was analyzed by independent t-test، ANOVA، Pearson correlation، Spearman correlation coefficient، chi-square test and post hoc Scheffe test using SPSS-PC (version 16).
  Results
  The mean score of self-esteem was 17/5 ± 53/20. Most patients had moderate self-esteem، and only a small percentage of them (16. 2%) had high self esteem. There were significant relationship between the patients’ self-esteem and their age، educational level، marital status، employment status and the duration of disease (P<0. 05).
  Conclusions
  Nurses are able to consider the patients’ esteem needs by recognition of high risk groups and provide appropriate interventions to improve the quality of life of these patients and their families.
  Keywords: Self, Esteem, Multiple Sclerosis
 • Rafii F., Shamsikhani S., Zarei M., Haghani M., Shamsikhani S. Pages 23-33
  Background and Aims
  A number of studies have been done on the topic of nurses’ burnout. However social and cultural context of caring institutes and the characteristics of nurses working in these centers would add to the knowledge about this organizational behavior. Accordingly this study aims at identifying the frequency and intensity of nurses’ burnout and its relationship with nurses’ characteristics in hospitals affiliated to Arak University of Medical Sciences.
  Material and Methods
  It was a descriptive correlational study. Two hundred nurses working in hospitals affiliated to Arak University of Medical Sciences were recruited by Stratified probability sampling with proportional allocation. The instruments included Demographic information questionnaire and the Maslach Burnout Inventory (MBI). Data were analyzed by descriptive statistics، independent t- test، chi-square، and ANOVA using SPSS-PC (v. 16).
  Result
  The findings revealed that 39. 5% and 37% of nurses have reported high levels of frequency and low levels of severity of emotional exhaustion respectively. The majority of nurses (75%) reported high levels of personal accomplishment frequency and 70% of them reported high levels of personal accomplishment severity. Nurses also reported low levels of frequency (47%) and intensity (45%) of depersonalization. Significant relationship was found between frequency of emotional exhaustion and sex (p=0. 05)، severity of emotional exhaustion and sex (p=0/05)، and severity of depersonalization and age (P =0/04).
  Conclusions
  Identification of work place stressors in order to prevent emotional exhaustion، and also providing conditions for continuous job promotion and experiencing personal success for nurses working in Arak city is recommended.
  Keywords: Nurse, Burnout, Characteristics, MBI, Arak
 • Amini L., Ghorbani B., Seyedfatemi N. Pages 34-41
  Background and Aim
  Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is among the common endocrine disorders that not only affect physical aspects of women’s health but also can create manifestations such as anxiety and depression. In this study، we examined the mental health and some of its socio- demographic determinants among Iranian women suffering from PCOS.
  Material and Methods
  It was a descriptive cross-sectional study. The sample consisted of 184 women suffering from PCOS who referred to selected infertility centers of Tehran during 2010-2011. Mental health status of the subjects was evaluated by the General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) and analyzed using chi-squared test and Pearson correlation coefficient using SPSS-PC (v. 14).
  Results
  The mean (SD) age of the women was 27. 75 (5. 37) years. Considering a cut-off point of 24 for the GHQ-28 questionnaire، 91. 3% of the subjects had an abnormal score. The abnormal scores were in the subscales of social withdrawal (91. 3%)، somatic symptom (89. 1)، anxiety (75%)، and depression (33. 7%). There were a significant relationship between age and anxiety subscale، occupation and depression subscale، and body mass index and depression subscale (p<0. 05).
  Conclusion
  This study revealed that women with PCOS are at risk of psychological disorders، especially in social withdrawal domain. Thus referring these women to appropriate consultation centers for screening psychological disorders is strongly recommended.
  Keywords: PCOS, Mental Health, Socio, Demographic Determinants
 • Moghimian M., Salmani F. Pages 42-51
  Background and Aims
  The process of communicating with psychiatric patients by nursing students can indicate the extent of their social interaction in the future. Since communicating with these patients is more difficult than others and is often associated with anxiety، the present study was designed to determine the effect of communication skill with psychiatric patients using Wilkinson- Shimizu method and traditional method on anxious thoughts of nursing students.
  Material and Methods
  It was a quasi- experimental study with before-after design. The sample consisted of 51 undergraduate nursing students in Najafabad branch of Azad University of Isfahan who were recruited during 2011-2012 academic year by purposive sampling and then were randomly assigned into either experimental or control groups during their mental health clinical practice. The experimental group received training about Wilkinson- Shimizu method and the control group received training by traditional method. Data was collected by the Persian version of Anxious Thought Inventory (AnTI) and analyzed by SPSS-PC (v. 17) using mean and standard deviation of the groups and paired t-test.
  Results
  The mean score of anxious thoughts significantly decreased in experimental group (p<0/05). In control group، the mean score of anxious thoughts significantly increased (p=0/004). Before and after difference of mean scores of anxious thoughts after training with two methods was significant (P=0/005).
  Conclusion
  The findings revealed that using Wilkinson- Shimizu method for communication with psychiatric patients affects anxious thoughts of nursing students. Therefore، it is recommended that managers of nursing schools pay more attention to teaching these communication skills and clinical practice about communication with psychiatric patients in nursing curriculum.
  Keywords: Communication skills, Psychiatric patient, Anxious thoughts, Nursing student, Wilkinson, Shimizu Method
 • Jamshidi Orak R., Alibeik Mr, Banani Gh Pages 52-61
  Background and Aims

  Availability of scientific research at high levels of evidence، provide an appropriate context for evidence-based nursing. This study aims to identify the levels of evidence of nursing theses and dissertations in type-one medical universities of Iran in a period of twenty years.

  Material and Methods

  This is a descriptive survey on 1810 nursing theses and 54 dissertations. The abstract and/or method section of the theses and dissertations during 1991-2010 was reviewed and then their levels of evidence were determined by comparing these data with the table of evidence-based research assessment. Descriptive analysis on data was performed using SPSS-PC (v. 16).

  Results

  A large percentage of the theses (60. 7%) and dissertations (92. 6%) were at the 6th level of evidence. First and 5th levels of evidence were not seen in Masters Theses، and none of the 1st، 4th and 5th levels of evidence was found in PhD dissertations. The lowest percentages (1. 9%) of theses were situated at the 4th level. Only 7. 4% of the dissertations were at the 2nd & 3rd levels of evidence. The trend of theses and dissertations during this period revealed that the 6th level of evidence is dominant. However، during 2005- 2010 the trend changed into performing research at the 2nd & 3rd levels of evidence.

  Conclusion

  The results revealed that the majority of theses and dissertations in all educational fields and faculties are at the lowest (6th) level of evidence during the studied period. Thus، regarding the importance of evidence-based practice for increasing the quality of nursing care، investigating approaches to promote and improve the level evidence of nursing theses and dissertations is recommended.

  Keywords: Evidence–based nursing, Master of Science thesis, PhD. Dissertations, Level of Evidence
 • Alhani F., Asadi Noghabi A., Peyrovi H Pages 62-71
  Background and Aim
  The elderly population is increasing day by day. So it is essential to attend to the health status of this age group for their health promotion and disease prevention. Accordingly having a clear definition of health concept in aged people is necessary.
  Material and Methods
  In this study، a comprehensive and in-depth narrative review was carried out by searching the data bases of SCOPUS، PUBMED، PROQUEST، SCIENCE DIRECT، ISC، IRANDOC، MAGIRAN with the key words of «health، the elderly wellbeing، health measurement، health assessment and health status» alongside with the words، «elderly، aging، old people» without limitation of years.
  Results
  The main approaches toward the concept of health according to available literature were medical and functional models. The medical model holds that physical examination is required for determining the health and wellbeing of elderly people and their health-related needs and the functional model proposes that the things expressed by an elderly can be the best index for their health status and their required supportive systems. It has been indicated that the perceived health by elderly people is a global and useful index which shows their health level and also interacts with social and biological components.
  Conclusion
  The exploration of health and wellbeing among elderly people has a more mental nature than other age groups. Consequently، the investigation of wellbeing among the elderly must not only be restricted to its medical aspects.
  Keywords: Concept of Health, the Elderly, Narrative review
 • Adib-Hajbaghery M., Rajabi-Beheshtabad R., Abasi A., Azizi-Fini E. Pages 72-83
  Background and Aim
  Anxiety can change the heart rate and also increase the myocardial oxygen demand and the risk of mortality in patients with heart diseases. This study aims to examine the effects of massage therapy by a nurse or the patient''s companion on anxiety of the male patients admitted in coronary care unit.
  Material and Methods
  An RCT was conducted on three randomly allocated groups (massage by a nurse، massage by a patient’s companion، and control group) of male patients admitted to coronary care units of Kashan’s Shahid Beheshti hospital (n=30). In the intervention groups، total body massage was done for 60 minutes. The third group (control) did not receive any intervention. Data was collected using Spillberger anxiety inventory and was analyzed by SPSS-PC (v. 11. 5)، using Independent t-test، paired t test، One-way ANOVA، Tukey test، Chi-square، and Fisher exact test.
  Results
  The mean scores for the Stat and Trait anxiety of the two intervention groups were significantly decreased after the massage therapy sessions (p<0. 001). However، no significant differences were found between the mean scores of stat or trait anxiety of the groups who received massage by a nurse or by the patients’ companion (P>0. 05). However، significant differences were found between the mean scores of stat or trait anxiety of the two intervention groups and the control group (P<0. 05).
  Discussion
  Considering the effect of massage therapy on decreasing the level of anxiety and finding no difference between the effect of massage by nurses and patients’ companions، massage therapy by the patients’ companions can be used as an anxiolytic method in CCU patients.
  Keywords: Therapeutic Massage, Anxiety, Patient's Companion, Coronary Care Unit