فهرست مطالب

روان شناسی کاربردی - سال ششم شماره 3 (پیاپی 23، پاییز 1391)
 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 23، پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم شاهنده، علیرضا آقایوسفی صفحه 7
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین و مقایسه سیستم های مغزی فعال سازی/بازداری رفتاری و منبع کنترل درونی و بیرونی دانشجویان دختر و پسر بود.
  روش
  روش پژوهش مطالعه علی- مقایسه ای و جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اهواز به تعداد 15هزار نفر بود که از میان آن ها 300 نفر (75 پسر و 75 دختر با منبع کنترل بیرونی و 75 پسر و 75 دختر با منبع کنترل درونی) با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها نسخه کوتاه پرسشنامه گری-ویلسون (2000) و مقیاس کنترل درونی- بیرونی راتر (1966) بود.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد تفاوت میزان فعالیت سیستم های مغزی/رفتاری بین چهار گروه آزمودنی معنی داری است. میزان فعالیت سیستم فعال سازی رفتاری در آزمودنی های با منبع کنترل درونی بیشتر و این میزان در پسران بالاتر از دختران بود و میزان فعالیت سیستم بازداری رفتاری در آزمودنی های با منبع کنترل بیرونی بیشتر و این برتری با گروه دختران بود. در سیستم جنگ-گریز، درک از مرکز کنترل بیرونی میانگین بالاتری را نشان داد و میانگین دختران در گریز و میانگین پسران در جنگ بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس دیدگاه گری، سیستم فعال سازی رفتاری با عواطف مثبت و سیستم بازداری رفتاری با عواطف منفی در رابطه است و بر اثر محرک های درونی و بیرونی فعال می شوند. تفاوت های این دو سیستم می تواند علت واکنش های مغزی برای انواع گوناگون آسیب شناسی روانی و روش های پیشگیری آن را تبیین کند.
  کلیدواژگان: بازداری رفتاری، سیستم های مغزی، فعال سازی، منبع کنترل
 • عیسی حکمتی، حمیدرضا پوراعتماد، وحید نجاتی صفحه 27
  هدف
  مطالعه حاضر درصدد بررسی یادگیری توالی حرکتی ضمنی در کودکان دچار نارساخوانی و مقایسه آن با کودکان عادی بود.
  روش
  روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری، کلیه مراجعان مراکز توانبخشی اختلال های یادگیری شهر تبریز به تعداد 740 دانش-آموز نارساخوان در سال تحصیلی 87-88 بود. از بین آن ها 20 نفر با تشخیص نارساخوانی از دو مرکز باغچه بان و سلیمان خاطر به روش دسترس انتخاب و با 20 دانش آموز غیر-نارساخوان گروه گواه بر اساس سن تقویمی، جنس، طبقه اجتماعی- اقتصادی و هوشبهر همتا شدند. ابزارهای پژوهش شامل سیاهه نشانگان نارساخوانی میکاییلی و فراهانی (1385)، آزمون هوشی تجدیدنظرشده وکسلر کودکان (1385)، آزمون خواندن پوراعتماد (1380) و تکلیف کامپیوتری زمان واکنش متوالی نجاتی (1385) بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد کودکان نارساخوان، در اثر سرعت (زمان واکنش) و اثر دقت (پاسخ درست) یادگیری توالی حرکتی ضمنی تفاوت معناداری با گروه گواه ندارند، اما مقایسه میانگین بلوک ها حاکی از تفاوت معنی دار کودکان نارساخوان و عادی در هر دو متغیر سرعت و دقت بود و کودکان نارساخوان عملکرد ضعیفی در هر دو شاخص یادگیری ضمنی حرکتی نشان دادند.
  نتیجه گیری
  گرچه کودکان نارساخوان در زمینه توانایی های حرکتی مشکلاتی دارند، اما یادگیری توالی حرکتی ضمنی در آن ها سالم است. فقدان نقص در یادگیری ضمنی می تواند کاربردهایی در زمینه آموزش خواندن در کودکان نارساخوان داشته باشد.
  کلیدواژگان: توالی حرکتی، نارساخوانی، یادگیری ضمنی
 • رضاچالمه، مرتضی لطیفیان صفحه 43
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای راهبردهای انگیزشی در رابطه ویژگی های فراشناختی محیط یادگیری با پیشرفت تحصیلی بود.
  روش
  روش پژوهش از نوع پس رویدادی و جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهر شیراز بود که از میان آن ها به روش خوشه ایتصادفی چند مرحله ای 510 دانش آموز (251 پسر و 259 دختر) انتخاب شد. آزمودنی ها به پرسشنامه محیط یادگیری فراشناختی توماس(2003) شامل شش بعد و پرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریچ و دیگروت (1991) دارای سه بعد پاسخ دادند. پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی آن ها با استفاده از روش های تحلیل عاملی و ضریب همبستگی بین ابعاد و نمره کل محاسبه شد. داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه به شیوه متوالی همزمان و با به کارگیری مراحل پیشنهادی بارون و کنی، تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از این بود که ویژگی های فراشناختی محیط یادگیری پیش بینی کننده مستقیم پیشرفت تحصیلی است، علاوه بر این از میان ویژگی های فراشناختی محیط یادگیری، عامل های تعاملات درون کلاسی، تشویق و حمایت معلم و حمایت عاطفی بر باورهای انگیزشی تاثیر داشتند.
  نتیجه گیری
  از آنجا که باورهای انگیزشی نقش واسطه ای را بین ویژگی های فراشناختی محیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی ایفا می کند، می توان با تقویت آن پیشرفت تحصیلی را افزایش داد.
  کلیدواژگان: باورهای انگیزشی، پیشرفت تحصیلی، محیط یادگیری فراشناختی
 • محمود ایروانی صفحه 59
  از سال های 1343-1342 که گروه روان شناسی از رشته فلسفه جدا و در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تاسیس و آزمایشگاه روان شناسی در آن دانشکده ایجاد شد. برخی از ابزار این آزمایشگاه از کشور فرانسه، برخی از آلمان، و برخی از امریکا تهیه شد که این ابزارها در حال حاضر ازکارافتاده و اسقاط شده اند. در این پژوهش برخی از ابزارهای مذکور که هنوز سالم مانده اند با ابزار نرم افزاری جدید مقایسه شد و همبستگی کارکرد آن ها با سیستم جدیدی به نام «ویه نا سیستم» مورد آزمایش قرار گرفت. امروزه با سیستم های جدید نظیر دقت-سنج، حافظه سنج، و زمان واکنش سنج «ویه نا تست سیستم و اسکن های متنوع حتی در مقوله-های کودکی و بستر فرهنگ و محیط اجتماعی ملهم از دستاوردهای علوم اعصاب، مطالعات تازه و دقیقی را انجام می دهند و در زمینه روان شناسی اجتماعی نیز پیشرفت های قابل ملاحظه-ای حاصل شده است.
  هدف
  بررسی همه جانبه برای تعویض یا تعمیر دستگاه های موجود در آزمایشگاه ها بود
  روش
  روش پژوهش از نوع همبستگی، و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان چهار گروه درس روان شناسی تجربی به تعداد 240 نفر بود که در دو نیمسال 1387 در درس روان شناسی تجربی ثبت نام کرده بودند. از میان آن ها تعداد 100 نفر از این دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب شد و هر آزمودنی به ترتیب تصادفی در شش آزمون قدیمی و جدید نرم افزاری شرکت کرد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان همبستگی برای زمان واکنش 07/0 برای حافظه سنج 04/0 و برای دقت سنج 05/0است و همبستگی بین این دو دسته آزمون معنادار نیست.
  نتیجه گیری
  بنابر نتایج این پژوهش چاره ای جز به روزرسانی دستگاه های موجود نیست.
  کلیدواژگان: دقت سنج، حافظه سنج، زمان واکنش سنج، ویه نا سیستم
 • کیوان فردایی بنام، ولی الله فرزاد صفحه 69
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتبار ساختاری مقیاس نگرش سنج علوم «ایکن» صورت گرفت.
  روش
  روش پژوهش از نوع مطالعات همبستگی تحلیل ماتریس همبستگی و کوواریانس و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 88-87 (134829 نفر دختر و 141458 نفر پسر) بود. از میان آن ها نمونه ای به حجم 700 نفر، 350 دانش آموز دختر و 350 دانش آموز پسر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایبه صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس نگرش سنج علوم «ایکن» (1979) بود که ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرانباخ 887/0 به دست آمد. برای تعیین روایی ساختاری ابزار پژوهش از سه رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و رویکرد تحلیل چند گروهی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از ساختار سه عاملی مقیاس نگرش سنج علوم «ایکن»؛ «لذت بردن از یادگیری علوم»، «ترس از یادگیری علوم» و «ارزش و اهمیت یادگیری علوم» و نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نیز حاکی از برازش و مطابقت مطلوب الگوی ارائه شده با داده ها و از این رو بیانگر روایی مطلوب ابزار پژوهش بود. نتایج حاصل از رویکرد تحلیل چند گروهی نیز حاکی از آن بود که مقادیر پارامتر استاندارد شده مربوط به متغیرهای مشاهده شده عامل «لذت بردن از یادگیری علوم»، مقادیر همبستگی بین عوامل و همچنین پایایی ابزار پژوهش برای دانش آموزان دختر به طور معناداری بیشتر از دانش آموزان پسر است.
  نتیجه گیری
  شواهد مربوط به بررسی اعتبار ساختاری مقیاس نگرش سنج علوم «ایکن»، مطلوبیت ویژگی های روان سنجی این ابزار را تایید و استفاده از آن را به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش میزان نگرش دانش آموزان نسبت به علوم پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: اعتبار ساختاری، علوم آیکن، نگرش سنج
 • مژگان ربانی باوجدان، مرجان ربانی باوجدان، امیر نیک آذین، ناهید کاویانی، انوشیروان خضری مقدم صفحه 85
  هدف
  هدف پژوهش تعیین رابطه باورهای خودکارآمدی عمومی، فراشناخت با راهبردهای مقابله با استرس در مردان سوء مصرف کننده مواد بود.
  روش
  روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه 4493 نفر مردی بود که در سال 90-1389 به مراکز خود-معرف سم زدایی شهر کرمان مراجعه کرده بودند. با روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی 354 نفر انتخاب و پرسشنامه های فراشناخت ولز و متیوس (1995-1994)، خودکارآمدی عمومی شوآرتز و جروسلم (1979) و پاسخ های مقابله ای بلینگر و موس (1981) را تکمیل کردند. داده ها با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار لیزرل تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد ارتباط بین خودکارآمدی عمومی و فراشناخت و ابعاد آن با سبک مقابله ای مسئله محور مثبت و با سبک مقابله ای منفی است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد الگوی پژوهش از برازش نسبتا خوبی برخوردار و تمامی ضرایب مسیرها معنادار است.
  نتیجه-گیری: از آنجا که باورهای خودکارآمدی عمومی پایین و فراشناخت مختل، انتخاب راهبردهای مقابله با استرس را در سوء مصرف کنندگان مواد به خوبی پیش بینی می کند؛ پس آموزش راهبردهای خودکارآمدی و فراشناخت موثر در نوع استفاده از راهبرد مقابله ای افراد سوء مصرف کننده مواد در برابر موقعیت های استرس زا می تواند از گرایش مجدد این افراد به مصرف مواد پیشگیری کند.
  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، خودکارآمدی، راهبردهای مقابله، سوء مصرف مواد
 • محمد آزاد عبدالله پور، امید شکری، صادق تقی لو، سعید طولابی، خدیجه فولادوند صفحه 103
  هدف
  هدف پژوهش حاضر آزمون تعمیم پذیری روابط بین روان رنجورخویی و برون گرایی، سبک های مقابله، تنیدگی تحصیلی و واکنش ها به تنشگرهای تحصیلی با بهزیستی ذهنی، در دو جنس بود
  روش
  روش مطالعه همبستگی بود. از بین 5000 دانشجو، 400 نفر (160 پسر و 240 دختر) از مناطق 5 و 12 شهر تهران در سال تحصیلی 88-87 با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و فهرست پنج عامل بزرگ (جان، دوناهو و کنتل، 1991)، نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا (کوهن، جانگ و استین، 2006)، فهرست تنیدگی دوران دانشجویی (گادزلا و بالگلو، 2001) و مقیاس بهزیستی ذهنی (کییز، شموتکین و ریف، 2002) در مورد آن ها اجرا شد. برای آزمون عمومیت بین جنسی روابط بین متغیرهای چندگانه، از چند الگوی تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج الگوهای تحلیل رگرسیون در دو جنس نشان داد که الگوی روابط بین سازه های چندگانه با مقیاس های بهزیستی ذهنی، در دو جنس، هم ارز هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج از طریق تاکید بر هم ارزی ویژگی های کارکردی سازه های روان شناختی چندگانه در پیش-بینی بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر و پسر نشان می دهد که تشابه در محتوای برنامه های مداخله ای به منظور تقویت وجه ذهنی کیفیت زندگی دانشجویان، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: برونگرایی، بهزیستی ذهنی، تغییرناپذیری جنسی، تنشگرهای تحصیلی، سبک های مقابله
 • صفحه 119
|
 • M. Shahandeh, A.R. Aghayusefi Page 7
  Aim
  The aim of this study was comparison of brain behavioral activation/inhibition systems and locus of control in girls and boys university student.
  Method
  of this study was cause and effect, statistical society were all of Ahwaz Payamenour University students (15 thousand people). Sample contains of 300 participants (75 boys & 75 girls with external locus of control and 75 boys & 75 girls with internal locus of control) were selected stratified random sampling. Research instruments were Gray Wilson personality questionnaire (2000) and Rutter locus of control scale (1966).
  Results
  Showed that the brain behavioral activation/inhibition systems of four groups were significantly different. Activity of BAS in external locus of control was the most and in boys was higher than girls. Activity of BIS in internal locus of control was the most and in girls was higher than boys. Activity of FFS in external locus of control have shown highest mean, and boys were higher in Fight but girls were higher in flight.
  Conclusion
  On Gray`s theory, there are relationship between behavioral activation system and positive affect and behavioral inhibition system and negative affect which active by effect of internal and external stimulus. Differences of this systems available ways to impress the cause and prevent of brain activities on different kind of psychopathologies.
  Keywords: activation system, behavioral inhibition system, locus of control
 • I. Hekmati, H. R. Pouretemad, V. Nejati Page 27
  Aim
  Aim of present study was to determine implicit motor sequence learning in dyslexic children and to compare it with normal children.
  Methods
  Research design was ex-post factor and study population included dyslexic children of learning disabilities rehabilitation centers of Tabriz city, with total size of 740 students, in 2009, March to May. Among them, 20 students with diagnosis of dyslexia were chosen from two centers (Baghcheban and SoleymanKhater) non-randomly and were matched with non-dyslexic control group with regard to chronological age, sex, social- economical class and IQ. The study instruments were dyslexia symptoms checklist (Michaeili and Farahani, 2006), revised Wechsler IQ Scale for Children (WISC-III, 2006), Pouretemad Reading Test (2002) and Serial Reaction Time Task (Nejati, 2006).
  Results
  results showed that there aren’t significant differences between dyslexic and non-dyslexic children in the speed effect (reaction time) and accuracy effect (accuracy) of implicit motor sequence learning, But blocks mean comparison showed significant differences between two groups in both reaction time and accuracy, and dyslexics had overall poor performance than Non-dyslexics in both indexes of implicit motor sequence learning.
  Conclusion
  Though dyslexic children have deficits in motor ability and skills, but implicit motor sequence learning is intact. Intact implicit learning probably has some implications in reading instruction of dyslexic children.
  Keywords: dyslexia, implicit learning, motor sequence
 • R. Chalmeh, M. Latifian Page 43
  Aim
  Purpose of this study was to determine mediation role motivated beliefs between metacognitive learning environments and academic achievement.
  Method
  Research method was ex post facto and the study population was all first grade students in high schools in Shiraz. Participants were 510 students (251 boys, 259 girls) were selected by random cluster sampling.They completed metacognitive learning environment questionnaire Tomas (2003) & motivated strategies for learning questionnaire (Pintrich and DeGroot, 1991). For evaluation the academic achievement were used in academic average. To examine reliability of measures, Coronbech alpha coefficient and to determine validity, factor analysis method and coefficient correlation between the dimensions and the total score were used. Data were analyzed by simultaneous multiple regression using Baron and Kenny method.
  Results
  Results showed that multiple regression analysis indicated that dimensions of metacognitive learning environment can predict academic achievement. Additionally, interaction within the classroom, the teacher encouragement and emotional support as a feature of the metacognitive learning environments, influenced in motivational beliefs.
  Conclusion
  Therefore, motivational beliefs play a mediating role between metacognitive characteristics of the learning environment and academic achievement so can be strengthened by motivational beliefs to increase academic achievement.
  Keywords: academic achievement, metacognitive learning environment, motivational beliefs
 • M. Iravani Page 59
  From 1342-1343 in which the Department of Psychology established in the Faculty of Literature and Human Sciences in the University of Tehran, the laboratory was founded. Some of these instruments were prepared from France, some from Germany, and the others from the United States. These instruments have not been updated or are totally destroyed. The present research conducted to do a comparative and correlational study with regard to the functions of some of those old instruments which were working well with the functions of new software named Vienna Test System. Today, the new systems such as FMIR, MIR, & PET and a variety of scans, are in use and new investigations are carried out even in the area of child psychology in the context of culture and social environment inspired from the neuro-sciences. These are resulted to considerable achievements in social psychology and social cognitive neurosciences. The design of this research is of correlational type in which 100 students of experimental psychology course were studied under a controlled condition. Each of the students was randomly located in all the six old and new tests. The analysis of descriptive, inferential, and Pearson Correlation Coefficient statistics, indicated that there is not any positive significant relationship between the two types of instruments, i.e. the old and the new ones. The correlation coefficients was. /07 for reaction time;. /04 for memory dram; and. /05 for attention assessing instrument.
  Keywords: gauge attention, gauge memory, reaction time gauge, Vienna system
 • K. Fardaei Benam, V. Farzad Page 69
  Aim
  The present study aimed to assess the structural validity of Aiken’s science attitude scale.
  Method
  Research method was kind of correlation studies with analysis of correlation and covariance matrix and population included all students in third grade guidance school in 2009-2010 in Tehran (134829 girls,141458 boys). Sample consists of 700 student (350 boy students and 350 girl students) was selected by multi-stage sampling. The data were collected through Aiken’s science attitude scale (1979) and the reliability of the scale was calculated by Alpha Coronbech coefficient as 0.887. The structural validity of the scale was investigated by exploratory factor analysis, conformity factor analysis and multi-group analysis.
  Results
  By exploratory factor analysis three factors (enjoy science learning, fear of science learning, value and importance of science learning) were derived from the Aiken’s science attitude scale. The result of conformity factor analysis suggests good fitness of presented model with data and therefore represent the structural validity of scale is desirable. Results of multi-group analysis suggests the standardized parameter values for observed variables of the factor of " enjoy science learning ", values of the factor correlation and reliability of scale for girl students are significantly more than boy students.
  Conclusions
  The evidence related to structural validity of the Aiken’s Science Attitude Scale, confirmed the goodness of psychometric properties of this scale and offered using this suitable scale to assess students’ attitude toward science.
  Keywords: Aiken, attitude scale, science, structural validity
 • M. Rabbani Bavojdan, M. Rabbani Bavojdan, A.Nikazin, N. Kaviyani, A. Khezri Moghadam Page 85
  Aim
  Aim of this study was to examine relationship between general self-efficacy and metacognition believes with coping strategies in male substance abusers.
  Methods
  The study design was correlation-descriptive and the statistical community consisted of all men substance abusers (N= 4,493) visited the self- introducing detoxified centers in the city of Kermanin 1390-1389. 354 patients were selected using cluster randomly sampling procedure and complete theSchwartz & Jerusalem generalized self-efficacy (1979), Wells & Matthews metacognition (1994-1995) and Billings & Moos coping responses (1981) questionnaires. Pearson correlation coefficient and path analysis method were used for data analysis.
  Results
  The results showed that there is positive and significant correlation between generalized self-efficacy, metacognition and its dimensions with problem-focused coping, and negative and significant correlation with emotion-focused coping. Result of path analysis revealed that Studymodelhasarelatively good fitness and pathcoefficients are significant.
  Conclusion
  Since low general self-efficacy and disturbed metacognition properly predict the choice of coping strategies in male substance abusers, training of self-efficacy strategies and metacognition associated to choice of coping strategies in male substance abusers can prevent relapse in this people in stressful conditions.
  Keywords: coping strategies, metacognition believes, self, efficacy, substance abuse
 • M. Azad Abdollahpour*, O. Shokri, S. Taghilou, S.Toulabi, K. Fouladvand Page 103
  Aim
  The purpose of this study was testing cross-gender generability of the model of structural relationships between personality traits, coping styles, perceived academic stress and reactions to stressors with scales of subjective well-being.
  Methods
  In the correlational study, from total of 5000 students, from regions of 5 and 12 of Tehran, 400 students (160 males and 240 females), who were selected by multistage random sampling method, completed the Big Five Inventory BFI, John, Donahue & Kentle (1991), the Coping Inventory for Stressful Situations-Short Form, Cohan, Jang &Stien (2006), Student-Life Stress Inventory, Gadzella & Baloglu (2001), and Scales of Subjective Well-being of Keyes, Shmotkin & Ryff (2002).
  Results
  The results of the moderating effects of sex groups by multiple regression models showed that relationship between personality traits, coping styles, perceived academic stress and reactions to stressors with subjective well-being was similar for the two sex samples.
  Conclusion
  In sum, these results show that functional properties of the multiple psychological constructs for predicting emotional and cognitive components of subjective well-being were similar for the two sex samples. Therefore, to enhance subjective well-being among male and female university students, similarity in content of intervention programs is suggested.
  Keywords: academic stressors, coping styles, extraversion, Gender invariance, subjective well, being