فهرست مطالب

مدیریت زنجیره تامین - پیاپی 35 (بهار 1391)
 • پیاپی 35 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرحیم رمضانیان، میثم شاوردی، رضا پورجهانی صفحه 4
  مدیریت زنجیره تامین شامل فرآیند اتخاذ تصمیمات یکپارچه طی زنجیره تامین از تامین کنندگان مواد اولیه تا مصرف کالا توسط مشتریان نهایی است. این فرآیند شامل سه نوع تصمیم اصلی تامین، تولید و توزیع در سه سطح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی است. انتخاب تامین کننده یکی از مهم ترین مسائل تصمیم گیری است که شامل عوامل کیفی و کمی برای مشخص کردن تامین کننده با بالاترین پتانسیل جهت تامین نیازهای شرکت با یک هزینه قابل قبول می باشد. در این پژوهش، مسئله انتخاب تامین کننده در شرکت پارس نئوپان بررسی شده است و از متدولوژی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی4 جهت این کار استفاده شده است. بعد از تعریف معیارها و شاخص ها جهت طراحی ساختار سلسله مراتبی، پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی شده و در بین کارشناسان شرکت توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، وزن معیارها، شاخص ها و گزینه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی محاسبه شده و تامین کننده با بالاترین وزن به عنوان بهترین تامین کننده انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد معیارهای تامین کننده مهم ترین معیار انتخاب تامین کننده و قیمت محصول، ظرفیت و کیفیت محصول به ترتیب مهم ترین شاخص در انتخاب تامین کننده می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین (SCM)، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، انتخاب تامین کننده، تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)
 • مصطفی یوسفی طزرجان، سعید رمضانی، امیرطه جلالی صفحه 16
  در تصمیم گیری های حوزه آماد و پشتیبانی، به خصوص در سازمان های نظامی، تعیین عمر مفید کالاها اهمیت ویژه ای دارد، زیرا جایگزینی پیش از موعد، هزینه های اضافی در بر دارد و جایگزینی دیرتر از موعد باعث کاهش بازدهی ماموریتی سازمان و افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات می گردد. در نتیجه با آگاهی از عمر مفید تجهیزات می توان مدیریت کالاها و تجهیزات را تسهیل نمود. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی برای تعیین عمر استاندارد کالاهای سرمایه ای در شرایط متعارف سازمان (عمر استاندارد سازمانی)، عمر کالا در شرایط کارکردی تجهیز (عمر عملیاتی) و پیش بینی عمر باقیمانده کالاهای سرمایه ای در شرایط عملیاتی است که ابزار مناسبی برای مدیریت تجهیزات به شمار می رود.
  بر این اساس مدل جامعی که شامل سه بخش اصلی است، طراحی شد. در هر بخش از این مدل روش مناسبی مبتنی بر شرایط سازمان ارائه می گردد. در بخش نخست عمر استاندارد سازمانی بر اساس استانداردهای موجود، نظر سازنده و خبرگی، در بخش دوم شرایط کاربری و محیطی، شاخص های موثر بر عمر و میزان تاثیر آنها با روش دلفی و در بخش سوم، عمر باقیمانده تجهیز بر مبنای نحوه استفاده قبلی و آتی و ضرایب تعیین شده بخش دوم، محاسبه می گردد. مدل به صورت آزمایشی در سازمان پیاده سازی شد که نتیجه آن نشان از دقت بالای 80 درصدی مدل دارد.
  کلیدواژگان: هزینه چرخه عمر، عمر اقتصادی، عمر استاندارد، عمر عملیاتی، عمر باقیمانده، جایگزینی تجهیزات، روش دلفی
 • احمد ایزدی یزدان آبادی، محمدرضا نوفرستی صفحه 26
  یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مراحل پشتیبانی لجستیکی در سازمان ها به ویژه سازمان های نظامی و انتظامی، پیش بینی می باشد. نقش حیاتی این فرآیند، در انجام بهینه کارکردهای لجستیکی، ضرورت ایجاد سیستم پیش بینی را بیش از پیش مطرح کرده است. در این خصوص، استفاده بهینه از منابع سازمان و به کارگیری پتانسیل های ایجاد شده در این زمینه باعت توجه جدی به مسئله پیش بینی و برآورد صحیح و استفاده مناسب از نتایج آن در فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه-ریزی مورد توجه جدی قرار می گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، ایجاد سیستم پیش بینی به عنوان یکی از شاخص ترین راه کارهای عملی در این زمینه جهت کاهش خسارات و هزینه های ناشی از عدم دقت در انجام فعالیت های لجستیکی خواهد بود. در این مقاله سعی شده است که اهمیت پیش بینی و برآورد در کارکردهای لجستیکی ارائه و همچنین الزاماتی که بایستی برای طراحی سیستم پیش بینی رعایت شود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این بررسی ها این نتیجه حاصل شد که برای طراحی و استقرار چنین سیستمی، از جهات مدیریتی و فنی، مقدمات و الزاماتی لازم است که عدم توجه به آنها اثرات نامطلوبی در اجرای طراحی این سیستم به جای خواهد گذاشت، همچنین برای بهبود میزان دقت پیش بینی و برآورد بایستی کل سیستم های اطلاعاتی لجستیک، یکپارچه شده و در قالب یک سیستم منسجم، عمل نماید.
  کلیدواژگان: سیستم، سیستم اطلاعاتی، پیش بینی3، برآورد4، لجستیک
 • فریدون احمدی صفحه 42
  تحقیق حاضر با هدف تعیین وضعیت فعلی نظام تولید و توزیع فرش دستباف براساس دو نظریه تامین کششی و رانشی در استان کردستان انجام گرفته است. جهت دست یابی به این هدف تعداد 100 نفر از فعالان این صنعت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در استان کردستان فرش دستباف در حوزه تولید و توزیع مبتنی بر نظام رانشی است تا کششی. بدین معنا که در تولید فرش دستباف نظر و سلیقه مشتریان در انتخاب نوع مواد اولیه مصرفی، نوع ریسندگی مواد اولیه، نحوه رنگرزی، نوع طرح و نقشه، شکل و اندازه فرش، رج شمار و نوع کاربری و در امر توزیع مواردی چون اندازه سفارشات، ارائه خدمات پس از فروش، تحویل سفارشی به مشتری و رعایت و مراقبت جهت ممانعت از پارگی، رطوبت و پوسیدگی فرش، چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. البته به زعم فعالان این صنعت با جدی گرفتن نظر و سلیقه مشتریان چه در امر تولید و چه در امر توزیع امکان تغییر عرضه فرش دستباف به شکل کنونی وجود دارد.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، فرش دستباف، نظام تولید و توزیع، کششی، رانشی
 • فرید محمدیزاد، مسعود مصدق خواه، حسینعلی حسن پور صفحه 50
  در این مقاله، انتخاب بهترین تامین کنندگان به وسیله معیارهای کیفی و کمی و تخصیص اندازه سفارش به آنها جهت تامین و توزیع محصول در چند دوره زمانی، مدنظر است. به منظور برآورده شدن هدف تحقیق، یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب تامین کنندگان بر پایه روش گسترش کارکرد کیفیت (QFD)4 و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)5 و برنامه ریزی ریاضی ارائه می شود. مدل ارائه شده، از دو فاز کیفی و کمی تشکیل شده است. به طور کلی در فاز کیفی، تامین کننده های بالقوه براساس معیارهای کیفی ارزیابی می شوند و حاصل این ارزیابی، تعیین ارجحیت خرید از هر تامین کننده است و این ارجحیت ها در بخش کمی مسئله در تابع ارزش خرید کل به کار می روند. هدف اصلی این تلفیق کاهش هزینه تا حدی است که بتوان ادعا کرد رضایت مندی خریدار از خرید حاصل شده است.
  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده، گسترش کارکرد کیفیت، فرآیند تحلیل سلسلسه مراتبی، تخفیف، اندازه سفارش، برنامه ریزی ریاضی آرمانی
 • علیرضا موتمنی، هادی مرادی، امین همتی صفحه 62
  با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعادی نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت های سازمان در می آید. به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمان ها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود می باشد. با توجه به اینکه شرکت های توزیع کالا در زمره شرکت های خدماتی به شمار می آیند و عمده فعالیت آنها نیز در ارتباط مستقیم با خرده فروشان است، لذا این شرکت ها توجه زیادی به مقوله رضایت و وفاداری مشتریان دارند. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شرکت های توزیع (شرکت پخش پاکنام) می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که از میان عوامل موثر بر وفاداری، روش های برقراری ارتباط صمیمانه و دوستانه با مشتریان بیشترین تاثیر را بر وفاداری آنها دارد. همچنین عواملی نظیر روش های تشویقی و فرآیند ثبت سفارش کالا از جمله عواملی هستند که از یک سو بر وفاداری مشتریان تاثیر گذاشته و از سوی دیگر به طور غیرمستقیم با افزایش رضایت مندی منجر به افزایش وفاداری مشتریان می گردند. به علاوه برخی از روش ها نظیر برقراری ارتباط صمیمانه و اقدامات رقبا فقط بر وفاداری مشتریان موثر هستند و رابطه خاصی با رضایت مشتریان ندارند. در مقابل دو مولفه قیمت گذاری سبد کالایی شرکت و فرآیند تحویل کالا به طور غیر مستقیم با ایجاد رضایت مندی در مشتریان سبب وفاداری شده و رابطه مستقیمی با وفاداری ندارند.
  کلیدواژگان: شناسایی عوامل، شرکت توزیع، وفاداری، خرده فروش، تهران
|
 • Mohammad Rahim Ramezanian, Maysam Shaverdi, Reza Pourjahani Page 4
  Supply chain management including integrated decision making process during supply chain from row material supplier to product consumption by final customer. This process includes three kind of main decision of supply, production and distribution in strategic, tactical and operational levels. Supplier selection is one of the most important decision making problems including both qualitative and quantitative factors to identify suppliers with the highest potential for meeting a firm’s needs consistently and at an acceptable cost. In this paper supplier problem in Pars Neopan Company was studied and fuzzy AHP methodology was used for this work. For designing hierarchical structure, after definition of criteria and index, pair-wise comparison questionnaire is designed and distributed among the company experts. After gathering questionnaires, weight of criteria, index and alternatives are calculated and supplier with highest weight is selected as the best supplier. Results show that supplier criteria is most important criteria for supplier selection and product price, capacity and product quality are most important index in supplier selection respectively.
  Keywords: Supply chain management (SCM), Fuzzy AHP, Supplier selection, Multiple criteria decision making (MCDM)
 • Mostafa Yousofi Tezerjan, Saeed Ramezani, Amirtaha Jalali Page 16
  Knowing useful life of equipment is important for support sections, especially in military organizations. Because early replacement has extra cost and delay in replacement reduce mission efficiency and increase repairmen costs. Thus calculating operational life of equipment can be used to facilitate the management of equipment. The main purpose of this study is providing a model for determining the standard life, operational life, remaining life, equipment replacement time of capital equipment in the organization. This model is considered a useful tool for managing the equipment.It was designed a comprehensive model. This model has three main parts that in each section offered suitable method based on organization conditions. In the first part, standard life calculated based on existing standards, manufacturer advice and expertise. In the second part, environmental conditions, affecting factors on life and their impact is determined with the Delphi method. In the third section, the remaining life of equipment calculated based on previous and future usage of equipment and coefficients were calculated in the second section. The model was implemented in the organization and its results show the model accuracy is above 80 percent.
  Keywords: Life cycle cost, Economic life, Standard life, Operational life, Remaining life, Equipment replacement, Delphi
 • Ahmad Ezadi Yazdan Abadi, Mohammadreza Noferesti Page 26
  Forecasting is one of the most important and complicated steps of logistical patronage in organizations, especially in military and disciplinary ones. The vital role of this process in optimum accomplishment of logistical functions has increasingly proposed the necessity of forecasting system development. So optimum use of organization’s sources, in addition using the developed potentials in this field, has brought serious attention to correct forecasting and estimation and suitable use of it’s results in decision making and planning processes. Regarding the importance of the subject, development of forecasting system would be the best indicator in practical methods in this field to reduce damages and inaccuracy costs in logistical activities. This paper has attempted to show the importance of forecasting and estimation in logistical functions and to discuss and survey the practical methods to launch this system. This paper is obtained through study in library and internet surfing. It was found in these surveys that for system pitching and improvement in forecasting and estimation accuracy, total logistical informative systems should be integrated and act as a solid standard system
  Keywords: System, Informative System, forecast, Estimate, Logistic
 • Ferydon Ahmadi Page 42
  The purpose of this study is determination of current systems of produce and distribute of hand-woven carpet based of push and pull theories in Kurdistan province. For achievement to this purpose 100 people whom active in this industry was selected as sample. The current study base of objective is a played research and based of data collecting is descriptive research.The results of this study indicated that in Kurdistan province both of produce and distributive systems of hand-woven carpet is based of push system. In the other word in produce of hand-woven carpet has not been attention to customer style in selection of raw material, kind of spin in raw material, kind of dyeing, kind of design, size of hand-woven carpet row-count and kind of applied. Also in distribute system don’t attention to issue such as size of certify, prepare of service after sales, private delivery, take care of wet, shredding and decay of hand-woven carpet. Also based idea of people who they active in this industry with emphasize of customer style in produce and distribute, there are possible change the current supply of hand-woven carpet.
  Keywords: Supply chain, Hand, woven carpet, Produce, distribute system, Push, Pull
 • F. Mohamadizad, M. Mosadeghkhah, H. Hasanpour Page 50
  In this research we approach to select most appropriate suppliers utilizing qualitative and quantitative factors and order them lot size of product to supply and distribute them in several period of time. to meet the objective of this research, a supplier selection multi-criteria decision making model is developed using QFD, AHP and mathematical programming methods. this proposed model consist of two phases: qualitative and quantitative. in qualitative phase, the potential suppliers are evaluated by means of qualitative criterion and the result is the numerical weight of each supplier. These normalized weights are deployed in purchase value function in quantitative phase. The ultimate goal of this research is not reducing the cost alone, but to reduce the cost to the level that customer satisfaction is provided.
  Keywords: Supplier Selection, Quality Function Deployment, Analytic Hierarchy Process, Discount, Lot sizing, Goal programming
 • Alireza Motameni, Hadi Moradi, Amin Hemmati Page 62
  By passing the traditional economy and importance of competition in new dimensions, customer is the main part of all activities in organization. From the competitive point of view, surviving of all organizations is depended to identifying and attracting new customers and keeping the current customers. Since the distribution companies are somehow service organizations and their main activities are also related directly to retailers, therefore Satisfaction and loyalty of customers are terms which are very important for these companies. Thus the purpose of this research is identifying the affecting factors on loyalty of distribution companies, and then evaluating these factors in the PAKNAM distribution company by using various models in the field of customer satisfaction and loyalty. At the end we will present a model for customer loyalty for this company. The results of this research show “The ways of making good and friendly relationships with customers” has the high effect on loyalty. In addition “incentive methods” and “The process of recording order for goods” are two factors which have effect on customer loyalty from one side and on the other side “increasing the satisfaction” has indirect effect on “increasing the loyalty”. Also some factors such as “The ways of making friendly relationships with customers” and “competitors actions” are just effective on customer loyalty and there is no relationship with customer satisfaction. On the other hand two components of “pricing portfolio of goods” and “the delivery process” are indirectly effective on creating customer satisfaction and lead loyalty but they don’t have direct with loyalty.
  Keywords: Identifying Factors, Distribution Companies, Loyalty, Retailers, Tehran