فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 37، پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/07
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امین خالق پرست، سعید مروتی صفحه 273
  سابقه و هدف
  یکی از فاکتورهای مطرح در ایجاد ترومبوفیلی در زنان مبتلا به سقط مکرر، پلی مورفیسم 4G/5G در پروموتر ژن PAI-1 است. هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط این پلی مورفیسم با سندروم سقط مکرر به عنوان یکی از عوامل خطر ژنتیکی برای این سندروم بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مورد شاهدی، از میان مراجعین بیمارستان بقیه اله و مرکز ناباروری ابن سینا، 30 زن با سابقه سقط مکرر خود به خود با علت نامشخص به عنوان گروه بیمار و 10 زن بدون سابقه سقط مکرر و دارای حداقل دو باروری موفق، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. پلی مورفیسم 4G/5G در پروموتر ژن PAI-1 با واکنش زنجیره ای پلی مراز و هضم آنزیمی محصولات PCR با آنزیم های اندونوکلئاز محدودالاثر (PCR-RFLP) بررسی شدند. نتایج به دست آمده از تعیین ژنوتیپ این پلی مورفیسم با نرم افزار 16 SPSS و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  فراوانی آلل موتانت 4G در زنان دچار سقط مکرر 7/46% و در زنان گروه شاهد 40% بود. 60% زنان دچار سقط مکرر و 80% زنان گروه شاهد، برای پلی مورفیسم 4G/5G در پروموتر ژن PAI-1 هتروزیگوت بودند. 5 نفر از زنان دچار سقط مکرر برای این پلی مورفیسم هموزیگوت بودند؛ در حالی که هیچ هموزیگوتی در بین زنان گروه شاهد مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در این پژوهش نتوانست بین این پلی مورفیسم و سقط مکرر، رابطه معناداری نشان دهد.
  کلیدواژگان: سقط خود به خود، ترومبوفیلی، پلی مورفیسم(ژنتیک)، مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن نوع I
 • رعنا تبار اسد لاله، زهره شریفی، احمد قره باغیان صفحه 281
  سابقه و هدف
  شناسایی تنوع ژنتیکی و سیر تکاملی ویروس HIV در کشور، به بررسی مولکولی پیوسته و مداوم نیاز دارد که بتواند اطلاعات مفیدی در راستای طراحی روش های درمانی و تشخیصی جدید ارایه دهد. در این مطالعه از روش ژن کلونینگ، جهت ارزیابی توزیع و تنوع ژنتیکی اشکال در حال گردش ویروس HIV-1 استفاده شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تجربی، 50 نمونه که با روش الایزا، HIV مثبت بودند، بررسی شدند، تمام موارد معتاد تزریقی بوده و سابقه درمان آنتی رتروویرال نداشتند. ژن ریورس ترانس کریپتاز ویروس HIV-1 با روش Nested RT- PCR و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر شد، سپس با استفاده از وکتور PTZ-57RT کلون شد و چندین کلون از هر بیمار تعیین توالی شد. توالی های به دست آمده از ژن ریورس ترانس کریپتاز با توالی های رفرانس که از بانک اطلاعات جهانی به دست آمده بود، با استفاده از نرم افزار 8/1 ClustalW مرتب شد. سپس درخت فیلوژنتیک با استفاده از نرم افزار NJplot رسم شد.
  یافته ها
  از 50 نمونه مورد بررسی، 30 نمونه با استفاده از روش Nested RT-PCR تکثیر شدند، آنالیز نوکلئوتیدها بر روی ژن ریورس ترانس کریپتاز با استفاده از چندین کلون از هر فرد انجام شد. تمام نمونه ها ساب تایپ CRF35-AD بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که CRF35-AD، شایع ترین تحت گونه نوترکیب در بین بیماران است. اطلاعات پیرامون تنوع ژنتیکی ویروس در افراد و ساب تایپ های ویروسی در گردش جامعه، می تواند در طراحی روش های تشخیصی، برنامه های کنترل عفونت و درمان، مفید باشد.
  کلیدواژگان: HIV1، کلونی ها، تنوع ژنتیکی
 • اردشیر قوام زاده، کامران علی مقدم، نسرین دانشخواه، شهربانو رستمی، احمدرضا شمشیری، بهرام چهاردولی، سید اسدالله موسوی، لیلا احمدی نیا، بایزید قادری صفحه 290
  سابقه و هدف
  امروزه پیوند سلول های بنیادی خونساز، تنها درمان قطعی در بیماران مبتلا به لوسمی حاد پر خطر می باشد. در مطالعه های اخیر، ارتباط بین پیامد پیوند و سه پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در ژن NOD2/CARD15 نشان داده شده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن NOD2/CARD15 با افزایش خطر مرگ و میر در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد تحت پیوند آلوژن انجام شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه گذشته نگر، ژنوتیپ های CARD15 / NOD2 به روش PCR-SSP در 124 بیماری که تحت پیوند آلوژن از دهنده کاملا شبیه خواهر یا برادری قرار گرفته و اهداکنندگان آن ها مشخص شده بودند و سپس ارتباط وجود پلی مورفیسم های ژن NOD2/CARD15 در گیرنده و یا دهنده با افزایش خطر مرگ و میر، مورد ارزیابی قرار گرفت. میانه پیگیری بیماران زنده به مدت 40 ماه(77-28 ماه) بود. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار 5/11 SPSS و رسم منحنی کاپلان مایر و آزمون Log Rank انجام شد.
  یافته ها
  فراوانی موتاسیون ژن NOD2/CARD15 در 27 زوج اهداکننده و بیمار(8/21%) مشاهده شد. بقای کلی سه ساله در بیماران تیپ وحشی با میزان 7/74%(5/4= SE) بیشتر از بیماران با پلی مورفسیم NOD2/CARD 15 با میزان 6/55%(6/9= SE) بود(04/0= p). ولی میزان بقای بدون عود سه ساله در بیماران تیپ وحشی(6/73%، 5/4= SE) با بیماران واجد پلی مورفیسم(7/61%، 3/10= SE) تفاوت معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که پلی مورفیسم در ژن NOD2/CARD 15 بر بقای بیماران و در نتیجه پیامد پیوند تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: پیوند سلول های بنیادی خونساز، PCR، میزان بقا
 • محسن حمیدپور، خدیجه سعیدی، رضا تسلیمی، علی اکبر خادم معبودی، احمد قره باغیان صفحه 300
  سابقه و هدف
  سکته قلبی حاد، یکی از مهم ترین علل مرگ و میر در دنیاست. پلاکت ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم یا حتی بعد از آسیب های قلبی، در بیماری های قلبی نقش دارند. اکسیداسیون آنزیم های پلاکتی مثل گزانتین اکسیداز و پراکسیداسیون چربی ها معمولا بعد از سکته قلبی افزایش می یابد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی چگونگی اثر مواد آنتی اکسیدان، بر فعالیت آنزیمی پلاکت های بیماران دچار سکته قلبی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی در مدت 10 ماه، بر روی 20 بیمار که به دنبال عارضه سکته قلبی به بخش اورژانس و سپس CCU بیمارستان های امام خمینی تهران و قزوین منتقل شده بودند، انجام گرفت. هم چنین 10 فرد سالم بزرگسال به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه خون حاوی ضد انعقاد و لخته از بیماران و گروه شاهد گرفته شد و فعالیت آنزیم گزانتین اکسیداز و پراکسیداسیون پلاکت های افراد، اندازه گیری گردید. اطلاعات به دست آمده در جدول داده ها ثبت و با استفاده از نرم افزار آماری 16 SPSS و آزمون های t زوجی و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پس از 6 روز تجویز ویتامین E، سطح گزانتین اکسیداز پلاکتی در افراد بیمار کاهش چشمگیری یافت(001/0 p <). هم چنین سطح مالون دی آلدئید که شاخصی از لیپید پراکسیداسیون است، به طور قابل توجهی در بیماران سکته قلبی کاهش یافت(001/0 p<).
  نتیجه گیری
  داروهای آنتی اکسیدان مثل ویتامین E همراه با آسپرین، به علت خاصیت آنتی اکسیدانی می توانند مانع تخریب بیشتر عضله قلب شوند و از بروز سکته قلبی مجدد در بیماران جلوگیری نمایند.
  کلیدواژگان: پلاکت ها، آنتی اکسیدان ها، پلاسمای غنی از پلاکت، بیماری های عضله قلب
 • حمیدرضا صابر، سید محمد میررضایی، بشیر حاجی بیگی، علی عباسیان، عبادالله سالک مقدم، سید موید علویان، حسن ابوالقاسمی، هاله مهرآبادی صفحه 308
  سابقه و هدف
  کمبود روشی برای تخمین میزان بروز HCV و HIV در اهداکنندگان بار اول، توانایی در اندازه گیری میزان بروز و خطر باقی مانده در این گروه از اهداکنندگان را محدود ساخته است. مطالعه حاضر سعی در تخمین میزان بروز از طریق مدل پیشنهاد شده توسط شیمیان ژو در اهداکنندگان باراول دارد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی گذشته نگر، کلیه اهداکنندگان بار اول(98810 نفر) از گروه های سنی 20-17 سال و33-26 سال که در سال های 1388 و 1389 موفق به اهدای خون گردیده بودند، وارد مطالعه شدند. شیوع عفونت های HCV و HIV در گروه مورد بررسی، از طریق تقسیم تعداد موارد مثبت اثبات شده به کل اهداکنندگان بار اول در هر گروه سنی به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار 5/19 SPSS انجام و از آمار توصیفی و فاصله اطمینان 95% برای محاسبه P1-P2 استفاده شد.
  یافته ها
  میزان بروز HCV در دو سال پیاپی 88 و 89 به ترتیب 65/15 و 83/11 در 100000 نفر به دست آمد. میزان بروز کل دوره 2 ساله نیز 26/13در100000 نفر محاسبه شد. میزان بروز HIV در 2سال پیاپی 1388 و 1389 به ترتیب 47/1 و 21/1 در 100000 نفر به دست آمد. میزان بروز کل دوره 2 ساله 37/1 در 100000 نفر محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  قابل مقایسه بودن میزان بروز HIV محاسبه شده با کشورهای توسعه یافته، می تواند بر ایمنی مناسب خون از این نظر دلالت داشته باشد. در عین حال بالاتر بودن میزان بروز HCV، نیاز به تمهیدات دیگری برای ارتقای سلامت خون(مانند استفاده از آزمایش NAT) را گوشزد می کند.
  کلیدواژگان: اهداکنندگان خون، ویروس هپاتیت C، HIV
 • صدیقه امینی کافی آباد، ناهید اکبری، محمد مهدی حریری، هایده جوادزاده شهشهانی، اکبر حسن زاده، شهلا نخعی صفحه 315
  سابقه و هدف
  اهمیت غربالگری هموگلوبین برای انتخاب اهداکنندگان، سازمان های انتقال خون را وا می دارد تا از روش های سریع، ساده و قابل اعتماد استفاده کنند. این مطالعه، به بررسی و مقایسه ارزش تشخیصی روش های تعیین هموگلوبین شامل روش نواری و نورسنجی با شمارشگر سلولی پرداخته است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی، 256 اهداکننده به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند. قبل از اهدای خون، 3 قطره خون مویرگی و 2 میلی لیتر خون وریدی حاوی EDTA برای سنجش هموگلوبین به روش نواری، نورسنجی و شمارشگر سلولی در مقایسه با خون مویرگی گرفته شد. حساسیت و ویژگی روش ها، به کمک آزمون t-paired و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نگاره 17، بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین هموگلوبین اهداکنندگان با روش شمارشگر سلولی، روش های نورسنجی مویرگی و نورسنجی وریدی به ترتیب 4/1 ± 5/15، 4/1 ± 5/16 و 4/1 ± 1/16 g/dL بود. روش شمارشگر سلولی دارای بیشترین همبستگی با نورسنجی وریدی بود(933/0= r، 05/0 p<) و نورسنجی مویرگی در رتبه بعدی قرار داشت (823/0 r =، 05/0 p<). در محدوده هموگلوبین g/dL 11، خطا کمتر(طیف 6/0- 2/0 g/dL) بود. روش نواری مویرگی، در سطح هموگلوبین g/dL 12 دارای مناسب ترین حساسیت و ویژگی بود(به ترتیب 97% و 7/66%).
  نتیجه گیری
  نورسنج، روشی قابل اعتماد و دقیق برای غربالگری کم خونی در اهداکنندگان باراول، مونث و در معرض کم خونی می باشد. در اهداکنندگان دیگر می توان از روش های کم هزینه تر مانند روش نواری کمک گرفت.
  کلیدواژگان: هموگلوبینومتری، شمارش سلول های خونی، انتخاب اهداکننده، ایران
 • بابک باجلان، مهرداد هاشمی، مهرداد پروین، مجید ذکی دیزجی، کامران علی مقدم، سید حمیدالله غفاری صفحه 323
  سابقه و هدف
  حدود 40 درصد از مبتلایان به سرطان کلیه حتی پس از خارج نمودن کامل کلیه(رادیکال نفرکتومی) دچار متاستاز می شوند. بنابراین یافتن راهی برای تشخیص شروع متاستاز بسیار ارزشمند می باشد. در تحقیق حاضر، امکان تشخیص میکرومتاستاز سرطان کلیه با استفاده از نشانگر((CA9 مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تجربی، از 30 بیمار مبتلا به سرطان کلیه که به بیمارستان دکتر لبافی نژاد مراجعه نموده بودند، به صورت غیر تصادفی در دسترس خونگیری به عمل آمد. اطلاعات مربوط به درجه و مرحله تومور هر یک از بیماران از پاتولوژی دریافت گردید. از رده سلولی سرطان کلیه به نام ACHN به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. جهت بررسی ارتباط بین میزان بیان ژن، درجه و مرحله تومور، از روش های آماری من ویتنی U و کروسکال والیس استفاده گردید. داده ها توسط نرم افزار 13 SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  از 30 بیمار مورد مطالعه، در 6 بیمار شاهد افزایش تعداد نسخه های ژن CA9 بودیم. از این 6 بیمار، 3 بیمار در Stage I، 2 تا در Stage II و 1 مورد در Stage III قرار داشتند. هم چنین پس از گذشت یک سال از نمونه گیری، پیگیری بیماران نشان داد که 4 بیمار دچار متاستاز شده اند اما ارتباط معناداری بین تعداد نسخه های ژن با متاستاز یافت نگردید.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد ژن CA9 می تواند مارکر مناسبی جهت تشخیص میکرومتاستاز در خون بیماران مبتلا به سرطان سلول کلیه(RCC) باشد. هم چنین امید است با پیگیری طولانی مدت بیماران مبتلا به سرطان در آینده امکان پیش بینی وقوع متاستاز توسط سنجش مارکر CA9 فراهم گردد.
  کلیدواژگان: سرطان سلول کلیوی، میکرومتاستاز، کربنیک انهیدراز
 • زینب همتی، معصومه علیدوستی، مهری گلچین صفحه 331
  سابقه و هدف
  بیماری هموفیلی با توجه به ماهیت پیچیده و آثار منفی بر جسم و روح بیمار، می تواند کیفیت زندگی مبتلایان را تحت تاثیر قرار دهد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه ابعاد مختلف کیفیت زندگی نوجوانان سالم با نوجوانان هموفیلی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مورد شاهدی بود. 32 نفر از نوجوانان هموفیلی مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدای اصفهان، به صورت تصادفی در گروه مورد و 32 نفر از نوجوانان سالم که از نظر سن، جنس و وضعیت اقتصادی اجتماعی با گروه مورد همسان بودند، در گروه شاهد قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود که در دو زمان توسط نمونه ها تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار 15 SPSS و آزمون های آماری کای دو، t مستقل و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمرات ابعاد جسمانی، روانی و محیطی کیفیت زندگی و میانگین نمره کل کیفیت زندگی در گروه مورد با شاهد(در هر دو زمان اندازه گیری شده) تفاوت معناداری داشت(001/0 p<) و میانگین نمره بعد اجتماعی کیفیت زندگی در دو گروه، در اولین اندازه گیری و دومین اندازه گیری با هم تفاوت معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن کیفیت زندگی نوجوانان هموفیلی نسبت به نوجوانان سالم، انجام اقدامات لازم جهت ارتقای کیفیت زندگی آن ها در کلیه ابعاد امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، هموفیلی A، نوجوان
 • زهرا پورفرزاد، مولود فرمهینی فراهانی، زهره قمری زارع، مجتبی قربانی، مجید زمانی صفحه 337
  سابقه و هدف
  پرستاران نقش مهمی در کاربرد بی خطر خون و فرآورده های آن دارند. ایمنی و اثربخشی فرآیند انتقال خون، وابسته به دانش و مهارت پرستارانی است که مسوولیت آن را به عهده گرفته اند. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی آگاهی و عملکرد پرستاران در مورد انتقال خون در بیمارستان های اراک در سال 1389 بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی - مقطعی بود و جامعه پژوهش آن را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های اراک تشکیل می دادند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شد. نمره دانش و عملکرد پس از کدگذاری بر حسب میزان امتیاز کسب شده در سه سطح ضعیف، متوسط و خوب رتبه بندی گردید. داده ها به کمک آزمون های کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن و با استفاده از 16 SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بیشترین افراد مورد بررسی دارای جنسیت زن(9/92%) و مدرک تحصیلی کارشناسی(3/99%) بودند. میانگین و انحراف معیار سن 14/5 ± 79/29 سال و سابقه کار، 76/4 ± 15/6 سال بود. آگاهی سنجی پرستاران در ارتباط با انتقال خون نشان داد که 9/50% افراد آگاهی خوب، 5/33% متوسط و 6/15% نیز آگاهی ضعیف داشتند. نتایج عملکرد پرستاران به شیوه خودسنجی نشان داد که اکثریت افراد(9/63%) عملکرد خوب و بقیه عملکرد متوسط داشتند. بین دانش و عملکرد پرستاران ارتباط معنادار وجود داشت(001/0 p<).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه اگر چه آگاهی و عملکرد اکثریت پرستاران مطلوب بود، ولیکن نیاز به داشتن آگاهی بیشتر در مورد عوارض انتقال خون و بهبود عملکرد مراقبتی وجود دارد. بنابراین اجرای برنامه های آموزشی و کنترل و نظارت مدیران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، انتقال خون، پرستاران، ایران
 • علی داودی کیاکلایه، مصطفی پریدار، غلامرضا توگه صفحه 346
  سابقه و هدف
  تاکنون روش های مختلفی برای محاسبه هزینه واحد خدمات، مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین هزینه راه اندازی یک پایگاه انتقال خون ثابت(با آزمایشگاه یا بدون آزمایشگاه) و سیار، بر مبنای فعالیت آن ها و محاسبه هزینه تهیه خون و فرآورده های آن، در پایگاه منطقه ای انتقال خون گیلان در سال 1388 بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه انجام شده از نوع توصیفی و گذشته نگر و جامعه آماری آن، هشت پایگاه ثابت و سیار انتقال خون گیلان در سال 1388 بودند. کلیه هزینه های مصرفی و سرمایه ای هر پایگاه بر اساس مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مطابق زمانبندی جدول گانت مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده، در فرم های مربوط به هر قسمت وارد و طبقه بندی گردید.
  یافته ها
  هزینه راه اندازی یک پایگاه ثابت خونگیری، 553/137/461 ریال، یک واحد سیار انتقال خون 199/876/229/3 ریال و یک پایگاه ثابت خونگیری و فرآورده گیری از 050/281/535/1 ریال در شهرستان تالش تا 270/274/576/2 ریال در شهرستان رودسر متغیر بود. هزینه راه اندازی یک پایگاه انتقال خون در مرکز استان که کلیه فعالیت های انتقال خون در آن انجام شود، 374/292/182/15 ریال برآورد گردید. این تحقیق هم چنین نشان داد به طور کلی میانگین هزینه تولید یک واحد خون کامل در استان گیلان 567/690 ریال، گلبول قرمز متراکم 203/594 ریال، یک واحد پلاسما 114/737 ریال و یک واحد پلاکت 022/153/2 ریال می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به رایگان بودن فرآورده های خونی و عدم پوشش بیمه ها برای هزینه های تولید، مدیریت منابع امری ضروری و حیاتی است.
  کلیدواژگان: فراوانی، گروه های خونی، سیستم گروه خونی ABO، فاکتورهای Rh، اهداکنندگان خون، ایران
 • الهام قهرمانلو، معصومه طاهرپور، شیما تولایی صفحه 353
  سابقه و هدف
  تاخیر رشد، مشکل عدیده ای در بیماران تالاسمی محسوب می شود. روی در غشای گلبول قرمز وجود دارد و نقش مهمی را در حیات آن ایفا می کند. به نظر می رسد مشکلات رشد در بیماران تالاسمی، با کمبود روی در این بیماران مرتبط باشد. در این مطالعه، ارتباط تغییرات سطح سرمی روی و مس با وضعیت تعادلی آنتی اکسیدانی در بیماران تالاسمی بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی، سطح سرمی مس و روی در 140 بیمار تالاسمی ماژور(79 پسر و 61 دختر) که به کلینیک سرور مشهد مراجعه نموده بودند، توسط روش جذب اتمی سنجیده شد و نتایج با 140 فرد سالم که از نظر سنی و جنسی با بیماران یکسان بودند، مقایسه گردید. یافته ها توسط نرم افزار 18 SPSS و آزمون t-test تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سطح سرمی روی و مس در بیماران تالاسمی در مقایسه با افراد سالم، پایین تر بود. در بیماران تالاسمی، افزایش میزان اکسیدان ها نسبت به آنتی اکسیدان ها مشاهده گردید. ارتباط معناداری بین تغییرات سطح سرمی روی و غلظت آنتی اکسیدان ها وجود داشت.
  نتیجه گیری
  به دلیل کاهش سطح سرمی روی و مس و کاهش میزان آنتی اکسیدان ها در بیماران تالاسمی، استفاده از مکمل های روی و مس در این افراد توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تالاسمی، روی، مس، آنتی اکسیدان ها
 • میرمحمدعلی حسینی، سید صادق بنی عقیل، محمدرضا بلخی، مریم سادات سیدین صفحه 358
  سابقه و هدف
  توزیع گروه های خونی ABO و Rh در مناطق مختلف جغرافیایی، نژاد و قومیت های مختلف متفاوت می باشد، این مطالعه به منظور بررسی فراوانی گروه های خونی ABO و Rh در جمعیت اهداکنندگان استان گلستان در سال های 1389-1385انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی، بر روی اهداکنندگان خون مراجعه کننده به سازمان انتقال خون استان گلستان طی سال های 1389-1385 انجام شد. گروه خون هر اهداکننده به دو روش سلولی (Cell type) و سرمی (Back type) برای گروه خونی ABO و روش سلولی برای Rh، طبق دستورالعمل استاندارد انتقال خون ایران تعیین شد. اطلاعات توسط نرم افزار آماری Minitab مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد فراوانی گروه های خونی A، B، O و AB در جمعیت اهداکنندگان گلستان به ترتیب 72/36%، 02/30%، 28/25% و 02/8% بود، بیشترین و کمترین گروه خونی Rh مثبت به ترتیب O و AB و در گروه خونی Rh منفی نیز به ترتیب O و AB بود. فراوانی Rh مثبت 86/89% و Rh منفی14/10% گزارش شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که توزیع فراوانی گروه های خونی در اهداکنندگان طی سال های 1389-1385 به ترتیب A، B، AB و O بوده است و تغییر معناداری در توزیع فراوانی گروه های خونی ABO طی این سال ها مشاهده نشده است.
|
 • A. Khaleghparast, Dr. S. Morovvati Page 273
  Background And Objectives
  One of the factors known to cause thrombophilia in women with unexplained recurrent spontaneous abortion (RSA) is the 4G/5G polymorphisms in the promoter region of the plasminogen activator inhibitor-1(PAI-1). This study aimed to determine the association between RSA and this polymorphism in Iranian patients.
  Materials And Methods
  In this case-control study, 30 patients with the background of two or more consecutive unexplained abortions and 10 women with at least two live births without a miscarriage who referred to Baqiyatallah hospital and Avicenna Infertility Clinic were analyzed for the PAI-1 4G/5G promoter polymorphism by the PCR-RFLP method. Results achieved from estimating the genotype of this polymorphism were analyzed by the SPSS16 and Chi Square.
  Results
  4G allele frequency was 46.7 % in the patient group and 40% in the control group. Frequency of the PAI-1 4G/5G promoter polymorphism was 76.7% in patients and 80% in controls. For PAI-1 4G/5G promoter polymorphism, 60% of patients and 80% of controls were heterozygote. Furthermore, 16.7% of patients were homozygote, though there were not any homozygote in controls.
  Conclusions
  These findings failed to support the relationship between PAI-1 4G/5G promoter polymorphism and the increasing risk of RSA in evaluated Iranian women.
  Keywords: Spontaneous Abortion, Thrombophilia, Polymorphism(Genetic), Plasminogen Activator Inhibitor
 • R. Tabar Asal Laleh, Dr. Z. Sharifi, Dr. A. Gharehbaghian Page 281
  Background And Objectives
  The identification of the genetic diversity and evolution of HIV-1 in the country needs constant molecular survey which could represent useful information to design new diagnostic and therapeutic strategies. Gene cloning strategy was used to evaluate the distribution and genetic diversity of the HIV-1 circulating forms.
  Materials And Methods
  Overal, 50 HIV-1 seropositive subjects were enrolled in the study. All of them were IDUs and had no history of antiretroviral therapy. The reverse-transcriptase genes of HIV-1 were amplified by nested RT-PCR using specific primers. Then, the RT gene of HIV-1 was cloned into a cloning vector PTZ-57R. Multiple clones from each patient were sequenced. The obtained sequences were aligned with the reference sequences, retrieved from the GenBank database. Multiple sequence alignments were performed by using the ClustalW 1.8 software package. Phylogenetic trees were generated by using the neighbor-joining plot.
  Results
  Of 50 serum samples, 30 were HIV RNA positive by nested RT-PCR. The nucleotide sequence analysis was performed on the RT genes from multiple clones. All samples were of HIV-1 CRF35-AD strains.
  Conclusions
  Data showed that CRF35-AD strain is the most prevalent in HIV infected patients. Information on the genetic diversity of viruses in patients and also viruses circulating in the community can be useful in design of diagnostic procedure, infection control programs and treatment.
  Keywords: : HIV, 1, Clones, Genetic Diversity
 • Dr. A. Ghavamzadeh, Dr. K. Alimoghaddam, N. Daneshkhah, Dr. Sh. Rostami, Dr. Ar. Shamshiri, B. Chahardouli, Sa. Mousavi, L. Ahmadi Nia, Dr. B. Ghaderi Page 290
  Background And Objectives
  Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is currently the only curative treatment for certain individuals diagnosed with high risk acute myeloid leukemia (AML). Several recent studies have described a significant correlation between transplantation outcome and three single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the NOD2/CARD15 gene. This study was conducted to evaluate the association of NOD2/CARD15 gene polymorphisms with the occurrence of mortality in AML patients who underwent HSCT.
  Materials And Methods
  NOD2/CARD15 genotypes were analyzed by using PCR-SSP in 124 patients diagnosed with AML and their full match donors who underwent an allogenic HSCT; then, the association of NOD2/ CARD15 gene polymorphisms with the occurrence of mortality in AML patients and their donors was evaluated. The median time of follow up of survived recipients in the cohort was 40 months (28-77). Analysis was performed by using SPSS 11.5, the Kaplan-Meier method, and Long Rank test.
  Results
  Sci J Iran Blood Transfus Organ 2012; 9(3): 290-299 Mutation frequency of the NOD2/CARD15 gene was found in 27 pairs (21.8%). The estimated 3-year OS (Overal Survival) in wild type pairs was 74.7% (SE = 4.5) as compared with OS of 55.6% (SE = 9.6) in NOD2/CARD15 SNP pairs (P = 0.04). There was no significant difference between survival rate without a 3-year relapse in wild type patients (73.6%, SE = 4.5) and those with polymorphisms (61.7% SE = 10.3).
  Conclusions
  This study showed that polymorphism in the NOD2/CARD15 gene has an effect on survival rate and transplantation outcome after HSCT.
  Keywords: Hematopoietic Stem Cell Transplantation, PCR, Survival Rate
 • Dr. M. Hamidpour, Kh. Saiidi, Dr. R. Taslimi, Dr. Aa. Khadem Maboudi, Dr. A. Gharehbaghian Page 300
  Background And Objectives
  Myocardial infarction (MI) is one of the most important causes of death in the world. The platelets play an important role in ischemic myocardial disease in many ways; after a brief episode of ischemia, oxygen-derived free radicals are generated in several pathological processes. Oxidation of platelet enzymes such as xanthine oxidase and lipid peroxidation may increase after MI.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, we have studied 20 patients with MI (group1) and 10 voluntary healthy people as the normal control (group 2) for 10 months. Group1 just recieved routine drugs (β -blockers) and aspirin, while group 2 received an extra vitamin E for 6 days. We collected 10 ml coagulated blood from patients and controls. After preparation of the platelet-rich plasma (PRP), xanthine oxidase and lipid peroxidase of platelets were detected. Data were analyzed by using SPSS16, paired T- test and ANOVA test.
  Results
  Findings showed that the administration of vitamin E along with aspirin after 6 days brought about a good antioxidant drugs effect as evidenced by the activity reduction of platelet xanthine oxidase (p< 0.001) and decrease of lipid peroxidase metabolite (p< 0.001).
  Conclusions
  Using vitamin E along with the other β -blocker drugs would protect patients with MI from oxidant and further heart failure.
  Keywords: Platelets, Antioxidants, Platelet, Rich Plasma, Myocardial Diseases
 • Dr. S. Amini Kafiabad, Dr. N. Akbari *, M.M. Hariri, Dr. H. Javadzadeh Shahshahani, A. Hasanzadeh, Sh. Nakhaee Page 315
  Background And Objectives
  Importance of hemoglobin (Hb) screening for blood donors persuades blood centers to try to estimate hemoglobin via faster, simpler, and more reliable methods. This study evaluated the diagnostic value of the methods for blood donor selection.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 256 non-selective whole blood donors entered the study after written consents were obtained. Three drops of capillary blood and 2 ml of venous blood mixed with EDTA were collected from blood donors before donation for the purpose of Hb screening by the use of colour scale (HCS) and photometric methods and blood cell analysis. Data were analyzed by using t-paired test, Pearson correlation, and SPSS17.
  Results
  Mean Hb values in cell analyzer, capillary and venous photometric methods were 15.5 ± 1.4, 16.5 ± 1. 4, and 16.1 ± 1.4, respectively. Hb screening using venous photometric method had the highest correlation with cell analysis (r = 0.933) while the correlation of capillary photometric method was the second highest (r = 0.823). Bias was estimated 0.2-0.6 mg/dl at Hb range of 11 g/dl and lower. The sensitivity and specificity using the capillary photometric method were 100 and 97 at Hb level of 12.5 g/dl, respectively. The more the level of Hb of blood donors, the less the values of specificity and sensitivity. The best sensitivity and specificity values in capillary HCS at Hb level of 12 g/dl were 97.3% and 66.7%, respectively.
  Conclusions
  The photometric method is reliable and accurate for Hb screening of first time donors, female donors, and those exposed to anemia. Blood centers could use nonexpensive methods such as HCS and microhematocrit in testing donors.
  Keywords: Hemoglobinometry, Blood Cell Count, Donor Selection, Iran
 • B. Bajelan, Dr. M. Hashemi, Dr. M. Parvin, M. Zaki Dizaji, Dr. K. Alimoghaddam, Dr. S.H. Ghaffari Page 323
  Background And Objectives
  The global prognosis of renal cell carcinoma (RCC) remains poor; about 40% of patients will develop metastasis after nephrectomy. There is a strong need to identify the early metastasis. The present study aimed to test if analysis of the CA9 gene in peripheral blood can provide useful information to predict micro metastasis.
  Materials And Methods
  In this experimental study, patients (n=30) with RCC were evaluated for peripheral blood CA9 expression non-randomly. Data of tumor grade were received from the pathologist. Total RNA extraction and cDNA synthesis were performed. CA9 expression levels of patients were compared with the normal group (n=16) by real - time PCR. The Mann-Whitney U test and Kruskal-wallis test were used to compare CA9 expression levels with tumor grades. SPSS13 was used for data analysis.
  Results
  Six of patients show high CA9 expression (3 in grade I, 2 in grade II, and 1 in grade III) but no significant difference was found between CA9 expression level and tumor grade. After one year follow up, 4 patients were found to have a metastasis but no significant difference was found between CA9 expression level and metastatic patients.
  Conclusions
  On the basis of the results of this study, CA9 is a tumor-specific marker for RCC with a high degree of expression in the conventional RCC. At the same time, the detection of CA9 gene expression in the peripheral blood of patients with RCC may predict increasing risk of micro metastasis.
  Keywords: Renal Cell Carcinoma, Micrometastasis, Carbonic Anhydrases
 • Z. Hemate, M. Alidosti, M. Golchin Page 331
  Background and Objectives The complex nature of hemophilia and negative effects on patient body, mind and spiritual state can affect their quality of life. The aim of this study was to compare the different dimensions of quality of life between healthy and hemophilia teenagers. Materials and Methods In this descriptive-comparative study, 64 teenagers with similar demographic characteristics like age, sex, and socioeconomic status were randomly divided in two groups of case and control in Seyed Al-Shohada hospital. Data were collected through questionnaires filled out at two times by the researcher. Data were analyzed by using SPSS15, paired t-test, independent t-test and Man Whitney. Results Average scores of physical, psychological and environmental aspects for quality of life and average total score of quality of life in the control group were significantly different from the case group (p> 0.001). The average scores of social dimention of quality of life in both groups in the first and second evaluation were not significantly different. Conclusions Regarding the poor quality of life in teenagers with hemophilia compared with healthy teenagers, measures to improve the quality of life in all its aspects seem to be essential.
  Keywords: Quality of Life, Hemophilia A, Adolescent
 • Z. Purfarzad, M. Farmahini Farahani, Z. Ghamarizare, M. Ghorbani, M. Zamani Page 337
  Background And Objectives
  Nurses play an important role in safe use of blood and blood products. Blood safety and effectiveness of transfusion somehow pertain to the knowledge and skills of the nurses who are responsible for. The purpose of this study was to evaluate nurse's knowledge and practice of blood transfusion in hospitals of Arak in 2010.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, all nurses in hospitals of Arak participated. Information was collected through questionnaires. Scores of knowledge and practice were arranged to three levels of weak, average and good after recoded in terms of accepted scores. Data were analyzed by statistics-descriptive analysis using SPSS16, Chi Square correlation test and Spearman correlation coefficient.
  Results
  Most people were women (92.9%) and had bachelor degree (99.3%). Average and standard deviation of age and work history were 29.79 ± 5.14 and 6.15 ± 4.76, respectively. Knowledge measurement showed that 50.9% of participants are at good level, 33.5% at the intermediate and 15.6% at the weak level. Self-evaluation of nurses about their practice showed that the majority of subjects (63.9%) have good practice and the rest are at average. There was a significant correlation between knowledge and practice of the nurses (p< 0.001).
  Conclusions
  In this study the majority of nurse's knowledge and performance is satisfactory; but there is still the need for more learning about the complications of blood transfusion and care improvement. Therefore, holding educational programs and monitoring managers seem to be necessary.
  Keywords: Knowledge, Blood Transfusion, Nurses, Iran
 • Dr. A. Davoudi, Kiakalayeh, Dr. M. Paridar, Dr. Gh. Toogeh Page 346
  Background And Objectives
  Cost analysis of blood transfusion centers and their products is a very important tool for policy makers to manage and plan for future. The aim of this study was to develop a model for estimating costs related to blood transfusion centers and their products.
  Materials And Methods
  In this descriptive and retrospective study, we have evaluated the following costs during the financial year of March 2009 to 2010: capital costs (values of buildings, vehicles, unusable materials and equipment) and recurrent costs (costs of buildings’ repairs, usable materials, drugs, salaries of employees and other consumables and office expenses). A checklist was used for data collection and analysis was done by SPSS 17. Initially the costs were calculated in Iranian Rials and then converted to USD (1 USD = 9600 Rial) during 2009 -2010.
  Results
  Mean total costs for a fixed blood transfusion center without no blood component preparation was 48059$, for a mobile blood center 336445$, and for a fixed blood transfusion center with both blood collection and blood component preparation ranged from 1599256 to 268361$. It is also calculated to be 1581488$ for a blood transfusion center where blood collection, blood component preparation, and laboratory screening tests are done. Overall, the service charge of the preparation of whole blood unit, packed cell, FFP, and random donor platelet were 72, 62, 77 and 226$, respectively.
  Conclusions
  Since blood components are provided free of charge and there is no insurance coverage over production costs, the management of resources is of prime importance for blood centers.
  Keywords: Blood Transfusion, Cost, Cost Analysis, Iran
 • E. Ghahremanlu, M. Taherpour, Sh. Tavallaie Page 353
  Background And Objectives
  Delayed puberty is a great problem of thalassemia patients. Zinc is antioxidant and is available in red blood cell (RBC) membrane and plays an effective role in survival of RBC. Some part of growth retardation in thalassemia seems to be related to zinc deficiency. The aim of this study was to investigate correlation of serum copper and zinc concentration with prooxidant-antioxidant balance (PAB) in thalassemia major patients.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 140 thalassemia major patients (79 male and 61 female) reffered to Sarvar Center in Mashhad. Serum copper and zinc levels were measured by atomic absorption (Spectrophotometer) and results were compared with 140 sex and age matched healthy subjects. Data were analyzed by SPSS18 and t-test.
  Results
  Thalassemic patients had significantly lower serum zinc (60.11 ± 19.01 vs. 87.09 ± 23.68 (µg/dl)) and copper levels (90.45 ± 29.8 vs. 105.59 ± 32.5 (µg/dl)) compared with healthy subjects (p<0.001). In thalassemia patients PAB value was very increased compared with healthy subjects (70.2 ± 19.9 vs 78.764 ± 25.583 HK)(p<0.003)
  Conclusions
  Because of the high prevalence of low serum zinc and copper levels in thalassemic patients, use of zinc and copper supplementation in thalassemic patients was strongly recommended.
  Keywords: Thalassemia, Zinc, Copper, Antioxidants