فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال چهل و سوم شماره 3 (پیاپی 10، آذر و دی 1391)
 • سال چهل و سوم شماره 3 (پیاپی 10، آذر و دی 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/02
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فرشته ولیزاده فرد، عادل ریجانی تبار، نصرت الله نجفی، شاهین اوستان صفحه 195
  کادمیوم (Cd)‎ یکی از سمی ترین آلاینده ها بوده و تجمع آن در گیاهان و خاک ها نگرانی در این مورد را افزایش داده است. از طرف دیگر Zn عنصر کم مصرف در تغذیه برنج بوده و با Cd دارای برهمکنش می باشد. برای مطالعه اثر Cd و Zn بر ویژگی های رشد گیاه برنج و غلظت Zn، Cd، Fe و Mn در خاک آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو رقم برنج (هاشمی و واندانا)، دو سطح رطوبتی (غرقاب و غیر غرقاب)، سه سطح Zn (0، 5 و 10 میلی گرم بر کیلوگرم خاک)، سه سطح Cd (0، 5 و 10 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) و در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد با تغییر رژیم رطوبتی از غرقاب به غیرغرقاب وزن بخش هوایی و وزن و حجم ریشه ها در هر دو رقم کاهش یافت. رقم واندانا ماده خشک، حجم ریشه و تعداد برگ در بوته بیشتری نسبت به رقم هاشمی داشت. مصرف Zn وزن بخش هوایی و ریشه، حجم ریشه، تعداد برگ و پنجه در بوته، ارتفاع گیاه و کارایی مصرف آب را افزایش داد اما غلظت Cd قابل استخراج با DTPA خاک کاهش یافت. مصرف Cd پارامتر های مذکور و غلظت Fe و Zn قابل استخراج با DTPA خاک را ابتدا افزایش و سپس کاهش داد. با مصرف Cd، غلظت Cd و Mn قابل-استخراج با DTPA خاک افزایش یافت. بر همکنش Cd و Zn فقط در مورد Zn قابل استخراج با DTPA معنی دار نبود. مصرف Cd در هر سطح Zn وزن بخش هوایی و کارایی مصرف آب را ابتدا افزایش و سپس کاهش داد.
  کلیدواژگان: DTPA، واندانا، کادمیوم، هاشمی، روی
 • فرشته ولیزاده فرد، عادل ریحانی تبار، نصرت الله نجفی، شاهین اوستان صفحه 207
  برای مطالعه اثر کادمیوم(Cd)‎ و روی(Zn)‎ بر غلظت، مقدار و فاکتور انتقال فسفر(P)‎، مس((Cu، آهن(Fe)‎ و منگنز(Mn)‎ در گیاه برنج آزمایشی در گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو رقم برنج (هاشمی و واندانا)، دو سطح رطوبت (غرقاب و غیر غرقاب)، سه سطح Zn و Cd (0، 5 و 10 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) و در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که با تغییر رژیم رطوبتی از غرقاب به غیرغرقاب غلظت و مقدار P بخش هوایی و ریشه، مقدار Fe بخش هوایی، غلظت Fe ریشه، غلظت و مقدار Mn بخش هوایی کاهش یافت اما غلظت Cu در بخش هوایی و ریشه و فاکتور انتقال Fe در هر دو رقم افزایش یافت. مصرف Zn ابتدا باعث افزایش و سپس کاهش غلظت P بخش هوایی و ریشه، مقدارP ریشه و غلظت Fe بخش هوایی شد. غلظت Cu و Mn بخش هوایی با مصرف Zn کاهش یافت. مصرف Cd مقدار P، Mn و Fe بخش هوایی و ریشه و مقدار Cu ریشه را ابتدا افزایش و سپس کاهش داد. همچنین غلظت Cu و Fe ریشه، غلظت Mn بخش هوایی و فاکتور انتقال Mn کاهش یافت. بر همکنش Cd و Zn معنی دار بوده و مصرف Cd در هر سطح Zn، غلظت و مقدار P بخش هوایی، مقدار Cu و P ریشه، مقدار Fe و Mn بخش هوایی را ابتدا افزایش و سپس کاهش داد.
  کلیدواژگان: واندانا، کادمیوم، هاشمی، روی، فسفر
 • عاطفه اسماعیلی، احمد علی پور بابایی، حسین علی علیخانی صفحه 221
  هیدروکربن های نفتی همچون الیگواتیلن جزء مهمی از آلاینده های خاک و آب به شمار می روند. بعلت عدم کارایی و مشکلات زیست محیطی ناشی از روش های حذف شیمیایی و فیزیکی، در این تحقیق با هدف دستیابی به جدایه های توانمند تجزیه کننده الیگواتیلن، یک جدایه باکتری، Lysinibacillus xylanilyticus و یک جدایه قارچ، Aspergillus niger، از طریق روش غنی سازی از خاک های مکان های دفن زباله جداسازی شدند. توانایی تجزیه الیگواتیلن توسط این جدایه ها در محیط معدنی حاوی 1% (V/V)‎ الیگواتیلن مایع به عنوان تنها منبع کربن پس از 30 روز گرماگذاری بر روی شیکر در دمای ̊C30 سنجش شد. پس از گذشت زمان یاد شده، زیست توده قارچ برابر با 1370‎/0 گرم به ازای ml100 محیط کشت اندازه گیری شد و میزان رشد باکتری به 2‎/3 برابر مقدار اولیه خود (CFU.ml-1108× 5‎/1) رسید که نشان دهنده مصرف الیگواتیلن بعنوان تنها منبع کربن بود. نتایج آنالیز FTIR نمونه ها، اکسایش ترکیب و تشکیل گروه های کربونیل طی فرآیند های اکسیداسیون توسط هر دو جدایه را اثبات نمود.
  کلیدواژگان: Lysinibacillus، FTIR، خاک، Aspergillus، الیگواتیلن
 • نصرت الله نجفی، حسن توفیقی صفحه 231
  در یک آزمایش گلخانه ای، تغییرات فسفر قابل جذب و شکل های فسفر معدنی در رایزوسفر برنج ((Oryza sativa L. رقم خزر پس از مصرف 40 میلی گرم فسفر به صورت مونوکلسیم فسفات بر کیلوگرم خاک های شالیزاری شمال ایران بررسی گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل 2×14 و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با دو فاکتور نوع خاک در 14 سطح (10 خاک آهکی و چهار خاک غیرآهکی و اسیدی) و کشت گیاه در دو سطح (با کشت و بدون کشت برنج) و هر سطح با دو تکرار انجام شد. لوله های خاک را که به روش خاصی طراحی و در ابتدای آزمایش در تمامی گلدان های باکشت و بدون کشت برنج قرار داده شده بودند، پس از گذشت سه ماه، از خاک رایزوسفر (گلدان های باکشت) و توده خاک (بدون کشت)، به طور هم زمان بیرون کشیده و بلافاصله شکل های فسفر معدنی در خاک های آهکی به روش عصاره گیری متوالی Jiang and Gu (1989) و در خاک های غیرآهکی به روش Kuo (1996) و فسفر قابل جذب به روش اولسن اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که در همه 14 خاک مورد مطالعه، فسفر قابل استخراج با عصاره گیر اولسن در خاک رایزوسفر برنج (باکشت) به طور معنی داری از توده خاک (کشت نشده) کمتر بود ولی پس از افزودن فسفر جذب شده به وسیله گیاه به فسفر قابل استخراج باقی مانده در خاک رایزوسفر، کل فسفر قابل-جذب در خاک رایزوسفر بیشتر از توده خاک گردید. در خاک های آهکی، مقدار فسفر به شکل های دی کلسیم فسفات، اکتا کلسیم فسفات و فسفات های آلومینیوم در خاک رایزوسفر به طور معنی داری از توده خاک (کشت نشده) کمتر بود در حالی که مقدار فسفر به شکل های فسفات های آهن و فسفر محبوس در اکسیدهای آهن در رایزوسفر تفاوت معنی داری با توده خاک نداشت. مقدار آپاتایت فقط در دو خاک آهکی در رایزوسفر برنج به طور معنی داری کمتر از توده خاک بود. در خاک های غیرآهکی و اسیدی، مقدار فسفر به شکل های به سهولت محلول، فسفات های آلومینیوم و فسفات های آهن در رایزوسفر به طور معنی داری از توده خاک کمتر بود در حالی که مقدار فسفر به شکل های آپاتایت و فسفر محبوس در اکسیدهای آهن در خاک رایزوسفر تفاوت معنی داری با توده خاک نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره گیر اولسن ممکن است فسفر قابل جذب خاک را در شرایط آزمایشگاهی (هواخشک) کمتر از مقدار واقعی برآورد نماید.
  کلیدواژگان: فسفر قابل جذب، _ شکل های فسفر معدنی، رایزوسفر، خاک های شالیزاری، برنج
 • مسعود سلطانی، عبد المجید لیاقت، عباس ستوده نیا صفحه 243
  آبیاری تکمیلی به عنوان یکی از مدیریت های زراعی موثر در افزایش بهره وری و عملکرد محصول در شرایط دیم مطرح است، با توجه به بحث توابع تولید زمان آبیاری تکمیلی یکی دیگر از عوامل مهم در میزان افزایش محصول می باشد. به منظور بررسی اثر زمان آبیاری تکمیلی و اثر متقابل آن با تاریخ کاشت بر عملکرد عدس، دو عامل آبیاری تکمیلی (بدون آبیاری (تیمار شاهد)، تک آبیاری در مرحله ی دانه بندی T2 و تک آبیاری در مرحله ی پر شدن غلاف T3) و تاریخ کاشت (کاشت در 15 فروردین ماه D1 و کاشت در 25 فروردین ماهD2) مورد پژوهش قرار گرفتند و در این راستا آزمایشی در سال 1390 در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، با شش تیمار و سه تکرار اجرا گردید، تیمارها شامل، D1T1 (کاشت در 15 فروردین، بدون آبیاری به عنوان تیمار شاهد)، D1T2 (کاشت در 15 فروردین، تک آبیاری در مرحله ی دانه بندی)، D1T3 (کاشت در 15 فروردین، تک آبیاری در مرحله ی پر شدن غلاف)، D2T1 (کاشت در 25 فروردین، بدون آبیاری)، D2T2 (کاشت در 25 فروردین، تک آبیاری در مرحله ی دانه بندی) و D2T3 (کاشت در 25 فروردین، تک آبیاری در مرحله ی پر شدن غلاف). تاثیر مرحله ی اعمال تک آبیاری بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در واحد سطح معنی دار بود، به طوری که نتایج نشان داد برای کشت در تاریخ 15 فروردین، اعمال تیمار تک آبیاری در مرحله ی دانه بندی باعث شد عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی به ترتیب 280% و 210% بیشتر از تک آبیاری در مرحله ی پرشدن غلاف شود. از طرفی با مقایسه ی عامل تاریخ کاشت (که باعث اختلاف بسیار معنی داری در عملکرد و اجزای عملکرد در سطح 99 درصد شده است) مشاهده گردید، میزان عملکرد دانه گیاه، برای تک آبیاری در مرحله ی دانه بندی از 6/1057 کیلوگرم در هکتار برای تاریخ کشت 15 فروردین به 93/190 کیلوگرم در هکتار برای کشت در 25 فروردین، کاهش پیدا کرده، یعنی تاخیر در تاریخ کاشت در شرایط تک آبیاری در مرحله ی دانه بندی، منجر به کاهش 82 درصدی عملکرد دانه گردیده است. این عدد برای تک آبیاری در مرحله ی پر شدن غلاف نیز برابر 82 درصد بوده و میزان عملکرد دانه گیاه از 6/371 کیلوگرم در هکتار برای کشت در 15 فروردین به 2/68 کیلوگرم در هکتار برای کشت در 25 فروردین کاهش پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: مدیریت های زراعی، زمان کاشت، کشت دیم، آبیاری تکمیلی، افزایش بهره وری
 • آذر صحرا گرد، نوذر قهرمان، جواد بذرافشان صفحه 249
  تداوم خیسی برگ (Leaf Wetness Duration)‎ یک پارامتر کلیدی در هواشناسی کشاورزی است که به دلیل دشواری های موجود در اندازه گیری، روش های مختلفی برای برآورد آن با استفاده از داده های هواشناسی توسعه پیدا کرده است. از میان مدل های مختلفی که برای برآورد LWD استفاده می شود مدل های فیزیکی که از اصول شکل گیری شبنم و تبخیر شبنم و بارندگی استفاده می کنند دارای قابلیت انتقال پذیری مکانی زیادی بوده اما اغلب به دلیل پیچیدگی استفاده عملی از آنها دشوار است. در مقابل، مدل های تجربی با وجود محدودیت هایی که دارند بیشتر کاربرد دارند. ساده ترین مدل تجربی تنها از رطوبت نسبی استفاده می کند. هدف این مطالعه ارزیابی کارآئی یک مدل تجربی بر مبنای کاربرد رطوبت نسبی و یک رهیافت فیزیکی بر مبنای مدل پنمن - مانتیث در برآورد LWD در ایستگاه سروستان استان فارس است. نتایج نشان می دهند که هر دو مدل آستانه ثابت رطوبتی و مدل فیزیکی در فصول پاییز و زمستان برآورد بهتری از LWD را نسبت به فصول بهار و تابستان دارند. هر دو مدل در فصول گرم دارای کم برآورد LWD می باشند که این مقادیر در فصول سرد توسط مدل تجربی کم برآورد و با مدل فیزیکی بیش برآورد را نشان می دهد و میانگین خطای مطلق MAE در مدل تجربی نسبت به مدل فیزیکی کمتر است. در نهایت تعیین آستانه بهینه برای محل مورد نظر و به کار گیری آن در مدل تجربی آستانه ثابت رطوبتی برآوردها را بهبود می بخشد و LWD را با خطای کمتری نسبت به دو مدل پیشین برآورد می کند. مقایسه ساعتی هر سه مدل نیز برآوردهای بهتر با خطای کمتری را برای مدل آستانه بهینه نشان می دهند.
  کلیدواژگان: آستانه رطوبتی، مدل تجربی، رطوبت نسبی، سنسورLWD، مدل فیزیکی
 • فرشاد فتحیان، سعید مرید صفحه 259
  گرمایش جهانی باعث تغییرات در سری زمانی متغیرهای هواشناسی شده است که این تغییرات همراه با مداخله جدی عوامل انسانی در طبیعت، تغییرات هیدرولوژیکی را نیز به همراه داشته است. بطوریکه می توان اثرات آنها را در قالب روند در سری زمانی مربوط مشاهده کرد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی و مقایسه روند تغییرات متغیرهای دما، بارندگی و دبی رودخانه ها بصورت ماهیانه و سالانه در سطح حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش های غیرپارامتری می باشد. بدین منظور چهار روش من-کندال، تایل-سن، اسپیرمن و سنس تی که جزو متداولترین روش های غیرپارامتری هستند، به کار گرفته شدند. مطالعه 11 ایستگاه دما سنجی، 35 ایستگاه باران سنجی و 35 ایستگاه آب سنجی نشان داد که دما در سطح حوضه بطور معنی دار روند افزایشی دارد. اما بارندگی های سالانه و ماهیانه رفتارهای متفاوت را نشان دادند، بطوریکه در 8 درصد از ایستگاه ها روند افزایشی و در 14 درصد از ایستگاه-ها روند کاهشی ملاحظه شد. در خصوص دبی رودخانه ها، 60 درصد از ایستگاه ها به صورت سالانه و ماهیانه روند کاهشی داشته اند. مقایسه روش ها نشان داد که روش های من-کندال و تایل-سن درصد ایستگاه های معنی دار یکسان و روش های سنس تی و اسپیرمن به ترتیب کمترین و بیشترین روند را در ارزیابی ماهیانه ایستگاه ها تشخیص می-دهند اما در ارزیابی سالیانه، روش سنس تی بیشترین روند را در ایستگاه ها نشان داد.
  کلیدواژگان: حوضه دریاچه، وند، ارومیه، روش های غیرپارامتری، متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژیکی
 • عاطفه پرورش ریزی، آیدا جباری صفحه 271
  انتقال آب توسط فرایند پمپاژ مستلزم صرف انرژی و هزینه زیادی است و استفاده از آن باید با طراحی صحیح مجموعه ایستگاه پمپاژ و جایگذاری درست پمپها و اتصالات همراه باشد. حوضچه های مکش برای بسیاری از ایستگاه های پمپاژ طراحی می شوند و اغلب با مشکل جریانهای نامنظم و تولید گردابه ها مواجهند بنابراین نتایج بررسی الگوی عمومی جریان درون حوضچه های مکش در وضعیتهای مختلف هیدرولیکی و ژئومتری، و همچنین بررسی فشارهای منفی وارد بر کف می تواند به بهره برداری مناسب از طرح پمپاژ و کاهش هزینه ها کمک کند. این پارامترها می توانند با مقدار مصرف انرژی برای حجم یا دبی مشخصی از آب نیز مرتبط باشند؛ و نتیجه تحقیق هم حاکی از افزایش مصرف انرژی، در اثر نامناسب بودن پارامترهای طراحی و افزایش گردابه های سطحی است. در این تحقیق با اندازه گیری سه بعدی سرعت در حوضچه مکش و ثبت مشاهدات کیفی، تغییرات الگوی جریان بر حسب تغییر دو پارامتر ارتفاع استغراق لوله مکش و فاصله لوله مکش از کف در دبی های مختلف بررسی شده است. نتایج، تاثیر واضح این پارامترها بر تشکیل گردابه ها و مقدار فشار منفی وارده بر کف حوضچه و همچنین لزوم تحقیق بیشتر برای تکمیل و تعدیل روابط موجود در این زمینه را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: ایستگاه ها، گردابه، اندازه گیری سرعت، پمپاژ، مصرف انرژی
 • فهیمه رضی، عباس ستوده نیا، پیمان دانش کار آراسته، مجتبی اکرم صفحه 281
  ایران پس از چین، هند و پاکستان بیشترین مساحت اراضی شور و سدیمی را در آسیا دارا می باشد. بنابراین زهکشی جزء غیر قابل تفکیک کشاورزی فاریاب در بسیاری از نقاط ایران به حساب می آید. عمق نصب زهکش ها یکی از چالش های مهم در طراحی و اجرای شبکه های زهکشی از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی است. در این مقاله برای بررسی این موضوع، از یک مدل آزمایشگاهی بهره گرفته شده است. زهکش ها در اعماق 25‎/0، 5‎/0 و 85‎/0 متری در یک تانک شن به ابعاد 5‎/0*1*2 متر حاوی سه لایه خاک با بافت رس سیلتی هر یک به ضخامت 3‎/0 متر با هدایت های الکتریکی عصاره اشباع به ترتیب از بالا 7‎/12، 2‎/31 و 5‎/67 دسی زیمنس بر متر نصب شده و کمیت و کیفیت آب خروجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشینه هدایت الکتریکی آب خروجی با افزایش عمق نصب زهکش ها افزایش می یابد. بیشترین شوری خارج شده از زهکش های نصب شده در عمق های 25‎/0، 5‎/0 و 85‎/0 متری به ترتیب برابر 1‎/43، 6‎/55 و 8‎/131 دسی زیمنس بر متر اندازه گیری شد. عمق آب تخلیه شده در هر آزمایش برای رسیدن به شوری بیشینه به ترتیب برای سه عمق برابر با 5‎/22، 5‎/25 و 27 میلی متر اندازه گیری شد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که کاهش عمق نصب زهکش ها موجب بهبود کیفیت آب خروجی و کاهش مقدار آن می گردد.
  کلیدواژگان: عمق نصب، لوله زهکش، شوری زهاب، مقدار زهاب، زهکش زیرزمینی
|
 • F. Valizadeh Fard, A. Reyhani Tabar, N. Najafi, S. Oustan Page 195
  Cadmium is one of the most toxic pollutants in the surface soil layer the accumulation of which in soils as well as in crops is of increasing concern. In addition, zinc is a micronutrient in rice nutrition which is in interaction with Cd. A pot experiment was carried out to study the effects of zinc and cadmium on rice growth and as well on concentrations of Zn, Cd, Fe and Mn in soil. A factorial experiment was conducted based upon a randomized complete block design of three replicates including two varieties of rice (Vandana and Hashemi), two water regimes (flooded vs. nonflooded), three levels of zinc and cadmium each (0, 5 and 10 mg kg-1). The results showed that flooded vs. nonflooded condition's shoot weight and root weight as well as root volume in the two varieties and in flooded conditions were greater than those in the nonflooded conditions. Dry matter, root volume and number of leaves inVandana variety were greater than those in Hashemi. By increasing Zn, shoot and root weight, root volume, number of leaves and tillers, stem height and water use efficiency increased but concentrations of DTPA-extractable Cd were diminished. By using Cd, the above said parameters and concentrations of DTPA extractable Zn and Fe were initially, and then decreased. By incease in Cd level, concentrations of DTPA -extractable Cd and Mn were increased. The effects of Cd and Zn levels on concentrations of Zn extractable by DTPA in soil were nonsignificant. By utilization of Cd in any level of Zn, shoot weight and water use efficiency firstly increased but then decreased.
  Keywords: DTPA, Hashemi, Zinc, Cadmium, Vandana
 • F. Valizadeh Fard, A. Reyhani Tabar, N. Najafi, S. Oustan Page 207
  In order to study the effects of variety, water regime, zinc and cadmium levels on concentration, content and translocation of P, Cu, Fe and Mn on rice, a factorial experiment was conducted consisting of four factors including: two varieties of rice (Vandana and Hashemi), two water regimes (flooded and nonflooded), three levels of zinc, and three of cadmium (0, 5 and 10 mg kg-1). The experiment was carried out in a randomized complete block design of three replications. The results showed that from flooded to nonflooded conditions, concentration and content of P in root and shoot, content of Fe in shoot, concentration of Fe in root, concentration and content of Mn in shoot were decreased while concentration of Cu in shoot and root and translocation of Fe being increased. By increase in Zn levels, concentration of P in root and shoot, content of P in root and concentration of Fe in shoot were initially increased but then decreased. By use of Zn, concentrations of Mn and Cu in shoot decreased. Through an increase in Cd level, content of P, Fe and Mn in shoot and root, content of Cu in root were firstly increased, then decreased while concentrations of Fe and Cu in root, concentration of Mn in shoot as well as translocation factor of Mn decreased. The effects of Cd and Zn levels were significant meaning that by use of Cd in any level of Zn, concentration and content of P in root and shoot, content of Cu and P in root, content of Fe and Mn in shoot increased at the start.
  Keywords: Hashemi, Phosphorus l, Zinc, Cadmium, Vandana
 • A. Esmaeili, Aa Pourbabaei, Ha Alikhani Page 221
  Such petroleum hydrocarbons as ethylene oligomer are among soil and water pollutants. Physical and chemical methods employed in elimination of these pollutants, in addition to being inefficient, are damaging to the environment too. Throughout the present research, powerful decomposer isolates, namely: Lysinibacillus xylanilyticus (a bacterium isolate), and Aspergillus niger (a fungal isolate) were separated (through culture enrichment) from landfill soils). The capability of these isolates to degrade ethylene oligomer as the sole source of carbon was evaluated in liquid mineral media containing 1% ethylene oligomer followed by incubation on a rotary shaker at 30°C for 30 days. Based upon this issue, fungal biomass was assessed as 0.1370 g per 100 ml culture medium. Moreover, a 3.2-fold increase in culture concentration was observed in comparison with initial culture concentration of 1.5×108 CFU.ml-1 in the bacterium culture indicating the utilization of ethylene oligomer as the sole source of carbon. FTIR analysis confirmed ethylene oligomer oxidation and formation of carbonyl groups by the isolates during the oxidation process.
  Keywords: Soil, Lysinibacillus xylanilyticus, FTIR, Hydrocarbon, Aspergillus niger
 • N. Najafi, H. Towfighi Page 231
  In a greenhouse experiment, changes in inorganic phosphorus fractions as well as their availability in the rhizosphere of rice (Oryza sativa c.v. Khazar) crop, following an application of 40 mg P (as monocalcium phosphate per kg of soil) were investigated in paddy soils north of Iran. The study was performed as a 14×2 factorial in a completely randomized design of two factors namely: soil at 14 levels (10 calcareous vs. 4 non-calcareous) and cultivation at two levels (cultivated vs. uncultivated). Each level of soil and cultivation were performed in examined two replicates. Following a period of three months, specially designed soil tubes, buried in soil at the beginning of the experiment, were simultaneously drawn out of the cultivated and of the uncultivated pots and then immediately analyzed for P fractionation. The method of Jiang and Gu (1989) was employed for determinations in calcareous soils, of Kuo (1996) for non-calcareous soils) while the available-P was determined through Olsen method. The results indicated that in all the 14 soils, the available soil P (Olsen-P) in the rhizosphere of rice was significantly lower than that in the non-rhizosphere (uncultivated soil). But, following the plant P uptake and its addition to the extractable-P (Olsen-P) in the rhizosphere soil, the total available-P in the rhizosphere soil was higher than that in the non-rhizosphere one. In calcareous soils, dicalcium-phosphates, octacalcium-phosphates, and Al-phosphates (Al-P) in the rhizosphere of the rice crop were significantly lower than those in the non-rhizosphere soil; whereas iron oxides occluded-phosphates and Fe-phosphates (Fe-P) in the rhizosphere of rice did not significantly differ from those in the non-rhizosphere (uncultivated) soil. Only in two calcareous soils, the apatite-P in the rhizosphere of rice was significantly lower than that in the non-rhizosphere soil. In non-calcareous and acidic soils, readily soluble-P, Fe-P, and Al-P in the rhizosphere of the rice crop were significantly lower than those in the non-rhizosphere soil. Apatite-P and Fe oxide occluded-P did not significantly differ from those in the non-rhizosphere soil. The results of the research finally revealed that the Olsen extractant may underestimate the availability of P under laboratory (air dry) conditions.
  Keywords: Rice, Available, P, Inorganic phosphorus fractions, Rhizosphere, Paddy soils
 • M. Soultani, Am Liaghat, A. Sotoodehneia Page 243
  Leaf Wetness Duration (LWD) is a key parameter in agricultural meteorology. Because of difficulties involved in LWD being readily measured, several methods have been developed to estimate it from weather data. Among the employed to estimate LWD, those that use physical principles of dew formation plus dew and/or rain evaporation have shown to be especially transmittable and of sufficiently accurate results, but their complexity is a disadvantage for operational use. Alternatively, empirical models have been utilized despite their limitations. The simplest empirical models use only relative humidity data. The objective of this study was to evaluate the performance of an RH-based empirical model and a Penman-Monteith physical model to estimate LWD in Sarvestan automatic station located in Fars province. The results indicated that both models during warm seasons underestimate LWD, while during cold seasons, the physical and empirical models show overestimation and underestimation, respectively. The Mean Absolute Error (MAE) in empirical model was recorded to be less than that in physical model's estimations. An adjusted optimum threshold value of relative humidity was suggested for the study which improved the estimations. Using an RH-based empirical model led to more accurate LWD estimations with less errors as compared with the previous published data. Hourly comparisons also showed that the optimum threshold model was of a more acceptable performance as compared with the other models.
  Keywords: upplementary irrigation, Rainfed cultivation, Field management., Planting date, Increasing productivity
 • A. Sahragard, N. Ghahreman, J. Bazrafshan Page 249
  Leaf Wetness Duration (LWD) is a key parameter in agricultural meteorology. Because of difficulties involved in LWD being readily measured, several methods have been developed to estimate it from weather data. Among the employed to estimate LWD, those that use physical principles of dew formation plus dew and/or rain evaporation have shown to be especially transmittable and of sufficiently accurate results, but their complexity is a disadvantage for operational use. Alternatively, empirical models have been utilized despite their limitations. The simplest empirical models use only relative humidity data. The objective of this study was to evaluate the performance of an RH-based empirical model and a Penman-Monteith physical model to estimate LWD in Sarvestan automatic station located in Fars province. The results indicated that both models during warm seasons underestimate LWD, while during cold seasons, the physical and empirical models show overestimation and underestimation, respectively. The Mean Absolute Error (MAE) in empirical model was recorded to be less than that in physical model's estimations. An adjusted optimum threshold value of relative humidity was suggested for the study which improved the estimations. Using an RH-based empirical model led to more accurate LWD estimations with less errors as compared with the previous published data. Hourly comparisons also showed that the optimum threshold model was of a more acceptable performance as compared with the other models.
  Keywords: RH thershold, Empirical model, Physical model l, LWD Sensor, Relative Humidity
 • F. Fathian, S. Morid Page 259
  Global warming has brought about changes in meteorological variable time series. These changes, accompanied with serious human intervention in nature, has resulted in hydrological changes. So the effects can be tracked down by the trend of the time series. The purpose of this study is to analyze and compare the monthly and annual trends of temperature, precipitation as well as stream flow time series of the Urmia Lake basin, using nonparametric methods. Four non-parametric statistical tests, namely: Mann-Kendall, Theil-Sen, Spearman Rho, and Sen's T tests are investigated throughout the present study. The records of 11 temperature gauging stations, 35 rain gauge stations and 35 hydrometery stations showed significant increasing trends in the basin temperature. In the case of precipitation recordings, it was different, in a way that 8% of the rain stations indicated increasing trend, while the trend being decreased in 14% of the stations. Finally for stream flows, 60% of the hydrometery stations revealed a decreasing trend. A comparison of the methods revealed (at a monthly scale), that Mann-Kendall and Theil-Sen's performance were similar. Furthermore, Sen's T and Spearman Rho methods were detected to be the ones showing the number of stations to undergo minimum and maximum significant trends, respectively. As for annual time scale, Sen's T showed to represent the maximum number of stations to be suspicious of being of non-stationary as regards the trend.
  Keywords: Meteorological, hydrological variables, Lake basin, Urmia, Non, parametric methods, Trend
 • A. Parvaresh, Rizi, A. Jabbari Page 271
  Water conveyance through pumping takes a lot of energy and cost and therefore, its application should be accompanied by exact design of pumping station as well as correct positions of pumps and their subsidiary apparatus. Sumps are designed for many pumping stations and often face the problems of vortex and irregular flows. Therefore an investigation of the general flow pattern in sumps in different hydraulic and geometric conditions and a study of the negative pressure at the bottom of the sump could help the appropriate operation of pumping project as well as reduction in the costs. These parameters could be related to energy consumption for pumping a definite discharge or volume of water, as the results reveal increase in the energy consumption due to improper design parameters and due to growing vortex formation. In this study, based upon the 3D velocity measurements in pump sump and recording of the observations, the differences of flow patterns by change of two parameters, namely: the submergence of the suction pipe and the distance between suction pipe and sump bottom at different discharge levels were investigated. The results reveal the obvious effects of these parameters on vortex formation and the negative pressure exerted at sump bottom. They also necessitate more research on the suggested relationships to augment and adjust them to varying situations.
  Keywords: Vortex, stations, Velocity measurement, Energy consumption, Pumping
 • F. Razi, A. Sotoodehnia, P. Daneshkar Arasteh, M. Akram Page 281
  Iran is ranked fourth for saline-sodic soils in Asia following China, India and Pakistan. Therefore, if coupled with waterlogging, drainage would be an inevitable and indispensable activity agriculture in most irrigated parts of Iran. Drain installation depth is one of the main economic as well as environmental challenges in design and construction of drainage systems. Deep pipe drain installation cause the effective control waterlogging, but damage the drain water quality. Deeper drain installation leaching more of salts from partly a deeper soil profile, throughout the current study. Extracting salts from beneath root zone. A laboratory test was carried out in which a 2×1×0.5 m3 sand tank filled with three 30 cm layers of clay-loam being employed to investigate the influence of drain installation depth on the drained water quality. Drain pipes were installed at 0.25, 0.5 and 0.85 m depths. Initial electrical conductivity of soil extracts (ECe) was estimated as 12.7, 31.2 and 67.5 dS/m, for the three layers, respectively. The results indicated that the maximum drain water EC (ECdw) increased by depth, being recorded as 43.1, 55.6 and 131.8 dS/m for 0.25, 0.5 and 0.85 m depths, respectively. Drain water depths for the tests were recorded as 22.5, 25.5 and 27 mm. The results showed that decrease in drain installation depth improved drain water quality, decreasing the drain water volume and while leading to an improvement in the environmental impacts of drainage.
  Keywords: Drainage Volume, Subsurface Drainage, Drain Pipe, Drain Water Salinity, Installation Depth