فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 3 (مرداد و شهریور 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مریم میرلوحی، زهرا اسفندیاری صفحه 349
  صنایع غذایی ارگانیک بخش کوچک ولی پرسرعت در صنایع تبدیلی کشورهای پیشرفته است. محصولات صنایع تبدیلی بر حسب نسبت مواد اولیه ارگانیک به کار رفته در فرمولاسیون، تقسیم بندی می شوند. استفاده از نگهدارنده ها، رنگ ها و طعم های مصنوعی ممنوع است و مواد غیر ارگانیک مورد استفاده باید در استاندارد ارگانیک مجاز شناخته شده باشند. در سال های اخیر احتمال بالاتر بودن ترکیبات زیست فعال مانند ویتامین های آنتی اکسیدان و ترکیبات فنولیک در محصولات ارگانیک قوت بیشتری گرفته است. در شرایط یکسان، محصولات ارگانیک حاوی نیترات و باقی مانده های شیمیایی کمتری هستند، ولی محدودیت استفاده از قارچ کش ها احتمال وجود سموم قارچی را در آن ها افزایش می دهد. مقاله حاضر مروری بر ویژگی های غذاهای ارگانیک در پنج بخش قوانین، بازار، تولید، ویژگی های تغذیه ای و ایمنی غذایی است.
  کلیدواژگان: غذای ارگانیک، ایمنی غذایی، ارزش غذایی، ترکیبات زیست فعال
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • رقیه عابدینی، علیرضا چوبینه، جعفر حسن زاده صفحه 359
  مقدمه
  شغل پرستاری به دلیل ماهیت وظایف از جمله مشاغلی است که در آن WMSDs (Work-related musculoskeletal disorders) از شیوع بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و پارامترهای مرتبط با آن در میان پرستاران دارای وظایف جابجایی بیمار صورت گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی که در تابستان 1390 انجام شد، 400 پرستار شاغل در 75 بخش از 11 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه نوردیک جمع آوری شد. داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری 16SPSS تجزیه و تحلیل شد. شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و فاصله اطمینان 95 درصد محاسبه شد. برای تعیین عوامل مرتبط با اختلالات مقدار P کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب 44/6 ± 78/30 و 75/5 ± 92/6 سال به دست آمد. 2/88 درصد از پرستاران مورد مطالعه (2/91 - 2/85؛ 95 درصدCI) در طی 12 ماه گذشته حداقل در یک ناحیه از بدن دچار اختلالات اسکلتی- عضلانی بودند. بیشترین اختلالات در ناحیه کمر (5/71 درصد)، پاها (2/68 درصد)، دست و مچ دست (5/64 درصد)، گردن (2/42 درصد) و شانه (42 درصد) گزارش شد. آنالیز Logistic regression نشان داد که علایم اسکلتی- عضلانی در پرسنل پرستاری مورد مطالعه با سابقه کار، نسبت پرستار به تخت، جنسیت و نوع نظام نوبت کاری دارای ارتباط معنی دار است (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه می توان نتیجه گرفت که شیوع WMSDs در میان پرسنل پرستاری دارای وظایف جابجایی بیمار بالا می باشد. بنابراین بر اساس این نتیجه و مدل سازی رگرسیونی، لازم است عوامل موثر در وقوع این اختلالات حذف یا اصلاح شود. همچنین روش های جابجایی بیمار بهبود یابد و از وسایل کمکی جابجایی بیمار استفاده شود.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، پرسنل پرستاری، جابجایی بیمار
 • هدایت عباس تبار، مسعود سلیمانی دودران، پروین حمیدی فرد، فرزاد جلیلیان، مهدی میرزایی علویجه، مصطفی نصیرزاده صفحه 371
  مقدمه
  سرطان پستان شایع ترین عامل مرگ مرتبط با سرطان در زنان دنیا است؛ به طوری که سالیانه بیش از 1/1 میلیون مورد جدید سرطان پستان در جمعیت زنان جهان رخ می دهد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با هدف، تعیین نقش فاکتورهای غذایی از قبیل مصرف سبزیجات و میوه جات، لبنیات، غذاهای سرخ کردنی، ماهی، نمک به همراه غذا و عواملی هم چون وزن بدن، فعالیت فیزیکی، پرفشاری خون، دیابت، دخانیات، سطح تحصیلات و وضعیت تاهل در ایجاد سرطان پستان انجام گرفت.
  روش ها
  ابتدا ضریب همبستگی Pearson دو طرفه بین میانگین بروز سرطان پستان در سال های 85-1380 و تناسب عوامل خطر شایع بیماری های غیر واگیر محاسبه شد. عوامل خطری که ضریب همبستگی آن ها از لحاظ آماری معنی دار بود، جدا گردیده و وارد مدل رگرسیون خطی چندگانه شدند تا ارتباط آن عامل، در طی این سال ها هم به صورت انفرادی و هم در صورت وجود عوامل موثر دیگر بررسی شوند.
  یافته ها
  بر اساس آمارهای موجود، سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان ایران و در مجموع سومین سرطان شایع کشور می باشد. بر اساس ضریب همبستگی Pearson، بین بروز سرطان پستان در زنان با ابتلا به دیابت، مصرف ماهی در هفته، تحصیلات دانشگاهی و عدم مصرف میوه جات در هفته ارتباط مثبت معنی دار وجود داشت، ولی بین بروز سرطان پستان با عدم مصرف ماهی در هفته، بی سوادی و مصرف میوه جات در هفته ارتباط منفی معنی دار وجود داشت. Regression analysis نشان داد که تحصیلات دانشگاهی، درصد مصرف میوه جات در هفته و ابتلا به دیابت در زنان، دارای ارتباط معنی دار بودند.
  نتیجه گیری
  از آن جایی که این مطالعه از نوع اکولوژیک می باشد، در تفسیر نتایج آن باید مواظب مغالطه اکولوژیک بود. این مطالعه فقط می تواند فرضیه هایی را درباره عوامل احتمالی سرطان پستان در ایران به وجود آورد که اثبات آن مستلزم انجام مطالعات دیگری از قبیل هم گروهی و موردی- شاهدی می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، عوامل خطر شایع، ارتباط، رگرسیون خطی، مطالعه اکولوژیک و مغالطه اکولوژیک
 • نگار جعفری، بیژن بینا، سهیلا مرتضایی، افشین ابراهیمی، علی عبدالله نژاد صفحه 379
  مقدمه
  توجه به آرامش و آسایش بیماران در زمان اقامت و بستری در بیمارستان با توجه به وضعیت ناخوشایند آنان، حایز اهمیت می باشد. آلودگی صوتی بالاتر از حد مجاز، بیماری این افراد را تشدید می کند. همچنین بالا بودن این عامل زیان آور روی کارکنان بیمارستان تاثیر می گذارد و در نتیجه در ارایه خدمات مناسب به بیماران اثر منفی خواهد گذاشت. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش های مختلف بیمارستان فیض و محوطه اطراف آن صورت گرفت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود که در سه ماه اول سال 1390 به انجام رسید. جهت سنجش میزان صدا در بخش های مختلف بیمارستان و خیابان های اطراف آن از دستگاه صداسنج مدل 440-CEL استفاده شد. پارامترهای محیطی صدا مانند 10L، 50L، 95L، 95L، 99L، Leq،SEL، SPL، Lmin و Lmax اندازه گیری گردید. اندازه گیری ها در نوبت صبح ساعت 8 تا 12 و بعد از ظهر ساعت 16 تا 20 انجام گرفت.
  یافته ها
  حداکثر میانگین تراز معادل صدا (Leq) در نوبت صبح مربوط به بخش درمانگاه 72/66 دسی بل و در نوبت بعد از ظهر مربوط به بخش اداری بیمارستان 80/65 دسی بل بود. میانگین پارامترهای Lmax، Leq، SEL و 10L در نوبت صبح به ترتیب معادل 87/61، 17/58، 50/61 و 62/60 دسی بل و در نوبت بعد از ظهر به ترتیب معادل 67/69، 06/62، 58/71 و 87/64 دسی بل بود.
  نتیجه گیری
  آزمون های آماری نشان داد که بین مقادیر اندازه گیری شده صبح و بعد از ظهر اختلاف معنی داری وجود داشت (001/0 > P)؛ یعنی میانگین مقادیر شاخص های مذکور در نوبت بعد از ظهر بیشتر از نوبت صبح بود. در مجموع مشخص شد که بیمارستان فیض از آلودگی صوتی بالایی برخوردار است و در اکثر موارد، مقادیر بالاتر از استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران می باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، تراز فشار صوت، بیمارستان
 • حمید کشاورز، محبوبه بهرامیان، علی اصغر مهاجرانی، کبری حسین پور صفحه 387
  از مهم ترین مقوله های علم جمعیت، مطالعه باروری است. باروری یکی از رویدادهای طبیعی جمعیت و از عناصر مهم رشد جمعیت است. باروری در ظاهر نوعی رفتار بدون مداخله است ولی در عمل متاثر از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که فرهنگ و اعتقادات سنتی افراد نقش مهمی در این امر دارد. این مطالعه با هدف مقایسه بین رفتار باروری عشایر کوچ رو و اسکان یافته در منطقه سمیرم و یافتن عوامل موثر بر این رفتار انجام گردید.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی و پیمایشی، 357 خانوار از عشایر شهرستان سمیرم با نسبت 70 درصد عشایر کوچ رو و 30 درصد اسکان یافته به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری، پرسش نامه ای شامل باورهای سنتی، نگرش به فرزند، نگرش به تنظیم خانواده، مشارکت مردان در تنظیم خانواده، سن ازدواج و تحصیلات بود. داده های به دست آمده با کمک نرم افزار SPSS با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی توسط ضریب همبستگی Pearson، آزمون Independent t، 2c و تحلیل رگرسیون پیش بینی باروری تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  باورهای سنتی پاسخگویان در خصوص باروری عشایر اسکان یافته به طور معنی داری بیشتر از عشایر کوچ رو است (0001/0 = P). نگرش نسبت به فرزند و تنظیم خانواده، میزان مشارکت مردان در امر تنظیم خانواده، سن ازدواج دختران و سطح تحصیلات در عشایر اسکان یافته به طور معنی داری بیشتر از عشایر کوچ رو است (0001/0 = P). سطح باروری عشایر اسکان یافته به طور معنی داری کمتر از عشایر کوچ رو است (0001/0 = P).
  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که فقط باورهای سنتی عشایر در خصوص باروری پیش بینی کننده رفتار باروری آن ها می باشد.
  بحث: اسکان عشایر موجب کاهش باورهای سنتی عشایر در خصوص باروری، تغییر نگرش آنان نسبت به فرزند، امر تنظیم خانواده، مشارکت بیشتر مردان در امر تنظیم خانواده، افزایش سطح تحصیلات، کاهش باروری و نیز افزایش سن ازدواج دختران عشایر شده است. افزایش تحصیلات عشایر نیز می تواند منجر به کاهش باروری عشایر گردد.
  کلیدواژگان: باروری، تنظیم خانواده، سن ازدواج
 • سعید شنبه زاده، منیره مجلسی صفحه 397
  مقدمه
  مدیریت مواد زاید جامد امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری می باشد. در ایران مدیریت و ساماندهی مواد زاید در بسیاری از شهرها هیچ گونه مطابقتی با استانداردهای معمول محیط زیست ندارد و سلامت مردم در معرض خطر می باشد. این تحقیق با هدف، بررسی وضعیت مدیریت مواد زاید در مسجد سلیمان و تعیین کیفیت شیمیایی شیرابه زباله تولیدی و اثرات ناشی از آن بر سلامت محیط انجام شد.
  روش ها
  ابتدا چگونگی منطقه بندی شهری و تجهیزات و امکانات شهرداری، منابع تولید زباله، نحوه جمع آوری و دفع آن بررسی و سپس مقدار زباله تولیدی در ایستگاه های موقت در هر روز تعیین و مشکلات موجود در سیستم مدیریت مواد زاید از تولید تا دفع نهایی مشخص گردید. نمونه ها بر اساس روش استاندارد تهیه و ترکیب درصد و رطوبت زباله محاسبه شد. ترکیب شیمیایی شیرابه زباله از طریق تعیین پارامترهایی مانند COD، BOD، pH، مواد فرار، باقی مانده خشک و فلزات سنگین تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که با توجه به میانگین کل تولید زباله و مقدار سرانه آن در سال به ترتیب برابر 14407663 و 162 کیلوگرم، در سیستم مدیریتی موجود مشکلات مختلفی وجود دارد که سبب انباشته شدن زباله ها در نقاط مختلف شهر، نشت شیرابه و تجمع حیوانات ولگرد و حشرات موذی، افزایش بیماری های مرتبط و غیر بهداشتی شدن فضای کلی شهر شده است. همچنین مشخص گردید که میانگین غلظت فلزات سنگین Cu، Pb، Ni، Cd، Cr و Zn در شیرابه محل دفع نهایی به ترتیب برابر 528/0، 34/5، 95/3، 309/1، 015/2 و 565/6 و میانگین غلظت COD برابر 2/41523 و BOD برابر 35500 میلی گرم در لیتر می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت مواد زاید، زباله، شیرابه، آلودگی محیط، فلزات سنگین
 • لیلا آزادبخت، محمدحسین روحانی، احمد اسماعیل زاده صفحه 407
  مقدمه
  ممکن است مصرف سویا بر سطح سرمی لپتین موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر مصرف سویا بر سطح لپتین سرم در زنان یائسه مبتلا به سندرم متابولیک است.
  روش ها
  در این کارآزمایی بالینی متقاطع 42 زن مبتلا به سندرم متابولیک شرکت کردند. سپس افراد به یکی از گروه های زیر به مدت 8 هفته تقسیم شدند. گروه شاهد که رژیم غذایی DASH (Dietary approaches to stop hypertension)، گروهی که رژیم غذایی پروتئین سویا و گروهی که رژیم غذایی دانه سویا دریافت کردند. سطح لپتین سرم به روش ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در طول سه مرحله مداخله تغییر معنی داری در وزن دیده نشد. همچنین تفاوت معنی داری بین مقادیر نهایی غلظت لپتین سرم بعد از استفاده از این رژیم های غذایی مشاهده نگردید (میانگین هندسی ± انحراف معیار: ng/mL 5/2 ± 9/16 در گروه شاهد، ng/mL 6/1 ± 1/16 در گروه پروتئین سویا و ng/mL 7/1 ± 9/15 در گروه دانه سویا). مقایسه درصد تغییرات سطح سرمی لپتین در گروه پروتئین سویا و دانه سویا نسبت به گروه شاهد نشان داد که رژیم های حاوی سویا اثری در تغییرات سطح لپتین نداشتند.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که پروتئین و دانه سویا تاثیری بر وزن و سطح لپتین سرم در زنان یائسه مبتلا به سندرم متابولیک ندارد.
  کلیدواژگان: سویا، لپتین، سندرم متابولیک، زنان یائسه
 • محسن رضاییان، مریم هادوی، احسان حبیب پور، عباس اسماعیلی، زیبا شعبانی، غلامرضا شریفی راد، محمد حقیقی صفحه 415
  مقدمه
  اقدامات پیش گیری از ابتلا به آنفلوانزای نوع H1N1 از اهمیتی حیاتی برخوردار می باشد. مطالعه حاضر با هدف، بررسی دانش، نگرش و عملکرد کارکنان درمانی و خدماتی یک بیمارستان دانشگاهی، پیرامون پیش گیری از ابتلا به این بیماری صورت گرفت.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال 1389 انجام شد و جامعه پژوهش را کلیه کارکنان بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان تشکیل می داد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ای مشتمل بر 38 سوال جهت بررسی اطلاعات دموگرافیک (8 سوال)، دانش (4 سوال)، نگرش (9 سوال) و عملکرد (17 سوال) بود. اطلاعات موجود توسط نرم افزار آماری 17SPSS و با استفاده از آزمون 2c مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 136 نفر از کارکنان اقدام به تکمیل پرسش نامه نمودند. دانش و عملکرد پرسنل در سطح خوب و قابل قبولی ارزیابی شد و اکثریت آن ها نگرش مثبتی نسبت به درمان و پیش گیری از آنفلوانزای نوع H1N1 داشتند.
  نتیجه گیری
  داشتن دانش خوب، نگرش مثبت و عملکرد مناسب توسط پرسنل، چشم انداز روشنی را در رابطه با پیش گیری از آنفلوانزای نوع H1N1 نمایان می سازد. با این وجود، تعمیم نتایج مطالعه حاضر به دیگر بیمارستان های دانشگاهی نیازمند انجام مطالعات بیشتر است.
  کلیدواژگان: دانش، نگرش، عملکرد، پرسنل بیمارستان، پیش گیری، آنفلوانزای نوع H1N1
 • مهری رجالی، مهناز مستاجران، مهران لطفی صفحه 424
  مقدمه
  حفظ ارزش ها و شعایر اسلامی از وظایف مسلم همه نهادها می باشد و رعایت پوشش اسلامی توسط دانشجویان دانشگاه از مصادیق بارز آن به شمار می آید. این بررسی با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان دختر دانشکده بهداشت در مورد حجاب و برخی از عوامل موثر بر آن انجام شد.
  روش ها
  مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر بر روی 315 دانشجوی دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسش نامه محقق ساخته بود. اطلاعات جمع آوری شده در نرم افزار SPSS و با استفاده از روش های آماری توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون 2c مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در زمینه نگرش دانشجویان به حجاب، 4/19 درصد با حجاب موافق، 19 درصد مخالف و 6/61 درصد نظر بینابینی داشتند. بررسی توزیع فراوانی دانشجویان از نظر نوع حجاب در دانشگاه نشان داد که 9/48 درصد از دانشجویان در داخل دانشگاه با چادر، روپوش و مقنعه بودند. بین متغیرهایی مانند رشته تحصیلی دانشجویان (21/0 = P)، تعداد واحدهای گذرانده شده (26/0 = P) و وضعیت تاهل دانشجویان (95/0 = P) با نگرش آن ها نسبت به حجاب و پوشش رابطه آماری معنی داری دیده نشد؛ در حالی که رابطه بین ترم تحصیلی (031/0 = P) و وضعیت سکونت دانشجویان (008/0 = P) با نگرش آن ها به حجاب معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  بر خلاف وجود برخی از دیدگاه ها، نتایج به دست آمده بیانگر گرایش به معنویت و ارزش های دینی در بین کلیه دانشجویان بود و این گرایش فرصت خوبی را برای مسوولین فرهنگی دانشگاه فراهم می کند که از آن به خوبی و به طور صحیح در جهت ارتقای ارزش های اسلامی در بین دانشجویان بهره برداری نمایند.
  کلیدواژگان: حجاب، پوشش اسلامی، دانشجویان بهداشت
 • علیرضا رایگان شیرازی، سهیلا رضایی، ارسلان جمشیدی، محمد فرارویی، سید عبدالمحمد سادات، حسن هاشمی صفحه 431
  مقدمه
  آب از نخستین نیازهای زندگی و یکی از مفیدترین مواد طبیعت می باشد که برای زندگی انسان و تمدن او حیاتی است؛ لذا آگاهی از کیفیت آن برای هر مصرف کننده الزامی می باشد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین کیفیت میکروبی و شیمیایی آب های آشامیدنی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد بود.
  روش ها
  مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد و در سال 1389 انجام شد. در این تحقیق، 79 نمونه برای بررسی کیفیت میکروبی و 21 نمونه برای بررسی کیفیت شیمیایی مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار 12SPSS تحلیل گردید.
  یافته ها
  بر اساس آنالیز آزمایش ها مشخص گردید که در 100 درصد موارد، میانگین غلظت پارامترهای شیمیایی) به جز کلر باقی مانده و فلوراید) و میکروبی (فیکال کلیفرم) اندازه گیری شده در محدوه استاندارد، ولی 24 درصد از موارد میکروبی اندازه گیری شده حاوی کلیفرم بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که کمیت و کیفیت قابل قبول آب آشامیدنی مساله بسیار مهمی است که مردم با آن روبرو هستند و از طرف دیگر، با افزایش جمعیت و منابع آلاینده مانند صنایع و کشاورزی و گذشت زمان به مشکل جدی تری مبدل می گردد؛ لازم است به طور اساسی به آن پرداخته شود. با توجه به این که بیشترین میزان مغایرت در میزان کلرزنی آب آشامیدنی است، لذا می تواند نشانگر نامناسب بودن مدیریت آبداران و بی توجهی آن ها در امر کلرزنی باشد. در ضمن، بهسازی منابع آب جهت جلوگیری آلودگی آب به سایر کلیفرم ها و رعایت استانداردهای آب آشامیدنی جهت بهره برداری از منابع آب ضروری است.
  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، کیفیت شیمیایی، کیفیت میکروبی، روستایی، بویراحمد
 • حشمت حیدری، عزیز کامران، راضیه محمدی، رضا حسین آبادی صفحه 438
  مقدمه
  آموزش بالینی، بخشی اساسی از دوره آموزش پرستاری می باشد و متاسفانه هنوز یک برنامه آموزشی مناسب که انتظارات دانشجویان پرستاری را برآورده نماید، تنظیم و اجرا نشده است. این مطالعه به صورت کیفی و با هدف، تعیین تجارب دانشجویان پرستاری از کارورزی با برنامه منتورشیپ (Mentorship) اجرا گردید.
  روش ها
  مطالعه حاضر یک تحقیق کیفی و از نوع آنالیز درون مایه ای بود که جامعه آماری آن را 16 نفر از دانشجویان ترم آخر دانشکده پرستاری دانشگاه خرم آباد تشکیل می دادند. این دانشجویان در نیم سال دوم سال تحصیلی 90-1389 تحصیل می کردند و کارورزی خود را با برنامه Mentorship گذرانده بودند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاردار استفاده شد. مدت مصاحبه از 30 تا 45 دقیقه متغیر بود و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی ادامه یافت. سرانجام داده ها با کدگذاری در سه سطح یک، دو و سه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  با بررسی مصاحبه ها، 59 کد مفهوم اولیه به دست آمد و با توجه به ماهیت مفاهیم به دو طبقه مزایا و معایب تقسیم شدند. از پنج درون مایه فرعی در طبقه مزایا، دو مورد (مشارکت در مراقبت و بهبود کیفیت) تحت عوامل مربوط به آموزش و 3 مورد (رضایت دانشجو، توان و مهارت دانشجو و توان مربی) تحت عوامل فردی قرار گرفت. در طبقه معایب برنامه، از شش درون مایه فرعی، دو مورد (پرسنل و مربی) تحت عوامل مدیریت و سه مورد (انضباط آموزشی، طرح درس و محدودیت وقت) تحت عوامل آموزشی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  همان طور که از نظرات مشخص است، این برنامه دارای نقاط قوت و ضعفی بود. طبقاتی که از داده های این مطالعه ایجاد شد همگی در راستای ایجاد ساختار آموزشی مناسب برای یادگیری مطلوب دانشجویان و بهبود ارایه خدمات به جامعه قابل استفاده بود.
  کلیدواژگان: پرستاری، منتورشیپ (Mentorship)، آموزش بالینی، مطالعه کیفی
 • مهدی صفری، حسن هاشمی، محمد مهدی امین، زینب رضایی صفحه 449
  مقدمه
  پلی آلومینیوم کلراید (PACL) یک منعقد کننده معدنی می باشد که در سال های اخیر کاربرد زیادی جهت حذف رنگ و کدورت در صنعت تصفیه آب پیدا کرده است. در اثر اضافه نمودن مواد منعقد کننده به آب، مقادیری از این مواد در آب حل شده و در آب تصفیه شده نهایی باقی می مانند. آلومینیوم یکی از موادی است که در منعقد کننده هایی با پایه آلومینیوم (مثل آلوم و PACL) وجود دارد و مقادیر ناچیزی از آن در آب، باعث بروز مشکلات بهداشتی زیادی مانند آلزایمر و آنسفالوپاتی دیالیزی می شود. آژانس حفاظت محیط زیست (EPA) حداکثر غلظت مجاز آلومینیوم در آب آشامیدنی را mg/l 2/0 تعیین کرده است.
  انعقاد پیشرفته به صورت اضافه نمودن ماده منعقد کننده اضافی در جهت حذف مواد آلی طبیعی (Natural organic matter یا NOM)، به عنوان پیش سازهای محصولات جانبی گندزدایی (DBPs) تعریف می شود و به عنوان بهترین تکنولوژی در دسترس جهت تصفیه و حذف این مواد استفاده می گردد.
  روش ها
  این مطالعه بر روی تصفیه خانه آب اصفهان انجام شد و مقدار آلومینیوم باقی مانده در اثر اضافه نمودن PACL در انعقاد متداول و پیشرفته در مقیاس آزمایشگاهی جار تست مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین آلومینیوم باقی مانده در انعقاد پیشرفته بیشتر از انعقاد متداول می باشد، ولی مقدار آلومینیوم باقی مانده در این دو مرحله کمتر از حداکثر مجاز توصیه شده توسط EPA می باشد.
  نتیجه گیری
  با به کارگیری فرایند انعقاد پیشرفته به همراه استفاده از PACL، نه تنها اهداف اصلی این فرایند یعنی بالا بردن درصد حذف مواد آلی طبیعی و کدورت، محقق گردید؛ بلکه با چندین برابر کردن مصرف ماده منعقد کننده، مقدار آلومینیوم باقی مانده آن کمتر از حداکثر مجاز توصیه شده بود.
 • علی اصغر شریفی راد، عبدالجبار زرگوش نسب صفحه 456
  مقدمه
  محافظت از پرده بکارت ارتباط وثیق به احکام شرعی دارد، شریعت بر محافظت از ناموس و فضیلت و عفت و طهارت تاکید نموده و در فقه مجازات و ضمانی بر عهده ازاله کننده آن قرار داده است. این مطالعه با هدف، مرور منابع فقهی ترمیم بکارت انجام شد.
  روش
  این پژوهش مبتنی بر رویکرد نظری بود و با مطالعه اسناد موجود در این زمینه و جستجوهای انجام گرفته از منابع اطلاعاتی بر روی واژه های پرده بکارت و ترمیم بکارت در فقه صورت گرفت.
  یافته ها
  جایز بودن ترمیم بکارت در صورتی که تجاوز به عنف و اکراه سبب ازاله پرده بکارت باشد و یا در اثر به زمین خوردن دختر، تصادف و پرش و در صورتی که سبب از بین رفتن پرده بکارت وطئ بر اساس ازدواج باشد ترمیم حرام است، خواه بیوه و مطلقه باشد یا نباشد و در صورتی که سبب ازاله بکارت مرتکب شدن به زنا با رضایت باشد و مشهور به زنا نیز باشد ترمیم حرام است و اگر مشهور به زنا نباشد و توبه نکرده باشد ترمیم جایز نیست، اما اگر توبه کرده باشد، دو احتمال در آن وجود دارد و با توجه به این که مفسده فریب دادن شوهر در هر حال باقی است، لذا احتمال جایز نبودن ترمیم قوی تر است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت موضوع، رجوع به منابع فقهی در اقدام بر جراحی ترمیمی بکارت الزامی است.
  کلیدواژگان: عمل جراحی بکارت، فقه، ازاله بکارت
 • مریم سادات میرسیفی نژاد، نسرین عمرانی، محمدحسین روحانی، لیلا آزادبخت صفحه 466
  مقدمه
  با توجه به شیوع بالای چاقی و چاقی شکمی در نوجوانان و ارتباط آن با دریافت غذایی، هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان مصرف غذاهای آماده به عنوان نمایانگری از رژیم غذایی با نمایه توده بدنی و دور کمر در دختران نوجوان مقطع راهنمایی می باشد.
  روش ها
  این تحقیق یک پژوهش مقطعی بود که روی 140 دختر نوجوان 10 تا 14 ساله در مدرسه راهنمایی زینب منطقه جی اصفهان انجام گرفت. دانش آموزان به روش تصادفی انتخاب شدند و از آن ها فرم FFQ فعالیت بدنی بررسی شد. BMI (Body mass index) کمتر از صدک 15 استاندارد برای سن و جنس به عنوان «کم وزن»، بین صدک 15 تا کمتر از صدک 85 «وزن طبیعی»، بین صدک 85 تا کمتر از صدک 95 «اضافه وزن» و مساوی یا بیشتر از صدک 95 به عنوان «چاقی» طبقه بندی شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میانگین BMI در جمعیت برابر 86/19 و دور کمر برابر 69 است و 7/35 درصد این نوجوانان یا چاق بودند یا اضافه وزن داشتند. همچنین میانگین دریافت غذای آماده برابر 6/174 گرم در روز بود. داده ها به دست آمده ارتباط معنی داری میان مصرف غذای آماده با نمایه توده بدن و دور کمر نشان داد (009/0 = P، 02/0 = P).
  نتیجه گیری
  ارتباط معنی داری بین مصرف غذای آماده با دور کمر و نمایه توده بدنی در دختران نوجوان اصفهانی دیده شد. از این رو آموزش های لازم برای نوجوانان ضروری است.
  کلیدواژگان: غذای آماده، چاقی، چاقی شکمی، نمایه توده بدن، دور کمر
 • مهدی اسدی، یلدا ارست، سمیه بهنامی پور، سیامک محبی، مهدی نوروزی صفحه 474
  مقدمه
  وجود فلزات سنگین در آب ورودی به دستگاه های دیالیز و ورود آن به بدن بیماران دیالیزی از طریق همودیالیز (به علت میزان آب زیاد دریافتی در هر بار دیالیز) باعث بروز مشکلات بسیار زیادی از قبیل مسمومیت های حاد، بیماری های مغزی، استخوانی و غیره می شود. بنابراین رعایت استانداردهای مربوطه در زمینه مقدار فلزات سنگین در آب دیالیز ضروری به نظر می رسد. این تحقیق در سال 1389 روی نمونه آب ورودی به دستگاه های دیالیز بیمارستان های استان قم برای مقایسه مقادیر فلزات سنگین موجود در آن ها و مقایسه با استانداردهای موجود صورت گرفت.
  روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی روی تعداد 45 نمونه از ورودی دستگاه دیالیز بیمارستان های استان قم، صورت گرفت. با توجه به این که تعداد 3 بیمارستان در استان قم دارای واحد دیالیز می باشد، از هر بیمارستان تعداد 15 نمونه برداشت گردید. نمونه ها با دستگاه اتمیک مورد آزمایش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار 17SPSS مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار غلظت آلومینیوم، سرب و کادمیوم به ترتیب برابر 50/4 ± 29/4، 42/0 ± 84/2 و 18/0 ± 53/0 میکروگرم بر لیتر و روی برابر با 01/0 ± 002/0 میلی گرم در لیتر به دست آمد که این مقادیر از حد استانداردهای AAMI (Association for the advancement of medical instrumentation) و EPH (Extractable Petroleum Hydrocarbon) پایین تر بود. در تعداد کمی از نمونه ها این مقادیر بالاتراز حد استاندارد بود.
  نتیجه گیری
  میانگین فلزات سنگین اندازه گیری شده در این بیمارستان ها کمتر از حد استاندارد بود. به عبارت دیگر بیماران در شرایط خوبی نسبت به عوارض ناشی از موارد ذکرشده به سر می برند.
  کلیدواژگان: استان قم، بیمارستان، همودیالیز، استاندارد، فلزات سنگین
 • افشین ابراهیمی، بهرام کمره ئی، قربان عسگری، عبدالمطلب صیدمحمدی، قدرت الله روشنایی صفحه 480
  مقدمه
  یکی از عوامل تاثیرگذار در کیفیت آب خورندگی است. عدم کنترل کیفیت شیمیایی آب در شبکه توزیع باعث وقوع پدیده های خورندگی و رسوب گذاری و در نتیجه آسیب های اقتصادی و بهداشتی می شود. هدف این مطالعه بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی مورد استفاده در شهر کوهدشت و تعین پتانسیل خوردندگی و رسوب گذاری آن است.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، به طور منظم از 12 منطقه از پیش تعیین شده شهر کوهدشت در دو مرحله نمونه برداری انجام شد. مقادیر اندیس های لانژلیه، رایزنر، خورندگی و پوکوریوس با تعیین پارامترهای درجه حرارت، سختی کلسیم، قلیائیت، کل جامدات محلول و pH محاسبه گردید. از آزمون student t برای تحلیل داده ها و مقایسه میانگین ها استفاده شد.
  یافته ها
  مقادیر اندیس های لانژلیه 47/0-، رایزنر 86/7، خورندگی 43/11 و پوکوریوس 49/6 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از این واقعیت است که آب شهر کوهدشت دارای خاصیت متمایل به خورندگی است. از این رو مسوولین آب شهری می بایست اقداماتی در زمینه تعدیل pH و تثبیت آب انجام دهند.
  کلیدواژگان: خورندگی ‎، اندیس خورندگی، کوهدشت، سیستم آبرسانی
 • مرضیه وحید دستجردی، مریم فروغی، فاضل محمدی مقدم، اکبر حسن زاده، حشمت الله نورمرادی صفحه 487
  مقدمه
  سرب از راه های مختلف اعم از خوراکی، تنفسی و پوستی وارد بدن انسان می گردد. یکی از منابع پوستی ورود سرب به بدن توسط مواد آرایشی مانند رژ لب و سایه چشم می باشد. ورود سرب به بدن باعث ایجاد خطراتی مانند فشار خون دوران بارداری، سقط جنین و کاهش عملکرد سیستم عصبی نوزادان می گردد. در این مطالعه، میزان سرب در رایج ترین سایه چشم های مصرفی در بازار مورد بررسی قرار گرفت تا ایمنی و کیفیت آن ها سنجیده شده و در نهایت مرغوب ترین نوع آن ها تعیین گردد.
  روش ها
  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر در سال 1390 در شهر اصفهان انجام شد. اطلاعات مربوط به پرمصرف ترین مارک های ماده آرایشی سایه چشم از طریق فروشندگان بزرگ محصولات آرایشی به دست آمد. با استفاده از روش های آماری، تعداد 15 نمونه پرمصرف از این نوع ماده آرایشی انتخاب و با استفاده از دستگاه جذب اتمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  غلظت سرب در نمونه های مورد مطالعه بین 6- 85/0 میکروگرم بر گرم بر اساس وزن تر به دست آمد و میانگین کلی میزان سرب در تمام نمونه های مورد مطالعه برابر 53/3 میکروگرم بر گرم بود. بیشترین و کمترین غلظت سرب به ترتیب مربوط به مارک های فلورمار با میزان 66/5 و کاویان با مقدار 5/1 میکروگرم بر گرم بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه غلظت سرب در سایه های چشم مورد مطالعه کمتر از مقدار توصیه شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (Food and drug administration یا FDA) بود. لذا جهت جلوگیری از اثرات مضر بهداشتی به خصوص برای کودکان و زنان باردار، باید همواره اندازه گیری مقدار سرب در محصولات آرایشی مورد پایش قرار بگیرد تا از اثرات زیانبار آن کاسته شود.
  کلیدواژگان: محصولات آرایشی، سایه چشم، سرب
 • غلامرضا شریفی راد، فاطمه رجعتی، محمد مطلبی، محمد هادی عباسی، مرضیه شاه سیاه، سیامک محبی، خدیجه حاج میری صفحه 493
  مقدمه
  یکی از تغییرات مهم دوران بارداری، افزایش وزن زن باردار است که از شاخص های معتبر تغذیه می باشد. وزن گیری مطلوب طی بارداری به دلیل وجود نظریه های متناقض امروز، موضوع بحث و مطالعات متعددی است. با توجه به این که تاکنون در کشورمان مطالعات محدودی در زمینه ارتباط وزن گیری مادر باردار در دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد انجام شده است، بنابراین این مطالعه با هدف، تعیین میزان وزن گیری مادر باردار در دوران حاملگی بر اساس استانداردهای توصیه شده و نیز تعیین ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان انجام شد.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی بود و ابزار جمع آوری داده ها را فرم ثبت اطلاعاتی تشکیل می داد که با توجه به داده های ثبت شده در پرونده بهداشتی خانوار تکمیل گردید. حجم نمونه مشتمل بر 225 مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان بود که به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مناسب و نرم افزار SPSS و در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین افزایش وزن دوران بارداری 73/11 کیلوگرم بود. میانگین وزن نوزادان هنگام تولد 3193 گرم به دست آمد که 11/7 درصد آنان کمبود وزن هنگام تولد (Low birth weight یا LBW) و 22/6 درصد وزن بیش از 4000 گرم داشتند. میانگین شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI) گروه تحت مطالعه قبل از بارداری نیز 3/25 کیلوگرم بر مترمربع بود. ضریب همبستگی Pearson ارتباط مستقیم معنی داری را بین BMI قبل از بارداری و میزان افزایش وزن دوران بارداری با وزن نوزاد هنگام تولد نشان داد.
  نتیجه گیری
  میانگین افزایش وزن در دوران بارداری شرایط به نسبت مطلوبی را در این مطالعه نشان داد، اما در جزییات افزایش وزن در زیر گروه های BMI مشخص شد که درصد قابل توجهی از زنان لاغر و نرمال نتوانسته اند به میزان توصیه شده افزایش وزن داشته باشند و از سویی دیگر درصد قابل توجهی از زنان دارای اضافه وزن و چاق، افزایش وزن بیش از میزان استاندارد داشتند. با این وجود ارتباط مستقیم معنی داری بین افزایش وزن دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد وجود داشت.
  کلیدواژگان: بارداری، افزای
 • رضا تاجیک، حسن اصیلیان مهابادی، علی خوانین، احمد جنیدی جعفری، بابک عشرتی، اردلان سلیمانیان صفحه 504
  مقدمه
  ترکیب های بی فنیل های چند کلره (PCBS) از جمله آلاینده های خطرناک شغلی و محیطی است. این مواد جزو یکی از دوازده گروه ترکیبات آلی محسوب می گردند که چالش های شغلی و زیست محیطی عمده ای را ایجاد می کند. این ترکیب ها اثرات بهداشتی مختلفی را با توجه به راه ورود، جنس، سن، غلظت و سطح مواجهه ایجاد می کند. هدف از این مطالعه، تجزیه روغن های آسکارل با استفاده از پرتوهای میکروویو و تلفیق TiO2/H2O2 جهت کاهش مواجهه کارگران می باشد.
  روش ها
  بررسی حاضر مطالعه تجربی آزمایشگاهی بود که در دانشگاه تربیت مدرس در ماه های خرداد تا شهریور 1390 انجام شد. راکتور مورد استفاده یک بالن ژوژه پیرکس ته پهن cc 250 بود که به وسیله یک لوله رابط از طریق منفذی که در بالای میکروویو قرار داشت به یک کندانسور ارتباط پیدا می کرد. دستگاه میکروویو با فرکانس 2450 مگاهرتز و توان خروجی 900 وات بود. توان پرتو در محدوده 540، 720 و 900 وات مورد استفاده قرار گرفت. pH نمونه ها و دما به طور مداوم پایش شد. آزمایش ها به صورت سه بار تکرار گردید و نتایج، میانگین سه بار تکرار می باشد. روغن های آسکارل با استفاده از دستگاه GC-ECD مورد آنالیز قرار گرفت. سپس داده ها وارد نرم افزار 16SPSS گردید و با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون آماری t-test تجزیه و تحلیل شد و P کمتر از 05/0 معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  میانگین تجزیه برای مجموع PCBها بر حسب توان پرتو میکروویو با 540، 720 و 900 وات به ترتیب 25/84، 81/88 و 84/95 بود. میانگین تجزیه برای مجموع PCB ها بر حسب نسبت حلال مورد استفاده به روغن آسکارل به میزان 1:1، 2:1 و 3:1 به ترتیب 82/53، 06/79 و 95/94 بود. میانگین تجزیه بر حسب عدم استفاده و به کارگیری H2O2 به میزان 10 درصد و 20 درصد به ترتیب 9/70، 65/84 و 91/88 بود. میانگین تجزیه بر حسب عدم استفاده و به کارگیری با نسبت 05/0، 10/0، 15/0 و 20/0 گرم به ترتیب 9/70، 53/76، 32/77، 10/79 و 19/80 بود. میانگین تجزیه بر حسب عدم استفاده و به کارگیری همزمان H2O2 به میزان 10 درصد و TiO2 با نسبت 05/0، 10/0، 15/0 و 20/0 گرم به ترتیب 9/70، 3/89، 18/91، 17/92 و 16/93 بود. همچنین میانگین تجزیه بر حسب عدم استفاده و به کارگیری همزمان H2O2 به میزان 20 درصد و TiO2 با نسبت های 05/0، 10/0، 15/0 و 20/0 گرم به ترتیب 9/70، 95/93، 95/94، 84/ 95 و 22/97 بود.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق روی ترکیب هایPCB با استفاده از پرتوهای میکروویو در حضور حلال اتانول و اکسیدکننده قوی H2O2 و کاتالیزور TiO2 منجر به تجزیه یا کاهش میزان PCB در روغن ترانسفورمر شد. در واقع با افزایش مقدار اتانول میزان تولید رادیکال هیدروکسیل افزایش یافت و موجب کلرزدایی بیشتر مولکول PCB گردید. همچنین میزان تجزیه PCB با افزایش غلظت H2O2 و ازدیاد نسبت TiO2 افزایش یافت.
  کلیدواژگان: روغن آسکارل، تجزیه، اتانول، پرتو میکروویو
 • معصومه علیدوستی، زینب همتی صفحه 515
  مقدمه
  ایجاد نارسایی مزمن کلیه و در نهایت همودیالیز سبب ایجاد عوارضی می شود که می تواند کیفیت خواب بیمار و ابعاد مختلف کیفیت زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی استان چهارمحال و بختیاری طراحی شد.
  روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جمعیت مورد مطالعه، بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مراکز همودیالیز استان چهارمحال و بختیاری بودند که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه با سه بخش مربوط به مشخصات دموگرافیک، پرسش نامه کیفیت خواب پیتزبرگ و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. اطلاعات با نرم افزار 15SPSS و آزمون های آماری Mann-Whitney، 2c و Independent t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  افراد مورد پژوهش 171 نفر بیمار دیالیزی بودند. جنسیت افراد مورد بررسی 95 نفر مرد (6/55 درصد)، 76 نفر زن (4/44 درصد) بودند. میانگین سن در مردان 48/16 ± 12/59 و در زنان03/18 ± 55/55 بود و اختلاف میانگین سن در دو جنس معنی دار نبود (18/0 = P). میانگین مدت زمان انجام دیالیز 03/33 ± 96/36 ماه بود. هیچ کدام از بیماران دیالیزی در دسته بندی با کیفیت زندگی مطلوب قرار نداشتند. همچنین آزمون 2c نشان داد که کیفیت خواب بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی تاثیر دارد و این ارتباط از نظر آماری معنی دار بود (05/0 P <).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر، ضرورت توجه به کیفیت خواب این بیماران به عنوان یکی از ابعاد مهم تاثیرگذار در ارتقای کیفیت زندگی بیش از بیش مطرح می گردد.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، کیفیت زندگی، بیماران همودیالیزی
|
 • Maryam Mirlohi, Zahra Esfandiary Page 349
  Organic industry is a small but progressive section of food industry in developed countries. Organic products are categorized based on the percentage of the proportion of the organic ingredients to non-organic ingredients in their formulation. Using preservatives, synthetic food colorants and flavorings are prohibited. The non-organic ingredients must be legally accepted in organic codex standard.In recent years, the higher concentration of bioactive substances, like antioxidants and phenolic compounds has been suggested in organic foods comparing to commercial products. In comparison to commercial foods, organic foods also carry less nitrate and chemical residue but limited use of fungicide may raise the probability of contamination of organic products with mycotoxin. This study aimed to review the characteristics of organic foods in five sections of law, marketing, production, nutritional features and food safety.
  Keywords: Organic Food, Food Safety, Nutritional Value, Bioactive Substances
 • Roghayeh Abedini, Alireza Chobineh, Jafar Hasanzadeh Page 359
  Background
  The nursing profession, due to the nature of its tasks, is a high risk occupation for work-related musculoskeletal disorders (WMSDs). The objective of this study was the determination of the prevalence of musculoskeletal disorders and their associated risk factors among nursing personnel with patient transfer tasks.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 400 nurses from 75 wards of 11 hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences (SUMS) during summer 2011. Data were collected by the Nordic Musculoskeletal Disorders Questionnaire (NMQ). Statistical analyses were performed using SPSS version 16. Prevalence rates and 95% confidence intervals were calculated. To determine MSDs associated factors, the level of significance was set at < 5%.
  Findings
  The mean of age and job experience in subjects were 30.76 ± 6.44 and 6.92 ± 5.75, respectively. Some form of musculoskeletal symptoms had been experienced during the last 12 months by 88.2% (CI95%: 85.2-91.2) of the nursing personnel. Lower back (71.5%), feet (68.2%), hand and wrist (64.5%), neck (42.2%) and shoulder (42%) symptoms were the most prevalent problems among the nurses. Logistic regression analyses indicated that factors including job experience, nurse to bed ratio, gender and shift work had a significant correlation with musculoskeletal disorders (P < 0.05).
  Conclusion
  It can be concluded that the prevalence rates of WMSDs related to patient transfer in hospital nursing personnel were high. Therefore, it is necessary to eliminate or correct factors associated with WMSDs occurrence, improve patient transfer techniques and use patient transfer aids.
  Keywords: Musculoskeletal Disorders, Nursing Personnel, Patient Transfer
 • Hedayat Abbastabar, Masoud Soleymani Dodaran, Parvin Hamidi Fard, Faezad Jalilian, Mostafa Nasir Zadeh, Mehdi Mirzaee Alvijeh Page 371
  Background
  Breast cancer is the most common cause of cancer-related deaths among women worldwide. Each year it is newly diagnosed in more than 1.1 million women around the world. The aims of this study were to investigate the role of dietary factors such as consumption of vegetables, fruits, dairy products, fried food, fish, and salt along with food, and factors such as weight, physical activity, hypertension, diabetes, smoking, educational level, and marital status in the development of colorectal cancer.
  Methods
  First we calculated the bilateral Pierson correlation coefficient between the mean incidences of breast cancer during 2001-2006, and the proportion of risk factors of non-contagious diseases. Then the risk factors with statistically significant correlation coefficient were separated and were entered into the multiple linear regressions model, in order to investigate the effects of that factor both individually and in relation to other factors over these years.
  Findings
  Based on the Pearson correlation results, there was a significant positive correlation between breast cancer in women, and the percentage of diabetic women, fish consumptions per week, academic education, and lack of consumption of fruits per week. However, there was a significant negative correlation between the incidence of breast cancer, and lack of fish consumption per week, percentage of illiteracy, and consumption of fruit per week. However, in regression analysis there was a significant correlation between university education, fruit consumption per week, and the percentage of diabetic women.
  Conclusion
  Since this was an ecological study we should be careful of ecological fallacy in the interpretation of results. This study can only hypothesize about some possible factors causing breast cancer; therefore, other studies are required, these could be cohort or case control studies.
  Keywords: Breast Cancer, Common Risk Factors, Correlation, Linear Regression, Ecological Study, Ecological Fallacy
 • Negar Jafari, Bijan Bina, Soheila Mortezaie, Afshin Ebrahimi, Ali Abdolahnejad Page 379
  Background
  The comfort of patients during their stay in the hospital is important, and noise pollution exceeding the permissible level could cause discomfort for the patients and intensify their disease. Moreover, increase in this factor affects the hospital staff and therefore has a negative effect on how they serve the patients. Thus, the aim of this study was to assess the environmental noise pollution in Feiz Hospital wards and its adjacent area, and compare them with recommended standard values.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out in 2011. To measure sound levels, the environmental noise parameters such as L10, L50, L90, L95, L99, Leq, SEL, SPL, Lmin, Lmax, were measured using the CEL-440 sound level meter. Measurements were conducted during 8-12 a.m. and 16-20 p.m. with half an hour interval.
  Findings
  The maximum equivalent sound level (Leq) in the clinical section in the morning, and in the official section of the hospital in the afternoon were 66.72 and 65.80 dB (A), respectively. The averages of Lmax, Leq, SEL, and L10 in the morning were 61.87, 58.17, 61.50, and 60.62 dB, respectively, and those of in the afternoon were 69.67, 62.06, 71.58, and 64.87 dB, respectively.
  Conclusion
  Statistical analyses showed a significant difference between measured values in the morning and the afternoon (P < 0.001). In other words, the mean index values in the afternoon were higher than in the morning. It can be concluded that Feiz Hospital has a high level of noise pollution, and in most cases the noise levels exceeded the levels recommended by the Iranian environmental protection agency.
  Keywords: Noise Pollution, Sound Pressure Level (SPL), Hospital
 • Hamid Keshavarz, Mahboubeh Bahramian, Ali Asghar Mohajerani, Kobra Hosseinpour Page 387
  Background
  The study of reproductive behaviors is one of the important factors of population. It plays a pivotal role in the growth of population. Reproductive behaviors are influenced by the cultural values and traditional beliefs of individuals. The aim of the present study is to compare reproductive behaviors of nomadic and non-nomadic tribes in the Semirom province, and determine factors influencing this behavior.
  Methods
  In this descriptive study, 357 families of nomads of Semirum city, 70% nomadic and 30% non-nomadic, are evaluated with simple random sampling. The data collection tool was a Questionnaire consisting of traditional beliefs, attitude toward children, attitude toward family planning, men’s participation in family planning, age of marriage, and education. Date were analyzed by SPSS version 12 using Pearson’s correlation, independent t-test, chi-squared test and regression analysis. P value of less than 0.05 is considered as significant level.
  Findings
  The traditional beliefs of non-nomadic tribes were significantly higher than nomadic tribes (P = 0.0001). The attitude toward children and family planning, men’s participation in family planning, marriage age of girls, and education in non-nomads were significanty higher than nomadic tribes (P = 0.0001). Moreover, the reproductive rate of non-nomadic tribes was significantly lower than nomadic tribes (P = 0.0001). Regression analysis indicates that only the nomads’ traditional beliefs on reproduction can predict their reproductivebehaviors.
  Conclusion
  The settlment of nomadshas caused a decrease in their traditional beliefs on reproductive behaviors changed their attitude toward children, family planning, caused the greater participation of men in family planning, and increased the level of education and age of marriage. Increase in the education of nomad can also cause a decrease in their reproductive rate.
  Keywords: Reproductive Behaviors, Age of Marriage, Family Planning
 • Saeed Shanbehzadeh, Monireh Majlessi Page 397
  Background
  Nowadays, solid waste management is one of the major concerns of the human societies. Waste volume and diversity as well as its complexity have made it more difficult for collection and disposal. Distribution and sanitary disposal of these materials not only have provided the environment with an ugly landscape, pollution of water resources, soil, and air, but also have jeopardized humans life with prevalence of many diseases.
  Methods
  First, the circumstance of zoning the municipal districts, equipment and municipal facilities, waste resources as well as the circumstance for collection and disposal and then the amount of produced wastes in the temporary stations were determined per day; then, the current issues in the waste management system from production to the final disposal were identified in Masjed Soleiman City. The samples were prepared according to the standard method, and then the composition of the percentage and moisture of the wastes were calculated. The chemical composition of the leachate was determined through identifying parameters such as pH, BOD, COD, volatile substances, dried residue and heavy metals.
  Findings
  The results showed that the average total amount of waste production and its per capita per year have been 14,407,663 and 162 kilograms, respectively. The inventory management system, various problems such as traditional management, lack of knowledge about new technologies the low yield and non-hygienic tools and methods of collection, which have caused heap of garbage in different parts of the city, leachate leakage and accumulation of stray animals and vermin and unhealthy atmosphere of the city all are the consequences of the incorrect management. Furthermore, the results suggested that mean concentration of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn were 0.528, 5.34, 3.95, 2.015, 1.309 and 6.565 and mean concentration of COD and BOD were 41523.2, 35500 mg /l, respectively.
  Conclusion
  According to the results in order to prevent from diseases and environmental effects and increased diseased caused by the current waste collection method, fundamental and technical modifications for the solid waste management are necessary in this regard.
  Keywords: Waste Management, Leachate, Environmental Pollution, Heavy Metal, Solid Waste
 • Leila Azadbakht, Mohammad Hossein Rouhani, Ahmad Esmaeillzadeh Page 407
  Background
  Soy intake may affect serum leptin levels. The aim of this study was to evaluate the effect of soy intake on serum leptin levels among postmenopausal women with metabolic syndrome.
  Methods
  Forty two postmenopausal women with metabolic syndrome were included in this study. They were assigned to one of the following groups for duration of eight weeks: control group that were exposed to Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), soy protein diet group and soy nut diet group. Serum leptin level was measured by ELISA method.
  Findings
  There was no significant weight change in patients during three phases of trial. Also there was no significant difference among the values of serum leptin concentrations after the use of these diets (geometric mean ± SD: 16.9 ± 2.5 ng/ml in the control group, 16.1 ± 1.6 ng/ml in the soy protein diet, and 15.9 ± 1.7 ng/ml in the soy nut diet). Neither soy protein nor soy nut diets could affect on percent difference compared to control for serum leptin levels (P = 0.32).
  Conclusion
  The study showed that neither soy protein, nor soy nut could affect weight and serum leptin levels in postmenopausal women with metabolic syndrome.
  Keywords: Soy, Leptin, Metabolic Syndrome, Postmenopausal
 • Mohsen Rezaeian, Maryam Hadavi, Ehsan Habibpoor, Abbas Esmaili, Ziba Shabani, Gholamreza Shrifirad, Mohammad Haghighi Page 415
  Background
  The preventive measures against H1N1 influenza are vitally important. The aim of the present study was to assess the knowledge, attitude and performance of academic hospital staff about H1N1 influenza.
  Methods
  This study was carried out on Ali-ebne-Abiltaleb Hospital staff in Rafsanjan, Iran. The data gathering tool was a researcher made questionnaire comprised of 38 questions on demographic (8 questions), knowledge (4 questions), attitude (9 questions) and performance (17 questions).
  Findings
  136 staffs completed the questionnaire. Knowledge of the staff was found to be acceptable. Majority of them had a good attitude towards the prevention of H1N1 influenza. Their performance was also assessed to be good.
  Conclusion
  Having good knowledge, positive attitude and suitable performance by the staff highlights a bright perspective in prevention of H1N1 influenza. However, generalizing the results of this study to other academic hospitals needs further investigations.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Performance, Hospital Staff, Prevention, H1N1 Influenza
 • Mehri Rejali, Mahnaz Mostajeran, Mehran Lotfi Page 424
  Background
  Protecting Islamic values are of great importance for every person as well as every organization. Respecting hijab by university students is considered as one of the best examples. This study intends to evaluate the attitude of female students about hijab in health faculty of Isfahan University of Medical Sciences in 2009.
  Methods
  315 female students were selected. Data was collected using researcher made questionnaire. In order to analyze data, statistical indices like frequency distribution, percentage, mean, variance, was used and χ2 test was employed.
  Findings
  19.4% had positive attitude towards having hijab. 19% were against it and 61.6% neither agreed nor disagreed. There were no significant relation between attitude towards hijab and field of study (P < 0.21), education degree (P < 0.26) and marital status (P < 0.95). But the relationship between semesters and student’s residency with attitude about hijab was significant (P = 0.031, P = 0.008).
  Conclusion
  Despite some approaches against Islamic values, the results showed a thorough tendency towards Islamic values and spirituality which could be a good opportunity for cultural managers to propagate these values.
  Keywords: Hijab, Islamic Covering, Health Students
 • Alireza Raygan Shirazi, Soheila Rezaei, Arsalan Jamshidi, Mohammad Fararoei, Abdolmohammad Sadat, Hassan Hashemi Page 431
  Background
  Water is one of the essential requirements of life and one of the efficient natural materials which is vital for the human life and civilization. Therefore, awareness of its quality is essential for any consumer. The aim of the present study was to investigate the microbial and chemical quality of drinking water of the rural areas of central Boyer Ahmad district, Iran.
  Methods
  This study was conducted in the rural areas of the central parts of Boyer Ahmad district, Iran in 2010. 79 samples for microbial evaluation and 21 samples for chemical evaluation were assessed.
  Findings
  The evaluation analysis revealed that all of the chemical parameter concentration (except residual chloride and fluoride) and the microbial parameters (fecal coliforms) were in standard range, but 24% of the measured microbial cases contained coliform.
  Conclusion
  The quantity and acceptable quality of drinking water is one of the most important issues that consumers are faced with. On the other hand, as the population grows, so does the industry and agricultural production, which over time it will become a serious problem and needs to be seriously dealt with. Regarding that most of the discrepancy is in the amount of water chlorination, thus it can be an indication of inappropriate water management and their ignorance toward drinking water chlorination. Improving water resources is essential to prevent water pollutions to other coliforms as well as developing drinking water standards for the exploitation of water resources.
  Keywords: Drinking Water, Chemical Quality, Microbial Quality, Rural, Boyer Ahmad
 • Heshmat Heydari, Aziz Kamran, Razieh Mohammadei, Reza Hosseinabadi Page 438
  Background
  clinical education is an essential part of nursing education, but unfortunately an appropriate program which can meet the expectations of the students has not been planned and executed. The aim of this qualitative study was to determine the experiences of nursing students of the Mentorship Program.
  Methods
  This was a qualitative and theme analysis study, in which sixteen nursing students were selected and interviewed. Data were collected with semi-structural and in-depth interviewing, and interviewing was continued until data saturation. All interviews were written on a paper and were analyzed in three levels.
  Findings
  By analyzing the data, we found 59 primary themes that were divided into two categories of strengths and weaknesses. Of the five sub-themes of the strengths category, two (participation in care, and quality improvement) were factors related to education and three (student satisfaction, abilities and skills of students, and abilities of the lecturer) were related to individual factors. Of the six sub-themes of the weaknesses category, two (staff, and lecturer) were of the management factors and three (discipline, lesson plan, time limitation) were education factors.
  Conclusion
  As it is suggested by the comments, this program had some strengths and weaknesses. Findings of this study are applicable to improving the clinical education of nursing students, their services in the society.
  Keywords: Nursing, Mentorship, Clinical Education, Qualitative Study
 • Mehdi Safari, Hassan Hashemi, Mohammad Mehdi Amin, Zeinab Rezaei Page 449
  Background
  Poly-aluminum chloride (PACL) is an inorganic coagulant used in recent years for the removal of color and turbidity in refining water industry. When coagulants are added to water, some amount of this material dissolves in water and remains in the final refined water. Aluminum is also a material that is found in aluminum coagulants base (Alum and PACL), and little amounts of this material in the water causes many health problems such as dialysis encephalopathy and Alzheimer. Environmental Protection Agency (EPA), has determined the maximum concentrations level (MCL) allowable in drinking water as 0.2 mg/l. Advanced coagulation process is defined as the addition of excess coagulant for the removal of natural organic matter (NOM), as precursors of disinfection by products. It is expressed as the best available process for the treatment and removal of this material.
  Methods
  The amount of residual aluminum was studied in conventional and advanced coagulation after adding PACL in jar test.
  Findings
  Results showed that mean residual aluminum in enhanced coagulation was more than conventional coagulation. But the amount of residual aluminum in both processes was lower than the MCL recommended by EPA.
  Conclusion
  It can be conclude that using enhanced coagulation by PACL in water, not only causes turbidity and NOM removal, but even with multiplying the coagulant dose, the residual aluminum is less than the recommended maximum concentration level.
  Keywords: Conventional coagulation, Enhanced coagulation, Residual aluminum, NOM, PACl, DBPs
 • Ali Asghar Sharifi, Rad, Abdul Jabbar Zargoshnasab Page 456
  Background
  Protecting hymen is related to sharia laws. Sharia law has stressed on protecting honor, virtue, chastity and purity. In jurisprudence, the person who removes the hymen must be punished. This study aimed to review the jurisprudence of restoration of virginity.
  Methods
  This study was based on a theoretical approach. It was conducted by studying the documents on this field and searching the topics on the hymen and virginity restoration in the jurisprudence.
  Findings
  Restoring virginity is allowed if the cause of hymen removing was rape, reluctant, falling, an accident or jump. If the cause of the hymen loss was based on marriage, repair is forbidden, whether she was divorced or widowed. If defloration is committed due to adultery with consent and is famous for adultery or she is not famous for adultery but without repentance, healing is not permitted. But if she repents, there are two chances for it, but considering the likelihood of deceiving the husband, the probability of forbiddance to repair is stronger.
  Conclusion
  Considering the importance of the topic, referring to the jurisprudence in the virginity reconstructive surgery is required.
  Keywords: Virginity Surgery, Jurisprudence, Defloration
 • Maryam Sadat Mir Sefi Nejad, Nasrin Omrani, Mohammad Hossein Rouhani, Liela Azadbakht Page 466
  Background
  According to high prevalence of obesity and central adiposity in adolescents and its relevance with food intake, the aim of this research was to determine the relation between fast food consumption and body mass index (BMI) and waist circumference in female adolescents.
  Methods
  This study was conducted on 140 students aged 10 to 14 years, selected randomly among guidance school students in an area of Isfahan. They completed the quantitative food frequency questionnaire. Physical activity was assessed by recording daily activities. BMI was categorized to lower than 15th percentile for age and sex, named "low weight", between 15th to 85th percentile named "normal weight", between 85th to 95th percentile "overweight" and equal or more than 95th percentile named "obese".
  Findings
  The mean value of BMI and waist circumference was 19.8 ± 3.3 kg/m2 and 69 ± 9 cm. 35.7% of these adolescents were either obese or overweight. The daily mean value of fast food intake was 174.6 g. There was a significant relation among fast food consumption, BMI and waist circumference (P < 0.05). Those in the highest quartile of fast food intake had higher BMI and waist circumference compared to those in the first quartile (P < 0.001).
  Conclusion
  There was a significant association between fast food consumption and BMI and waist circumference among Isfahan female adolescents. Nutritional education is needed in this regard.
  Keywords: Fast Food, Obesity, Central Obesity, Body Mass Index, Waist Circumference
 • Mehdi Asadi, Yalda Arast, Somayeh Behnami Pour, Siamak Mohebi, Mehdi Norouzi Page 474
  Background
  The presence of heavy metals in dialysis water which enters patients’ body through haemodialysis can cause various problems such as acute poisoning, brain damage, osteoarthritis etc. Therefore, applying the standards for dialysis water is indispensable. This study was carried out to determine the heavy metals of the enterence water of dialysis machines and its comparison with AAMI and EPH standards in the hospitals of Qom province, Iran.
  Methods
  This study was carried out on 45 samples of the enterence water of the dialysis machines. Since there were three hospitals in Qom having dialysis units, 15 samples were chosen from each of them. Atomic absorption machine was used for analyzing the samples.
  Findings
  The mean and standard deviation of alominium, lead and cadmium were 4.29 ± 4.05, 2.84 ± 0.42, 0.53 ± 0.18 µg/l, respectively and zinc was 0.002 ± 0.01 mg/l. These amounts were lower than AAMI and EPH standards. But in few cases these amounts were higher than the standard level.
  Conclusion
  The avegare heavy metals measured in these hospitals was lower than the standard level. In other words, patients are in better conditions in comparison with the side effects of the above mentioned factors.
  Keywords: Qom Province, Hospital, Hemodialysis, Standard, Heavy Metal
 • Afshin Ebrahimi, Bahram Kamarehie, Ghorban Asgari, Abdolmotaleb Seid Mohammadi, Ghodraollah Roshanaei Page 480
  Background
  Corrosivity is one of the factors affecting the water quality. Not controlling the chemical quality of water in the distribution network causes corrosion, sedimentation and economical and health damages. The aim of this study was to determine the drinking water corrosivity and sediment of Kuhdasht, Iran by using the corrosivity index.
  Methods
  In this study, 12 predetermined areas located in Kuhdasht were regularly sampled in two stages. Index values of Langelier, Ryznar, corrosivity and Puckorius were calculated by using parameters such as temperature, calcium hardness, alkalinity, total dissolved solids, and pH.
  Findings
  The calculated index values was -0.47 (Langelier), 7.86 (Ryznar), 11.43 (corrosivity), and 6.49 (Puckorius).
  Conclusion
  The results indicated that Kuhdasht city water is tend to be corrosive. Therefore, city authoritie's interventions should be used to adjust pH and stabilize the water.
  Keywords: Corrosivity, Corrosivity index, Kuhdasht, Water supply system
 • Marzeyeh Vahid Dastjerdi, Maryam Foroughi, Fazel Mohammadi Moghadam, Akbar Hassanzadeh, Heshmatollah Nourmoradi Page 487
  Background
  Lead can penetrate into the human body through various routes including ingestion, inhalation and cutaneous. Using cosmetic products such as lipstick and eye shadow is considered as one of the cutaneous sources of lead entrance into the body. Pregnancy hypertension, IQ loss and abortion are the major adverse effects of lead absorption. Lead concentration in most popular brands was investigated in this study in order to identify the best quality of the consumed eye shadows.
  Methods
  This was a descriptive-analytical study conducted in Isfahan city in 2011. The information about most widely consumed brands of cosmetics eye shadows were obtained from the major cosmetics and makeup sellers. Based on the statistical procedures, 15 samples of high-consumed eye shadow brands were selected and analyzed by the Atomic Absorption Spectrometer (AAS).
  Findings
  Lead concentration in all the studied subjects was 0.85 to 6 µg /g of eye shadow based on their wet or fresh mass. The total mean lead level in all the samples was 3.53µg/g. The maximum and minimum lead concentration in the samples were obtained in Flomar (5.66 µg/g) and Kavian (1.5 µg/g) brands, respectively.
  Conclusion
  In this study, lead concentration of the eye shadows was lower than the recommended value by the Amercian food and drug administration (FDA). In order to prevent from the adverse and harmful health effects of the cosmetic products on human, particularly on pregnant women and infants, the lead levels of the cosmetics must be monitored.
  Keywords: Cosmetic Products, Eye Shadow, Lead
 • Gholam Reza Sharifirad, Fatemeh Rajati, Mohammad Matlabi, Mohammad Hadi Abasi, Marzieh Shahsiah, Siamak Mohebi, Khadijeh Hajmiri Page 493
  Background
  One of the most important changes during pregnancy is maternal weight gain. As optimal weight gain is still a controversial issue, this matter is frequently discussed and surveyed. A limited number of studies have been performed on the correlation between pregnancy weight gain and birth weight in Iran. Therefore, the aim of this study was to determine maternal weight gain during pregnancy based on the recommended standards, and its correlation with infant birth weight in Isfahan, Iran, in 2011.
  Methods
  This was a descriptive-analytical, cross-sectional study. The data collection tool was an information form, which was completed through the patients’ family health files. The study samples were 225 mothers, who referred to health centers in Isfahan and were selected through the multistage cluster sampling method. Data were analyzed through SPSS software, with the significant level at P < 0.05.
  Findings
  The mean weight gain during pregnancy was 11.73 kg. In the current study mean birth weight was 3193 g, while approximately 7.11% of them were LBW and 6.22% weighed higher than 4000g. Mean BMI before pregnancy was 25.3 kg/m2 in the study group. The Pearson’s correlation coefficient showed that pre-pregnancy BMI and pregnancy weight gain were significantly correlated with birth weight.
  Conclusion
  Although, mean weight gain during pregnancy in this study was about its optimal value, we found that a significant percentage of mothers with low and normal weight, in the BMI subgroups, had failed to reach the optimal weight. On the other hand, a significant percentage of mothers diagnosed with overweight and obesity had gained more weight than the standard rate. However, there were a direct significant correlation between pregnancy weight gain and infant birth weight.
  Keywords: Pregnancy, Weight Gain, Infant Birth Weight, Body Mass Index
 • Reza Tajik, Hasan Asilian, Ali Khavanin, Ahmad Jonidi Jafari, Babak Eshrati, Ardalan Solimanian Page 504
  Background
  polychlorinated biphenyls (PCBs) are occupational and environmental pollutants and hazardous organic compounds that have created major environmental and occupational challenges. PCB compounds have different health effects in humans depending on sex, age, route of entry, intensity, and frequency of exposure. This study was conducted to determine the effect of microwave rays, hydrogen peroxide, Tio2, catalyst and ethanol on the composition of PCBs in order to reduce occupational exposure.
  Methods
  This was an experimental study carried out in the laboratory of Tarbiat Modares University between May and September 2011. This experiment used a MW oven, Pyrex vessel reactor (250 ml volume), Pyrex tube connector and condensing system. A 900 W domestic MW oven with a fixed frequency of 2450 MHZ was used to provide MW irradiation. Ray powers of 540, 720 and 900 W were used. A hole was pierced in the top portion of the oven and the Pyrex vessel reactor was connected with the Pyrex tube connector. PH and temperature was continuously monitored. The experiments were performed in triplicates and the results are presented as mean concentrations. The PCBs were analyzed by GC-ECD. Then, data were analyzed by SPSS software version16، ANOVA with repeated measurements, and t-test, and P < 0. 05 was significant.
  Findings
  The mean degradation of total PCBs in terms of microwave ray power of 540, 720 and 900 W was 84. 25%, 88. 81%, and 95. 84% respectively. The mean degradation of total PCBs in terms of ratio of solvent to askarel oil of 1:1, 2:1 and 3:1 was 53. 82%, 79. 06%, and 94. 95% respectively. The mean degradation of total PCBs in terms of lack of usage of H2O2 and usage of 10% and 20% of H2O2was 70. 9%, 84. 65% and 88. 91% respectively. The mean degradation of total PCBs in terms of lack of usage of and usage of 0. 05, 0. 1, 0. 15 and 0. 2 g of Tio2 was 70. 9%, 76. 53%, 77. 32%, 79. 10%, and 80. 19% respectively. The mean degradation of total PCBs in terms of lack of usage of H2O2/ Tio2 and the simultaneous usage of 10% of H2O2 and 0. 05, 0. 1, 0. 15, and 0. 2 g of Tio2 was 70. 9%, 89. 3%, 91. 18%, 92. 17%, and 93. 16% respectively. The mean degradation of total PCBs in terms of lack of usage of H2O2/Tio2 and simultaneous usage of 20% of H2O2 and 0. 05, 0. 1, 0. 15, and 0. 2 g of Tio2 was 70. 9, 93. 95%, 94. 95%, 95. 84%, and 97. 22% respectively.
  Conclusion
  The results of these experiments showed that using microwave rays, H2O2 oxidant and Tio2 catalyst lead to an efficient degradation of PCBS only in the presence of ethanol. Increasing the concentration of ethanol should increase the generation rate of hydroxyl radical, and thus the oxidation and dechlorination of the PCBs. The degradation rate of PCBs increased with increasing of the concentration of H202 and amount of Tio2.
  Keywords: Askarel Oil, Degradation, Ethanol, Microwave Radiation
 • Masoumeh Alidosti, Zeynab Hemati Page 515
  Background
  Chronic renal failure and dialysis causes symptoms which can affect the patient's quality of sleep and quality of life. Therefore, this study aimed to determine the relationship between sleep qualities, and quality of life in hemodialysis patients in the Chaharmahal and Bakhtiari Province.
  Methods
  This was a descriptive-analytical study. The study population consisted of the dialysis patients who were referring to dialysis centers of Chaharmahal and Bakhtiari, and were enrolled in the census. Data collection tool was a questionnaire with the three sections of demographic questionnaire, the World Health Organization Quality of Life Questionnaire and the Pittsburgh sleep quality questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 15, the Mann-Whitney test, chi-square test, and independent samples t-test.
  Findings
  The subjects were 171 dialysis patients, of which 95 were male (55.6%) and76 female (44.4%). The average age of men and women were 59.12± 16.48 and 55.55 ± 18.03, respectively. The difference between the average age of the two genders was not significant (p = 0.18). The average duration of dialysis was 36.96 ± 33.03 months. Results showed that none of the dialysis patients were in the desired quality of life group. moreover, chi-square test showed that sleep quality has an impact on quality of life of dialysis patients, and this correlation was statistically significant (P < 0.05).
  Conclusion
  According to the findings of this study, the quality of sleep of hemodialysis patients, as one of the most important aspects influencing the quality of life of these patients, requires more attention.
  Keywords: Quality of Sleep, Quality of Life, Dialysis Patients