فهرست مطالب

توانبخشی - سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 46، بهار 1391)
 • سال سیزدهم شماره 1 (پیاپی 46، بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/04/04
 • تعداد عناوین: 13
|
 • فریبا یادگاری، مجتبی عظیمیان، مهدی رهگذر، اکبر بیگلریان صفحه 8
  هدف. کنش پریشی کلامی و دهانی، نشانگر اختلال برنامه ریزی حرکات دهانی کلامی و غیر کلامی هستند. مطالعه آنها به فهم چگونگی کنترل حرکتی گفتار کمک می کند. هدف تحقیق حاضر شناسایی بیماران دارای کنش پریشی دهانی و کلامی، میزان هم رویدادی و شدت آن بود.
  روش بررسی. در این مطالعه غیر تجربی، 55 بزرگسال شامل22 زن و 33 مرد با دامنه سنی 23 تا 84 سال و دارای ضایعه مغزی چپ به روش در دسترس انتخاب و با آزمایه های کنش پریشی کلامی و کنش پریشی دهانی آزمایش و فیلم برداری شدند. سه آسیب شناس گفتار و زبان به صورت مستقل شدت کنش پریشی را نمره گذاری کردند. تحلیل داده ها با آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی فی و ضریب توافقی سی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 12 انجام شد.
  یافته ها. میانگین کنش پریشی دهانی و کلامی در افراد دارای و بدون کنش پریشی دهانی و کلامی تفاوت معنی دار نشان داد (001/0 P<).42 بیمار هر دو نوع کنش پریشی را با همبستگی معنی دار نشان دادند (001/0 P<،75/0r=). 6 نفر بدون کنش پریشی و 7 نفر فقط یک نوع کنش پریشی داشتند. مقایسه هم رویدادی اختلالات (59/0Phi=) و شدتهای مختلف کنش پریشی دهانی و کلامی(68/0C=) نشانگر توافق نسبتا بالا بود (001/0 (P<.
  نتیجه گیری. تحقیق حاضر هم رویدادی بالای اختلالات کنش پریشی دهانی و کلامی را آشکار ساخت که نشان می دهد کنترل حرکتی گفتار تحت تاثیر کنترل حرکتی عمومی تر کلامی و غیر کلامی قرار دارد.
  کلیدواژگان: کنش پریشی کلامی، کنش پریشی دهانی، ضایعه مغزی، نیمکره چپ، بزرگسال
 • علیرضا پورجاوید، منصوره عادل قهرمان، مهین صدایی، محمد فرهادی، احمد دانشی، مسعود متصدی زرندی، حسام الدین امام جمعه، فرزاد موبدشاهی، پروانه عباسعلی پور کبیرره، سقراط فقیه زاده صفحه 17
  هدف
  در تله متری پاسخ عصبی، تحریک و ثبت پاسخ عصب شنوایی توسط الکترودهای درون حلزونی پروتز کاشت حلزون صورت می پذیرد. در این جا تحریک الکتریکی توسط یک الکترود به عصب شنوایی ارائه و پاسخ حاصله که پتانسیل عمل مرکب الکتریکی نامیده می شود، توسط یکی از الکترودهای مجاور ثبت می گردد. مهم ترین کاربردهای بالینی این آزمون عبارتند از ارزیابی و پایش پاسخ های عصب شنوایی در حین و بعد از عمل جراحی و کمک به تنظیم اولیه پردازشگر گفتار. هدف این مطالعه، ارزیابی تغییرات شیب تابع رشد دامنه این پتانسیل طی سه ماه بعد از دریافت پردازشگر گفتار در کودکان کاشت حلزون شده بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه طولی با استفاده از آزمون فریدمن، تغییرات شیب تابع رشد دامنه این پتانسیل طی چهار جلسه پس از دریافت پردازشگر گفتار و با فواصل زمانی تقریبا یک ماهه، در الکترودهای اول، هشتم، پانزدهم و بیستم در تمامی کودکانی که در تابستان و پاییز سال 1386 در بیمارستان های امیر اعلم و حضرت رسول اکرم(ص) تهران تحت عمل جراحی کاشت حلزون قرار گرفته بودند، بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین شیب ها، در ادامه کار بیش از جلسه اول بوده و مقایسه بین الکترودی نتایج حاکی از کاهش معنی دار میانگین شیب تابع رشد دامنه در الکترودهای راسی تر نسبت به الکترود اول بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  ثبات نتایج حاصله می تواند باعث اطمینان خاطر بیشتر درمانگر جهت تنظیم پردازشگر گفتار برای مدتی نسبتا طولانی گردد. هم چنین نتایج بهتر الکترودهای راسی تر نیز می توانند موجب ارائه و اعمال یک راهکار کدگذاری موثرتر گردند.
  کلیدواژگان: پتانسیل عمل مرکب الکتریکی، تله متری پاسخ عصبی، کاشت حلزون
 • حمیده سلیمانی، محمد کمالی صفحه 24
  هدف
  هدف این پژوهش اعتباریابی مقیاس مداخله ی خانواده- محور(FFIS) برای مادران با کودک دارای نیازهای ویژه بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک بررسی توصیفی- پیمایشی از نوع ابزارسازی و اعتبارسنجی بود. بدین منظور 200 نفر از مادران به روش نمونه گیری در دسترس از مراکز آموزشی کودکان با نیازهای ویژه انتخاب شدند. پرسشنامه ی پژوهش شامل، مقیاس مداخله ی خانواده- محور(FFIS) بود. به منظور بررسی نتایج پژوهش با استفاده از نسخه ی 16 نرم افزار اس.پی.اس.اس روش های آماری؛ ضریب همبستگی، آلفای کرونباخ، آزمون- بازآزمون، همبستگی گویه- نمره کل و تحلیل عامل استفاده گردید.
  یافته ها
  محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ و آزمون- بازآزمون حاکی از قابلیت اعتماد ابزار بود. ضریب همبستگی به فاصله یک ماه مطلوب و بالا بود. همبستگی گویه- نمره کل از طریق بررسی همبستگی هر یک از زیر مقیاس ها با یکدیگر و خرده مقیاس (نمره ی کل) مطلوب و رضایت بخش بود. بررسی ساختار عاملی مقیاس نیز حاکی از وجود پنج عامل بود که در مجموع 82/55% از واریانس کل مقیاس را تبیین می کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ی حاضر نشان می دهد، نسخه ی فارسی مقیاس مداخله ی خانواده- محور(FFIS) می تواند به عنوان یک پرسشنامه ی مرتبط و قابل قبول همراه با تکرار پذیری بالا جهت سنجش خدمات مداخله مورد استفاده قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان دهنده ی ارزش معنی دار این مقیاس برای استفاده از آن در پژوهش های آتی است.
  کلیدواژگان: اعتباریابی، قابلیت اعتماد، مداخله، خانواده، محور، نیازهای ویژه
 • مهدی عبدا.زاده رافی، نرگس ادیب سرشکی، معصومه پورمحمدرضا تجریشی، عنایت الله بخشی صفحه 33
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی رابطه نظریه ذهن با اجتماعی شدن، مهارت های ارتباطی و مهارت های زندگی دانش آموزان کم توان ذهنی است.
  بررسی: در این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی است، 60 دانش آموز (30 دختر و 30 پسر) شرکت داشتند. برای جمع آوری داده های مربوط به نظریه ذهن از تست نظریه ذهن 38 سوالی استفاده شد و داده های مربوط اجتماعی شدن، مهارت های ارتباطی و مهارت های زندگی با استفاده از مقیاس رفتار انطباقی واینلند گردآوری شد.
  یافته ها
  نظریه ذهن کلی دختران و پسران کم توان ذهنی متفاوت نیست (518/0p=) ولی دختران کم توان ذهنی نمرات بیشتری در نظریه ذهن سطح اول در مقایسه با پسران کم توان ذهنی کسب می کنند (024/0p=). رابطه بین نظریه ذهن سطح دوم و اجتماعی شدن به لحاظ آماری معناداری است (005/0p=) ولی رابطه ی آماری معناداری بین سطوح نظریه ذهن با مهارت های ارتباطی و مهارت های زندگی مشاهده نشد (05/0p>).
  نتیجه گیری
  با افزایش درک باور غلط اولیه (نظریه ذهن سطح دوم)، اجتماعی شدن دانش آموزان کم توان ذهنی افزایش می-یابد.
  کلیدواژگان: نظریه ذهن، اجتماعی شدن، مهارت های ارتباطی، مهارت های زندگی، کم توان ذهنی
 • سمانه علی ابادی، نیکتا حاتمی زاده، روشنک وامقی، انوشیروان کاظم نژاد صفحه 39
  زمینه و هدف
  انجام تمرینات درمانی در منزل و تعمیم مهارتهای آموخته شده در جلسات درمان به منزل، نقش مهمی در موفقی
  زمینه و هدف
  انجام تمرینات توانبخشی توصیه شده درمانگران در منزل نقش مهمی در موفقیت برنامه توانبخشی کودکان معلول ایفاء می کند. هدف از انجام این مطالعه تعیین موانع پیروی والدین کودکان معلول از انجام تمرینات توانبخشی در منزل بود
  روش بررسی
  در این مطالعه پیمایشی، والدین همه 60 کودک معلول که در مراکز سرپایی توانبخشی شهر بیرجند در مهرماه 1388 خدمات کاردرمانی، گفتاردرمانی و فیزیوتراپی دریافت می کردند، مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته محقق ساخته و اعتبار یابی شده ای که شامل سوالاتی در مورد «میزان پیروی» و «21 مانع پیروی از انجام تمرینات در منزل» بود، جمع آوری شد، برای تحلیل نسبت شانس عدم پیروی از توصیه ها در مواجهه با هر یک از موانع از آزمون کای دو و تست دقیق فیشر و برای سنجش ارتباط بین تعداد موانع با پیروی از انجام تمرینات از آزمون تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  چهار عامل«نداشتن وسایل انجام تمرینات در منزل»(003/0 p=)، «راغب نبودن کودک به انجام تمرینات و عدم تمایل مراقب به ناراحت کردنش»(024/0 p=)، «نگرانی مراقب از احتمال آسیب رساندن به کودک ضمن انجام تمرینات»(027/0p=) و«نداشتن مهارت کافی برای انجام تمرینات در منزل»(047/0 p=) خطر عدم پیروی والدین از توصیه انجام تمرینات در منزل را به میزان معناداری باالا می برد. بین تعداد موانع درک شده با پیروی از توصیه انجام تمرینات در منزل نیز ارتباط مستقیم معنادار وجود داشت. (008 /0 p=)
  نتیجه گیری
  به نظر میرسد،با طراحی تمرینات به گونه ای که کودک آن را دوست بدارد و تلاش در راه کمک به والدین در کسب ابزار، دانش و مهارت لازم بتوان پیروی والدین از تمرینات منزل را ارتقاء بخشید.
  کلیدواژگان: موانع پیروی، تمرینات توانبخشی، کودکان معلول، والدین
 • سلوکی، فاطمه بهنیا، کتایون خوشابی، ابراهیم پیشیاره، سمانه حسین زاده صفحه 47
  هدف
  این مطالعه ارتباط عملکرد حرکتی،توجه پایدار و کنترل تکانه را در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی ((ADHD و عادی بررسی و مقایسه کرده است.
  روش
  در این پژوهش توصیفی تحلیلی 21 پسر مبتلا به اختلال ADHD و 21 پسر عادی در دامنه سنی 7 تا 10 سال شرکت کردند. عملکرد حرکتی با استفاده از آزمون «کفایت حرکتی برونینکز اوزرتسکی» و توجه پایدار و کنترل تکانه با استفاده از «آزمون عملکرد مداوم» بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تی مستقل و من ویتنی نشان داد گروه ADHD و عادی در عملکردهای حرکتی درشت، ظریف و کلی همچنین توجه پایدار و کنترل تکانه اختلاف معنی داری با هم دارند (0001/0 < P). نتایج آزمون فیشر نشان داد که ضریب همبستگی بی توجهی و عملکرد حرکتی درشت بین دو گروه تفاوتی ندارد(276/0 = P) اما ضریب همبستگی بی توجهی و عملکرد حرکتی ظریف(0001/0 < P) و کلی (0001/0 < P)بین دو گروه تفاوت معنی داری دارد. ضریب همبستگی تکانشگری و عملکرد حرکتی درشت(379/0 = P)، ظریف(92/0 = P) و کلی (562/0 = P) بین دوگروه تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  بر طبق نتایج مطالعه توجه پایدار و کنترل تکانه با اغلب عملکردهای حرکتی در گروه ADHD و عادی مرتبط بودند این مسئله می تواند به درمانگران جهت تعیین اولویتهای توانبخشی و استفاده از راهکارهای دقیق جهت ارتقا عملکرد حرکتی کودکان کمک کند.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه بیش فعالی، توجه پایدار، کنترل تکانه، عملکرد حرکتی
 • ابراهیم رضایی دوگاهه، پروانه محمد خانی، بهروز دولتشاهی صفحه 58
  هدف
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر درمان شناختی – رفتاری گروهی (CBGT) و انفرادی (ICBT) در کاهش ترس از ارزیابی مثبت در اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) مراجعان به مراکز خدمات روانشناختی انجام شد.
  روش بررسی
  نمونه پژوهش متشکل از 28 نفر بود که بر اساس ملاک مشمول نمره 37 و بالاتر در پرسشنامه فوبیای اجتماعی(SPIN) و بر پایه معیارهای تشخیصی DSM-IV انتخاب و بطور تصادفی 14 نفر (12 نفر اصلی و 2 نفر ذخیره) به گروه CBGT و 14 نفر (12 نفر اصلی و 2 نفر ذخیره) به گروه ICBT تخصیص یافتند.2 گروه بطور جداگانه تحت 12 جلسه درمانی شناختی – رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری انفرادی برگرفته از الگوی هایمبرگ قرار گرفتند.
  یافته ها
  مقایسه و تحلیل داده های پیش آزمون و پس آزمون پژوهش در پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت (FPES) و پرسشنامه فوبیای اجتماعی(SPIN) و افسردگی بک– نسخه 2 BDI-II)) نشان داد که درمان شناختی– رفتاری گروهی پس از کنترل افسردگی از لحاظ تاثیر بر کاهش ترس ار ارزیابی مثبت تفاوت معنی داری با درمان شناختی– رفتاری انفرادی ندارد. بعلاوه، نرخ بهبودی دو گروه CBGT و گروه ICBT به ترتیب برابر 51/41 و12/32 و فاقد تفاوت معناداربود.
  نتیجه گیری
  معناداری بالینی تفاوت های بدست آمده با ملاکهای مختلف موید برابری تاثیر دو روش مداخله است.
  کلیدواژگان: اختلال اضطراب اجتماعی، درمان شناختی - رفتاری گروهی، درمان شناختی، رفتاری انفرادی
 • میلاد بسطامی، الهه پاپری، سیده صدیقه عابدینی، کیمیا کهریزی، حسین نجم آبادی صفحه 66
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی علل ژنتیکی کم توانی ذهنی اتوزومی مغلوب در استان همدان است.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و مقطعی، ابتدا 75 خانواده دارای بیش از یک فرزند کم توان ذهنی با همکاری بهزیستی استان همدان شناسایی و پس از بررسی شجره نامه ها 25 خانواده با الگوی توارث مفروض اتوزومی مغلوب که در مجموع دارای 60 بیمار (شامل 39 مرد و 21 زن) بودند، انتخاب شدند. کلیه افراد بیمار قبلا مورد ارزیابی ذهنی و معاینه بالینی قرار گرفته و کم توانی ذهنی آن ها بوسیله تست سنجش هوش ریون تایید شده بود. نمونه گیری از تمام افراد مبتلا، پدر، مادر و حداقل دو فرد سالم (در صورت وجود) صورت گرفت. سپس افراد مبتلا بوسیله تست نشانگان ایکس شکننده، آنالیز کروموزومی و تست متابولیک مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین در موارد میکروسفالی آنالیز پیوستگی برای هفت جایگاه ژنی شناخته شده کم توانی ذهنی اتوزومی مغلوب همراه با میکروسفالی نیز صورت گرفت.
  یافته ها
  از بین موارد مورد بررسی 5 خانواده به نشانگان ایکس شکننده مبتلا بودند. ناهنجاری کروموزومی در هیچ یک از خانواده ها مشاهده نشد. یک خانواده دارای نقص متابولیک کمبود آنزیم آسیل کوآ دهیدروژناز اسیدهای چرب زنجیره متوسط تشخیص داده شد. همچنین در 3 خانواده کم توانی ذهنی با میکروسفالی همراه بود که هیچ یک به لوکوس های شناخته شده میکروسفالی اولیه (ام.سی.پی.اچ) پیوستگی نداشتند.
  نتیجه گیری
  نشانگان ایکس شکننده و کم توانی ذهنی اتوزومی مغلوب همراه با میکروسفالی با فرآوانی به ترتیب %20 و %12 از مهمترین عوامل بروز کم توانی ذهنی در استان همدان هستند.
  کلیدواژگان: کم توانی ذهنی اتوزومی مغلوب، میکروسفالی، نقشه یابی هموزیگوسیتی، استان همدان
 • مهناز علی اکبری دهکردی، علی اصغر کاکوجویباری، طیبه محتشمی صفحه 71
  زمینه و هدف
  این پژوهش به منظور مقایسه بین مادران کودکان استثنایی بایکدیگر و مادران کودکان عادی جهت استفاده از سبک های مقابله ای صورت گرفت.
  روش کار
  در این پژوهش که از نوع علی و مقایسه ای پس رویدادی است نمونه ای به حجم 120 نفر از مادران در 4 گروه کم توان ذهنی، کم بینا، کم شنوا و عادی به روش تصادفی خوشه ایدر شهرستان کرج انتخاب شد. ابزار به کار گرفته شده پرسشنامه سبک های مقابله ای (لازاروس و فولکمن – 1998) بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از لحاظ استفاده از سبک های مقابله ای دوری جویی، مسئولیت پذیری، گریزو اجتناب و بازبرآورد مثبت بین مادران کودکان استثنایی با مادران کودکان عادی در سطح) 05/0 p< (تفاوت معنی داری وجود دارد.هم چنین در بین مادران کودکان استثنایی هم در استفاده از سبک های مقابله ای بین مادران کودکان کم بینا با مادران کودکان کم شنوا تفاوت معنی دار وجود دارد.
  بحث: این پژوهش نشان داد که مادران کودکان استثنایی دراستفاده از راهبردهای متمرکز بر هیجان با مادران کودکان عادی تفاوت معنی دار دارند، درنتیجه لازم است تا راهبردهای مقابله ای مناسب به مادران کودکان استثنایی جهت برخورد با موقعیت های استرس زا آموزش داده شود. هم چنین این پژوهش نشان داد که بین مادران گروه های کودکان استثنایی با یکدیگر هم تفاوت هایی وجود دارد که این تفاوتها بیشتر بین گروه مادران کودکان کم شنوا با دیگر گروه مادران است، لذا باید به این تفاوت ها نیز توجه شود.
  کلیدواژگان: سبک های مقابله ای، مادران کودکان استثنایی، کم توان ذهنی، کم بینا، کم شنوا
 • احمد ابرااهیمی عطری، علی اکبر هاشمی جواهری، لیلا اصغری صفحه 79
  زمینه وهدف
  با توجه به اینکه تحقیقات اخیر نشان داده است که محدودیتهای حرکتی در کودکان فلج مغزی به ضعف عضلانی ارتباط دارد(1).هدف از این تحقیق بررسی اثر تمرینات بر روی پله (step)و نشستن به ایستادن(sit-to-stand) بر عملکرد حرکتی درشت و تعادل کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک است. و مقایسه این اثرات در خانه و کلینیک است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مداخله ای و شبه تجربی، 21 کودک فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک در دسترس که به طور مستقل میتوانستند راه بروند انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند.(،7گروه تمرین در کلینیک،7 گروه تمرین در منزل،7گروه کنترل).گروه کنترل تنها فعالیتهای منظم روزانه را ادامه دادند و گروه تمرین درمنزل فعالیتهای روزانه زندگی به علاوه یک برنامه تمرینی در منزل شامل نشستن به ایستادن و بالارفتن از استپ را از جهات مختلف را برای 6 هفته 5 روز درهفته انجام دادند (8).گروه تمرین در کلینیک هم همین تمرینات را با نظارت درمانگر در کلینیک توانبخشی انجام داد.در این مطالعهTime up & go test و functional reach testبه عنوان آزمونهای تعادلی،عملکرد راه رفتن با آزمون 10متر راه رفتن، و عملکرد حرکتی با آزمون (gross motor function measurement) GMFM بخش D و E اندازه گیری شد.
  یافته ها
  علاوه بر اینکه افزایش تعداد بالا رفتن از استپ ونشستن به ایستادن درهر دو گروه تمرینی که نسبت به گروه کنترل معنادار بود. (درگروه تمرین در کلینیکp=0.01 در گروه تمرین در منزلp=0.05) در پایان دوره تمرین افزایش آزمون رساندن عملکردی از جلو در (گروه تمرین در خانه p=0.05 وگروه تمرین در کلینیک p=0.01)و یک کاهش 0.64ثانیه ای در آزمون time up & go در گروه تمرین در کلینیک ثبت شد که نسبت به گروه کنترل معنادار (p<0.05) بود. در سایر نتایج اختلاف معناداری بین سه گروه یافت نشد.
  نتیجه گیری
  تمرین بالا رفتن از استپ و نشستن به ایستادن کلینیک و منزل می تواند عملکرد تعادلی در کودکان فلج مغزی را بهبود بخشد.واین پیشرفت ناشی از تمرین در کلینیک بیشتر از منزل بود.
 • سعیدرضا ابدی، وحید آگاه صفحه 88
  هدف
  تحلیل و مطابقت نظام حقوقی کار افراد دارای معلولیت در ایران با استانداردهای تعیین شده سازمان بین المللی کار (ILO) پیرامون کار شایسته.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی تحلیلی پس از مطالعه تلاش های بین المللی انجام شده در زمینه حقوق کار افراد دارای معلولیت در اسناد عام و خاص حقوق بشری و موازین سازمان بین المللی کار، نظام حقوقی کار معلولان در ایران شامل قوانین و مقررات با استفاده از شیوه کتابخانه ای اسنادی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
  یافته ها
  در حوزه حقوق بنیادین کار، نظام حقوقی ایران: 1 در خصوص کار اجباری معلولین همچون سایر کارگران دارای ضمانت اجرای کافی بوده و خلایی از این منظر احساس نمی نماید. 2 در موضوع آزادی روابط سندیکایی نیز کمبودی نداشته و هیچ گونه محدودیتی برای عضویت کارگران یا کارفرمایان معلول در تشکل های صنفی موجود مشاهده نمی شود. 3 در زمینه تساوی مزد، هرچند آیین نامه خاص مربوطه هنوز تصویب نشده اما در ماده 41 قانون کار، حداقل مزد برای کارگران دارای معلولیت و غیر آن یکسان تعیین شده است. 4 در مورد منع تبعیض هم به موجب مبانی قانونی موجود، هرگونه تبعیض به جهت معلولیت ممنوع می باشد. در عرصه اشتغال نیز اخیرا با تصویب قانون جامع در سال 83 و الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت در سال 87، گام های جدی در زمینه اشتغال معلولین برداشته شده است. خاصه آنکه فاصله معنادار تسهیلات ارائه شده در حوزه های سهمیه بندی استخدام بخش دولتی، خدمات آموزشی مستقیم و غیرمستقیم جهت ورود به بازار کار و خوداشتغالی به معلولین خاص انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (جانبازان گرانقدر) و معلولین عادی مادرزاد یا افرادی که بعد از تولد دچار معلولیت شده اند کمتر شده است.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش تطبیقی حاضر، مبانی قانونی حقوق بنیادین کار معلولین در ایران در همسویی حداکثری با حداقل استانداردهای کار شایسته بوده و از این رو به نظر می رسد این مهم با گذر از مرحله تقنین، نیازمند نظارت شایسته براجرای نظامات موجود است. در عرصه اشتغال نیز قدم های نخست تقنینی اولا در چارچوب سیاستگذاری جامع و رفع هرگونه تبعیض منفی و از قضا برقراری تبعیض مثبت با الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت. ثانیا در بستر قانون گذاری خاص و مصداقی با تصویب قانون جامع برداشته شده و البته نیازمند تکمیل و پیگیری در اجراست.
  کلیدواژگان: افراد دارای معلولیت، کار شایسته، حقوق بنیادین کار، اشتغال، جانبازان
 • زهرا یعقوبی، صدیقه کهریزی، محمد پرنیان پور، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، سقراط فقیه زاده صفحه 102
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات کوتاه مدت دو نوع تمرین تباتی «داخل کشیدن شکم» و تمرین«انقباض همزمان عضلات شکم» روی پارامتر های سیستم ثباتی بیودکس در مردان مبتلا به کمردرد غیراختصاصی تکرارشونده بود.
  روش بررسی
  این تحقیق از نوع کارآزمایی بالینی و به صورت موردی – شاهدی بر روی 30 مرد مبتلا به کمردرد غیراختصاصی تکرار شونده که به صورت ساده و در دسترس انتخاب و تصادفی به 3 گروه کنترل (10 نفر) و 2 گروه مورد (10 نفر) تقسیم شدند،انجام گرفت. قبل و بلافاصله بعد از تمرینات، شاخص های ثباتی تعادل دینامیک (کلی، قدامی – خلفی و داخلی - خارجی) و محدوده ثباتی پویا توسط سیستم ثباتی بیودکس اندازه گرفته شد. داده های حاصل با استفاده از آنالیز متقاطع و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون دانشجویی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج ما نشان داد که غیر از شاخص داخلی – خارجی، افراد گروه مورد نسبت به گروه کنترل، در شاخص های تعادلی بهبود نشان دادند. در گروهی با انجام تمرین «انقباض همزمان عضلات شکم»، در هر دو سطح سفتی 8 و 3، کاهش شاخص ها، معنی دار بود(05/0.P<). محدوده ثباتی پویا، در هر دو گروه مورد با تمرین فرو بردن شکم(001 P=. /) وتمرین هم انقباضی شکم 01/0P=0افزایش معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  طبق یافته های این مطالعه، باز آموزی یک جلسه ای، بر روی بهبود فعالیت عضلات و متعاقب آن، بهبود تعادل تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: تمرینات ثبات دهنده
 • مسیب یارمحمدی واصل، علی فرهودیان، محمدحسن فرهادی، محمود توکلی صفحه 114
  هدف
  در سالهای اخیر اجتماع درمان مدار به طور وسیع برای درمان اعتیاد به کار رفته است و اثر بخشی آن مورد مطالعه قرار نگرفته است، بنابراین هدف این پژوهش این است که تاثیر درمانی آن را بر افزایش عزت نفس و کاهش عود افراد وابسته به مواد نشان دهد.
  روش بررسی
  این پژوهش بر اساس طرح نیمه تجربی پیش آزمون پس آزمون بود. در این مطالعه 165 فرد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد به شیوه نمونه گیری خوشه ایتصادفی از مرکز اجتماع درمان مدار تهران، مشهد انتخاب شدند. آزمودنی های پژوهش در سال 1386 به مدت 3 تا 6 ماه تحت درمان و یکسال پس از درمان پیگیری شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت و آزمایش عدم اعتیاد بود. تحلیل آماری به وسیله آزمون آماری تی زوجی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل داده ها تفاوت معناداری را در گروه مداخله قبل و بعد از مداخله اجتماع درمان مدار را در افزایش عزت نفس نشان داد (001/0p<). همچنین مداخله اجتماع درمان مدار در کاهش عود افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد موثر بود.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد TC می تواند در افزایش عزت نفس، بهبود اختلال سوء مصرف مواد و کاهش عود معتادان موثر باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، اجتماع درمان مدار، عزت نفس، کاهش عود
|
 • Fariba Yadegari, Mojtaba Azimian, Mehdi Rahgozar, Akbar Biglarian Page 8
  Objective. Oral and verbal apraxias represent motor programming deficits of nonverbal and verbal movements respectively. Studying their properties may shed light on speech motor control processes. This study was focused on identifying cases with oral or verbal apraxia, their co–occurrence and severities. Materials and methods. In this non-experimental study, 55 left brain damaged subjects including 22 women and 33 men with age range of 23 to 84 years, were examined and videotaped using oral apraxia and verbal apraxia tasks. Three speech and language pathologists independently scored apraxia severities. Data were analyzed by independent t test, Pearson, Phi and Contingency coefficients using SPSS 12. Results. Mean score of oral and verbal apraxias in patients with and without oral and verbal apraxias were significantly different (P<0.001).42 patients had simultaneous oral and verbal apraxias, with significant correlation between their oral and verbal apraxia scores(r=0.75, P<0.001).Six patients showed no oral or verbal apraxia and 7 had just one type of apraxia. Comparison of co-occurrence of two disorders (Phi=0.59) and different oral and verbal intensities (C=0.68) were relatively high (P<0.001). Conclusion. The present research revealed co-occurrence of oral and verbal apraxias to a great extent. It appears that speech motor control is influenced by a more general verbal and nonverbal motor control.
  Keywords: verbal apraxia, oral apraxia, left hemisphere, brain damage, adult
 • Mr. Alireza Pourjavid *, Mrs. Mansoureh Adel Ghahraman, Mrs Mahin Sedaei, Dr. Mohammad Farhadi, Dr. Ahmad Daneshi, Dr. Massoud Motesaddi Zarandi, Mr. Hessam Al Din Emamdjomeh, Mr. Farzad Moubedshahi, Mrs. Parvaneh Abbasalipour Kabirrah, Dr. Soghrat Faghihzadeh Page 17
  Objective
  In neural response telemetry, intracochlear electrodes stimulate the auditory nerve and record the neural responses. The electrical stimulation send to the auditory nerve by an electrode and the resulted response, called electrically evoked compound action potential, is recorded by an adjacent electrode. The most important clinical applications of this test are evaluation and monitoring the intra and postoperative responses of auditory nerve and help to primary setting of speech processor. The aim of this study was evaluating of the potential's slope of amplitude growth function changes in three monthes after receiving the devise in pediatric cochlear implant recipients.
  Materials and Methods
  This longitudinal study evaluated the potential's slope of amplitude growth function changes in four given electrodes in four sessions after receiving the devise by approximately one month's intervals in all of the children who implanted in Amir Alam and Hazrat-e-Rasoul hospitals in 2007, July to December. Friedman test used to analysis of results.
  Results
  Electrically evoked compound action potential's mean slope of each electrode was more in later sessions relative to first session, while there was significant difference between the 1st and the other electrodes’ responses in every session(p<0.05).
  Conclusion
  The reliabiliy of the responses result in more certainty of clinician to fit the speech processor for along time. Better responses in apical electrodes may lead to develope an effective coding strategy.
  Keywords: electrically evoked compound action potential, neural response telemetry, cochlear implant
 • Samaneh Ali Abadi, Nikta Hatamizadeh, Roshanak Vameghi, Anoshiravan Kazemnejad Page 39
  Background
  Compliance to therapists’ recommendations on home exercise has an important role in success of rehabilitation programs for disabled children. This study intends to determine barriers to compliance of parents with recommended home exercises.
  Method
  In present survey, parents of all of the 60 disabled children who were receiving occupational therapy, speech therapy or physiotherapy at Birjand’s rehabilitation clinics during September 2009 were interviewed. Data was collected using a semi structured questionnaire developed and validated by the researchers, containing questions about compliance and 21 barriers to compliance with recommended home exercises. Pearson chi-square test and Fisher exact test were used to explore the risk of parental non-compliance to recommendations in case of facing each of the barrier. Independent sample t-test was used to explore the correlation of number of barriers with degree of parental compliance.
  Results
  Facing to barriers of “not having needed equipments for recommended exercises” (p=0/003), “child's dislike for doing exercises and parent's not willing to cause more stress”(p=0/024), “parent's concerns for injuring child by doing exercises” (p=0/027), “not having enough skills to do exercises” (p=0/047); were associated with increased risk of parental non-compliance with home exercises”. There was also a significant relationship between number of perceived barriers and degree of compliance. (p=0/008)
  Conclusion
  It seems that designing exercises in a way that children would love them and emphasizing on helping parents acquire the tools, knowledge and expertise would improve parental compliance to home exercise.
  Keywords: Rehabilitation, home exercise, parental compliance, disabled children
 • Ebrahim Rezaei Dogaheh, Parvaneh Mohammadkhani, Brhrooz Dolatshahi Page 58
  Objective
  This study aimed to compare the effectiveness of cognitive-behavior group therapy (CBGT) and individual cognitive –behavior therapy (ICBT) in reducing fear of positive evaluation in social anxiety disorder (SAD).
  Material And Method
  The subjects included 28 patients referred to psychological treatment centers of Social Welfare and Rehabilitation Sciences University who diagnosed with SAD. The sample randomly allocated in two groups of 14 participants. Each groups participated in 12 sessions mainly based on Heimberg’s model for SAD. Pretest and posttest data using Fear of Positive Evaluation Scale (FPES), Social Phobia Inventory (SPIN) and the Beck Depression Inventory - Second Edition (BDI-II) were collected and analyzed with analysis of covariance.
  Results
  When pretest depression was co varied out, CBGT compared with ICBT was equally effective in reducing fear of positive evaluation and there was no significant difference between two groups in FPES scores after treatment. In addition, improve rates of CBGT group was not significantly higher than ICBT.
  Conclusion
  The clinical significance of findings by different criteria indicated the equality of effectiveness of the two formats.
  Keywords: Social anxiety disorder, cognitive, behavior group therapy, individual cognitive, behavior therapy
 • D. Bastami, Elaheh Papari, Seyedeh Sedigheh Abedini, Kimia Kahrizi, Hossein Najmabadi Page 66
  Objective
  The aim of this study was to investigate the genetic causes of autosomal recessive intellectual disabilities (AR-ID) in Hamedan province of Iran.
  Materials and Methods
  In this descriptive-analytical cross-sectional study, 25 families with more than one affected with putative autosomal recessive intellectual disability were chosen with collaboration of Welfare Organization of Hamedan province. Families were included a total of 60 patients (39 male and 21 female) whose intellectual disability had been confirmed by Raven IQ test. Each family was subjected for clinical examination and getting consent form. Blood sample was collected from each family. One proband from each family was tested for CGG repeat expansion in FMR1 gene, chromosomal abnormalities and inborn error of metabolism. We also performed homozygosity mapping based on STR markers for seven known MCPH loci in families with primary microcephaly and AR-ID.
  Results
  Five families had full mutation of Fragile X syndrome. No chromosomal abnormalities were identified. Metabolic screening revealed one family with Medium Chain Acyl CoA Dehydrogenase deficiency. None of three families with primary microcephaly and AR-ID showed linkage to any of known seven MCPH loci.
  Conclusion
  The most common causes of ID in Hamedan province was Fragile X syndrome and Autosomal Reccesive Primary Microcephaly with the frequencies of 20% and 12%, respectively.
  Keywords: Intellectual disability, microcephaly, Homozygosity mapping, Hamedan province
 • Dr Ahmad Ebrahimi Etri *, Dr Ali Akbar Hashemi Javaheri, Leila Asghari Page 79
  Aim
  To assess the effects of a exercise programme on reducing impairment and improving function in children with spastic diplegia cerebral palsy in clinic and home. Design: Randomized clinical trial Participants/
  Materials And Methods
  21 children aged 7–12 years with spastic diplegia cerebral palsy, who were independent ambulators. children were randomly assigned to a control group(n=7) home exercise group(n=7) and clinic exercise group(n=7). control group do regular daily activities, home exercise group do regular daily activities plus a sit-to-stand and step-up exercise programme for six weeks in home, clinic exercise group do the same exercise programme in clinic. Outcome measures: Gross Motor ability asses with GMFM (gross motor function measurement), Timed Up and Go Test and Functional Reach Test were used as functional balance tests, walking performance was assessed by the 10m walk test.
  Results
  At the end of the intervention period an increase of 1.8 cm in the mean Functional Reach Test in two exercise group. and a reduction of 0.64 seconds in the Timed Up and Go Test were noted (P<0.05) in the clinic group while no changes were noted in the control group. In all other outcomes assessed no significant differences were noted between groups.
  Conclusions
  A sit-to-stand and step-up exercise programme can improve balance performance in children with spastic cerebral palsy and it is better in clinic group rather than home group.
  Keywords: cerebral palsy, exercise, gross motor function, balance, children
 • Saeedreza Abadi Page 88
  Objective
  Analysis and Matching the legal system of Work for Persons with disability in Iran with Standards of International Labour Organization concerning to Decent Work.
  Materials And Methods
  In this descriptive – Analytic study, After studying International efforts around Labour law for Persons With Disability, in the context of general and special Human rights documents and ILO ‘s Standards, the present Legal system for the work of persons with disability in Iran, Include Laws and Regulations has been considered by Using the Library – documentation method.
  Results
  In the scope of fundamental Rights, Iranian legal system; 1- About Disabled compulsory Work has enough guarantee like other workers, and there is not any deficiency. 2- About Freedom of syndicalism: there is not any deficiency too, and there is not any limitation for Disabled workers and employers membership in present association. 3- In subject of equal remuneration, despite of non ratification any special approval, but minimum wage has determined the same for disabled workers and the others in article 41 of labour law. 4- About non discrimination, Also based on present legal foundations, any kind of discrimination because of disability has prohibited, and in field of employment, by ratification the comprehensive law recently in 2004, and by joining to convention for persons with disability in 2008 has taken serious steps too. Specially the significant gap of facilities presented in various areas of rationing public sector employment, Direct and Indirect Educational services for entering the labour market, and self –employment for special disables of Islamic Revolution, and the imposed war (precious veterans) and normal disables – Innate or the persons who became disable after the birth is less.
  Conclusion
  Based on Results of present comparative Research, legal principles for fundamental Rights of disabled work in Iran is in the Maximum line with Minimum standards of decent work,and thus it seems that this important matter by passing the legislative phase, needs to focus on a competent supervision on implementing of existing systems. In the field of employment also, the first legislative steps, First: within a comprehensive policy and elimination of any negative discrimination and accidentally, establishing positive discrimination, with joining to convention of disables. Second, In context of specific and applicable legislation with approval the comprehensive law, Of course requires completion and follow-up underway.
  Keywords: Persons with Disability, Decent Work, Fundamental Rights, Principles at Work, Employment, Veterans
 • Page 102
  Objective
  This study investigated the short-term effects of two stability exercises including Abdominal Hollowing and Abdominal bracing on stabilization parameters of Biodex Stability System in male subjects with non-specific recurrent low back pain.
  Materials and Methods
  This Randomized Clinical Trial and case – control study was performed on 30 male subjects with non-specific recurrent low back pain by sample of convenience and randomly allocated to 3 control group (10 subject) and 2 experimental group (10 subject). Dynamic balance stability indices (Overall, Anterior–Posterior and Medial–Lateral) and Limit of Stability were measured by using Biodex Stability System before and immediately after exercise. All data by cross over, one way analyze of variance (one way ANOVA) and t-test was analyzed.
  Results
  Our finding showed that all indices except with Medial–Lateral were increased significantly in experimental group in comparison with control. In Abdominal Bracing group, both level of stability of 8 and 3, showed a significant reduction (P<0.05). Limit of Stability in both experimental groups with abdominal Hallowing (P= 0/001) and Abdominal Bracing (P= 0/01) increased significantly.
  Conclusion
  The findings revealed that one session training affects increase balance due to muscle activity improvement.
  Keywords: Stabilization Exercise, Abdominal Hollowing, Abdominal Bracing, Biodex Stability System
 • Page 114
  Objective
  In recent years, the Therapeutic Community(TC) has become a widespread treatment alternative for drug addicts. TC have been widely studied with emphasis on thair effectiveness. The aims of the present study was to examined effectiveness of TC on self esteem and decrease of relapse.
  Materials and Methods
  Research Statistics universe constitutes of all the substance abusers who have come to the TC centers of Tehran and Mashad. samples is chosen as stratified sampling of the cities of Tehran & Mashad. This study conducted among 165 substance abuser, examined their drug use 2 years. The study utilized a quasi-experimental design with one group, clients were tested at 3 points in time; pretest (at admission time), posttest (3-6 months after treatment) and 1-year Follo-up (1-year after treatment) using the self esteem questionnaire.
  Results
  The findings show that; (a) about half (50%) the clients were clean at follow-up; (b) significant linear increases on self esteem After 3 to 6 months of treatment(P < 0.05).
  Conclusion
  This study provides evidence that TC could effective approach to increases on self esteem and decrease of relapse.
  Keywords: Addiction, Therapeutic Community, Self Esteem, Decrease of Relapse