فهرست مطالب

پیاورد سلامت - سال ششم شماره 3 (امرداد و شهریور 1391)

مجله پیاورد سلامت
سال ششم شماره 3 (امرداد و شهریور 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/10/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا صفدری، مرجان قاضی سعیدی، مریم زحمت کشان * صفحات 170-181
  زمینه و هدف

  سلامت شهری یکی از چالش های قرن بیست و یکم می باشد. رشد سریع و گسترش شهرنشینی پیامدهایی برای سلامت دارد. در این میان فناوری اطلاعات می تواند بسیاری از معضلات شهرهای امروزی را برطرف نماید. بنابراین هدف مقاله، بررسی فناوری های اطلاعاتی نوین در توسعه سلامت شهری می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش یک مقاله مروری است که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و جستجوهای اینترنتی در پایگاه های داده ای معتبر همچون Science direct، Magiran،Springer و جستجوی پیشرفته در Googleصورت گرفته است. در این بررسی، تعداد 164 متن داخلی و خارجی در زمینه کاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله ابزارهای بی سیم و موبایل، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شناسایی از طریق امواج رادیویی در سال 2011 در حوزه سلامت شهری مورد مطالعه قرار گرفتند که در نهایت تعداد 30 منبع مورد استفاده قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  . سلامت به عنوان یک نیاز حقیقی در شهروندان حتی در دنیای مجازی نیز جزء اصلی ترین ضروریات در خور توجه می باشد. فناوری های اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در بهبود سلامت مردم و بالا بردن کیفیت زندگی آنان دارد. بکارگیری اثربخش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور نیازمند شناسایی فرصتها و محدودیتها، تدوین برنامه ریزی اصولی و مناسب با توجه به فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی همراه با فراهم نمودن زیرساختهای تکنولوژیکی، ارتباطی و مخابراتی، حقوقی و اجرایی است.

  کلیدواژگان: سلامت شهری، فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • پدرام یزدانی، حمیدرضا رضاییان زاده، محمدرضا میگون پوری صفحات 182-193
  زمینه و هدف
  امروزه، به علت رقابت شدید بین مشاوران تغذیه و تغییرات سریع در تقاضای بیماران برای دریافت خدمات مشاوره تغذیه، بکارگیری مفاهیمی نظیر «شناسایی فرصتهای کارآفرینانه» در این عرصه، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. یکی از پر کاربردترین شیوه ها جهت شناسایی فرصتهای کارآفرینانه، «تحلیل استراتژیک محیط خارجی» می باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیرگذاری سطح تحصیلات مشاوران تغذیه بر تحلیل استراتژیک آنان درباره فرصتهای کارآفرینانه انجام گرفته است.
  روش بررسی
  این پژوهش تحلیلی بر مبنای داده هایی(سطوح تحصیلی مشاوران تغذیه و پاسخهای آنان در مورد عرضه و تقاضا برای خدمات مشاوره تغذیه) انجام گرفت که در جریان تحقیقی که در گذشته با عنوان «تحلیل روند عرضه و تقاضا در زمینه خدمات مشاوره تغذیه در دیابت: گامی اساسی در جهت شناسایی فرصتهای کارآفرینانه برای مشاوران تغذیه» صورت پذیرفته بود، گردآوری شده بودند. همچنین، «آزمون همبستگی Spearman» و «آزمون GLM multivariate» جهت تجزیه و تحلیل داده های مذکور، به کار گرفته شدند.
  یافته ها
  هر دو آزمون آماری، نشان دادند که بین سطوح تحصیلی(مشتمل بر 1- کارشناسی و 2- کارشناسی ارشد و دکترا) مشاوران تغذیه با دو سوم از نظرات ارائه شده توسط آنان، ارتباط معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  . سطح تحصیلات مشاوران تغذیه، تاثیری نسبی بر تحلیل استراتژیک آنها درباره فرصتهای کارآفرینانه دار.
  کلیدواژگان: فرصت کارآفرینانه، تحلیل استراتژیک، سطح تحصیلات، مشاوره تغذیه
 • سید جمال الدین طبیبی، محمود رضا گوهری، محمد صباحی بیدگلی، سمیه شهری * صفحات 194-203
  زمینه و هدف

  امروزه اولویت اصلی بیمارستان جلب و حفظ مشتری می باشد. برآوردن این رسالت مهم مستلزم نهادینه شدن کیفیت در بیمارستانها است. کیفیت خدمات ارائه شده بر استفاده مجدد مشتریان موجود و بالقوه اثر می گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت خدمات با وفاداری خدمات ارائه شده به بیماران سرپایی کلینیک های بیمارستانهای منتخب شهر تهران بوده است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. دیدگاه 242 نفر از بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیک های، بیمارستانهای منتخب شهر تهران، با استفاده از پرسشنامه استاندارد سروکوال و نیز پرسشنامه استاندارد وفاداری خدمت مورد سنجش قرار گرفت. روایی پرسشنامه ها به روش روایی محتوی و پایایی آنها با استفاده از روش آزمون- پس آزمون و تعیین ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. در پایان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم افزار(SPSS) به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده، استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد رابطه مثبت ومعنی داری بین کیفیت خدمات و وفاداری به خدمات ارائه شده وجود دارد. مهمترین ابعاد وفاداری، رفتار شکایتی بود.

  نتیجه گیری

  مدیران بیمارستان ها باید درک و آگاهی خود را در ارتباط با حفظ و بهبود وفاداری بیمار بالا برده و در این راستا حداکثر تلاش خود را به کار بگیرند. از کارکنان بیمارستان نیز انتظار می رود بیش از انتظارات بیماران عمل نمایند. همین طور آگاه باشند ارائه خدمات یک کار گروهی است و کلید ارائه خدمات خوب به بیماران نیز در رضایت بیمار از کیفیت خدمات نهفته است.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، وفاداری، کلینیک
 • آذر طل، سیما اسماعیلی شهمیرزادی، داود شجاعی زاده، محمدرضا اشراقیان، بهرام محبی صفحات 204-214
  زمینه و هدف
  بیماری های قلبی عروقی عامل اصلی مرگ و ناتوانی در اغلب کشورهای جهان می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی منافع و موانع فردی درک شده در اتخاذ رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی افراد در معرض خطر مراجعه کننده به بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گردید.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که 325 نفر از افراد در معرض خطر بیماری قلبی و عروقی به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه خودساخته جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه حاضر 27/11±56/53 بود که 155 نفر(7/47درصد) زن، 170 نفر(3/52 درصد) مرد بودند و بین میانگین نمره منافع درک شده با شغل، فعالیت فیزیکی، نوع و مدت زمان انجام فعالیت فیزیکی، استعمال دخانیات و آگاهی از عوامل خطر ارتباط آماری معنی داری مشاهده گردید(001/0>p). میانگین نمره موانع درک شده با شغل، سابقه خانوادگی، استعمال دخانیات و آگاهی از عوامل خطر ارتباط آماری معنی دار داشت(05/0>p).
  نتیجه گیری
  یافته های فوق نشان داد که متغیرهای دموگرافیکی و مرتبط با سلامت و بیماری بر درک موانع و منافع اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری های قلبی و عروقی تاثیر گذار می باشد. بنابراین با رویکردهای مداخله ای و آموزشی متناسب با ویژگی های گروه هدف می توان در راستای ارتقاء سلامت گام های اساسی برداشت.
  کلیدواژگان: بیماری قلبی و عروقی، منافع و موانع درک شده، مدل رفتار پیشگیری کننده
 • روح الله عسکری، رضا گودرزی*، حسین فلاح زاده، بهاره زارعی، عارفه دهقانی تفتی صفحات 215-224
  زمینه و هدف

  توجه کامل به کارایی بیمارستان به عنوان بزرگترین و پر هزینه ترین واحد عملیاتی نظام سلامت، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بنابراین هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بوده است.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که در آن از داده های ترکیبی استفاده شده و کارایی کلیه بیمارستان های مذکور طی سال های 88- 1380 مورد تحلیل قرار گرفت. در تعریف متغیرها، تعداد پذیرش بستری، درصد اشغال تخت و تعداد اعمال جراحی به عنوان متغیرهای ستانده و تعداد تخت فعال، تعداد کادر پرستاری، تعداد کادر پزشکی و سایر کارکنان تمام وقت به عنوان متغیرهای نهاده مشخص شده است. جهت اندازه گیری کارایی از نرم افزار Deap 2.1 و جهت تحلیل داده ها از آزمونهای آماری Mann-Whitney و Kruskal-Wallis استفاده شده است.

  یافته ها

  میانگین کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس بیمارستان های مورد مطالعه به ترتیب 958/0، 986/0 و 963/0 محاسبه شد. لذا ظرفیت ارتقاء کارایی فنی به میزان 5 درصد وجود دارد. همچنین ظرفیت مازاد عوامل تولید و به خصوص مازاد نهاده پرستار مشهود بوده است.

  نتیجه گیری

  هرچند کارایی بیمارستان های مورد مطالعه در حد مطلوب است، اما مدیران باید برنامه ریزی لازم را در جهت افزایش کارایی انجام دهند. نهایتا بررسی میزان تاثیرات عواملی از قبیل کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندی بیماران بر عملکرد بیمارستان های مذکور شایان توجه می باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی کارایی، رویکرد کمی، تحلیل پوشش داده ها، بیمارستان
 • سیما اسماعیلی شهمیرزادی، داود شجاعی زاده*، کمال اعظم، لیلا صالحی، آذر طل، منور مرادیان سرخکلایی صفحات 225-235
  زمینه و هدف

  افزایش امید به زندگی با روند رو به رشد بیماری های غیرواگیر همراه می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر بیماری های مزمن بر کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون های سالمندی مناطق شرق شهر تهران در سال 1390 انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی است که 424 نفر از سالمندان 60 سال و بالاتر عضو کانون های سالمندی، مناطق شرق شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی(SF36) و چک لیست سابقه ابتلا به بیماری های مزمن به روش مصاحبه چهره به چهره جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های T-Test، ANOVA و ضریب همبستگی Pearsonاستفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین سنی سالمندان مورد مطالعه 16/7±34/67 بود. 2/92% از سالمندان حداقل از یک بیماری مزمن رنج می بردند و بین میانگین امتیازهای تمام ابعاد کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به بیماری مزمن و سالمندان غیرمبتلا اختلاف آماری معنی داری مشاهده گردید(001/0>p). کیفیت زندگی سالمندان با جنس، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی، تحصیلات در بیشتر ابعاد ارتباط آماری معنی دار داشت(05/0>p).

  نتیجه گیری

  یافته های فوق نشان داد که با افزایش تعداد بیماری های مزمن، سطح کیفیت زندگی کاهش می یابد. بنابراین با رویکردهای مداخله ای و آموزشی مناسب می توان با ترغیب سالمندان به اتخاذ رفتارهای سالم در راستای ارتقاء سلامت آنان گام های اساسی برداشت.

  کلیدواژگان: بیماری های مزمن، سالمندان، کیفیت زندگی
 • سوده نامجو، فاطمه نادعلی، احمد کاظمی، حسین درگاهی، حسین رضایی زاده، شهربانو رستمی، سید ناصر استاد صفحات 236-245
  زمینه و هدف
  لوسمی های حاد یکی از دلایل عمده سرطان در جهان می باشند. امروزه می توان از مواد طبیعی بعنوان یک منبع برای درمان سرطان استفاده کرد. حصا-آدارویی با منشا دریایی و ترکیبی از گونه های دریایی مثل شامیگو و گونه های گیاهی مثل کرفس و زیره می باشد. حصا-آشامل اجزای معدنی(50%)، اجزای آلی(45%) و آب(5%) می باشد و دارای اثرات ضد سرطانی و سیتوتوکسیک است. در این مطالعه تاثیر این دارو بر روی رده سلولی NB4(لوسمی پرومیلوسیتیک حاد) ارزیابی شده است.
  روش بررسی
  حصا-آدر نرمال سالین به عنوان محلول استوک تهیه شد(غلظتmg/ml 80 و 4/7PH=) و سپس استریلیزه گردید. بعد از کشت و تکثیر رده سلولی NB4، سلولها با دوزهای mg/ml 1، 2، 4 و 8 میلی گرم در دسی لیتر تیمار شدند. درصد سلولهای زنده و مرده با رنگ آمیزی تریپان بلو و توسط لام نئوبار شمارش گردید. بوسیله ی روشMTT درصد بقاء سلولها توسط الایزا ریدر در570 نانومتر تعیین شد. توسط فلوسیتومتری تاثیر دارو بر روی آپوپتوز مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد که حصا-آواجد اثر سیتوتوکسیک و آنتی پرولیفراتیو وابسته به دوز برعلیه رده سلولیNB4 می باشد و در دوز mg/ml 5 قادر به آپوپتوز در50% سلولها می باشد.
  نتیجه گیری
  اگر چه مکانیسم دقیق عملکرد سیتوتوکسیسیتی حصا-آهنوز ناشناخته است، اما در این مطالعه مشخص شد که این دارو در سطح سلولی، سلولها را وادار به آپوپتوز سلولی در یک روش وابسته به دوز می نماید.
  کلیدواژگان: لوسمی حاد، حصا، آ، رده سلولی NB4، آپوپتوز
 • رضا صفدری، نیلوفر ماسوری، کامبیز بهاء الدینی، مهدیه خراسانی زاده صفحات 246-254
  زمینه و هدف
  با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی ها، استفاده از پزشکی از راه دور برای درمان بیماری ها روبه افزایش است. بیماری های گوش، حلق و بینی یکی از بیماری های رایج به خصوص در میان اطفال به شمار می رود که می توان با استفاده از پزشکی از راه دور به تشخیص و درمان آنها پرداخت.
  روش بررسی
  این مطالعه بصورت تطبیقی در سه کشور آمریکا، استرالیا و انگلیس انجام شده است. اطلاعات پژوهش حاضر با مطالعه منابع چاپی و الکترونیکی مانند متون، نشریات، مقالات معتبر منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی MedlineEmbase و CINAHL و Web of knowledge و Google Scholar و Scopus بدست آمد. از کلید واژه هایTelemedicine، Telehealthotolaryngology، ENT، Ear Disease، Otology and Teleconsultation نیز جهت انتخاب منابع استفاده شد.
  یافته ها
  رایج ترین تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات، اتوسکوپ و ویدئواتوسکوپ های استاندارد متصل به نمایشگر و ویدئو پرینتر و یا تجهیزات ویدئوکنفرانس(گیرنده های صوتی و تصویری) می باشد. اطلاعاتی که برای تله اتولارینگولوژی مورد نیاز است شامل اطلاعات دموگرافیگ(نام و نام خانوادگی بیمار، شماره شناسایی، تاریخ ارائه خدمت) و اطلاعاتی که برای تشخیص و درمان بیماری(تاریخچه بیماری، نتایج اسکن و رادیولوژی، تصاویر پرده صماخ و نتایج آزمایشگاهی و نتایج مشاوره های قبلی) است.
  نتیجه گیری
  برای اجرای تله اتولارینگولوژی نیاز به تجهیزات مناسب می باشد تا انتقال صدا و تصویر و اطلاعات بخوبی انجام شود و به متخصصان ENT و ادیولوژیست ها در کار معاینه و درمان کمک کند. استفاده از این روش در هزینه های بیماران صرفه جویی کرده و برای پیگیری درمان آنها مناسب است.
  کلیدواژگان: پزشکی از راه دور، ویدئو کنفرانس، بیماری گوش
|
 • Reza Safdari, Marjan Ghazi Saeedi, Maryam Zahmatkeshan Pages 170-181
  Background And Aim

  Urban health is one of the challenges of the 21st century. Rapid growth and expanding urbanization have implications for health. In this regard, information technology can remove a large number of modern citie's problems. Therefore, the present article aims to study modern information technologies in the development of urban health.

  Materials And Methods

  This is a review article based on library research and Internet searches on valid websites such as Science Direct, Magiran, Springer and advanced searches in Google. Some 164 domestic and foreign texts were studied on such topics as the application of ICT tools including cell phones and wireless tools, GIS, and RFID in the field of urban health in 2011. Finally, 30 sources were used.

  Conclusion

  Information and communication technologies play an important role in improving people's health and enhancing the quality of their lives. Effective utilization of information and communication technologies requires the identification of opportunities and constraints, and the formulation of appropriate planning principles with regard to social and economic factors together with preparing the technological, communication and telecommunications, legal and administrative infrastructure.

  Keywords: Urban Health, Information Technology, Information, Communication Technology
 • Pedram Yazdani, Hamidreza Rezaeian Zadeh, Mohammadreza Meigounpoory Pages 182-193
  Background And Aim
  Nowadays, because of the intense competition between nutrition consultants and rapid changes in patient's demands for nutrition counseling, application of the concepts such as "Entrepreneurial Opportunities Recognition" in this field seems unavoidable. One of the most commonly used methods for recognition of entrepreneurial opportunities is "Strategic Analysis of External Environment". Present survey has been conducted in order to study the impact of nutrition consultant's educational level on their strategic analysis about entrepreneurial opportunities.
  Materials And Methods
  This analytical survey was implemented based on the data (nutrition consultant's educational levels and their responses regarding the supply and demand for nutrition counseling services) which was collected during a previous study entitled ((Analysis of supply and demand trends in the field of diabetes nutrition counseling: A basic step towards identifying the entrepreneurial opportunities for nutrition consultants)). Also, ((Spearman's correlation test)) and ((GLM multivariate test)) were performed for the analysis of aforementioned data.
  Results
  Both statistical tests showed that nutrition consultant's educational levels (including 1- Bachelor of Science and 2- Master of Science and PhD) had significant relationship with two-thirds of their comments.
  Conclusion
  Nutrition consultant's educational level has a relative impact on their strategic analysis about the entrepreneurial opportunities.
  Keywords: Entrepreneurial Opportunity, Strategic Analysis, Educational Level, Nutrition Counseling
 • Seyed Jamalodin Tabibi, Mahmud Reza Gohari, Mohammad Sabahi Bidgoli, Somayeh Shahri Pages 194-203
  Background And Aim

  The present case study aims to investigate the impact of service quality on patient's loyalty to the services rendered in outpatient clinics of the studied hospitals throughout Tehran.

  Materials And Methods

  This is a descriptive-analytical survey in which 242 outpatients referring to the studied hospital clinics in Tehran. For data collection purposes, the standardized SERVQUAL questionnaire(1988) and for the measurement of loyalty for service quality, the standard questionnaire for customer's behavioral tendencies(Zitamel and Berry, 1996) were used. Regarding the validity of the questionnaire, its content validity was confirmed; and its reliability was approved through test-retest method and Cronbach's alpha coefficient. For data analysis, Pearson correlation test was employed.

  Results

  The results revealed that there was a positive and meaningful relationship between the quality of services and the patient's loyalty in Tehran clinics. The most important aspect of loyalty was complaining behavior.

  Conclusion

  Hospital managers should enhance their understanding and awareness to maintain, and even improve, the patient's loyalty to their services and should do their best in this regard. Hospital employees should be aware of the patient's expectations and act beyond it. Finally, they should know that rendering services to patients is teamwork and that the key to providing patients with good services lies in their satisfaction with the quality of services they receive.

  Keywords: Loyalty, Service Quality, Clinic
 • Azar Tol, Sima Esmaeili Shahmirzadi, Davoud Shojaeizadeh, Mohammad Reza Eshraghian, Bahram Mohebbi Pages 204-214
  Background And Aim
  Cardiovascular diseases are the main cause of death and disabilities in the world. The purpose of the present study is to determine the perceived barriers and benefits of adopting health-promoting behaviors among individuals at risk of cardiovascular diseases referring to TUMS Teaching Hospitals in 2011.
  Materials And Methods
  This is a cross-sectional study in which 325 patients at risk of cardiovascular diseases were randomly selected. The data were collected using a self-made questionnaire having three parts: 14 items for demographic and health-related variables, 12 items for perceived barriers, and another 12 items for benefits. For data analysis, SPSS 18 was used.
  Results
  The mean age of patients was 53.56±11.27; about 47.7% of patients(n=155) were female and 52.3% (n=170) were male. There was a meaningful relationship between the mean of perceived benefits on the one hand and occupation, physical activity, type and frequency of physical activity, smoking and awareness of cardiovascular diseases on the other(p0.001). Moreover, the mean of perceived barriers showed a meaningful relationship with occupation, smoking and awareness of cardiovascular diseases(p0.05).
  Conclusion
  The findings of the present study revealed that demographic and health-related variables could affect the perception of barriers and benefits of adopting certain behaviors for the prevention of cardiovascular diseases. Therefore, using interventional and educational approaches appropriate for target group features can help us take effective steps towards health promotion.
  Keywords: Cardiovascular Diseases, Perceived Benefits, Barriers, Preventive Behavior Model
 • Roohollah Askari, Reza Goudarzi, Hossein Fallahzadeh, Bahareh Zarei, Arefeh Dehqani Tafti Pages 215-224
  Background And Aim

  Paying attention to efficiency of cost and performance in hospitals as the largest and the most costly performing unit of the health care systems; is very crucial. This study aimed to assess the efficiency of hospitals related to Yazd University of Medical Sciences (YUMS).

  Materials And Methods

  In this study, the efficiency of Hospitals of YUMS was assessed by Data Envelopment Analysis method during years 2000- 2008. The variables were of two types: output variables including the percentage of occupied beds, inpatient days and the number of surgical procedures and input variables were number of active beds, nurses, medical staff and other personnel. The data was analyzed using Deap2.1 software.

  Results

  Average of technical, management and scale efficiency of hospitals was 0.958, 0.986 and 0.963 respectively. We concluded that the capacity of efficiency promotion in hospitals is increasable up to 5%. In addition, the nurses as one of the most important input variables, had the most apparent slack inputs.

  Conclusion

  Although the level of efficiency was optimal and there was little unused capacity for increasing efficiency in hospitals, however, managers should plan to increase the efficiency. Finally, assessing the effect of variables such as service quality and patient satisfaction on hospitals efficiency is recommended.

  Keywords: Efficiency Appraisal, Quantitative Approach, Data Envelopment Analysis, Hospital
 • Sima Esmaeili Shahmirzadi, Davoud Shojaeizadeh, Kamal Azam, Leili Salehi, Azar Tol, Monavvar Moradian Sorkhkolaei Pages 225-235
  Background And Aim

  Increase in life expectancy is associated with non-communicable diseases. This study is aimed to survey the effect of chronic diseases on the quality of life among the elderly people in elderly care centers in the East of Tehran in 2011.

  Materials And Methods

  This is an analytical study in which 424 people were randomly selected. They were members of elderly care centers and were 60 years of age or higher. The data collection instruments were a standard quality-of-life questionnaire(SF36) and a chronic diseases record checklist. The data were collected in an interview. For data analysis purposes, Independent T-Test, ANOVA, and Pearson correlation coefficient were used.

  Results

  The mean age of participants was 67.34±7.16. Some 92.2% of patients were suffering from at least one chronic disease, and there was a significant statistical difference between the mean points of all aspects of quality of life of those suffering from chronic diseases and those without a history of chronic diseases(P<0.001). Moreover, there was a significant relationship between the quality of life on the one hand and gender, marital status, economic status, and education on the other(P<0.05).

  Conclusion

  The findings show that an increase in the number of chronic diseases leads to a decrease in the quality of life, and that the application of appropriate educational and interventional approaches can help take effective steps to enhance the old people's health.

  Keywords: Chronic Diseases, Elderly, Quality of Life
 • Soodeh Namjoo, Fatemeh Nadali, Ahmad Kazemi, Hossein Dargahi, Hossein Rezaiezadeh, Shahrbanoo Rostami, Nasser Ostad Pages 236-245
  Background And Aim
  Acute leukemia is one of the main causes of cancer in the world. Now a days using natural materials as source of anticancer drugs is more recommended. HESA-A is a drug of herbal-marine origin (patented by Iranian researcher). HESA-A is composed of 50% inorganic substance، 45% organic substance (aminoenthraquinone) and 5% water. In this study effects of HESA-A، on NB4 cell line (Acute promyelocytic leukemia cells) was evaluated.
  Materials And Methods
  HESA-A was prepared in normal saline as a stock solution (80 mg/ml, PH=7. 4), and then was sterilized. After culturing and proliferation of NB4 cell line, the cells were treated by doses of 1, 2, 4 and 8 mg/ml of HESA-A. Respectively after 72h, the percentage of viable and dead cells were counted by using Trypan blue staining in Neubanr hemocytometer. Then by MTTassay, the percentage of cell survival were determined by ELISA reader in 570nm. Finally the effects of HESA-A on apoptosis were evaluated by flocytometery.
  Results
  This invitro study shows that HESA-A has a cytotoxcic and antiprolifrative effects against NB4 cell line (Dose dependent). IC50 dose was 5mg/ml. HESA-A can result in apoptosis in 50% of the cells.
  Conclusion
  Although the mechanism of HESA-A cytotoxicity action is not known, yet this study shows that this drug may cause apoptosis of cells by dose dependent method.
  Keywords: Acute Leukemia, NB4 Cell Line, HESA, A, Apoptosis
 • Reza Safdari, Nilufar Masuri, Kambiz Bahaodini, Mahdiye Khorasanizadeh Pages 246-254
  Background And Aim
  With the increasing spread of technology, the use of telemedicine to treat diseases is increasing. Diseases of the ear, throat and nose, are among the most common illnesses, especially among children, which can be diagnosed and treated through tele-otolaryngology.
  Materials And Methods
  This comparative study is conducted in the United Stated, Australia and England. The information needed for the present study was collected from print sources such as texts, journals, and articles found in such databases as Medline, Embase, CINAHL, Web of knowledge, Google Scholar, and Scopus. To this end, certain key words like Telemedicine, Telehealthotolaryngology, ENT, ear diseases, otology and Teleconsultation were used.
  Results
  The most common way to send information is through the standard otoscopy, video-otoscopy and videoconferencing equipment (Audio-Video Receiver). The information needed for Telehealthotolaryngology includes demographic information (patient's name, identification number, date of receiving services) together with the data related to the diagnosis and treatment of the disease (disease history, radiology and scan results, eardrum images, laboratory results and previous consultation results).
  Conclusion
  For telehealthotolaryngology, suitable equipment is required to transmit audio-visual data properly so that ENT specialists and audiologists can benefit from it in their examination and treatment. The application of this method can help patients to economize on their treatment expenses and to follow their treatment in a better way.
  Keywords: Telemedicine, Videoconference, Diseases Of The Ear