فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 23
|
 • شهنام ابوالقاسمی، سوما فلاحی، طاهره بابائی، سید کاوه حجت صفحه 293
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش خانواده که یکی از اصلی ترین رکن های جامعه است، دستیابی به جامعه سالم در گرو خانواده است. سلامت خانواده منوط به سلامت روانی افراد و داشتن رابطه مطلوب با یکدیگر است. در پژوهش حاضر تلاش شده تا تاثیر آموزش برنامه دلگرم سازی و آموزش مهارت کنترل خشم بر روی رضایت زناشویی و خودکارآمدی همسران معتادان مورد بررسی قرار گیرد.
  مواد و روش کار
  شرکت کنندگان این پژوهش 80 نفر از همسران معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر سقز بودند که به شیوه تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش هر گروه 30 نفر و یک گروه کنترل 20 نفره قرار گرفتند. یکی از گروه های آزمایشی در معرض آموزش دلگرم سازی به مدت 10جلسه 90دقیقه ای و گروه دیگر در معرض آموزش مهارت کنترل خشم به همین مدت قرار گرفتند و گروه کنترل نیز هیچ آموزشی دریافت نکردند. سه گروه قبل و بعد از مداخله به وسیله پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه خود کارآمدی مورد ارزشیابی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری ((MANCOVA توسط نرم افزار SPSS 15 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین گروه های آزمایشی و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت به سود گروه آموزش دیده است ولی بین میانگین های دو گروه آموزش دیده در متغیر رضایت زناشویی تفاوت معنادار وجود ندارد. همچنین میانگین های دو گروه آموزش دیده در متغیر خودکارآمدی تفاوت معنادار است و به سود گروه آموزش دیده دلگرم سازی است.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های زندگی و آموزش دلگرم سازی در خودکارآمدی و رضایت زناشویی همسران معتادان موثر است
  کلیدواژگان: معتاد، دلگرم سازی، مهارت های زندگی، رضایت زناشویی، خودکارآمدی
 • رضوان اعلمی هرندی، مریم کرمعلی، آیدا معینی صفحه 303
  زمینه و هدف
  روش غالب برای القا زایمان در ایران استفاده از اکسی توسین (سنتوسینون) است. در طی دهه گذشته تجویز داروی میزوپروستول (PGE1) نیز مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، میزان اثربخشی و عوارض میزوپروستول خوراکی در مقایسه با اکسی توسین در القا زایمان در حاملگی های ترم مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 90-1389 انجام شد، 130 خانم باردار ترم با اندیکاسیون ختم حاملگی در دو گروه مساوی تحت القای زایمان با میزوپروستول خوراکی با دوز 25 میکروگرم هر دو ساعت و یا اکسی توسین به صورت انفوزیون وریدی قرار گرفتند. مدت زمان شروع القا تا زایمان و مدت زمان شروع القا تا شروع فاز فعال و میزان زایمان در طی 12، 18 و 24 ساعت و نیاز به سزارین و اندیکاسیون آن درج می شد. آنالیز آماری با آزمون های من ویتنی، مجذور کای دو و تی و با استفاده از نرم افزار SPSS 16.0 انجام شد. مطالعه در مرکز ثبت کارآزمایی ایران با شماره (IRCT2012061910068N1) با کد اخلاق 69 به ثبت رسید.
  یافته ها
  میزان شکست القا در گروه میزوپروستول و اکسی توسین به ترتیب معادل 3/32% و 1/63% بود (001/0=p). میانگین بازه های زمانی القا تا فاز فعال و القا تا زایمان در گروه میزوپروستول به طور معنا داری بیشتر از گروه اکسی توسین گزارش شد (به ترتیب002/0=p و 001/0=p). میزان بروز عوارض مادری (به جز علایم گوارشی) و نوزادی در دو گروه اختلاف معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  میزوپروستول همانند اکسی توسین، داروی نسبتا امن برای القا زایمان است
  کلیدواژگان: فاز اکتیو، لیبر، القا زایمان، میزوپروستول، اکسی توسین
 • اسماعیل خدمتی مرصع، آمنه ستاره فروزان، سیدرضا مجدزاده، مهدی میرحیدری، سیدحمید نبوی، محسن اسدی لاری صفحه 311
  زمینه و هدف
  توزیع نابرابر سلامت در جوامع انسانی یکی از چالش های عمده نظام های سلامت است. مطالعه حاضر باهدف سنجش نابرابری قابل اجتناب در توزیع بیماری های روانی در شهر تهران انجام شد.
  مواد و روش کار
  داده های مورد نیاز در مطالعه حاضر از طرح «سنجش عدالت» که توسط شهرداری شهر تهران در سال 1378انجام شده است بدست آمد. نمونه مورد مطالعه متشکل از 22135 فرد بالای 15 سال بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. از رویکرد شاخص تجمعی برای سنجش نابرابری اجتماعی-اقتصادی در توزیع سلامت روان استفاده شد. برای تعیین میزان نابرابری قابل اجتناب در ابتدا شاخص تجمعی به لحاظ جمعیت شناختی (سن، جنس و قومیت) استاندارد گردید. در مرحله بعد برای کنترل اثرات متغیر های آموزش، اشتغال، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی که ممکن است هم با سلامت روان و هم متغیر های جمعیت شناختی در ارتباط باشند و برای جلوگیری از استاندارد سازی ناخواسته برای آنها، این متغیر های نیز وارد مدل گردیدند.
  یافته ها
  اندازه شاخص تجمعی نشان داد که (شاخص تجمعی: 067/0-، فاصله اطمینان: 070/0- - 057/0-) توزیع سلامت روان در تهران به ضرر گروه های فقیرتر است. هنگامی که شاخص برای ترکیب جمعیت شناختی استاندارد شد میزان آن برابر شد با046/0- (فاصله اطمینان:052/0- - 039/0-). این کاهش نسبتا کوچک در شاخص بیان گر آن است که ترکیب جمعیت شناختی تعیین کننده اصلی توزیع نابرابر سلامت روان در تهران نیست. هنگامی که متغیر های آموزش، وضعیت تاهل، اشتغال و وضعیت اقتصادی وارد تحلیل شدند میزان شاخص تجمعی افزایش یافته و برابر شد با 053/0- (فاصله اطمینان: 059/0- - 047/0-). در حقیقت تحلیل آخر سبب کاهش بیشتر در نابرابری قابل انتساب به متغییر های جمعیت شناختی گردید.
  نتیجه گیری
  از آنجا که بیشتر نابرابری سلامت روان در تهران ناشی از عوامل اجتماعی است و نه عوامل دموگرافیک، لذا احتمال تصحیح پذیری و قابل اجتناب بودن آن افزایش می یابد
  کلیدواژگان: استاندارد سازی، سلامت روان، شاخص تجمعی، نابرابری قابل اجتناب
 • محمدرضا جلیلوند، سیدعلی وکیلی، نوشین امینی مقدم فاروج صفحه 323
  زمینه و اهداف
  استفاده سنتی از گیاهان دارویی در سالیان اخیر افزایش یافته است. مردم درصدد هزینه کمتر، سلامت بیشتر و مصرف محصولات ایمن تر هستند. پر واضح است که محصولات ضد باکتریایی شیمیایی روز به روز در مقابل باکتری ها ضعیف تر عمل می کنند و از طرف دیگر عوامل ضد اکسیدانی گیاهی عوارض جانبی کمتری را به اثبات رسانیده اند. بنابراین مطالعات اولیه روی خواص درمانی عصاره میوه ها و برگ های حاصله از گیاه دیوسپیروس والاچیا در این مطالعه انجام شده است.
  مواد و روش کار
  در تحقیق حاضر، عصاره برگ و میوه این گیاه توسط حلال های هگزان، کلرفرم و اتانول تهیه شدند. فعالیت ضد باکتریایی آنها علیه باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس ارئوس، سودمناس آئروژینوزا و اشرشیاکلی با روش دیسک دیفیوژن اندازه گیری شد و همچنین خاصیت ضد اکسیدانی عصاره های حاصل با استفاده از روش DPPH assay سنجیده شد. جهت کنترل و مقایسه و تکمیل مطالعات آزمون فیتوشیمیایی مقدماتی انجام پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عصاره هگزان و کلروفرم میوه دارای بیشترین درصد پلی فنول می باشند. این دو جزء به ترتیب بیشترین اثر را علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی از خود نشان دادند. همچنین عصاره کلرفرمی میوه، توانست بیشترین فعالیت حذف رادیکالی را نشان دهد و بعنوان دارنده ی بیشترین خصلت ضد اکسیدانی معرفی شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از این بود که گیاه دیوسپیروس والاچیا می تواند در توسعه فرآورده های درمانی و سلامت مورد مصرف قرار بگیرد و این اثرات احتمالا وابسته به حضور پلی فنول هایی همچون نفتوکینونها می باشند.
  کلیدواژگان: دیوسپیروس والاچیا، ابناسه، ضد میکروبی، ضد اکسیدانی، فرآورده های طبیعی
 • نرگس سوزنگر، صابر رائقی، سلیمان خرمی، کوروش ارزمانی، فرهاد جدی صفحه 329
  زمینه و هدف
  تک یاخته لیشمانیا عامل بیماری سالک و کالاآزار با انتشار جهانی است. تظاهرات بالینی لیشمانیازیس در انسان از بثورات جلدی تا بیماری احشایی متغیر می باشد. تلاش برای دستیابی به اشکال دارویی جدید که بتواند ضمن درمان سریع زخم ها با کم ترین عوارض جانبی و مقاومت ادامه دارد. با توجه به اینکه مصرف داروهای صناعی با عوارض جانبی مختلفی همراه است، لذا استفاده از گیاهان دارویی مانند ابوخلسا و بومادران که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است در درمان بیماریها اهمیت پیدا می کند.
  مواد و روش کار
  در لوله های حاوی محیط کشت، تعداد 106 انگل لیشمانیا (معادل cc5/0 انگل) و cc5/0 از رقت های مشخص عصاره گیاه ابوخلسا و بومادران بصورت جداگانه اضافه شد. سپس تمام لوله های فوق را به انکوباتور منتقل شده و میزان زنده بودن انگل در زمان های مشخص مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد روند کاهشی معنی داری در تعداد انگل های لیشمانیا بر حسب زمان وجود دارد که بعلت تاثیر عصاره بوده است. و در بررسی اثر غلظتهای مختلف عصاره ابوخلسا بر روی انگل لیشمانیا در مقایسه با محیط شاهد مشخص گردید. تمامی غلظتهای مورد بررسی این عصاره باعث کاهش تعداد انگلهای لیشمانیا شده است.
  نتیجه گیری
  عصاره ابوخلسا را می توان در تحقیقات بر روی انگل لیشمانیا و گسترش داروهای گیاهی بکار برد
  کلیدواژگان: گیاه ابوخلسا، گیاه بومادران، لیشمانیا، invitro
 • محمد شیرمردی، فاطمه خدارحمی، محمد حیدری فارسانی، ابوالفضل نعیم آبادی، مهدی وثوقی نیری، جلیل جعفری صفحه 335
  زمینه و اهداف
  رنگ های مصنوعی به طور گسترده در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. تخلیه فاضلاب های رنگی به دلیل سمیت بالای این فاضلاب ها و تجمع احتمالی در محیط زیست مشکلات زیست محیطی جدی را پدید می آورد. مطالعه حاضر بر روی حذف رنگ آنیونی اسید قرمز 18 (AR18) (Acid Red 18)از محیط های آبی توسط نانوتیوب های کربنی چند دیواره اکسید شده (o-MWCNT)) (oxidized multiwall carbon nanotubes) به عنوان یک نوع جاذب متمرکز شده است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تجربی تاثیر متغیرهای مختلفی مانند زمان تماس، pH محلول، مقدار ماده جاذب، غلظت اولیه رنگ بررسی شد. غلظت باقی مانده رنگ با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis در طول موج 506 نانومتر قرائت شد. داده های جذب با استفاده از ایزوترم های لانگمویر، فروندلیچ و تمکین تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش زمان تماس و مقدار ماده جاذب راندمان حذف رنگ افزایش یافت اما با افزایش pH محلول و غلظت اولیه رنگ راندمان حذف کاهش پیدا کرد. جذب رنگ اسید قرمز 18 (AR18) از ایزوترم لانگمویر (995/0=R2) تبعیت می کند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد نانوتیوب کربنی چند دیواره اکسید شده می تواند به عنوان یک جاذب موثر برای حذف رنگ ها مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نانو تیوب کربن، رنگ، جذب، ایزوترم، محیط آبی
 • اکرم رضائیان، حسن بسکابادی، سید رضا مظلوم صفحه 349
  زمینه و هدف
  نارسی مهمترین علت پدیده مرگ ومیر نوزادی و هدف مطالعه حاضر تعیین برخی فاکتورهای پریناتال مرتبط با این پدیده است.
  مواد و روش کار
  جامعه آماری این مطالعه کوهورت تاریخی، نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان قائم مشهد در سالهای 1386 تا 1389 بود. طی ریزش نمونه از 200 پرونده تصادفی، 172 پرونده از زمان بستری تا زمان ترخیص، به دقت مطالعه شد. داده ها با پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع آوری، با SPSS19th آنالیز و نتایج با آمار توصیفی و آزمونهای فیشر، کای دو و T ارائه شد.
  یافته ها
  بر اساس مرگ یا زنده بودن تا روز 28 بعد از تولد، 54 و 118نوزاد به ترتیب در گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. وزن زمان تولد و سن داخل رحمی به ترتیب (42/635)54/1549 گرم و (35/3) 46/31 هفته بود. مصرف انتناتال نیتروگلیسرین، سولفات منیزیم، متیل دوپا و هیدرالازین و مصرف مزمن انسولین با اینکه در دو گروه تفاوت آماری معنی دار نداشتند (05/0p>) نسبت شانس بیشتر از 1 داشتند. دیابت، پره اکلمپسی، گروه خون و Rh مادری در دو گروه تفاوت آماری معنی دار داشتند (05/0p<). گریه، تنفس، سیانوز، تونوسیته و سابقه احیائ نوزاد در اتاق زایمان (001/0p<) و از تظاهرات نوزاد در زمان پذیرش، آپنه، برادی کاردی، گسپینگ (001/0p<)، هیدروپس، آسیت و IUGR (05/0p<)، در دو گروه تفاوت آماری معنی دار داشتند.
  نتیجه گیری
  برخی فاکتورهای مادری و نوزادی می توانند مرگ ومیر نوزادان نارس را متاثر نمایند. توجه به این فاکتورها می تواند در شناسایی نوزادان در معرض خطر مرگ ومیر و تامین فاکتورهای کاهنده مرگ ومیر موثر باشد
  کلیدواژگان: مرگ و میر شیرخواران، نوزاد، نوزاد نارس
 • مطهره رحیمی، فرزانه وفایی، محمدناصر شافعی، سعید نیازمند، ابوالفضل خواجوی راد، عاطفه امانی، سید محمود حسینی صفحه 363
  زمینه و هدف
  شواهدی وجود دارد که خطر ابتلا به فشار خون از یک طرف و اختلالات شناختی مربوط به افزایش سن از طرف دیگر در 2 جنس مونث و مذکر متفاوت است. در مطالعه حاضر اثر افزایش فشار خون ناشی از فنیل افرین بر عملکرد موشهای صحرایی نر و ماده در ماز آبی موریس مقایسه شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تجربی 32 موش صحرایی به 4 گروه تقسیم شدند: گروه های 1 و 2 شامل حیوانات کنترل نر و ماده که سالین دریافت کردند و گروه های 3 و 4 حیوانات نر و ماده ای که فنیل افرین دریافت کردند (100 میکرو گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن، هفته ای یک نوبت و به مدت 5 دقیقه). زمان سپری شده و فاصله پیموده شده برای رسیدن به سکوی پنهان بین گروه های نر و ماده دریافت کننده فنیل افرین با کنترل مربوطه با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی مستقل مقایسه گردید. فشار خون بعد از انجام آخرین تست ماز آبی با استفاده از دستگاه پاور لب ثبت گردید.
  یافته ها
  زمان سپری شده و فاصله پیموده شده در موشهای ماده دریافت کننده فنیل افرین از گروه کنترل مربوطه بیشتر بود (05/ 0p< و 01/ 0p<) اگر چه تفاوت معنی داری در این 2 معیار بین موشهای نر دریافت کننده فنیل افرینو موشهای نر کنترل مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که اثر افزایش فشار خون بر حافظه و یادگیری فضایی در موشهای صحرایی ماده و نر متفاوت می باشد.
  کلیدواژگان: فشار خون، فنیل افرین، ماز آبی موریس، موش صحرایی ماده، موش صحرایی نر
 • مجید غفوری، علی اکبر حیدری، گلنوش قوشچی صفحه 373
  زمینه و هدف
  سندرم پاسخ التهابی سیستمیک (SIRS) با حضور دو مورد از تب یا هیپوترمی، تاکی پنه، تاکی کاردی و لکوسیتوز یا لکوپنی یاباندمی مشخص شده و وجود SIRS با یک اتیولوژی عفونی، سپسیس تلقی می شود. سپسیس با شدت های بیشتر، سپسیس شدید و افت فشار با عدم پاسخ به مایعات کافی را شوک سپتیک گفته اند. در مطالعه حاضر ما به بررسی اتیولوژی بیماران در بیمارستان امام رضا مشهدمی پردازیم.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه 273 بیمار ابتدا تحت معاینه کامل و اخذ شرح حال و بررسی دقیق قرار گرفتند. در حین بستری روش های تشخیصی و آزمایشهای پاراکلینیک لازم در مورد بیماران انجام شده و نهایتا یک تشخیص را که عامل مسبب سپسیس، سپسیس شدید و SIRS بود در پرسشنامه قرار دادیم.
  یافته ها
  از افراد مورد پژوهش 86 /60 درصد مرد و 14/39 درصد زن بودند. شایعترین بیماری زمینه ای دیابت قندی، اعتیاد تزریقی، بدخیمی و تروما بترتیب 3/9-5/5-2/5-8/3 درصد بود. شایعترین اتیولوژی در گروه های تحت مطالعه پنومونی-مننژیت-سلولیت-اندوکاردیت بترتیب با 2/17-10-8/4-5/4 درصد بود. شایعترین علت SIRS بدون منشاء عفونی، واکنش دارویی و شایعترین علت سپسیس، پنومونی و شایعترین علل سپسیس شدید پنومونی و عفونت پرده های مغزی و شایعترین علل شوک سپتیک، پنومونی و گاسترو آنتریت بود. شایعترین علت در تمام گروه های بررسی شده پنومونی بود. میزان مرگ و میر در SIRS سپسیس و سپسیس شدید بترتیب 5/4%،9/9%و8/7% بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس مطالعه حاضر ما نتیجه گرفتیم که در بخش عفونی در زمان مطالعه شایعترین علت سپسیس پنومونی و شایعترین علل سپسیس شدید پنومونی و مننزیت و شایعترین علل شوک سپتیک هم پنومونی و گاسترو آنتریت بود. میزان مرگ و میر در بیماران شوک سپتیک صفر بود. توجه به عفونتهای تنفسی و بیماریهای زمینه ای مثل دیابت، آموزش دانشجویان در این موارد توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سندرم پاسخ التهابی سیستمیک، سپسیس، سپسیس شدید، شوک سپتیک، تعداد تنفس، تعداد ضربان، تعداد گلبولهای سفید خون
 • بتول صناعی، مرتضی بهنام رسولی، ناصر مهدوی شهری، حسن رخشنده، ساره عطایی نخعی صفحه 381
  زمینه و هدف
  گل ساعتی با نام علمی incarnata Passiflora (تیره passifloraceae) در طب سنتی به عنوان داروی خواب آور و آرام بخش استفاده می شود. در مطالعه حاضر اثرات مصرف گل ساعتی با داروی دیازپام در دوران بارداری بر ساختار بطن های طرفی مغز نوزادان یک روزه موش صحرایی مقایسه شده است.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی بود. دراین مطالعه، موش های صحرایی باردار پس از آمیزش به 3 گروه 6 تایی: کنترل، تیمار 1(200 میلی گرم/کیلوگرم عصاره گل ساعتی)، تیمار 2(دیازپام 2 میلی گرم/کیلوگرم) تقسیم شدند. تیمار گروه های 1 و 2 از روز 12 حاملگی تا زمان زایمان به صورت روزانه و تزریق زیرپوستی انجام شد. سپس از بین نوزادان متعلق به هر مادر 2 نوزاد انتخاب، مغز آنها فیکس (فرمالین 10%) و پس از تهیه برشهای سریالی (7 میکرون) و رنگ آمیزی (هماتوکسیلین-ائوزین) حجم بطنهای طرفی به روش کاوالیه و تراکم نورونی نئوکورتکس به روش دایسکتور محاسبه شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS19 وآزمون تی زوج و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در مقایسه با گروه کنترل، تجویز مادری عصاره گل ساعتی باعث بروز اختلاف معناداری در حجم بطنهای طرفی و تراکم نورونی نئوکورتکس نشد. اما در گروه تیمار با دیازپام حجم بطنهای طرفی و تراکم نورونی به طور معناداری افزایش یافت (05/0 p <).
  نتیجه گیری
  تیمار با عصاره گل ساعتی با دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم دارای اثرات تراتوژنیک آشکاری بر مغز در حال تکوین جنین نیست. در عین حال اثرات احتمالی تراتوژنیک دوزهای بالاتر عصاره گل ساعتی را نمی توان رد کرد.
  کلیدواژگان: گل ساعتی، دیازپام، نئوکورتکس، جنین، موش صحرایی
 • بابک فرزین نیا، زکیه تلمبادره ای، عابدین ثقفی پور صفحه 391
  زمینه و هدف
  کنه ها نقش مهمی در انتقال میکروارگانیسم ها به حیوانات اهلی دارند و به عنوان ناقل بسیاری از بیماریها، نظیر تیلریوز، بابزیوز، تب راجعه و تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو به دام ها و انسان مطرح اند لذا این مطالعه به منظور تعیین پراکندگی جغرافیایی کنه ها در گوسفندان و شترها در قم طی سال های 90- 1389 انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه برای نمونه برداری از گوسفندان از 25 روستا که 40% آن از مناطق کوهستانی و60% از مناطق دشت بوده است به طور فصلی نمونه گیری انجام شد؛ بطوری که از هر روستا به طور تصادفی 2 دامداری و از هر دامداری 3 تا 4 راس دام (15 راس در چهار فصل) و برای شترها، از 5 روستا، 2 دامداری و از هر دامداری 5 نفر، (جمعا در هر فصل 50 و در چهار فصل 200 نفر) نفر انتخاب شدند و از نظر آلودگی به کنه ها مورد بررسی قرار گرفتند. سپس کنه ها با کلید های معتبر تعیین هویت شدند.
  یافته ها
  کنه های جمع آوری شده از دو خانواده اگزودیده (7/91%) و آرگازیده (3/8%) بودند در سه جنسHyalomma (9/73%)، Rhipicephalus (8/17%) وArgas (3/8%) بوده، تعداد 6 گونه H. dromedarii (25/32%)، H. schulzei (35/26%)،H. marginatum (6/8%)، H. anatolicum (7/6%)،Rh. sangiiuneus (8/17%) و Argas persicus (3/8%) قرار دارند. گونه dromdareii H. (25/32%) دارای بیشترین فراوانی در تابستان و بهار بوده است.
  نتیجه گیری
  گونه های متنوعی از کنه ها در منطقه وجود دارند که برخی از آنها می توانند به عنوان ناقل بیماریها به انسان عمل کنند لذا اداره دامپزشکی با همکاری سایر ارگان ها باید با توجه به پراکندگی کنه ها، در جهت کنترل آنها اقدامات مناسب را انجام دهند.
  کلیدواژگان: کنه، ایگزودیده، آرگازیده، قم
 • حسین کلارستاقی، بهنام جامعی، تابنده شریعتی، غلامحسین فرجاه صفحه 401
  زمینه و هدف
  هورمون های استروئیدی بر ارگان های هدف متفاوتی از جمله دستگاه عصبی مرکزی و محیطی تاثیردارند. تاثیر اندروژن ها بر روی نورون های حرکتی عضلاتی که مستقیما در امور جنسی دخالت دارند روشن شده است. عضلات جونده بطور مستقیم در اعمال جنسی موثر نمی باشند لذا هدف از این تحقیق تاثیر تجویز تستوسترون بر روی نورون های حرکتی عصب سه قلو موش صحرایی نر نابالغ عقیم شده می باشد.
  مواد و روش کار
  40 سر موش نر صحرایی نابالغ (اسپراگ-دالی) بصورت تصادفی به 5 گروه (نابالغ عقیم شده، نابالغ عقیم شده با تزریق تستوسترون٬ نابالغ عقیم شده با تزریق روغن کنجد٬ شم جراحی و کنترل) تقسیم شدند. تستوسترون بصورت روزانه و با دوز 5 میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن حیوان به مدت یک ماه تزریق شد. سپس از ساقه مغز در ناحیه هسته حرکتی عصب سه قلو برش های بافتی تهیه شد سپس طول و حجم هسته و تعداد و چگالی نورون ها محاسبه شد.
  یافته ها
  تعداد و تراکم نورون ها در هسته حرکتی عصب سه قلو در گروه عقیم شده بدون تزریق تستوسترون نسبت به گروه عقیم شده با تزریق تستوسترون کاهش معنی داری داشت (01/0(P<. همچنین تراکم نورون ها در گروه عقیم شده بدون تزریق تستوسترون نسبت به گروه سالم کاهش معنی داری داشت (05/0(P<. بدنبال تزریق تستوسترون، تراکم نورون ها در گروه عقیم شده نسبت به گروه سالم کمتر بود ولی اختلاف معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که تستوسترون بر تعداد نورون ها و تراکم آنها در هسته حرکتی عصب سه قلو موثر است.
  کلیدواژگان: تستوسترون، هسته حرکتی عصب سه قلو، موش صحرایی، عقیم شده
 • خدیجه فوقی، شهریار احمدپور صفحه 413
  زمینه وهدف
  کتامین نوعی داروی بیهوشی است که دربیهوشی انفکاکی استفاده می شود. اثرات سایکوتوژنیک به همراه سرخوشی (euphoria) ناشی از مصرف کتامین باعث شده است که به عنوان یک داروی روان گردان مورد سوء استفاده قرارگیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات مصرف مزمن کتامین بر نواحی جیروس دندانه دار و CA3 هیپوکامپ می باشد.
  مواد وروش کار
  در این تحقیق تعداد 20سررت 8 هفته نر به وزن 200-150 گرم به طور کاملا تصادفی در دو گروه تجربی و گروه شاهد (10N=) تقسیم گردیدند. گروه تجربی کتامین به میزان mg/kg 10 به صورت داخل صفاقی(intra peritoneal) به مدت یک هفته دریافت نمودند. در پایان یک هفته نمونه ها با استفاده از کرزیل ویوله رنگ آمیزی و برای شمارش نورون های دژنره در نواحی جیروس دندانه ار و ناحیه CA3 از روش تعدیل یافته استریولوژیک استفاده گردید.
  یافته ها
  شمارش نورون های تیره در ناحیه گرانولر جیروس دندانه دار گروه مورد اختلاف معنی داری با گروه کنترل نشان داد (001/0P<). مقایسه تعداد نورون های تیره در لایه پیرامیدال ناحیهCA3 گروه مورد و گروه کنترل اختلاف معنی داری برخوردار بود (001/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که سو مصرف مزمن کتامین می تواند مرگ نورونی را در سلول های گرانولر و پیرامیدال نواحی جیروس دندانه دار و CA3را افزایش دهد
  کلیدواژگان: کتامین، جیروس دندانه دار، ~~~CA3، هیپوکامپ
 • محبوبه طباطبایی چهر، ابراهیم ابراهیمی ثانی، حامد مرتضوی صفحه 419
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری و درمان اعتیاد، گروه درمانی شناختی- رفتاری است. پژوهش حاضر با هدف، اثر بخشی روان درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر تغییر باورهای غیر منطقی معتادین انجام شد.
  مواد و روش کار
  مطالعه ی شبه تجربی حاضر بر روی 80 بیمار مرد تحت درمان مراجعه کننده به مراکز متادون درمانی شهر بجنورد که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند، انجام شد. مداخله ما اجرای ده جلسه ی 90 دقیقه ای هفتگی روان درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بود. گروه شاهد درمان های روتین مراکز را دریافت می کردند. ابزار مطالعه آزمون استاندارد باورهای غیر منطقی جونز بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، تی مستقل و تی زوج با نرم افزار 16 SPSS و ضریب اطمینان 95% تحلیل شدند.
  یافته ها
  متغیرهای تاثیرگذار در دو گروه (سن، تحصیلات، شروع مصرف دارو، سیگار و...) مشابه بودند. نمره باورهای غیر منطقی دو گروه قبل از مداخله معنی دار نبود اما بعد از مداخله اختلاف معنی داری مشاهده گردید(0001/0>p) نمره میانگین کلی قبل از مداخله 52/11 ±95/112 و پس از مداخله در گروه تجربی کاهش معنی داری نشان داد (0001/0>p)
  نتیجه گیری
  گروه درمانی شناختی- رفتاری در کاهش باورهای غیرمنطقی معتادین موثر بوده و احتمالا می تواند نگرش مثبت آنان را نسبت به سوء مصرف مواد مخدر تغییر دهد.
  کلیدواژگان: روان درمانی گروهی، شناختی، رفتاری، باورهای غیرمنطقی، معتاد
 • جواد هاشمی، آرش اکابری، علیرضا گلشن صفحه 433
  زمینه و هدف
  یکی از عوامل عمده مرگ و میر در بیماران دیالیزی بیماری قلبی عروقی می باشد که تقریبا شیوع آن در این بیماران به میزان 30-10 برابر جمعیت عمومی تخمین زده می شود. تعدادی از ریسک فاکتورها برای کلسیفیکاسیون شناخته شده اند که شامل هیپرکلسمی و هیپرفسفاتمی، افزایش هورمون پاراتیرویید iPTH))، افزایش پروتئین واکنشی C(CRP) و دیس لیپیدمی هستند.
  مواد و روش کار
  از بین بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد، تعداد 30 نفر بیمار دیالیزی و 30 فرد سالم را انتخاب کردیم. از تمامی افراد ml 5 خون گرفته شد، و آزمایشات هورمون پاراتیروئید (iPTH) و پروتئین واکنشی C(hs-CRP) به روش الیزا (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) و آزمایشات LDL، کلسیم، فسفر، آلبومین، اوره و کراتی نین به روش رنگ سنجی انجام شد.
  یافته ها
  پس از مقایسه هورمون پاراتیروئید (iPTH)، میانگین LDL، ضریب کلسیم-فسفر و سطح hs-CRP بین بیماران و گروه کنترل مشاهده شد که تمامی آنها در گروه بیمار به صورت معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود. (001/0 p <) همچنین وجودارتباط معنی دار بین گروه (داشتن بیماری) و افزایش ریسک فاکتورهای کلسیفیکاسیون عروقی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر افزایش میزان سطح سرمی هورمون پاراتورمون، پروتیین CRP، ضریب Ca*P و LDL را به عنوان فاکتورهای موثر در آترواسکلروزیس در بیماران دیالیزی، نشان می دهد.
  کلیدواژگان: همودیالیز، آترواسکلروزیس، iPTH، hs، CRP
 • وحیده معتمدالصنایع، شهریار احمدپور، محمدامین یونسی هروی صفحه 441
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات عمده بیماران مراجعه کننده به مطب دندانپزشکی ترس از تزریق ماده بی حسی و درد ناشی از هنگام تزریق است. از آنجایی که به لحاظ فیزیولوژیک برانگیختن یک احساس مشابه دیگر مثل لرزش در ناحیه تزریق می تواند موجب مسدود شدن مسیر پیام عصبی ناشی از درد شود، بنابراین هدف در این مطالعه طراحی و ساخت دستگاه لرزشی تزریق به منظور کاهش درد تزریق در هنگام عمل دندانپزشکی است.
  مواد و روش کار
  در ساخت سیستم از یک موتور کوچک که در بدنه اصلی سرنگ قرار داده می شود، استفاده شد. در هنگام تزریق موتور روشن شده و لرزش قابل تنظیم را ایجاد می نماید. تزریق در فک بالا و پایین رت های 250 تا 300 گرمی نر نژاد ویستار 8 هفته در دوحالت لرزش کم و زیاد انجام گرفت. جهت ارزیابی ضربان قلبی در هنگام تزریق به عنوان یک شاخص درد، از یک سنسور پالس متصل به دم حیوان استفاده گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار مطلب و آزمون t مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
  یافته‎ها: در حالت لرزش کم نسبت به حالت بدون لرزش، درد در لحظه تزریق کمتر شده است و درد ناشی از تزریق در طول زمان کاهش می یابد اما تغییرات آن در زمان بین 4 تا 6 ثانیه از شروع تزریق معنادار است (05/0P<). در حالت لرزش زیاد نسبت به حالت بدون لرزش در لحظه تزریق، در طول فرآیند تزریق و همچنین در انتهای تزریق میزان ضربان قلب کاهش معناداری نسبت به حالت بدون لرزش داشته و درد نیز در این حالت کمتر شده است (05/0P<).
  نتیجه گیری
  بر طبق نتایج، دستگاه ساخته شده می تواند بدون مداخلات دارویی و استفاده از عوامل روانی به عنوان یک وسیله موثر در تزریق بی حسی دندانپزشکی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تزریق بی حسی دندانپزشکی، تغییرات ضربان قلب، کاهش درد
 • میرسعید یکانی نژاد، آرش اکابری، امیر پاکپور حاجی آقا صفحه 449
  زمینه و هدف
  بی تحرکی در میان نوجوانان سرتاسر دنیا پدیده ای شایع است. هدف از این مطالعه بررسی قدرت پیشگویی کنندگی تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای رفتار فعالیت جسمانی نوجوانان در یک بررسی طولی با 4 هفته پیگیری می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه یک بررسی کوهورت آینده نگر می باشد که نمونه های آن را 623 دانش آموز دبیرستانی شهر قزوین تشکیل می دهند. این دانش آموزان از 8 دبیرستان شهر قزوین بطور تصادفی انتخاب شدند. در مرحله اول پرسشنامه دموگرافیک همراه با سوالاتی مربوط به سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده شامل (نگرش، نرم انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و قصد) و پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی در اختیار دانش آموزان جهت تکمیل قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، از دانش آموزان خواسته شد تا یک ماه دیگر پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی را برای بار دوم تکمیل نمایند. داده ها توسط نرم افزارSAS9.2 با کمک آزمون رگرسیون سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی دانش آموزان 6/15 سال بود و تقریبا نیمی از آنها دختر بودند (2/51%). در مرحله اول، رفتار گذشته مسئول 57 درصد از تغییرات واریانس فعالیت جسمانی در زمان 2 بود. در مرحله دوم نگرش، نرم انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده 7 درصد به میزان پیشگویی کنندگی تغییرات واریانس فعالیت جسمانی در زمان 2 اضافه کردند. در مرحله آخر قصد رفتاری مسبب 8/1 درصد از تغییرات فعالیت جسمانی در زمان 2 بود.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند بخش عمده فعالیت جسمانی دانش آموزان را پیشگویی نماید. نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده با تمرکز بر روی کنترل رفتاری درک شده در مداخلات آتی می تواند نتایج ثمربخشی به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، نوجوانان، فعالیت جسمانی
 • محمدرضا رمضان پور، امیر مقدم، محمود زرنگ، محمد شبانی، سیدآرش اکابری، شیما زمانی صفحه 459
  زمینه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر، تاثیر تمرینات قدرتی یک عضو اندام فوقانی بر روی شاخص های عصبی یا الکترونوروگرافی عضو قرینه (طرف مقابل) بود.
  مواد و روش کار
  تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و آزمودنی های آن متشکل از 30 زن سالم بوده که سابقه هیچ گونه آسیب در مفصل آرنج، تاندون ها و رباط های عضله دوسربازویی نداشته و همه آنها راست دست (دست برتر) بودند. آزمودنی های تحقیق بصورت تصادفی از میان دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد بجنورد) انتخاب شده و در سه گروه 10 نفری (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه تجربی اول یک سری تمرینات قدرتی منتخب روی عضله دوسربازویی دست برتر و گروه تجربی دوم همان تمرینات را روی عضله دوسربازویی دست غیر برتر، سه بار در هفته و به مدت هشت هفته اجرا کردند. الکترومیوگرافی (EMG) هنگام حداکثر انقباض ارادی (MVC) عضله دوسر بازویی هر دو دست برتر و غیر برتر در پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون t استیودنت در سطح معنی داری 5/0 P ≤ انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که افزایش معنی داری در MVC و EMGعضله دوسربازویی دست تمرینی و غیرتمرینی به دنبال هشت هفته تمرین قدرتی مشاهده شد، در صورتی که در گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  تمرینات قدرتی یک طرفه سبب افزایش EMG، دامنه موج M و کاهش زمان تاخیر موج M در هر دو عضو تمرینی و غیر تمرینی می شود. سازوکارهایی که تحت آن انتقال متقاطع شاخص های الکترونوروگرافی صورت می گیرد ممکن است بدلیل نرونهای رابط و جسم پینه ای مغز و پردازش موازی دستگاه عصبی توضیح داده شود
  کلیدواژگان: شاخص های الکترونوروگرافی، دامنه موج M، زمان تاخیر موج M، الکترومیوگرافی، تمرینات قدرتی یک طرفه، انتقال دوسویه
 • فرهاد وفایی، علی انشایی صفحه 469
  زمینه و هدف
  ترمیم فتق مغبنی عود کرده با احتمال عود مجدد و عوارض جراحی بیشتر نسبت به ترمیم اولیه همراه می باشد. این مطالعه دو روشOpen preperitoneal و Lichtenstein را در ترمیم فتقهای مغبنی عود کرده مورد مقایسه قرار می دهد.
  مواد و روش کار
  در این کارآزمایی بالینی، 60 بیمار مرد 60 - 30 ساله با تشخیص فتق مغبنی عود کرده مورد ارزیابی قرار گرفتند. 30بیمار به روش Lichtenstein و 30بیمار به روش Open preperitonealبا تکنیک Wantz عمل شدند. انتخاب روش جراحی در هر بیمار به صورت اتفاقی انجام می شد. بیماران با35BMI>، مصرف استروئید، دیابت ملیتوس، اختلالات انعقادی، جنس زن و سابقه عمل جراحی شکم به جز هرنیورافی، از مطالعه حذف شدند. برای آنالیز داده ها از روش آماری Chi Square و آزمون Fishers Exact Test استفاده گردید. میزان محدوده معنی داری معادل 05/0 در نظر گرفته شد. از برنامه SPSS 15 جهت آنالیز داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  عود مجدد در گروه Lichtenstein 20% در مقابل 0% برای گروه Open preperitoneal بود (01/0 = p). آسیب عصبی (اختلال حسی یا نورالژی در درماتوم خاص) 20% برای گروه Lichtenstein، در مقابل0% برای گروهOpen preperitoneal (01/0=p) بود. ارکیت ایسکمیک 3/23% برای گروه Lichtenstein، در مقابل 0% برای گروهOpen preperitoneal (005/0=p) بود. عوارض دیگر مانند عفونت، هماتوم، ریتانسیون ادراری و آتروفی بیضه بین دو گروه تفاوتی نداشتند.
  نتیجه گیری
  روش Open preperitoneal برای ترمیم فتقهای مغبنی عود کرده ای که قبلا با برخورد قدامی عمل شده اند، روش ارجح می باشد و با عود و آسیبهای عصبی کمتری همراه می باشد.
  کلیدواژگان: فتق مغبنی عود کرده، Lichtenstein، Open preperitoneal
 • حمیدرضا کیانی فر، جواد آخوندیان، هدی خوش محبت، حدیث یوسف زاده، علی خاکشور، عاطفه عزتی خراسانی، سیدحمید حسینی صفحه 475
  زمینه و هدف
  شیوع واکنش های آلرژیک به غذاها در دوران شیرخواری نسبتا بالا می باشد حدود 8-6% شیر خواران به پروتئین شیر گاو آلرژی دارند. علائم این آلرژی به صورت علائم گوارشی، علائم پوستی و علائم تنفسی می باشد. با توجه به اهمیت این مساله بر آن شدیم تا آلرژی به شیر گاو و تظاهرات بالینی در شیرخواران را بررسی نماییم.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی در سال 1390در بیمارستان قائم مشهد (عج) بر روی 81 شیر خوار که به وسیله تست چالش آلرژی آنها به شیر گاو تایید شده بود انجام گرفت. اطلاعات بیماران بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردید سپس داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS5/11 و آزمون های آماری تی تست و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  1/74در صد بیماران در سن زیر 6 ماه حداقل یک علامت گوارشی از آلرژی را بروز دادند. در 55 نفر خون در مدفوع گزارش شد. وجود خون در مدفوع در زیر 6 ماهگی یافته شایع تری نسبت به سنین بالای 6 ماهگی بود. یافته های خارج گوارشی شایع شامل پوستی در 7/40در صد و تنفسی در 3/33 در صد دیده شد. در 33 نفر از این افراد سابقه مصرف آنتی بیوتیک توسط مادر در دوران بارداری یا شیردهی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  حساسیت به شیر گاو عمدتا در سن زیر 6 ماه بروزکرده واسهال و دفع خون شایعترین تظاهرات آن هستند. مصرف زودهنگام لبنیات در شیرخوار و مصرف آنتی بیوتیک توسط مادر شانس ابتلاء به این بیماری را افزایش می دهد. لازم است مسولین برنامه ریزی دقیق جهت افزایش آگاهی خانواده ها در این زمینه انجام دهند
  کلیدواژگان: آلرژی پروتین شیر گاو، تظاهرات گوارشی، شیر خواران، علائم کلنیکی
 • رامین نبی زاده، سیدکمال غدیری، سیمین ناصری، علیرضا مصداقی نیا، احسان ابویی مهریزی، امیرحسین محوی صفحه 483
  زمینه وهدف
  در این مطالعه توانایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت به صورت اصلاح شده با سورفکتانت، جهت حذف MTBE از محلولهای آبی در سیستم ناپیوسته مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین مقایسه ای نیز بین زئولیت اصلاح نشده (NMZ) و زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت(SMZ) جهت حذف MTBE از محلولهای آبی صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  در این تحقیق دو گروه زئولیت کلینوپتیلولیت طبیعی میانه و سمنان جهت انجام آزمایشات جذب مورد بررسی قرار گرفتند. پیش از استفاده از زئولیتها به عنوان جاذب، زئولیتها خرد و به دو سایز ریز (25/0- 21/0 میلی متر) و درشت (84/0- 59/0 میلی متر) الک شدند. با اندازه گیری پتانسیل تبادل کاتیونی داخلی و خارجی انواع زئولیتها، نمونه زئولیتی که دارای بالاترین پتانسیل تبادل بود، به عنوان نمونه مورد نظر برای انجام آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد، توانایی زئولیتها هنگامی که سطح آنها توسط سورفکتانتهایی چون هگزادسیل تری متیل آمونیوم-کلراید (HDTMA-CL) و n-ستیل پریدینیوم بروماید (n-CPB) اصلاح شوند، در جذب MTBE بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. خصوصا زئولیتهای اصلاح شده با سورفکتانت HDTMA-CL دارای راندمان بهتری در جذب MTBE می باشند و توان دستیابی به میانگین ظرفیت جذبی برابر با 02/13 میلی گرم بر هر گرم و میانگین راندمان حذفی برابر با 11/65 درصد با غلظت اولیه MTBE برابر با 10 میلی گرم در لیتر را دارا می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده، زئولیتهای اصلاح شده توسط سورفکتانتها گزینه ای مناسب در جذب MTBE از محلولهای آبی می باشند.
  کلیدواژگان: کلینوپتیلولیت، زئولیت اصلاح شده، سورفکتانت، MTBE، جذب
 • بهرام بیباک، حسین کمالی، علیرضا نعمت الهی صفحه 495
  زمینه و هدف
  فرآورده های طبیعی دلخواه، مولکول های آلی کوچکی با وزن کمتر از 2000 (amu) هستند که بطور متناوب متابولیت های ثانویه نیز نامیده می شوند، این مواد توسط ارگانیسم های زنده از جمله گیاهان دارویی تولید می شوند. این مواد به عنوان مخازن بسیار نیرومندی در تولید داروهای نوین نامبرده می شوند. در این مقاله در مورد یکی از معروفترین و پرکاربردترین ساختارهای شیمیایی متابولیت های ثانویه در جنس دیوسپیروس که ترکیبات 4 و 1 نفتوکینونی می باشد، بحث گردیده است. مطالب آورده شده در این مطالعه مروری، سعی بر آن دارد تا پیشرفت های انجام شده در تحقیقات بیولوژیکی، فارماکولوژیکی و فیتوشیمی ترکیبات 4 و1 نفتوکینونی جدا شده از این جنس همراه با مکانیسم های عمل این مشتقات را پوشش می دهد.
  مواد و روش کار
  این تحقیق یک مطالعه مروری است که در مورد ترکیبات 4 و1 نفتوکینونی جدا شده از جنس دیوسپیروس با کلمات کلیدی، Diospyros، 1 4-naphthoquinone، antibacterial، anticancer، Ebnaceae mechanism با جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی معتبر از ابتدا تا 2011 انجام گرفت.
  نتیجه گیری
  در طی 60 سال گذشته، ترکیبات فراوانی از این جنس جدا شده اند. 12 ساختار شیمیایی فعال بیولوژیکی با اثرات قابل توجه و بسیار شاخص از این دسته مواد در این مطالعه آورده شده است. دو اسکلت اصلی ترکیبات 4 و1 نفتوکینونی که مطالعات متعدد بالینی و فارماکولوژیکی بر آنها انجام شده است، پلامباگین و دیوسپیرین می باشند. امروزه پتانسیل برای بدست آوردن و توسعه دادن ترکیبات سر دسته و راهنما از 4 و1 نفتوکینونی جدا شده از جنس دیوسپیروس، به طور ویژه در تحقیقات حوزه ی ترکیبات ضد باکتریایی و ضد سرطان، به طور چشمگیری رشد یافته است. امید است مطالبی که در اینجا تشریح شده اند، به عنوان منابع قابل اعتمادی برای متخصصان شیمی و فرآورده های طبیعی جهت بسط و گسترش طراحی هوشمند و هدفمند داروهای نوین مفید واقع گردند.
  کلیدواژگان: دیوسپیروس، 4 و 1، نفتوکینون، ضد باکتریایی، ضد سرطان، مکانیسم عمل
 • شاهین مافی نژاد، رضا قرایی، رضا عرفانی سیار، سام علمی، شقایق رحمانی، ساقی علمی صفحه 507
  Asphyxiating Thoracic Dystrophyبرای نخستین بار در سال 1954 در یک خواهر و برادر توسط ژون به عنوان دیسپلازی اسکلتی قفسه سینه که منجر به آسفکسی و عفونتهای مکرر تنفسی می گردد، معرفی شد. ATD بیماری اتوزومال مغلوبی است که دارای تظاهرات کلینیکی، رادیولوژیک و پاتولوژیک متغیری است. در این مقاله یک مورد از این سندرم را معرفی می نماییم.
  کلیدواژگان: دیستروفی آسفکسی توراسیک، ژون، دیسپلازی
|
 • Page 293
  Background and Objectives
  Family is one of the main elements of community, achieving a healthy community depends on the family. Family well-being depends on mental health and having good relationship. This study attempted to assess the effect of encourage training approach and life skills training (anger management skills) on marital satisfaction and addicts wife’s self- efficacy.
  Material and Method
  Participants in this study were selected randomly between 110 wives of addicts from saqez addiction treatment centers and divided into three groups: control and two experimental group. One of the experimental group received encourage training for 10 sessions of 90 minutes, another group received anger management skills training for 10 sessions of 90 minutes and control group didnt receive any training. Two groups were assessed by enrich 47-item form of marital satisfaction questionnaire and 17-item form of self-efficacy questionnaire in post test.The collected data were analyzed with spss software 15 and presented with MANCOVA.
  Result
  the results of this study showed that there is a significant difference in favor of trained groups in comparison to control group but the there is not significant level of difference between the marital satisfactions of trained groups. Self efficacy means of trained groups showed significant level of difference in favor of encouraging training group
  Conclusion
  The result of this research can improve the training of addicts’ family coming to addiction treatment centers.
  Keywords: Addict, Encouraging, Life skills (anger management), marital satisfaction, Self efficacy
 • Page 303
  Background and Objectives
  The usual method for inducing labor in Iran is the use of oxytocin (Syntocinon). Oxytocin, however, has been shown to be less effective than misoprostol. The aim of the present study was to evaluate the effectiveness and the safety of orally administered misoprostol for labor induction in term pregnant women and to compare it with intravenously infused oxytocin.
  Material and Methods
  This random clinical trial was carried out between 2009 and 2010. A total of 130 term pregnant women whom were candidate for vaginal delivery assessed for eligibility to enter the study and randomly assigned into one of two groups according to the method of treatment, misoprostol or oxytocin. The misoprostol was prescribed orally 25 µg every two hours. The oxytocin group received an infusion of 10 IU which was gradually increased. The time from induction to delivery, induction to the beginning of the active phase, successful inductions within 12, 18, and 24 hours and caesarean section indication were recorded Statistical analysis was performed using the SPSS 16.0 presented with Mann-Whitney U test, chi-square and t-test.
  Results
  Failure of induction, leading to caesarean section was 32.3% and 63.1% in misoprostol versus oxytocin groups respectively. The mean time intervals from induction to active phase and labor in misoprostol group were significantly greater than oxytocin group. Maternal (except gastrointestinal problem) and fetal complications were not comparable between the two groups.
  Conclusions
  Misoprostol is as a safe drug as oxytocin with low complications for the induction of labor.
  Keywords: Active Phase, Labor, Labor Induction, Misoprostol, Oxytocin
 • Page 311
  Background and Objective
  Widespread health inequalities are of grand challenges to health systems. In present study, researchers aimed to measure socioeconomic inequality in distribution of mental disorders in Tehran.
  Material and Methods
  Required data were obtained from Urban HEART (Urban Health Equity Assessment and Response Tool) survey conducted by Municipality of Tehran in 2007. Sample was consist of 22135 people (over 15 years old) selected by systematic cluster sampling method. The Concentration index (C) approach was applied to examine socioeconomic inequality in mental health in Tehran. Concentration index of mental health was demographically (age-sex-ethnicity) standardized in order to determine the level of avoidable inequality. In next step, to control for variables of education, occupation, marital status and economic status which might be related to mental health and demographic variables and prevent from inadvertent standardizing of these variables, these variables also were entered into model.
  Results
  Concentration index of mental health (-0.0673, 95% confidence interval =-0.070 ¬¬¬– -0.057) showed that, there is inequality unfavourable to poorer people in Tehran respecting mental disorders. When the distribution of mental disorders was standardized for demographic composition of the quintiles, the standardized C equalled -0.046 (95% confidence interval =-0.0522 ¬¬¬– -0.0398). This little drop suggests that demographic composition is not the main determinant of observed mental health inequality in Tehran. When they controlled for variables of employment and education, standardized C increased and equaled CI=-0.053 (95% confidence interval =-0.059 ¬¬¬– -0.047). Indeed, the last analysis led to more shrink in inequality attributable to demographics.
  Conclusion
  Since much of the observed inequality in mental health is probably due to social factors and not to demographic ones, therefore the possibility of inequality correction and its avoidance will increase
  Keywords: Avoidable Inequality, Concentration Index, Mental Health, Standardization
 • Page 323
  Background and Objectives
  The traditional use of herbal medicine has increased significantly in these recent years. People are looking for less charge, healthier and safer products. It is obvious that the chemical antibacterial products are creating more bacterial resistant day by day, on the other hand herbal less side effects of antioxidant agents have been proven. Therefore, the first studies on the therapeutic properties of the fruits and leaves extracts obtained from Diospyros wallichii King& Gamble are reported.
  Material And Methods
  In the present research the hexane, chloroform and ethanol extracts of Diospyros wallichii (fruits and leaves) are screened for antimicrobial and antioxidant activities. Antibacterial activity was determined against Bacillus cereus ATCC10876, Staphylococcus aureus ATCC11632, Pseudomonas aeruginosa ATCC10145 and Escherichia coli ATCC10536 using the disk diffusion method. Moreover, the DPPH radical scavenging test was performed to evaluate the antioxidant properties of the fractions. In order to compare the results the phytochemical assay was done.
  Results
  the results showed hexane and chloroform extracts of the fruit, have high amounts poly-phenols. These two fractions were active against both Gram negative and Gram positive bacteria. The chloroform extract of fruits had the highest free radical scavenging activity.
  Conclusion
  The results obtained suggest that Diospyros wallichii King& Gamble could be used in the development of therapeutic medicines and health care products. In addition to, it was concluded that the poly-phenols, exclusively Naphthoquinones, play crucial roles in the properties of this plant.
  Keywords: Diospyros wallichii, Ebenaceae, Anti, bacterial, Anti, oxidant, Natural products
 • Page 329
  Background and Objectives
  Leishmaniaisis is a protozoan disease with worldwide prevalence. Its clinical manifestations in human are different from skin rash to visceral disease. Quest for new medicine forms that can quickly treat the wound with the least side effects and the resistance is an ongoing subject. Because synthetic drugs are associated with several complications, medicinal plants such as Abulkhalsa that used in this study is important in treatment of diseases.
  Material and Methods
  In tubes containing medium 106 Leishmania (equivalent 0.5cc parasites) and 0.5cc dilutions of the extract were added separately Abulkhalsa and yarrow plant. Then all the tubes were transferred to the incubator and examined the viability of the parasite.
  Results
  The results showed a significant decrease in the number of Leishmania parasites over time was due to the effect of the extract. The effect of different concentrations of Abulkhalsa extract on Leishmania in comparison with control medium was determined for all concentrations of the extract. All extract concentrations of extract could reduce the number of Leishmania parasites.
  Conclusion
  Abulkhalsa extract can be applied on anti-parasite Leishmania researches and development of herbal medicine
  Keywords: Abvkhlsa plant, Achillea millefolium, Leishmaina, invitro
 • Page 335
  Background and Objectives
  Synthetic dyes are widely used in various industries. Discharging waste water containing dyes causes serious environmental problems because of its high toxicity and possible accumulation in the environment. The present work focuses on removal of anionic dye (Acid Red 18) by oxidized multiwall carbon nanotubes (o-MWCNT) from aqueous solution.
  Materials and Methods
  In this experimental study the effect of various parameters such as contact time, solution pH, adsorbent dosage and initial dye concentration were studied. The final dye concentration was read by UV–Vis spectroscopy at maximum wavelength 506 nm. Adsorption data were analyzed using Langmuir, Freundlich and Temkin adsorption isotherms.
  Results
  the results of this study showed that, by increasing contact time and adsorbent dosage dye removal percentage increases but by increasing solution pH and initial dye concentration dye removal percentage decrease. The adsorption of Acid Red 18 dye complies with Langmuir isotherm (R2= 0.995) model.
  Conclusion
  The results of this study indicate that oxidized multiwall carbon nanotubes can be used as an effective adsorbent for the removal of dyes.
  Keywords: Carbon nanotubes, dye, Adsorption, Isotherm, Aqueous solution
 • Page 349
  Background and Objectives
  Prematurity is the major cause of neonatal mortality, so this study aimed to determine the perinatal factors related to the premature infant’s mortality.
  Material and Method
  Sample of records of this historical cohort study, was premature infants hospitalized in the Qhaem hospital intensive care unit, since 2007 to 2010. Two hundred cases were randomly selected. After the sample loss, 172 files precisely were studied from admission to discharge. Data were collected using a validated researcher made questionnaire, analyzed with SPSS19th, and presented with descriptive statistics, Fisher’s exact test, chi-square and T tests.
  Results
  From 172 neonates based on death or alive until 28th day after birth, 54 and 118 were included in the case and control groups, respectively. Birth weight and gestational age of the subjects, were 1549.54(±635.42) g and 31.46 (±3.35) weeks, respectively. Antenatal taking of nitroglycerin, magnesium sulfate, methyldopa, hydralazine and chronic use of insulin were not significantly deferent in the two groups (P>0.05), and had Odds ratio more than 1. Diabetes, preeclampsia, maternal Rh and blood group, were significantly deferent between the two groups (P<0.05). In the birth room crying, breathing, cyanosis, tonicity, cord status, and a history of neonatal resuscitation (p<0.001) and neonatal clinical findings at the NICU admission time including apnea, bradycardia, gasping, hydrops, ascites, and IUGR (p<0.005) were significantly deferent between the two groups.
  Conclusion
  Some of the maternal and neonatal perinatal factors could affect the premature neonate's mortality. Considering these factors could be effective in determining at risk neonates and providing factors in reducing mortality.
  Keywords: infant mortality, newborn, low birth weight neonates
 • Page 363
  Background and Objectives
  There is an evidence that the risk of hypertension as well as the senile cognitive dysfunctions due to hypertension are different between male and females. In the present study effects of increased blood pressure Induced by phenylephrine (PhE) on Morris water maze performance was compared between male and female rats.
  Material and Method
  In this experimental study, 32 male and female rats were used. The animals were divided into four groups: groups 1 and 2: male and female controls which received saline, groups 3 and 4: male and female groups which received PhE (100µg/kg). PhE was infused for 5 min once a week. Time latency and traveled path length to find the hidden platform were compared between male and female rats treated by PhE and controls by using of spss software and unpaired t- test. Increased blood pressure induced by PhE was confirmed by a blood Pressure transducer and power lab system after the last session of Morris water maze.
  Result
  The latency and traveled path length in female rats that treated by PhE was significantly higher in comparison with their controls (P<0.05 and P<0.01) but there was no significant difference between male rats which were treated by PhE in compared to male controls.
  Conclusion
  These results suggest that effects of increased blood pressure on spatial learning and memory in female and male rats are different
  Keywords: Blood pressure, Phenylephrine, Female rat, Male rat, Morris water maze
 • Page 373
  Background and Objective
  Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is defined with two of the following items: Fever or hypothermia, tachypnea, tachycardia and leukocytosis or leukopenia or bandemia. Sepsis is SIRS with an infectious etiology. Severe sepsis is sepsis plus associated hypoxemia and insufficiency of tissue perfusion or hypotension. Septic shock is severe sepsis without response to adequate fluid therapy. In this article we study abovementioned parameters.
  Materials and Methods
  The first physical Exam, presentation, past history and familial history were determined. Vital sign and SIRS factors, Diagnosis interventions and paraclinical labs and final diagnosis were recorded. The cause of SIRS, sepsis, severe sepsis was enrolled in the questionnaire with close monitoring and observation from admission till final diagnosis.
  Results
  In Admitted patients 60.86% were male and 39.14% were female median respiratory rate, pulse rate, white blood cell was 28.24, 102.31 and 11597 respectively. Diabetes mellitus 9.3%, Intravenous drug abuse, (5.5%), malignancy (5.2%), and trauma (3.8%) were the most important predisposing disease. The most frequent etiology was pneumonia 17.2%, meningitis 10%, cellulitis 4.8% and endocarditis 4.5%. The most frequent etiology of SIRS without infection was drug reaction, and the most frequent cause of sepsis, severe sepsis and septic shock were pneumonia and meningitis pneumonia, pneumonia and gastroenteritis respectively. There was no significant relation between age and type of etiology and mortality. Rate of Mortality in sepsis and severe sepsis were 4.5%-9.9% – 7.8% respectively.
  Conclusion
  According to the results of this study the most frequent etiology of sepsis, severe sepsis and septic shock were pneumonia, meningitis, pneumonia, pneumonia and gastroenteritis respectively. The rate of mortality in septic shock patients was zero. We recommend attention to respiratory infections and predisposing disease like diabetes and training and education of students
  Keywords: SIRS – Sepsis – Severe Sepsis – Septic Shock, Pulse Rate – Respiratory Rate – White Blood Cell
 • Page 381
  Background and Objectives
  Traditionally, passiflora (passifloraceae family) is used as sedative and hypnotic agent. In the present study the probable effects of maternal administration of passiflora on lateral ventricles and neuronal density of rat neocortex was compared with those of diazepam.
  Material and Methods
  After mating, the pregnant rats were divided as follows (n=6): control, treatment A (200mg/kg passiflora extract) and treatment B (2mg/kg diazepam). Daily subcutaneous injections were started from 12th day of gestation up to the last day of pregnancy. On delivery day, from each animal 2 newborn were randomly selected, their brain removed and fixed (formalin). After tissue processing, systematic random sections (7µ) were selected, stained (H&E) and then the lateral ventricles volumes (Cavalieri method) and neuronal density of neocortex (dissector technique) were estimated. The data were analyzed by SPSS and presented with t-test and ANOVA.
  Results
  lateral ventricular volume and neuronal density of neocortex treated group showed no significant level of difference with those of control group. Diazepam treated group lateral ventricles volume and neuronal density showed significant increase (p<0.05).
  Conclusion
  treatment with passiflora at dose of 200mg/kg has no significant teratogenic effect on developing embryos ‘brain. Nevertheless the teratogenic effect of high doses of passiflora can be probable.
  Keywords: Passiflora incarnata, diazepam, neocortex, foetus, rat
 • Page 391
  Background and Objectives
  Ticks play a significant role as a vector of pathogens of domestic animals and are considered as the main vector for transmission of various diseases such as Tayloriosis, Babesiosis, Recurrent fever and CCHF to human being. This study was carried out to investigate the geographical distribution of ticks, of sheep's and Camels in Qom city, during 2010-2011.
  Material and Methods
  in this study, sampling was performed and selected randomly seasonally in 25 villages from mountainous (%40) and plateau (%60) regions of province through one year during summer, autumn and winter 2010-spring 2011. From each village two animal husbandries and from each animal husbandry 3-4 animal (15 sheep in all seasons) and for camel, from 5 villages two animal husbandries and from each animal husbandry 5 animal (50 camel in each season) were selected and tested for tick infestation. Ticks were identified using valid identification keys.
  Results
  The ticks were classified into two families: Ixodidae (7/91%) and Argazidae (3/8%). Three genera: Hyalomma (73. 9%)، Rhipicephalus (17. 8%), Argas (8. 3%) and 6 species. The species of Hyalomma were H. dromedarii (32. 25%), H. schulzei (26. 35%), H. marginatum (8. 6%), H. anatolicum (6. 7%). Genus Rhipicephalus, comprised Rh. sangiiuneus (17. 8%) and genus Argas has A. persicus (8. 3%). only. Hy. dromedarii (32. 25%) was recorded as the main species. Their highest seasonal frequency occurred in summer and spring seasons.
  Conclusion
  there are various species of ticks in this area that some of the collected ticks can play an important role for transmission of vector borne disease to human; based on tick distribution veterinary authority and other officials should act for implementation of disease control.
  Keywords: Tick, Ixodidae, Argasidae, Qom
 • Page 401
  Background And Objectives
  The steroid hormones play a significant role on different target organs including the central and peripheral nervous system. It is known, that the androgens influence on motor neurons of muscles that directly involved in sexual activity. The masticator muscles are not involved directly in sexual activity. The purpose of this study was to evaluate the testosterone administration on trigeminal nerve motor neurons of immature castrated male rats.
  Material and Methods
  In this experimental study 40 one-month aged male rats were randomly divided into five groups (immature testectomy, immature testectomy + testosterone injection, immature testectomy + sesame oil injection, sham surgery, control). Testosterone (5mg/kg/day subcutaneously) was injected for one month. Then histological sections were prepared from brain stem at the level of trigeminal nerve. The length, Volume, number and density of motor nucleus neurons were calculated.
  Results
  The number and density of neurons in the motor nucleus of the trigeminal nerve in testectomy without testosterone injection group was significantly lower than those testectomy with testosterone injection (P<0.01). Neuronal density in the testectomy without testosterone injection showed a meaningful decrease in comparison to those of control group (P<0.05). Following injection of testosterone, neuronal density was lower in testectomy group than in the control group and this difference was not statistically significant.
  Conclusion
  It seems testosterone is effective on the number of motor neurons and their density in the nucleus of the trigeminal nerve.
  Keywords: Testosterone, Trigeminal motor nucleus, Rat, Testectomy
 • Page 413
  Backgroiund &
  Objectives
  Ketamine is one of the anesthetic drugs which is used in dissociative anesthesia. Psychotogeinic effect of ketamine with its resulted euphoria has made it as a psychotogenic abused drug. The aim of this study was to assess the effects of chronic exposure to ketamine on dentate gyrus and CA3 region of hippocampus. materaial and
  Methods
  this study was carried out on 20 male wistar rats (4 weeks old 150-200gr) that were randomly divided into two groups namely experimental and control. Experimental group received ketamine interaperitonellay at dose of 10mg/kg for one week. At the end of week speciement were stained by cresyl violet and degenerated neurons were counted by modified stereological method.
  Results
  the count of dark neurons in granular layer of dentate gyrus of experimental group showed significant level of difference compare with control (p<0.001).The comparison between the dark neurons in pyramidal layer of CA3 region of experimental group showed significant difference with those of control group (P<0.001)
  Conclusion
  the results of our study showed that chronic exposure to ketamine can accelerate neuronal death in granular cells of the dentate gyrus and pyramidal neurons of CA3 regions.
  Keywords: ketamine, Dentate gyrus, CA3, Hippocampus
 • Page 419
  Background and Objectives
  One of the most important strategies for treatment and preventing recurrence of addiction is group cognitive-behavioral psychotherapy.The purpose of this study was to investigate the effectiveness cognitive–behavioral therapy on improving irrational beliefs in male addicts.
  Materials And Methods
  In a semi-experimental study, 80individuals who had been treated in MMT therapy of bojnurd, were divided randomly into an experimental (40 subject) and a control (40 subject) groups. The experimental group underwent ten treatment sessions (one session per week, 90 min) with cognitive-behavioral approach while control group only receive routine treatment of MMT center. In this study, Jones irrational beliefs questionnaire form was used. Data were statistically analyzed using spss sofware16 and presented with chi-square tests, t-independent and paired t test with 95% confidence level.
  Results
  influential variables of two groups (age, education, age of onset of drug use, smoking, etc.) were similar. Irrational beliefs scores of both groups before the intervention were not significant, but showed significant level of difference after the intervention (p<0/0001). The overall mean pre-intervention score (112/95 ± 11/52) and post-intervention score of experimental group (82/78 ± 9 / 76) showed a meaningful decrease. (p<0/0001).
  Conclusions
  Group cognitive - behavioral therapy is effective in reducing irrational beliefs of addicts and probably could change their positive attitude to drug abuse.
  Keywords: group psychotherapy, cognitive behavioral therapy, irrational beliefs, addicts
 • Page 433
  Background and Objectives
  One of the major causes of morbidity and mortality in dialysis patient is cardiovascular disease.The prevalence of cardiovascular diseases is estimated to be between 10 to 30 times higher than general population. Some of the known risk factors for calcification are hypetcalcemia and hyperphosphatemia, increased parathyroid hormone(iPTH), increased CRP and dyslipidemia.
  Materials And Methods
  We selected 30 dialysis patients and 30 healthy persons among persons admitted to the Imam Ali’s hospital of Bojnurd. 5 ml blood was obtained from all subjects. Parathyroid hormone(iPTH) and hs-CRP were measured with ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) reader. Other biochemical factors were measured with autoanalyser.
  Results
  it was found that Parathyroid hormone (iPTH), mean LDL, calcium-phosphorus products and hs-CRP, between patient group and control group, were significantly different (p<0.001). We also found significant direct relationship between the disease and increased risk factors for vascular calcification.
  Conclusion
  These results support a role for serum iPTH, hs-CRP, ca*P ratio and LDL level as risk factors for cardiovascular disease in hemodialysis patients.
  Keywords: Hemodialysis, atherosclerosis, iPTH, hs, CRP
 • Page 441
  Background and Objectives
  One of the main concerns of the referred subjects with dentistry is the fear from local anesthetic injection and its resulted pain. Physiologically vibration sensory inputs can block pain transmission. The aims of this study were design and make a vibrator device to reduce the pain of injection during dentistry procedures.
  Material and Methods
  A minute electrical motor was applied to the body of a syringe. The rate and power of vibration were adjustable by changing in motor voltage during the injection. In order to assess the heart rate, as a pain reaction indicator, a sensor was fixed to the tail of animal. The injections were carried out in the upper and lower jaws of male wistar rats(250-300 gr, 8 weeks old) in high and low vibration modes. The results were assessed and analyzed with Mat Lab software and T test.
  Results
  The results showed that in low vibration mode pain is less than at first and during the injection. A significant change was observed during 4 to6 seconds of injection (p<0.05) compare with control group. In high vibration mode, significant reductive change was observed in begin, during and pulling out the needle form gingival in compare with the control animals (p<0.05)
  Conclusions
  According to results of our developed electrical injector device can be considered as an effective device without need to medical and psychological intervention in dental anesthesia.
  Keywords: dental anesthesia, heart rate changes, pain reduction
 • Page 449
  Background and Objective
  Physical inactivity is prevalent among adolescents around the worlds. This study tested the ability of the theory of planned behavior)TPB(to predict Physical Activity)PA(among adolescents in a 4-weeks longitudinal study.
  Materials and Methods
  623 adolescents were randomly selected from eight high schools in Qazvin. TPB measures, and a revised International Physical Activity Questionnaire were measured at baseline and 1-month follow-up. Hierarchical regression analyses were conducted regressing Physical Activity at Time 2 onto TPB.
  Results
  the mean age of the adolescents was 15.5 years and the most of them were girls(51.2 %(. Past behavior accounted for a significant 57% of the variance in Physical Activity in Step 1of analysis. In Step 2, TPB accounted for an additional 7% with attitude, subjective norms and perceived behavior control as a significant predictor. The analysis resulted in a significant amount of incremental variance accounted for by the intention (Step 3(.
  Conclusion
  The results of this study demonstrated the theory of planned behavior successfully predicted the most of physical activity's variance among adolescents. Our results suggest that theory-based interventions should be based on the TPB with a targeting on PBC.
  Keywords: theory of planned behavior, adolescents, physical activity
 • Page 459
  Background and Objectives
  The aim of this study was to compare the effects of strength training on electroneurographic indicators of the symmetric member in the upper limb.
  Materials And Methods
  30 healthy women without any past damage on the elbow joint, tendons and biceps muscle ligaments were chose and all of them were right handed. They were randomly divided in three groups. Experienced group performed strength training on biceps muscle of the dominant hand and 2 experienced groups did the same exercises on biceps muscle of the non- dominant hand. It was done three times a week for eight weeks. Electromyography (EMG) with the maximal voluntary contraction (MVC) of biceps muscle of dominant and non-dominant both hands in the pre-test were measured. To analyze the presented information the t-student test was used and the measurement was done in a meaningful level (p≤0.05).
  Results
  The results show that after eight weeks doing exercise in both hands, there is a meaningful increase in MVC and EMG. While in control group there wasn’t any differences. Cross transfer rate equal to the dominant of non-dominant.
  Conclusion
  The unilateral strength training causes increase in EMG, amplitude accretion and decreased latency of M wave in both training and not raining members. The underlying Mechanisms which is responsible for electroneurographic cross transfer may be explained by associational neurons, corpus callosum and parallel processing of the nervous system.
  Keywords: Electroneurographic index, Amplitude, Iatency, Electromyography, Unilateral strength training, Cross transfer
 • Page 469
  Background And Objectives
  Repair of recurrent inguinal hernia is associated with high re-recurrece possibility and more surgical complications. This study compares open preperitoneal mesh vs. Lichtenstein technique for repair of recurrent inguinal hernia.
  Materials And Methods
  In a prospective clinical trial 60 patients with recurrent inguinal hernias were evaluated. 30 patients were operated on using Lichtenstein technique and 30 patients were operated on using open preperitoneal mesh repair technique by the method of Wantz. Patients with BMI>35, under treatment with corticosteroid, diabetes mellitus, coagulation disorders, female gender and previous abdominal surgery unless hernia repair were excluded. The patients evaluated 2 and 6 weeks and 3-12 months after operation. Mean follow-up period was 8 months. Data were analyzed with SPSS15th, and presented with Fisher’s exact test, chi-square and T tests.p value equal to0.05was considered meaningful.
  Results
  There were no major complications. There was 20% recurrence in Lichtenstein group vs. 0% in open preperitoneal group (P: 0.01). Nerve injury (sensory impairment or neuralgia confirmed by physical examination.) was seen in 20% of Lichtenstein group and without any of nerve injury in open preperitoneal group (P: 0.01). Ischaemic orchitis was seen in 23.3% of Lichtenstein group and without any of ischaemic orchitis in open preperitoneal group (P: 0.005). Other complications such as infection, hematoma, urinary retention, testicular atrophy showed no significant level of difference.
  Conclusion
  open preperitoneal technique for repair of recurrent inguinal hernia precedes in patients with previously anterior approach operation and is associated with less recurrence and nerve injuries
  Keywords: Recurrent Inguinal hernia, open preperitoneal, Lichtenstein
 • Page 475
  Background and Objectives
  food allergy prevalence is relatively high in infants. About 6-8% of infants have cow’s milk protein allergy (CMPA). The clinical presentations include gastrointestinal symptoms(diarrhea, bloody stool)-dermatologic symptoms(eczema, urticaria) and respiratory symptoms(wheezing and rhinitis). The purpose of the present study was to investigate Cow's milk protein allergy and its clinical symptoms.
  Material and Methods
  This cross-sectional study was conducted in 81 infants (age between 1 month and 2 years) with Cow’s Milk Protein Allergy which was previously confirmed by challenge test in Ghaem hospital in 2011. Data were collected using a specific questionnaire and analyzed by SPSS software version 18 presented with chi square and independent t-test.
  Results
  74.1% of cases presented gastrointestinal symptom of allergy less than 6 months old. Bloody stool was reported in 55 of cases. This finding was more common before the age 6 months. Main non-gastrointestinal symptoms were skin disease in 40.7% and respiratory symptoms in 33.3%. 33 infants had positive history of antibiotic intake by their mothers during pregnancy or lactation.
  Conclusion
  Gastrointestinal symptoms of CMPA mainly occur less than 6 months of age and the most common symptoms are diarrhea and bloody stool. Early feeding of infants by diary and also using antibiotics by mothers increase chance of early presentation of disease in susceptible infants.
  Keywords: Cow's milk protein allergy, gastrointestinal, clinical symptoms, infant
 • Page 483
  Background and Objectives
  This study evaluated the ability of natural clinoptilolite zeolite in form of Surfactant Modified Zeolites (SMZS) in removal of methyl tert-butyl ether (MTBE) from water using batch tests. Direct comparison between none modified zeolite (NMZ) and Surfactant-Modified Zeolites (SMZ) was made for MTBE removal from water.
  Materials and Methods
  The two Clinoptilolite samples used in this study were obtained from Semnan and Meyaneh province. Before the synthesis of the surfactant modified zeolites, the two kinds of zeolites were milled and sieved in to two sizes ranging 0.21-0.25mm (60 to 70Mesh) as fine and 0.59-0.84mm (20 to 30Mesh) as coarse. Total cation exchange capacity (CEC) and the external CEC (ECEC) of zeolites were measured and the best zeolite according to CEC & ECE for rest of the examinations was selected.
  Results
  Results of this study showed that adsorption capacity of the zeolites will be remarkably improved toward MTBE molecules by modification of its surface by surfactants like Hexa Decyl Trimethyl Ammonium-Chloride (HDTMA-CL) & n-Cetyl Pyridinium Bromide (CPB). Especially the HDTMA had more effective performance and could receive to average adsorption capacity of 13.02 mg/g and average removal efficiency of 65.11 percent by the initial MTBE concentration of 10 mg/L.
  Conclusion
  According to the results of this study SMZ are suitable candidate for removal of MTBE molecules from contaminated solutions
  Keywords: Clinoptilolite, Modified Zeolite, Surfactant, MTBE, Adsorption
 • Page 495
  Background and Objectives
  The term natural products refers to secondary metabolites, small molecules (mol wt <2000 amu) produced by an organism such as medicinal plants. These compounds are known as a powerful source to design novel medicines. In this review article one group of the most famous and applicable compounds in the genus Diospyros named 1, 4-naphthoquinones is discussed. The aim of this review is to disclose advances in biological, pharmacological researches and phytochemistry of 1, 4- naphthoquinones isolated from this genus, as well as the suggested mechanisms regarding their activities.
  Material And Methods
  This research was done based on the searching the keywords including Diospyros; 1, 4-naphthoquinone; antibacterial; anticancer; Ebnaceae, mechanism through the well-known databases from beginning to 2011.
  Results
  During the past 60 years many compounds have been isolated from Diospyros L. Twelve considerable bioactive structures are reported in this review. plumbagin and diospyrin are two main basic 1, 4-naphthoquinone skeletons, which have been studied extensively in clinical and pharmacological researches. At present the potential for development of leads from 1, 4-naphthoquinones obtained from Diospyros L. is growing dramatically, mainly in the area of anticancer and antibacterial investigations. The data prepared and described here is intended to be served as a reference tool to the natural products and chemistry specialists in order to expand the rational drug design
  Keywords: Diospyros, 1, 4, naphthoquinone, antibacterial, anticancer, Ebnaceae, mechanism
 • Page 507
  For the first time Jeune in 1954 described Asphyxiating Thoracic Dystrophy (ATD) in a brother and sister with chest skeletal dysplasia and asphyxia and several respiratory system infections.ATD is an autosomal recessive disease with variable clinical, radiologic and pathologic sign and symptoms. In this study we described an ATD case.
  Keywords: Asphyxiating Thoracic Dystrophy, Jeune, dysplasia