فهرست مطالب

 • پیاپی 68 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رسول برادران حسن‎زاده، یونس بادآور نهندی، قادر حسین بابایی صفحه 1
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی سازوکار‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی است. در این پژوهش، ارزش ایجاد شده برای سهامداران با استفاده از مدل فرناندز و ارزش افزوده اقتصادی پیرو مدل ارائه شده استیورات اندازه‎گیری شده است. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش‎شناسی از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه‎گیری حذف سیستماتیک، 69 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته‎اند. دوره زمانی پژوهش سال‎های 1385 تا 1389 است. برای آزمون فرضیه‎های صورت‎بندی شده از رگرسیون چندگانه بهره‎گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، چهار مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت، میزان مالکیت سهامداران نهادی، ساختار سرمایه و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش ایجاد شده برای سهامداران رابطه دارند. همچنین از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، سه مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت، میزان مالکیت سهامداران نهادی و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش افزوده اقتصادی رابطه دارند.
  کلیدواژگان: ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی.، حاکمیت شرکتی
 • زهرا پورزمانی، آزیتا جهانشاد، علی محمود ابادی صفحه 17
  افزایش شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‎ها موجب انجام تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی عوامل حذف شده از صورت‎های مالی شرکت‎ها شده است.از جمله عواملی که بر ارزش شرکت‎ها اثر می‎گذارد ولی در صورت‎های مالی ارائه نمی‎شود، ارزش برند، ارزش سرمایه فکری و.. است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‎ها می‎پردازد. برای بررسی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری که توسط پالیک در سال 2000 پیشنهاد شد، استفاده شده است. ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارایی سه نوع از داده ها را اندازه‎گیری می‎کند: سرمایه بکار گرفته شده (مالی و فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری این مطالعه بصورت تحلیلی اثرات جداگانه از کارایی سرمایه شامل کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکار گرفته شده (فیزیکی)بر ارزش بازار و عملکرد مالی را برای 90 شرکت طی سال‎های 1389-1385 به روش رگرسیون مورد آزمون قرار می‎دهد. نتایج تحقیق نشان می‎دهد رابطه بین ضریب کارایی سرمایه فکری و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) معنادار نیست این یافته تحقیق وجود شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‎ها را تایید می کند. و همچنین نتایج حاصل از آزمون‎های به‎دست آمده بیانگر این است که ضریب کارایی سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی(نرخ بازده دارایی‎ها) شرکت دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، نرخ بازده دارایی‎ها، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، ضریب ارزش افزوده فکری
 • رضوان حجازی، شاپور محمدی، زهرا اصلانی، مجید آقاجانی صفحه 31
  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی دقت پیش‎بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه‎های عصبی و درخت تصمیم‎گیری و مقایسه آن با مدل‎های خطی است. برای این منظور از یازده متغیر تاثیرگذار بر مدیریت سود به‎عنوان متغیرهای مستقل و اقلام تعهدی اختیاری به‎عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 55 شرکت از سال 1385 تا سال 1388 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفت. از روش رگرسیون پنلی جهت مدل خطی و از شبکه عصبی پیشخور تعمیم یافته و درخت تصمیم کارت جهت بررسی از طریق شبکه عصبی و درخت تصمیم استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روش شبکه عصبی و درخت تصمیم در پیش‎بینی مدیریت سود نسبت به روش‎های خطی دقیق تر و دارای سطح خطای کمتری است. ضمنا مدیریت سود با متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری دوره قبل و عملکرد شرکت، اندازه، تداوم سود در هر دو روش دارای بیشترین ارتباط است.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، درخت تصمیم.، شبکه عصبی
 • فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام، علی اکبر نونهال نهر صفحه 47
  این پژوهش به ارزیابی تاثیر رویکردهای مختلف زبان شناسی بر روی رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه گذاران در محیط ایران می پردازد. پژوهش های متعددی در سال‎های اخیر به ارزیابی تاثیر لحن (مثبت/منفی) زبان در اطلاعات توضیحی حسابداری پرداخته و همگی آنها از این امر دفاع نموده اند. ریلی[40] موضوع تاثیر سطح ساخت (عینی/ انتزاعی) زبان بر تصمیمات سرمایه گذاران را در ادبیات حسابداری مطرح نمود. هیلز و همکاران[30] نیز شواهدی از نحوه و زمان تاثیرگذاری میزان صراحت زبان بر قضاوت های سرمایه گذاران ارایه نمودند. پژوهش حاضر نیز در راستای تکامل و ادامه این پژوهش‎ها، رویکرد جدیدی را ارایه کرده و نشان می دهد که 1) عینی بودن زبان شرط اصلی برای صراحت آن نیست، 2) افزایش صراحت زبان (بدون در نظر گرفتن ساخت و لحن) آن تاثیر معناداری بر رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه گذاران دارد؛ 3) در صورتی که اطلاعات عینی به صورت غیر صریح ارایه شده باشد، تاثیر معنی داری (بدون توجه به لحن آن) بر قضاوت‎های سرمایه گذاران نخواهد داشت؛ و درنهایت، افزایش عملکرد جلب توجه کنندگی در اطلاعات صریح، دارای ارتباط معناداری با تصمیمات سرمایه گذاری افراد است. همچنین این پژوهش، موضوع تاثیر رویکردهای زبان شناسی در گزارشگری غیرعددی حسابداری را برای اولین بار در ادبیات حسابداری و مالی ایران مطرح کرده و نوآوری‎هایی نیز از لحاظ روش شناسی داشته است.
  کلیدواژگان: سطح ساخت زبان، زبان، لحن زبان، صراحت زبان، گزارشگری غیرعددی حسابداری، رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه گذاران
 • محمد عرب مازار یزدی، ابوالقاسم مسیح‎آبادی، اعظم پوریوسف صفحه 73
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سبک شناختی حسابرسان و حجم اطلاعات بر کیفیت اظهار نظر آنها در مورد تداوم فعالیت می باشد. سوالات و فرضیه های تحقیق بر مبنای تئوری شرودر، درایور و استرافر در مورد پردازش اطلاعات است. طبق این تئوری، توانایی افراد برای پردازش اطلاعات بستگی به سبک شناختی آنها داشته و با افزایش اطلاعات کاهش می یابد. حسابرسان مورد آزمون که مدیران ارشد، مدیران و سرپرستان ارشد سازمان حسابرسی بودند، تحت دو آزمون شامل «آزمون سبک شناخت» و «آزمون اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت» قرار گرفتند. داده های به‎دست آمده، از طریق مدل تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون طرح اندازه‎های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یافته ها حاکی از آن بود که قضاوت حسابرسان در خصوص تداوم فعالیت از تئوری شرودر، درایور و استرفر پیروی می کند: حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی با پردازش اطلاعات بیشتری اشباع می‎شوند و اظهارنظرهای صحیح‎تری دارند.
  کلیدواژگان: اضافه بار(اشباع) اطلاعات، اظهارنظر نسبت به تداوم فعالیت.، سبک شناخت عینی، سبک شناخت، سبک شناخت انتزاعی
 • سید حسین علوی طبری، مژگان رباط میلی، فرزانه یوسفی اصل صفحه 97
  این پژوهش به تاثیر مسائل نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد شرکت ها بر قیمت -گذاری خدمات حسابرسی مستقل پرداخته است. به منظور بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد و حق الزحمه ی حسابرسی، شرکت های نمونه ی تحقیق بر حسب سطوح جریان های نقدی و فرصت های رشد به چهار گروه تقسیم شدند و سپس ارتباط بین سطح حق‎الزحمه‎ی حسابرسی گروه ها و متغیرهای آزمایشی هزینه ی نمایندگی مورد سنجش قرار گرفت. تعداد 88 شرکت طی دوره ی زمانی 1381 تا 1388 انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون تحلیل کوواریانس و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که حق‎الزحمه‎ی حسابرسی در شرکت هایی که جریان های نقدی آزاد آن ها بالا و فرصت های رشد آن ها زیاد می باشد، بالاتر از شرکت هایی است که جریان های نقدی آزاد آن ها پایین اما فرصت های رشد بالایی دارند. به علاوه در شرکت هایی که جریان های نقدی آزاد و فرصت های رشد آن ها بالا باشد، با افزایش میزان بدهی ها میانگین حق الزحمه ی حسابرسی افزایش می یابد. اما بر طبق نتایج حاصل، افزایش میزان سود تقسیمی موجب کاهش مسئله ی نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد نمی-شود.
  کلیدواژگان: فرصت های رشد، حق الزحمه ی حسابرسی، مسئله ی نمایندگی، فرضیه ی جریان نقد آزاد
 • عبدالکریم مقدم، ابوالفضل مومنی یانسری صفحه 123
  در طی چند دهه اخیر، موضوع ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن بیش از پیش مورد توجه محققان حوزه ادبیات مالی قرار گرفته است. به باور برخی محققان، نظام راهبری شرکت یکی از این عوامل موثر به شمار می‎رود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان برخی از ویژگی‎های هیئت مدیره به‎عنوان یکی از مکانیزم‎های نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت‎ها می‎پردازد. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال‎های 1387 -1383به‎عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. در این مطالعه اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل و درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به‎عنوان متغیر‎های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به‎عنوان متغیر وابسته در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده‎های تابلویی مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‎ها حاکی از آن است که در شرکت‎هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت‎های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر، تمایل بکارگیری بدهی افزایش می‎یابد. در حالیکه هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.
  کلیدواژگان: داده‎های تابلویی، ساختار سرمایه، نظام راهبری شرکت
|
 • Rasoul Baradaran Hassanzadeh, Younes Badavar Nahandi, Ghader Hossein Babaei Page 1
  Subject of this paper is surveying of the relationship between some of the corporate governance mechanisms and created shareholder value (CSV) and economic value added (EVA). In this study, the created shareholders value measured by using Fernandez (2001) model and Economic value added measured by using Stewart (1982) model. The goal of this research is application and the type of research methodology is correlation. This study statistic population is firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE), has been chosen during the years 2006 to 2010. To test hypotheses as classified multivariate regression advantage is backward elimination. The results show that the eight corporate governance mechanisms studied in this research, four mechanisms (government influence and government property, the amount of institutional shareholder ownership, capital structure and amount of free float) are related with created shareholders value. Also The eight corporate governance mechanisms of reviewed in this study 3 mechanisms (government influence and government property, institutional shareholder ownership rate and the amount of free float) are related with economic value added.
  Keywords: Economic Value Added, Shareholder Value Added, Corporate Governance
 • Zahra Pourzamani, Azita Jahanshad, Ali Mahmoudabadi Page 17
  The increasing gap between firm's Market and Book Value has drawn wide research attention to exploring the invisible value omitted from financial statements. Some factors that impact on firm's value but dont release in financial statements are Brand value, Intellectual value. This research focuses on relationship between intellectual capital and firm's market value and financial performance of companies in Tehran stock exchange. For examining the intellectual capital, Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) method, which was suggested in 2000 by Pulic has been used. VAIC measures the efficiency of three types of inputs: physical and financial capital, human capital, and structural capital. The study, analytically examines the separate effects of capital employed efficiency, human capital efficiency, and structural capital efficiency on market value and financial performance 90 companies listed in the Tehran Stock Exchange tested by linear regression. The results of the present study Market-to-book value ratio is negative related with value added intellectual coefficient This finding supports previews empirical research that has underlined the existence of an increasing gap between market and book value of organizations (Lev and This finding supports previews empirical research that has underlined the existence of an increasing gap between market and book value of organizations (Lev and Radhakrishnan, 2003; Lev and Zarowin, 1999; Lev, 2001). There is significant relationship between IC (measured with VAIC) and the financial performance measures (ROA).
  Keywords: Rate of Return on Assets, Value Added Intellectual Coefficient (VAIC), Intellectual Capital, Market Value to Book Value Ratio
 • Rezvan Hejazi, Shapoor Mohamadi, Zahra Aslani, Majid Aghajani Page 31
  The main goal of this research is to accurately analyze the profit management using the neural networks and decision tree and comparing them with the linear models. For this purpose eleven variables effecting the earnings management as independent variables and discretionary accruals as a dependent variable have been used. In this research 55 companies from 2006 through 2009 were analyzed in a seasonal way. Regression Panel Method of linear model and Generalized Feed Forward network and CART were used through neural network and decision tree were used. The results of the research indicated that the neural network method and decision tree in the prediction of earnings management compared to the more precise linear methods and have a lower level of error. Meanwhile, earnings management with prior discretionary accruals and performance threshold and the firm performance, size, earnings persistence in both methods has the highest connection.
  Keywords: Neural Network, Earnings Management, Decision Tree.
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Hashem Nikoomaram, Ali Akbar Nonahal Nahr Page 47
  This research evaluates impact of different linguistic approaches on judgmental and cognitive behaviors of investors in Iran. In recent years various researches have evaluated the impact of language tone (positive/negative) in accounting narratives and all they have defend it. Reily [40] introduced impact of construal level (concrete/abstract) of language on investment decisions in the accounting literature. Hales et al [30] also provided evidences on how and when impact of degree of the language vividness on investor's judgments. In order to study the evolution and continuation of those researches, this study offers a new approach and show that the first- the main condition for vividness of language, is not concreteness; secondly – with increase in language vividness(regardless of construe and tone), it impacts significantly on judgmental and cognitive behavior of investors; thirdly-if the concrete information is presented as a non-vivid, it (regardless of tone) will not impact on investor's judgments; finally - increased attention drawing performance in concrete information, communicate significantly with investment decisions of individuals. This research also mentions the impact of linguistic approaches to non-numerical accounting reporting for the first step in Iran's accounting and financial literature and has innovations in terms of methodology too.
  Keywords: Language Construe, Non, Numerical Reporting, Investor's Judgmental, Cognitive Behaviors, Language, Language Tone, Language Vividness, Accounting
 • Mohammad Arabmazar Yazdi, Abolghasem Maseihabadi, Azam Pouryousef Page 73
  This research investigated the impact of auditor's cognitive style and information load on judgment quality in going concern. Research questions and hypotheses draws upon the Schroder, Driver, and Streufert Theory in information processing. Based in this theory, the person ability for information processing depends on their cognitive style and decreased as information load increased. Auditors at partners, managers and senior's level in Auditing Organization were used as subject, and two expose tests: "Test of cognitive style" and "Test of judgment in going concern ".One-entry analysis of variance used to data analysis. Findings suggest that auditor's ability for information processing depend on their cognitive style and forward in Schroder, Driver and streufert theory.
  Keywords: Subjective Cognitive Style., Style, Commenting on the Continued Activity, Cognitive Style, Objective Knowledge
 • Saeid Hossein Alavi Tabari, Moojgan Robatmili, Farzaneh Yousefi Asl Page 97
  We expect that the auditors assess higher risks and expend more effort to address the agency problems of FCF and growth opportunities. Companies often use debt and dividend to monitor (and mitigate) the agency problems of FCF, as these reduce the funds available to managers. This study provides further evidence on whether audit fees vary in relation to the agency problems that can arise in companies with FCF. For this, we partitioned the sample into four groups according to FCF and growth opportunities. Then we test the relationship between audit fee level and experimental variables in the form of a four-level categorical variable (FG). Our sample consists of 88 companies in listed Tehran Stock Exchange for the period of 1381 to 1388. In order to study the relationships t-test and ANCOVA method have been used. Our results show that companies with high FCF and high growth opportunities are more likely to have higher audit fees than companies with low FCF and high growth opportunities. We also find that higher debt levels moderate the higher audit fees, but dividend payout does not.
  Keywords: Agency Problems, Free Cash Flow Hypothesis, Growth Opportunities, Audit Fees
 • Abdolkarim Moghaddam, Abolfazl Momeni Yanesari Page 123
  Throughout the recent decades, the issue of capital structure and the factors effective on it has been increasingly taken into consideration by the researchers working in the area of finance literature. One of these effective factors, to some researchers, is Corporate Governance. Therefore, the present study wants to investigate whether there is a relationship between some specific features of Board of Managers which is by itself considered as one of the mechanisms of firm's Corporate Governance and firm's capital structure. To do so, the number of 90 firms was selected from those which were listed in Tehran's stock exchange during the period of 1383 until 1387 to work as the sample of the study. The independent variables of the study included 'board size', 'CEO duality' and 'proportion of outside director's while the dependent variable was decided to be 'debt ratio' (as a measure of capital structure). The variables were empirically tested by multiple regression analysis. The results obtained from testing the research hypotheses indicate that in firms where the duties of the chairman of the board is separated from those of CEO and also in firms the benefit from fewer members of the board, the tendency to utilize debt increases. However, no significant relationship was found between 'proportion of outside director's and 'capital structure'.
  Keywords: Panel Data, Corporate Governance, Capital Structure