فهرست مطالب

پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) - پیاپی 96 (پاییز 1391)
 • پیاپی 96 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/13
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید احمد محدث حسینی صفحه 1
  حفاظت از خاک و آب رکن اساسی دستیابی به کشاورزی پایدار است. راه های زیادی جهت حفاظت خاک و آب وجود دارد که یکی از آنها استفاده از الگوی بهینه کشت می باشد هدف این تحقیق بررسی اثر تغییر الگوی کشت بر میزان کاهش فرسایش خاک می باشد.بدین منظور مدلی ارایه شده است که با استفاده از آن چگونگی تعیین الگوی کشت با هدف حداقل نمودن فرسایش را نشان می دهد. مدل ارائه شده در حوزه آبخیز اترک مورد استفاده قرار گرفت. در این مدل از برنامه ریزی خطی با تابع هدف حداقل کردن فرسایش آبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان با تغییر الگوی کشت تا 60 درصد فرسایش را کنترل نمود. اما این کاهش فرسایش خاک همراه با کاهش سود کوتاه مدت کشاورزان می باشد.. لذا باید با سیاست های حمایتی در نقاطی که فرسایش حالت بحرانی دارد کشاورزان را ترغیب به کشت گیاهانی نمود که فرسایش را بهتر کنترل می کنند. این گیاهان می بایست در قالب الگوی کشت منطقه توسط دولت مورد حمایت قرار گیرند
  کلیدواژگان: اترک، الگوی کشت، برنامه ریزی خطی، فرسایش خاک
 • ساره قمی، محمدعلی زارع چاهوکی، حسین آذرنیوند صفحه 8
  در این تحقیق تنوع گونه ای مراتع طالقان میانی بررسی شد. روش نمونه برداری تصادفی-سیستماتیک بود. در هر واحد، نمونه برداری در طول ترانسکت 150 متری انجام شد. در طول هر ترانسکت، 15 پلات با ابعاد یک متر مربع و به فاصله 10 متر از هم قرار داده شد. در هر پلات گیاهان موجود در آن شناسایی و تعلق هر گونه به خانواده، جنس، فرم رویشی، تیپ بیولوژیک و دوره زندگی آنها مشخص شد. برای تعیین تنوع گونه ای از شاخص های تنوع سیمپسون و شانون با استفاده از نرم افزار Ecological Methodology استفاده شد. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه، 43 گونه گیاهی به 16 خانواده تعلق داشتند. خانواده Gramineae بیشترین سهم گونه های گیاهی، همی کریپتوفیت ها فراوان ترین شکل زیستی و پهن برگان علفی بیشترین درصد فرم رویشی را در ترکیب پوشش داراست.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، مراتع طالقان، شاخص سیمپسون، شاخص شانون
 • محمدعلی زارع چاهوکی، لیلا خلاصی اهوازای، حسین آذرنیوند صفحه 16
  هدف از این تحقیق، بررسی فلور و رابطه پوشش گیاهی و عوامل اقلیم و فیزیوگرافی در محدوده حوزه دریان است. فهرست گیاهان بر اساس مطالعات صحرایی با استفاده از روش های تاکسونومی تهیه شد و خانواده، جنس و گونه هر یک از آنها تعیین شد. از این میان تعداد 48 خانواده و 92 جنس و 290 گونه مشخص شد. از مجموع 290 گونه گیاهی موجود در حوزه آبخیز، گونه های خانواده کاسنی (Compositae) با تعداد 37 گونه و خانواده Cruciferae با 14 گونه جزء خانواده های گیاهی غالب با بیشترین و کمترین تعداد گونه در سطح حوزه آبخیز هستند. 236 گونه چندساله و 54 گونه یکساله بودند. اشکال زیستی منطقه با استفاده از روش رانکایر (Raunkier) شامل 33 درصد همی کریپتوفیت، 28 درصد تروفیت، 17 درصد کاموفیت، 12 درصد فانروفیت، 6 درصد کریپتوفیت، 4 درصد ژئوفیت بدست آمد. تعداد 254 گونه از فلور منطقه در (88 درصد) جزء ناحیه رویشی ایرانی-تورانی می باشد. از بین گیاهان منطقه حدود 30 درصد دارویی، 49 درصد مرتعی، 7 درصد سمی، 4 درصد صنعتی و 10 درصد علف هرز هستند. طبقه بندی پوشش گیاهی با استفاده از روش گونه غالب و نقشه پوشش گیاهی منطقه انجام شد و 18 تیپ گیاهی تشخیص داده شد. برای بررسی پراکنش جغرافیایی گیاهان عوامل بارندگی، دمای ماکزیمم و میانگین دمای سالانه، تبخیر و همچنین عوامل فیزیوگرافی شیب و ارتفاع از سطح دریا با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی به کار رفت. نتایج این تجزیه نشان داد که مولفه اول با میزان بارندگی و ارتفاع از سطح دریا بیشترین همبستگی را دارد، در حالی که مولفه دوم با درصد شیب همبستگی نشان داده است.
  کلیدواژگان: مراتع سمنان، اشکال بیولوژیک، اقلیم، فیزیوگرافی، فلور گیاهی، پراکنش جغرافیایی
 • محمد روغنی صفحه 36
  افزایش رو به رشد تلفات منابع آب و خاک حوضه های آبخیز در چند دهه اخیر در اثر بهره برداری غیر اصولی از منابع شدت فزاینده ای یافته است. این موضوع ضمن تشدید وقوع سیلاب ها و افزایش نرخ تولید رسوب و کاهش عمر مفید مخازن سدها، موجبات کاهش تولید و تلفات سرمایه های ملی کشور را فراهم نموده است. این تحقیق که در حوضه آبخیز حیدری با وسعتی در حدود 112 کیلومتر مربع واقع در استان چهارمحال و بختیاری، انجام گرفته، در پی ارزیابی تاثیر عملیات آبخیزداری بر تغییر رفتار حوضه روی میزان ذخیره رواناب، کاهش سیلاب می باشد. روش کار براساس نتایج بررسی های صحرایی و ثبت مشخصات مکانی و فیزیکی سازه های احداث شده و تحلیل داده ها انجام گرفته است. در مرحله بعد با استفاده از مدل SCS و شبیه سازی سیلاب حوضه، اقدام به بررسی تاثیر سازه ها در کنترل سیلاب و رواناب حوضه مورد مطالعه گردیده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که سازه های احداث شده با حجم مخزنی در حدود 13067 مترمکعب، ضمن کاهش شیب و سرعت جریان، با تاثیر بر نفوذ عمقی رواناب، قادر به کنترل سیلابی با دوره بازگشت حدودا 10 سال می باشد. تحلیل نتایج داده های سیلاب حاصل از مدل SCS در شرایط طبیعی و مقایسه آماری آن با داده های سیلاب شبیه سازی شده با عملیات آبخیزداری بیانگر تفاوت معنی دار داده ها در سطح 99 درصد بوده است. با استفاده از نتایج بدست آمده، مدلی جهت برآورد نسبی تعدادسازه های مورد نیاز متناسب با اهداف طرح پیشنهاد گردیده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملیات آبخیزداری، ذخیره رواناب، کنترل سیل، سازه های کوتاه، حوضه آبخیز حیدری
 • الهه موسوی کیاسری، داوود نیک کامی، محمدحسین مهدیان، ابراهیم پذیرا صفحه 45
  شاخص فرسایندگی باران یکی از مهم ترین عواملی است که بر فرسایش خاک اثر می گزارد. بنابراین ارزیابی صحت شاخص های فرسایندگی باران در مناطق مختلف اقلیمی مهم است. هدف این تحقیق ارزیابی فاکتورهای مختلف فرسایندگی باران و تعین مناسب ترین آن در استان خراسان رضوی است. به همین منظور، در ایستگاه تحقیقاتی سنگانه، طی سال های 1385 الی 1388، 15 واقعه منفرد بارش منجر به تولید رواناب و مقادیر رسوب نظیر آنها از 92 کرت فرسایش با عرض ثابت دو و طول های پنج، 10، 15، 20 و 25 متر ثبت و اندازه گیری شد. سپس 63 شاخص مختلف و روابط رگرسیونی بین این شاخص ها و مقادیر رسوب متناظر آن ها، برای وقایع بارندگی ثبت شده محاسبه شد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که در میان شاخص های مورد بررسی، شاخص، با 740/0 =r در سطح یک درصد، بالاترین همبستگی را با میزان تلفات خاک دارد. سپس میانگین بلند مدت شاخص انتخابی مبتنی بر شدت بارندگی و هفت شاخص دیگر مبتنی بر مقدار بارندگی و همچنین روابط رگرسیونی بین آن ها در 15 ایستگاه مجهز به باران نگار ثبات، بررسی شد. نتایج نشان داد که شاخص مقدار بارش سالانه همبستگی معنی داری (99/0=r) را با شاخص انتخابی مبتنی بر شدت در سطح یک درصد خطا نشان داد. لذا رابطه رگرسیونی انتخابی برای تخمین شاخص مبتنی برشدت در ایستگاه های فاقد آمار شدت بارندگی در سطح استان توصیه شد.
  کلیدواژگان: خراسان رضوی، شاخص فرسایندگی باران، کرت فرسایش خاک
 • جلال عبداللهی، حسین ارزانی، حسین نادری صفحه 58
  شناخت روند تغییرات پوشش گیاهی و عوامل موثر بر آن از جمله موارد ضروری در مدیریت مراتع خشک و نیمه خشک محسوب می شود. در جوامع گیاهی این مناطق، متغیرهای اقلیمی با تاثیر بر میزان رطوبت قابل دسترس درون پروفیل خاک، به شدت ترکیب و تولیدات گیاهی را تحت تاثیر قرار می دهند. در این راستا، مطالعه ای طی نه سال و با هدف بررسی تاثیر متغیرهای اقلیمی بارش، دما و سرعت باد بر تولید گونه های مهم گیاهی، در مراتع استپی منطقه مروست استان یزد انجام شد. به این منظور هر ساله تولید گیاهان به روش قطع و توزین، داخل پلات های تصادفی مستقر در طول ترانسکت های دایمی خطی اندازه گیری شد. داده های اقلیمی نیز از ایستگاه کلیماتولوژی مروست تهیه گردید. به منظور تشخیص عمده گرادیان های اقلیمی موثر بر تولید گونه های گیاهی منطقه از تجزیه چند متغیره افزونگی (RDA) استفاده شد. مطابق با نتایج به دست آمده هر یک از گونه های مورد بررسی با توجه به ساختار فیزیولوژیک و نیاز اکولوژیک خود به یک یا چند گرادیان پاسخ دادند. در این میان گونه های Haloxylon persicum، Salsola arboscula، Salsola tomentosa و Stipagrostis plomusa به ترتیب تحت تاثیر بارش سال گذشته، دوره آذر تا اسفند، آذر تا دی و فروردین ماه قرار داشتند. تولید گونه های Salsola arboscula و Salsola tomentosa علاوه بر متغیر بارش به ترتیب تحت تاثیر حداکثر درجه حرارت اردیبهشت و تیر قرار داشتند.
 • مرضیه عارفیان، یونس عصری، غلامرضا بخشی خانیکی صفحه 68
  در این پژوهش، تراکم Calligonum comosum با شش روش کوادرات، ترانسکت خطی، بایت و ریپلی، نمونه برداری مربع T، فاصله مرتب و ربع نقطه ای با هدف تعیین دقت و کارایی (سرعت عمل) این روش ها دربخشی از مراتع شهرستان شهربابک واقع در استان کرمان در طول فصل تابستان 1387 در رویشگاه هایی با تراکم زیاد، متوسط و کم مورد بررسی قرار گرفت. جهت مقایسه روش ها با شاهد از آزمون t- استیودنت استفاده شد. در بین روش های استفاده شده برای برآورد تراکم، فقط روش کوادرات(مربع شکل) دارای اختلاف معنی دار با شاهد در سطح 5 درصد است و سایر روش ها اختلاف معنی داری با شاهد نشان نداند. مقایسه روش ها در رویشگاه هایی با تراکم های مختلف این گونه نشان داد که در رویشگاه هایی با تراکم زیاد و متوسط، روش مربع T با بالاترین صحت و کمترین زمان بهترین روش می باشد؛ و برای رویشگاه های کم تراکم روش فاصله مرتب دارای صحت بیشتری است. روش کوادرات(مربع شکل) با کمترین صحت و بالاترین زمان نامناسب ترین روش برای گونه مورد نظر است. روش ترانسکت خطی نیز برای رویشگاه های کم تراکم و با تراکم متوسط از صحت قابل قبولی برخوردار نیست.
  کلیدواژگان: تراکم، روش های اندازه گیری، . Calligonum comosum L، شهربابک، کرمان
 • محمد حسن صادقی، غلامرضا زهتابیان، محمد طهمورث صفحه 75
  بررسی آسیب پذیری اغلب به اطلاعات فضایی وسیعی نیاز دارد. دو ابزار سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) توانایی مدیریت، یکپارچه سازی و استخراج اطلاعات را دارند. بنابراین در این پژوهش با استفاده از این ابزارهای مدیریتی و در چارچوب مدل تحلیلی سلسله مراتبی توسعه یافته و با کاربرد شاخص آسیب پذیری زیست محیطی (EVI) اقدام به ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری زیست محیطی نسبت به خطر بیابان زایی در منطقه خضرآباد شد. مطالعات انجام شده نشان داد که 894/8درصد درصد از کل منطقه مطالعاتی تحت آسیب پذیری خیلی شدید و 633/14 درصد درصد شدیدا آسیب پذیر می باشد و آسیب پذیری با شدت متوسط (516/63 درصد) بیشترین سهم را در منطقه مطالعاتی به خود اختصاص داده است. مطالعه صورت گرفته نشان از سودمندی و سهولت کاربرد شاخص آسیب پذیری زیست محیطی(EVI) در ارزیابی شدت بیابان زایی داشت. نتایج این پژوهش امکان برنامه ریزی را برای به حداقل رساندن بیابان زایی در اثر انجام طرح های توسعه فراهم می سازد و می تواند شرایطی را ایجاد کند که با توجه به اولویت ها و پهنه بندی آسیب پذیری منطقه مطالعاتی، تعادل بین طرح های توسعه و محیط امکان پذیرگردد.
  کلیدواژگان: بیابانزایی، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شاخص آسیب پذیری زیست محیطی(EVI)، مدل تحلیلی سلسله مراتبی(AHP)
 • ابراهیم یوسفی مبرهن، کاظم صابرچناری، هیراد عبقری، امیر شجاعی صفحه 88
  برای برآورد دبی سیلابی، روش های متعددی وجود دارد که برخی از آنها روش های آماری و برخی دیگر تجربی است. یکی از روش های تجربی که در این تحقیق نیز استفاده شد، روش فولر بوده که محاسن آن نسبت به سایر روش های تجربی ارائه دوره های مختلف سیلاب می باشد. ابتدا به کمک برنامه آماری Spss14 بازسازی نواقص هیدرولوژیکی انجام گرفت. در ادامه به منظور استفاده از فرمول تجربی فولر برای برآورد دبی حداکثر لحظه ای در مناطق مختلف، ابتدا باید ضرایب موجود در معادله برای هر منطقه بهینه شود. در این تحقیق بهینه سازی ضرایب فرمول فولر با استفاده از مدل NLP در محیط برنامه نویسی لینگو انجام گرفت. سپس دبی حداکثر لحظه ای برای ایستگاه های منتخب منطقه برآورد شد. بدین منظور از آمار 9 ایستگاه موجود در منطقه استفاده و ضریب منطقه ای (c) برای ناحیه مورد مطالعه، برابر 19/0 و ضریب طغیان منطقه ای (ß) برای دوره بازگشت های 2، 5، 10، 25، 50، 100و 200 سال به ترتیب 0، 93/0، 16/1، 38/1، 53/1، 68/1 و 84/1 برآورد گردید. بنابراین ضرایب 66/2 و 3/0- از فرمول فولر برای منطقه مورد نظر در سطح معنی دار 01/0 و ضریب همبستگی (95/0=R) بهینه گردید. نتایج نشان می دهد استفاده از فرمول تجربی اصلاح شده فولر در منطقه مورد مطالعه برای دوره بازگشت های کمتر (2، 3، 5، 25 سال) مناسب تر می باشد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، ضرایب منطقه ای، فرمول تجربی فولر، مدل NLP، برنامه نویسی لینگو
 • نادیا ندیمی، غلامرضا زهتابیان، آرش ملکیان صفحه 97
  ارزیابی کمی پروژه های آبخیزداری به منظور ارزیابی اثرات آنها و تصمیم گیری صحیح در اجرای بهینه این گونه طرح ها در شرایط مشابه، ضروری می باشد. این عمل ما را در نیل به اهداف مختلف مرتبط بر فعالیت های آبخیزداری از جمله کنترل سیل کمک می نماید. طرح های آبخیزداری عمدتا با هدف کنترل فرسایش خاک، کنترل سیل و کاهش پیامدهای مخرب ناشی از آنها تهیه و اجرا می شود. در ایران همه ساله برای اجرای طرح های آبخیزداری مبالغ قابل توجهی اعتبار تخصیص داده شده و هزینه می گردد. نکته مهم در این رابطه اثر بخشی و سوددهی طرح های آبخیزداری است که بررسی و ارزیابی عملیات آبخیزداری انجام شده را طلب می نماید تا بتوان براساس نتایج حاصله ضمن تعیین راندمان عملیات آبخیزداری در خصوص اجرای طرح های مشابه در سایر حوزه های آبخیز نیز تصمیم گیری نمود.بر این اساس تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تاثیر اقدامات بیولوژیکی آبخیزداری اجرا شده در حوضه ینگجه در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل هیدرولوژیک HEC-HMS انجام گرفت. بدین منظور مدل با داده های مشاهداتی واسنجی و اعتباریابی گردید. اقدامات بیولوژیکی اجرا شده در حوضه با تغییر میزان پوشش گیاهی و تغییر در کاربری حوضه باعث بهبود وضعیت هیدرولوژیک حوضه گردیده که تاثیرشان با تغییرات ایجاد شده در نقشه CN حوضه بررسی گردید. در ادامه مقادیر دبی اوج و حجم سیلاب تغییر یافته در اثر عملیات بیولوژیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.. تغییرات CN زیر حوضه ها چشمگیر بوده و می توان دلیل آن را موفقیت عملیات بیولوژیک اجرا شده در منطقه دانست.بیشترین میزان کاهش شماره منحنی مربوط به زیر حوزه های L1،L2 بوده که علت آن درصد کمتر مناطق سنگی و نیز تمرکز بیشتر اقدامات در این دو حوضه می باشد. همچنین کمترین کاهش شماره منحنی مربوط به زیر حوزه L4 بوده است.به طور متوسط شماره منحنی به میزان 45/12 درصد در زیر حوضه ها کاهش یافته بود.
  کلیدواژگان: CHMS، عملیات بیولوژیکی، حوزه ینگجه، واسنجی، CN
|
 • Mohades Hosseini, S.A Page 1
  Soil and water conservation are a key of sustainable agriculture. Conservation of soil and water are the most important component of sustainable agricultural strategies. There are some methods for Conservation of soil and water that cropping pattern is one of method for conservation of soil and water. The main objective this research is to determine the optimum cropping pattern of watershed with minimizing soil erosion. For this objective، a model is introduced that showed how we can minimize erosion with changing cropping pattern in Atrak watershed. The model is used a linear programming (LP) with objective function Minimization of soil erosion. The result showed the erosion is controlled by 60% with changing cropping pattern. But if farmers accept this crop planning they will loss their profit. These plants in cropping pattern should be supported by government. The policy such as price-induced encourages farmers to move from more erosive crops and cropping systems to less erosive crops and cropping systems.
  Keywords: Atrak watershed, Cropping pattern, Linear programming, Soil erosion
 • Page 8
  In this paper، plant diversity in Taleghan rangelands has been investigated. Sampling was done with Random-Systemetic method. Then، sampling in each unite was done along three 150 meter transects. 15 plots with determined size through the cover spread established that plots had 10 meter distances along each transect. In each plot (1m2) plants were identified and recorded. Then their family، life form، biological form، growth form were determined. Shannon-Wiener and Simpson indices were done with Ecological Methodology Software. In this study results showed، 43 species were belong to 16 families. In order to، Grameneae family had the maximum amount among plant species، and Hemicrypthophit were abundant life form، also forbs had maximum percentage of growth form in that region.
  Keywords: plant diversity, Taleghan rangelands, indices Sympson, Shanon, Ecological Methodology
 • Page 16
  The main of this research is investigsting of flora and geographic distribution of plant in relatated to climatic and physiographic factors in Drayan watershed. In this study، The list of plants was provided by taxonomic studies and then by this method was determined 48 families، 92 genera and 290 species. The important families are Compositae with 37 species and Cruciferae with 14 species، are maximum and minimum respectively. About 236 species were perennial and 54 species were annual. The life form of plant species was determined by using Raunkier’s method. Life forms of plants are including: 33% hemicryptophyte، 28% therophyte، 17% chamephyte، 12% phanerophyte، 6% cryptophyte and 4% geophyte. 254 species (88%) of the area are exclusively Irano-Turanian region. Among these plants about 30% are medicinal، 49% pastural، 7% poisonous، 4% with industrial uses and 10% weed. Vegetation classification using dominant species and vegetation map of the area was conducted and 18 vegetation types were identified. To study the geographical distribution of plants use of ecological variables. The invetigated climatic variables are included precipitation، maximum temperature and mean annual temperature; evaporation and Physiographic variables are slope and elevation. The componante 1 of PCA method showed the association with precipitation and elevation and component 2 showed association with slope.
  Keywords: Semnan ranglands, Life forms, Climatic variables, Physiography, Flora, Geographic distribution
 • ÃÍÃÏ ÑÆÛÄÍ Page 36
  During the last decades، because of incorrect using of natural resources، the degradation rate of watersheds soil and water resources has been increasingly grown. Furthermore، while this issue intensifies floods occurring، increases sediment production rate and decreases useful life time of dam reservoirs، it has provided the causes of decreasing the country national investments and products. This research which has been done in Heydarie watershed with 112 kilometers area in Charmahal province، deals with evaluating of mechanical operations impact on the watershed behavior in decreasing flood and flooding potential. The work method is on the basis of field investigations results and also on recording the physical and spatial characteristics of built buildings. In the next stage، using SCS model and simulating the watershed flood، the effect of buildings on the watershed flood and runoff control has studied. The results show that the built buildings with volume about 13067 m3 in addition to store runoff and to impact on percolation of runoff flow is also capable of controlling the flood with time period of 10 years. The analysis of output data resulted from SCS model in normal conditions and statistical comparison with simulated flood data along with watershed operations indicates that in 95 percent level there is a meaningful difference among data. Also، using the research results، an equation has been proposed to estimate the required numbers of small dams.
  Keywords: Watershed Operations, Flood Control, Runoff Storage, Small Dams, Heydarie Watershed
 • Page 45
  The rainfall erosivity index is one of the important factors that affect soil erosion. Therefore، evaluation of the accuracy of rainfall erosivity indices is important for different climatic regions. The objective of this research was to investigate different rainfall erosivity factors and determine the appropriate ones in Khorasan Razavi province. For this reason، 15 rainfall events resulted in runoff were recorded from 2006 to 2009 at the Sanganeh soil erosion research station، and associated sediment amounts gauged from 92 soil erosion plots in 25 groups of 2 m width and 5، 10، 15، 20، and 25 m length. Then، 63 different intensity-based rainfall erosivity indices and their regression relationships with associated soil loss amounts were computed for recorded rainfall events. The statistical analysis demonstrated that index had the most significant correlation of 0. 740 (P < 0. 01). Then، long-term average of selected rainfall intensity-based index and 7 rainfall-amount based indices and their regression relations were also computed for 15 recorded rain gauge stations. The results showed that mean annual rainfall displayed a significant correlation with selected rainfall intensity-based index (r =0. 99، P < 0. 01). Selected regression relation was recommended to estimate the rainfall intensity-based index at stations without rainfall intensity data in the studied provinces.
  Keywords: Soil Erosion Plot, Khorasan Razavi, Rainfall Erosivity Index
 • ÌÁÇÁ ÚÈÏÇÁÁÅÍ, ÍÓÍÄ ÇÑÒÇÄÍ, ÍÓÍÄ ÄÇÏÑÍ Page 58
  Understanding the vegetation dynamics of arid and semi-arid rangeland ecosystems and their effective factors are prerequisites for their proper management. In these regions، Meteorological variables play a major role in the availability of water within soil profiles and strongly influencing plant productivity and composition in plant communities. In this research، the reactions of the dominant plant species yield to meteorological variables were studied at steppe rangelands in Marvast region of Yazd province for nine years. For this purpose، four dominant Species were selected and their production was monitored every year with clipping and weighting method along permanent line transect in random plots. Meteorological data were collected from Marvast climatological station. Relationships between Main meteorological gradients and annual yield analyzed by redundancy multivariate analysis (RDA). However، various plant species reacted differently to these gradients in terms of Physiological properties and ecological requests. According to this result، Species of Haloxylon persicum، Salsola arbuscula، Salsola tomentosa and Stipagrostis plomusa influenced by rainfall in Past year، December-March، December- January and April، respectively. Yield of Salsola arboscula and Salsola tomentosa are influenced not only by rainfall but also by variability of May and July high temperature، respectively.
  Keywords: Forage production, Meteorological factors, Multivariate analysis, RDA, Steppe rangeland, Marvast region
 • ÃÑÖÍÅ ÚÇÑÝÍÇÄ, ÍÆÄÓ ÚÕÑÍ, ÛÁÇÃÑÖÇ ÈÎÔی, ÎÇÄ͘ی Page 68
  In this research، the density of Calligonum comosum L. in rangelands of Shahr-e- Babak (Kerman province) in summer season of 2008 in habitats with high and medium and low densities was evaluated by six
  Methods
  quadrat، linear transects، Byte & Ripley، T-square sampling، ordered distance method and point-quarter method. The goal of this study was to determine the accuracy and effectiveness (speed of performance) of these methods. In this research quadrat method showed significant difference (p<0. 05) with control method. In contrast، based on t-student test the accuracy and effectiveness of other methods did not differ significantly with control method. Comparison of various methods in habitats with different density of the species showed that T-square method with longest accuracy and least time consuming has the best method to be employed in habitats with high and medium densities. In habitats with low density، ordered distance method demonstrated higher accuracy. Quadrat method with least accuracy and longest time consuming was the inapplicable method. In habitats with low and medium densities، linear transect method gave a poor accuracy.
  Keywords: Density, Measuring methods, Calligonum comosum L., Shahr, e, Babak, Kerman province, Iran
 • Page 75
  Vulnerability assessment often needs vast spatial information. Remote sensing (RS) and Geographical Information System (GIS) can manage and analysis information acceptably. Therefore in this research vulnerability assessment of environmental issues to desertification risk has been assessed in Khezrabad region using management tools and in framework of developed Analytic Hierarchy Process (AHP) and application of Environmental Vulnerability Index (EVI). The obtained results show that %8.894 of the area has high vulnerability to desertification and %14.633 of the area has severe vulnerability to desertification and %63.516 of the region has moderate vulnerability to desertification. The results show that provision of EVI in assessment of desertification intensity is suitable and considerable. The obtained results provide better planning for desertification minimizing in relation to development projects and the balance between development projects and environment can be possible according to priorities and vulnerability hazard zonation of the area.
  Keywords: Analytic Hierarchy Process (AHP), Desertification, Environmental Vulnerability Index (EVI), Geographical Information System (GIS), Remote sensing (RS)
 • ÇÈÑÇÅÍà ÍÆÓÝÍ ÃÈÑÅÄ, ßÇÙà ÕÇÈэÄÇÑÍ, ÅÍÑÇÏ ÚÈÞÑÍ, ÇÃÍÑ ÔÌÇÚÍ Page 88
  There are several statistical and empirical methods for flood discharge estimation. One of the empirical methods that were considered in this study was fuller equation. The advantage of fuller equation in compression of other empirical methods is estimation of different periods of flood discharge. In the first step، hydrological missing data generated using. In order to continue to use empirical formula for estimating Fuller maximum instantaneous flow rate in different areas، users should calibrate coefficients of equation for each region. In this study، coefficients of fuller formula optimized using non-linear programming model by Lingo. The maximum instantaneous flow rate for the region was estimated to selected stations. The results show that، the regional coefficient (c) is 0. 19 and (ß) coefficient for return periods of 2، 5، 10، 25، 50، 100، 200 years are 0، 0. 93، 1. 16، 1. 38، 1. 53، 1. 68، 1. 84 respectively. Therefore، Fuller formula coefficients (2. 66 and -0. 3) was calibrated in significant level 0. 01 and correlation coefficient (R= 0. 95) for the study area. The results shows that the optimized fuller formula could have better fitting in the lower return period (2، 3، 5، 25 Yr)
  Keywords: Optimization, Regional coefficient, Fuller's empirical formula, NLP Model, Lingo
 • Page 97
  Assessment of flood control projects in order to improve decision making is an efficient way to reduce the consequences of floods. Watershed projects are performed by the purpose of soil erosion control، flood control and reducing their effects. Every year in Iran so much exchequer are allocated for watershed projects. An important point in these projects is their benefit، so evaluating of watershed projects is necessary. For this purpose، this study was done for evaluating of watershed management practices in Yengajeh Watershed using HEC-HMS. So based on the observed rainfall-runoff events، HEC-HMS model was optimized and then calibrated For determining effect of biological practices، the change of CN was calculated. Next peak discharge and flood volume which were changed by practices، estimated by HEC-HMS. The results showed that the practices had effects on CN parameter. The most effects were on L1 & L2 sub basins، it is because of less region and concentration of projects، although the change of curve number in L4 sub basin was less. On the average curve numbers were reduced as 12. 45%in sub basins.
  Keywords: HEC, HMS, Biological practices, Yengajeh basin, Calibration, CN