فهرست مطالب

 • پیاپی 10 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سیدعلی اکبر احمدی، رضا رسولی، علی رجب‎زاده قطری، پریسا پویای قلی‎زاده صفحه 1
  مدیریت بحران، به عنوان یکی از فعالیت‎های کلیدی در زمینه مدیریت استراتژیک، از اهمیت بخصوصی برخوردار است. یکی از ملزومات اصلی در زمینه مدیریت بحران، سطح بالای میزان آمادگی و توانمند نیروی انسانی مدیریت بحران است. تمرکز این مقاله بر طراحی مدل مدیریت بحران با رویکرد نظام مدیریت منابع است. بدین منظور، پس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج مولفه های نظام مدیریت منابع انسانی در زمینه مدیریت بحران، با کسب نظر 71 خبره ازطریق پرسشنامه، به بررسی روایی اجزای مدل، از جمله نقش نیروی انسانی در مراحل مختلف بحران، ابعاد اصلی مدیریت منابع انسانی در تیم‎ها بحران و در آخر، عوامل فرهنگی موثر بر این فرآیند پرداخته شد. نهایتا مشخص گشت که نیروی انسانی، نقشی حیاتی در مراحل پیشگیری، ایجاد شوک، وخامت، مزمن شدن، مهار و یادگیری ناشی از بحران دارد. به علاوه، عوامل فرهنگی مانند روحیه کارتیمی، غلبه بر ترس، تخصص محوری، ایثارگری، اجتناب از شایعه، گرایش به فناوری های نوین و فرهنگ غالب و پیشرو در فرآیند مدیریت انسانی تاثیر زیادی بر فرآیند مدیریت بحران دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، بیمارستان، _ عوامل فرهنگی، مدیریت منابع انسانی
 • علی اصغر پورعزت، اشرف رحیمیان صفحه 25
  با توجه به پیچیدگی و تنوع فوق‎العاده کلان‎شهرها، اداره آنها مستلزم اتخاذ مدل‎های خط‎مشی‎گذاری مناسبی است که برحسب ویژگی های خاص هر یک از این شهرها، طراحی شده باشند. بنابراین، در امتداد رویکرد اقتضایی به خط مشی گذاری در پرتو استعاره کولاژ، طراحی یک سیستم خط‎مشی‎گذاری آمیخته ضرورت می‎یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تناسب هر مدل خط مشی با هر دسته از مشکلات شهری است. در این مطالعه تلاش شد تا با مراجعه به آراء خبرگان خط‎مشی‎گذاری و شهری، میزان و قابلیت انواع مدلهای خط مشی گذاری برای حل مسائل شهری معین گردد. نتایج حاصل حاکی از آن بود که مدلهای فراگردی، تلفیقی، سیستمی و عقلایی به ترتیب برای حل مسائل اجتماعی از اولویت بیشتری برخوردارند.
  کلیدواژگان: سیستم حمایت از تصمیم، تنوع و پیچیدگی ضروری، داشبورد مدیریت شهری، _ مدل آمیخته خط‎مشی‎گذاری
 • علی ربیعی، هاجر آصف صفحه 45
  موضوع فساد اداری از جمله معضلاتی است که تقریبا تمامی جوامع به‎طور کم و بیش با آن مواجه می‎باشند. امروزه در زمینه مبارزه با فساد اداری، بیشتر تاکید بر روی رویکردهایی است که بر پیشگیری از بروز چنین پدیده‎ای تمرکز می‎کند. این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ سازمانی، به عنوان یکی از عوامل پیشگیرانه در کاهش فساد اداری پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و نیز توسعه‎ای و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. یافته های تحقیق که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه 373 نفری از متخصصین اداری است، حاکی از رابطه معناداری بین شاخص‎های فرهنگ و پایین آمدن فساد اداری است. پیشنهاد اصلی این تحقیق اولویت دادن به رویکرد فرهنگی و ساختاری در کنار رویکردهای رایج انضباطی بوده است. از جمله مولفه های فرهنگی موثر بر فساد اداری به ترتیب اولویت عبارتند از: ارزش‎های سازمانی، جامعه پذیری و هویت بخشی، کنترل رفتار، ارزش‎های فردی، ارزش‎های بنیادین و شیوه های انگیزشی. در نهایت مدلی مناسب درزمینه مولفه های فرهنگی موثر برکاهش فساد اداری ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، فرهنگ سازمانی، فساد اداری، فساد
 • سید مصطفی رضوی، نگین فلاح حقیقی، احمد رضوانفر، خلیل کلانتری صفحه 59
  هدف این پژوهش تحلیل موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران بود. جامعه آماری شامل تعداد 61418 دانشجو بودکه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 403 نفر از آنان از دانشکده های کشاورزی ایران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که تنها 6 درصد از دانشجویان در کار مرتبط با رشته تحصیلی مشغول به کار بودند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی 5 عامل زیربنایی به عنوان مهم ترین موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران شناسایی شدند که عبارت بودند از: «موانع آموزشی»، «موانع فردی شخصیتی»، «موانع حمایتی قانونی»، «موانع تسهیلاتی» و «موانع ارتباطی» که در کل 88‎/64 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی مطرح گردید.
  کلیدواژگان: موانع ارتباطی، کارآفرینی، دانشکده های کشاورزی، موانع آموزشی، دانشجویان
 • طاهر روشندل، حسین رضی، سمیه لبافی صفحه 79
  از آنجا که سازمان های رسانه‎ای در فضایی پیچیده و متغیر فعالیت می‎کنند نیازمند نقشه راهی هستند تا به کمک آن بتوانند این فضا را مدیریت کرده و در مقابل تغییرات ناگهانی آن از خود واکنش مناسب نشان دهند. سیاست‎گذاری در سازمان‎های رسانه‎ای می‎تواند نقش مهمی در این خصوص ایفا کند. در این تحقیق فرایند سیاست‎گذاری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطالعه گردیده و آسیب‎های موجود در نظام فعلی سیاست‎گذاری به روش تحلیل تم بررسی شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با دوازده نفر از مدیران ارشد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین اساتید و نخبگان رسانه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند انجام گردید. با توجه به تجزیه و تحلیل مضمون (تم) پاسخ‎های ارائه شده به نظر می رسد که این آسیب‎ها را بتوان در سه دسته آسیب‎های ساختاری، زمینه‎ای و محتوایی دسته بندی کرد. از جمله این آسیب‎ها در فرایند سیاست‎گذاری سازمان صدا و سیما می‎توان به شکل‎گیری سیاست‎های کلان در طیف کوچکی از مدیران داخل سازمان، عدم شفافیت قوانین در خصوص شورای سیاست‎گذاری سازمان و همچنین عدم پای‎بندی ساختار مدیریتی به تغییر در پیش فرض های کنونی راجع به محیط سازمان اشاره کرد.
  کلیدواژگان: سیاست‎گذاری رسانه، رسانه، آسیب شناسی
 • عباس عباس پور، علیرضا دهقانی صفحه 101
  این مقاله حاصل پژوهشی است که به منظور بررسی ویژگی های نظام آموزش کارکنان در دو سازمان رسانه ای شامل IRIB و BBC انجام شده و به شناسایی و مقایسه وجوه اشتراک و افتراق میان آنها در راستای ایجاد درک مناسب از نارسایی ها و تنگناهای موجود در نظام آموزش کارکنان IRIB می‎پردازد. چارچوب مفهومی این پژوهش دربرگیرنده عوامل درونی و محیطی موثر بر نظام آموزش کارکنان تدوین گردید و مبتنی بر چهار ویژگی محیطی موثر بر آن و نیز مدل سیستمی آموزش کارکنان «برناردین» بود. پژوهش مذکور به روش توصیفی و با رویکرد تطبیقی انجام شد و اطلاعات گردآوری شده بر اساس الگوی چهار مرحله ای «برودی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که وجوه اشتراک میان دو نظام آموزشی اغلب در ارتباط با ویژگی های درونی و وجوه افتراق آنها اغلب ناشی از عوامل محیطی موثر بر آموزش است. بر این اساس، یافته های تحقیق بیانگر آن بود که مهم‎ترین نارسایی های موجود در نظام آموزش کارکنان IRIB شامل: عدم وجود رابطه و انسجام لازم میان آموزش کارکنان با سایر کارکردهای مدیریت منابع انسانی، پیروی از رویکرد گذشته نگر، عدم سرمایه‎گذاری راهبردی و تخصیص منابع مالی لازم وکمبود تصمیم گیرندگان متخصص در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی، هستند.
  کلیدواژگان: نظام آموزشی، نیاز آموزشی، مدیریت منابع انسانی، آموزش کارکنان
 • علی اکبر فرهنگی، علیرضا ایرانی، سپیده ایرانی صفحه 119
  از سالیان دور روابط عمومی در فهرست ابزارهای مهم ارتباط با مردم قرار داشته است[6]. اما توجه فزاینده به عناصری همچون تبلیغات، موجب شده فروشندگان، توجه کمتری نسبت به روابط عمومی نشان دهند. در این بین فروشندگان لوازم خانگی، با افزایش آگاهی از ویژگی های روابط عمومی دریافته اند ارتباط دوسویه ای که این عنصر به جای اطلاع رسانی یک سویه با مخاطبان برقرار می کند، می تواند شناخت بهتری از نیازهای مشتریان را از طریق جایگزینی بازاریابی روابط عمومی مدار به جای بازاریابی تبلیغات مدار ایجاد کرده و با صرف هزینه های کمتر، بالاترین سوددهی را از طریق جذب بیشتر مشتریان و دریافت بازخور مستقیم ناشی از ارتباط دوسویه با آنان بدست آورد. در این مقاله از طریق یک تحقیق توصیفی کاربردی، میزان اهمیت روابط عمومی برای شرکت های خارجی لوازم خانگی که در ایران فعالیت می کنند، مطالعه شده است. در این راستا از مدیران عالی شرکت های محوری که در اروپا و شرق آسیا متمرکز هستند و در ایران نیز فعالیت دارند، در دو وضعیت موجود و مطلوب نظرخواهی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد اهمیت روابط عمومی برای شرکت های اروپایی با شرکت های آسیای شرقی تفاوت دارد که در نتیجه، گستردگی فروش لوازم خانگی آسیای شرقی نسبت به نمونه های اروپایی را در ایران به دنبال داشته است.
  کلیدواژگان: لوازم خانگی، مشهورسازی، نشان تجاری، _ روابط عمومی، ارتباطات بازاریابی (ترفیع)
 • داریوش غلامزاده، سونیا جلالی صفحه 137
  استراتژی منابع انسانی، الگویی از تصمیماتی است که به سیاست ها و رویه های متعلق به منابع انسانی می پردازد. در واقع فرآیند تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی به منظورمرتبط ساختن سیاست ها و روش های منابع انسانی با هدف های استراتژیک سازمان است. در این مقاله فرآیند تدوین استراتژی منابع انسانی در شرکت رنگین پروفیل کویر تشریح شده است. مبنای مدل به کار گرفته شده در این پژوهش مدل یکپارچه (بامبرگر و مشولم) می‎باشد. این پژوهش با استفاده از الگوی پژوهش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان ارشد شرکت تشکیل می‎دهندکه به عنوان خبرگان(افراد صاحب نفوذ سازمان) اندازه هر یک از متغیرهای تعیین کننده نقاط مرجع استراتژیک را برای هر یک از مشاغل استراتژیک شرکت اندازه‎گیری نمودند. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه، سندکاوی و مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان استخراج گردیده است. پس از پردازش داده های به دست آمده مختصات استراتژیک مشاغل تعیین و الگوی استراتژیک مناسب برای هر دسته از مشاغل شناسایی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استراتژی مناسب برای مشاغلی که هسته اصلی استراتژی رقابتی سازمان را تشکیل می‎دهند، استراتژی متعهدانه و برای مشاغل خدماتی استراتژی ثانویه است. نگرش متعهدانه، موجب می‎شود کارکنان و مدیران سازمان، هردو، مقاصد و اهداف سازمان را بهتر درک کنند و در واقع چارچوبی برای موفقیت شرکت در دست یابی به اهدافش است.
  کلیدواژگان: مدل یکپارچه، _ استراتژی، نقاط مرجع استراتژیک، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، استراتژی منابع انسانی
 • ندا نفری صفحه 153
  از آغاز رشته اداره امور عمومی یکی از مباحث اساسی، یافتن محدوده مناسب اختیارات بوروکرات‎ها در یک حکومت دموکراتیک بوده است. پژوهش‎های معاصر برروی این موضوع، منجر به ظهور دو دسته نظریه شده است. دسته اول، نظریه های کنترل سیاسی بوروکراسی و دسته دوم «نظریه های سیاست‎های بوروکراتیک هستند. پژوهش مقابل تلاشی نظری است و در زمره پژوهش‎های تحقیق و توسعه بنیان‎های نظری روابط سیاست اداره محسوب می‎شود. هدف این مقاله طراحی یک الگوی منعطف ازروابط سیاسی اداری است و یافته های بدست آمده، طبقه‎بندی نوینی از ویژگی های محتوایی و زمینه‎ای مسئله عمومی (متغیر مستقل) ارائه می‎دهد که بر نحوه انتخاب عرصه اداره سیاست (متغیر وابسته که شامل ابعاد کنشگر، کنش سیاسی اداری و مکانیسم کنش است) تاثیر می‎گذارد. ویژگی های کنش سیاسی و اداری نیز در قالب سه مولفه ارزشی، رفتاری و ساختاری طبقه‎بندی می‎گردد درنهایت تلاش می‎شود میزان اختیارات و قلمرو روابط سیاست اداره، در قالب متغیرهای تاثیرگذار در هر عرصه تبیین گردد.آنچه که در مقاله حاضر اهمیت دارد، بیان این موضوع است که اگرچه مرزبندی های دقیق و از پیش تعیین شده بین اداره وسیاست، کارتحلیل را آسان می‎نماید، اما دو مسئله اساسی پیش می‎آید، اول آنکه، به لحاظ نظری پیچیدگی ها و روابط پنهان میان این دو پدیده نادیده انگاشته می‎شود. و دوم آنکه، در دنیای واقعی سیاستمداران و بوروکرات‎ها با انبوهی از شرایط متغیر و پیچیده مواجه‎اند که انتخاب نوع رفتار و تعیین میزان اختیارات آنان را به چالش می‎کشد.
  کلیدواژگان: متغیرهای تاثیرگذار، اختیار، عرصه اداری، عرصه سیاسی، جدایی سیاست، اداره
|
 • Page 1
  Crisis Management, as one of the key activities in strategic management has significant importance. One of the major requirements of crisis management is the high level of readiness and qualification of human resources responsible for crisis management. The focus of this paper is on presenting a crisis management model with human resources approach. First, we reviewed the literature and extracted the components related to human resources management in crisis management context. Then, we sought the opinions of 71 experts in this field in order to test the validity of the artifacts of the proposed model such as the role of human resources in different stages of crisis, different dimensions of human resources management in crisis management teams and finally, the effective cultural factors in this process. The results showed that the human resources play a vital role in the stages of prevention, shock, aggravation, chronic, control and learning from the crisis management. In addition, cultural factors such as team work spirit, conquering fear, expertism, self-devotion, ignoring rumors, desire for adopting new information technologies and pioneering culture have high influence in crisis management process.
  Keywords: Hospital., Cultural factors, Crisis Management, Human Resources Management
 • Page 25
  Due to complexity and huge varieties in mega cities, their administration need suitable policy making that is designed specifically for each city. So, in the light of contingency approach and collage metaphor, in each city, designing of a mixed policy making system is necessary; a system that is able to use collection of current policy making models, and support urban management system for adopting better decisions. There for it's characteristic and necessities should be designed to be able to answer the continuous changes in complex and variety of cities problem in the future.
  Keywords: Riquisit Variety, Complexity, Urban Management Dashboard, Mixed Model of Policy Making, Decision Support System
 • Page 45
  Administrative corruption is one of the problems with which most societies are tackling with. Nowadays, the approaches are emphasized most that try to prevent such phenomenon rather those exerting punishment to offenders. Current research investigates the role of organizational culture as one of preventing factors in decreasing administrative corruption. Current research is a practical research from goal perspective and according to its nature is a descriptive survey. First, the most important cultural factors were extracted with the help of 30 of Tehran’s administrative experts. Since the statistical population was unlimited, 373 administrative experts were chosen as a sample and the most important normal and behavioral patterns were extracted from cultural factors using closed questionnaires. The most important cultural factors affecting administrative corruption are as follow respectively: organizational values, sociability and individuation, behavior control, personal values, fundamental values and motivational methods. This research suggests prioritizing cultural approach beside structural and disciplinary approaches.
  Keywords: Culture, Organizational Culture, Corruption, Administrative Corruption
 • Page 59
  : The purpose of this study was analyzing entrepreneurship obstacles in agricultural faculties of Iran. Statistical population consisted of 61418 students that by stratified random sampling method, 403 individuals of them were selected from agricultural faculties of Iran. The instrument of data gathering was questionnaire and analyzing the data was done by using of SPSS software. The findings of research showed that only 6 percent of students had a job that was in relating with their field of study. The results of FA showed that, 5 infrastructural factors were known as the most important obstacles of entrepreneurship in agricultural faculties that were: "educational obstacles", "individual – characteristic obstacles", "law – support obstacles", "facilities obstacles" and" communication obstacles", these factors could totally explained 64.88 percent of variance of variables. Finally on the basis of findings, some suggestions were delivered.
  Keywords: Entrepreneurship, Students., Educational Obstacles, Agricultural Faculties, Communicational Obstacles
 • Page 79
  Because of the complex and variable environment of media organization, its need a road map to help them to manage this environment and Respond effectively to sudden changes in front of that. Policy making in media organization can play an important role in this regard. In this study has been studied the policy-making process in the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) and damages of this process has been analysis by the method of theme analysis. Twelve senior executives of Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) and academics and media elites, who were randomly selected as sample of research, were chosen. Results shows, Formation of macro policies on a tiny range of executives, Lack of transparency rules on the Policy Council, dominated management thinking are some of important problem in media policy process.
  Keywords: Media, Pathology, Media Policy
 • Page 101
  In order to study the characteristics of employee training system in two large media organizations, namely IRIB and BBC and identification and comparison of common and different aspects between them, in the direction of appropriate understanding of existing dysfunctions and bottlenecks in IRIB employee training system, a research was conducted by utilizing descriptive-survey method with comparative approach. The conceptual framework of this research was based on four environmental characteristics impacting employee training system and Bernardin’s systemic model of employee training. The results obtained indicates that the common aspects between the two training and development systems is mostly related with internal characteristics and the differing aspects frequently arise from environmental factors which impact employee training and development mechanism.
  Keywords: Human Resource Management, Employee Training, Training Needs, Training, Development (T, D) System
 • Page 119
  Public relations has always been considered an important tool in human communications. Paying too much attention to advertising by sellers over time has distracted attention from public relations. In the case of the sellers of household appliances, they have come to a better understanding of the characteristics of public relations, and they have consequently found out that it in fact establishes a mutual communication with the customers, but not a one-way communication, and hence provides the sellers with information about customers’ needs. In addition, public relation as a sort of public relation–oriented marketing could be a substitute for advertising–oriented marketing. It is more cost effective, and it provides the sellers with direct feedback through mutual communications. The present study, adopting a descriptive–applied research, which attempts to study the significance of public relations for the foreign producers of household appliances working in Iran. Administering in present and desirable situation, the required data was collected from the senior managers of major producers, which are in Europe and Eastern Asia and work in Iran. Results indicated a significant difference between importance of public relations in European companies compared to that of the Eastern Asian’s.
  Keywords: Brand, Marketing Communications, Public Relations, Promotion, Publicity
 • Page 137
  HR strategy is the pattern of HR-related decisions. That is, the gestalt of negotiated people related policies and practices in use indeed the formulation and enactment of an HR strategy designed to link HR policies and practices with the strategic goals and objective of the firm. The purpose of this research is Human resources Strategy formulation for PRK Company. Integrative Model (Bamberger & Meshoulam) used in this research. Population universe of the study includes directors of the company. Which measure each determining variables of strategic reference points for every strategic occupations of the company Data gathering instruments include questionnaire and interviewing? After processing of the data, strategic coordinates of the occupations were determined and appropriate strategic pattern of each occupation was identified. The results demonstrate that the appropriate strategy for the main occupations in competition strategy of the organization is the commitment Strategy. Appropriate strategy for the other occupation is the secondary strategy. Commitment attitude will result in better understanding of intents and objectives of the organization, and in fact it is a framework for management and training of the staffs for reliance on the company’s success in achieving its objectives.
  Keywords: Strategy, Strategic Reference Points., Human Resources Strategy, Strategic Human Resource Management
 • Page 153
  An essential issue from the very outset of the field of public administration was to find proper limits of bureaucrats authorities in a democratic state. Contemporary research on the issue lead to emergent of two set of theories. The first is theories of political control of bureaucracy and the second is theories of bureaucratic politics. The research is against theoretical efforts and is considered as research and development on theoretical foundations of the political - administrational relationships. The aim of this article was to design a flexible model of political - administrational and the findings suggest the new classification of content and context characteristics public problem (independent variable) that affects the manner of choosing the field of administration- politic (dependent variable that involves actor, political-administrative action, and action mechanism). Characteristics of political - administrative action is classified under three categories: valuable, behavioral and structural components. And finally we try to explain the extent of authorities and field of politic - administration relationships in the form of influential variables in each field. The important issue in this article is to suggest that although the absence of accurate and predetermined boundaries between administration and politic makes the analysis easier, but two basic problem arise. First, theoretically the complexities and covert relations of them are ignored. Second, in the real world, politicians and bureaucrats are encountered with huge and complex variable circumstances that challenge the type of behavior to be selected and to determine the amount of their authorities.
  Keywords: luential Variables, Politic, Administration Dichotomy, Authority, Administrative Field, Political Field