فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 1 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/16
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فائزه حمیدیه، محمدحسن شیرازی، جلیل فلاح مهرآبادی، محمدرضا پورمند، سمانه استادمحمدی، هدروشا ملااقامیرزائی، داود افشار صفحات 1-8
  زمینه
  اشریشیاکلی یوروپاتوژن، پاتوژن غالب در عفونت های ادراری می باشد. عفونت های دستگاه ادراری، یکی از شایع ترین عفونت‎های انسانی می باشد. با وجود آنتی ژن ها و توکسین های مختلف باکتری های دخالت کننده در ایجاد عفونت، یکی از عوامل مهم در عفونت های ناشی از اشریشیاکلی و سایر باکتری های گرم منفی، چسبیدن باکتری به سطح سلول میزبان می باشد، بنابراین مهار اتصال باکتری، راهکاری مناسب جهت مهار عفونت می باشد. با توجه به اینکه، پروتئین PapG به عنوان ادهسین عمل می نماید، کاندیدی مناسب برای تهیه واکسن می باشد.
  مواد و روش ها
  DNA ژنومیک باکتری اشریشیاکلی سویه بالینی حاوی ژن II papG، استخراج گردید. با طراحی پرایمر برای ژن papG II، واکنش PCR انجام گرفت. محصول PCR در پلاسمید (SK-)pBluescript کلون گردید. با استفاده از نرم افزار ClustalW و MEGA4 توالی به دست آمده با توالی ژنی موجود در بانک ژن هم طراز گردید و تنوع ژنی آن بررسی گردید.
  یافته ها
  بر اساس این همطرازی، ناحیه N ترمینال در سطح پروتئین و DNA حفاظت شده می باشد.
  نتیجه گیری
  ناحیه N ترمینال ژن PapG در بین سویه های بالینی یک توالی حفاظت شده است و می توان از آن برای طراحی واکسن علیه عفونت ادراری استفاده نمود
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی یوروپاتوژن، پیلی تیپ P، ژن، کلونینگ
 • طاهره اسدی، افشار بارگاهی، غلامحسین محبی، علیرضا برمک، ایرج نبی پور، سهیل مهاجری برازجانی، بهمن خلدبرین صفحات 9-16
  زمینه
  گیاه سودا آجیپتیکا (Suaeda aegyptiaca) متعلق به خانواده اسفنجیان (Chenopodiaceae) بوده که دومین رتبه را بین خانواده های گیاهی دنیا از لحاظ تعداد داراست. این گیاه هالوفیت بومی نواحی خشک و نیمه خشک و اراضی شور ساحلی نظیر سواحل خلیج فارس است. دارای برگ های گوشتی، یکساله، بذر روغنی، رشد سریع و تولید مقدار زیاد بیوماس می باشد. هدف از این پژوهش بررسی مقدار روغن، شناسایی و تعیین درصد اسیدهای چرب موجود در بذر گیاه S. aegyptiaca می باشد.
  مواد و روش ها
  بذر گیاه S. aegyptiaca پس از جمع آوری از نواحی ساحل خلیج فارس استان بوشهر، شستشو و خشک گردید. توسط دستگاه سوکسله و با حلال نرمال هگزان استخراج اسیدهای چرب انجام گرفت. پس از تبخیر حلال توسط دستگاه تقطیر در خلاء، آن گاه در محیط حاوی پتاس و در حضور BF3، به مدت 30 دقیقه به روش رفلاکس متانولیز شد. سپس مشتقات متیل استر به دست آمده توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC-FID) آنالیز گردید.
  یافته ها
  بذر گیاه S. aegyptiaca حاوی هشت اسید چرب بوده که عبارتند از: اسیدچرب پلارگونیک (C9)، کاپریک (C10)، اندیسیلیک (C11)، تری دیسیلیک (C13)، پالمیتیک (C16)، استئاریک (C18)، لینولئیک (C18:2) و لینولنیک (C18:3). میانگین مقدار روغن دربذرگیاه014/0±87/0 درصد بود.
  نتیجه گیری
  نسبت اسیدهای چرب غیراشباع بیش از انوع اشباع بود. اسید لینولئیک و اسید پالمتیک به ترتیب بیشترین اسیدهای چرب غیراشباع و اشباع موجود در روغن بذر گیاه S. aegyptiaca بود.
  کلیدواژگان: اسید چرب اشباع، اسید چرب غیراشباع، بذر، گیاه Suaeda aegyptiaca، روغن، شوره زیست
 • فاطمه تاجی، محمود رفیعیان، رضا مقصودی، هدایت الله شیرزاد صفحات 17-28
  زمینه
  محتوای سیر با داشتن آنزیم هایی همچون آلیناز به مرور زمان در حال تغییر است. در این تحقیق اثر سیر سه ماه مانده در مقایسه با سیر تازه بر روی رشد سلول های فیبروسارکوما در موش Balb/c مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مداخله ای، تعداد 40 موش Balb/c ماده inbred به طور تصادفی به 5 گروه، تقسیم شدند. سلول های WEHI 164 در زیر پوست ناحیه ی سینه ی حیوان تزریق شد. دو هفته قبل و سه هفته بعد از تزریق سلول های سرطانی، cc 2/. نرمال سالین (NS) یا 20 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره های سیر تازه یا سه ماه مانده به روش تزریق داخل صفاقی (IP) به موش ها تزریق شد. 5 روز بعد از تزریق سلول ها، تا روز 21 هر دو روز یک بار مساحت تومورها، اندازه گیری و با آزمون ANOVA با یکدیگر مقایسه شدند. مقدار ترکیبات فنولی و قدرت آنتی اکسیدانی عصاره ها نیز اندازه گیری شد.
  یافته ها
  مقدار فنول کل در سیر تازه 61/12 میلی گرم بر گرم و در سیر سه ماه مانده 89/ میلی گرم بر گرم بود. کارایی سیر تازه (63/35) در مقایسه با سیر سه ماه مانده (2/10) در پیشگیری از اکسیداسیون بیشتر بود (05/0>P). میانگین اندازه ی تومورها در گروه هایی که سیر تازه را دریافت کرده بودند، کوچکتر از گروه کنترل بود و با گذشت زمان بیشتر می شد به گونه ای که اختلافی معنی دار در گروه های نام برده در روزهای 17، 19 و 21 دیده شد (001/0=P). تزریق سیر سه ماه مانده، تاثیری در مهار رشد سلول های سرطانی در مقایسه با گروه کنترل نداشت (61/0=P).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که مصرف سیر، ممکن است نقش مهمی در کنترل و جلوگیری از رشد فیبروسارکوما داشته باشد. این اثر ضد توموری سیر با گذشت زمان کاهش می یابد، بنابراین مصرف سیر تازه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سلول های سرطانی، موش Balb، c، سیر، فیبروسارکوما
 • فرناز محمدیان 1، احمدرضا مبین صفحات 29-36
  زمینه
  سزارین جزو آن دسته از اعمال جراحی است که جهت پیشگیری از ایجاد عوارض در مادر و جنین انجام می شود. سزارین یک روش بدون عارضه نیست و دارای انواع عوارض پس از زایمان از جمله عفونت، است. عفونت پس از سزارین شامل؛ آندومتریت، عفونت زخم، ترومبوفلبیت عفونی لگن است که بستگی به استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک و تکنیک جراحی دارد. هدف از این مطالعه مقایسه تجویز یک دوز آنتی بیوتیک وریدی با 3 دوز آنتی بیوتیک وریدی در پیشگیری از عفونت های پس از سزارین بود.
  مواد و روش ها
  با طراحی یک مطالعه تجربی کارآزمایی بالینی تصادفی (RCT) دو سو کور، کلیه زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی زنجان به مدت یکسال از شروع طرح که سزارین شدند به طور تصادفی و به توالی به دو گروه الف (دریافت کننده تک دوز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک) و ب (دریافت کنندگان 3 دوز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک) وارد مطالعه شدند. بیماران در طی مدت بستری و همچنین پس از ترخیص تا 10 روز پس از سزارین از لحاظ علائم عفونت تحت بررسی بودند. اطلاعات حاصله پس از جمع آوری توسط نرم‎افزار SPSS ویرایش 16 و آزمون آماری Chi-Square Test مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  ظرف مدت یکسال از شروع این مطالعه تعداد 146 زن باردار که تحت عمل سزارین قرار گرفتند به توالی به دو گروه مساوی 73 نفری الف و ب وارد شدند. در طول مدت بستری در بخش، در گروهالف، پنج مورد (8/6 درصد) تب پس از سزارین تائید شد و در گروه ب دو نفر (7/2 درصد) تب کردند. در بررسی آماری تفاوتی در بروز تب در دو گروه تحت مطالعه دیده نشد.
  نتیجه گیری
  رژیم تک دوز در مقابل 3 دوز آنتی بیوتیک برای پیشگیری از عفونت پس از سزارین در دو گروه الف و ب، هیچ گونه تفاوت معنی‎داری نداشت. لذا، به نظر می رسد که نیاز به استفاده از رژیم سه دوز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در بیماران سزارینی وجود ندارد و با توجه به بروز مقاومت دارویی و زیان اقتصادی، تک دوز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک برای پیشگیری از عفونت پس از سزارین توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سزارین، عفونت، آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک، سفازولین
 • احمد ریاضی، سیدسجاد اقبالی، محمد بهمنیار، محمدرضا فرزانه، فروغ رضایی مطلق، نیلوفر معتمد، محمدرضا کلانترهرمزی، ایرج نبی پور صفحات 37-48
  زمینه
  هر چند که آسپیراسیون سوزنی نازک (FNA) تیروئید به عنوان یک روش انتخابی در ندول های تیروئید مطرح شده است ولی اخیرا نقش آن در مدیریت ندول های قابل لمس تیروئید مورد شک قرار گرفته است و به نظر می رسد که نمی تواند یک سوم از بدخیمی های تیروئید را تشخیص دهد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه آینده نگرانه داده های 198 بیمار متوالی که در یک بیمارستان دانشگاهی تیروئیدکتومی شده و نتایج FNA تیروئید پیش از جراحی را داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای تقسیم بندی نتایج FNA تیروئید از سیستم دسته بندی انجمن اندوکرینولوژیست های بالینی آمریکا (AACE) استفاده گردید و بیماران به دو گروه خوش ‎خیم، بدخیم و مشکوک یا نامعین تقسیم شدند. گروه مشکوک یا نامعین شامل تمام ضایعات با الگوی فولیکولار مانند نئوپلاسم های فولیکولار، ضایعات هرتل سل و مشکوک به کارسینوم پاپیلاری بود. یافته های FNA تیروئید توسط دو پاتولوژیست مستقل که از نتایج هیستوپاتولوژی و بالینی بیماران اطلاعی نداشتند، مورد بازنگری قرار گرفتند.
  یافته ها
  تعداد 172 بیمار تیروئیدکتومی شده (9/86 درصد) دارای ضایعات خوش خیم و تعداد 36 نفر (1/13 درصد) نیز دارای ضایعات بدخیم در هسیتولوژی بودند. شایع ترین نوع بدخیمی در این بیماران کارسینوم پاپیلاری (9/76 درصد) بود و کارسینوم های فولیکولار و مدولاری نیز هر کدام در3 مورد از بیماران یافت گردید و در 18 مورد (1/9 درصد) از ضایعات هیستوپاتولوژی نیز آدنوم فولیکولار یافت شد. در مجموع برای 158 مورد (8/79 درصد) از بیماران در FNA تیروئید ضایعات خوش خیم، 17 مورد (6/8 درصد) بدخیم و 23 مورد (6/11 درصد) مشکوک یا نامعین گزارش گردید. میزان حساسیت (84/53 درصد)، ویژگی (01/98 درصد)، ارزش اخباری مثبت (35/82 درصد)، ارزش اخباری منفی (50/92 درصد) و دقت تشخیصی (81/81 درصد) برای FNA تیروئید به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در مطالعه ی ما، روش FNA تیروئید به عنوان روش تشخیصی پیش از عمل تیروئید، از حساسیت کافی برای یافت ضایعات بدخیم برخوردار نیست و می بایست یافته های بالینی، سونوگرافی و مارکرهای بیولوژیک را در مدیریت پیش از عمل جراحی ندول های تیروئید مدنظر قرار داد.
  کلیدواژگان: تیروئید، آسپیراسیون سوزنی نازک، تیروئیدکتومی، هیستوپاتولوژی
 • احمد آزاد صفحات 49-60
  زمینه
  براساس پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت (WHO)، 30 دقیقه فعالیت بدنی هوازی روزانه در پنج روز هفته دارای آثار سلامتی بخش برای بزرگسالان و میانسالان است. در حالی که تاکنون در ایران، آثار ضدالتهابی این برنامه مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی اثر 16 هفته فعالیت بدنی پیشنهادی WHO بر پروتئین واکنشی- C و اینترلوکین-6 در مردان میانسال است.
  مواد و روش ها
  30 مرد میانسال با پروتئین واکنشی- C و اینترلوکین-6 ناشتای بالاتر از حد توصیه شده در این تحقیق شرکت کردند. این آزمودنی ها به صورت تصادفی به سه گروه کنترل (10=n)، گروه یک جلسه تمرین در روز (10=n،16 هفته، هر هفته پنج روز، روزانه 30 دقیقه دویدن در روی تردمیل) و گروه دو جلسه تمرین در روز (10 =n،16 هفته، هر هفته پنج روز، روزانه دو جلسه 15 دقیقه ای دویدن در روی تردمیل) تقسیم شدند. پروتئین واکنشی- C (ناشتا)، اینترکوکین-6 (ناشتا)، شاخص توده بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی پیش از آزمون و پس از آزمون اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون t زوجی و یک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در مقایسه با گروه کنترل، هر دو روش تمرینی موجب کاهش معنی دار (05/0P<) پروتئین واکنشی-C، اینترلوکین-6 و شاخص توده بدن شد و حداکثر اکسیژن مصرفی را به طور معنی دار (05/0P<) افزایش داد.
  نتیجه گیری
  16 هفته برنامه فعالیت بدنی پیشنهادی WHO، چه به صورت یک جلسه تمرین در روز و چه به صورت دو جلسه تمرین در روز، موجب کاهش پروتئین واکنش گر-C و اینترلوکین-6 در مردان میانسال می شود.
  کلیدواژگان: پروتئین واکنشی، C، اینترلوکین، 6، مردان میانسال، برنامه فعالیت بدنی WHO
 • علی کاظمی، حسین نوروزی، محمود توحیدی مقدم، علیرضا ندرلو صفحات 61-68
  زمینه
  نقص آنزیم گلوکز 6- فسفات دهیدروژناز (G6PD) یک اختلال ژنتیکی می باشد و ارزیابی نوزادان از لحاظ وجود یا عدم وجود این نقص، یکی از اجزای موثر در بررسی سلامت عمومی در کشورهای مختلف محسوب می شود. از همین رو این مطالعه به منظور بررسی شیوع نقص آنزیم G6PD در نوزادان شهر تهران صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی روی 1226 نوزاد (585 پسر، 641 دختر) در سال 88 در بیمارستان رسول اکرم (ص) و حضرت علی‎اصغر (ع) صورت گرفت. فعالیت آنزیم G6PD به روش فلئورسنت لکه ای و ارزیابی کمی آنزیم با روش بیوتلر انجام شد. شاخص های وزن، سن، میزان بیلیروبین، نوع گروه خونی، تست کومبس مستقیم و شمارش رتیکولوسیت برای هر یک از نوزادان بررسی و ثبت گردید. اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزارSPSS ویرایش 16 و آزمون T (T Student) و مربع کای (Chi Square) مورد تحلیل آماری قرار گرفت و (05/0>P) معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از 1226 نوزاد 27 نوزاد (2/2 درصد) (12 پسر، 15 دختر) کمبود آنزیم داشتند که از این 27 نوزاد 19 نوزاد هیپربیلی روبینمی داشتند. میزان فعالیت آنزیم G6PD در نوزادان نرمال 1/1±4/11 واحد بر گرم هموگلوبین بود اما در نوزادان دارای کمبود 63/0±2/2 واحد بر گرم هموگلوبین تعیین شد که اختلاف بین آنها معنی دار بود (027/0= P). میزان میانگین بیلی روبین در نوزادان نرمال 11/0±7/7 میلی گرم بر دسی‎لیتر بود اما در نوزادان دارای کمبود 1/1±1/13 میلی گرم بر دسی لیتر تعیین شد که اختلاف معنی داری نسبت به نوزادان نرمال داشت (047/0=P). از کل نوزادان در 22 نوزاد تعویض خون صورت گرفت که 8 نوزاد از آنها کمبود آنزیم داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع 2/2 درصدی کمبود آنزیم G6PD ضرورت ارزیابی نمونه های خونی جفت و آموزش مادران در معرض خطر به منظور جلوگیری از عوارض عصبی هیپربیلی روبینمی (کرنیکتروس) توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: گلوکز 6، فسفات دهیدروژناز، هیپربیلی روبینمی، نوزادان، ایران
 • حکیمه واحدپرست، مریم روانی پور، فاطمه حاجی نژاد، فرحناز کمالی، طیبه غریبی، راضیه باقرزاده صفحات 69-76
  زمینه
  در بلایا تعداد زیادی از مجروحان و آسیب دیدگان به منظور بهره گیری از تسهیلات بهداشتی درمانی به سوی بیمارستان ها سرازیر می‎گردند. بنابراین بیمارستان ها مهم ترین محل ارائه این خدمات به جامعه می باشند که باید تمام سطوح آن بهترین پاسخ را تا جایی که امکان دارد به بیشترین تعداد مصدومان ارائه نمایند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان آمادگی بیمارستان‎های استان بوشهر در برابر بلایا انجام گردید.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی بود که در کلیه بیمارستان های استان بوشهر در سال 1388 انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از چک لیست 210 سوالی استفاده شد که دارای 10 هدف و جهت، هر هدف 6 حیطه (تجهیزات، نیروی انسانی، فضای فیزیکی، ساختار و تشکیلات، پروتکل ها، نمودار عملکرد) در نظر گرفته شد. چک لیست توسط افراد مختلف بر حسب حیطه های مورد بررسی با مشاهده مستقیم و ارزیابی تجهیزات، برنامه ها، اسناد و مدارک تکمیل گردید.
  یافته ها
  میزان آمادگی بیمارستان ها، در هدف ترافیک با میانگین نمره 10/16±04/19 بسیار ضعیف و اهداف امنیت، آموزش و مدیریت با کسب میانگین و انحراف معیار به ترتیب 52/26±29/35، 46/19±65/38، 05/24±36/36 ضعیف ارزیابی شد. از نظر پشتیبانی، نیروی انسانی، ارتباطات، تخلیه و انتقال و پذیرش با میانگین نمره 31/26±26/53، 61/27±65/49، 29/18±53/45، 72/19±33/43، 37/20±47/40 متوسط ارزیابی گردید. بیشترین امتیاز مربوط به اورژانس با میانگین نمره 18/19±80/53 برآورد شد.
  نتیجه گیری
  بیمارستان های استان آمادگی لازم و توان پاسخ گویی در برابر بلایا را نداشته و در صورت بروز حادثه غیرمترقبه ای با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بیمارستان های بررسی شده لازم است جهت کسب آمادگی جهت برخورد با حوادث برنامه ریزی نمایند.
  کلیدواژگان: آمادگی، بیمارستان، بلایا، ایران
 • ایرج نبی پور صفحات 77-79
  رشد پرشتاب صنعت و درهم‎تنیدگی آن با تار و پود زندگی فیزیکی، اجتماعی و زیست محیطی انسان، موجب آن شده است که به پتانسیل اثرات ناخواسته ی صنایع گوناگون در زوایای زیست محیطی و اجتماعی نگریسته شود و از این رو، امروزه ارزیابی اثر بر جامعه (Social Impact Asscssment) و ارزیابی اثر بر محیط زیست (Environmental Impact Assessment) به صورت پیوست هایی به پروژه ها، طرح ها، سیاست ها و یا برنامه های در دست اجرا الحاق می شوند. از دهه ی 1990 میلادی ارزیابی اثر بر سلامت (HIA به پروژه های صنعتی پیوست گردیده و در دهه ی اول هزاره ی جدید نیز شاهد رشد پرشتاب HIA در بسیاری از نقاط دنیا، به ویژه اروپا، استرالیا، نیوزیلند، کانادا و آمریکا بوده ایم و ارزیابی اثر بر سلامت در راس برنامه های راهبردی کنگره ی آمریکا، از سال 2008 میلادی قرار گرفته است و از همه پراهمیت تر آن است که سازمان جهانی بهداشت (WHO) نیز در توسعه ی اندیشه ی HIA، نقش حمایتی ویژه ای را بر عهده گرفته است. هر چند که روش ها و شیوه های متنوعی برای HIA در فضاها و شرایط گوناگون به کار برده می شود ولی در یک فراگرد، همه ی روش ها و شیوه های HIA دارای عناصر مشترکی هستند که شامل موارد زیر می باشند: - تمرکز بر روی تصمیم گیری در زمینه ی سیاست جامعه و پیامدهای سلامت که در سطح جمعیت پدید می آیند. - به کارگیری فرایند چند رشته ای - در نظر گرفتن محدوده ای از شواهد کمی و کیفی - چهارچوب ساختارمند جهت تحلیل و بنیان بر اساس یک مدل گسترده از سلامت با این عناصر، به نظر می رسد که شرایط گوناگون، انواع گوناگونی از HIA را با استانداردهای ویژه ی خود طلب می کنند؛ اما با این وجود در بسیاری از کشورها یک نوع یکسان سازی و کریستاله شدن در فعالیت های HIA را شاهد هستیم. به این صورت که آرام آرام HIA خود به صورت یک ابزار یکسان (همانند آن چه در مورد ارزیابی اثر بر محیط زیست (EIA) شاهد بودیم) در پروژه ها نشان می دهد. اما با توجه به پیشینه و آشنایی با EIA در کشورمان، به ویژه در سطح پروژه های بزرگ، نمی بایست که این همسانی HIA با EIA از دیدگاه ابزاری، موجب شود که این تصور در ما به وجود آید که HIA نیز یک بخش و یا یک سویه از EIA است. از آنجا که بخشی از کانون توجه EIA سلامت جامعه است، تا حدی ادغام HIA به اندورن EIA امکان پذیر است. اما با این وجود باید تمایز این دو را از دیدگاه ماهیت، فرآیند و روش شناسی مدنظر قرار دهیم. نکته ی قابل اشاره آن است که نقطه ی هدف HIA پرداختن به جامعه ی پیرامونی بوده و به جامعه ی محلی و بومی که در بیرون فنس در مجاورت و یا نزدیکی پروژه ها زیست می کنند، نگاه ویژه ای دارد. از این رو، مفاهیم، متدلوژی، شناساگرها، شناسه ها و مقیاس های HIA بسیار فراتر از آن چیزی است که در بررسی سلامت کارکنان در طب صنعتی و طب شغلی سراغ داریم. امروزه به مدیریت سلامت راهبری (SHM) به صورت یک فرآیند نظام وار و طراحی مشارکتی در طول تمام چرخه ی عمر پروژه نگریسته می شود که هدف آن نگهداری سلامت نیروی کار و ارتقاء سلامت جامعه ی میزبان است و از این رو انجام فرآیند HIA جهت توسعه ی برنامه ی SHM حیاتی است. در عصر اقتصاد دانایی محور، صنعت نفت و گاز بر این باور دست یافته است که موفقیت در عرصه ی فناوری و اقتصاد سلامت نیروی کار بلکه سلامت جامعه ی میزبان (جامعه ی پیرامونی) می باشد؛ زیرا پرداختن به سلامت، سودمندی های اجتماعی و اقتصادی را برآورده کرده و رشد اقتصادی آینده را نیز تضمین می نماید.
|
 • Faezeh Hamidiyeh, Mohammad Hassan Shirazi, Jalil Fallah Mehrabadi, Mohammadreza Pourmand, Samaneh Ostad Mohammadi, Hedrousha Molla Agha Mirzaei, Davood Afshar Pages 1-8
  infections are one of the most prevalent human infections. Despite different antigens and toxins of interfering bacteria in infection, one of the important agents in the infections arising from Escherichia coli and the other gram negative bacteria is bacterial binding to host cell surface, so inhibiting the bacterial binding is an appropriate strategy to inhibit the infection. Whereas PapG protein acts as adhesion, it can be an appropriate candidate for developingvaccine.
  Material And Methods
  A Genomic DNA of Escherichia coli bacterium extracted from clinical strain containing PapGII gene. Upon designing primer for PapGII gene, the PCR reaction was applied. The product of PCR was cloned in pBluescript (SK-) plasmid. Using Clustal W and MEGA4 software, the gained subsequence was alignmented with the gene subsequence existing in gene bank and its gene diversity was studied.
  Results
  Based on was down alignment, N terminal on the protein surface and DNA are protected.
  Conclusion
  N terminal domain of PapG gene is a conserved sequence among clinical straines? And it could be used for designing a vaccine against urinary tract infection.
  Keywords: Escherichia coli uropathogens, type P pili, gene, cloning
 • Tahereh Assadi, Afshar Bargahi, Gholam Hossein Mohebbi, Alireza Barmak, Iraj Nabipour, Soheil Mohajeri Borazjani, Bahman Kholdebarin Pages 9-16
  Background
  Suaeda aegyptica (S. aegyptica) species belong to the Chenepodiaceae family، the second largest family in the world of plants kingdom. It is indigenous to arid and semi-arid regions of the world and salty coastal zones Persian Gulf of Iran. It is an annual succulent halophyte plant which is characterized by producing oily seeds، high growth rate and large number of biomass. The aim of this study was analysis and determination of oil and fatty acids concentration in the S. aegyptica seed.
  Material And Methods
  The seeds of S. aegyptica were collected form coastal zones of Persian Gulf in Bushehr province، washed and dried. The fatty acids content of the dried seeds were extracted in n-hexane solvent by soxhellet apparatus. The residue of n-hexane in oily phase was evaporated by rotary evaporator and remaining oil was collected for fatty acids analysis. In the presence of potassium hydroxide and BF3 by refluxing for 30 minutes، the methyl ester derivative of fatty acids were produced. Then the resulted derivatives were analyzed by gas chromatography (GC-FID).
  Results
  The seeds of S. aegyptica contains eight fatty acids as: Pelargonic (C9)، Capric (C10)، Undecylic (C11)، Tridecylic (C13)، Myristic (C14)، Palmitic (C16)، Stearic (C18)، Linoleic (18:2) and Linolenic (18:3). Average oil content in seeds 014/0 ± 87 / percent.
  Conclusion
  The ratio of unsaturated fatty acids was higher than the saturated ones. Linoleic and Palmitic acids are major unsaturated and saturated fatty acids of S. aegyptica seed respectively.
  Keywords: saturated fatty acids, unsaturated fatty acids, seed, Suaeda aegyptica plant, oil, halophyte
 • Fatemeh Taji, Mahmood Rafieian, Reza Maghsodi, Hedayatollah Shirzad Pages 17-28
  Background
  Garlic components may change due to its enzymes activity such as alliance. In this research the effect of three months old garlic on the growth of WEHI-164 fibrosarcoma cells was examined in comparison with fresh garlic in Balb/c mice.
  Material And Methods
  In this interventional study 40 female inbred Balb/c mice were designated into 5 groups. WEHI-164 cells were injected subcutaneously in the chest of animal. Two weeks before and three weeks after injection of cancer cells، 0. 2 cc of normal saline or 20 mg/kg extracts of fresh or three months old garlic was injected intraperitoneally (IP) to mice. Five days after cells’ injection until day 21، every other day، and the mean size of tumors was measured and compared with each other، using ANOVA test. The antioxidant potential of extracts and the amount of total phenolic were also measured.
  Results
  The amount of phenolic compounds in fresh garlic extract was 12. 61mg/g and in three months old garlic was 2. 89 mg/g. The efficiency of fresh garlic (35. 63) was further compared with three month old garlic (10. 2) in prevention of oxidation (p<0. 05). The mean size of tumors in groups which received fresh garlic was smaller than that of control group. This tumor size was increased by time، so that a significant difference in mention groups could be seen on days 17، 19 and 21 (p=0. 001). Injection of 3-months old garlic had no effect on inhibition of growth of cancer cells compared to control group (P=0. 61).
  Conclusion
  Findings showed that garlic consumption might have important role in control and prevention of fibrosarcoma growth. But along with time the beneficial effect of garlic on cancer cells is reduced. Therefore، fresh garlic consumption is recommended.
  Keywords: cancer cells, Balb, c mice, garlic, fibrosarcoma
 • Farnaz Mohammadian, Ahmadreza Mobaien Pages 29-36
  Background
  Cesarean delivery is a surgical operation which is applied to prevent maternal and fetal complications. Cesarean delivery isn’t without complication and has some complications such as infection. Postoperative infection includes; endometritis، wound infection and septic pelvic thrombophlebitis that depend to prophylactic antibiotics and surgical technique. The aim of this study was comparison of post operative infection after single dose and three doses of prophylactic antibiotic regimens..
  Material And Methods
  This double blind randomized clinical trial was performed on all pregnant women referd to the Vali-Asr Hospital of Zanjan University of Medical Sciences and underwent cesarean delivery during one year from starting study. Participants subsequently were randomized into two groups: A (recieved single dose of prophylactic antibiotic) and B (recieved three doses of prophylactic antibiotic). Subjects were checked up for the clinical signs of infection during hospitalization and 10 days after discharge. The results were analyzed by SPSS Software Ver16 and Chi-Square Test.
  Results
  During one year، 146 pregnant women with cesarean delivery entered 2 equal groups (A and B) which each group had 73 subjects. During hospitalization after cesarean delivery، 5 (6. 8%) patients of group A and 2 (2. 7%) patients of group B had fever. There was no significant correlation between the two groups.
  Conclusion
  There was no significant correlation between single dose and three doses of prophylactic antibiotic regimens in groups A and B. Therefore، it seems thatthere is no need to use three doses of prophylactic antibiotic for cesarean delivery. Therfore، because of drug resistance and economic loss، single dose of prophylactic antibiotic is recommended for prevention of post cesarean infection
  Keywords: cesarean, infection, prophylactic antibiotic, cefazolin
 • Ahmad Riazi *, Seyed Sajad Eghbali, Mohammad Bahmanyar, Mohammadreza Farzaneh, Foorough Rezaei Motlagh, Niloofar Motamed, Mohammadreza Kalantar Hormozi, Iraj Nabipour Pages 37-48
  Background
  Although fine needle aspiration (FNA) has been suggested as choice procedure in pre-operative diagnosis of thyroid nodules، but it may miss a third of all malignancies in palpable nodules of thyroid gland.
  Material And Methods
  In a prospective study collected data of 198 consecutive patients who had preoperative FNA، thyroidectomy was performed in a university hospital، were reviewed. The FNA results were classified base on the American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) classification. The patients were categorized into benign، malignant and indeterminate groups. The indeterminate group included follicular neoplasms، Hurthle cell lesions، and the follicular variant of papillary thyroid carcinoma (PTC). All FNA results were evaluated by two expert cytopathologists who were blind to the results of histopathology and the clinical features of the patients.
  Results
  A total of 172 (86. 9%) thyroidectomized patients had benign lesions and 36 (13. 1%) had malignant lesions in final histopathology. The most common malignant lesion was PTC (76. 9%. Follicular thyroid carcinoma، medullary thyroid carcinoma and follicular adenoma were found in 3 and 18 patients، respectively. Benign lesions (158 cases، 79. 8%)، malignant lesions (17 cases، 8. 6%)، indeterminate (23 cases، 11. 6%) were reported in FNA. The sensitivity، specificity، positive predictive value، negative predictive value and diagnostic accuracy of FNA were 53. 84%، 98. 01%، 82. 35%، 92. 50، and 81. 81%، respectively.
  Conclusion
  FNA had low sensitivity to detect thyroid malignant lesions preoperatively. Thus، clinical features، findings of thyroid sonography، and novel biological markers should also be considered in the preoperative management of thyroid nodules.
  Keywords: thyroid, fine needle aspiration, thyroidectomy, histopathology
 • Ahmad Azad Pages 49-60
  Background
  Based on the World Health Organization (WHO) proposition, 5 days a week and 30 minutes a day of aerobic physical activity has numerous healthy effects for middle-aged and adult population. However, to date the anti inflammatory effect of this program has not been studied. The purpose of this study was to investigate the effect of 16 weeks of the WHO purposed physical activity program on C-reactive protein and interleukin-6 in middle-aged men.
  Material And Methods
  30 middle-aged men with C-reactive protein and interleukin-6 levels higher than the predicted values participated in this study. The subjects randomized to three groups: control(n=10), one training session per day(n=10, 16 weeks, 5 days a week, 30 minutes a day tread mill running, with70-80% of HRmax), and two training sessions per day(n=10, 16 weeks, 5 days a week, 2×15 minutes a day tread mill running, with70-80% of HRmax). Pre and post exercise C-reactive protein (fasting), interleukin-6(fasting), BMI and VO2max were measured. Data were analyzed with paired and one sample t-test and variance analysis.
  Results
  Both training methods caused significant (p<0.05) decrease in C-reactive protein, interleukin-6 and BMI, and significant (p<0.05) increase in VO2max in comparison with the control group.
  Conclusion
  16 weeks of the WHO proposed physical activity program, either one session per day or two sessions per day, can lead to C-reactive protein and interleukin-6 reduction in middle-age men.
  Keywords: C, reactive protein, Interleukin, 6, middle, aged men, WHO physical activity program
 • Ali Kazemi, Hossein Norouzi, Mahmood Tohidi Moghaddam, Alireza Naderloo Pages 61-68
  Background
  Glucose 6- phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency is a genetic disorder and assessment of newborns with or without this deficiency is counted as one of the effective components in public health evaluation in different countries. So، this study was aimed to assess prevalence of G6PD deficiency in newborns in Tehran.
  Material And Methods
  This cross- sectional study was done on 1226 newborns (585 male، 641 female) in Rasol Akram and Ali Asghar hospitals in 2009. G6PD screening was done by fluorescent spot test method and G6PD activity was determined by Beutler method. Indices of weight، age، bilirubin level، blood group، and coomb’s test and reticulocyte count were recorded for all neonates. Obtained results were assessed using SPSS program (version 16) and T student and Chi square tests and (P<0. 05) was considered significant.
  Results
  Of 1226 newborns، 27 newborns (2/2 %) (12 male، 15 female) were G6PD deficient which of 27 neonates، 19 neonates had hyperbilirubinaemia. G6PD activity was 11/4±1. 1 (U/gHb) in normal newborns but in G6PD deficient newborns was 2. 2±0. 63 (U/gHb) which difference between them was significant. (P=0. 027) The mean value of bilirubin was 7. 7±0. 11 (mg/dL) in normal neonates but in deficient was 13. 1±1. 1 (mg/dL) which was statistically higher than normal newborns (P =0. 047). Of total newborns transfusion exchange was done for 22 newborns which 8 neonates (36. 3 %) of them were G6PD deficient.
  Conclusion
  With regard to prevalence of 2. 2 % of G6PD deficiency، necessity of cord blood samples’ assessment and training the high risk mothers for prevention of hyperbilirubinaemia induced neurologic damage (kernicterus) are recommended.
  Keywords: Glucose, 6 – phosphate dehydrogenase, Hyperbilirubinemia, newborns, Iran
 • Hakimeh Vahedparast, Maryam Ravanipour, Fatemeh Hajinezhad, Farahnaz Kamali, Tayebeh Gharibi, Razyeh Bagherzadeh Pages 69-76
  Background
  In disasters، large number of causalities rash into the hospitals in order to get health facilities. So، hospitals are the reference point for delivering the health services in all levels for helping to the most percent of injured people. Aim of study was to assess hospital disaster preparedness of Bushehr province. Maretial and
  Methods
  This was a cross-sectional descriptive study which has been done in all Bushehr province hospitals. In order to collect data، we used 210 questions checklist with 10 different aims; each aim had consisted of 6 different domains (equipment، working stuff، physical space، structure، protocols and functional chart). The checklists were completed by direct observation and evaluation of equipment، programs and documents based on their domains with different people.
  Results
  The hospital preparedness in traffic base was very poor with mean number of 19/04±16/10 evaluation of security; education and management domain with mean number 35/29±26/52، 38/65±19/46، 36/36±24/05، respectively were poor. In logistics، workforce، communications، excused transportation and addition to the hospitals with the mean number of 53/26±26/31، 49/65±27/61، 45/53±18/29، 43/33±19/72، and 40/47±20/37 were estimated as average. The most number was belonged to the emergency with the mean number of 53/80±19/18.
  Conclusion
  The Bushehr province hospitals have not enough preparation against unexpected disasters and cannot be a good supporter for disaster happening، and in the occasions of happenings so many serious problems will occur. It will be suggested that the hospital managers should pay more attention to the unexpected disasters.
  Keywords: preparedness, hospital, disasters, Iran
 • Iraj Nabipour Pages 77-79
  Rapid growing industry in combination with physical، social and environmental life has raised concerns about social and environmental consequences of different industries. Therfore، Social Impact Assessment (SIA) and Environmental Impact Assessment (EIA) are included in health projects، policies and programs. HIA has been implemented in industrial projects since 1990. Several countries incuding European countries، Canada، Nezealand، USA had great developments regarding HIA in their industries. Moreover، World Health Organization has played an important role in developing HIA policy in industries. Different processes and procedures are applied for HIA but there are common points. Some of these points are as follows: -Focusing on community policies and health consequences throughout the public -Structurized format based on a health model Different HIA’s with different standards could be developed considering their common elements. It must be noted that HIA is not a part of EIA. EIA’s nature، procedures and methodology is different from HIA. However، as EIA focuses in some parts on public health، HIA could be included in EIA partially. Furhurmore، Local community around the industry is considered as HIA target point. So HIA’s essentials are considered to be beyond industrial medicine. Knowledge based economy requirements for successful technology and economy in petroleum industry are consisted of healthy workforce and community. These requirements are going to become a belief in petroleum industry because health issues guarantee economical and social developments in future. The book Reviews HIA in petroleum industry، health consequences of this industry on workforce and community. It takes the reader through a structural format towards multiple steps of HIA and enables him to have an integrated view. Establishment، development and implementation of such processes in petroleum industry will ensure economical and also health future of the workforce and public.