فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - پیاپی 39 (اسفند 1382)
 • پیاپی 39 (اسفند 1382)
 • تاریخ انتشار: 1383/01/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سهیلا ضیایی صفحه 1
  سرخچه مادرزادی یکی از مهمترین علل قابل پیشگیری مرگ و معلولیت نوزادان است و ایمن سازی زنان گامی در جهت کاهش یا حذف مرگ و میر و ناهنجاری حاصل از این عفونت ویروسی در حاملگی است. در این رابطه مطالعه توصیفی جهت میزان مصونیت زنان سنین باروری شهر کازرون نسبت به سرخچه صورت گرفته است. دراین مطالعه 420 نفر از زنان شهری از 6 منطقه بهداشتی شهر کازرون در سال 1379 به طور تصادفی انتخاب شده و مقدار آنتی بادی l g G سرخچه سرم خونی وهمچنین مقدار آنتی بادی IgGسرخچه برای افراد منفی از نظر I g G به روش الیزا با استفاده از کیت رادیم تعیین گردید. نتایج برسی نشان می دهد که میزان ایمنی زنان از 92/89 درصد تا 43/97 درصد متغیر بوده و متوسط سطح ایمنی 05/94 درصد است. هیچ یک از افراد غیرایمن از نظر I g G بر مبنای I g G به بیماری سرخچه مبتلا نبوده اند. اگر چه بررسی نشان دهنده آن است که میزان مصونیت زنان شهر کازرون بیش از سطح بحرانی بیش بینی شده جهت واکسیناسیون است، اما بررسی زنان قبل از ازدواج و حاملگی از نظر ایمنی به سرخچه و واکسیناسیون افراد غیر ایمن پیشنهاد میگردد.
  کلیدواژگان: سرخجه، مصونیت، زنان سنین باروری
 • محمدعلی حسینی، دکتر محمدحسین ماندگار، میترا زندبگله صفحه 7
  پژوهش حاضر، مطالعه ای نیمه تجربی است که به منظور بررسی تاثیر برنامه بازتوانی قلبی بر بروز تظاهرات بالینی و بستری شدن مجدد بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار گرفته اند، انجام شده است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه بیمارانی است که درزمان مطالعه در دو بیمارستان دی و شریعتی تهران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار گرفته و از بین آنان 40 نفر با توجه به ویژگیهای مورد نظر پژوهشگر انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفری (آزمون و شاهد) تقسیم شده اند. پس از نمونه گیری اولیه، بیماران گروه آزمون به فاصله زمانی 4-1 هفته پس از ترخیص از بیمارستان در یک برنامه بازتوانی قلبی (شامل آموزشهای توانبخشی و ورزش 16 ساعته) شرکت جسته اند. بیماران گروه شاهد فقط مراقبتهای معمولی را دریافت داشته و در برنامه بازتوانی شرکت نداشته اند. برای هر دو گروه قبل از انجام بازتوانی پرسشنامه و فهرست مشاهدات تکمیل شده و پس ازانجام برنامه بازتوانی پژوهشگر با در اختیار قرار دادن فهرست مشاهدات خود گزارش دهی به بیماران هر دو گروه (آزمون و شاهد) و سه نوبت بازدید منزل آنان و تکمیل پرسشنامه ها، داده های مربوط به تظاهرات بالینی و بستری شدن مجدد بیماران را جمع آوری کرده و سپس آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
  پس ازمقایسه پرسشنامه و فهرست مشاهدات قبل و بعد از انجام مداخلات در دوگروه، آزمون آماری کای 2 نشان داد که بین برنامه بازتوانی قلبی و بروز تظاهرات بالینی شامل درد سینه (P<0.04)، تنگی نفس (P<0.04)، خستگی و ورم محیطی (P<0.05) اختلاف آماری معنا داری وجود دارد. اما بین برنامه بازتوانی قلبی و بروز تپش قلب، رابطه معنا داری وجود نداشت. همچنین به سبب عدم بروز غش درهیچیک از واحدهای مورد پژوهش، این تظاهر بالینی آزمون نشد. همچنین آزمون دقیق فیشر نشان داد که بین برنامه بازتوانی قلبی و بستری شدن مجدد بیمار و نیز بین روزهای بستری شدن مجدد و علت بستری شدن مجدد در دو گروه اختلاف معنا داری وجود دارد (P<0.05) نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که انجام برنامه بازتوانی قلبی موجب کاهش دفعات بروز درد قلبی، تنگی نفس، خستگی و ضعف و ورم محیطی در افراد تحت عمل عروق کرونر شده و تعداد دفعات بستری مجدد را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده است و این امر ضرورت توجه بیش از پیش به برنامه بازتوانی قلبی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: توانبخشی قلبی، یافته های بالینی، جراحی پیوند عروق کرونر
 • دکتر غلامرضا خاتمی نیا، دکتر مصطفی فقهی، دکتر ابوالقاسم واحدی صفحه 13
  اختلال بینایی از مواردی است که می تواند مشکلات زیادی برای فعالیت افراد ایجاد نماید و با توجه به اینکه شناخت این علل میتواند تاثیر بسزایی در تدوین برنامه های پیشگیری و درمان داشته باشد این مطالعه به منظور بررسی علل اختلال بینایی روی بیمارانی که از دی ماه 1378 تا بهمن 1380 برای اولین بار به مرکز چشم پزشکی بیمارستان سینا مراجعه نموده اند، انجام گرفت. بیمارانی که دارای دید اصلاح شده کمتر از 60/20 داشتند وارد مطالعه شدند. از 1135 بیمار 489 نفر از شهر اهواز و روستاهای تابع و 646 نفر از سایر شهرستانهای استان بودند. 571 نفر (3/50%) زن و 564 (7/49%) مرد بودند. افراد نابینا 742 نفر (3/65%) و کم بینا 393 نفر(7/34%)بودند کاتاراکت شایعترین علت اختلال بینایی و در عین حال قابل برگشت پذیرترین آنها بود.392 مورد (5/34%) سایر بیماریهای شایع شامل گلوکوم در 198 مورد(5/17%)، رتیوناپاتی دیابتی در 173 مورد (3/15%) و تراخم در 124 مورد (9/10%) بود. علل آناتومیک اختلال بینایی شامل: عدسی در 408 مورد (36%)،شبکیه در270مورد (23.8%) قرنیه در237مورد (9/20%) و عصب اپتیک در 209مورد (4/18%) بودند. دهه هفتم زندگی شایعترین سن اختلال بینایی بود. با توجه به اینکه بسیاری از این بیماریها در مراحل اولیه قابل درمان یا پیشگیری هستند. نیاز به بررسی بیشتر و جامع تر در سطح استان و کشور و ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب جهت درمان و پیشگیری وجود دارد.
  کلیدواژگان: نابینائی، کم بینائی، علل
 • دکتر ماشاءالله خانه مسجدی، دکتر لیلا بصیر صفحه 18
  این تحقیق باهدف تعیین میزان شیوع کراس بایت در دانش آموزان 14-11 ساله مدارس راهنمایی شهر اهواز انجام گرفت. در این تحقیق 744 نفر دانش آموز از طریق معاینه و تکمیل پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد نمونه به کمک نرم افزار EPi- Info و با ضریب اطمینان 95% محاسبه شد. روش بررسی آماری، آزمونx) chi- Square)و آزمون Z-Test می باشد. فراوانی شیوع در جمعیت مورد مطالعه4/22 درصد بوده که از این تعداد 4.4% کراس بایت قدامی و 6/16% کراس بایت خلفی و4/1% کراس بایت قدامی خلفی را به صورت توام دارا بودند.
  کلیدواژگان: کراس بایت، ارتودنسی پیشگیری، مال اکلوژن، ناهنجاری های فکی، دندانی
 • دکتر لیلا بصیر، دکتر ماشاءالله خانه مسجدی، مهندس محمدحسین حقیقی صفحه 24
  این مطالعه توصیفی با هدف بررسی شیوع پوسیدگی ناشی از شیشه شیر یا در کودکان 3 تا 5 ساله مهد کودکهای شهر اهواز انجام گرفت. دراین بررسی 315 کودک در سنین 3 تا 5 سال (52 کودک 3 ساله، 128 کودک 4 ساله، و 134 کودک 5 ساله) که به طور تصادفی از 18 مهد کودک سطح شهر انتخاب شده بودند مورد معاینه قرار گرفتند.
  نتایج نشان داد که شیوع کلی پوسیدگی ناشی از شیشه شیر، 13 درصد بوده است که به ترتیب در کودکان 3 ساله، 3/7 درصد، 4 ساله ها 1/15 و 5 ساله ها 2/13 درصد می باشد و شیوع کلی (C.F) معادل 5/49 درصد بود.
  رابطه بین پوسیدگی ناشی از شیشه شیر و جنس، سن، دفعات مسواک زدن، تحصیلات پدر و مادر معنی دار نمی باشد. با توجه به نتایج به دست آمده مهمترین عامل موثر بر پوسیدگی ناشی از شیشه شیر، تغذیه با شیر یا شیشه در زمان خواب می باشد.
  کلیدواژگان: پوسیدگی دندانی ناشی از شیشه شیر، کودک و تغذیه شیرخوارگی
 • دکتر سید مهدی منجم زاده، اعظم عبدالهی، شهناز رستمی، مهندس حسینی حقیقی زاده صفحه 32
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که هدف از آن مقایسه تاثیر شیر ماده و شیر خشک بر روند رشد جسمی شیرخواران 1.5 -4.5 ماهه در مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز بوده است. جامعه پژوهش شامل 327 نمونه که 220 نفر (3/67%) از شیر خشک و 107 نفر (32.7%) از شیر مادر تغذیه شده بودند. نمونه شامل شیرخوارانی بود که بین 38-42 هفته جنینی متولد شده، سالم و بدون ناهنجاری بوده واز بدو تولید تغذیه ایشان از شیر مادر یا شیر خشک بوده است و این شیرخواران جهت واکسیناسیون و بررسی روند رشد به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه داشته اند. جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه از والدین و اندازه گیری قد، وزن و دور سر بوده است. شیرخواران در سه نوبت5/1 و 3 و 5/4 ماهگی مورد مطالعه و پیگیری قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که در بدو تولد میانگین وزن، قد و اندازه دور سر در شیرخوران در هر دو گروه یکسان بود ولی میانگین وزن و قد در سن 5/1 تا 5/4 ماهگی در گروه شیرخواران تغدیه شده با شیر مادر بیشتراز شیر خواران تغذیه شده با شیر خشک بود ولی تفاوت معنی داری ملاحظه نشد. درمورد میانگین اندازه دور سر از سن 5/1 تا 5/4 ماهگی درگروه شیرخواران تغذیه شده از شیر مادر بیشتر از گروه تغذیه شده با شیر خشک و تفاوت معنی دار بود و نتیجه اینکه روند رشد دور سر شیرخواران تغذیه شده از شیر مادر بیشتر از شیرخواران تغذیه شده از شیر خشک می باشد.
  کلیدواژگان: رشد، تغذیه، شیر مادر، شیر خشک
 • دکتر مهرداد عزمی، دکتر محمود قنواتی، دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده، دکتر اسکندر حاجیانی صفحه 39
  بالا بودن میزان آنتی ژن کانتر 125 در سرم و مایع آسیت بیماران سل صفاقی گزارش گردیده است. در این مطالعه آنتی ژن کانسر 125 سرم و آسیت در بیماران به دلایل گوناگون اندازه گرفته شد تا دریابیم که آیا افزایش آنتی ژن 125 سرم و مایع آسیت می تواند به عنوان یک تست تشخیصی در بیماران با سل صفاقی به کار رود. 53 بیمار (9 نفر سل صفاقی - 33 نفر سیروز - 6 نفر بدخیم و 5 نفر سندرم نفروتیک) همراه با 29 نفر گروه شاهد از نظر آنتی ژن کانسر 125 سرم و یا مایع آسیت مورد بررسی قرار گرفتند. میزان آنتی ژن کانسر 125 سرم و مایع آسیت بیماران به جز سندرم نفروتیک به صورت قابل توجهی بالا بود. در بیماران سل صفاتی آنتی ژن کانسر 125 در سرم 100% و در مایع آسیت 88.9% بیماران افزایش یافته بود. در بقیه گروه های به جز سندرم نفروتیک و گروه شاهد نیز افزایش قابل توجه آنتی ژن کانسر 125 سرم و مایع آسیت مشاهده شد. اختلاف معنی دار بین سل صفاقی و گروه های سیروز و بدخیمی ازنظر آنتی ژن کانسر 125 سرم و مایع آسیت وجود نداشت ولی بین سل صفاقی و گروه های شاهد و سندرم نفروتیک این اختلاف معنی دار بود. اندازه گیری میزان آنتی ژن کانسر 125 سرم و یا مایع آسیت روش تشخیصی مناسب در بیماران با سل صفاقی نیست و این نشانگر سرطان علاوه بر تومورهای تخمدان در بیمارانی که آسیت به دلایل متفاوت دارند نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: آسیت، سل صفاقی، آنتی پن کانسر 125 سرم و مایع آسیت
 • دکتر احمد فرج زاده شیخ، آناهیتا دزفولیان صفحه 45
  موراکسلا کاتارالیس یک پاتوژن مهم اوتیت حاد میانی و سینوزیت در کودکان، و یکی از عوامل مهم عفونتهای تحتانی تنفسی و برونشیت های عفونی بالغین محسوب می گردد. این مطالعه به منظور بررسی میزان شیوع این باکتری در افراد مبتلا به عفونتهای تحتانی تنفسی انجام شد. 137 نمونه از لاواژ ریه بیماران مبتلا به عفونتهای تحتانی تنفسی، که به بیمارستان امام خمینی اهواز مراجعه کرده و در دامنه سنی 85-15 سال بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها مستقیما روی ژلوز خوندار کشت داده شدند و به مدت 48 ساعت در گرمخانه C°37 نگهداری شدند. کلنی های مشکوک را رنگ آمیزی گرم نموده و باکتریهای دیپلوکوک گرم منفی مورد ملاحظه قرار گرفتند. کلنی های اکسیداز مثبت که دارای توان تخمیز سوکروز و عدم توان تخمیر قندهای گلوکز، مالتوز و گالاکتوز بودند، برای تشخیص قطعی موراکسلاکاتارالیس از سایر موراکسلاها، تست DNAse انجام شد و در صورت مثبت بودن این تست به عنوان موراکسلاکاتارالیس مطرح می شدند. وفور سنی بیماران مراجعه کننده به صورت 4/47 درصد زنان و 5/52 درصد مردان بودند. بیشترین موارد مراجعه کننده در زنان در دامنه سنی 55 - 44 ساله با 1/25 درصد و در مردان در گروه سنی 75-65 ساله با 8/38 درصد بود. نتایج کشت نشان داد که 9/2% از موارد آزمایش مبتلا به عفونت حاصل از این باکتری بودند، که 3 مورد آنها در زنان و 1 مورد مثبت از یک بیمار مرد جدا گردید. همگی موراد مثبت در سنین بالای 40 سال بودند. در این مطالعه نشان داده شد که با افزایش سن احتمال ابتلا به عفونتهای تنفسی در اثر موراکسلاکاتارالیس افزایش می یابد و این باکتری و عفونتهای تنفسی ناشی از آن را در سنین بالا نباید از نظر دور داشت.
  کلیدواژگان: موراکسلا کاتارالیس، عفونت های تنفسی، لاواژ ریه
 • دکتر سید سعید طباطبایی صفحه 50
  در رفتگی پشتی کامل مفصل متاکارپوفالانژیال انگشتان دست به دو صورت ساده و پیچیده (کمپلکس) ایجاد می شود. در رفتگی ساده را می توان به روش غیر جراحی جا اندازی نمود اما جا اندازی بسته در رفتگی پیچیده معمولا امکان پذیر نیست و نیاز به درمان جراحی دارد. در درمان جراحی نیز انتخاب برش جراحی پشت دستی یا کف دستی بستگی به سلیقه جراح دارد که در موارد حاد معمولا عارضه ای بر جای نمی گذارد، اما درمان موارد مزمن معمولا دارای عواضی از جمله محدودیت حرکتی مفصل، بسته شدن زودرس اپی فیزبند اول انگشت، چرخش سرمتاکارپ و اشکال در خون رسانی سرماتاکارپ است.
  بیمارانی که معرفی میشوند با در رفتگی پیچیده مفصل متاکارپوفالانژیال انگشت اشاره همراه با شکستگی متا فیزال متاکارپ سوم به یک مرکز تخصصی مراجعه نموده اند که در ویزیت اولیه به صورت معطوف شدن توجه پزشکی به شکستگی متاکارپ سوم، در رفتگی متاکارپوفالانژیال انگشت دوم تشخیص داده نشده است و هر دو بیمار دچار دررفتگی مزمن مفصل متاکارپوفالانژیال گردیده اند.
  کلیدواژگان: در رفتگی پشتی کامل، مفصل متاکارپوفالانژیال، شکستگی متافیزیال متاکارپ سوم
 • دکتر عبدالرحمن امامی مقدم، دکتر نصرالله استادیان، دکتر مسعود دهدشتیان، دکتر محمدرضا آرامش صفحه 56
  e.cordis قلب بیرون ازقفسه سینه از بیماریهای بسیار نادر و اغلب کشنده در میان بیماریهای مادرزادی قلبی است. میزان بروز این بیماری طبق بعضی از آمارهای ارائه شده بین 5/5 تا 9/7 مورد در یک میلیون تولد زنده تخمین زده می شود. اکتوپیاکوردیس به چهار شکل گردنی، سینه ای، سینه ای - شکمی و شکمی یافت می شود و ممکن است همراه با آن، ضایعات داخل قلبی هم وجود داشته باشد. معرفی این مورد از نظر آشنایی با یکی از موارد نادر ناهنجاریهای قلبی میتواند جالب توجه باشد.
  کلیدواژگان: اکتوپیا، کوردیس، بیماریهای مادرزادی قلبی
|
 • Ziaee S Page 1
  Congenital rubella is one of the most important causes of neoneatal mortality and morbidity which can be prevented. Women's immunization is a step in elimination or decrease of mortality and morbidity due to rubella virus infection in pregnancy. Therefore this descriptive study was carried out to determine rubella immunity among 420 reproductive age women that gathered from the six sanitary areas of Kazeroon city. This random selection was done base on the urban areas.Serum anti rubella antibody (IgG) was detected, using ELISA method by Radim Rubella kit. Serum anti rubella antibody (IgM) was detected for seronegative women based on IgG. In this study, it is shown that immunity rate differs from 89/94% to97/43% with an average of 94/05%. None of unimmune women according to the IgG were infected by rubella based on the IgM.The result of the present study identifies women's immunity in Kazeroon is more than predicated critical level of immunity for vaccination, but it is suggested that women be checked serologically for IgG against rubella virus prior to marriage or pregnancy and seronegative women be immunized against rubella.
 • Hosseini M.A., Mandegar H., Zandbegleh M Page 7
  Today, coronary artery disaese is a big problem in health system, everywhere in the world. one of the best ways for dealing that, is coronary artery bypass grafting (CABG). success at this operation depends on cardiac rehabilitation. The present research is a quasi expriemental study which was carried out to assess the effects of cardiac rehabilitation program on clinical manifestation and rehospitalization of clients after CABG.Sample consisted of 40 patients (20 = Experiment, and 20 = control group) who had been CABG surgery. Inclusion criterias were; gender: male, age: 45-65 years, left ventricular ejection fraction: over 40%, number of graft vessels: 3-5, and residence in Tehran. Exclusion criterias were having any chronic illness such as diabetes mellitus, heart failure and renal failure. A questionnaire and a check list were tools of research. The control group patients didn’t participate in cardiac rehabilitation program. After participation the clients of Expriement group, in cardiac rehabilitation program (8 session) including: “Exercise and physical training, diet management, stress management, drug regimen, education, and cardiac symptom management”, During 3 times home visit, the check list datas had reported by clients. (in both group: Expriment and control).After collecting the data, and analysis them, by statistical, Chi _square and Fisher Exact test,the results showed that after rehabilitation program, Occurance of dyspnea.(P<0.04) chest pain.(P<0.04), peripheral edema.(P<0.05), Weakness and fatigue between two groups of patients have been significantly different (P<0.00) and palpitation rate has no difference between two groups of patients. Also, the study revealed that rehospitalization has been more frequent in control group.(P<0.05). Based on these findings, cardiac rehabilitation programs after CABG affected clinical manifestation and rehospitalization. Findings showed decrease of chest pain, dyspnea, peripheral edema, Weakness, fatigue and rehospitalization in experiment group. Therefore these findings are usefull in planning and implementation of cardiac rehabilitation program in health systems.
 • Khataminia G.R., Feghhi M., Vahedi A Page 13
  Low vision and blindness are of causes of disableness of individuals in society, that often are observed in older individuals. This study was done since january of 2000 during 2 years on patients who refferred to eye medical center. after initial eye examination and the best corrected visual acuity, if the loss of vision was less than 3/10, main cause of vision disturbance was registered. A total of 1135 patient, 5.71 (50.30%) were women and 564 (49.7%%) men Blindness were seen in 742 cases (6503%) and low vision were seen in 393 cases (3407%). The cataract was the most common cause. and others causes includs. retin In: 267 case (23.5%) cornea 231 cases (20.4%) and optic nerve 198 cases (17.3%). it also shows clearly that developing countries up to 75% of causes of blindness are preventable or trea table
 • Khanehmasjedi M., Basir L Page 18
  The purpose of this study was to determine the prevalence of cross bite in 11 –14 years old boy students in Ahwaz in the year 2000 – 2001. This study was a descriptive cross. sectional investigation with cluster sampling on 744 students, 11-14 years old boy. The total prevalence of cross bite was 22/4 %. 4/4% exhibited only anterior crossbite, 16/6 % Posterior crossbite and 1/4 % both anterior and posterior crossbite.
 • Basir L., Khanehmasjedi M., Haghighi M.H Page 24
  The purpose of this descriptive study was to evaluate the prevalence and etiology of Baby bottle tooth decay (BBTD) or Nursing Caries (N.C) in 3-5 year old Pre school children in AHWAZ 2002. 350 children (52 children on 3 years, 128 children on 4 years, 134 children on 5 years) were selected from 18 kinder garden in AHWAZ. Cases were selected in a randomizcd multi – stage manner.Results Showed a total of 13% with N.C and 49.5% were caries free. A relationship between N.C and sex, patients’age, period and frequency of feeding, oral hygien (brushing), educational level of mother and father was found.In conclusion it is emphasised that the most important etiologic factor in N.C is feeding with botlle or breast at night.
 • Monajem Zadeh S.M., Abdolahi A., Rostami S., Haghighi Zadeh H Page 32
  This research is a descriptive analytic study and compares the effects of breast and formula feeding on the growth rate of infants during 1.5 to 4.5 months old in the Health Clinics of Shiraz.We studied 327 infants including 220 infants (67. 3 %) who were formula –fed and 107 (32.7%) infants who were breast fed. The infants had gestational ages of 38-42 weeks at birth and were healthy without any apparent abnormality. They wore fed with breast milk or formula since birth time. They came to the Health Centers for vaccination or routine examination. For gathering the information, we interviewed parents and measured weight, length and head circumference. Infants were visited three times during study at: 1. 5, 3 and 4.5 months of age.Our Results - showed that at birth there is no significant difference between mean weight, length and head circumference in both groups. The mean weight and length of infants in breast fed group were higher than formula fed infants, but there were no significant difference statistically. The mean head circumference of the breast fed infants in 1.5, 3 and 4.5 months old infants were significantly more than formula fed infants, (p<0.02, p<000, p<0.0003).We concluded that, head circumference growth rate of breast fed infants is higher than the formula fed infants.
 • Azmi M., Ghanavati M., Masjedizadeh A., Hajiani A Page 39
  Background and Aims
  Elevated serum and\or ascietes CA125 were reported in the TB peritoneitis. In this study serum and ascites CA125 were measured in the ascites patients with different etiology to determine if elevated serum and/or ascites CA125 is a diagnostic method for TB peritoneitis.
  Methods
  53 ascites patients(9 TB peritoneitis- 33 cirrhosis- 6 malignancy-5 nephrotic syndrome) and 29 controls were assessed for serum and /or ascites CA125 level.
  Results
  There were not meaningfull differences between TB peritoneitis with cirrhotic and malignancy patient groups (P>0.05) for serum and /or ascites CA125 level but differences between TB peritoneitis with nephrotic syndrome patients and controls were meaningfull (P=0.00). Serum and /or ascites CA125 of all the groups except nephrotic syndrome and controls remarkablly were elevated.
  Conclusions
  These findings suggest that measuring serum and/or ascites CA125 is not a suitable method for diagnosis of TB peritoneitis and this tumor marker increases in the ascites patients with different etiology except nephrotic syndrome.
 • Farajzadeh Sheikh A., Dezfulian A Page 45
  Moraxella (Branhamella) catarrhalis is a gram negative diplococcus. This organism is an important pathogen for otitis media, sinusitis in children and lower respiratory tract infection and bronchitis in adults. The aim of this study was investigation of prevalence rate of this bacterium in patients with respiratory infection.The lavages of the 137 patients aged 15-85 years old, who were suffering from lower respiratory tnact infection were collected by bronchoscopy. Specimens were cultured on blood agar and incubated at 37c for 48 hours. Gram-stain, oxidase and DNAse tests were done on the suspected colonies and for confirmation, sugar tests of maltose, glucose, sucrose, and lactose were performed. Colonies were positive for oxidase and DNAse, and were able to ferment sucrose, were identified as Moraxella catarrhalis.Majority of patients (47.4%) were seen in the female group of 46-55 years old. And 38.8% were in the male, group of 65-75 years old. On the based of cultureing of lavages, 4 (2.9%) of isolated were identified as M.catarrhalis. 3 strains were isolated from females and 1 from males. All the culture positive patients, were over 40 years old.The results of this study showed that the lower respiratory tract infection affected by M.catarrhalis, increase in individuals over the 40 year of age.
 • Tabatabai S Page 50
  Complete dorsal MCP dislocation of fingers can be simple or complex. Simple dislocations can be reduced nonoperatively but close reduction of complex MCP dislocations often is not possible and needs surgical intervention and choice of surgical approach is based on surgion’s prefernce.In this report two patients have came with dorsal MCP dislocation of index and metaphyseal fracture of third metacarpal that MCP dislocation not diagnosed in first visit and patients came with undiagnosed MCP dislocation 3 weeks later.
 • Immamimoghaddam Ar, Ostadian N., Dehdashtian M., Aramesh Mr Page 56
  Ectopia cordis is one of the rarest and also most dramatic form of cardiac malpositions.This extremely rare condition occurs in 5.5 to 7.9 per million live birth. It classifies to four types: cervical, thoracic, thoracoabdominal and abdominal. Only about 142 cases was reported up to 1948.Our patient was a 6 hours old, female newborn, a product of vaginal delivery, who was referred to Ahvaz Imam Khomeini hospital due to thoracic form of disease. Her 18-years old mother was married at age of 14 and has had several attempts to suicide due to psychosocial problems. Patient was in good condition at first visit, but her heart was positioned out of thoracic cavity, totally. Other organs seemed to be normal.Echocardiography wasn’t done because of some technical problems and risk of infection.After preliminary preparation, surgical team tried to reposition the heart inside the thoracic cavity, but because of occurrence of apnea and severe bradycardia, they had to create a larger space at thorax and replace the heart again. After operation, she was transferred to neonatal – ICU in fairly good condition. In the next day, apnea and cardiac arrhythmia happened and finally patient expired at age of 4 days.